Hilversumse Draadloze Omroep" begon in een hutje op de hei is Turken maken van hun land een vesting Proefverkiezing geeft winst voor VVD en CHU Bedrijfsorganisatie naar wettelijke regeling Een kwart eeuw A VRO Omroeper kreeg «stoel cadeau omdat oude zo kraakte! Hier Hoofd Soefi-beweging overleden Uit de boekenmolen DE HINESE PAPEGAAI Radio-programma Kerknieuws Dinsdag 6 Juli 1948 S (Van een eigen verslaggever) J?R is na de oorlog veel geredetwist over het Omroep- I-s bestel in Nederland. Geef ons één grote. Nationale Omroep" luidde het verlangen van de ene partij „Nee", zeiden de anderen, de oude omroepverenigingen 'moeten blijven bestaan. De voornaamste groeperingen van ons volk z(jn daarin vertegenwoordigd, zodat er geen betere Nationale Omroep denkbaar is dan die we altijd hadden. Nu, ruim drie jaar na de bevrijding xs er nog steeds geen beslissing gevallen. En inmiddels valt nu het jubileum van de oudste omroepver eniging in Nederland. Donderdag, 8 Juli, bestaat de A.V.R.O. vijf en twintig jaar. En of men nu vóór- of tegenstander is van 'n Nationale Omroep, iedere radio luisteraar in Nederland zal de grote verdiensten van de A.V.R.O. in vele opzichten erkennen en een geluk wens op zijn plaats achten. WIE het tegenwoordige om- roeppaleis van de AVRO aan de 's-Gravelandseweg te Hilver sum heeft bezichtigd, begrijpt pas goed welk een snelle vlucht de ra dio in de afgelopen kwart eeuw maakte, als hij hoort hoe vijf-en- twintig jaar geleden gewerkt werd. Een hut op de hei. achter de Ne derlandse Seintoestellen Fabriek, was als „studio" ingericht. Deze studio was nog niet ge luidsdicht en evenmin water dicht. Als het regende moest de omroeper een paraplu ie op steken, want het water sijpel de bij straaltjes door het dak heen. De AVRO heette toen nog Hilversumse Draadloze Omroep. Van dat „draadloze" begreep de buitenstaander eigenlijk niet veel, want de zender bestond uit niet veel meer dan een ravage van ko perdraad. Luisteraars waren in het jaar 1923 nog maar dun gezaaid. Maar het handjevol amateurs, dat voor namelijk naar de BBC luisterde, breidde zich snel uit toen de HDO eenmaal op geregelde tijden (van 8 tot 10, 's-Zaterdags van 2 tot 5 uur) in de lucht was. De NSF zag wel het belang in van een Neder landse radio-omroep, maar gaf slechts 'n kleine financiële bijdrage. Als er geen geld meer was, gingen de eigenlijke promotors van de HDO, de omroeper, de heer Willem Vogt. de latere administrateur van de AVRO, wijlen de heer F. C. W. _van der Woord en de bouwer van. de eerste zender, de Engelse inge nieur White, ten einde raad in Hil versum langs de huizen om steun voor „hun" omroep te vragen. En ze werden niet teleurgesteld. Later stortten ook de luisteraars hun vrijwillige bijdragen. Zelfs bood een groepje van hen de om roeper een nieuwe stoel aan, om dat de oude zo kraakte! Van hut naar palels De naam AVRO ontstond pas eind 1927 toen de Algemene Nederlandse Radio Omroep (ANRO) met de Nederlandse Omroep Vereniging (NOV) fu seerde. De behoefte aan stu dio-ruimte nafri steeds meer toe. Van het hutje op de hei verhuisde men naar een villa aan de Witten Hullweg en vandaar in 1928 naar een veel groter perceel aan de Ouden Engweg. Het AVRO-bodrijf bleef echter groeien. Het bestuur maakte plannen voor de bouw van een eigen studio. Het zou iets heel bijzonders worden. Er moest genoeg ruimte zijn, ook voor het geval het bedrijf in de toekomst nogmaals sterk zou uit breiden. De studioruimten zouden aan de strengste eisen van geluids dichtheid moeten voldoen. In Juli 1936 kon de nieuwe AVRO-studio aan de Js-Gravelandseweg, ontwor pen door de architecten Merkel- bach en Karsten in gebruik wor den genomen. Honderdduizenden „luistervinken" kwamen kijken naar het gebouw, waarvan zij allen een steentje hadden bekostigd. Hoe ruim de opzet van deze stu dio ook was, toch bleek zij na en kele jaren nog te klein, 'in 1938 werd besloten tot het bouwen van studio II. die door een tunnel ver bonden is met studio I. Sinds begin STUDIO I, deel van het tegen woordige AVRO- „palels", geluids dicht en ook wa terdicht! Zeven Zweden zwommen 200 m onder 2 20 Tijdens selectiewedstrijden, die do Zweedse zwembond in verband met de komende Olympische Spelen te Boras organiseerde, bleven maar liefst 7 Zweden op de 200 m. borst- crawl onder de 2 min. 20 sec. Het waren: Ostrand 2:13,7; Olsson, Lun- den, Johansson, Hellbrand, Asklund en Andersson. Verder werd door de zwemster Fredin een opmerkelijke prestatie geleverd, door de 100 m. borstcrawl af te leggen in 1 min,JJ.4 sec. Jacht „Kortenaer" won nachtwedstrijd Circa 26 jachten startten Zaterdag avond tussen 5 en 6 uur bij fort Pam pus voor de nachtwedstrijd van de Kon. Ned. Zeil- en Roeivereniging over het IJsselmeer. De uitslagen lui den: Klasse 1: (met bijzeilen): 1. Kortenaer (strm. J. P. Eesteren. Schiedam); 2. Tromp II (strm. A. E. Dudok van Heel, KNZ en RV); 3. Havik (strm. C. Bruynzeel jr. Zaanl. Z.V.). Advertentie Woelen en Wentelen van Rheuma- tlsche pijn- Heel de lange nanht... omdat die pijnen U het slapen onmoge lijk maken. Om nog niet te spreken van dat geradbraakte gevoel omdat ge steeds, nachtrust te kort komt Neem" toch Kruschen Salts! Daarmee drijft ge Uw pijnen het lichaam uit. Iedere morgen maar wel regelmatig de minimale dagelijkse dosis. Proeven doet ge het nauwelijks maar v o e- 1 e n doet ge de weldadige werking al gauw door al Uw nu zo pijnlijke lede maten Kruschen's aansporende werking op lever, nieren en Ingewanden draagt alles bU om Uw bloed te zuiveren van de schadelijke zuren, dlc de verwekkers zUn van Uw pijn. Uw stramheid en ongemak Een heerlijk middel, een uit komst reeds voor mllllocnen lijders aan Rheumatische pijnen Kru6Chen Salts Vraag het bij Uw Apotheker of Drogist. In Kopenhagen werd een wed strijd op sabel gehouden tussen oon Deense en een Nederlandse equipe, waarbij de Denen onze landgenoten versloegen met 97. deze wed strijd behaalde Hordijk drie over winningen. Kuypcrs eveneens drie en Zoet één overwinning. 1940 vormen de AVRO-studio's nu een hypermodern omroepcomplex, dat een sieraad is voor de gemeen te Hilversum. Feestprogramma Het spreekt van zelf, dat het zilveren Jubileum van dc AVRO voor radio-luisterend Nederland niet ongemerkt voorbij zal gaan. De AVRO feestweek is Inmiddels al begonnen Zondagavond was er het bijzondere concert dat het Con certgebouw-Orkest de jubilaresse aanbood, een uitzending uit- het Concertgebouw te Amsterdam, die door leden van de AVRO werd bij gewoond. De kaarten, die gratis ter beschikking -«aren gesteld, werden verleden week Maandag ln de tijd van één uur uitgegeven Nog een greep uit het feestprogram ma: Dr. Frieder Welsmann (Duitser van geboorte, thans Amerikaan), die in dc Jaren '33 tot '40 regelmatig als gast het omroeporkest dirigeerde, kwam uit de Verenigde Staten over om verschillende concerten te lelden waarin als solisten optreden: Kathleen Ferrler. alt. Nicho las Roth, viool, on Pierre Palla, piano. Verder klankbeelden over dc omroep ln de afgelopen 25 jaar. het radio- muziekjournaal met een feestuitgave. een extra Radloscoop-programma. een bijzonder concert van het koor „Pro Muslca" o.l.v. Lex Karsemeyer. ..De AVRO wat zij is en wat zij doet (met o.a. Inspecteur Vlijmscherp), een spe ciaal eigen opnamenprogramma uit vroeger Jaren (met oa Hólène Cals), „Musica Antlqua". met Laurens Bogt- man. The Swinging Nightingales met Scholte en Van 't Zelfde. Snip en Snap Een tweede greep: U hoort door Uw luidspreker het carrlllon van Den Bosch, bespeeld door Toon van Balkom, dc Koninklijke Mannen- zangvereniging ..Apollo", o.l.v. Fred Roeske. de Franse chansonnlère Lys Gautie, die zingt met dc „Ro mancers". In de tweede feestweek. die op 11 Juli begint. Is er weer dr Frlcder Welsmann, als dirigent van een Johan Strauss-programma en als dirigent van het omroep-orkest m.m v Luctor Ponse. U hoort een zomer-Bonte Dinsdag- avondtreln met Snip en Snap. een speciaal voor dc AVRO geschreven hoorspel, Annie Woud. de gevierde alt- zangeres. Theater Plezier van Florls Meslier met Toon Hermans en Wiesje Bouwmeéster en nog veel meer dat de moeite waard is Dc AVRO Jubelt deze weck. Het klinkt door ln de aether. Amerikaanse militaire missie te Ankara IN TurkUe heeft-de oorlog: van de vrede gewonnen. het Het Op 61-jarige leeftijd is tc 's-Graven- w-K80 °)'er,eden de heer Maheboob Khan, hoofd van de internationale Soefi-beweging Maheboob Khan werd in 1887 te Baroda (India) geboren. Op Jeugdige leeftijd toonde deze kleinzoon van prof. Moula Bax („de Beethoven van India") uitzonderlijk muzikale be gaafdheid. Dat kwam tot uitdrukking ln zijn benoeming tot professor aan de ..Academy of Music" in zijn staat. Maheboob Khan ging in 1910 naar het Westen, om er dc Ostcrse muziek te brengen en studie te maken van de Westerse. Eén van zijn broers. Hazrat Inayat Khan. pionier van de Soefi- gedachte, was reeds eerder naar het Westen gegaan. Na een rondreis door Amerika en Europa vestigde Maheboob Khan zich tijdens de eerste wereldoorlog in Lon den. In 1924 kwam hij naar Den Haag Drie jaar daarna volgde hij zijn broer op als Shaikh UI Mashalkh Vele composities, zowel ln Oosterse als Westerse stijl, verschenen van zijn hand. Padvindsters kopen het landhuis „Buitenzorg" Het hoofdbestuur van het Ne derlandse Padvindstersgilde te Den Haag heeft in Baarn het land huis met één hectare park van het landgoed „Buitenzorg" aangekocht voor de prijs van 57.000.—. De bossen van het landgoed zijn eigendom van de fam. De Jong Schouwenburg gebleven. Turkse leger staat nog steeds klaar voor een eventuele oorlog. Het verbruikt niet minder dan 800 mil- Hoen Turkse ponden per jaar, wat neerkomt op 50 van het natio nale budget. Deze toestand bestaat nu al van 1939 af en er is nog geen verandering te zien. De Turkse re gering houdt haar millioen solda ten onder de wapenen, omdat zij meent niet anders te kunnen. Twee jaar geleden is er een iif- jarenplan ontworpen voor de In dustrie, in hoofdzaak de chemi sche. Maar dit geestelijke kind is voor zijn geboorte reeds gestorven aan bloedarmoede. Er was geen geld beschikbaar voor de industrie. Men kreeg een Amerikaanse le ning, die voor militaire doeleinden gebruikt moest worden, en met die lening kwam eveneens een militai re missie. De correspondent van de „Basler Nachrichten" aan wiens artikel wij deze gegevens ontlenen, schreef kort geleden aan zijn blad, dat hij nog nooit zoveel Amerika nen te Ankara had gezien als in net laatste half jaar. Albert Helman is zonder enige twijfel een van de grootste Neder landse schrijvers van deze tijd. Wie het met deze uitspraak niet eens is of daarvan na het lezen van zijn romans nog niet overtuigd is neme de „Omnibus" ter hand, die de Amsterdamse Boek- en Cou rant-maatschappij deed verschij nen, en leze deze vijftig verhalen, novellen en korte romans. Hij zal spoedig moeten erkennen, dat er slechts weinige Nederlandse schrij vers zijn, die gelijk Helman zo heerlijk weten te „spelen" met on ze taal cn.met mensen. Helman heeft een sterke hang tot het uitbeelden van het exoti sche en het tropische. Uit zijn grote romans was dat reeds té bespeu ren, wij denken hierbij aan „De dolle dictator", „De stille plantage" en „De rancho der X mysteries". Ook vele verhalen uit de „Omni bus" de meesten zijn reeds vroe ger gepubliceerd bewijzen het. Is het omdat er in het gezapige Holland zo weinig te beleven schijnt, of heeft zijn geboorte grond nog een overwegende in vloed op zijn werk? (Helman is Surinamer). Maar waar ook Helman ons met zijn fantasieën heen voert, of het is naar Algiers, Spanje, de Midden- landse zee-eilanden of de tropische wouden van zijn geboorteland, on der palmen of in krotten, temidden van negers of blanken, overal zoekt hij toch kennelijk naar het ge heim van de mens, diens oorsprong en bestemming. Hij ziet zijn zachte liefde en tomeloze haat, zijn harts tocht en zijn onverschilligheid en steeds weer legt hij ons de vragen voor: „Vanwaar, waarom, Waar voor?" Als een vefklaring voor deze nooit eindigende ontdekkings reis, die Helman ondernomen heeft, en die nog niet tot het doel heeft geleid zou dat doel ooit bereik baar zijn? zien wij zijn laatste verhaal uit deze bundel „Pleidooi van den verblinde". De hotels in de Turkse hoofdstad zijn overvol met Amerikanen. Verscheidene wonen bovendien nog in pensions of hebben villa's. In de restaurants, de café's, de bioscopen buiten op straat, overal ziet men Amerikanen in uniform. Hun aan wezigheid wekt onwillekeurig de gedachte op aan een nabije oorlog. De Amerikaanse militaire mis sie. die thans in Turküc werkt, is vorig jaar herfst aangekomen. Zij bestaat uit driehonderd officieren, en een groot aantal technici. Gene raal MacBride heeft het bevel. In de Turkse havens is het een op merkelijke drukte. Amerikaanse vrachtschepen lossen zonder op onthoud allerlei soorten oorlogs materiaal: vliegtuigen, auto's, tanks, kanonnen enz. Honderden militaire deskundigen zijn door het gehele land aan het werk. Iedereen in Turkije en vooral te Ankara leeft in afwachting van iets dat schijnbaar onvermijdelijk komen moet. Men leeft er in een soort van oorlogspsychose. Over het vijfjarenplan wordt niet meer gesproken, de handel, die er nog is, gaat uiterst traag. In de bureaux van de Sümer en Eti-banken, vroe ger de drukste in Turkije, lopen de bedienden werkeloos rond. Alles is volkomen dood. Een land, dat practisch geen oor log heeft gevoerd, ziet zich thans meegesleurd op de weg van een economische afgrond. Het voelt zich bedreigd. Rusland zou nog al tijd aanspraak maken op de Noord oostelijke provincies en dan is er de Bosporus. De Turken maken van hun land een vesting en in een vesting denkt men niet aan nan- del. P.v.d.A. en de communisten worden geacht minder stemmen te vergaren PRECIES een week geleden zijn de enquêteurs en enquctriccs van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie klaar gekomen met het ondervragen van een steekproef uit het stemgerechtigd publiek. Zij stelden aan honderden arbeiders en arbeidersvrouwen, boeren, middenstanders, kantoor bedienden, welgestelden, stedelin gen en dorpsbewoners in één woord aan een representatief deel van het stemgerechtigd pybliek de vraag: „Op welke partij denkt U op Woensdag, 7 Juli a.s. te zullen stemmen?" Dit zijn de voornemens van het publiek een week voor de verkie zingen: Laatste week Verkiezingen 2e Kamer van Juni 1948 17 Met 1946 K.V.P. 30% 30,8% PartU v. d. Arbeid 25% 28.3% Antl-Rev. 12% 12.9% C P N. 9% 10.6% Chr. Histor. Unie 10% 7.8% V.V.D 8% 6.4% Staatk. Geref 2% 2.1% Andere partijen 4% 1.1% Wanneer het publiek -morgen dus net zo stemt als het een weck geleden dacht te doen, zullen de Partij van de Arbeid en de C.P.N. minder stemmen krijgen dan bij de Kamerverkiezingen van twee jaar geleden. De Christelijk-Historische Unie en de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie (toen Partij vin de Vrijheid) meer. De rege ringspartijen, die in 1946 samen 59 der stemmen op zich ver enigden, kregen in deze Gallup-en- quête van een week geleden samen 55 Wat er de laatste maanden veranderde. Vergeleken met N.I.P.O.'s proef verkiezingen van April en Mei van dit jaar is de Katholieke Volkspar tij gedaald en zijn de „andere par tijen" gestegen. Dit zijn de resul taten van de drie laatste proefver kiezingen. April Met Juni K V.P 32% 31% 30% P.v.d A. 25% 26% 25% A R 13% 12-- 12% CHU. 10% 10% UT-. CPN 9% 9% 9% V.V.D 8% 8% 8% Staatk. Geref. 2% 2% 2% Andere 1% 2% 4". Groot zijn de veranderingen in de laatste drie maanden niet ge weest. Over het algemeen zijn waar het hier een steekproef be treft de verschillen van weinig of geen betekenis. Dat geldt b.v. voor de cijfers van de P.v.d.A. Wel van betekenis is echter de stijging van het percentage van de „andere partijen". Deze zijn 1 in April gestegen tot 2 in Mei en 4 in Juni. De andere partijen, dat zijn de lijst Weiter, de Middenstandspartij, de Onafhankelijke Nationale Groep (Feuilletau de Bruyn), de Vooruit strevende Partij voor Wereldrege ring (Oude S.D.A.P.) en de Rev. Communistische Partij. De meeste van deze partijen hebben eerst in Mei aangekondigd, dat zij aan de verkiezingen zouden deelnemen. De grootste van dezo partijen in de Juni-pelling is de lijst Welter, die l'/2 van de stemmen op zich verenigde. Het heeft er dus alle schijn van, dat Weiter zeker is van tenminste een zetel bij de komende verkiezingen. De overige partijen blijven onder de 1 in deze pei ling. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Tour de France: Bakker en Ackerman leggen het loodje Het eerste gedeelte van de ronde van Frankrijk 1948 is gisteren, nu Biarritz is bereikt, afgesloten. Zes etappes zijn afgelegd en. na een rustdag, die heden in de beroemde badplaats zal worden genoten, gaat het op de Pyreneeën af. Deze laatste dag op het vlakke (Bordeaux—Biarritz, 244 km), is on danks de sterke tegenwind, in ccn geweldig tempo gereden. Nog meer dan' Zondag hadden de renners de wind togen gehad cn zodoende was het gevaarlijk, om. om de een of andere reden af te stappen of zich een ogenblik te laten afzakken, want het bleek dan al spoedig, dat het nagenoeg ondoenlijk was om, alleen rijdend, het peloton weer in te halen. De NederlandsLuxemburgse ploeg heeft gisteren twee loden ver loren. Bakker en Ackerman zijn uit de koers genomen doordat zij bei den met meer dan 10% achterstand op de winnaar te Biarritz aankwa men. Zij hebben met veel pech te kampen gehad cn bovendien heeft de sterke wind hen duidelijk par ten gespeeld. Ook Pauwels neemt een gevaarlijke plaats in het alge meen klassement in, maar De Hoog, Francken, De Ruiter en Janssen hebben zich tot nu toe uitstekend geweerd en het ziet ernaar uit dat zij zich, althans voorlopig, kunnen handhaven. Daarbij ontvangen zij 1 goede steun van Kirchen en Kemp, de beste Iuxemburgers. Impanis, de leider van de Belgi sche A-plocg, die beschouwd wordt als een van dc favorieten, heeft thans besloten, helemaal niet meer over zijn kansen en die van dc an deren te praten Ramon. Declerq en Mertens zien erg tegen de berg etappes op. „Het is een prachtig land, maar die bergen moesten er niet zijn", vinden zij. De zesde etappe werd gewonnen door Bobct (Fr.) 6 uur 27 min. 12 sec: Muller (N.-O. Ile de France); Marie (W.-Fr.) In een groep renners, die de 0e t.m. 7e plaats bezetten waren Jans sen en Kemp van de Ned.Luxem burgse ploeg. 84 tm. 95 een groep met de Nederlander Franken. 96 Biever (Ned—Lux.); 98 Pauwels (Ned.Lux.); 101 en 102 Bakker en Ackerman. Deze beide renners arriveerden met meer dan 10% achterstand op de eerste aankomen de. Het algemeen klassement van de ronde van Frankrijk luidt na de 6e etappe: Bobet (Fr.) 38.56.06; Lam- brecht (Internat); Sciardis (Inter nat.). Het ploegenklassement luidt. 1. Internationale ploeg; 2 Frankrijk; 3 België A; 10. NederlandLuxem burg. CEARL DERR BICGERS EEN CHARLIE CHAN-MYSTER1E No. 24 „Neen", zei Bob. ..Ik heb er geen meegebracht. Ik dacht dat Char lie...." „Wat?" „O. niets. Ik ben ongewapend." „Ik ook. Voorzichtig aan dan, mijn zoon. Je kon dat hek weieens open zetten." Bob stapte uit, lichtte de klink op en zwaaide het hek wijd open. Toen Holley zijn Horatius het erf opgereden had, sloot Eden het weer achter hem. Een twintig voet verder liet de redacteur zijn wagen stoppen en stapte uit. Zij stonden nu voor een huis van één verdieping, een welsprekend voorbeeld van de oude Spaanse tijd in Californië, voor Iowa kwam. Langs heel de voorgevel liep een lage verandah, en vier ramen, die nu warm gloeiden in de kille avond, kwamen er op uit. Holley en de jongen gingen over de tegelvloer van het voorportaal naar de sterke deur, die iets afstotends had. Eden klopte luid. Zij moesten lang wachten. Eindelijk werd de deur op een kier open gedaan, en een bleek gezicht keek naar buiten. „Wat is er? Wat moét je?" infor meerde een twistzieke stem. Uit de kamer klonk het vrolijke wijsje van een fox-trot. „Ik wens meneer Madden te spre ken". zei Bob. „meneer Madden". .Wie ben je?" ,Dat doet er niet toe. Dat zal ik meneer Madden wel vertellen. Is hij hier?" De deur ging wat verder dicht. Hij is hier, maar hij ontvangt nie mand „Mij wel, Thorn" zei .Bob scherp. „U bent Thorn, als ik het wel heb. Zeg aan meneer Madden dat er een boodschapper uit de Poststraat in San Francisco staat te wachten." Dadelijk ging de deur wijd open en Martin Thorn's mager gezicht straalde, voor zo ver het daartoe in staat was. „O, excuseer. Komt u da delijk binnen. Wij verwachtten u al. Kom binnen oh eh heren." Zijn gezicht betrok toen hij Holley kantoor. Madden, de grote geldman grote vraag kwelde hem. Waar was Charlie Chan? Zij bleven wachten Een grote klok tegen de achterwand van de kamer sloeg negen uur. langzaam en be slist. Het vuur knapte; het metaal achtig getjingel van de jazz-bnnd klonk voort. Onverwachts ging de deur achter hen, waardoor Thorn verdwenen was, weer open, en zij draaiden zich snel om. In de deuropening stond, als een granieten toren in de grijze kleding, die hij bij voorkeur droeg, de man, die Bob Eden het laatst had gezien op de trap naar zijn vaders Samenwerking in de plaats van strijd Het vraagstuk der Bedrijfsorgani satie is al een halve eeuw aan de orde. Vooral na de vorige wereld oorlog trad het sterk op de voor grond. doordat van Röoms-Katho- iiekc zijde een uitvoerig program werd gepubliceerd. In 1925 volgden het N.V.V. en de S.D A.P. met een rapport over Bedrijfsorganisatie cn Medezeggenschap. Een wettelijke regeling van dit onderwerp bracht de Bedrijfsradenwet van 1933. Deze wet opende de mogelijkheid, dat in iedere bedrijfstak door de Kroon een bedrijfsraad zou worden ingesteld, bestaande uit vertegen woordigers van de organisaties van werkgevers en arbeiders in de be trokken bedrijfstak. De wet werd geen succes. Weliswaar werden on geveer 20 bedrijfsraden ingesteld, maar de resultaten van hun arbeid waren miniem. Dit is vooral een ge- volg van dc geringe bevoegdheden waarover de bedrijfsraden beschik ten. waardoor men hen nauwelijks de moeitg waard achtte. Zo bleef de bedrijfsorganisatie een behoorlijke wettelijke regeling vra gen. Het is daarom voor ons land ccn grote gebeurtenis, dat dc Rege ring dezer dagen een geheel nieuw plan aan de Volksvertegenwoordi ging heeft voorgelegd. Intussen biedt dit wetsontwerp nog niet meer dan een Raamwet Dit betekent, dat voor het instellen van ieder be drijfsorgaan nog weer een afzonder lijke wel nodig zal zijn. In een der gelijke instellingswet zullen nog al lerlei belangrijke aangelegenheden nader moeten worden geregeld. Men kan dus helaas omtrent hot tempo, waarin de bedrijfsorganen ook nadat de Raamwet is tot stand gekomen per bedrijfstak zullen worden geboren, nog niet te optimistisch zijn. Zo zal over de vraag wat de taak van het bedrijfs orgaan zal zijn. gemakkelijk ver schil van mening rijzen. De Com missie. die het ontwerp voorbe reidde, had een opsomming opge nomen van de onderwerpen, welke een bedrijfsorgaan zou kunnen be handelen, (artikel 91). Genoemd werden o.a. regelen inz-ake de voort brenging. afzet en verdeling, betref fende de mededinging, betreffende mechanisatie en rationalisatie, be treffende de lonen en andere ar beidsvoorwaarden. betreffende ver ruiming van de werkgelegenheid, enz. Maar deze handleiding heeft het ontwerp niet overgenomen, waardoor, naar wij vrezen, bij de voorbereiding van iedere Instellings wet verschil van mening zal rijzen of een onderwerp wel of niet voor opname in aanmerking komt. Gevaren De bedrijfsorganisatie is het resul taat van een zeer gelukkige ontwik keling. welke er toe heeft geleid, dat de strijd tussen de 'werkgevers en arbeiders steeds meer plaats maakt voor samenwerking. Het aan tal arbeidsconflicten is daardoor geringer dan vroeger. Na de vorige wereldoorlog gingen in 1920 2.300.000 arbeidsdagen door staking verloren: in 1947 waren het er slechts 1/10 van dit aantal. Hoe verheugend deze ontwik- keking ook is. zij heeft geleid tot het gevaar, dat de tegenstelling werkgever en arbeider wordt ver vangen door een nieuwe tegen stelling, nl. die van producent en consument. Vooral op dit ogenblik is dit gevaar aanwezig. De werk gevers zijn bereid hogere lonen te betalen, wanneer zij maar de gelegenheid hebben deze op het publiek te verhalen. Daardoor rijst de mogelijkheid, dat de ver- buriker te veel betaalt en wordt uitgebuit. Het is de Overheid, welke tot taak heeft, hier ter be scherming van de. nu eenmaal niet door een sterke organisatie beschermde, verbruiker op te tre den. Geeft het ontwerp een voldoend® contrólo aan de Overheid ter be scherming der gemeenschap? Het antwoord Is niet met zekerheid te geven. Er zijn allerlei bepalingen, welke in een gunstige richting wij zen. Zo heeft de Overheid een be langrijke invloed op de benoeming van de voorzitter van het bedrijfs orgaan (artikelen 77 en 78>. Voorts heeft de Overheid aan zich gehou den de benoeming van een derde deel van de leden van de Sociaal- Economische Raad. een toporgaan, dat de uitvoering der bedriifsorga- nisatie moet controleren (artikel 4). Verder heeft dc Overheid liet recht van schorsing of vernietiging van do besluiten der bedrijfsorganen (arti kel 124). Daar dc Minister do gele genheid heeft ccn waarnemer naar de vergadering te zendon, knn hij voldoende op dc hoogte zijn van hetgeen zich in het bedrijfsorgaan afspoelt Wanneer doze en andero bepalingen op de juiste wijze wor den gehanteerd, dan zal voldocndo voor de positie van de verbruiker kunnen worden gewaakt. Onze tegenwoordige maatschappij vertoont nog allerlei ernstige leem ten. waarin een voonJening drin gend nodig Is. Met name moet wor den gestreefd naar 1 een ruimere productie van de goederen voor de grote massa. 2. een meer rechtvaar dige verdeling, waardoor de tegen stellingen meer worden overbrugd en 3. een voorkomen, althans ver zachten. een crisis cn massawerk loosheid Om deze doeleinden te bereiken, zal de gemeenschap een grotere In vloed moeten kunnen uitoefenen op de sleutelposities vnn voortbrenging en verdeling. De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is daarvoor een nuttig Instrument. Artikel 94 van het ontwerp bepaalt dat de bedrijfs organen verplicht zijn mede te wer ken aan de uitvoering van bij of krachtens een wet tot stand ge- hraehte regelingen Deze mogelijk heden zijn natuurlijk nog groten deels toekomstmuziek. Maar dat zij er zijn, motiveert ccn gunstig oor deel. De kans van slapen Zal het nieuwe plan slagen? Veel ral hier afhangen van de afloop van verkiezingen. Een der leden van dc Commissie van voorbereiding, do heer A. Borst Pzn.. Voorzitter van het Verhond van Protestants-Chris telijke Werkgevers, heeft het ont werp blijkens een nfznndcrlijk door hem ingediende nota afgewezen. Zelfs dit voorzichtige ontwerp gaat hem nog te ver. In 1947 is over de bedrijfsorganisatie een A.R-ranport verschonen, waaraan de kopstukken der partij hebben medegewerkt. Ook dit ranport is weinig moedge vend. Het Christelijk Nationaal Vak verbond veroordeelde hot met dc woorden: „een mat en negatief rap port". Destijds hebben bij de behan deling van de Bedrijfsradenwet van 1933 alle C.H.-kamerleden zelfs tegen deze simpele wet gestemd. Het is dus zeer wel mogelijk, dat dit veel verdergaande ontwerp ln die kring ook, op bezwaren zal stui ten. Een toenemende A.R.- en C H - invloed op het staatsbestel bete kent daarom voor de bedrijfsorgani satie weinig goeds. Zou de Partij van de Arbeid versterkt uit de ver- fceizingsstrijd te voorschijn treden, dan heeft een betekenisvolle Pu bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie een goede kans op verwezenlijking. Mr. Dr. A. A. VAN RHIJN. Hedenavond HILVERSUM I 19 no Nieuws: 19.15 Vaudeville-orkest19 30 Verklezlngsre- 19.45 Rcg. Uit 20.00 Nieuws; 20 05 De gewone man 20 12 Radio Phllh. ork.: 22 00 Ontwikkeling Pianokwartet 22 30 Elisabeth Schumann; 22.37 Actualitei ten; 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23 15—24 00 Russisch vocaal kwartet. 19 00 Bezoek bij Grade Fields; 19 15 Verklezlngsrcde; 19.30 Koorver „Pro Muslca' 20 00 Nieuws; 20 05 Rndios- coop. 22 13 Bultenl. overzicht; 22 30 Mu- zlekmozaiek: 23 00 Nieuws; 23.15—24 00 Robert Schuman-conccrt. Morgen zag. „Excuseer, een ogenblik alstu blieft." De secretaris verdween door een deur op de achtergrond, en liet de twee bezoekers in de grote woon kamer staan. Uit de woestijn bin nen te komen in een vertrek als dit. was een openbaring. Langs de wan den waren eiken panelen: er hin gen prachtige etsen: lampen ver spreidden een zacht licht over tafels met de nieuwste tijdschriften ;.clfs het laatste nummer van een New Yorks Zondagsblad Aan het ene einde brandden houtblokken ln een grote haard, en in een verre hoek draaide een radio dansmuziek af van een orkest ver weg, „Nu. dit is een vriendelijk tehuis", merkte Bob Eden op. en met een knikje naar de muur tegenover de haard, zei hij: „En van ongewapend gesproken. .Dat is Madden's verzameling P. J. zelf. Bob's eerste reactie hierop was een gevoel van grote verlichting, alsof een last hem van de schouders viel met een „hoogst verrukkelijke boos". Maar bijna onmiddellijk daarop volgde een gevoel van te leurstelling. Hij was jong. en hij haakte naar opwinding. Daar viel nu het grote woestijnmysterie kra kend ineen. Madden stond daar. levend en welvarend, en alle vrees en waarschuwing bleken ongegrond. Nu maar heel kalm de paarlen overhandigen als Charlie kwam en dan weer terug in het oude spoor. Hij zag Will Holley glim lachen „Goedenavond, heren", zei Mad den. „Ik ben blij u te zien. Martin", voegde hij er bij tot de secretaris, die hem gevolgd was. „zet dat ver wenste lawaai af Een orkest, he ren, een orkest in de balzaal van een wapens", legde Holley uit. „Wong hotel in Denver. V/ie durft er zeg- heeft me die eens laten zien. Ze zijn gen. dat de tijd van wonderen voor geladen Als je soms terug moet, ga bij is?" Thorn bracht de jazz-band daar dan langs. Die gladde jongen tot zwijgen; een gorgelend protest- heeft niet gezegd, dat hij naar Mad- geluid was bet einde „Wel", infor- den emg. zie je." meerde Madden, „wie van u beiden „Dat weet ik", zei Bob. Hij nam komt uit de Poststraat?" de kamer bedachtzaam op. Een (Wordt vervolgd) Ned. Herv. Kerk Beroepen: te Voorthulzen (2e pred- pl J Zwljnonburg tc Huizen (N.H.); te Vecnendaal (vac R. de Bruin» P J. F Lamcns te Elspeet. tc IJssclmuldcn W. de Bruljn te Lexmond; te Amster dam-West S. H J. Kalf tc Rotterdam; te Beekbergen (vac. A. de Meijer) K. C. v. Gorcom te 's-Gravenzandc Aangenomen- naar Honsclersdljk A Sluiter te Mldlum; naar Ankeveen (toez i B. J. v. Gardcren te Maassluis. Bedankt: voor Buurmalscn C. v, Leeuwen, cand. te Utrecht. Gercf. Kerken onderh. art. 31 K.O. Beroepen te Heemslede L J. Gorls te EmmerErfscheidenveen Aangenomen naar Smllde—Diever D Los, cand. te Kampen, die bedankte voor Gces-Nicuwlande. Heercnvecn. Minnertsga, Oude BildtzIJl, Rozenburg. Tiel-Zaltbommel en Zuidwolde (Gr.) Geref. Gemeenten Beroepen, te Brulnlsse F Mallan. cand. te Rotterdam: te Apeldoorn F Mallan. cand. te Rotterdam; te Beek bergen F J Dieleman. cand. te Rot terdam. Chr. Geref. Kerken Tweetal te Hoogevecn D H Blesma te Drogeham en D Henstra tc Broek op Langcndljk; tc Hulzen (N.H J G v Minnen tc Delft cn M Ovcrduin te Nicuwpoort. Bedankt- voor Opperdoes J. G. v. Minnen te Delft. Vrije Evang. Gemeenten Bedankt: voor Apeldoorn (2e maal) J. I. v. Wljck te Gouda. Ned. Prot. Bond Beroepen: te Velp-Rozendaal (Gld.) L. Schut te Harderwijk. Geref. Kerken Beroepen te Bloemendaal J. L Koole te Schiedam Bedankt: voor Appingedam C Bos te Murmorwoude. Dit jaar zullen waarschijnlijk 9000 Amerikaanse toeristen ons land bezoeken Dat zijn er 2000 meer dan in 1947. HILVERSUM I 7 Nws; 7.15 Och tendgymnastiek; 7 30 Reveille; 7 45 Woord voor de dag; 8Nws; 8.15 Ge wade muziek. 8 30 Gr.pl.; 9. Ochtend bezoek bij zieken; 9 30 Mendelssohn cn Tsjaikofsky; 10 30 Morgendienst; 11 Pianorecital; 11.30 Grain, muz.; 12.An- cora-trto, 12 30 Wccrovcr/..; 12.33 Chr. mandolinc-ork.; 18 Nws; 13.15 Cello en orgel; 13.45 Ilalle-ork 14.— Mczzo- spraan. viool en plano; 14.80 Ensemble „Bagatelle"; 15.— Kerkelijke muziek; 15.30 Dolf v. tl Linden; 16.Postzegel verzamelaars, 16 15 Voor onze Jongens en meisjes; 17 30 Ncrl ver v, Maat- schapp. werk; 17.35 Sweehnckkwartet; 18.Chr. Harmonie; 13.30 Rog uitz HILVERSUM II 7 Nws; 7 15 Gr.pl.; 8 Nws. 8 13 Gr pl afgewisseld met pianospel; 8 50 Voor de huisvrouw; 9NIR-ork.; 9 30 Waterstanden; 0.35 Altviool en cello; 10.— Morgenwijding; 10 20 Onze keuken; 10.30 Als de stofzui ger zwijgt; 11 Pop non-stop progr.; 12 - Frans Wouters en Ork 12,30 Wcer- praatje; 12.33 Voor het platteland; 12.33 Zwitserse jodêlcSub; 13— Nws; 13.15 Kalender; 13.20 Vaudevllle-ork 14 Gesproken portretten; 14 15 Omroep- kamcrork., 15.— Luisterspel; 15.30 Re genboog. 16 Roodborstjes; 16.15 Re portage m Blijdorp; 16.45 Vragen staat vrij; 17.15 Studio-ork. van Bcromun- ster; 17.45 Rcg uitz 13.Nws; 13 15 Varia; 18.20 Hammond-klanken; 18.30 Lezing door dr Fetter. Evenals het vorige jaar zal ln verband met dc drukke werkzaam* heden ten plattelande in de komen* de weken de radio-uitzendingen in het z.£. „Landbouwkwartiertje" op Maandagavond tot eind Augustus worden gestaakt. TUINKALENDER 6 JULI. Sommige bloemge wassen kunnen in de tuin in een zelfde seizoen tweemaal bloeien Dat is het geval met de vaste plan ten Hespcns, Pyrcthrum Trades- centia, Riddersporen cn Phlox. Te gen het einde van de bloei snijde men bloemstengels of hoofdstengels tot nabij de grond af, zodat de scheuten, die zich nadien uil de grond ontwikkelen nog dezelfde zomer of herst tot ontwikkeling kunnen komen. Het bekende bloei-* heestertje Spiraea bumalda Antho- ny Waterer kan ook tweexnaal per. jaar bloeien. Nadat uit dit heester tje na de eerste bloei de uitgebloei de bloeitakkcn worden weggesne den, vormen zich opnieuw jonge scheuten, die in het najaar weer de aardige rode bloemen ten too* spreiden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3