LAWAAI EN KLEUREN BIJ HET FEEST DER URAKENBOTEN Wat Miinchenonze delegatie leert BRANDPUNTEN Nederlandse koopvaarders krijgen bewapening r nationaal -sSH HULPVERKOOPSTERS RONDE VAN AMERSFOORT ÏÏaahna vohdhonk hij $Ich in d& hivisth Wjomtoon en tfa&eineAend klinkt het hhijikme dek thommen V nationaal 1 Spreekwoorden-wedstrijd •3 Qoed nieuws Ook üDOh TA STEMAGE VROOM DREESMANN WONINGRUIL BELANGRIJKE KOOPJES KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd" Gerrit Schulte - Seyen Lambrichs, Revanche der Nederlandse Kampioenschappen op de Cauberg. ADVERTEER REGELMATIG 4 (Van onze correspondent in Indonesië IEDER jaar weer is de stoffige weg, die Batavia met Tangerang ver bindt, overdekt met voertuigen, die zich in de richting van de laatst genoemde stad bewegen. Het zijn merendeels Chinezen, die deze lange file vormen en die rr.et zakdoeken voor neus en mond gebonden het fijne gruis trachten tegen te houden, dat hun de ademhaling dreigt te belemmeren. Maar deze Oosterlingen getroosten zich veel moeite en ongerief, want zij zijn op weg naar de Peh Tjoen, een van de belang rijkste gebeurtenissen van het Chinese jaar. LANG, lang geleden, het was tijdens de Chou-dynastie in dé 3e Eeuw voor Christus, leefde er in het Hemelse.Rijk een wijs en achtenswaardig minister, Ch'u Yuan genaamd. Hij trachtte zijn vorst er van te overtuigen, dat het goed zou zijn, de tradities van diens roemruchte voorvaderen voort te zetten, tot heil van rijk en volk. Doch helaas, de eigenzinnige vorst sloeg geen acht op de weldoordachte woorden van zijn raadsheer en met het rijk van Chou ging het steeds verder bergafwaarts. Tenslotte, toen Ch'u Yüan bemerkte, dat zijn raadgevin gen in de wind geslagen werden en zijn herhaalde pogingen hadden gefaald, schreef hij een gedicht, waarin hij van zijn zorg en ver driet om het rijk verhaalde. Daar na verdronk hij zich in de rivier. En van die dag af trekken de men sen er telkenjare op uit om te trachten zijn lichaam te vinden en voedsel-offeranden op het water te plaatsen om zijn ziel te spijzigen..." Het Peh Tjoen- of Drakenboot- feest. zoals het door de Westerling veelal wordt genoemd, behoort vol gens kenners van de Chinese ge schiedenis samen te vallen met de zonnestilstand. Thans worden de feestelijkheden echter vroeger ge houden, n.l. op de vijfde dag van de vijfde maan. In zijn oorspronkelijke vorm bedoelde het feest de nagedach tenis te eren van de legendari sche minister, die uit wanhoop een plotseling einde aan zijn politieke carrière maakte. Maar zoals het wel vaker gaat bij der gelijke tradities, die zich door de eeuwen handhaven, begonnen de opvattingen omtrent de symboli sche betekenis der verschillende feestelijkheden zich allengs te verruimen. De wedren van de drakenboten en de offeranden van rijst en vlees, in bamboeblad gewikkeld, symboliseren dan niet alleen meer het zoeken van het lichaam van de verdronkene en het voeden van zijn ziel, maar zijn ook bestemd om voor de ko mende periode een voldoende regenval af te smeken. Naast de festiviteiten buiten, die de belangstellende buitenstaander uiteraard het meest opvallen, vol trekken zich ook binnenskamers verschillende plechtigheden. Men offert aan zijn voorouders en dik wijls bevestigt men een dringo- blad boven de ingang van zijn wo ning, waardoor het de boze geesten onmogelijk wordt gemaakt het huis binnen te dringen en de gezinsrust te verstoren. Nabij een rivier Ook in Indonesië worden jaar lijks de drakenboot-feesten gehou den. In sommige plaatsen vertoont de viering een sterke overeenkomst met die van het land van oor sprong. Voorwaarde daartoe is de nabijheid van een rivier, zoals bij Tangerang het geval is. In andere delen van de Archipel past men zich bij de omstandigheden aan en houdt men een picnic aan het strand of aan de oever van een meertje. Al deze vieringen hebben echter één trek gemeen en dat is de grote saamhorigheid van de Chine se gemeenschap, die als een kleine minderheid in een van oorsprong vreemd land haar waardevolle na tionale tradities steeds in ere blijft houden. Ook in de plaats, waar nu ruim twee jaar geleden de ramp zalige massa-moord op Chinezen plaats vond Men moet overigens niet pogen de zin van dit feest van Westers gezichtspunt uit te benaderen Men kan een verklaard tegen stander zijn van het meestal on volledig en daardoor onjuist ge citeerde ..Oost is Oost en West is West" en toch inzien, dat er ten gevolge van een geheel andere historische groei een diepgaand Dat de Chinezen er typische ge woonten en gebruiken op na hou den ziet men ook op onderstaande foto verschil in mentaliteit is ontstaan tussen „Oost" en „West". Een Westerling toch verlangt systeem, organisatie, overzichtelijkheid Dit alles ontbreekt bij deze Chi nese feestviering. Men bekom mert zich niet om een vastom lijnd programma. De zaken mar cheren. Wat zou men zich verder druk maken? Er heerst een gezellige drukte op en rondom de Kali Tjisedane. Luid schallen de aanmoedigingen van de talrijke toeschouwers, die van heinde en ver zijn toegestroomd en die ook de kali zelf bevolken met hun kakelbont versierde boten en pramen. Ranke, met draken-motie ven versierde prauwen, 50 tot 100 voet lang, schieten over het water naar de finish. Monotoon en fasci nerend klinkt het rhythme van de trommels en gongs, waarmee de roeiers worden opgezweept tot de hoogst mogelijke snelheid. Het is een kleurrijk gewemel en gekrioel. En wanneer dc toeschouwer soms geneigd mocht zijn te denken, dat er van dit feest toch wel heel wei nig religieuze wijding uitgaat, wel, dan doet hij het beste dit te schrij ven op rekening van zijn Westerse kortzichtigheid Gokken maar Langs de waterkant doen de luid ruchtige eigenaars van allerhande goktentjes beste zaken. De in aller ijl opgetrokken pendoppo's en de eethuisjes zijn versierd met helge kleurde papieren bloemen en grote stromen Chinezen en Indonesiërs verdringen zich om een plaatsje te veroveren. Groot is de hilariteit, wanneer tijdens de race enige prauwen omslaan, voordat zij de finish hebben bereikt. Iets dat nog al-eens voorkomt, want bepaald stabiel zijn deze voertuigjes niet. Zo beleeft men de gehele dag zijn vreugde aan de Peh Tjoen, dit merkwaardige feest, dat van een religieuze herdenking meer en meer is geworden tot een genoege- lijke uitgaansdag, vooral voor de Chinezen in Batavia en omgeving. Des avonds drijven de lampen, die men op het water heeft gezet, langzaam en statig stroomafwaarts. Wanneer zij uit het gezicht ver dwijnen is ook het Drakenbootfeest weer ten einde. Dit zijn de Chinese letters voor Peh Tjoen" (verschaft door dag blad „Sin Po" te Batavia). Tijdschriften Van Centaur (uitgave G. W. Breughel te Amsterdam) verscheen een Jaarboek 1947—1948. dat een goede 150 pagina's dik is. Het bevat vele literaire bijdragen (poëzie en proza) in de mo derne talen en vertaald uit het Nleuw- gricks. Verschillende bijdragen worden voorafgegaan door korte artikelen over de schrijvers. Onder de poëzie is werk van Nicholas Moore. Hermann Hesse en Yvan Goll. Van André Gide werd een verklaring opgenomen die deze aflegde naar aan leiding van de toekenning van de No belprijs. Als hij in zijn leven werkelijk iets vertegenwoordigd heeft zo zegt hij dan was dat de geest der vriiheid van geweten, der onafhankelijkheid, en zelfs die der ongehoorzaamheid en van het protest tegen alles wat het hart en het verstand niet kunnen aanvaar den. Hij is vast overtuigd, dat onze hele cultuur uit deze onderzoekende, crilische geest gegroeid is. .,En het is juist deze geest, die tegenwoordig de totalitaire regeringsvormen trachten te onderdrukken en te knevelen; en daar rechts zowel als links hun leer steeds dreigender wordt en zij, om haar door te zetten voor geen brutaal geweld of gemeenheid terugschrikken, moet ik wel vrezen, dat onze cultuur, met alles wat ons ter harte ging en waarvoor wij geleefd hebben. alles wat zijn waarde geeft aan het leven dat dit alles met ondergang bedreigd wordt Van de Nederlandse bijdragen noe men wij om poëzie van Aafjes. Vest dijk en Henr. Roland Holst en een boeiend en beeldend verhaal van Vest dijk. Ook essayistische bijdragen ontbre ken niet. De bundel bevat een aantal reproduc ties van kunstwerken Dr Ritter schrijft over de verzamelde werken van Der Mouw en G. H. "s-Gra- vesande heropent zijn vroeger, elders, begonnen reeks Al pratende met Dit keer sprak hij met A. H. Nijhoff. In „Wiener BJut", welke operette in K. en W. te 's Gravenhage van 3 Juli af door de „Hoofdstad-operette" wordt vertoond, treedt als gast op de balletgroep van de Wcense Staats-Opcra Kanonnen moeten direct kunnen worden gemonteerd In de afgelopen oorlog is geble ken van welk groot belang de koop vaardijvloot was voor de algemene oorlogvoering. Een goed bescherm de of bewapende vloot, die vrij de zeeën kan bevaren, heeft daarom zeer veel waarde voor ons land. Dit was de reden, die minister Fievez er toe heeft bewogen een commissie in te stellen, die richtlijnen zal moeten ontwerpen, voor het bewa penen en gevechtsklaar maken van de Nederlandse koopvaardijvloot. Reeds in 1946 is dit onderwerp besproken, maar de minister meen de thans de zaak te moeten door zetten. Zij is van te groot belang voor heel Nederland. Het spreekt vanzelf, dat de voorbereiding offers zal eisen. Eén van de moeilijkheden is reeds het bouwen van de fun deringen, waarop later de kanon nen geplaats* kunnen worden. Het meevaren van deze funderingen le vert in vredestijd een verlies op in de exploitatie van het schip. Het is onnodige ballast. Dit verlies zal in de eerste plaats op de reders drukken. De kosten van het aanschaffen van gesehut en ammunitie moeten evenwel, naar de mening van de (Van onze jeugdredacteur) J?R zijn op 't grote jeugdcongres Miinchen drie punten sterk naar voren gekomen. In de eerste plaats heeft de internationale jeugd getoond een zekere welwillendheid te bezitten voor de vroegere vijan den, doqr hen een hand toe te rei ken, om gezamenlijk de opbouw van het geschonden Europa op te vatten. Het tweede punt is. dat de kern van de Duitse jeugd verklaard heeft bereid te zijn alle krachten in te spannen om het verleden uit te wissen. Ten derde is er een grote internationale belangstelling geconstateerd voor wat de jonge ren in Miinchen tot stand brach ten; vele intellectuelen van naam waren zelf ter plaatse, anderen lie ten zich door radio en pers voor lichten. We zullen deze drie punten critisch bekijken. Er is in Nederland nogal wat te doen geweest over de uitzending van de vrij willekeurig maar spontaan samengestelde Neder landse delegatie. De Ned. Jeugd gemeenschap. meende zich te moe ten terugtrekken, omdat ze vreesde (niet onterecht) dat de Duitsers mogelijk weer iets „groots" zouden organiseren. DE DUITSE JEUGD Het tweede runt verdient méér toelichting. De Duitse jeugd is geen concreet te omschrijven begrip. Ze is niet één massaal blok. Opmer kelijk is. dat deze jeugd geen ge legenheid onbenut liet. om te tonen welk hart en ziel zij bezat. Op alle mogelüke manieren Is aan de wen sen van de buitenlanders tegemoet gekomen en niet op de wijze dat we moesten concluderen, „de Mof likt naar boven en trapt naar be neden". Wel is het zo. dat er nog vele verwarde theorien heersen over oorlog, vrede, democratie, eco nomische en maatschappelijke pro blemen. Een ander punt is de be handeling van de schuldvraag aan de oorlog. Hierover heerste er in de Nederlandse delegatie tevoren enige onenigheid en er werd beslo ten dit punt van de discussie af te voeren. Maar de Duitsers hebben ons aangaande deze grote kwestie telkens uit de tent gelokt en hun opvatting tegenover de onze ge plaatst. Teveel ook wilde men een streep onder het verleden zetten, onder het motto vergeven en ver geten. het motto dat door enkele buitenlandse intellectuelen o.w. Mrs. Brailsford. Carl Zuckmayer en Vercors werd overgenomen. De Nederlanders zijn hierte gen vaak fel van leer getrok ken en Ds. Buskes heeft er zelfs in zijn preek, en later nog ln een rede uitvoerig zijn (en de Nederlandse) visie uiteenge- Het jeugdcongres te Miinchen zet. Deze kwam hier op neer. dat wij de ex-vijanden en slachtoffers van Hitler-Dults- land bereid zouden kunnen zjjn. de schuld te vergeven, maar dat we niet geneigd wa ren deze te vergeten, wij die op de puinhopen moesten zitten van de Nazi-wellust. Hoopgevend was. dat vele Duit sers openlijk hun lidmaatschap van H.J., partij en soldatenschap toe gaven en veelal ook inzagen daarbij onjuist te hebben gehandeld. Merk waardig was voorts, dat velen op recht onkundig waren geweest over de eigenliike Nazi-methodes in de kampen en het buitenland. INTERNATIONALE BELANG STELLING De internationale belangstelling was verrassend. Toch is hier door de Duitsers te veel van opgegeven. Men had 33 naties in het register staan doch niet vermeld dat de In ternationale belangstelling vrij een zijdig was. Voor zover wij konden nagaan was alleen de Nederlandse delegatie representatief samenge steld. Verder waren er Egvptenaren en Indiërs. Latijns-Amerikanen en Aziaten uitgenodigd, die geen prac- tische interesse kunnen hebben oij de Duitse kwestie die eigenlijk een zuiver Europees probleem ls. De intellectuelen waren zeer eenzijdig Deutsch-freundlich. waardoor de Duitsers verkeerdelijk in de mening zijn gesterkt, dat hier „het buiten land" sprak, dat met de hand ovei het hart wilde strijken. In elk geval is het congres nut tig gebleken, nuttig om de Duit sers ons standpunt duidelijk te ma ken en nuttis: voor de buitenlander;- om de mentaliteit van het heden daagse Duitsland te leren kennen. Bovenal is het persoonlijk contact verhelderend geweest. Toen de Ne derlandse delegatie naar huis reisde heerste en er een zekere voldaan heid en hoewel we hier vooruitlo pen op de nabeschouwingsvergade- ring der Nederlanders (in Septem ber te houden) kan gezegd worden dat vrijwel allen ervan overtuigd zrin. dat zij het contact met de Duitsers willen verstevigen, brief en boekenultwisseliry? tussen Ne derlanders en Duitsers willen aan moedigen. Duitse jongeren in Ne derland uitnodigen om opleidings cursussen bij te wonen en zelf va ker aan Duitse manifestaties zullen deelnemen. Een nieuw openluchttheater ,,De Duivelsbrug" te Gtnncken met plaatsen voor 600 personen wordt Zaterdag en Zondag 10 en 11 Juli geopend met Tropcnadcl! Wij vragen ons af. wat dit stuk te maken heeft met de openlucht. Men denkt ook aan Don Quichotte van Langendijk. Dat HJkt ons een beter Idee. minister, door de staat gedragen worden en komen daardoor op het gehele Nederlandse volk te rusten. Maar mocht het weer nodig zfjn, dat de schepen zich verdedigen, dan zullen deze offers een grote rente afwerpen. Niet alleen blijft het schip be houden. maar en dit is wel zo belangrijk de handelstonnage blijft gespaard en die bepaalt in be langrijke mate de na-oorlogse ge steldheid van een land. De laatste oorlog heeft ons bovendien geleerd, dat het koopvaardij-personeel zich wel moest verdedigen om in leven te blijven. Hoevelen zijn er niet verdronken, doordat hun schip machteloos overgeleverd was aan de vijand. De zeeman heeft thans het recht om zich te verdedigen als hij wordt aangevallen en hij krijgt de wapens om zich te verde digen. Aangezien het merendeel der te bestuderen onderwerpen een ma- ritiem-militair karakter dragen, is het noodzakelijk gebleken deskun digen van verschillende afdelingen van het ministerie van marine in de commissie op te nemen. Van de zijde der reders heeft zitting schout bij-nacht Vreede. als vertegen woordigers van de werkgevers tre den op P. de Vries en J. Brautigam ex-rijkshavencommissaris van Rot terdam. Het Internationaal Theater-Instituut dat te Praag bijeenkwam onder leiding van Priestley, heeft besloten voortaan zelfstandig te zijn t.o.v. de Unesco, ten einde al de Slavische landen te kunnen opnemen Twintig landen waren op dit congres vertegenwoordigd. Van de op dit congres gevoerde discussies wordt niets gemeld Toch zijn wij uiteraard nieuwsgierig, gezien vooral de verhou ding Oost—West, In Bakik oij Dharan, ln Saoedie Arabië. zijn uitgestrekte olielagen ont dekt The Olympic Games of 1948 Film Comp. Ltd. zal binnen 10 dagen na beëindiging van de Olympische Spelen een complete film van 10 acten in Technicolor gereed heb ben. SOEST Uit het politie-rapport Mevr. JVL, wonende aan de Wal deck Pyrmontlaan, deed bij de po litie aangifte, dat de jeugd drie ruiten van haar woning had inge gooid. Uit het kantoor van de zuivelfa briek aan de Middelwijkstraat werden drie rijwielen ontvreemd. Tegen een wielrijder werd pro cesverbaal opgemaakt, omdat hij zich door een auto liet voorttrek ken. Gevonden voorwerpen Ceintuur; broche (goud kleur); jachthond; portemonnaie inh. f 1.14; zwarte damesregenjas; meis- jesjas; bril; rol bruin zeil; para- pluie; kinder-portemonnaie inh. f t0.20; kinderportemonnaie met rozenkrans; rode haarstrik; wiel dop van Buick; groene diensttas; hond (spaniel); damesportemon- naie inh. 2 zilverbons en textiel punten. jOOPRIJZEiït Ro. 3 Wie zich met Nationaal scheert, scheert zich zacht. Hoe luidde dit spreekwoord vroeger? Dit is het derde spreekwoord de eerste twee stonden precies toor telkens 14 dagen tn dtt blad, de laatste komt vandaag over twee weken. Los deze alle iter op en zend ze vóór 26 Juli a.s. samen aan ons m. De Nationaal excursie itndi in de eerste helft van Augustus plaats Onze trouwe N^tionaaJ-gcbruikers hebben elke morgen voor zij aan het werk gaan dat heerlijke frisse gevoel dat het scheren met Nationaal beu geeft. In de2e voor kinderen zo belangrijke vacantie- tijd willen wij ook de jonge a.s. Nationaal- gebruikers en hun zusjes een heerlijke, nuttige vacantiedag bereiden, en ons bij dc kinderen net K' zo geliefd maken als wij bij de vaders reeds zijn. 300 Jongens en meisjes van 1tot 15 jaar kunnen als gast van Nationaal naar de prachtige Jubileum bloemententoonstelling in Apeldoorn. Pee luxe autobus gehaald en teruggebracht. Het lot ral beslissen wie de gelukkige winnaars(esscn) van de spreekwoorden wedstrijd ttt*- z|in- SCHEERMESJES AMEFA FABRIEKEN - D E V E N T E R S TR A A T 323* - APELDOORN STADSKIPPENHOUDERS Na bijna 10 jaar is er ook voor U weer BON VRIJ GRAAN EN OCHTENDVOER Wij bezorgen het weer graag thuis. Ook in de om liggende plaatsen. Langestr. 91 - Tel. 4509 Soesterweg 2X- is deze rubriek Brandpunten zeer be langrijk. Heeft U iets te kopen of te verkopen? Zoek» U personeel of lessen plaatst dan een Brandpunt voor f 1.50 (20 woorden). Driemaal achtereenvolgens in totooi f 3.50. Bel No. 6235 en wij noteren Uw Brandpunt. STEMPEL-, MATRIJZEN- EN GEREEDSCHAPfrABRIEK is wegens vacantie gesloten van 9 t/m 17 Juli Wij vragen voor diverse afdelingen Voorkeur genieten zij. die reeds eerder in behoor lijke zaken zijn werkzaam geweest. Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties dagelijks van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. aan het Pers. bureau AMERSFOORT Jongeman, 21 jaar, ontsla gen van zijn militaire ver plichtingen, zoekt een hem passende administratieve werkkring per 1 Sept. a s. Reeds eer der als zodanig werkzaam geweest. In bezit van M.H D.S, 4 j. Pr. Boekhou den. Typen. Brieven onder No. 7824 bur. van dit blad. Zetpillen tegen Aambeien \rerl*D pl|&stllUnd en aenezen tn korUn trd d« ontstoken sU|mvli«ieo. maakt het inbrengen zeer gemakkelijk 1.50 per doosje ran 12 stuki. Dr. H. NANNING's Phorra. (htm. Fabr. N.V., Oen Haag te Delft aangeboden aan de rand van de stad. Voor in formaties gelieve omgaand te schrijven aan Dagblad Veritas, Markt 37a, Delft. Van Maanen's Lederhandel heeft in de etalage overtuigt U en U zult ver steld staan. SOESTERWEG 214. door YV. Meuldijk 686. Ik had geen tijd om te schreeuwen of om tegen te werken, daarvoor ging het allemaal te vlug. Ik voelde iets om mijn lijf snoeren, werd uit de wagen gerukt, die doorreed zonder dat iemand iets van mijn plotselinge vertrek bemerkte. Ik spartelde, voelde me omhooggehesen langs de rots muur. die we gevolgd hadden en keek toen opeens mfddenin een gemaskerd gezicht. „Caramba," zei het gezicht. „Haha, ik kikvors gevangen hebben, haha! Nee. zijn jongetje met ganzennek. haha!" „Los." riep ik. „Wat is dat voor een ontvangst en wie ben jij? Jij, met die oude poetslap voor je neus. Laat me gaan, ik moet met die wagen van mijn vrienden mee!" „Ah." snauwde de bandiet, „jij mij niet kennen? Ik zijn Don Kabalos, hoofd baas van hele streek!" „Gut." riep ik. „Ik ben nog geen uur in dit land.en nu maak ik al kennis met de grootste boef. Nu, ik ben Ketelbinkie en ik kom uit Holland, het land van de zeehelden en commissieleden. Pas op, dat je voortaan braaf blijft, want anders krijg je met mij te doen. Don Kabalos!" Dat had ik misschien niet moeten zeg gen. want Don Kabalos werd erg vlug nijdig Donald Geitebaard en Pompoen kwamen pas tot de ontdekking dat ik er niet meer was toen ze thuis waren. „Wie in dit land verdwijnt komt niet meer terug." zei Geitebaard. „Het was een aardig jongetje!" Die twee gingen een gezellig partijtje dammen, tot er na de tiende zet plotseling een kogel door de muur knalde en Pompoen verschrikt overeind sprong. „Ze schieten!" riep hij. „Onraad! Boeven!" „Rustig." zei Geitebaard onbewogen. „Gebeurt iedere dagh een phaar keer. Jij bent aan zet!" Groot wielersportevenement op ZATERDAG 10 JULI a.s. VOOR PROFS en ONAFHANKELIJKEN OVER 100 K.M. met o.a. GERARD van BEEK. EVERS. LAKEMAN. MOTKé, ANDRé de KORVER en vele anderen. PARCOURS: Utr.weg. Kon. Emmalaan, Kon. Wilhelmlna- laan, Kon. Sophialaan, Utr.weg. PRIJZEN DER PLAATSEN IN VOORVERKOOP 1.—. VERKRIJGBAAR BIJ: Schulte. Soesterweg 234; Tholenaars, Tuinstraat 4; Vierdag. Utr.straat 7; Koudiis. Oude Soesterweg 121; Bokking. Langestraat 80; Setteur. Utr.weg 54; Te Kulve, Leusderweg 103: Schreuder. Vermeerstraat 128; A. GZuidsingel 3e brugje vanaf de Langestraat en Vulcana, Koninckstraat. tot 20 woorden 1.50 3 X achtereenvolgens 3.50 elk woord meer 0.10 per plaatsing extra. TE KOOP AANGEB. Te koop aangeb. 2 pers. tent, compleet in goede staat. Adres: Kapelweg 116. 7832 TE HUUR GEVRAAGD Heer, 32 jaar, b.b.h.h., zoekt zit-slaapkamer met pension. Br. no. 7829 bur. van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd. Alleen staand man, 52 jaar, vast inkomen, vraagt huishoudster, ook Indische. Br. no. 7833 bur. van dit blad. Gevraagd flink dagmeisje. Hotel „De Schouw", Birkt- straat 17, Soest. 7831 RUILEN Wie wil licht beige kin derwagen ruilen voor hand naaimachine. Brieven onder No. 7825 bur. van dit blad. VERLOREN Verloren Zaterdag 26 Juni, gaande van O. Soesterweg, Willebrordusstraat-Soester- weg. een verpleegsters insigne. Eventuele inlichtin gen of terugbezorging. Zr. v. d. Heiden, Eemstraat 116. 7822 LESSEN Herexamens en Taken- Bijwerken van leerlingen voor wiskunde, door tech nisch student. Aanmelding Rubensstraat 55 's avonds 7—8 uur. 7826

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4