DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Een telefonisch interview met politieke leiders Bent U tevreden?" Transjordanië heeft bestand geschonden Commentaren uit de pers op de verkiezingen Vetorecht wordt misbruikt Zestien doden bij vliegramp Nieuwe leden der Eerste Kamer Kunst-Olympiade ^Donderdas; 8 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1065 Opgericht door de Stichting ..Het Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbns 9 - Ahonnementa- prijs 31 cent f. w. of i— p. kw. Losse nummer» 10 cent Uitgave: N,V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 5291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Got- E:- 99 ;n. Het ANP heqft vannacht, aanstonds na het bekend worden van de lilt 's" slag der verkiezingen zich telefonisch in verbinding gesteld met de lei- •itar ders der politieke partüen. die zetels in de nieuwe Tweede Kamer v- zullen bezetten. Ondanks het nachtelijk uur waren zij aanstonds bereid Hc hun oordeel in ccn kort onderhoud te formuleren. Bij dit telefonisch in- u*. terview heeft ANP allen de volgende vragen voorgelegd: L L Bent U tevereden en ls aan uw verwachting voldaan? v 2. Zjjn er bijzondere verschuivingen, die Uw aandacht trekken? 3. Wat is uws inziens de algemene tendens van de cijfers? F..; 4. Geven zij al aanleiding tot een opmerking over de kabinets- 'V. I H formatie? De fractieleider van de Partij van de Arbeid, jhr. mr. M. van der Goes v: van Naters zeide in zoverre tevre- C den te zijn, dat de communisten wprkelijk achteruitgedrongen zijn. Aangezien de P. v. d. A. in het effen sief tegen het communisme is ge- f weest, aldus jhr. van der Goes, moest zij tegen rechts in het defensief zijn Wij hopen een volgende keer terug te winnen, wat wij thans aan rechts verloren, zo zeide hij, indien wij dan in het offensief naar rechts zijn. Oppositie is gemakkelijker dan regeren. Het is een algemene regel, dat regeringspartijen teruggaan, zo- als blijkt in alle landen, waar thans Ya socialisten aan de regering deelne- men. Hoewel door de verschuivingen de c regeringscoalitie iets is terug gelo oge pen. is deze nu toch nog enorm sterk, sterker dan enige vroegere coalitie uit de Nederlandse parle mentaire historie. Het oordeel van de kiezers is zeker niet, dat het roer om moet. Da tendens van de cijfers vertoont inderdaad een verschuiving naar rechts, d.w.z. ook naar de P.v.d.A, die twee zetels van de communisten wonl doch nog meer naar rechts moest doorgeven. De heer van der Goes is van me ning, dat men de conclusie zal wil len en moeten trekken, dat de uit- I spraak 'van de kiezer duidelijk' wijst :e' op het vormen van een regering, die en een uitgesproken progressieve poli- JH tiek moet blijven voeren. a-l Op de vraag of aan zijn verwach ting is voldaan verklaarde de heer IJ. Schouten, voorzitter der A.R.- fractie in de Tweede Kamer: Laat ik dit zeggen: op zichzelf ben ik tevreden met de uitslag, al heb ik een kleine hoop gehad op een veer tiende zetel. Ik heb steeds bij me zelf gezegd, als we dertien zetels handhaven is het goed en misschien krijgen we er een veertiende bij. Bijzondere verschuivingen zijn er naar het oordeel van de A.R.-leider wel; de moeilijkheid is z. i. echter, dat ze niet dezelfde strekking heb ben. Tussen de ene plaats en de an dere is er namelijk wei verschil. Als algemene opmerking maakte de hr Schouten deze dat uit de uitspraak der kiezers blijkt, dat er velen zijn, die ern?tig bezwaar hebben tegen het regeringsbeleid ten aanzien van Indië. Del heer Gerben Wagenaar. frac tie-voorzitter van de CPN, is niet tevreden over de verkiezingsuitslag. Hoewel, naar hij zegt, de anti-com munistische campagne niet geleid heeft lot aanzienlijke verschuiving naar rechts, ziet hij in deze uitslag een verzwakking van links, van de arbeidersklasse. Ten aanzien van de kabinetsfor matie is volgens hem nog niets te zeggen, omdat niet bekend is. wat binnenskamers bekokstoofd wordt. De heer H. W. Tilanus, fractie leider van de Christelijk Histori sche Unie. zeide voor zijn groep zeer tevreden en voldaan te zijn. De tendens van de cijfers is zijns inziens een uiting van ontevreden heid bij sommigen over het tot nu toe gevoerde beieid. Met het oog op de kabinetsforma tie gaan de wensen van de heer Ti lanus, zoals voor 1946. uit naar een kabinet in breder verband. De zor gen in het staatkundig leven, gelet op de internationale verhoudingen cn de moeilijke situatie met het oog op Djokja ik zeg niet Indonesië, aldus de heer Tilanus voorts de financiële zorgen in het eigen va derland met de bijkomende vraag stukken als materiële oorlogsschade en wederopbouw, dwingen er mijns inziens toe specifieke par tij wensen te laten rusten en over de partij- muren heen als oprecht democrati sche groeperingen elkaar de hand te geven. Ook mr. P. J. Oud. lijstaanvoer der van de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie was ondanks zijn grote heesheid bereid op de VTagen te 'antwoorden. Hij is best tevreden over de uitslag en zeide deze prachtige vooruitgang voor zijn partij dan ook min of meer te heb ben verwacht. De algemene tendens van de cij fers is. aldus mr. Oud. dat het ge voerde Indië-beleid mede oorzaak is van de verschuiving naar rechts Ten aanzien van de kabinetsfor matie zeide mr. Oud. dat naaf een zodanig beleid gestreefd moet wor den. dat een meerderheid voor de grondwetsherziening in tweede le zing zal kunnen worden gevonden. Bij de formatie zal rekening moeten worden gehouden met de inzichten van WD en CH ..meer wil ik er nog niet over zeggen", aldus mr. Oud. ..ik moet eerst nog eens rustig denken." Toen we ds. Zandt, de voorzitter van de fractie der Staatkundig Ge reformeerden in de Tweede Kamer vroegen of hij tevreden was met de uitslag, verklaarde hij, dat er voor hem reden tot grote tevredenheid was. Zijn partij heeft een prachtige vooruitgang gemaakt, vond hij. De verschuivingen, welke tot uitdruk king zijn gekomen achtte hij niet groot. Hij zeide voorts verwacht te hebben, dat de AR meer zetels zou halen. Op de vraag of de cijfers hem al aanleiding gaven tot een opmerking over de kabinetsformatie, antwoord, de de heer Zandt, dat het z.i. de zelfde kant zal uitgaan. De heer Ch. J. I. M. Weiter zel- £3 dankbaar te zijn, maar niet vol daan. De verschuiving naar rechts kan tot zeer vergaande conclusies aanleiding geven en zeer bepaald met betrekking tot het Indic-beleid. Omdat Prof. R o m m e, de frac tievoorzitter der KVP in de Tweede Kamer, niet bereikbaar bleek, heeft het ANP zich tot de voorzitter der KVP, de heer W, J. A n d r i e s- s e n, gewend. Deze zei tevreden te zijn met de uitslag in die zin, dat hij de mogelijkheid van een 33e zetel voor de KVP niet had uitge schakeld. De algemene situatie overziende moet men concluderen, aldus de heer Andriessen, dat het Nederlandse volk het regeringsbe leid in 't algemeen heeft onder schreven, te meer daar het drie manschap WeiterGerbrandy Feuilletau de Bruyn niet heeft na gelaten te wijzen op het funeste van die politiek. Bijzondere verschuivingen heb ben zich bij de katholieken niet voorgedaan. In de streken, waar zij in 1946 enige stemmen verloren hebben aan de communisten, heb ben zij die terug gewonnen. Over de toekomstige kabinetsfor matie wilde de heer Andriessen zich niet uitlaten. Hij merkte nog op, dat de uitslag voor de heer Wei ter wel een grote teleurstelling moet zijn, waar hij in vergaderin gen, waarin hij het woord voerde, de mogelijkheid van vier vijf ze tels heeft gesuggereerd. Hij zal moeilijk tot de conclusie kunnen komen, dat de weerstand in de KVP tegen de gevoerde politiek in die mate bestaat als hij gewenst zou hebben, zei de heer Andriessen. Als we jokken, jokken wc in commissie. Het onderschrift dat de foto graaf bij dit landelijke plaatje gaf, luidde: „Meneer, mag ik ook blanco stemmen?" „Natuurlijk mag u dat, maar waarom vraagt u dat?" „Omdat ik m'n verkeerde bril heb opgezet, meneer!" Bernadotte aan de Veiligheidsraad. Tüdens de debatten over Palestina lenging van de wapenstilstand in Pa- iielma fr> nnnvnarHnn Tip» .Inrsncr» ro. De Engelse vierling Elizabeth, Bridget, Frances en Jennifer Good, die op 12 Juni in Bristol is geboren, heeft thans zoveel levensvatbaarheid, dat de zuigelingen de couveuse mochten verlaten. Ze zijn nu in een speciale „koelkamer", waar zij aan een temperatuur van 70-75 graden Fahrenheit moeten wennen, voordat zij een nieuwe schrede op hun levenspad zetten. Voor de eerste maal in hun leven zijn de kleintjes gefotografeerd Meer Nederlandse boeren naar Canada? Dana H. Porer, minister voor de planning in Ontario (Canada), zal spoedig een bezoek aan Neder land brengen om regelingen te treffen voor uitgebreider emigra tie van Nederlandse boeren naar Canada. Later zal hij met Engelse industriëlen besprekingen voeren over het overbrengen van indus- Weerbericht AANHOUDEND KOEL Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot Vrij dagavond: Wisselend bewolkt met enkele buien. Aan de kust krach tige, In het binnen land vannacht ma tige en morgen overdag vrij krach tige wind uit Noord-Westelijke rich tingen. Koel. 9 Juli: Zon op 4 31 onder 20 59. Maan op 7.24, onder 23 06. Vrijdag loting over „twijfelzetels" (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal Vrijdag morgen. tijdens een openbare zitting van het Centraal Stem Bureau in Den Haag. de loting geschieden om de drie zetels in de Kamer waarvoor telkens twee candidaten in aanmer king komen. Het betreft hier een P. v. d. A. zetel waarvoor de heren F. Goedhart en J. A Emmens in aanmerking komen, een V.V.D.-zetel en een zetel voor de C.P.N. Overleg te Washington zal 3 maanden duren De ambassadeurs van Frankrijk, Groot-Brittannié, Canada, Neder1. en België en de gezant van Luxem burg hebben gisterochtend een der de onderhoud gehad met Robert Lo- vett, onderminister van buitenland se zaken der VS. Het onderhoud heeft ongeveer 2 uur geduurd. Een woordvoerder van het depar tement van buitenlandse zaken heeft er op gewezen, dat zulke gesprekken dagelijks, soms tweemaal per dag, zullen plaats hebben. Hij denkt, dat het overleg ongeveer drie maanden zal duren. Onze schermploeg voor Londen samengesteld Naar wij vernemen heeft het Neder lands Olympisch comité besloten de volgende schermers naar de Olympische spelen te Londen uit te zenden: een sabel equipe, bestaande uit. W. van den Berg (Raam). A. F. Hoevers (Den Haag). H P ter Weer (Den Haag). E. L Kuypers (Den Haag), J. Zoet (Den Haag) en F. A. Mosman (A'dam). Voorts de degenschermer R. J. Hor dijk (Den Haag). Als chef d'equipe zal fungeren de heer C W. Ekkart (R'dam). terwijl de sabcltrainer E. Spronk (Utrecht) en de degentrainer J B. A Abrahams (Den Haag) de ploeg zullen vergezellen. Het NOC. heeft besloten geen dames-schermers naar Londen uit te zenden. f 25.000 is uit In de trekking van de 504de staatsloterij, 4e klasse, 2e lijst, viel dc prijs van f 25000.op nr. 13431. Melk op school: ook nu! Het plaatselijk schoolmelk-comi- té te 's-Gravenhage heeft aan alle scholen een oproep gericht om nu de melk bonvrij is het ver strekken van melk aan de kinderen voort te zetten. Nederland verklaart: De interimcommissie van de Al gemene Vergadering der UNO heeft Woensdag in Lake Success het stem men in de Veiligheidsraad bespro ken. De Nederlandse afgevaardigde jhr J. W. M. Snouck Hurgronje zei, dat Nederland in San Francisco zijn goedkeuring aan het veto gehecht had m de veronderstelling, dat het met mate en alleen voor principiële kwesties gebruikt zou worden. Ne derland heeft zich tegen het ge bruik van het vetorecht verzet, om dat het inbreuk maakt op het begin sel van gelijkheid der volken, zei hij. Hij voegde er aan toe, dat de Nederlands»; delegatie haar steun zal geven aan clké stap, die beoogt de stemprocedure van de Veilig heidsraad uit haar knellende banden te bevrijden, Zijn delegatie acht het bijzonder stuitend, dat een land de toelating van staten kan tegenhou den. die aan de voorwaarden voor het lidmaatschap der UNO voldoen. Aangenomen wordt dat zestien personen zijn gedood toen Woens dag een Indochinees passagiers vliegtuig in de nabijheid van Dji- ring in Indo-China neerstortte, zo meldt AFP uit Saigon. Het toestel, een omgebouwde Dakota, was 's morgens uit Saigon naar Dalat vertrokken. Toen het niet op de vastgestelde tijd arri veerde werden vliegtuigen uitge zonden om het toestel te zoeken. ontving de Veiligheidsraad een be richt van graaf Bernadotte, waarin bü Transjordanië beschuldigde van schending van dc wapenstilstand, omdat dit land de watertoevoer naar Jeruzalem afgesloten heeft gehouden sinds het begin van het bestand. Aan het slot van een lange reeks debatten die op deze mededeling volgden verliet de Arabisghe afge vaardigde Jaraal Husseini de verga dering, omdat voorzitter Manoeilsky (Oekraine) Eban erkend had als af gevaardigde van Israel en niet als gedelegeerde van het Joodse agent schap. Ook Syrië meent redenen te heb ben te protesteren. Zijn vertegen woordiger in de Veiligheidsraad. Faris el Khoeri, heeft oe Verenigde Staten er van beschuldigd het be stand te hebben geschonden door een gezant naar Israël te zenden. Hij zei, volgens United Press, dat Amerika met het sturen van deze gevolmachtigde minister beoogde een einde te maken aan de vijan delijkheden zonder rekening te houden niet de rechten van de in Palestina tegenover elkaar staande partijen. De veiligheidsraad heeft, op voor stel van Groot-Brittanië een beroep gedaan op de regeringen van Israel en de Arabische staten het Vrijdag aflopende bestand te verlengen. Alleen de Sovjet-Unie, do Oekrai ne en Syrië weigerden hun stem uit te brengen ten gunste van dit voorstel. In het beroep wordt gezegd dat het aan graaf Bernadotte zal wor den overgelaten te bepalen met hoe veel weken het bestand zal wor den verlengd. Bernadotte zal daar- toe eventueel overleg plegen met beide partijen. Volgens een welingelichte Joodse woordvoerder heeft het kabinet van Israël in beginsel besloten, het voor stel van graaf Bernadotte tot ver- lestina te aanvaarden. De Joodse re gering zou niet bereid zijn om Jeru zalem en de haven van Haifa te de militariseren. Azzam Pasja, de secretaris-gene raal van de Arabische Liga ver klaarde tijdens een persconferentie, „Van verlenging van het be stand zal geen sprake zijn". Burgervliegtulg neergeschoten Volgens een Israëlitisch communi qué van Woensdagavond is een Is raëlitisch burgervliegtüig Woensdag boven het vliegveld Lydda in Pa lestina neergeschoten. Beide inzit tenden de piloot en een vrouwe lijke passagier kwamen om het leven. In de hedenmorgen gehouden zit tingen der Provinciale Stalen zijn de nieuwe leden van de Eerste Ka mer aangewezen. De namen en por tretten der nieuwe Senatoren vindt men elders in dit blad. Foto's verwisseld In alle bladen, die de foto's van de honderd gekozen leden der Tweede Kamer hebben gepubli ceerd dus ook in ons blad zijn de portretten van de lieren Van Maarsseveen (KVP) en Fok- kema (A.R.) verwisseld. Geen candidaten Te Barbaranno Romano, een plaats met 1.222 inwoners in de Italiaanse provincie Viterbo, zijn de gemeenteraadsverkiezin gen, die op 1 Augustus zouden plaats vinden, afgelast, omdat geen enkele partij candidaten had gesteld. Gaat Jopie Amerika ontdekken? Argentinië aan zijde van Amerika President Peron heeft verklaard, dat in geval van een oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, Argentinië aan de zijde van de V.S. zal staan. M. Luyt eervol vermeld In verband met de Olympische spelen heeft men in Londen een wedstrijd voor kunstenaars gehou den. In de afdeling schilderijen en gra fisch werk kreeg de Nederlander M. Luyt een eervolle vermelding. Europese organisatie autotransporteurs Een comité van vertegenwoordi gers van het motorwegverkeer en tière de France), Nederland (Cen traal Overleg), Zweden (Svenska Vagforeningen), Zwitserland (Uni on Routière Suisse) en Groot- Brittannië (British Road Federa tion Limited) heeft op 25 Juni in Parijs de „International Road Fe deration European and Eastern Region" opgericht. De directeur van de „International Road Fede- rattion-American Region" was ter vergadering als waarnemer aanwe zig. Namens Centraal Overleg werd de oprichtingsacte getekend door oe heren mr. F. E. Spat en G. M. Boost. De IRF zal haar hoofdkwartier in Londen hebben, de heer Georges Gallienne (Union Routière de France) is tot voorzitter van de I raad van beheer benoemd, de heer B. O. Massée zal optreden als di recteur. Als in 1492 Columbus Amerika niet zou hebben ontdekt, dan zou wellicht vijfhonderd jaren later Jopie van Dipten uit Delft dit heb ben gedaan. Jopie is een knaapje van negen jaar. dat herhaaldelijk zijn ouders in ongerustheid brengt door op avontuur te gaan. Hij stapt dan in tram of trein, waar hij de verstekeling uithangt, en ziet dan maar waar hij terecht komt. Zo werd hij al uit Utrecht cn Leiden teruggehaald, steeds heeft hij dan hele verhalen over zijn avonturen. Gisternacht is Jopie, zo meldt het ANP, er weer vandoor gegaan zonder ten spoor achter te laten. Waar is hij heen? Alleen Jopie weet het. Koningin Heiena's bont is Wij laten hieronder enige com mentaren op de verkiezingsuitsla gen volgen uit Nederlandse dag bladen. De rooms-katholicke „Tijd" schrijft o.m.: „Het Nederlandse volk heeft zich bij deze verkiezingen weer eens de democratie waard getoond." Verder: „De Communisten hebben een klap gekregen, die raak is aange komen. Het verlies, dat zij hebben geleden, is anderzijds toch ook weer niet opzienbarend. Deze verkiezin gen schijnen onze stelling te beves tigen, dat het communisme voor zijn grootste aanhang veel meer is dan opportuniteit, veel meer dan slechts een kwestie van hogere lonen en lagere prijzen. Men dien daarmee rekening tc houden, wil men het met succes bestrijden. Wij betreuren het verlies, dat de P. v. d. A. heeft geleden. Zij heeft beter verdiend. Zij heeft met de K.V.P. dc hitte cn dc last van de dagen der afgelopen regerings periode gedragen. Deze verkiezingen betroffen vooral het Indische beleid. Eén ding is er zonneklaar uit gebleken, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk vóór de ge lijkberechtiging is en zeker in grote lijnen de gevolgde politiek inzake de Indonesische kwestie goed keurt." Treffend acht prof. Romme (K.V. P.) het in „Dc Volkskrant" voor de zoveelste maal in de geschiede nis van de politieke eenheid der katholieken de mislukking van de poging tot doorbreking dezer eenheid. Evenzeer mislukt, nis twee jaar geleden de poging tot „door braak". De voornaamste les voor de ka tholieken uit de verkiezingsuitslag lijkt ons duidelijk: voorwaarts in de christelijk-progressieve richting!" In de eveneens r.k. „Maasbode' heet het o.a.: „Over het geheel genomen wijst de uitslag in de richting van enige verschuiving naar mindere „pro gressiviteit", want de middenpar tijen boekten de winst. Wat uiter aard mede verband houdt met de Indische politiek, ten aanzien waarvan vooral de houding der P .v.d.A. door de aanwas dezer groepen schijnt gewraakt. Ook de extreme politiek van de A.R. partij intussen heeft weinig weerklank gevonden in ons volk, daar het zeteltal dezer partij gelijk bleef." Het partijorgaan der Partij van de Arbeid „Het V Volk" schrijft o.m.: De Partij van de Arbeid heeft verlies geleden, ondanks de terug keer van vele duizenden arbeiders. Dit verlies is te zoeken in de mid dengroepen. Daar heeft de kort zichtigheid gezegevierd, die niet verder kon zien dan de zorgen van het ogenblik. De belastingdruk cn de wrevel over bureaucratie en bonnen, heb ben vele middenstanders belet te zien, dat de grondslag, door dit be wind in zijn sociale en financiële politiek gelegd voor de bestaansze kerheid en de toekomstige wel vaart van de grote massa des volks, de enige waarborg is voor een krachtige opleving van de midden stand." Het onafhankelijke „Parool" con stateert; Het hart van de politieke moei lijkheden van dit ogenblik staat: Wij hebben een naar links opge schoven P.v.d.A. èn een van haar uiterst rechtse elementen door Wei ter afgeholpen K.V.P. Het „Rege- ringsblok" van 59 zetels is door zijn kiezers tot een progressiever politiek geroepen. Daartegenover te koop De Roemeense bladen melden, dat de bontmantels van ex-koningin He lena te koop zijn. Ze worden ver kocht in de pas opgerichte rege ringswinkels voor luxe goederen. Ambtenaren staken Een groot aantal ambtenaren van het Franse Ministerie van Fi nanciën en van andere diensten zijn in staking gegaan omdat hun eisen tot verhoging van de salaris sen niet zijn ingewilligd. De Parijse pers is het niet eens over het aan tal stakers, volgens de „Parisien Libre" zijn het er 60.000, volgens de „Humanité" 120.000. De voornaamste diensten, die door de staking getroffen worden zijn: de douane-afdeling van het ministerie van Financiën, de lands drukkerij, de staatsloterij en de controlediensten voor alcohol en tabak. Omdat alleen de niet-ge- uniformde douane-ambtenaren in staking zijn, heeft het grens- en luchtvaartverkeer normaal voort gang. staat dan dat zich in de winst von V.V.D. cn C.H.U. naast andere ele menten een versterkte oppositie te gen progressieve politiek zo in Indonesië als in het binnenland, openbaart. Bij dat olies komt nog, dat dc voorgenomen Grondwets wijziging slechts met tweederde er Knmerstemmen werkelijkheid kan worden. Vandaar, dat de situatie zoveel moeilijker hanteerbaar is dan men zou denken indien met alléén op de, maar twee stemmen minder" van het Rcgcringsblok let. In eer ste lezing hebben V.V.D. cn C.H.U. „voorwaardelijk" vóór de Grond wetsherziening gestemd. Nu zij in kracht zijn toegenomen kan men niet verwachten dat zij het. zoiulcr positieve concessies ter zake van dc Indoncslë-polltick, in tweede termijn zullen doen. Het is dc Partij van tic A.rbeid die daarmee voor een moeilijk di lemma wordt gezet." De „Nieuwe Rotterdamse Cou rant" zegt: „Wanneer wij onze indrukken van deze verkiezingsuitslag sa menvatten, dan moet worden ge constateerd, dat het kiezerscorps een ruk naar rechts heeft gegeven. Verder stelt dit blad vast, dat de R.K.-kiezers „in de schoot der Ka tholieke partij zijn weergekeerd" en dat vele christelijke kiezers, die in 1946 op de P.v.d.A. stemden, hiervan zijn teruggekomen. M.a.w., de doorbraak is grotendeels geli quideerd". Verder heet het: „Er is uit deze resultaten voor de CPN en de PvdA een moraal te trekken: te scherpe persoonlijke aanvallen heb ben 'n averechts effect. Dc schan delijke bejegening, welke de com munisten de heer Vorrink hebben aangdaan, heeft hun geen baat ge bracht. De weinig gelukkige soc. propaganda tegen dc heer Oud heeft de P.v.d.A. evenmin voor verlies kunnen behoeden. De Ncd. kiezer is te nuchter om zich zo te laten influenceren." Na vastgesteld te hebben „dat noch de KVP het doel van haar verkiezingscampagne bereikte (ccn vernietigende nederlaag voor do CPN en 34 zetels voor dc KVP) noch de voorspelling van Koos Vorrink uitkwam (de CPN zal ge halveerd worden)" schrijft „De Waarhei d": „Dc huidige depressie is van voorbijgaande aard. Dc komende tijden zijn vol spanning. Onze Par tij heeft in deze verkiezing juist de terugslag ondervonden van de pa niek die bij de kapitalistische klas se in ons land en dc oncler haar invloed staande bevolkingslagen door de enorme successen van het socialisme in Oost-Europa is te weeg gebracht. Maar dc ontwikkeling gaat ver der. De Communistische Partij zal uit haar tegenslagen alle noodza kelijke lering trekken. In de Zo mende gevechten zal zij, als altijd, haar plicht doen. En wij zijn er zeker van dat zij de thans geleden terugslag in een toekomstige ver sterking zal weten om te zetten. De huidige verkiezingsuitslag schreeuwt om eenheid van de ar beidersklasse en van alle vooruit strevende krachten. Deze met nllo macht tc bevorderen is cn blijft het doel van de C. P. N." Marshallhulp aan België tijdelijk stopgezet De Amerikaanse economische hulp aan België is tijdelijk stopgezet, om dat de Belgische regering niet. als voorgeschreven, op 3 Juli het twee zijdige verdrag met de V.S. had ge sloten. Ook Zweden zal geen voorraden op crediet krijgen, totdat de over eenkomst geratificeerd is. hetgeen waarschijnlijk voorlopig niet zal ge beuren, aldus de „Journal of Com merce". Geringe toewijzingen stik- stof-kunstmest De FAO heeft de nieuwe im port- en export-toewijzingen be kend gemaakt van stikstof kunst mest voor een op 1 Juli van dit jaar ingaande periode van een jaar. In de door deze organisatie vrijgegeven bekendmaking wordt gemeld, dat 852.000 metrieke ton nen minder zullen worden gele verd dan is aangevraagd. De internationale noodvocdsel- raod van de FAO, die de toewij zingen heeft voorbereid, heeft me degedeeld dot meer dan 100 lan den in totaal 3.085.661 metrieke tonnen kunstmest hebben aange vraagd, terwijl naar schatting slechts 2.233.283 metrieke tonnen kunnen worden geleverd. Ofschoon tal van landen teleur gesteld zullen zijn over de toewij zingen zijn ernstige pogingen on dernomen om aan de mini mum-behoeften te voldoen. Voorts hebben de landen, die in de gun stigste omstandigheden verkeren er in toegestemd met geringere toewijzingert genoegen te nemen. Nederland had aangevraagd 135.000 metrieke tonnen cn krijgt ter beschikking 98792 metrieke tonnen. Deze hoeveelheid omvat do in te voeren kunstmest en de bin nenlandse productie. Voor Indone sië bedragen die hoeveelheden resp. 30.000 en 7500 metrieke tonnen. Zes Dakota's en één vracht-Skymaster van de K.L.M. vervoerden dezer dagen 23.000 postduiven voor het concours van de Nederlandse Al gemene Bond van Postduivcnhouders naar Chüteauroux en Tours in Frankrijk. Het inladen van de enorme hoeveelheid kisten met post duiven op Schiphol Nederlandse perziken zijn beter dan Italiaanse Gewoonlijk komen In de maand Juli in ons land veel buitenlandse perziken binnen, voornamelijk uit Italic. Deze perziken, zo deelt de Ned. Fruittelersorganisatie mee, worden groen geplukt, omdat zc an ders het vervoer van Italië naar Ne derland niet kunnen verdragen. Wel rijpen ze tijdens het vervoer, maar men mag niet verwachten, dat de kwaliteit gelijk is aan de Nederland se perziken, die bijna uitsluitend in kassen worden geteeld. Genoemde organisatie adviseert het publiek, indien het perziken koopt, waarvan de smaak tegenvalt, te willen infor meren of het Nederlandse perziken zijn. De organisatie zou het betreu ren, wanneer door de invoer van buitenlandse perziken een smet zou worden geworpen op het Nederland se kwaliteitsproduct.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1