Figuren uit gemeenteraad zeggen hun mening Bunschoter spaarde munitie voor volgende oorlog töill KASTEEL VAN HORN door brand verwoest Prov. Staten stemmen voor leden der Eerste Kamer Millioenen bijen bevolken Dinsdag Yeenendaal Kostbaar interieur ging verloren 2 Donderdag 8 Juli 1948 'STADSNIEUWS Wat we verwacht hadden is gebeurd Wat we verwacht hadden is ge beurd! Dat is de mening van de meeste vooraanstaande leden van de verschillende partijen die we vanmorgen naar hun mening over de uitslag van de verkiezingen vroegen. Wethouder J. Koopman (P. v. d. A.) zeide over de uitslag van dq Tweede Kamerverkiezingen, dat het voor een ieder duidelijk is, dat de Partij van de Arbeid van links stemmen heeft gewonnen en naar rechts verloren. De K.V.P. heeft op haar regeringspartner, de P. v. d. A. dit voor, dat zij een straffere organisatie van haar kiezers heeft. Regeren is op het ogenblik een im populaire bezigheid en de cijfers leren, dat de P. v. d. A. daarvan het sterkst te lijden heeft gehad. Ongetwijfeld heeft de gevoerde be lasting politiek velen naar de mid- wengroepen gedreven, buiten be schouwing gelaten of de keuze van deze kiezers wel juist is geweest. Plet beleid inzake Indonesië heeft geen grote invloed op do verkie zingen gehad, naar de opvatting van de heer Koopman. Dit is wel gebleken uit de vrij geringe aan hang van de groepen, die naar een volkomen wijziging van dit beleid streven. Over de gemeenteraads verkiezingen in 1949 is dc heer Koopman niet pessimistisch ge stemd. Belangrijk is. dat de P. v. d. A. het vertrouwen van de arbei ders heeft gewonnen, hetgeen ze ker bij de raadsverkiezingen merk baar zal ziln. Wij zullen, zo besloot de heer Koonman het onderhoud in 1949 ongetwijfeld een betere verkiezing maken. Kort en duidelijk was de heer W. van Gent, die voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zit ting in de Gemeenteraad heeft. Naar zijn mening was ook in A'foort de stemmenverschulving naar rechts vooral aan de C.HU. en dc V.V.D., de middenpartijen ten goe de gekomen. ,,Het enige wat ik over de invloed van de verkiezin gen op het werk van de Gemeen teraad kan zeggen, U wel dit. aldus de heer van Gent „dat ik hoop. dat sommige raadsleden wat minder praats krijgen en de discussies Selectie-wedstrijden voor Rötherham In het Sportfondsenbad werden gisteravond selectiewedstrijden ge houden voor adsp'ranten van Nep tunus, Flevo en VZC. die in aan merking komen voor uitzending naar Rötherham op 3 Augustus a.s. De AZ PC was niet opgekomen. Het waren allen Neptunus-leden, die zich plaatsten. De uitslagen waren: 75 m. schoolslag jongens: 1. J. Holtman, 1 min. 9.8 sec.: 2. J. v. Maanen 1 10; 75 m. rugslag jongens: 1. J. Offereins, 1 min. 4.1.; 2. J. Bredewold 1.9; 75 m. vrije slag jongens: 1. Kevzer. 53 sec.; 2. F. Geutjes. 1 min. 2.9; 75 m. schoolslag meisjes: 1. C. Bergman, 1 min. 13.8; 2. T. de Wilde. 1 min. 18 9. 75 m. rugslag meisjes: 1. A. Scheerder. 1 min 12: 2. C. Berg man 1.13.6; 3. E. Vierbergen 1.30.0. 75. m. vrije slag mejsies: 1. A. Scheerder, 56 sec. 1.; 2'. H. Scheer der 1 min. 8.2. Alle bovengenoemde jongens en meisjes zullen van 3 tot 10 "Augus tus 1948 te Rötherham (Engeland) op de adspirantennummers de kleuren van Amersfoort verdedi gen. Politie speelde weer gelijk De Amersfoortse politie-voet- ballers speelden gisteren een uit wedstrijd tegen de Groningse Ma rechaussee. De uitslag was 11. Het enige Amersfoortse doelpunt werx! gescoord door De Zeeuw. Den Bosch heeft nu twee punten voorsprong op onze stadgenoten, zodat de uitslag van de wedstrijd Amersfoort-Den Bosch, welke bin nenkort wordt gespeeld, van zeer groot belang is. Zwaar bevochten zege van Neptunus II De gisteravond in het Sport fondsenbad gespeelde competitie wedstrijd Neptunus 2 tegen Meeu wen 2 had een bijzonder fel ka rakter. De pas uit Indonesië terug gekeerde Neptunus-spelcr Rühl werd hiervan het slachtoffer en liep vrij ernstige verwondingen op aan het gelaat. De Meeuwen-spe ler, die dit ongeval veroorzaakte, werd verboden verder te spelen en zal door de Zwembond ter verant woording worden geroepen. Dit in cident bepaalde het karakter van de verdere strijd. Neptunus nam tenslotte met een 4—O-overwin ning revanche voor de in Amster dam geladen 8O-nederlaag. B. v. Kolfschoten, G. v. Walsum, K. Brits en W. v. Eyden maakten ieder een doelpunt. Opvallend goed was het rustige doelverdedigen van de eveneens pas uit Indonesië terugge keerde doelman J. v. d. Vlasakker. Noteert U even GRAND: Waterloo Bridge (18 jr.) 14 30. 18.45 en 21 u. Zo. 14.—, 16.15, 18.45 en 21 uur. CITY: Schimmenjacht (18 jaar) 14.30, 18.45 en 21 u. Zo. 14. 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: Rancho Grande (allo lft.) Vrijdag en Zaterdag 14.30, 18,45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 u. Zo. 14. 16.15. 18.45 en 21 u OPENB. LEESZAAL EN B1BL da gelijks ruilen v. boeken 1417 u Di. Vrijd avond ook van 10—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 12.30 u. en 1417 u DL en Vrijd. ook 19—22 uur. DANCING VAN T HUL: Zat.. Zon. en Woensd. dansen. 2023 uur Zond. mld. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen „STICHTSE HEUVEL": dagelijks dansen (The Red. White and Blue gang» DOUDE LANTEERN: Tentoonstel ling werken van Brenner, i daardoor bekort zullen worden. Dat kan ons werk alleen maar ten goede komen". „Ik geloof niet, dat de uitslag van de verkiezingen enige invloed zal hebben op het werk van de ge meenteraad," zo zeide ons de heer G. Wielenga, voorzitter van de A.R.-raadsfractie." De situatie, zo als die was bij de behandeling van de gemeentebegroting 1948, heeft in de cijfers die vannacht bekend werden wel haar bevestiging ge vonden. „Ook plaatselijk zijn we heel te vreden", vertelde ons de secreta ris van de CHU-gemeenteraads- fractie, de heer C. van Zwol, op zijn eigen rustige wijze, zoals we dat ook in de gemeenteraad van hem gewend zijn. Heel erg blij was de heer Van Zwol over het verlies dat uiterst links in Amersfoort heeft geleden. „Hieruit blijkt wel. dat men ook in onze stad weinig op heeft met dat gepraat van die kant. En wat ons betreft: wij gaan in de raad des te rustiger door met onze politiek, die er een is van het vast beginsel." .Varken maakte benauwd 1 spoorreisje Spoorwegbeambten maakten Woensdag de politie er op attent, dat op het station een varken was aangekomen, die vermoedelijk in een veel te kleine kist was verpakt. Een dierenarts die er bij werd ge haald bevestigde deze mening, waarop de fa. Noordenburg, zich over het dier ontfermde en het in haar stallen onderbracht. Het beestje, da tvan Woudenberg naar Oldenbroek pnderweg was, werd er heerlijk verwend en tenslotte in een ruime kist verpakt en verder getransporteerd. Tegen de afzender werd proces-verbaal opgemaakt. Oud-hoofdinspecteur Van Rooijen overleden Na onwel te zijn geworden is vanmorgen om acht uur op het Amersfoorts station overleden de heer D. P. van Rooyen, tot voor enkele jaren hoofd-inspecteur van politie hier ter stede. Hij bereikte de leeftijd van bijna 57 jaar. Congres voor Zusters Op een bijeenkomst te Parijs zijn plannen samengesteld om in 1950 te Rome een congres te hou den voor Katholieke Zusters over geheel de wereld. Weest gerust zei kantonrechter Een sten-gun, 50 sten-gun-pa- tronen, 50 karabijn-patronen cn 224 pistool-patronen had A. K. uit Runschoten in voorraad. „Dat was 'n aardige verzameling niet waar," constateerde mr. Von- kenberg. „Ik had al die spullen opgesla gen voor een volgende oorlog Edel achtbare en die is al heel dichtbij." Nou, onze Nederlandse kranten zeggen, dat wij er nog niet aan toe zijn, dus weest U nog maar niet ongerust." Verdachte antwoordde dat hij nog nooit gerust is geweest en dat hij In de volgende oorlog illegaal wil gaan werken. „Dan doe ik dit misschien ook wel, wie weet," glimlachte de rechter. „Maar tegen die tijd, zal de staat der Nederlanden ons wel van wa pens voorzien. Op het ogenblik hebben we ons in elk geval rustig te gedragen." De ambtenaar eiste een boete van f 75 of een maand hechtenis met verbeurd verklaring vart de in beslag genomen goederen. Het vonnis luidde f 20 boete sub. 5 dagen hechtenis met verbeurd verklaring van de wapens. „Vertelt U het overal verder" zei de rechter, „en laat ieder, die nu nog wapens heeft ze inleveren, want wanneer nu weer iemand wordt betrapt op verboden wapen bezit volgt onherroepelijk gevange nisstraf. Het waren weer allemaal kleine zaakjes, die Donderdagmorgen door de Amersfoortse kantonrechter werden behandeld. W. W. uit Amersfoort heeft langs het Valleikanaal gelopen, waarom hij nu voor de balie moest verschij nen. Verdachte beweerde, dat hij toestemming had gehad van de eigenaar van de grond. Teneide dit te kunnen onderzoeken, werd deze zaak aangehouden tot over 14 da gen. M. J. v. d. M. en T. H. v. d. M. APV „De Luchtpost" Uitslag Wedvlucht Chateauroux, afstand middenstad 652 km 4 Juli 1943. Los 11 uur 25 min. Z.W. wind be trokken weder. In concours 104 duiven. Aankomst le duif Zondag 19 uur 29 min. 24 sec. laatste prijsduif Maandag 11 uur 7 min. 21 sec. laat ste puntenduif Maandag 16 uur 0 min. 50 sec. Koningspoule J- Hendriksen met 1 Aangewezen 25 ct. H. v. d. Linden met nr. 2 Aangewezen 10 ct. J. Steenbeek met nr. 8. Speciaal 10 ets. nr. 1, 2. 3. 4. De prijzen werden gewonnen door: J. Hendriksen 1, 31; H. v. d. Lin den 2; J. de Bruyn 3. 10; Mevr v. d. Berg 4. 20: A. R. Poort 5, 6, 33; J. Lablans 7. 11. 14. 17, 32, 35; J. Steen- beek 8. 13. 22, E. dc Goede 9; H. A. de Goede 12; M. J. v. d. Linde 13. 16; T. de Bruvn 15; H Verhoef Jr. 19. 26; W. F. Collet Zn. 21. 25; T. Rekers 23; S. Appel 24; H. Verhoef Sr. 27; A. v. Eldert 28; J. Noorman 29; W. H. Dirkx 30; G A. Tuithof 34. Gevonden voorwerpen Paar zeemleren handschoenen met kap, miL muts, polshorloge doublé), nieuwe slipover (in linnen zakje», blauwe gar. ceintuur, vul pen (osmia), zonder dop. zilv bro che (twee Zeeuwse knopjes), zwarte vulpen, witte ceintuur, wit malthe- zer leeuwtje (oud en blind)t groene shawl. Hondje (wit met bruin, reu), blauwe alpino muts. portem. (rood inh. 2 cent en zegels), zwarte schou dertas t.n. A. Solleveld, Nijkerker- veen. In de stadsbus gevonden: blauwe ceintuur (plastiek), wit gehaakte handschoen, grijze jongenspet. lang. werpige speld (doublé), nikkel kin armbandje. Burgerliike Stand 7 Juli 1948 Gehuwd A.. P. B. v. d. Last en A. Th A. van Wandelen; J. L. A. Riem Vis cn R. W. du Quesne van Bru- chem; EXAMENS Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde onze stadgenoot, de heer E. H. M. Kroes, voor het pro- paedeutisch examen voor werktuig kundig ingenieur. Het Bijz. Gerechtshof te Utrecht veroordeelde heden de genezen landwachter Th. A. Mulder, alhier, wegens een geval van verraad (de verborgen radio bij de N.S.) cn de arrestatie van B. ten Dam, die zich in bezettingstijd beledigend over de Duitsers zou hebben uitgelaten, tot vijf jaar gevangenisstraf met af trek en uitzetting uit de rechten voor het leven. Geëist was zes jaar idem. hebben gelopen op terrein behoren de'bij éht landgoed Minmerdor. „Ja", zeiden verdachten, maar waar wij het terrein op gingen, stond geen bordje „verboden toe gang". Om een ander onderzoek in te kunnen stellen, werd ook deze zaak aangehouedn. A. K. uit Amersfoort, was op 12 Mei j.l. aangehouden, omdat hij verdacht werd van diefstal. Hij had bij zijn aanhouding een valse naam opgegeven. „Ik had het zo op mijn zenuwen, Edelachtbare", zei verdachte, „daar is het door gekomen." „Nou. maar als U het op deze maniet op Uw zenuwen hebt, is dat strafbaar," zei de rechter. Verdacthe moperde, dat alles tegenwoordig strafbaar is. Ach. nu moet U hte leven niet al te pessimistisch bekijken, suste mr. Vonkenberg. U krijgt f 25.boete, subs. 10 dagen. Prins Bernhard naar „Spel en Glorie" Naar w\J vernemen is Z.K.H. Prins Bernhard voornemens de galavoor stelling van het padvinderslichtfes- tUn: ..Spel cn Glorie" In het stadion te Utrecht op Donderdag 15 Juli a.s. bU tc wonen. Polen bouwen een nieuwe kerk In het concentratiekamp Oswei- cim, waar 2.000 000 mensen van verschillende nationaliteiten om kwamen, zal door Poolse Katholie ken een kerk worden gebouwd. Door de Paters Selesianen, (Don- Bosco) werd er reeds een kapel ge bouwd en een school voor 400 jon gens. Comité voor heilig jaar gevormd Door de H. Vader is een comité gevormd voor het heilige iaar 1950 Kardinaal M. Selvaggiani. deken van het college is ere-voorzltter. AartsbisschoD VaJeri. voorzitter en Mgr. L. Kacsy, vice-voorzltter. M^r. Sergio Pignedoli is benoemd tot secretaris. Pauselijke Legatie gaat naar Keulen Ter gelegenheid van de herenking van het 700-iarig bestaan van de Kathedraal van Keulen, in Augus tus a.s.. zal door de H. Vader een legatie gezonden worden. Ook Aartsbisschop Downey van Schot land is uitgenodigd. Dick Lenooy erelid van Soester motorclub Woensdagavond had een bijzonde re vergadering plaats van de motor club „Soest" in de zaal van café Zonneheuvel. In deze vergadering is het lid der motorclub, Dick Renooij, in ver band met zijn schitterend succes in de T.T. te Assen, gehuldigd De voorzitter der motorclub, de heer Olyslagci^, sprak als volgt tegen. Dick Renooij. die vergezeld was van zijn echtgenote: „Uit naam van de Soester Motor club wens ik U van harte geluk met het grote succes dat U behaald hebt in de T.T. te Assen. Dick je hebt niet alleen de naam van het merk der motor hoog gehouden, doch ook met het internationale veld waarin je reed, een maximum prestatie geleverd, waarop wij en verder geheel Nederland trots kun nen zijn. Onze huldiging komt wel wat laat. maar 't is nog niet te laat, want wij hebben gedacht dat je eerst wat tot rust moest komen van de voorgaande huldigingen. Wij wensen je nog veel successen toe. Namens de motorclub bied ik U het ere-lidmaatschap der club aan. Als stoffelijk blijk van waardering bood de voorzitter. Renooij een smeedijzeren lantaarn aan. Me vrouw Renooij ontving een prachtig bouqet. Hierna was het woord aan Dick Renooij, die enkele bijzonderheden over de T.T.-races vertelde, op de hem eigen, eenvoudige wijze. Dick zeide het jammer te vinden dat de internationale races te Sare- mo uitgesteld waren, want hij wilde graag zijn krachten nog eens meten met de -Italianen. Hij heeft ontel bare felicitaties ontvangen uit alle delen van het land. doch ook onze jongens overzee leefden met hem mee. Zo heeft hij van deze jongens een felicitatie met handtekeningen ontvangen, hetgeen hij op zeer hoge prijs stelde. Tot slot dankte Dick Renooij voor deze intieme huldiging en het hem aangeboden cadeau. Dc eerste mosselen zijn aangevoerd Woensdag voerden de mosselkwe kers uit Bruinisse de eerste mosse len aan. De vooruitzichten voor dit seizoen zijn niet ongunstig en veel beter dan enige maanden geleden si vermoed. Door de verschijning van de Deen se mossel op de Franse en Belgische markt was men beducht voor een prijsdaling en voor belangrijke ver mindering van de afzet, doch het is de Nederlandse regering gelukt met België een zeer goed contract af te sluiten. Ook naar Frankrijk zal een grote hoeveelheid mosselen worden geëxporteerd. Maurice Groen, directeur van dc Mo tion Picture maatschappij „Films of the Nations" zal deze zomer verschei dene Europese landen bezoeken om korte films te vervaardigen, o.a in Nederland België. Frankrijk en Zwit serland. Maurice Groen bevindt zich op het ogenblik aan boord van de Nieuw Amsterdam en wordt vergezeld van zijn echtgenote en een cameraman Het historische kasteel van de graven Van Horne, gelegen in de gemeente Horn bij Roer mond. is Dinsdagavond door brand grotendeels verloren ge gaan. Als geweldige fakkels brandden de daken, die gedeel telijk met een noodbedekking waren afgedekt, omdat zij in de oorlog veel schade opliepen. De brand -leverde een fantastisch gezicht. Hoog boven de bomen van het omringende park sloegen de vlammen en zetten de lucht In gloed. Een storm van vlammen en rook vloog op, toen de daken het begaven en het vuur door de pla fonds heen sloeg naar de lager ge legen verdiepingen. In enkele uren brandden de Noord- cn Oostvleugel volkomen uit. Juist in deze vleugel9 lagen de woonvertrekken van de fa milie Magnée, die thans het kasteel bewoont. De torens aan de West en Zuidkant en de loggia bleven ge spaard. De schade aan kostbaar meubilair en antiquiteiten is zeer groot en het monumentale gebouw is grotendeels verwoest. Even over tien uur gisteravond loeiden de sirenes en arriveerden spoedig dc brandweren van Roer mond, Venlo en Weert op de plaats van de brand. Aanvankelijk had men te kampen met de wateraan- voer. want het water uit de kasteel- vijvers was zeer modderig, zodat de toevoer telkens stokte. Dit verbe terde echter na enige tijd. Onder tussen had het vuur zo sterk om zich heen gegrepen, dat alle daken van de Noord- en Oostvleugel in lichtelaaie stonden. Toen de ramen sprongen en de wind vat kreeg op het vuur, was er geen redden meer aan. De ene verdieping na de an dere yatte vlam, .Van het meubilair der benedenverdieping hebben de bevolking van Horn, het personeel van 't kasteel en de brandweer nog een en ander kunnen redden. Van de bovenverdieping, waar vele kost bare antiquiteiten en een waarde volle verzameling porselein ston den. Is niet veel uit het vuur geko men. Met de verwoesting van dit kas teel is een kostbaar stuk oude ge schiedenis verloren gegaan, die te rug gaat tot de dertiende eeuw. Van die tijd dateerde de prachtige log gia en een der torens, het bouwwerk zelf was uit de veertiende eeuw. Het kasteel was gebouwd in een on regelmatige zeshoekige vorm en bestond uit een hoofdvleugel, die deels uit witte steen, deels uit mer gel was opgetrokken. In het hoofd gebouw bevond zich o.a. een ridder zaal. De Oostvleugel was uit witte steen opgetrokken, de bouwmuur aan de Noord- en Westzijde was door een paar torens doorbroken. Aan het; kasteel Horn is de naam verbonden van Philips de Montmo rency, graaf van Horne, die teza men met de graaf Van Egmond op 5 Juni 1568 op bevel van Alva te Brussel werd onthoofd. Woensdag is eerst gebleken, wel ke ontzaglijke verwoesting 't vuur in het kasteel Horn heeft aange richt. Op het binnenplein stond al lerlei huisraad, dat men heeft kun nen redden. In de eens zo fraaie en ruime zalen lagen stompen af gebrande balken, resten van pla fonds en grove muurbrokken. Blus water droop langs de muren en uit vernielde plafonds. Het monumen tale gedeelte van het slot is gered, maar alle woonvertrekken zijn uit gebrand. Omdat deze juist een gro te schoonmaakbeurt kregen, waren tal van waardevolle stukken naar de kelders gebracht en daardoor toevallig voor vernietiging behoed. Het gebouw was slechts laag ver zekerd. Van deskundige 'zijde wordt de schade op 2% ton ge schat. Juist dezer dagen had Mo numentenzorg een flink bedrag ter beschikking gesteld voor restaura tie van het kasteel. Als het een dag droog weer is. haasten de boeren zich, hun hooi binnen te halen. Het zit hun echter niet mee en de aanhoudende regen bezorgt hun veel extra werk. Niet alleen voor de vacantiegangers, ook voor hen is het te hopen, dat het spoedig wat beter weer wordt. Fon van Bikom heeft 110 vrouwen De beheersraad der Uno heeft met negen tegen nul stemmen en één onthouding (Sovjet Unie) ge dwongen- en kinderhuwelijken veroordeeld en deze onder de aan dacht gebracht van de missies, die het volgend jaar naar Brits Kame roen gaan. De Room-Katholieke Vrouwen organisatie had onder de aandacht van de Beheersraad gebracht, dat „Fon van Bikom", een stam hoofd in Brits Kameroen, 110 vrou wen heeft. Het stamhoofd maakt aanspraak op alle eerstgeboren dochters en vrouwelijke tweelin gen van de stam. Tsarapkin (SU) maakte bezwaar tegen een clausule in de resolutie, die „aan zendelingen invloed geeft op kwesties van opvoeding en vooruitgang". Hij wilde de volle verantwoordelijkheid laten in han den van de besturende mogend heid. Prins Bernhard reikt onderscheidingen uit Prins Bernhard zal namens de Koningin op Donderdag 15 Juli om 10 uur in het paleis op de Dam in Amsterdam een aantal onder scheidingen uitreiken voor uitste kende daden, verricht tijdens de oorlog, terwijl ook enkele ridders der Militaire Willemsorde zullen worden beëdigd. Na afloop van deze plechtigheid zullen aanwezige troepen defileren voor de prins en de nieuw be noemde ridders MWO op het Dam plein. Voor reeds eerder benoemde ridders MWO zijn bijzondere plaat sen gereserveerd. De Indonesische Islamiettschc partij P.S.I. (de partij van Hadji Sa- lim) heeft het compromisvoorstel van de twee leden de commissie voor goede diensten Dubois en Critchley afgewezen, omdat, gelijk zij zegt „van welk standpunt men het ook beziet, een compromisvoor stel geen bevrediging kan geven". Adres van hulde aan H.M. de Koningin Een gebeurtenis, die altijd weer iets bizonders blilft. al komt ze pe riodiek terug, riep vandaag de Prov. Staten bijeen, met name de verkie zing van leden der Eerste Kamer. De Commissaris der Koningin zette zich als voorzitter van het stembureau aan een aparte tafel voor dit bureau, waarvan verder deel uitmaakten de heren Ploeg. Van Galen Last cn v. d. Wurf:. Midden op deze tafel prijkte een hoge zwarte stembus. Bii het horen van hun naam stonden, de Statenleden stuk voor stuk van hun zetel op, wandelden naar het stembureau om het stem biljet in ontvangst te nemen en vervolgens naar een stemhokje, in een der hoeken van de zaal. Hier brachten zii in het geheim hun stem uit. wandelden terug en deponeerden het biljet in de stem bus. Bij opening bleken de volgende stemmen te zijn uitgebracht: 1 op de lijst der St. Geref.; 7 op de lijst der A.R.; 6 op de lijst der C.H.U 10 op de lijst der K.V.P.geen op de lijst der V.V.D.; 2 on de lijst der C.P.N.; 12 op die der P. v. d. Arb. Gezien het feit dat 6 stemmen op de lijst der C.H. zijn uitgebracht en geen op de lijst der V.V.D. kan men aannemen dat de aanwezige ver tegenwoordiger van de Partii van de Vrijhei'd zjjn stem aan de liist der C.H. heeft gegeven. Verder is het aannemelijk, dat de heer Bastiaanse (wild comm.) zijn stem heeft uitgebracht op de lijst, van de Partii v. d. Arbeid, daar deze 12 stemmen verkreeg, terwijl er slechts elf leden aanwezig wa ren Na enige discussie werd het voorstel van Ged. Staten- tot ver hoging van het subsidie voor de Stichting Prov. Gezondheidsdienst voor Dieren te Utrecht (bestrijding t.b.c. en mond- en klauwzeer) van 2500 tot 12.500 door de Staten aanvaard, evenals het voorstel tot deelneming tot een bedrag van 5.000 in het waarborgfonds ten behoeve van de landbouwtentoon stelling in Amersfoort Ook werd het voorstel z.h.st. aangenomen tot een herziening van de bezoldigings regeling der prov. ambtenaren. De pas binnengekomen nota over de Samenwerkende Electrlciteits- Productiebedrijven werd voor ken nisgeving aangenomen, maar kan later bij de begroting in den brede in behandeling komen. Met applaus werd het voorstel van de Voorzitter begroet om Ged. Staten te machtigen een adres van hulde te zenden aan H.M. de Ko ningin bil gelegenheid van haar 50- jarig Regeringsjubileum. Daarna werd de Statenzitting ge sloten. Solo levert suiker Woensdagmiddag is een trein H met 330 ton superieurs suiker u:ttJ Republikeins gebied in Semaran^ J aangekomen. Er zal dagelijks eenfêl treinlading met dezelfde hoevee!-H heid aankomen. In het geheel 2alfjB een partij van 10.000 ton worden1 aangevoerd. In ruil voor deze suiker, diej; eigendom is van de Mangkoe Ne-I goro van Solo, zal Nederland!? kunstmest, drijfriemen, smeerolie en textiel leveren. De hoeveelhe den hiervan zijn afhankelijk van dc opbrengst van de suiker. Ver moedelijk zal Donderdag de eerste' retourlading naar Solo worden ver-® zonden. j L Falkenburg-Bromwich in Noordwijk De eerste speeldag van de halve' 1 tennlscompetitie. die van 13 t m. 18 Julitfl a.s tussen Nederland, Amerika. Enge- land, Frankrijk en België te Noordwijk«ft zal worden gespeeld, zal worden ge. opend met Nederland—Belgic cn En-4® geland—Amerika Tevens staat vast. dat* het enkelspel tussen de twee Wimble-H don-finalisten Falkenburg cn Brom-M wich, een ontmoeting dus in het kaderfjl van de wedstrijd Nederland—Amerika,29 waar natuurlijk grote belangstelling Ij voor bestaat, op Zondag 18 Juli zalre! worden gespeeld De samenstelling van de deelnemen-/ de teams luidt: Amerika: Falkenbur?,1 Robertson en dc Argentijnen Morca cn Russell. Engeland: Mottram, Sturgess. Haï^e: en Hughes. België: Washer, Peten, Geelhand en Van den Eynde. Nederland: Van Swol, Van Meegeren, Rinkel en de Australiër Bromwich. Sierteeltdagen te Wageningen WAGEKINGEN. Op 16 en 1171 September wordt door de afdeling: J Plantensystematiek en -geografie onder auspiciën van de Nederland-i se Dendrologische Vereniging em de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde een twee tal sierteeltdagen georganiseerd m het Wageningse Arboretum. Op 16 September is de overdracht van het Linnaeusborstbeeld aan de Land-1 bouwhogeschool. De 29 Jarige fllmspcelstcr Carol Lan-jffl dis heeft Maandag, zo meldt men uïtH Hollywood, zelfmoord gepleegd door cenfl te grote dosis slaapmiddelen te gebrui-B ken Zij werd ongeveer twaalf uur na ||9 haar dood in haar woning te Brent-fl wood gevonden door de fllmspcler Rex EP Harrison, echtgenoot van LIB Parmor. H Men vond een briefje gericht aan haar I] moeder met de woorden' „Ik vind bet I ellendig, dat ik niet anders kan." On- M langs was Carole een echtscheidings- Ufl proces bc-gonncn tegen haar vierde H echtgenoot. Dezer dagen zijn de voorbe-1, reidingen beëindigd voor de aange-1 kondigde klassieke voorstellingen in het Grieks Theater van Syra- cuse, waarbij een trilogie van Aeschylos wordt opgevoerd in de vertaling van Valmigli, met mu- ziek van Francesco Malipiero. Dinsdag wordt te Veenendaal op de terreinen van de heer Van Kessel weer de grote jaarlijkse bijenmarkt gehouden. Dan zullen de imkers uit het gehele land tussen de lange rijen bijenkorven doorlopen. Honderden belangstellenden trekken naar Veenendaal, om deze typische markf. naar i algemeen wordt aangenomen de grootste van het vaste land, te bezoeker,. Van Kessel dit keer niet Kevocrd en alle imkers zien reik" van de partij Gedurende de nacht worden de millioenen bijen aangevoerd. De handel begint reeds bij het aanhre- ken van de dag en eerst tegen het vallen van de schemering komt het einde, daar de bijen alleen 's nachts kunnen worden vervoerd. Wij hebben een bezoek gebracht aan de drie en tachtig jarige marktmeester, de heer Van Kessel. Wij troffen de anders zo krasse baas ziek aan. Een zware kou hield hem in bed en hij vertelde' ons, dat hij dit keer voor het eerst na meer dan vijftig jaar niet als marktmeester zal fungeren. Dins dag zal dus de heer Van Kessel verstek moeten laten gaan. Zijn zoons nemen zijn werk over. De heer Van Kessel was natuur lijk bereid ons iets te vertellen omtrent de te verwachten aanvoer. De aanvoer zal ongetwijfeld zo groot zijn als het vorige jaar. Hij ontving vele brieven en tal van imkerverenigingen schreven hem, dat zij met de autobus naar Vee nendaal komen. Vervolgens deelde de heer Van Kessel ons mede, dat het vroege voorjaar zeer gunstig voor de bij en is .geweest, hoewel er in de af gelopen winter een grote sterfte onder het volkje was. Het natte weer van de laatste weken had weer een nadelige invloed. De bij en moeten met suiker worden bij- halzend uit naar warmere dagen. De heide belooft dit jaar uitstekend te worden. Of de hoge prijzen van het vorige jaar ook Dinsdag zullen worden gemaakt, betwijfelt de oude marktmeester ten zeerstte. Een jury, bestaande uit de heren i J. van Bemmel te IJsselstein, A.; Blom en W. van Hees te Rhenen.l G. Schrijver en E. van Doorn te Veenendaal, zal om negen uur de. inzendingen keuren en de bekroon de inzendingen bekend maken. Veenendaal is in afwachting van de millioenen bijen, die op deze dag boven de weilanden aan de Nieu-j weweg zullen vliegen. Beurs van New York Atch. Baltim. Can.Fac. illir» L. N.Y.Cen. Penns.K. 6'7 7 7 114*/, 114 »4 15% 16% 17% 17 41% 41% 71% 71% 20% 20% Sout.Fac. 60 60 Uo.Pac. 95% &Y» All.cn. 191 191 Am.Can. 87 86% Am.Car. 47% 46% A.smeit. 64% 64 A.r^nT. 155 155 Am. lob. 57% 57% Ansc.C. 33% 38% Be Uil.S 36-% 36% BoetlogA. 25% 25% Cbrysier 64% o4% atv 39% 38% Consoi. E 24% 24% Douglas 58% 58% Dup. N. 186 187% haatm. K 43>J 44 Oen El. 40% 4ü% Gen.Mot. 64% 64 Ooodyear 44% 44 HudsonM 20% 20% i Jnt.Harv. 33% 33)', I In.Ntckcl 32% 32 Int/1 .enT 15% 16%,, Kenn.C. 58^ 59 60 60 4% 5%, 14 13% 30% 30% 36 35% 41% 41% 43% 42% 21% 21 28% 28% STA 86% 27% 27% 63% 64 30 29% 3% 3% MootgW, Pack. M. Radio C. Rep.St. Kevn. T. Sear# R. Sneu Un. bocony stand Br St.Ou.J. siudeb. T exas C. Aircr. Un. Corp. - Uo. Prult 53% 53% USKubD. 4S?i 43 US Steei 81% 80% Westing 3030% Woolw. 48% 43), Omzet: 920 000 Amsterdamse Effectenbeurs AMSTERDAM. 8 Juli, Van dc kleine opleving die gisteren op de effecten beurs te Amsterdam te be speuren viel. was vandaag niets meer overgebleven. De handel droeg een sle pend karakter en in de meeste rubrieken ging maar bitter weinig om. Het wa ren slechts enkele speciali teiten. die nu en dan in open hoeken werden ver handeld, zonder dat daar om in deze papleren grote omzetten plaats vonden. Do stemming was goed prUs- houdend on de koersen ver schilder, door elkanoer ge nomen, niet veel Dij die .an da' in enkel» gevallen een kleine verbetering kon wor den geconstateerd Wel jc.» pen de koersen van de aan delen wap.rin 'aken werd cedaan, kort na de opening iets terug, maar later op de middag, kon weer een her stel worden waargenomen tot ongeveer het peil van de openingsprijzen. of zelfs iets daarboven Oude en nieuwe Konlnklllke werden de gehele middag in een open hoek verhandeld. De oude aandelen werden in gezet op 354. gingen daarna even terug tot 353 maar fcondea later 335 bedingen. Act. aandelen Koloniale Bank N. 1. H.-bank Ned H. Mij. A.K.U. aand. v. Berkels pat. Calvé Delft Crt Centrale Suiker Fokker Van Gelder K. Nd H ovens Lever Br Ned Ford Ned. Kabclfabr Philips gloeil. dito nieuwe WUton Feyen D. Petrol. MU Kon. Pctr. Mjj dito nieuwe A'darh Rubber Bandar Rubbtr Doli-Bat. R.M Oost Java R M Serhadjadl S R Holl. Am. Ljjii Java-C.-J. Lijn K N S M Kon. Pakctv. Sch Unie Rott Lloyd >t. Mij, Ned er 1 H V A Java Cult Mij Ned Ind S U. Ver Vorst C M Dell-Bat. Dell Tabak Scneznb. 6/7 7 7 7 7 E.«\. E.K. L. 95 94% 122% 123% 161% 163 163% 163% 308 307 123% 124% 197% 197 203 176% 150 156 207 210 209 299 304% 304 35, 261% 261 263% 2C5 206 324 325 353% 353% 354% 345 346 346% 167% 167 144% 144% 107% 108% 71 73% 78 203 202 174 174% 175 174% 170 171 190% 190% 190% 170), 170% 190% 191% 225% 225 225 100 v9% 101 100 48 47% 140 141 159 159% 159% Actieve obilg.: Ned. '38 (3%) 3 dito '47 (3%) 3 Ned. '37 3 Doliarl. '47 3% NWS 2Vj Sp. eert. 100 2% N.I. '37 A 3 Grootboek '46 Nlet-actleve obllgaUes A'dam i '37 3% sHage 1 '37 3% R"d3m le cn 3e ing ,1937 3% dito nieuwe Rdam '38 (3%) 3 Utr. pr '39 2% Utr. g. II' 37 3% Pandbrieven Amst. Hyp. 3% Arnh H 13%) 3 Fr. Gr. H. 3% 3rav. Hypb. 3% Ned. Hypb. Rott. Hypb 3% Utr Hypb. 3% West, Hypb. 3% tndustr. oblig.: A K.U obl. 3% Berghs en J 3% Levers 3% Werkspoor 3% Bt. Ptr MfJ 3% Kn Ptr. MJJ 3% Dell Sprw 3% Ned.-Ind Sp 3% 67 98"% 98% 93 v, 98% 101% 102 81 81 100 v. 100% 3% 93% 98% 98 99% 99% - 99% 100 100 99% 100 100% 99K - 9 95 98% 98% 102% 102% 102% 102% 103% 103% 102% 102% 103% 103% 72% 72 Nlet-act. aand. A'd3mse B. HU Bank Unie *ott Bank l'w. Bank Cert. Rott Bel. Cons Lever 6% c.pr dito 4% Pref. Gist en Sp fab. Rott Dr MIJ Werksp Serie A ^nlem Ned tod Gas fnternatio 4mst Ball Mij Dell Sp Mij. Ned [nd Sow. Voorlopig ge noteerde aand.: Albert Heyn Mil Fin N H. Vredestein Ned Walvisv Zwanenb. Org. Prolongatie Amer. fondsen Anaconda Beth. Steel Chrysler Gen Motors intern Nickel Kennecott Republic Steel US Stee! Phillips Shell Union Tidewater Baltimore Pennsylvania 6.7 77 155 157 220% 222% 157% 159% 174 174 174% 174% 149% 151 107% 103 362 365 361 '52 153 109 109 10) 204 144% 144% i-OV. 58 27% 27 yt 193% 193 157J5 114 157 2% 2% 39 39% 1)1% 112 132% 132% 65% 32% 60% eo% 30% 30% 83% 83% 45Vi 30% 45% 30% 15 20% t laten bieden

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2