Uxbridge-ideale verblijfplaats voor Nederlandse deelnemers Met versleten leren jas en een ski pet op het hoofd In 1948 komen waarschijnlijk 49.911 woningen gereed Publiek heeft grootste belangstelling voor de athletiek De bakker komt per vliegtuig General Christiansen komt deze maand voor zijn rechten Herinnering aan schanddaden Programma Olympische Spelen li Kerknieuws Radio-programma Toch neemt huizentekort toe Duizenden zonder eigen huis „Neerlands Tuin" Dr MEENK'S Donderdag 8 juli 1948 Olympische Spelen naderen Ergens In Engeland, in een vredig landschap, ligt een klein plaatsje, Uxbridge geheten. Velen zullen deze naam vermoedelijk voor de eerste maal lezen en Uxbridge zou even onbekend zijn gebleven, wan neer niet dit jaar de Olympische spelen in Londen werden gehouden. Uxbridge, op een vijf a zes kilometer van Londen gelegen, is namelijk iils verblijfplaats aangewezen voor de Nederlandse Olympische deel nemers en in een gebouw van het legerkamp, dat zijn naam ook al ontleent aan deze plaats zullen zij, die waardig gekeurd zijn de Ne derlandse driekleur op de Spelen 1948 te verdedigen, een aantal weken moeten doorbrengen. Twee symbolen van de Olympische Spelen: de vlag der verbroedering en de jakkei met het eeuwige vuur afkomstig van de Olympus. Het verblijf ziet er niet gek uit en onze Olympische attaché, luit.- kolonel Schoonenberg was er zelfs zeer opgetogen over. Onze Olympi sche deelnemers hebben over twee verdiepingen van een gebouw, „Struma" genaamd, de beschikking gekregen, en menig bewoner van onze geteisterde gebieden zal ja loers op hen zijn. Op elke verdie ping is plaats voor vijftig man (de dames worden weer elders onder gebracht). Met zijn vieren moeten [zij op één kamer huizen. Voorts zijn er vier douche-gelegenheden, één kuipbad, een achttal vasté wastafels. Dan zijn er op elke ver dieping nog twee kleinere kamers, voor één of twee man, die uiterst geschikt lijken voor de chefs d'équipe. De chef de mission, krijgt onderdak in het paviljoen, dat in gebruik is door hoofdofficieren van het leger. Het kamp Uxbridge is als het ware geknipt om Olympi sche deelnemers te ontvangen. Er is een stadion met sintelbaan, er zijn drie voetbal- en evenveel hoc keyvelden, er is een compleet zwembad en nog veel meer gele- 'j, genheden die uitermate geschikt 1 zijn om de sportieve logé's in dit kamp de gehele dag bezig te hou den, zodat zij zich volkomen op de komende strijd kunnen concentre- f ren. De dames krijgen een, we zou den haast zeggen luxueus verblijf jn Northwood, dat op ongeveer zes kilometer van Uxbridge en onge veer eenzelfde afstand van Wem bley is gelegen. Ook hier zal het de dames aan niets ontbreken. Twee en een half millioen kaarten Er blijkt voor de Olympische Spelen een enorme belangstelling te bestaan, die de verwachtingen verre overtreft. De verkoop der kaarten is reeds geruime tijd aan de gang en hoewel men ni.et ver onderstelt dat men de twee en een half millioen kaartjes, die men heeft laten drukken, alle kwijt zal raken indien alle toegangsbe wijzen voor al de takken van sport zouden worden verkocht zou de recette f 8.900.000 bedragen! is er op dit moment reeds f 1.360.000 aan entreegelden gebeurd. Athle tiek blijkt de meest populaire sport voor de a.s. Olympiade te zijn. Niet alleen dat voor de athletiek de meeste landen hebben ingeschre ven, doch ook het publiek vraagt het meest naar kaartjes voor deze wedstrijden, welke van Vrijdag 30 Juli tot en met Zaterdag 8 Augus tus in het Wembley-Stadion wor- den gehouden. Van de reeds voor bijna anderhalf millioen gulden verkochte plaatsbewijzen is iets meer dan de helft voor de athle tiek bestemd. Zwemmen en boksen uitverkocht Doch ook de andere takken van sport mogen zich in een grote be langstelling verheugen. Zo is er voor het zwemmen en boksen, wel ke beide in de Wemblev-pool plaats hebben al geen kaartje meer te krijgen. Dit wil heel wat zeggen wanneer men na gaat dat er voor het zwemmen per wedstrijd 6500 en voor het boksen 7000 plaatsen beschikbaar zijn. Alleen het zwem men bracht al f 120.000 in het laatje. Bii de wielerwedstrijden op Her- ne Hill zullen 12.000 toeschouwers kunnen worden geborgen, op Hen ley bij het roeien en de kanowed- j strijden eenzelfde aantal, bij het' worstelen en het gewichtheffen in the Empresshall 6000, bij het bas- ketball in Harringay 7000 terwijl bij de ruitersport te Aldershot een toeschouwers-accommodatie van 10.000 personen is gegarandeerd. Vijftig ton papier Ofschoon men niet denkt dat alle kaarten verkocht zullen wor- den, hoopt men toch een bedrag van zeven en een half millioen ze ker binnen te krijgen. VUftlg tea papier is alleen al voor het druk ken van toegangskaarten nodig geweest, terwijl elk kaartje van 'n speciaal watermerk is voorzien. Het spreekt van zelf dat er in Engeland al heel wat over de ver koop der toegangskaarten te doen is geweest. Vooral het voorkeur verlenen aan hen, die een passepartout ko pen voor een bepaalde tak van sport, heeft neg al wat stof doen opwaaien. Immers niet iedereen is zo gélukkig een week lang naar het zwemmen of de athletiek te kunnen gaan kijken of.... er ook het geld voor hebben. Hoog stens kunnen zij er slechts één dagje tussen uit en dan vissen zij achter het net. Maakt men zich in Engeland druk voor het bemachtigen van een toe gangskaart. in het buitenland is het rumoerig van het uitzenden der deelnemers. Heeft men in ons land grote moeite om het benodigde geld om de kosten van de uitzending te bestrijden bij elkaar te brengen, in de Verenigde Staten heeft het Olympisch Comité eveneens met financiële moeilijkheden te kampen. Pas voor de helft van de half mil lioen dollar, die men nodig heeft, is ingetekend. Dit zal vermoedelijk tot gevolg hebben dat het Ameri kaanse Olympische team waar schijnlijk belangrijk kleiner zal zijn dan men oorspronkelijk van plan was uit te zenden. Doch dit zal evenwel van geen invloed zijn op het te zenden voedsel naar Londen. In de Verenigde Staten is men even als bij ons van mening dat de En gelse rantsoenen niet toereikend zijn om de deelnemers in de vereis te conditie te houden. Alleen neemt men de extra voeding verstrekking natuurlijk wat grootscheepser op dan bfj ons het geval is. Londen heeft nl. reeds bericht gekregen dat er onderweg zbn 15.000 repen melk chocolade. 2.500 ponden ham, 150 kisten sinaasappelen. 2000 ponden spek in blik, 5000 runderlappen, 1800 dozijn eieren, 1000 pond boter, 5000 pond kaas, 7500 zakjes thee, 600 blikken soep en 25 balen suiker. Vliegtuigen zullen dagelijks vers brood vanuit Amerika overbrengen. De Amerikaanse deelnemers be hoeven dus niet bevreesd te zijn dat zij met een hongerige maag aan de start verschijnen. Anthon van de Horst doctor honoris causa De Senaat der Rijksuniversiteit te Groningen heeft besjoten het doctoraat -honoris causa in de godgeleerdheid te verlenen aan de heer Anthon van der Horst, toonkunstenaar te Hilversum als erkenning voor diens grote verdiensten voor de wetenschappelijke studie der kerkmuziek. In het Bondszangconcours, ge houden in de hal van de Poeldijkse Bloemenveiling hebben 27 vereni gingen elkaar bekampt een re cord in 15 jaar Bondsleven niet be haald. Het Strceker Mannenkoor uit Grootebroek behaalde het hoogst aantal punten en veroverde de zil veren lauwertak, beschikbaar ge steld door mgr J P. Huibers, bis schop van Haarlem. Eens Wehrmachtsbefehlshaberen nu Een versleten, lange, leren jas, een skipet op het hoofd, stoffige laarzen aan de voeten: neen, géén van goud flonkerende generaalsuniform, geen decoraties, geen ere-compagnie en stram in de houding het geweer presen terende schildwachtenVergane glorie", mompelde in het voprjaar van 1946 menige Arnhemmer, die toevallig de voormalige „Wehrmachtsbefehls haber in den Niederlanden, General der Flieger". Friedrich Christian Christiansen de poort van dc gevangenis in de Gelderse hoofdstad zag pas seren op weg naar het gebouw, waarin de Krijgsraad te velde hem verhoorde. Nog geen jaar na de totale be vrijding van ons land was de zaak- Christiansen er een, die geheel ons volk bezig hield en niet zonder vol doening nam men kennis van de berichten, dat zijn geruisloze ver dwijning naar Duitsland gevolgd was door zijn uitlevering aan Ne derland, teneinde ons volk in de gelegenheid te stellen hem de reke ning te presenteren voor de door hem of in zijn naam! begane misdrijven. Enkele weken geleden heeft voor het Bijzonder Gerechtshof in Arn hem, dat op 21 Juli de zaak tegen Christiansen zal behandelen, te recht gestaan de Duitse officier Fullriede, die in Putten belast was met de uitvoering van de vergel dingsmaatregelen voor de aanslag op een auto met Duitse militairen, maatregelen, die het deporteren van de gehele weerbare, mannelij ke bevolking van dit Veluwse dorpje inhielden en die verder voorzagen in het door brand ver woesten van een groot aantal hui zen. Fullriede is er met een betrek kelijk lichte straf afgekomen: uit hetgeen Christiansen ten laste gelegd wordt, mag men conclu deren, dat thans de man terecht staat, die „aan de S.S. zou heb ben doen overwegen deze ver geldingsmaatregelen te treffen". Daarom zal Nederland dit proces met intense aandacht volgen, in de hoop uiteindelijk de verantwoor delijke man voor één der zwartste bladzijden uit het Duitse terreur- boek te zien berechten. Twee jaar geleden werd de „General der Flieger", geschetst als een sterk verouderde beleefde ge vangene, die met de skipet in de hand de hem tijdens zijn verhoren gestelde vragen beantwoordde, op zijn chef van de staf zijn verant woordelijkheid afschuivend of zich beroepend op de bevelen van hoger hand. Toen reeds was hi er zich terdege van bewust dat het „spel definitief uit was" en dat hij, eens met veel tam-tam aangekondigd als de „militaire bevelhebber die zo veel sympathie voor Nederland had" uiteindelijk rekenschap zou moeten afleggen voor zijn daden in deze functie gepleegd. Het was op 29 Mei 1940 dat de Nederlanders in bezet gebied van het bericht van Christiansen's be noeming hoorden en lazen: de Nazi's vonden dit een schone gele genheid te wijzen op de afstam ming van deze „telg uit een oud- Fries geslacht, wiens voorvaderen zich posities in ons land verover den en van wie er zelfs één lid van de Amsterdamse vroedschap was geworden". Breed werden zijn diverse bezoe ken aan ons land tussen de eerste en de tweede wereldoorlog uitge meten, werden wij nog eens herin nerd aan het bezoek met de grote Duitse vliegboot DO-X, onder zijn commando aan Schellingwoude. Wel hebben wjj ons behaaglijk gevoeld met de wetenschap dat deze „General der Flieger" ons land zo goed gezind was. „Be- kanntmachung" na „Bekanntma- chung", onder welke zijn naam prijkte en de ene onheilspellen de maatregel na de andere aankon digend gaven ons volop reden aan deze „sympathie" geloof te hechten. Nederland is de 29ste April 1943 nog niet vergeten. Toen plechtigheid Moderne Vijlkemp Sluitlngiplechlightld TT i F' I I =iH= I >;i I lat la II I 1 1"! JCL ïl I ii Paaiafdap .H^oeuetuvc n Zal— <«.8 Torquay. Devon Q&MlrOirfWiafclaf Christiansen, voormalig ..Wehr machtsbefehlshaber in den Nie derlanden" - ski-pet in de hand - tijdens het verhoor door de Krijgsraad te Velde in Arnhem achtte deze „General der Flieger" het oirbaar per „Bekanntmachung" de'officieren en manschappen van het Nederlandse leger, op 10 Mei 1940 in werkelijke dienst, weer op te roepen voor hernieuwde krijgs gevangenschap. Ons volk greep toen naar het enige wapen dat het hanteren kon teneinde duidelijk aan zijn weerzin tegen een derge lijke maatregel lucht te geven: een stakingsgolf sloeg over de lage landen, spontaan maar niet minder doeltreffend. Een geknecht volk kruiste de degens met de „Wehrmachtsbe fehlshaber in den Niederlanden". En het antwoord? Terreur en nog eens terreur: niet minder dan on geveer 500 Nederlanders verloren het leven tengevolge van dit ant woord dat het Nederlandse volk moest geven. De staking werd gebroken, de stakers gingen tegen de muur, Wél had Nederland reden geloof te hechten aan de „sympathie" van Christiansen voor een onder de Duitse lagrs verpletterd klein land, tegen alle regels van het Volkeren recht in overvallen. Blijkens de tenlastelegging zal Christiansen zich niet behoeven te verantwoorden voor deze en andere „Bekanntmachungen". Putten, het fusilleren van vijf gijzelaars in Rotterdam, als ver gelding voor een aanslag op een militaire trein in deze plaats en het fusilleren van tien gijzelaars uit Haarlem, als vergelding voor het doodschieten van een Duitse militair in de Spaarnestad: dat is de rekening, die Christiansen ge presenteerd wordt. Christiansen, die van 29 Mei 1940 tot vlak voor de bevrijding de hoogste Duitse militaire autoriteit in ons land was. Hoewel de tenlastelegging zich heeft moeten bepalen tot deze drie elk voor zich barbaarse mis drijven tegen het oorlogsrecht, zal het de thans 68-jarige ex-..Wehr machtsbefehlshaber", terechtstaand in het land, waarin hij zich jaren lang in weelde baadde, rondreed in een glanzende staf auto en zowel in Wassenaar en Hilversum kwartie ren, in overeenstemming met zijn rang had betrokken, vreemd te moede zijn wanneer zijn proces begint. Arnhem, 21 Juli 1918: ons land, ons volk presenteert de re kening aan een man, die kans zag op wel zeer bijzondere wijze uiting te geven aan zijn sympathie voor een volk, dat reeds eerder de de gens met hem durfde te kruisen, zelfs ondanks de wetenschap dat bloedig geweld het antwoord zou zijn. Zoals in de Septemberdagen van 1944 alle Nederlanders, die in het bezette Nederlandse gebied de ver twijfelde stryd van de V rijheid brengende geallieerde troepen volgden, zullen zich de blikken van ons gehele volk richten naar Gel re's hoofdstad, waar eindelijk het proces-Christiansen een aanvang zal nemen. Advertentie EEN FRISSE DRONK AAN TAFEL! A-** Moeder, als U er prija op «telt, dat Uw huisgenoten Uw kook» kunst c£tra éér aandoen, zorgt dan dat er Dc Cruytcrs bier op tafel staat. Een glas koel schui niend hier doet dc eetlust goed vanzelf wordt er dan nog eens een keer flink opgeschept! Trouwens de mannen in huis tractccrt U er bij tal van ge lcgcnhedcn mee. Zorgt dus, dat U aliijd een paar flesjes in huis licht. Dc Gruytcr heeft een goede soort licht en donker. Van 9 Juli t/m 15 Juli 3 flessen voor nog gcén gulden; voor slechts 90 cent! 819 Voor de waterpolo-wedstr(jd te gen Frankrijk op Zaterdag 10 Juli in Den Haag is de voorlopige op stelling van het Nederlands zeven tal als volgt: Rohner (Robben); Rulmschotel (HZ en PC). Keetelaar (Robben) en Braasem (Zlan); Smol (Zlan) Van Feggelen (Meeuwen) en Kore vaar (Mcrwede). Reserves: Cabout (GZC), Stam (HZ en PC) en Salomons (HZ en PC). Ned. Hcrv. Kerk Beroepen te Bloemëndaal dr. J H Stelma te Rotterdam-Krallngcn To Drutcn-Lccuwon C Jongeboer te Wijk bij Duurstede Tc Glessen-Rljswijk (tocz.) A N Langhout te Zundcrt Te Hollandscheveld (toez J. G. F Ankersmit te Oosternijkerk (Fr.) Tc Montfoort H. Goedhart te Reouwijk te Mijdrecht S. G. J. Goverts te Oud-Vosscmecr Te Muiden J. Zwa nenburg te Hulzen (N.H.). Te Rit- them R. J. Middelkoop, cand, te Bad' hoevcdorp. Tc Arnhem (10e pred pi.) L. Lnger- wclj Dordrecht Te Ouderkerk a. d. IJssel H. Goedhart te Recuwijk. Benoemd tot hulppred te Middelburg J. A. d. Duijnc, cand. te Schevcnlngcn. Aangenomen naar Soerabaja (Prot. kerk in Ned Indlë) mej. da A M. Broekman, hulppred te Lochem en voorgangster Ned. Prot. Bond aldaar. Bedankt voor Oud-Beijcrland J. W, do Bruijn te Sprang Geref. Kerken Beroepen te Hoogersmilde J. Stil, cand. te Kampen, Te Wartcna J Stil, cand. to Kampen Chr. Geref. kerken Bedankt voor Hilversum (2e pred, pl.) M. Holtrop te Haarlem-C Geref. gemeenten Drietal te 's-Gravcnpolder F. J. Dle- leman. J v. DIJke.en M. Heerschap, al len cand te Rotterdam; Beroepen te Aagtekcrke J. v DiJke. cand te Rotterdam Te Axel F. Mallan, cand te Rotterdam Te Wostzaan J. Hagcstcln, cand. te Vlaar- dingch. Te IJssclmonde F. J. Diele- man, cand. te Rotterdam. Hedenavond HILVERSUM I: 19.— Nws; 19.15 Le ger des Hellsmuz 19 25 Lezing voor militairen: 19.45 Reg ultz.: 20Nws: 20 05 Prog. prol.: 20.15 Plaatvnrla: 21. Lezing mr dr A Zeegcrs: 21.20 Fagot en cello; 21 30 Eusch-strijkork.: 22 15 Dc vaart der volken; 22.35 NBC-ork.: 22.45 Avondoverdenking: 23Nws; 23.15—24.Beierse staatskapel. HILVERSUM II: 19 15 Belaardcompo- sitles: 19.30 Muziekcorps: 20.Nws: 20.05 Wat zult U horen?: 20.15 Phllh. or kest: 21 25 Een baanbreker in Aether- land (luisterspel); 22.10 Mannenzang- vcrenlglng: 22.30 Lys Gauty In do stu dio; 23.— Nws; 23.15—24.— Gr. muziek. Morgen HILVERSUM I: 7— Nws: 7.15 Och tendgymnastiek; 7.30 Symph. orkect: 7 45 Gebed: 8.— Nws: 8 13 Pluk de dag: 9 Planorecital: 9.35 Schoolradio: 10 20 Operette klanken: 11.De Zonne bloem: 11 35 Als de ziele luistert: 1145 Strijkorkest: 12.— Angelus: 12 03 Piano recital: 12.30 Wccrpraatje: 12 33 Lunch concert: 1255 Zonnewijzer: 13.Nws: 13.20 Lunchconcert: 13.40 Gr. muziek; 13 50 Van man tot man: 14 Operamu ziek: 15 15 Zomerreisje; 15.45 Orkesten bonte verscheidenheid; 17.00 Na schooltijd: 17 15 Omroepkoor: 17 45 Wat het buitenland leest; 18.00 Oude melo dieën met nieuwe harmonieën; 1830 Strijdkrachten. HILVERSUM II: 7 00 Nieuws: 7.15 Muziek: 8.00 Nieuws; 8 18 Opera progr.; 8.50 Voor de vrouw; 9.00 Morgenklan ken: 930 Waterstanden: 9.35 Viool en plano: 10 00 Morgenwijding: 10 20 Gr. m.; 10 3Q Voor dc vrouw; 10.45 Pianorecital; 11 15 Voordracht: 11.30 Harmonie mu ziek: 12 00 Orgelconcert; 12.30 Weer- praatje; 12 33 Sport; 12 38 Victor Sil vester: 13.00 Nieuws; 1315 Het orkest van Bandl Balogh; 13.45 Franse zan gers en zangeressen; 14,00 Kookkunst: 14.20 Kamerorkest: 15.00 Ons volk en zijn dichters; 15 20 Kamerorkest: 16.00 The Ramblers: 16.30 Vacantiètljd; 17.00 Zang met pianobegeleiding; 17.20 Wij en dc muziek; 18 00 Nieuws; 18.15 Feli citaties: 13.40 Orgelspel. Toen de Duitsers ons land verlaten hadden bleken 82.600 woningen totaal vernield. 40.700 zwaar en 386.000 licht beschadigd. Eind Maart 1948 waren alle licht en 36,500 zwaar beschadigdo huizen hersteld. Er zijn in deze krop drie jaren 8517 noodwoningen en 16.631 nieuwe huizen gebouwd. No dc be vrijding waren in totaal 509.300 huizen door oorlogshandelingen onbewoon baar, in Maar '48 was dit tekort verminderd met 461.648 herstelde en nicuwo woningen. Terecht schrijft minister In 't Veld in zijn voorwoord van do brochure „Drie jaar wederopbouw", dat „cr op het tempo van dc weder opbouw veel critiek is. Het is mijn stellige overtuiging, dat deze critick voor een belangrijk deel een gevolg is van de nog steeds bestaande onbe kendheid met dc werkelijk niet geringe prestaties, die in dc afgelopen jaren op het gebied van de materiële wederopbouw zfjn verricht" Mogen wij dus tevreden z.Un? Zonder cijfers te noemen weet leder van ons reeds het antwoord op deze vraag. NEENI Toegegeven, er leven geen men. sen meer In stallen en kippenhokken. In Iedere stad en ln elk dorp voorn) ln de geteisterde gebieden z.IJn nieu we hulzen ln aanbouw. Mnnr leder vnn ons kent tientallen gezinnen, die teza men hokken In veel to kleine woningen, wij allen hebben familieleden, die nl Jaren verloofd zijn en wanhopen, ooit te kunnen trouwen, omdat zU geen wo ning kunnen krijgen. Icdrr van ons weet ook. dat do moeilijkheden van samenwoning soms uitdijen tot ruzies, wnnrhU menig keer klappen vallen. Duizenden vrouwen en mannen ziin overspannen doordat zij In één huls wonen met mensen, die hen niet kun nen uljstnnn, die hen het leven met allerlei kleine en grote plagerijen zuur maken. En de tienduizenden kinderen, die opgroeien ln een dergelijke sfeer... Nuchtere gelallen geven de bestaan de woningnood op ontstellende wllze weer. Vqoc de oorlog werden gemid deld leder Jaar 42.000 nieuwe woningen gebouwd ter vervanging van onbe woonbare krotten en om de bevolklngs- toencming op te vangen. Van 1940 t.e.m. 1915 Is er vrijwel niet „nieuw" ge bouwd. Het departement van Weder opbouw bccUfcrt. dat het woningtekort op dit ogenblik nog rond... 300 000 be draagt. Dit cijfer lijkt aan dc Inge kant. In 1047 ls hetzelfde getal genoemd, ter wijl In dat Janr 0256 hulzen gereed kwamen. Sommige deskundigen sehnt- tcn, dat er voor vervanging van krotten en om de bevolkingstoename, geen In halen van de achterstnnd. op te van gen leder jaar minstens 80.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat wil dus zeggen, dat er ln 1047 road 40 000 hulzen minder zijn gebouwd dan voor do normale behoefte werkelijk nodig zijn. Men mag dus aannemen, dat het woningtekort ls gestegen tot 340.000. Ongetwijfeld breidt de woning bouw zich gestadig uit In 1946 kwa men 1744 nieuwe woningen gereed. In 1947 reeds 9256. In het eerste kwartaal van dit Jaar konden 5644 ln gebruik worden genomen. Het Centraal Bureau voor dc Statistiek weet te melden, dat ln April 2164 hulzen klaar kwamen en dat er aan het eind van die maand 42 103 ln aan- of herbouw waren Komen al deze woningen gereed voor het eind van het Jaar. en dat hangt gro tendeels af van de materiaalpositie, dan levert 1948 een woningproductie op van 49.911. Voorwaar, een ver heugend perspectief. Doch zelfs dan is het tempo nog niet hoog genoeg. Wil Nederland uit de woningmisère komen dan moeten er Weder opbouw noemt dit cijfer 60.000 tot 70 000 nieuwe woningen per Jaar worden gebouwd. En dan kunnen we pas over ongeveer vlUtlen Jaar uit dc moeilijkheden zijn 1 GEEN VERWIJTEN Heeft het zin verwijten rond to strooien? WIJ menen van niet. Daar door ontstaat er alleen maar een ge prikkelde stemming bli. allen, wier krachten nodig zijn voor de woning bouw. De arbeidsproductiviteit In do oouwnljverhcld ls thans ongeveer 65% van de voor-oorlogse. Onoordeelkundi ge mopperaars zullen, dit cijfer lezend, waarschijnlijk zeggen; „Zie Je wel. dc arbeiders zijn te lui." Niets is minder waar Duizenden bouwarbeiders vetla- tcn Iedere Maandag weer hun gezinnen om In kampen ver van het eigen huls te wonen, om ln de geteisterde gebieden hulzen te bouwen. Dat zij lang niet zo veel kunnen doen als zij zelf willen, vindt zUn oorzaak In de moeilijke ma teriaalpositie waardoor het werk dikwijls stil ligt cn het gebrek aan Er komt schot in de woningbouw Het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt mede, dat in April 2164 woningen gereed kwamen, terwijl met de bouw en herbouw van 2738 een aan vang is gemaakt. In totaal wa ren aan 't eind van deze maand in uitvoering resp. in herbouw 42. 103 huizen. Het departement van Wederopbouw publiceerde, dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 5644 woningen in gebruik konden worden geno men. Telt men deze cijfers bü- cen, dan komt men tot een to tale productie van woningen van 49.011 als alle hulzen, die in April in aanbouw waren, gereed komen. Hoe groot de vraag naar bouwmaterialen is blijkt uit dc volgende gegevens: de steenfa brieken produceerden in April 69.1 millioen mctselbakslencn, ln voorraad waren 44.8 millioen, voor 294.3 millioen zijn orders gegeven. Voor kalkzandstcnen waren deze cijfers respectieve lijk 38.8 millioen, 2.3 millioen cn 206.3 millioen. De invoer van cement be droeg 57.350 ton, van gezaagd naaldhout 43.430 M3, van be ton-, hoek-, profiel-, balk cn andere soorten ijzer en staal 25.237 ton. Als werkzoekenden stonden ingeschreven 2930 bouwarbei ders. De vraag 9227 over trof het aanbod echter ver. Ouderdom cn geringe vakbe kwaamheid der ingeschreven arbeiders veroorzaakten waar schijnlijk deze vreemde verhou ding tussoi aanbod en vraag. Voor woning-, fabrieks- en andere utiliteitsbouw is in April aanbesteed voor een bedrag van ruim 54 millioen gulden, voor vc.rbouu.uitbreiding cn herstel lingen voor ruim 15l/t millioen gulden. geschoolde werklieden, dat een wan verhouding schept tussen dc aantallen volwaardige cn ongeschoolde arbeiders. Ook deze wanverhouding komt het ar- beldstempo niet ten goede En dan, er moeten niet alleen wonin gen, maar ook kerken, scholen, fabrie ken, ziekenhuizen cn boerderijen wor den gebouwd. Niet minder dan 1900 kerken. 3450 scholen. 443 ziekenhuizen en 125.000 boerderen waren totaal ver woest of beschadigd. In Mol '45 stond 206.000 H.A. vruchtbaar bouwland on der water dat ls weer drooggelegd er waren 524 verkeors- en 181 spoor bruggen vernield ln deze cijfers zijn niet begrepen do bruggen in beheer van provincies, waterschappen, ge meenten cn andere regloale lichamen 3000 grote schepen, hadden de Duitsers tot zinken gebracht. Om niet te spro ken van do olietanks, pokhulzen, kra nen, haveninstallaties, elevators, do In vrijwel alle steden en dorpen van ons land zijn woningen in aan bouw. Als cr weer een rij huizen onder de kap komt gaat dc vlag irt top. Stadionspel in Amsterdam op 31 Aug. In het Stadion te Amsterdam zullen in de week van 31 Aug. tot en met 6 Sept. drie verschillende stadionspelen worden opgevoerd. Het eerste, „In Neerlands Tuin" is een middagspel; het tweede „Neer lands Sportfantasie" is een avond spel op 4 Sept. Het huldigingsspel „In Neer lands Tuin" geregisseerd door Ca- rel Briels is verdeeld in 4 tafere len. welke tezamen de 50-jarige regeringsperiode van Kopingin Wilhelmina uitbeelden. Het eerste tafereel, de lente, handelt over de eerste jaren van de regering. Dit tafereel zal de Nederlandse folk lore en de hulde der elf provincies cn Oost en West te zien geven. Bovendien zal tijdens dit tafereel de grote Koningskroon haar intre de in het stadion doen Het tweede tafereel, de zomer, biedt de representatieve bedrijven en industrieën in ons land de ge legenheid hun hulde te betonen. Het derde, de Herfst, is een her denking van de grote doden, die ons in deze vijftig jaren ontvallen zijn en geeft de Nederlandse vrou wen en de soldaten, de gelegenheid hulde te betuigen. In het laatste tafereel, de Winter, spelen de ou den van dagen, zij, die de gehele regeringsperiode van H.M. hebben meegemaakt een rol. Dit tafereel wordt besloten met een dankgelvd, waarbij alle kerken in Nederland zijn ingeschakeld. De verklarende tekst wordt ge schreven door B. Stroman, de mu zikale omlijsting verzorgd door het Radio-Philharmonisch Orkest o.l.v. Albert van Raalte en door koren onder H. Jordans. De muziek is ge schreven door Max Vredenburg. Na het laatste tafereel wordt de Koningskroon buiten het Stadion gebracht door de spelers, die de Nederlandse folklore uitbeelden. Daarachter volgen de dragers van de verschillende stadswapens en de vertegenwoordigers der landelijke ruiterverenigingen, tezamen onge veer duizend ruiters, die een zee van rood-wit-blauwe vlaggen zul len meevoeren. Deze stoet begeeft zich allereerst naar de Agneskerk aan het einde van de C. Krusemanstraat, waar de kroon overgenomen zal worden door de vertegenwoordigsters der Nederlandse verpleegsters. Via de Valeriusstrnat, waar een groep ver tegenwoordigend de Nederlandse arbeiders, de kostbare last over neemt, gaat het naar het Emma- plein. Hier neemt leger en vloot de taak van dragers der kroon over en via de Prins Hendriklaan en de 1 Willemsparkweg gaat het dan naar de Vondelbrug. Hier staan de ver- I tegenwoordigers van de Nederland se kunsten, die de kroon zullen dragen door de De Clercqstr. naar de Rozengracht. Over deze gracht wordt de kroon getorst door de Ne- derlandse vrouwen, om dan in de Raadhuisstraat te worden overge geven aan de vertegenwoordigers j van de illegaliteit, die de kroon I zullen brengen naar het monument op het Damplantsoen, waar zij ge plaatst zal v/orden in een bloemen- j compositie, door de bloemenkwe- kers gearrangeerd en zal blijven rusten tot de avond van 6 Septem ber, om dan door de Ned. jeugd in een fakkeloptocht terug gebracht te worden naar het Stadion, waar zij weer een rol zal spelen in het Kroningsspel. 11 000 Rijn- en binnenvaartuigen, bag germolens. woonschepen enz enzdlo vernietigd of zwaar beschadigd werden. En alle getroffenen eisen vnn hun eigen standpunt bekeken, terecht dat zij het eerste geholpen worden Tegen de achtergrond van deze on overzichtelijke chaos cn vernieling zijn de resultaten van de wederopbouw be vredigend ..De Nederlander kan met gerechtvaardigde trots zien naar het reeds volbrachte werk," schrijft minis ter In 't Veld. Inderdaad? Maar tevre den? Dat mag het Nederlandse volle niet zijn voordat leder gezin een eigen woning, iedere boer een eigen huls en stallen Iedere gemeente voldoende scholen, kerken en ziekenhuizen heeft. En dat zal, helaas, nog wel „enige" Jaren duren. BRASKAMP N.V.FABRI KANTE VAN GENEESMIDDELEN HOOFDPIJNPOEDERS Prijs per poeder 5 cent TUINKALENDER 8 JULI. Tomaten houden van zon en warmte. Hoe meer zon, des te beter en des te spoediger komen de vruchten tot rijpheid. En ge zult hun smaak prijzen! In Augustus vertonen zich. aan de onderste trossen der buitengetcelde tomaten planten de eerste rijpe vruchten. Zodra ze beginnen te kleuren kun nen ze worden geplukt; de vruch ten rijpen stellig wel na. Bij gun stig weer kan de oogst tot diep in September blijven voortduren. Is het daarentegen voortdurend koud en regenachtig, dan blijven vele vruchten groen. Uit de bladoksels verwijdere men regelmatig de zij scheuten; dat komt de ontwikke ling van de vruchten ten goede.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3