DE NIEUW GEKOZEN LEDEN VAN DE EERSTE KAMER .r v r IN OLD CALIFORNIA DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r- vn jWvcii toont U (nog één week) fee J <ZÏxAvt\(~^j\caamA& Grand -Théatre CITY REMBRANDT VERTOONT DE POPULAIRE JOHN WAYNE Gemeentelijke Publicatie Brandpunten Mr. G. C. J- D Kropman CK.V.P.) •Ir. E. H. A. KraayvangCD (K.V.P.) Prof. Dr. J. A. J. (K.V.P.) M F. M. Baron van -Voorst tot Voorst Mr. P. J. Witteman (K.V.P.) Mr. F C. C J. M. Teullngs (K.V.P.), Dr. H. J. J. v Velthovfi (K.V.P.) P. A. Kerstens. Mr. A. M. C. J. Steln- kühler <K.V.P.) H. M. van Lieshout (K.V.P.) A. C. de BruUn (K.V.P.) Ihr. Mr. G. A. M J RuUs de Beerenbrouck (K.V.P.) Mr. B. M. Berger (K.V.P.) L. F. H. Regout (K.V.P.) 'rol. Dr. J. R. M. v. d. Brink (K.V.P.) Ir. H. J. M. VerhelJ (K.V.P.) H. C. Nljkamp K.V.P.) Prof. Mr. P. Lleftlnck (P.v.d.A.) C. Woudenberg P.v.d.A.) Mej. Mr. M. Tjeenfc Willink (P.v.d.A.) Mr. G. j. van Hcuv^o Goedhart (P.v.d.A.) Mr. Dr. J. In -t Veld (P.v.d.A.) Prof- Dr. N. A. Donker- sloot J. van de Kleft (P.v.d.A.) J L. Hoogland (P.v.d.A.) Mr. E. Brongersma (P.v.d.A.) J. J Kramer (Pvd.A.) Prof. Mr. R. Kranenburg (P.v.d.A.) Mr J. A. Jonkman (P.v.d.A.) Mr. J. Cramer (P.v.d.A.) rs NT', H. Oostcrhuls (P.v.d.A.* Mr. W. Rip (A.R.) A. D Schoonenberg (CP N J. \an Santen (C P.N.) U moet haar zien de Amerikaanse vrouw in Hollywood of in New York, om Ie begrijpen wat een goede schoonheidsverzorging voor een vrouw kan doen. w zijn geraffineerde cosmetica tijdens eefi demonstratie In gebouw VROOM DREESMANN UTRECHTSESTR. - AMERSFOORT Dagelijks staat een gediplomeerde schoonheidsspecialiste tot Uw dienst voor .*5*1 Gratis diagnose van de I huid. Gratis advies voor juiste make-up. 'k, (_J BEAUTY-^PRODUCTS STADGENOTEN! Stemt morgen (Vrijdag) Uw radio af: op HILVERSUM II van 12.33—12 38 en op HILVERSUM I van 18.5*—19.00 U hoort dan zeer belangrijk nieuws uit AMERSFOORT De eerste grolbuiionI lilm, weerven de buHenopntmen in DUITSLAND berden VERTOONT A.S. WEEK: tèm wm (MM WOMAN MARIA MONTEZ JON HAll SABU VERZORGD BIJPROGRAMMA TOEGANG 14 JAAR in de SUPER-SENSATIONELE film IETS BUITENGEWOONS TOEGANG 14 JAAR Ook vooJi TA is deze rubriek Brandpunten zeer be langrijk. Heeft U iets te kopen of te verkopen? Zoekt U personeel of lessen plaatst dan een Brandpunt voor f 1.50 (20 woorden). Driemaal achtereenvolgens in totaal f 3.50. Bel No. 6235 en noteren Uw Brandpunt. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort maken bekend, dat aan het Stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake een verzoek van C. Verwey om een tapvergun- ning in het perceel Arnhemsestraat 28 alhier. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort maken bekend, dat aan het Stadhuis is aangeplakt een' publicatie inzake een verzoek van de wed. H. E. J. Snoeys*t Hoei? om een verlof A in het perceel Krankeledenstraat 511 alhier. piaatst een advertentie in het TE HUUR aanochooew Vrije kost en inwoning (gem. zit-slaapkamer) voor juffrouw middelbare leeftijd bij bejaarde dame. als te genprestatie genegen enig huishoudelijke hulp Ie ver lenen. Br. ond. no. 7860, bu reau van dit blad. J>F*? ^OX'FFX OFVRAACiI) Meisjes gevraagd voor mangel- en strijkwerk. Stoomwasserij .De Kolk' Blekerstraat 37, Amersfoort. DIVERSEN Thans weer de hele we reld in Uw huis met de nieuwste Philipsradio-appa- raten. Zo juist weer een nieuwe zending ontvangen. Verkoopkantoor voor Phi- lipsradioprodVermeerstr. 128. Tel. 5640. 7853 Filmverhuur 8 en 16 m m. Voor vertoning in huis, school en vereniging. Vraagt catalogus. Verzending door geheel Nederland. Wilh. Bergman Smalfilmex. Am- sterdamseweg 564. Amster dam Z. Tel. Amstelveen 3505 7854 DIVERSEN Dames, door onze grote sortering en lage prijzen bie den wij U aan in prima stof fen. bustehouders alle prij zen va. f 1.30. jarretelleeor- dels f 2.29, corsetten f 7.45 en f 15.25. mooie broché po- sitiecorsetten f 17.75 op voorschrift van H.H. Dokto ren. Daarom pas en koop in Speciaalzaak, naar onze be kende prettige pasvorm. Plantsoen West 1. Amers foort. nabij 't Politiebureau. Tel. 6220. 7859 Amerilcoonse doctoren constateerden, 1 h bij 2 van de 3 vrouwen! In Amerika hebben 36 bekende huid artsen de volgende Palmolive Schoon heidskuur bij 1285 vrouwen van vijf tien tot vijftig jaar toegepast: Was Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid slechts één minuut met het weldadig-zachte Palmolive- schuim. Daarna afspoelen. Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. i Bij twee van de drie vrouwen con stateerden de artsen binnen 14 dagen een jeugdiger teint en huid. Door deze Palmolive Schoonheidskuur zal ook Uw huid gaver en gezonder worden! ■k Twee stukken op één bon! KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd" wUMeUi<njk 18. Hoe ik die avond na mijn eerste smadelijke nederlaag in bed gekomen ben weet ik niet meer. Ik had zoveel achter de rug, dat ik~ sliep als een overwerkte marmot en pas weer wakker werd toen de zonnestralen op mijn oogleden kriebelden. Ik rekte me uit en herinnerde me in vjjf seconden alles van de vorige dag met Don Kabalos en mijn smadelijke thuiskomst als postpakketje. Mijn stemming zakte meteen naar het nulpunt. Met ernstige rimpels in mijn voorhoofd kwam ik even later aan de ontbijttafel en toen ik vijf roggeboter hammen in mijn lage maag had. opende ik mijn wilskrachtige kaken en sprak: ..Meneer Geitebaard. geef me je paard, vriend Pompoen geef me je revolver! Ik ga vandaag Don Kabalos verpletteren!" Piet Pompoen en Donald Geitebaard begonnen tegelijk heel vlug allemaal nare dingen te zeggen over mijn hoogmoed en zo, maar ik haalde mijn schouders op en een cowboy-costuum van Donald uit de kast, dat me precies paste. Het paard van Donald had reeds de leeftijd bereikt, waarop een mens rustig met pensioen gaat en keek zielig, maar ik klopte het aanmoedigend op de magere schon ken en klom erop. Good-bye." nep ik op z'n Ame rikaans „Ik groet jullie. Vanavond zit Don Kaba los en zijn hele bende achter slot en grendel!" Ik gaf mijn ha vermotor de sporen en verliet de farm van Donald, die me met Pompoen samen nakeek. „Die gaat zijn ongeluk tegemoetstamelde Piet. „Don Kabalos zal dit keer rookspek van hem ma ken!" „Tut-tu-tu!" snufte Geitebaard. „Het was een aardig ventje!"

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4