DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tel Aviv uit de lucht aangevallen Nieuw verdelingsplan voor Palestina Gerrit de Stotteraar weer uitgebroken Mysterie van de spoorlijn naar Helmstedt Zware sneeuwstorm teistert Zuidwestelijk Duitsland Beter weer op komst? Twee kinderen werden gedood Bernadotte morgen in Amsterdam Geen meningitis op „Prinses Juliana" Auto door trein gegrepen Tegenvoorstellen der Arabieren Treinongeluk eist zestig doden Het personeel hielp mij niet, het deed zijn plicht „Er mankeert niets aan zeggen Amerikanen Weer drie nieuwe Sow jet-orders Kwik daalde beneden nul Optimisten verwachten W erkgevers mogen vrijaf verlenen Saterdag 10 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1607i Opgericht door dc Stichting ..Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE B O ORDER» Een beroep van Groot Brittannic op de Arabische staten, het bestand in Palestina te verlengen, heeft niet mogen baten: de strüd in het Heilige Land woedt even fel als voor de pogingen ven graaf Bernadotte, om Joden en Arabieren met elkaar te verzoenen. In een Egyptisch communiqué wordt reeds gemeld, dat ..op de eerste dag van de hernieuwde strijd min stens 325 Joden op de Egyptische fronten in Palestina werden gedood." De Joden meldden een luchtaanval van een enkel vijandig vliegtuig op Tel Aviv.-Het toestel liet bommen van klein kaliber vallen, waardoor drie Joden, van wie twee kinderen, werden gedood. De Joodse troepen begonnen gis teren operaties tegen verscheidene duizenden Arabieren in West- Ga- lilea. zo werd te Haifa officieel me degedeeld. Ten'Noorden van Djenin mengden zich- Iraakse vliegtuigen in de strijd. Ten Zuiden van Haifa begon het le ger van Israël operaties, om de weg naar Tel Aviv te zuiveren. Hier sneuvelden 40 Egyptenaren. Slechts ten aanzien van Jeruzalem bestaat nog enige hoop op voortzet ting van de orders staakt-het-vuren. De partijen zijn blijkbaar bereid in deze stad slechts defensief op te tre- den. Ondertussen heeft graaf Berna dotte die zcide nog steeds zijn J best te willen doen een onder- houd gehad met de chef van alle Arabische legers, koning Abdoellah van Transjordanië. Bernadotte ver zocht nog eens het vuren gedurende tien dagen te staken en deelde voorts mede. dat hij naar het hoofdkwartier van de V.N. te Lake Succes zal vertrekken. Veronder steld wordt, dat Bernadotte op weg naar Amerika in de loop van 11 Juli op Schiphol zal landen. Het Hgt dan in ziin bedoeling Zondag avond per KLM-toestel naar New York te vliegen, alwaar hij tot 16 Juli hoopt te blijven. Op die dag keert hij naar Amsterdam terug om dan on 17 Juli met de speciale witte gecharterde KLM-machine met de zelfde bemanning onder Viruly. weer naar Rhodos te vertrekken om zijn moeilijke taak alsnog tot een tevredenstellend einde te bi'engen. Een diepgaand onderzoek heeft uitgewezen, dat de kok van de „Prinses Juliana" niet aan nek- kramp (meningitis) is overleden. Alls voorlopige maatregelen, die m Donderdagmiddag genomen zijn met betrekking tot de opvarenden van de „Prinses Juliana" zullen dan ook worden opgeheven. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Sold. J. B. Eekelder uit Lichtenvoorde; korp. H. P. A. J. Kampinga uit Al melo; serg. L. Reeskamp uit Naar- den. Koninklijke Ned.-Ind. Leger: Kapt. B. Wetters. Geheimzinnige vondst De Britse autoriteiten melden, dat een geheimzinnige ontdekking Is gedaan in een aardappelveld na- bjj Duisburg: een zakje niet een vijftigtal levende coloradokevers. Een dergelijke ontdekking wordt ook uit Detmold gemeld. Een onder zoek is Ingesteld. Buitenlandse studenten ■naar Zuid-Beveland Ook dit jaar zullen buitenlandse studenten van Zuid-Beverland ko- jr.cri cm in de boomgaarden be hulpzaam te zijn bij het binnenha len van de Jruitoogst. Het behulpzaam zijn is een mid del om ons land beter te leren kennen. De studenten krijgen n.l. het normale tarief loon en verdie nen wel zoveel dat ze na drie we ken ie hebben gewerkt, nog enige dagen ons land kunnen doortrek ken cm het geld te verteren. Extratrein op Maandagen In verband met te verwachten druk reizigersvervoer, is ingaande Maandag 12 Juli (alleen op Maan dagen) de volgende trein ingelegd: GroningenDen HaagRotterdam. Groningen vertrek 8.23, Assen v. 8.50, Amersfoort v. 11.28, Utrecht C S. v. 12 07, Gouda v. 12.48, Den Haag S. S. aan 13.15. (Gouda v. 12.53, Rotterdam Maas aan 13.12). A. H. GERHARD gecremeerd Onder zeer grote belangstelling is Vrijdagmiddag m Velsen 't stof felijk overschot gecremeerd van A. H. Gerhard, de laatste der twaalf apostelen der voormalige SDAP. Bij de talrijke schare, die de baar volgden bevonden zich de minis ters Drees en Mansholt, verder ir. J. W. Alberda, Jan van Zutphen en vertegenwoordigers van de ge meentebesturen uit de omgeving. Koos Vorrink zei in zijn af scheidsrede, „dat de mens Gerhard, zoals deze op zijn laatste verjaar dag is belicht, een leven achter zich heeft vol scheppende en stu wende kracht". Voorts sprak nog de heer J. de Ronden, namens de Vrijdenkers Vereniging „De Dage raad". Terwijl het orgel „Morgen rood" speelde en de vlag neeg, daalde de kist- Een zoon dankte voor de belangstelling. IN DE DETMARKAZERNE te Eefde worden dienstplichtigen opgeleid tot militair kok, bestemd voor de dienst in de tropen. In twaalf weken tijd worden de soldaten, allen afkomstig uit de levensmiddelenbranche, geschoold in het bereiden van maaltijden onder alle omstandigheden, slagerswcrkzaamhedcn, receptenleer, warenkennis, EHBO. administra tie, enz. De voormalige kruideniers, slagers, bakkers en koks doen vóór hun examen de laatste proeven van bekwaamheid in de openlucht. Geneesheer en zijn zoon vonden de dood Gistermiddag omstreeks half zes had op de onbewaakte overweg in de lijn Boxtel-Vcghel onder de ge meente Boxtel een ernstig ongeluk plaats, dat aan twee personen het leven kostte. Op het moment, dat een uit de richting Veghel komende personen trein de overweg naderde, trachtte de arts J. W. van Rooy uit Boxtel, met zijn auto, waarin ook zijn vijf tienjarig zoontje was gezeten, de spoorweg-overgang te passeren. De machinist kon ondanks krach tig remmen niet voorkomen, dat de auto werd gegrepen en vrijwel door midden gesneden. Het zoontje van do heer Van Rooy werd hierbij op slag gedood, terwijl de heer Van Rooy na aan komst in het ziekenhuis te 's-Her- togenbosch is overleden. De oorzaak van het ongeval Is vermoedelijk te wijten aan onoplet tendheid van de bestuurder van de auto. Hoewel hot uitzicht ter plaatse goed is, eiste deze onbe waakte overweg reeds eerder een slachtoffer. Kampverpleger sloeg medegevangenen „Het Hof in zijn huidige samen stelling kent het leven in de con centratiekampen. U behoeft niet te proberen ons iets od de mouw te spelden." zei mr. F. R. Mijnlieff, president van het Bijzonder Ge rechtshof in Amsterdam. Vrijdag morgen tegen de Amsterdammer F. Kestehoven. die zich als hulp- ziekenverpleger in het concentratie kamp Ommen, tegenover zijn mede gevangenen ernstig had misdragen. Hij zou zijn medegevangenen soms met een knuppel of bullepees heb ben geslagen en hen. die voor me dische behandeling of opname in de ziekenzaal kwamen zelfs uit geputte of bewusteloze gevangenen de toegang weigerde en ruw be handelde. De advocaat-fiscaal mr. M. H. Gelinck eiste zeven jaar gevange nisstraf. De politieke commissie van de Arabische Liga heeft een plan goedgekeurd voor de vorming van een voorlopige regering voor Palestina. Het plan voor ziet in een eenheidsstaat, waarin alle Palestijnse groepen volgen? hun grootte vertegenwoordigd zullen zijn. De voorlopige regering zal een kieswet uitwerken voor de vorming van een constituerende vergadering. De belangrijkste beginselen voor de constituerende vergadering zul len zijn: 1. Palestina zal een eenheidsstaat zyn. 2. De grondwet moet voorzien in een vrije toegang tot de Heilige Plaatsen, dc bescherming van de Heilige Stad. De menselijke rechten moeten geëerbiedigd worden zonder aanzien van ras, taal of godsdienst 3. In gebieden waar een Joodse meerderheid woont zal Hebreeuws de officiële taal zijn. 4. Arabieren en Joden zullen vol gens hun aantal in het wetgevende lichaam vertegenwoordigd zijn. 5. Plaatselijke bestuurslichamen zullen verstrekkende volmachten hebben aangaande onderwijs, ge zondheidsdienst en sociale aangele genheden. Niet minder dan zestig personen werden gedood bij een treinbotsing in de omgeving van het dorp Oero- sevac in Beneden Servië. Het onge luk gebeurde op de hulplijn tussen Belgrado en Sofia, welke gebruikt wordt in verband met de overstro ming van sommige gedeelten van de hoofdlijn. 6. In de grondwet vastgestelde waarborgen ter bescherming van de rechten van minderheden zullen al leen veranderd kunnen worden met toestemming van de betrokken minderheid. Dit plan vormt de basis van de tegenvoorstellen van de Arabische Liga op de voorstellen van graaf Bernadotte. DEN HAAG. In het nieuwe nummer van „Het Lichtspoor", het weekblad voor militairen dat onder verantwoordelijkheid van de minis ter van Oorlog verschijnt, wordt thans het bericht bevestigd, dat wij enige tijd geleden gaven over de hoofdredactiewisseling bij dit blad. Met ingang van deze week treedt als tijdelijk hoofdredacteur op de heer D. W Dettmeijer. lid van het Stichtingsbestuur van „Het Licht spoor". Voor de duur van zijn optre den als hoofdredacteur legt de heer Dettmeijer het lidmaatschap van het bestuur echter neer. Gerrit Blom, de bekende inbreker „op de vlakte" beter bekend als Gerrit de Stotteraar, heeft kans gezien voor de derde maal uit zijn voor lopige hechtenis te ontsnappen. Nu bleken dc tralies van de cel ln het Huis van Bewaring in Amsterdam, niet bestand te zijn tegen Gerrits vernuft en de scherpe vijlen of zaagjes, die Gerrit op een of andere wijze naar binnen wist te smokkelen. In Januari wist h(j te ontvluchten uit het politiebureau aan de Stadhouderskade, in Maart uit dat aan de Spaarndammerstraat in Amsterdam. schuilplaatsen vol gestolen goed werden ontdekt, terwijl Gerrit bo vendien in het bezit bleek te zijn van een auto en een flinke bank rekening. GERRIT GEHEELONTHOUDER In „vakkringen" geniet Gerrit de Stotteraar een zeer merkwaardige reputatie. De meesten van zijn ..col lega's" ziin zeer gesteld op een goed glas. Gerrit ls geheelonthouder Wel houdt hij van een smakelijk diner. Waarschijnlijk in navolging van Raffles, de bekende gentlcman-in- brekcr, laat hii arme tobbers uit zijn omgeving altijd rovaal meege nieten van de buit. die hjj tiidens ziin vele insluiptochten verzamelt- Hoe Gerrit kans heeft gezien vijlen en zaagjes in zijn cel to krijgen is voorlopig een raad sel. Geen van de bevoegde auto riteiten wilde of kon? daarover enige inlichting geven. Zeker is het. dat hij ziic gcrecd- chap heeft bewaard in ziin bed dentijk. «want die lag geheel op gesneden od de grond van ziin cel, het stro naar alle zijden verspreid. Natuurlijk zijn knappe Amster damse rechercheurs naarstig aan het speuren naar de verblijfplaats van Gerrit de Stotteraar, maar de ze zal zich wel niet zo gauw bloot geven. „Driemaal is scheepsrecht" schijnt ziin devies te ziin en na de derde ontsnapping 2,al hii er wel voor zorgen een goede schuilplaats te hebben of zo spoedig mogelijk het land te verlaten Zaagjes bewaard in beddetijk Vrijdagnacht om kwart voor twee ontdekten bewakers van het Huls van Bewaring, dat Gerrits cel leeg was. Hoffelijk, gelilk Gerrit is. heeft Jij de bewakers willen vrijwa ren van de verdenking op mede plichtigheid, en daarom liet hii een briefje achter met de volgende in houd: „Ik.zal weer trachten uit te breken, zonder hulp van het personeel, aui goed zijn plicht heeft gedaan. Ik zal genood zaakt zijn vernielingen aan te brengen, maar de schade zal ik vergoeden". Gerrit zal wel al weken bezig ziin geweest de tralies van zün cel stuk te maken. Na de laatste ronde van de bewakers voor ziin ontsnapping heeft hij kennelijk de laatste hand gelegd aan zijn nieuwe uitbreek- meesterstuk. want de bewakers vonden de stevige ilzeren staven doorgezaagd. Gerrit wachtte in het Huis van Bewaring op de berechting van een groot aantal insluipingen, welke hij op zijn geweten heeft. Volgens schatting van de politic was zijn activiteit zeer groot. Twee of drie diefstallen per dag was wel onge veer zijn gemiddelde. En hoewel hij nimmer „sensationele kraken" zette, bracht zijn „handwerk" hem zoveel op, dat na zijn arrestatie twee De Britse en Amerikaanse militaire autoriteiten te BerlUn hebben officieel bekend gemaakt, dat een onderzoek naar de Soivjct-bowerlngcn als zou de spoorlijn, die Berlijn met West-DultSland verbindt, op grond van reparatie-werkzaamheden door hen gesloten zyn, uitgewezen heeft, dat dit onwaar Is. „Er mankeert niets aan de spooriyn," zei een Ameri kaanse autoriteit. Het bleek, dat de Russen zelfs geen reparatleploegen aan het werk hadden gezet. Het onderzoek heeft vla Dultso bronnen plaats gehad. zijn door het geallieerde bestuur even als door het gewoonterecht, waarborgen de Brits»- regering evenals dc andere mogendheden het recht op vrUc toe gang teneinde dc verplichtingen als be zettende mogendheid na tc kunnen komen tedere andere uitlegging zou schending betekenen van nlle wetten der redelijkheid cn van alle bestaande beginselen van Internationaal gedrag. Do Britse regering verklaarde, dat noch dreigementen, pressie of een andere actio haar er toe zal brongon. afstand tc doen van haar rechten als hezettcn- dc mogendheid, Zl| hoopt, dat de Sow- Jot-rogerlng op dit punt geen twijfel koestert. Dc meest elementaire menselijke rechten, welke onze regeringen plechtig beloofden to beschermen worden door de transportbcperklngcn ln gevaar ge bracht. Het Is onduldbaar, dat enige bozcttlngsautorltclr aan dc bevolking van Berlijn een blokkade oplegt, zo gaat dc nota voort. De Britse regering acht zich dan ook verplicht er oo aan tc dringen, dat In overeenstemming met de bestaande overeenkomsten maatre gelen getroffen zullen worden om liet vrije verkeer van goederen en perso nen tussen Berlijn en do Westelijk* zones volledig te herstellen Dc Britse regering wijst tenslotte !n de nota hot uitoefenen van druk van de hand. als methode om onenigheden aangaande do toestand tc Berlijn uit dc weg te ruimen. Dergelijke geschillen moeten door middel van onderhandelingen opgelost worden of door middel van oen der andere vredelievende methoden waar- In artikel 33 van het Handvest der V.N. voorziet. Inmiddels hebben de Russen els- teren de volgende nieuwe maatre gelen pronomen om het de Weste lijke geallieerden in Berlijn zo on aangenaam mogelijk te maken: Het hele scheepvaartverkeer op de waterwegen van West-Duitsland naar Berlijn werd stil gelegd. Mo tief: ..Herstelwerkzaamheden' aan een sluis bii Rathenow (Russische zone). Een tweede Sowjct-order eist thans speciale passen voor perso neel van de Westelijke bczettings- mogendheden. dat op de Helmstcdt- autoweg van Bcrliln nanr het Wes ten reist Het auto-verkeer ln Oos telijke richting liet reeds sinds '/Z Juni stil. De controle op het schanr. se verkeer komt dus geheel in han den der Sowjot-autoritelten. Alleen het vlleeverkeer is tot op het ogenblik nop bulten het bereik der Sowjet-controleposten. Maar ook hier weten de Russen raad. De derde mcdedelinp. die plstcren be kend werd pemaakt. was pericht aan de R.A.F en houdt de waar- schuwing in. dat de Russen thans in de Berlijnse luchtcorridor oefe ningen houden ln het blind vllepen' R A F. piloten hebben reeds op dracht gekregen dit pebicd te ver mijden. Nota's gepubliceerd Waarnemers te Berliln beschou wen deze nieuwe „speldcprikken" als een reactie op de nota's der drie Westelijke mopendheden. De inhoud der nota's werd gisteravond dus toch nop eerder dan de Amerikanen hadden voorgesteld bekend ge maakt. Alle drie nota's zijn. wat de In houd betreft, gelijk, alleen de for mulering verschilt. In de aanhef wordt op de buitengewone ernst van de internationale toestand" ge wezen, die ontstaan Is door de Rus sische verkeersbeperklngen. Ver volgens wordt gewezen op de rech ten der geallieerden, ln Berlijn te blijven en over een vriie toegang naar Berlijn te beschikken. Dit recht is omschreven in een bood schap van president Truman aan president Stalin (14 Juni 1945) waarin Truman instemde de Ameri kaanse strijdkrachten binnen de zoneerens terug te trekken, indien de militaire commandanten bevre digende regelingen konden treffen tot vrije toepang tot de Ameri kaanse strijdkrachten in Berliln. Stalin had verzekerd, dat alle no dige maatregelen genomen zouden worden om het nlan uit te voeren. Tn dezelfde zin had een correspon dentie plaats tussen Stalin cn Chur chill. Aan de Britse nota ontlenen wil nog he» volgende: Dc overeenkomsten die te goede-- trouw zijn aangegaan cn bekrachtigd van Londen, Juli 1948 A LS je Londen goed 71 wilt bekijken, moet je zo veel mogelijk op de boven-linker-voorbank van de bussen gaan zit ten." Toen we vijf-en-twin tig jaar geleden als twee piep-jonge meisjes een vacantie in Londen zou den doorbrengen, kregen wij talloze goede raadge vingen mee. Wij zullen er, hoop ik, ook wel naar gc- leeg en de vrachtauto stond te lossen voor een houthandel.... Of was 't voor het kleine meubel zaakje ernaast? We her innerden ons een rechts zaak van enkele weken terug: een geschil over af- lers", vrouwen, die geen van tweedehands-auto's oorlogswerk deden en dus tijd hadden om winkel in winkel uit te trekken op jacht naar de weinige ex traatjes was een maxi mum-prijs vastgesteld. Dit jaar zijn er weer voor Zomer anno 1948 nog een goede oogst ^Zuidwestelijk Duitsland werd Ris- teren door een zware sneeuwstorm geteisterd. Over een uitgestrekt ge bied daalde het kwik een flink eindje beneden nul. Ook in het Zwarte Woud. nabij de Franse grens, viel sneeuw en uit Zwitser land wordt zelfs een sneeuwdek van een meter gemeld. De St Gotthard- pas is gesloten, sneeuwploegen zijn aan het werk en koeien, schapen en die naar de bergen waren gebracht, moesten in de meeste ge vallen naar dc valleien terugkeren. Er is een grote sterfte onder de kalveren en het jonge vee, die niet bij machte waren de weilanden te bereiken, die onder twee tot drie voet sneeuw bedolven lagen. Drie weken van bijna onafgebro ken koude en regen, zo seint United Press uit Zürich. hebben de Zwit serse verbindingen ernstig belem- merd. Alle passagiers- en vracht verkeer op de Rijn is stopgezet sedert de rivier deze week een was van twee voet vertoonde. Het kol kende gele water voert gehele hui zen, bomen en kadavers met zich mee naar de Noordzee. Verscheidene lager gelegen gebieden zijn over stroomd. Ook in ons land heeft het weer ernstige sc^ Je aangericht op het strand te Zoutelandc werden door de harde wind en het hoge water ongeveer 60 strandtentjes vernield of beschadigd. Ook veel materiaal en badcostuums gingen verloren De schade wordt geraamd op 15 a 20.000 gulden. Te Hellendoorn moest 'n, weg wor den afgesloten, die tengevolge van de zware regenval van de laatste weken onberijdbaar is. Er zijn echter nog genoeg optimis ten, die van deze uitzonderlijke natte zomer een goede oogst ver wachten. indien tegen het eind van Augustus, voor het binnenhalen van de oogst, wat zonneschijn zal zijn. luisterd hebben en ze ter Sens onderaan een tafel of betaling van meubelen in het eerst volop aardbeien huurkoop. De meubelen waren gemaakt van pak kistenhout met fineer be legd. De koper had de naam van een suiker- of theefirma gevonden, er- harte hebben genomen, maar deze ene was onze trouwe gids op al onze omzwervingen. In die dagen hadden de Londense bussen nog open bovenverdiepingen, maar bij regen zowel als zonne schijn klauterden wij het steile trapje op, trokken binnenin een kast en wei gerde nu de koopprijs enkele honderden gul- en in radiotoestellen een reductie aan van 10 15 En terwijl de bus rustig voorthobbelt van straat tot straat, van buurt tot buurt, zien we voor ver scheidene cigarettenwin- kels lange rijen wachten den staan. Want cigaret- 0f, - j j *en zijn schaars en ook in 1.80 Per P o n d vinden de buurten waar men de C kuur*en weinig dure aardbeien niet wil, kopers. betaalt men grif, hoewel Londen is een stad van - te koop, maarde maxiumprijs is opgehe ven en tegen 1.50 contrasten: op de mode show waar wij juist van daan komen, liet men ons j Bespiegelingen van een vrouw over het leven in Londen niet altijd zonder morren, 1 85 tot 2.voor een pakje van 20 cigaretten Dan, nog nèt voor het uitstappen, luisteren we het volgende vacantie- verslag af, als twee da mes met doordringende stemmen op het bankje achter ons komen zitten. „Ja, Peter en Barbara zijn terug van vacantieZe waren in Devonshire dens voor nog geen half hoeden zien voor de ko- de zeildoeken dekkleden dozijn „meubelen" af mende herfst en winter: over onze schoot ente doen.... hoeden met veel fluweel genoten van Londen. Geen wonder dus dat en veren, hoeden met Heerlijk hebben ze 't ge Thans, na een twintig- de Women's Institutes (de twee nulletjes achter hun had! En het eten daar! jarig verblijf in Engeland, Bond van Plattelands- prijs. En eenvoudige ge- Nergens gebrek aan, bekijken we Londen niet vrouwen), die met zijn breide mantelpakjes en hoor!" „Maar Devon- meer van het toeristen- 6800 afdelingen 400.000 jurkje vanaf 500. En shire-room zullen ze toch standpunt. Maar als het ^Britse vrouwen vertegen- bontjassen met de „new nog niet gehad hebben. jachtige na-oorlogse leven het maar even toelaat verkiezen wij nog steeds dat linker-boven-voor- bankje nu beschut door een dak en van keurige kussens-met-springveren voorzien boven de meer efficiënte taxi of ondergrondse. Het was van dit bankje dat we de vrachtauto za gen, volgestapeld met eierkisten en -kratten. Eieren uit Polen en Aus tralië, uit Canada en De nemarken, eieren ook uit Nederland hebben hun weg naar onze provisie kast gevonden, en we be denken even, met een woordigt, een campagne is begonnen tegen de vele goederen van slechte kwa liteit en hoge prijs die voor binnenlands gebruik in de handel worden ge bracht. Slechte kwaliteit, waar men niet langer ge noegen mee wenst te ne men, hoge prijzen die ve len met meer willen of kunnen betalen. Vandaar ook. dat zovele look": lang, met wijde Hè. wanneer zou die toch klokkende ruggen en wij- weer eens gemaakt mogen de ballonmouwen en prij zen die van het woord „plafond" nooit hebben gehoord en tot een 20.000 gingen Maar huizenprijzen gaan langzaamaan omlaag: als we ons oor te luisteren leggen, daar op dat bo- ven-linker-voorbankje en elders, dan horen wij dat winkel-etalages deze zo- huizen', die twintig jaar mot» nrAntrrtl Klinrori ctoon1 t mer propvol blijven staan metaardbeien. Jaren lang, tijdens de oorlog en daarna, gingen verreweg de meeste aardbeien evenals het andere „zach te fruit" naar de jamfa- geleden nieuw verkócht werden voor een 1000 (ongeveer het dubbele worden!" „Maar mijn lieve mens, die. wordt nu wel gemaakt.Voor twee shilling krijg je bij. in. een heerlijke „cream tea" met scones en jam of fruit en echte geklopte room! Maar je moet drie pennies in het boetebusje doen. Want het mag na tuurlijk niet en af en toe komt er een rechtszaakje van, en dan betalen ze de boete uit dat busje.." „Turnpike Lane.. Wel- vleu^je dankbaarheid, dat brieken om het jamrant- we in de eerste helft van soen te kunnen handha- dit jaar al evenveel eieren ven. Voor de enkele op ons bonnenboekje heb- mandjes die voor de win- ben gehad als in het ge- kels werden vrijgegeven, hele vorige jaar. waar ze werden inge- Nu waren deze kisten pikt door de „shop-craw- van de toen in Nederland -lington.." riep de con- geldende prijzep, want ducteur. Haastig tuimel- ook toen was er hier wo- den wij het trapje af. „En ningnood), en die enkele nou dacht ik heus, dat er maanden geledeD nog ge- hier geen zwarte markt makkelijk de 3000 was," zei mijn Nederland haalden, nu met een beet je boffen voor 2500 te krijgen zijn. En grote advertenties kondigen in de prijzen se gezellin buiten adem, toen we veilig en wel op de begane grond stonden. W. Pinchin Wagemaker Regeringsjubileum nadert In verhand met de viering van het regeringsjubileum van Koningin Wllhelmina en ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe konin gin, heeft het collego van RJjksbe- mlddelaars aan werkgevers vergun ning verleend, hulton en behalve de vacantie- en snipperdagen, waarop dc werknemers recht hebben, ten hoogste twee vrije dagen met be houd van loon te verlenen. Mr. Witteman zegt: Dp kabinetsformatie Prinses ontvangt de Kamervoorzitters Vrijdag, zo vernemen wij. heeft de prinses-regentes de voorzitter» van de Eerste en Tweedo Kamer, prof. R. Kranenburg on mr. J. It. A. van Schalk ln het paleis Soestd||k ontvangen, teneinde zich to doen Inlichten omtrent de situatie, welke na de verkiezingen ls ontstaan. Vrijdagmiddag zijn dc Tweede- Kamer-fracties van de Katholieke Volkspartij, de Party van de Arbeid en dc Anti-Rcvolutionnaire party bijeen geweest in het gebouw der Tweede Kamer. Prinses Juliana heeft Zaterdag in het Huts ten Bosch de vice-presi dent van de Raad van State. jhr. mr. F. Bcclaerts van Blokland, en de voorzitters van de Tweede-Ka merfracties van de K.V.P., de Par tij van de Arbeid cn de A.R. party, de heren prof. mr. C, P. -M. Romme, lhr mr. M. van der Goes van Na- ters en J. Schouten, ontvangen. Wet ontslag wethouders en Gedeputeerden is democratisch De minister van Binnenlandse Zaken ontkent met nadruk, in zijn Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag der Eerste Ka mer over het wetsontwerp, dat tus sentijds ontslag van leden der Ge deputeerde Staten en van wethou ders mogelijk maakt, dat deze regeling gericht is tegen een be paalde groep van ons volk. Het ontwerp, zoals het door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft een algemene strekking, zegt de minister, en kan toepassing vin den in alle gevallen, waarin een lid van Gedeputeerde Staten of een wethouder het vertrouwen van de Staten of de raad heeft verloren. Dat niet de bedoeling voorzit de vertegenwoordigers van een be paalde stroming van deelneming aan het bestuur van gemeente en provincie uit te sluiten, blijkt uit de omstandigheid, dat het ontwerp dan uiteraard geen effect zou kun nen hebben, dus doelloos zou zijn, in gemeenten, waar die stroming in de gemeenteraad de meerder heid heeft. Hieruit blijkt volgens de minister duidelijk, dat de demo cratie door het ontwerp niet wordt aangetast. Woensdag 14 Juli viert „tan te" Hieke VisserDokter in Hol- lum (op Ameland) haar honderdste verjaardag. Zij geniet nog een uit stekende gezondheid en herinnert zich slechts eenmaal in haar lange leven werkelijk ziek te zijn geweest. Zonder dat het weerbericht hier van melding maakte, is het weer hier in Amersfoort Vrijdag veel be ter geweest dan Donderdag, toen in 24 uur bijna 22 mm regen viel, on- gevcorgeveer evenveel als de hele voorafgaande week, cllo toch al slecht genoeg was. Vooral de zon vertoonde zich voel meer, en alleen de koude N. wind belette dc tempe ratuur de normale waarde te nadc-t ren. Zoals men weet, wordt dit abnor male weer veroorzaakt door de hoge drukking, die niet alleen by de Azoren bijzonder hoog is, maar zich Donderdag tot bij IJsland uit strekte. De temperatuur op 1000 m. hoogte daalde daardoqr tot 6°, wat een maximum bfl de grond van hoogstens 17° toelaat. De tijdelijke verbetering scheen veroorzaakt door een nieuwe daling van de barometer tussen IJsland en Groenland. Daardoor moet de bo venwind naar Westelijke richtingen draalen zodat dc temperatuur daar boven kan stijgen. Wordt de rug van hoge drukking in onze richting gedreven, dan brengt dat aanvan kelijk opklaring, dus meer zonne schijn mee. De vooruitzichten voor Zaterdag en Zondag schijnen dus te wijzen op veel minder kans op regen, meer zon en hoger temperatuur. Van de omvang en de snelheid van de nieu we depressie hangt het af, hoe lang deze verbetering duurt. Misschien behoedt zij ons voor een herhaling van 3913, toen bijna de gehele maand Juli N.W. wind had en de temperatuur bij veel regen ruim een graad onder do normaal bleef! ZaterdagmorgenDe dreigende lucht van Vrijdagavond en de pias buien vannacht tonen duidelijk aan, dat de weersverbetering Vrijdag niet samenhing met de depressie bij IJsland, maar met een kleine sto ring dichtbij, die in tegenspraak met het weerpraatje van Vrijdag avond het weer Zaterdag bederft. Het bericht van Zaterdagmorgen vroeg deelde echter mee dat de de pressie- bij IJsland wel toeneemt maar nog maar langzaam Engeland nadert. De weersverbetering kan dus Zondag en Maandag wel komen. Prof. Dr. E. VAN EVERDINGEN Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, gel» dig tot Zaterdagavond. Langs de kust vrij krachtige, elders meest matige wind overwegend tussen Noord cn West. Wisselend bewolkt met enige verspreide buien. Weinig verandering van temperatuur. 11 Juli: Zon op 4 33, onder 20 57 Maan op 10.25, onder 23.41. 12 Juli: Zon op 4 34. onder 20 V Maan op 11.50. onder 23.54.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1