DAGBLAD VOOR AMERSFOORT mwr wj Russische perscampagne na Westelijke nota Prins Bernhard niet naar Olympische Spelen Zwendel met Nederlands kunstbezit „Israël" aanvaardt, Arabieren verwerpen nieuwe wapenstilstand „Ik ben geen gebroken man" Meer dan 30.000 jongeren huldigen de Koningin Egelstelling Berlijn Spoorlijn is en blijft stuk Schuldigen gestraft Zomer 1948 Tito's zondeval Flink zijn, zegt Churchill Laatste test van ruiterploeg voor Aldershot Dr. de Vries, directeur„Mauritshuis' en antiquair Katz in arrest Groot Joods militair succes op centrale frontsector Brits embargo blijft Nieuwe Marshall toewijzingen Graaf Bernadotte: Dagelijks leven in Palestina niet zo ontwricht als men vreest Investeert dollars in Europa Maandag 12 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 1068 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bonk: Rotterdamiche Bank. - Poatb'ua 9 - Abonnementi- priji 31 cent p. w. ol 14.— p. kw. Losje nqaners 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie co Administratie: Snouckaerliaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Is de perscampagne, die sedert enkele dagen Is losgebrand ln de door de Sowjet-bezettlngsautorltciten gecontroleerde Duitse bladen inderdaad een weerspiegeling van het antwpord, dat van Russische zijde moet worden verwacht op de nota's der Westelijke geallieerden over de blokkade van Berlijn? Zo Ja, dan moet daaruit worden afgeleid, dat het de Russische be doeling is de kwestie Berlijn in het grotere verband van de gehele Duitse kwestie te plaatsen en te constateren dat de Berlünse vraagstukken niet kunnen worden opgelost zonder dat het Westen terugkomt op de Londense besluiten inzake West-Duitsland.' In diplomatiekè kringen te Lon den wordt verondersteld, dat Rus land eventueel zal toestemmen in de eis tot opheffing van de blok kade van Berlijn, maar dat het deze Inwilliging ondergeschikt zal maken aan het houden van een bijeenkomst van de grote vier over hef Duitse probleem in zijn geheel en opschorting tot aan die bijeen komst van de op het ogenblik in uitvoering zii"de projecten voor West-Duitsland. De door de Russische auto riteiten gecontroleerde „Nacht- Express" schrijft: „Het zou dwaas zijn de besprekingen te beperken tot de Berlijnse kwestie. Dit zou slechts tot een voorlopige oplossing leiden, terwijl de gehele wereld wacht op een algehele opheldering van de toestand". De pers in de Russische zone borduurt op dit thema voort en eist de toepassing van de door de con ferentie van Warschau gedane aanbevelingen. Op deze conferentie waar alle Oost Europese landen aanwezig waren, die direct bij het Duitse vraagstuk zijn geïnteresseerd, werd de els gesteld van besprekuigen tussen de vier grote mogendheden over de gehele Duitse kwestie, het spoedige afsluiten van een vredes- verdrag met Duitsland en terug- J trekking der bezettingstroepen bin nen een jaar na sluiting van dit vredesverdrag. Wat zal er gebeuren indien de *1 Russen hun eisen niet ingewilligd zien, vraagt de diplomatieke cor- I respondent van A.P. te Londen zich af? Hij meent, dat er dan vier mogelijkheden zijn: 1. De bevoorrading van de Berlijn- K se bevolking per vliegtuig voor onbepaalde tijd voort te zetten; i3l|2. De zaak aan de Veiligheidsraad voorleggen, waar de Russen van hun veto gebruik kunnen maken; 3. Een militaire bevoorradingscon- vooi naar Berlijn sturen en dan afwachten of de Russen zullen trachten dit met geweld tegen te houden 4. De gehele affaire aan de in Sep tember bijeenkomende Assem- blée van de UNO voorleggen. Hangende de afkondiging van het Russische antwoord aan het- Westen bevindt zich Sokolofsky, de Russische militaire gouverneur in Moskou.. Er gaan geruchten, dat hij niet naar Berlijn zal terugkeren. Zijn Britse collega, sir Brian Ro bertson vertoeft in Londen, even eens met het doel informaties te ontvangen en te verstrekken. Spoorlijn blijft stuk. Inmiddels duren de luchttran sporten naar Berlijn onverdroten voort en hebben de Britten Zater dag voor het eerst binnen het kader van deze operatic een vier motorige York, geladen met 8000 pond gedroogde aardappelen, rechtstreeks van Engeland naar Berlijn laten vliegen. Ten aanzien van de overlandrou- te naar Berlijn bijten de Russen zich steeds vaster in de beweerde „technische moeilijkheden" die het verkeer stagneren. Er zou een on derzoek hebben plaats gehad naar de toestand van de spoorlijn van Helmstedt naar Berlijn, en hierbij zou zijn gebleken, dat de baan door nalatige Duitse ambtenaren ernstig i- verwaarloosd In het bijzonder de dwarsliggers zouden in een deplorabele toestand verkeren, en nodig vernieuwd moeten worden. Twee Duitse directeuren van de spoorwegen, die voor de verwaar lozing aansprakelijk zouden zijn, zouden zich in arrest bevinden. Zaterdag was de temperatuur in Londen slechts twee graden war mer dan met Kerstmis 1947. Weekenders stonden in bontjas sen op de stations in de rij voor de treinen. In het Oosten van het land regende het overal, zodat de vacantiegangers rond de branden de haardvuren in de hotels en pen sions bleven zitten. Volgens de kranten is dit de koudste zomer sedert 1919. De zwaluwen in Kent zijn zich reeds aan het verzamelen voor hun doorgaans in de herfst plaatsvin dende reis naar warmere streken. li ongewone koude houdt in Frankrijk aan. Zaterdag werd te Parijs een temperatuur van 41 graden on aan de Rivièra 57 gra den Fahrenheit gemeten, de laag ste Juli-temperatuur sinds 1919. 111 Een atmosferische storing is Zaterdag te Venetie, evenals in de gehele provincie geconstateerd. De temperatuur viel op 12 gr., wat zich sedert een eeuw niet heeft voorgedaan. In het omliggende ge bergte, waar de temperatuur tot onder het nulpunt daalde, is veel sneeuw gevallen. Familie zat in de tuin terwijl huis brandde Zaterdagmiddag is via een bran dende centrale verwarming de vlam geslagen in het rieten dak van een huis op het landgoed Clirrgendaal nabp Den Haag. De bewoners zaten in de tuin. toen een krantenbezor ger hen kwam waarschuwen, clat - hun huis achter hen in brand stond De brandweren van Den Haag en Wassenaar werden onmiddellijk ge waarschuwd. Dank z\j snel ingrij pen is het gelukt, de woning en een groot deel van het dak te sparen. Athene verzoekt meer Amerikaanse steun Weer nieuwe executies William Draper, onder-minister van het Amerikaanse leger, en Wedemeyer, directeur van de af deling voor de plannen en opera ties van de Amerikaanse strijd krachten, hebben in Athene een militaire conferentie bijgewoond, die belegd was door de Griekse premier, Sophoelis. Volgens een na de conferentie uitgegeven verkla ring heeft de Griekse regering Amerika verzocht om de uitrusting van het Griekse leger nog meer te versterken opdat „een einde zou kunnen worden gemaakt aan de opstand". Zaterdag zijn opnieuw vijf leden van de communistische civiele mi litie in Athene terechtgesteld. Vol gens de pers zijn op Kreta even eens vier executies ten uitvoer ge bracht. Verkapte Nazi-bond verboden Het Britse militaire bestuur heeft in de gehele Britse zone een organi satie. bekend staande onder de naam „Deutscher Block", welke ui terst rechts en nationalistisch Is en voorstander is van een Duitse monarchie met de hertog van Brunswflk als keizer, verboden. De organisatie wordt geleid door het voormalige lid van de Nazi partij Joachim von Tau. Rude Pravo verwijt hem grootheidswaan De hoofdredacteur van het te Praag verschijnende communis tische blad „Rudc Pravo", heeft de Joegoslavische leiders ervan be schuldigd door „hun grootheids waanzin" Joegoslavië van de rest der communistische gemeenschap geïsoleerd te hebben. „De .leiders van de Joegoslavische partij, al dus het blad. wilden een 4erde macht worden, doch er kan geen derde macht bestaan tussen hen, die de erfgenamen zijn van Hitier en de volgelingen van Lenin en Stalin". Volgens de redacteur wer den alle organen van de commu nistische partij in Joegoslavië van boven af door Tito benoemd in- plaats van gekozen door de gehele partij. Het vijfde congres van dc Joegoslavische partij, deze maand te houden, was een „zorgvuldig beraamde zaak" en de uitnodiging tot dit congres is door de meeste van de andere communistische partijen afgewezen. „Er zijn onder de Joegoslaven genoeg gezonde communisten", al dus 't artikel, „en de beslissing zal niet liggen bij het congres doch bij het Joegoslavische volk, dat be grepen moet hebben waar de hui dige politiek van de partijleiders naar toe voert" Het trekt de aandacht van poli tieke waarnemers, dat een delega tie van het Rode Leger met veel eervertoon in Albanië is aangeko men en aanwezig was bij de para de ter gelegenheid van het vijf jarig bestaan van het huidige Al banese leger. „Wat wij ons altijd voor de geest moeten houden, wanneer wij met Rusland onderhandelen", al dus Churchill Zaterdagavond in een rede voor zijn kiesdistrict, „is, dat wij niet te doen hebben met de bevolking van dit grote en dappe re land maar met een dertigtal mannen van het Kremlin, die over dit volk regeren met een absolu tisme dat geen enkele tsaar heeft gehad sedert Iwan de Verschrik kelijke. Hij waarschuwde de Wes telijke geallieerden een ferme hou ding aan te nemen, daar zij anders binnen afzienbare tijd een oorlog zouden riskeren. De oud-minister zeide, dat hoewel hij natuurlijk zijn bezwaren had tegen een man als Bevin, hij desondanks wel waardering kon gevoelen voor de manier waarop hij de Britse bui tenlandse zaken bestierde. OP DE RECEPTIE van de British Empire Society was o.n\. aanwezig dc Oni van lfe, geestelijk hoofd van 3.000.000 Ybruba's in Nigerië. Dc twee jarige Avo Shonekan, een Nigeriaanse baby uit Londen, wordt door de dochter van de Oni aan de hoogwaardigheidsbekleder voorgesteld. Met kinderlijke gelijkmoedigheid ondergaat de kleine de eer van deze ontmoeting. Vrijdagmorgen is te zijnen huize in Den Haag door de Centrale Vermogens Opsporingsdienst uit Amsterdam gearresteerd dc 43-ja- rigc A. B. dc Vries, directeur van het Mauritshuis het bekende rijks museum aan dc Vijverberg in Den Haag. De heer dc Vries is voorts directeur van dc Stichting Neder lands Kunstbezit te Amsterdam en directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documenta tie te 's-Gravenhagc. Hij is opge sloten in het hoofdbureau van po litie te Amsterdam. Zijn arrestatie staat In verband met onregelma tigheden. die gepleegd zijd bij de Stichting Nederlands Kunstbezit. Voorts is. gearresteerd de kunst handelaar B. Katz uit Dieren, die van deze onregelmatigheden heeft geprofiteerd. Ook hij is opgesloten in het Amsterdamse hoofdbureau van politic. De arrestatie van de beide heren volgt op die van de 22-jarige L. J. van Wachum, een hooggeplaatst ambtenaar bij de Stichting Neder lands Kunstbezit, die op 1 Mei van dit jaar werd opgesloten. Hoewel nog geen positief bewijj is geleverd, dat de di recteur van het Mauritshuis Terwijl de staat Israël het voorstel van graaf Bernadotte tot ln achtneming van een wapenstilstand van tien dagen aanvaardt komt van Arabische zijde het bericht, dat de secretaris van de Arabische Liga, Azzam Pasja, Trygve Lie zou hebben laten weten, dat dc Arabische staten het voorstel tot wapenstilstand niet kunnen aan vaarden. Graaf Bernadotte, die Zondag middag om kwart over vijf op het vliegveld Schiphol landde, cn die zich momenteel onder weg bevindt naar de zetel der Verenigde Naties in Amerika, zeide door dit bericht, dat hem tijdens de vliegreis on-of- ficieel had bereikt, niet uit het veld geslagen te zijn. Hij had zich im mers tot elk der Arabische staten afzonderlijk gewend en verwachtte ook een antwoord van elk afzonder lijk. In zekere zin in tegenspraak met het bericht van een perti nente Arabische afwijzing van de voorstellen van Bernadotte, is het bericht van het persbu reau Reuter, dat weet te mel den, dat Dinsdag aanstaande in de bergen van de Libanon een bespreking zal plaats vinden van de politieke commissie van de Arabische Liga betreffende Bernadottes plan. Intussen heeft Zondagmorgen de Britse ambassadeur te Cairo een onderhoud van twee uur gehad met Nokrasji Pasja, de Egyptische pre mier naar aanleiding van de ver lenging van de wapenstilstand. Om trent de inhoud van het gesprek werd geen communiqué verstrekt. Wel trok het de aandacht dat na het vertrek van de Britse ambassadeur Azzam Pasja, die zoals wij boven reeds meldden de wapenstilstand afwees, het paleis van de eerste minister betrad. Hangende de beslissing van de Veiligheidsraad in zake Palestina, heeft Engeland besloten het embar go op de levering van wapenen aan de Arabieren te handhaven en evenmin de weerbare joden op Cy- prifs toestemming te verlenen het eiland te verlaten om zich naar Pa lestina te begeven. Van het Palestijnse strijdtoneel valt te melden, dat de Joden de grote luchthaven Lydda hebben veroverd op de Arabieren en dat zij het verrassende effect van deze verovering uitbuiten door op te rukken in de richting van Ramleh, van waar het hun mogelijk is de aanval te openen op Latroen, de voornaamste Arabische belemme ring op hun weg naar Jeruzalem. De val van Ramleh wordt elk ogen blik verwacht. De Arabieren in dit gebied zouden zich in paniekachtige vlucht bevinden. De val van Lydda is van Arabische zijde toegegeven. Overigens spelen zich in de ver schillende delen van Palestina schermutselingen af, IS'ederland nu ook leverancier Volgens dc toewijzingen, die af gelopen week in het kader van het plan-Marshall zijn verstrekt, ont vangt Nederland 4.790.944 dollar voor de aankoop van tarwe cn bloem. Binnen dit plan treedt Neder land bij toewijzingen in dezelfde termijn ook op als leverancier nl. aan Oostenrijk en de Brits-Ameri kaanse dubbel-zone van Duitsland. Bizonië krjjgt van Nederland ter waarde van 500 000 dollar aan staal en Oostenrijk ontvangt van ons. land samen met België en En geland een waarde van 204.000 dollar aan tin. Om precies kwart over vijf kwam Zondagmiddag het witte vliegtuig met het grote Rode Kruis aan de zijkanten en de woorden „Unite Na- tionas" boven Schiphol. De bewol king was laag. zodat de talrijken die het toestel afwachtten, ondpr wie de Zweedse gezant, mr. J. de Lager- berg cn de directeur van de K.L.M., het toestel eerst vlak voor de lan ding zagen verschijnen. Heel kort daarna verscheen graaf Bernadotte in een gereserveerde loods waar de pers hem met vragen bestormde. Hij kon echter niet «veel meede len. Voor zijn vertrek van Rhodos had hij nog een onderhoud gehad met koning Abdoelah over de vei ligheid van Jeruzalem. Sedert zijn vertrek had hij geen nadere berich ten meer ontvangen, zodat hij niet in staat was commentaar te geven op de berichten van de laatste 24 uur. Hij bleef nog steeds hoopvol inzake de mogelijkheid tot vrede. Letterlijk zeide hij: „Mijn missie is nog niet geëindigd en van beide zijden heeft men de hoop uitgesproken, dat ik voort zal gaan met mijn pogingen een oplossing te vinden". Wel acht te hij de huidige stand van za ken een dieptepunt, „maar", zo voegde hij hieraan toe, „ik ben geen gebroken man" Graaf Bernadotte deelde tenslotte mede. dat hij Zaterdag op Schiphol uit Amerika hoopt Terug te zijn om met hetzelfde vliegtuig en beman ning weer naar Rhodos te reizen. „Want", zo zeide hij, „wanneer ik dit K.L.M.-vliegtuig en deze be manning niet tot mijn beschikking zou hebben gehad, zou ik niet in staat zijn geweest mij zo snel te verplaatsen en zo veel besprekingen te voeren. Ik heb de grootste lof voor Viruly en zijn mannen". Zondagavond om kwart over tien vertrok van Schiphol met drie kwartier vertraging het vliegtuig voor New York, waarmede graaf Bernadotte reist om zich naar Lake Success te begeven. Viruly vertelt Even later was het ook mogelijk de commandant van het vliegtuig, de bekende vlieger-schrijver A. Vi ruly, te spreken. Deze vertelde, dat sedert de start van Schiphol 115 vlieguren waren gemaakt, hetgeen betekent, dat zij 20.015 km hebben afgelegd. Wij hebben slechts één keer met escorte gevlogen en nim mer het gevoel gehad in gevaar te verkeren. Het aantal elkaar bestrij dende vliegtuigen is niet zo groot en er bestaat weinig gevaar voor afweergeschut, omdat beide par tijen in hoofdzaak alleen maar over lichte wapens beschikken. De Joden gebruiken Duitse Messerschmitz- jagers en de Egyptenaren Spitfires. Over de toestand in Palestina zei Viruly „dat deze beter is. dan men uit de officiële communiqué's zou verwachten. Het zal buitengewoon moeilijk zijn om tot een overeen stemming te komen, omdat het standpunt van beide partijen sterk staat en men een kwestie, die jaren oud is, niet in drie weken kan op lossen. Zaterdag vertrek ik weer met graaf Bernadotte en ik verheug mij er op". heeft gehandeld uit persoon lijk winstbejag, zou vaststaan, dat hij zich met van Wachum en de kunsthandelaar Katz heeft schuldig gemaakt aan oplichting van de Nederlandse staat voor een bedrag van honderdduizenden guldens. Tijdens de Duitse bezetting ver kocht de firma Katz vrij veel schilderijen aan de kunsthandelaar Goudstikker te Amsterdam, die hem hiervoor de normale, toen maals vrij hoge prijs betaalde. Via deze kunsthandelaar verdwenen vele dezer kunstwerken naar Duitsland Na de nederlaag van dit land werden vele van deze wer ken naar ons land teruggevoerd, waar zij ter beschikking kwamen van de Stichting, waarvan dr. de Vries voorzitter is. Deze Stichting heeft tot taak na te gaan. of de kunstvoorwerpen door de Duitsers waren geroofd, zonder redelijke betaling, in welk geval zij aan de rechtmatige eigenaar werden te ruggegeven. In het geval Katz is het her haaldelijk gebeurd, dat de Stichting Nederlands Kunstbe zit hem schilder.jen teruggaf, waarvoor deze kunsthandelaar reeds tijdens de bezetting rui me sommen had ontvangen. De door de Stichting gedecla reerde kosten stonden in geen ver houding tot de werkelijke waarde der doeken, terwijl uit de boek houding van de firma Goudstikker bleek welke sommen destijds aan de firma Katz werden uitbetaald. De Corruptie-commissie kwam een en ander op het spoor en be sloot tot anrestatie van beide heren over te gaan. Zij zijn reeds uren lang verhoord, bijzonderheden omtrent de resultaten hiervan konden in verband met het onder zoek niet worden verstrekt. (Van onze speciale verslaggever) „Er is werkelijk geen woord van waar", antwoordde prins Bernhard lachend toen w|j hem Zaterdagmiddag tijdens de wed strijden met het Olympisch paardcnmateriaal op de Lcus- derhclde vroegen of de bewe ring juist was. dat h|j als deel nemer naar de Olympische spe len gaat. „Noch ik zelf, noch één van de leden van de équipe hebben ooit over die mogelijk heid gesproken", voegde h|J er zeer heslist aan toe. En daarmee maakte de prins dus zelf een einde aan allerlei gcruehten. die do laatste weken In dc sport wereld de ronde doen. Dc belangstelling, die de Prins als groot paarJensportlicfhebber uiter aard aan de dag legt voor de ver richtingen van de paarden en rui ters die binnenkort naar Aldérshot gaan om zich met de b te rivalen van de gehele wereld te meten, heeft de voorspellers natuurlijk da nig parten gesnoeid. Ook deze door dc Stichting Nederlandse Rijschool die de Olympische ruiterploeg traint georganiseerde combinatie wedstrijd zou hen in hun mening hebben kunnen sterken. Prins Bern hard werkte op zijn paard ..Rex"' immers met vier anderen het Olym pisch programma af. Dc prinsesjes Beatrix. Irene en Margriet, die onder hoede van mevrouw Penning de onver wacht zonnige Zaterdagmiddag op het wedstrijdterrein bij „De Hooge Klei" doorbrachten, za gen haar vader zelfs in zeer mooie stijl yóór de Heer D. Siem Jr die „Glcns Man" bereed, nummer één worden in dc dres- suurprocf. Dr. A. ten Cate werd derde op ..Unique de Genval", de heer E. II. M. van Loon op „Springsteel" vier de. Niet alleen de Olympische paar den cn ruiters, voor wie deze dag nis een laatste test was bedoeld, doch ook een vijftiental liefhebbers uit het gehele land nam aan de combinatiewedstrijd deel. Van hen plaatste zich in de samengestelde wedstrijd ritmeester W. F. K. Bi- schoff van Heemskerkck op „Mar- quita" a!s eerste Mevrouw I. Siem- Roderwald, die vooral opviel door Dreigende algemene ambtenarenstaking in Frankrijk De staking'-«jAjer het Franse overheidspersoneel omvat momen teel 70.000 ambtenaren en indien de regering er niet in slahgt met de leiders van het overheidspersoneel tot overeenstemming te komen is de kans zeer groot dat binnenkort honderdduizend ambtenaren het werk zullen neerleggen uit protest legen de ontoereikende salariëring. De leiders van de drie millioen leden tellende niet-communlstische Force Ouvrière hebben verklaard dat zij ten volle 'achter de eisen van de ambtenaren staan. Premier Schuman heeft echter met nadruk verzekerd dat de rege ring nie* zal wijken voor de druk tot herziening van de salarissen der ambtenaren. Aan de hand van cijfers zette hij uiteen, dat er geen sprake van zou zijn, dat de prijzen van het levensonderhoud zijn ge stegen sedert December van het vorige jaar. Indrukwekkend spel op „Jeugddag" „De dag van de jeugd", georga niseerd in het Olympisch Stadion in Amsterdam door de Nederlandse Jeugdgemeenschap, is een grootse huldiging van de Koningin gewor den. Toen Hare Majesteit, na af loop van het „Jeugd-Stadionspcl" de tribune verliet, juichten dc meer dan 30.000 jongens en meis jes, leden van verenigingen, aange sloten bij de N.J.G., haar hartelijk toe. Ruim 3.000 jongeren hebben van het spel, dat dr. Knorringa voor hen schreef, en dat Ben Groenc- veld, Ben Albach en Anton Sweers regisseerden, een prachtige uitvoe ring gegeven. Het eerste deel toont de verhoudingen, waaronder de Nederlandse jeugd in de vorige eeuw leefde en de reactie daarop; de vorming van de jeugdorganisa ties. In het tweede deel is uitgebeeld de groei en bloei van de heden daagse Nederlandse jeugdbeweging. Het begon met een opmars van alle jeugdorganisaties en demonstratie van hun buitenwerk; kamperen, wandelen, spelen. Djt kleurige schouwspel werd ruw verstoord door het loeien van sirenes: de oorlog brak uit. Donkere gedaan ten drongen op, de jeugd week, maar uit haar terugtocht ontstond de figuur van de Nederlandse Leeuw, symbool van verzet en trouw aan het vaderland. Na een woord van bezinning declamatie van Guido Gezelle's vers „Als de ziele luistert" kwam de bevrijding. Aan het slot vergaarden alle medespelenden zich rond de vlaggemast in het midden van het grote Stadionveld, een grote oranje-cirkel embleem van de Nederlandse Jeugdgemeen schap omsloot hen en de jeugd beloofde het hoofd te zullen bieden aan de donkere machten, die vrij heid en welvaart nog steeds be dreigen. Na afloop hebben vertegenwoor digers van iedere jeugdorganisatie de Koningin herinneringswandbor den aangeboden. Reeds bij haar komst in het Sta dion te Amsterdam waar het „Sta dion- Jcugdspcl" werd opgevoerd, viel de Koningin een hartelijke huldiging ten deel. Canadees minister komt emigratieplan bespreken De Canadese minister voor de planning de heer Porter Is Zater dag met de „Nieuw Amsterdam" ln Nederland aangekomen. Donderdag zal de heer Porter met de ministers Drees en Mansholt vraagstukken op het gebied van emigratie naar Canada bespreken. Zoals men weet staat voor 1949 emigratie van 20.000 personen uit Nederlandse landbouwkrlngen naar Canada op het program. Montgomery in Oostenrijk Veldmaarschalk Montgomery, de chef van de Engelse generale staf, kwam Zondag per vliegtuig ln Wenen aan. H\j zal gedurende vier dagen de troepen ln de Engelse be zettingszone van Oostenrijk bezoe ken. De veldmaarschalk zal de vier bezettingscommandanten ontmoe ten benevens de president van Oos tenrijk dr. Karl Renner. het uitstekend tempo waarmee zij „Rhoda" tijdens het springconcours de hindernissen liet nemen, werd tweede on ritmeester J. J. D. Baron van Lyndon op „Blarney Boy" der de. Door drie weigeringen van „Rcx" gedurende het springconcours werd prins Bernhard voor het algemeen klassement uitgeschakeld. In de caprilly voor de Olympische ploeg werd de heer D. Siem Jr., tenslotte eerste. Opvallend goed zijn dc dres- suurkwalitcitcn van „Glens Man". Dr. ten Cate werd Uyccde cn dc heer Van Loon derde. In een van de gezellige zalen van ..Hotel Waterloo" aan de Doorns- weg. waar men 's middag;: ook de koffiemaaltijd had gebruikt, reikte mr Jos. J. A Gillissen, directeur der Stichting, in dc namiddag de prijzen uit. Het grootste deel van het klein maar deskundig publiek, dal deze middag van de nobele ruitersport had genoten, zette zich er rond de tafeltjes. Iedere winnaar ontving een aanmoedigend applaus „Het Olympisch programma vereist een allround training, zowel wat dres suur. crosscountry cn steeple chase, als het springen betreft", aldus zeide ons de heer Gillissen na afloop. „Onze ervaringen zijn nu, dat wij met een dragelijke ploeg ln Alder shot kunnen uitkomen". Paul Hoffman: Amerikaanse zakenlieden zUn uitgenodigd 300 miMiocn dollar te steken in nieuwe particuliere be leggingsobjecten in Europa, waar bij de Amerikaanse regering de garantie geeft, dat dc winst In dol lars uitbetaald zal worden. Paul Hofman, de administrateur van het Marshall-plan heeft nl. meegedeeld dat dollars zijn uitgetrokken voor de buitenlandse valuta, die ontvan gen wordt door Amerikaanse fir ma's welke zich in Europa Interes seren. Hoffman verklaarde er naar te streven, een belangrijk bedrag aan Amerikaans kapitaal tot winstge vend gebruik in het buitenland te brengen. Belangrijker vond hij echter dat hierdoor het herstel in de bbtrokken landen gediend wordt. Hot doe' van de garanties is om de voornaamste hindernis uit de weg tc ruimen voor het bouwen in Europa van zich in Amerikaans be zit bevindende fabrieken. De nieuw bepalingen houden soortgelijke garanties in voor uit gevers van kranten en periodieken en filmproducenten, die in 't bui tenland werken Voor deze activi teit is tien millioen dollar uitge trokken. Hoffman verklaarde, dat men het juist nu bu tengewoon ge wenst acht, dat aan Amerikaanse publicaties in Europa een zo groot mogelijke verspreiding wordt ge geven. De garanties lopen tot 3 April 1962, 14 jaar dus. Vliegveld Hilversum officieel geopend „Zakdoekenapplaus" voor prins Bernhard In aanwezigheid van vele beken de figuren uit dc sportvlieger^ en talrjjke autoriteiten heeft Prins Bernhard Zaterdagmiddag vliegveld Hilversum officieel geopend. Om half vier, toen de vele genodigden zich in de hangar, hadden verza meld. landde do Prins, die met zijn eigen toestel van Soesterberg kwam. Dc voorzitter der stichting vliegveld „Het Gooi", de heer Guus van den Heuvel, vertelde van de vele moeilijkheden, die men had moeten overwinnen eer de sport- vliegerü dit vliegveld weer ln ge bruik kon nemen. Terwjjl het Hilvcrsumsc politie- muzlckgezclschap het Wilhelmus speelde, hees Prins Bernhard de vlag en verklaarde het vliegveld voor geopend. Een aantrekkelijk vlicgprogramma vulde de rest van de middag, waarbij dc Prins, die met de Fokker-Promotor een vlucht maakte een „zakdoekenapplaus" kreeg. Nieuwe doodvonnissen in Madrid Acht socialisten en communisten zijn Zaterdag door een krijgsraad in de in de buurt van Madrid ge legen gevangenisstad Ocana ter dood veroordeeld wegens deelne ming aan een samenzwering, die twee munitiemagazijnen in Alcala de Henares op 7 September in de lucht liet vliegen. De enige vrouwelijke beklaagde kreeg 25 jaar. De werkgevers ln het bouwbedrijf wordt geadviseerd nan hun arbeiders over het Jaar 1 Juli 1948—1 Juli 1949 vacantlebonrten te verstrekken van een waarde, overeenkomende met die over het afgelopen Jaar. Hierdoor beschikken de arbeiders bij dc vacantle ln het Jaar 1949 dus over een zodanig aantal bon nen. dat zij één week extra loon kun nen beuren. Weerbericht AANHOUDEND KOEL MET REGEN Weersverwach ting, geldig tot Dinsdagavond: Zwaar bewolkt met regen. Naar Noord-Westelijke rientingen draaiende en vooral aan de kust tot krachtig Koel. 13 Juli: Zon or Maan op 13.13, onder toenemende wind* 4 35. onder 20 9&

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1