DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Haganah vergroot zijn zege „Hervindt de weg naar Potsdam" Arabisch Legioen overrompeld door Joodse geestdrift en strijdlust Internationaal luchtverkeer in Frankrijk lamgelegd Wat zal de kabinetsformatie ons brengen? Olympische Spelen '48 Is dr. De Vries slachtoffer van de heer Katz? Bernadotte brengt rapport uit „Ik-was doodsbang en koud als ijs" Of ficieel Russisch antwoord laat lang c0^.. op zich wachten Stakingsbeweging onder ambtenaren Enkele ministers komen zeker niet terug De vlaggen uit Als nu het weer maar meewerkt Ton Koot zegt: Arrestatie is een ernstig misverstand Alois Miedl kocht "acht doeken Dinsdag 13 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 106ft Opgericht door de StichUnt „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamse!, Bank. - Postbus 9 AbonnemenU- prt]s 31 cent p. w. ol 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Ramleh, een belangrijke plaats op de weg van Jeruzalem naar Jaffa, heeft zich vandaag aan de Joodse strijdkrachten overgegeven. Het Arabische gemeentebestuur heeft zonder voorbehoud de gestelde voorwaarden ondertekend. Nahas Ismail, een zoon van de Arabische burgemeester, deelde aan United Press mede, dat het Arabische legioen Zondag avond 7 uur Ramleh reeds in de richting Latroen had ver laten. Na het bericht van de verovering vjin Lydda, Is dit het tweede belang rijke wapensucccs dat de Joden sedert de hervatting van de strijd in Palestina hebben behaald en waarmede zfj hun positie, mede met het oog op de aanstaande zitting van de Veiligheidsraad over de Palestijnse kwestie, belangrijk hebben versterkt. een verlenging van de wapenstil stand ten dele hieraan toe te schrij ven." Gevraagd naar zijn mening over het nut van*" zijn onderbande* hngswerk in Palestina zeide de graaf: „Indien ik niet zou gelo ven, dat er hoop is voor Palesti na, zou ik niet met het bemidde- lingswerk doorgaan." De Amerikaanse delegatie bij de V.N., die over het algemeen de zaak van Israël verdedigt, voert vele in formele besprekingen. Men krijgt de indruk dat de Veiligheidsraad van mening is dat de tijd is aangebroken om krachtiger actie te ondernemen tegen de partij die in Palestina moet worden beschouwd als de schenner van de vrede. Kenmerkend voor de druk van Amerikaanse zijde is, dat Engeland Maandag de regering van Transjor- danie, dat financieel geheel van En geland afhankelijk is. heeft doen we ten .dat het de driemaandelijkse be taling van 500.000 pond sterling op schort, tot na de behandeling van de Palestijnse kwestie in de Veiligheids raad. De Britse bijdrage aan Trans- jordanië dient in de eerste plaats voor de instandhouding van het Ara bische Legioen onder Glubb Pasja. De verovering van Ramleh, dat enkele kilometers ten Zuiden van Lydda is gelegen, bewijst dat met de verovering van laatstgenoemde plaats de stootkracht van de Haga nah niet was uitgeput en dat de Ara bieren niet in staat zijn geweest hun linies te reorganiseren en te verster ken. Dit Is te opmerkelijker, waar in dit gebied troepen van het Arabische legioen strijden, die onder leiding staan van Britse officieren. In een commentaar op het Joodse succes schrijft een verslaggever van United Press, die zich bij het Haga- nah-leger bevond: „Lange tijd ge noemd als een springplank voor een Arabisch offensief tegen Tel Aviv, zijn Lydda en Ramleh in Joodse han den gevallen. De Arabieren te Ramleh deden op het laatste ogenblik een poging om de stad te redden. Een delegatie van ouderen bracht een bezoek aan de aangrenzende Joodse nederzetting Naam en vroeg om vrede. De kolo nisten verwezen de delegatie naar het militaire hoofdkwartier van Is raël. Niemand schijnt in staat om een volledige uitleg aan de Joodse successen te geven. Als redenen hoort men noemen: de Joden hadden voordeel van de wapenstilstand waarin zij zich concentreerden op intensieve training en organisatie van hun leger. Onder de Arabische staten heersen meningsverschillen over de voortzetting van de wapen stilstand. Een andere en waarschijnlijk wel de beslissende reden is de snelle ope ratie welke de Arabieren volkomen verraste. De uitrusting die door het Israël leger aan dit front wordt gebruikt is het beste wat aan Joodse zijde ge zien is." Inmiddels is Graaf Bernadotte, de onderhandelaar van de V.N. in Palestina voor consultatie te Lake Success aangekomen. In zijn schriftelijke nota aan de Vei ligheidsraad zet de graaf uiteen dat de toekomst van de Joodse staat op het slagveld zal worden beslist, tenzij de V.N. in Palesti na krachtig ingrijpen. Naar verluidt zal de onderhande laar Dinsdag in een tweede, monde ling. rapport ingaan op de meer po litieke aspecten van de toestand. Graaf Bernadotte bericht, dat „in het algemeen de wapenstilstand een bevredigend verloop had gehad en geen gevechten van grote afmetingen gedurende de periode van vier we ken in Palestina waren voorgeval len." Na de feitelijke bijzonderheden van de wapenstilstand te hebben sa mengevat voegt hij er aan toe: „Ik ben ervan overtuigd, dat geen der partijen enig werkelijk militair voor deel heeft verkregen als gevolg van de uitoefening van het toezicht op de wapenstilstand. Uit zuiver militair oogpunt bezien zou er een voordeel voor de Joden geweest kunnen zijn. Hun positie is in hoofdzaak defensief en de tijd is aan hun kant in zoverre dat hij him meer'mogelijkheden verschaft om hun defensieve positie tc consolide ren en hun militaire organisatie te verbeteren." Over het politieke aspect zegt het rapport: „Dc tijd verschaft de Joodse regering de gelegenheid haar poli tieke organisatie te versterken en versterkt psychologisch haar poli tieke positie. De Arabieren zijn zich hier terde ge van bewust en ongetwijfeld is hun negatieve houding ten aanzien van Zaterdag Lissabon-Londen Maandag op weg terug Zaterdagavond arriveerde op on gebruikelijke wijze een achttien jarige Portugees, da Silva, op de Londense luchthaven Hij arriveerde als blinde passagier in het landings gestel van een groot York vliegtuig. Ongezien door de politie van Lis sabon was da Silva, die werkloos was en gehoord had dat men in Engeland werkkrachten kon gebrui ken, gekropen in de open ruimte waarin een van de reusachtige wie len van het toestel wordt getrokken. Boven de Golf van Biscaje heeft da Silva hevig van de koude gele den en hij vertelde dat hij zeer ang stig was geweest. Hij denkt niet meer aan werk zoeken in Engeland en gaat maar weer liever naar huis terug. Dat is Maandag al gebeurd, zij het ditmaal in een vliegtuigcom- partiment voor gewone passagiers. B0" de demarcatielijn in de buurt van Medan is de verhouding tus sen de Nederlandse en Republi keinse militairen zo goed, dat de Republikeinse wachtcommandant uit zijn wachthuisje aan de over kant van de brug komt om een praatje te maken met zijn Neder landse collega. Ko Verboven uit Bergen op Zoom, luitenant Heme- laar van „Legercontact" en Piet de Moor uit Wouw (N.B.), tijdens het vriendschappelijke gesprek. Oost-Duitse pers adviseert het Westen: - - I omdnt zij of wcgRorot zijn of ver- Zowel de communistische als de niet-communistische Franse vak bonden hebben hun leden In over heidsdienst aanbevolen in staking te gaan indien hun eisen niet wor den ingewilligd. Tot deze groepen behoren douane-ambtenaren, be ambten van ministeries, liet perso neel van kanalen en sluizen en dat van Franse luchthavens. Van de staking van de eerstge noemde groep maakt de bevolking in de grensstreken een dankbaar gebruik om ongestoord over de grens voordelige inkopen te doen. De staking van het personeel van de luchthavens heeft ten gevolge dat het internationale verkeer ge heel is ontwricht. De KLM is genoodzaakt haar diensten op Parijs tot nader order te staken. De KLM-machine, die Maandagavond om 22.40 uur op Schiphol moest aankomen, is eerst Dinsdagochtend uit Parijs naar Amsterdam vertrokken. De KLM-dienst Schiphol-Rome, welke via Marseille gaat, zal wor den omgelegd via Basel- De route Schiphol-Genève-Rome-Tunis van de KLM-vliegtuigen weftrdt voor lopig gevlogen tot Rome. Ook de British European Air ways heeft alle diensten op Frank rijk stilgelegd. Lange-afstands- diensten van andere maatschap pijen. die via Frankrijk gevlogen worden, zullen worden omgelegd. Van de 1500 man personeel der in staking gegane luehtveiligheids- diensten zouden, volgens verkla ring van de zijde van het opder communistische controle staande algemene Franse vakverbond fCGT) 1200 tot dit verbond be horen. Muiterij aan boord van Amerikaans schip Aan boord van bet Amerikaanse stoomschip William Carson is, naar in een SOS-bericht van het schip wordt gezegd, muiterij uitgebroken onder do bemanning. Het schip be vindt zich ter hoogte van de kust van Portugal tussen Oporto en Lissa bon. Het SOS-bericht. dat door ra dio Valentia (Zuid-West Ierland) werd opgevangen luidt: „Zijn de toestand niet meer/"r. Kom direct". Het schip is van Genua op wee naar de V.S. De bemanning telt 38 kop pen. Duitse krijgsgevangenen uit Engeland naar huis De laatste 540 Duitse krijgsgevan genen in Groot Brittannië zijn naar Duitsland gerepatrieerd. Het aantal Duitse krijgsgevange nen bedroeg aanvankelijk 404.377 van wie er ongeveer 25.000 op hun eigen verzoek in Groot Brittannië zullen blijven als burgers. Maandagmiddag om twaalf uur waren cr nog geen tekenen, die er op wezen, dat spoedig een ant woord van dc Russische autoritei ten verwacht mag worden op de nota's der WcsteUike geallieerden betreffende dc blokkade van Ber lijn. Terwijl dus op diplomatiek gebied naar buiten weinig blijkt van bijzondere activiteit, duurt de pcrsactlc van de bladen die onder controle staan van de Sowjct be- zettlngsautorltelten of der door hen toegelaten Duitse partijen voort. Opmerkelijk is, dat een dezer, de „Vorwarts" van de communis tisch georienteerde socialistische eenheidspartij, voor het eerst hei voorwendsel van technische oorza ken voor de blokkade laat vallen. Het blad schreef Maandag: „De aanvoer uit het Westen zal wederom vrij kunnen plaatsvinden, zodra de Weste lijke mogendheden de weg naar Potsdam teruggevonden hebben en zodra zij het aan bod, dat in Mei 1948 door de Russische regering gedaan werd bij de publicatie van de Amerikaans-Russische nota's, om op een conferentie de meningsverschillen tussen de twee mogendheden tot een oplossing te brengen, zullep aanvaarden. Er is geen andere manier om de moeilijkheden inzake Berlijn uit de weg te ruimen, aldus het blad, nota's van de Westelijke mogendheden^ zul len de toestand slechts kunnen verlichten,' indien zij de weg openen voor beter begrip van alle Duitse problemen". Ancler nieuws van het diploma tieke front is, dat Maandag het Britse kabinet bijeen is geweest met als gast sir Brian Robertson, de Britse militaire commandant in Duitsland, om de situatie aldaar en in het bijzonder in Berlijn te onderzoeken. De Russische collega van Robertson, maarschalk Soko- lowsky bevindt zich nog steeds in De reis van dr. Briining De Amerikaanse militaire reis- vergunningendienst heeft medege deeld, dat aan dr Heinrich Bruening (van 1930 tot 1932 kanselier van Duitsland) een reisvergunning is verleend voor een bezoek aan zijn zuster te Munster (Britse zone). Dc vergunning is uitgegeven op 15 Juni en loopt af op 31 Augustus. 62 Landen der Olympiade LONDEN. 12 Juli (A.P,) Lord Burghley, de voorzitter van het Britse Olympische comité heeft be kend gemaakt, dat er 62 landen aan de Olympische Spelen die 29 Juli beginnen, zullen deelnemen. Dit is een land meer dan tevoren is ge meld. Dit laatste land is Venezuela Maar met of zonder wimpel? Teneiode eenheid in het gebruik van de Nederlandse vlag te bevorderen, heeft dc raad van ministers de volgende richtlenen voor het gebruik van dc oranjewimpel bij de Nederlandse vlag vastgesteld. Ie. Op verjaardagen van alle leden van het Koninklijk Huls wordt door alle officiële instanties gevlagd met oranje wimpel 2e. Op feestelijke gelegenheden, waar hij de twee-eenheid Nederland en Oranje tot uitdrukking wordt gebracht, wordt eveneens door alle officiële in stanties gevlagd met oranje wimpel. 3e. In alle andere gevallen, dus b.v. op de nationale herdenking op 5 Mei. wordt gevlagd zonder oranje wimpel ie. indien ten teken van rouw halfstok wordt gevlagd, wordt nimmer gebruik gemaakt van de wimpel. Drijvende Belgische handelsbeurs In September zal vanuit Antwer pen een ..drijvende Belgische han delsbeurs" de oceaan oversteken, teneinde een rondgang te maken Isngs de landen van Noord- en Zuid- Amerika en aldaar aan de, Belgische producten een grotere bekendheid t%.feven. Het betreft een schip van meer dan 10.000 ton en er zal aan boord plaats zijn voor een 300-tal Belgische inzendingen. (Van onze Haagse redacteur) Nu Prinses Juliana het mondeling ad vies van de fractieleiders van de poll- tieKe partijen, die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. Zaterdag en Maaandag neeft aangehoord, en zij de schriftelijke toelichtingen op deze ad viezen heelt gekregen, mag worden ver wacht dat dr. L. J. M. Beel vandaag zal worden uitgenodigd ten Paleize te komen, teneinae de opdracht voor de vorming van een nieuwe regering in ontvangst te nemen. De bij de vorming van een nieuw kabinet betrokkenen hebben zich tot nu toe niet tc zeci in het openbaar debat gemengd. Vandaar dat de meest on- gccontioleerde geruchten de ronde doen Door zich op "tie verkiezingsavond weg te houden", heeft prof Romme, die met minister Drees en jhr. Van der Goes tot de belangrijkste figuren be hoort, die bij de lonnatie zijn betrok- zich aan het voorlopig gesprek onttrok ken Maandag heeft hij in zijn blad echter de eerste woorden laten horen over de formatie. Deze woorden gaven er blijk van dat er prof. Romme Iets aan gelegen is dat er met de formatie haast wordt gemaakt. Als men in aan merking neemt, dat van verschillende zijden verwacht wordt, dat deze for matie niet gemakkelyk zal zijn. en dat dc kans zelfs niet uitgesloten is dat dr. Beel bij zijn eerste poging niet zal slagen, wordt het duidelijk dat de heer Romme met deze opmerkingen bedoeld heeft zijn tegenspelers op dit punt enige wind uit dc zeilen te nemgn. Men kan echter moeilijk verwachten, dat de wederpartijen bereid zullen zijn terwille van de haast, de zaak minder consientieus te behandelen. Problemen Dat er problemen op te lossen zijn, ligt voor de hand. Algemeen wordt de verwachting uitgesproken, dat de strijd zich in hoofdzaak zal afspelen om de opneming van peisonen in het nieuwe kabinet, die van buiten de grote par tijen zullen komen. Een moeilijkheid die wel zal voortkomen uit het gesprok dat de formateur aan de ene zijde zal voeren met de kringen van de C.H.U. en van de V.V.D. en aan de andere zijde met de twee oude regeringspartijen, als hij steun zoekt voor de grondwetswijzi ging Over andere moeilijkheden wordt Re- sproken in verband met de portefeuil les van Binnenlandse Zaken. Buiten landse Zaken en Overzeese Gebiedsde len. Het is echter de vraag of daar de moeilijkheden echter werkelijk zo groot zijn. Voorlopig is niet veel aanleiding om te verwachten dat de ministers Beel, Drees. Van Maarseveen. Flévez en Lief- tlnck weer ln het nieuwe kabinet zullen worden opgenomen Of de heer Götzen zal terugkeren ls een vraag die men geneigd is bevesti gend te beantwoorden Doch de vraag in welke kwaliteit hij zal terugkeren is een tweede, Immers, reeds bij de be noeming van de heer Götzen als specialist in economische en financiële aangelegenheden t.a.v. Indonesië tot minister zonder portefeuille is duidelijk tot uitdrukking gekomen, dat hij staats secretaris zou zijn geworden indien deze functie in overeenstemming met de grondwet was De vraag is thans, of het mogelijk zal zijn. reeds bij dc be- 1 kendmaking van dit kabinet mede be- kend te maken, wat de formateur zich heeft gedacht met betrekking tot de te benoemen staatssecretarissen, hoe wel deze nog niet zouden kunnen op treden in overeenstemming met de be- j voegdheden welke ln het betref fende voorstel tot wijziging van de grondwet zijn voorgesteld. Het zou In teressant zijn te weten, of dr. Beel het mogelijk acht de staatssecretarissen welke men later in het kabinet wil op nemen. reeds bij K B te benoemen met de titel, doch zonder hen de bevoegd heden te verlenen, welke zij later bij de grondwetswijziging zullen moeten krijgen In dit gc-val zou men dan ook voor andere departementen reeds staatssecretarissen kunnen benoemen. Komen wij nu terug op de ministeries, welke wij hierboven noemden, dan is het de vraag of de portefeuilles voor Binnenlandse Zaken en O G anders dan interne moeililkhcden in de betref fende partijen zullen geven Het lijkt niet erg voor de hand te liggen, dat Binnenlandse Zaken niet weer door een katholiek zal worden bezet. Twijfelach tig is of minister Witteman od die post zal terugkeren. Doch dat het een partij genoot van hem zal worden ligt wel ln dc lijn der verwachting Ook aan het heengaan van minister Van Boetzclaer behoeft geen grote twijfel tc worden gehecht Minder duidelijk is wat minis ter Jonkman zal gaan doen Reeds tal van malen ls mr Joeke? als zijn onvol- ger genoemd Laatsteltlk nog uit Bata via. toen hij vandaar vertrok Er moet echter worden afgewacht of mr. Jonk man nog wel zo stellig het voornemen tot heengaan koestert als. enkele we ken ge'cden op zijn minst werd gesug gereerd. Hetzelfde geldt voor minister Vos Ook van hem werd gezegd dat hij ln ieder geval niet meer terug zou keren Of dit nog Juist Is is. zo hebben wil de Indruk, stellig onzeker. De terug keer van prof Van den Brink ligt al evenzeer in nevelen, want zelf schijnt de heer Van den Brink er niet veel voor te voelen. Het spreekt intussen vanzelf, dat het geenszins noodzakelijk is. dat het kabi net ln vrijwel de oude vorm terug keert De oude vorm zal slechts in zoverre een norm kunnen zijn, als het betreft de verdeline van.de portefeuil les tussen de nartijen En komt men op dat punt terug, dan lijkt een verschui ving tech wel beperkt te zullen blijven tot enkele ministeries Daarbij zal O.. K en W. wel in het geding komen, en voorts Buitenlandse Zaken. V/aarbij moet worden aangetekend, dat niet ge heel de mogelijkheden van een uitwis seling van Binnenlandse Zaken en So ciale Zaken is uit te* sluiten, al ligt dit niet direct voor de hand. Het Laboratorium voor Technische Physica in Delft, heeft dc beschik king gekregen over een eleclronenmicroscoop voor 400.000 volt, waar mee onderzoekingen op biologisch en ander terrein verricht kunnen worden. Hij kan IÖ0.000 maal vergroten. Het Laboratorium in Delft en het Laboratorium voor Wetenschappelijk Onderzoek van Philips hebben hem ontworpen en gebouwd. Rondom het toestel v.l.n.r. de heren prof. dr. M. B. G. Casimir. ir. J. B. Ie Poole, Koopman, dr. W. J. Oosterkamp, Verhoef, ir. H. Ailing, prof. dr. H. B. Dorgelo en ir. A. J. van Dorsten. H ET kille Londen probeert warmte te brengen in het wel kom dat de deelne mers aan de 14de Olympische Spelen be reid wordt. Aanplak biljetten zijn versche nen op de vliegvelden en in de spoorwegsta tions waarop de athle- ten in drie talen „Wel kom in Londen" wordt geheten. Criticasters wezen er op. dat er taalfouten zijn ge maakt in de Franse en Spaanse tekst, maar dit deed geen afbreuk aan de hartelijke ge voelens, en, hierop komt het toch aan men om een bepaalde den komen. De voor- nachtclub te bereiken, hoede der Amerikanen Dit welkomstwoord arriveert Zaterdag. en deze gidsen kwa men wel wat laat, want terwijl nog slechts een goede twee weken ons scheiden van de plechtige ope ning der spelen, stro men de deelnemers Londen al binnen. Gidsen in het Rich mond Park Camp, het eerste der Olympische dorpen dat geopend werd, zagen zich voor de taak vragen in zes verschillende talen te beantwoorden. Daar zijn reeds aangekomen De krantenverkopers de teams uit Argenti- bieden een hele reeks geschriften aan, die de Olympische toerist vertellen hoe hij naar het Stadion moet ko men, en hoe men de goede weg moet ne- nië, Australië, Nieuw Zeeland, Mexico, Af ghanistan, India, Sin gapore, Ceylon en Zuid-Afrika. Het weekend zag nog vele andere lan-» Velen reizen per vlieg tuig. Het is de eerste keer in de geschiede nis van de moderne Olympiade, dat de deelnemers en masse door de lucht komen. Om luchtziekte tegen te gaan, hebben de Roemenen een speciale cursus gevolgd om aan het reizen door de 'ucht te wennen. De eerstaankomen- den hadden alle lof voor de organisatie die zij ontmoetten, alsme de voor de huisvesting en het voedsel. Alleen het weer werkt tegen. De gast heren duimen en hp- pen na deze slechte voorzomer op zon en warmte tegen het ein de van de maand. Moskou. Aan dit laatste bericht weet de BBC toe te voegen, dat Sokolowsky kort voor hij naar Moskou vertrok bezoek zou hebben ontvangen van maarschalk Boel- ganin, Russisch minister van oor log. Dat de spoorwegstagnatic, door welke oorzaak dan ook ontstaan, nog wel enige tijd zal kunnen duren moet worden afgeleid uit een verklaring van Willi Besener, hoofd der spoorwegen in do Sow- jet-zone. Hij zegt: „Er is een „zeer versleten traject" op de lijn Maag- denburg-Mariënborn ontdekt Het is niet bekend hoeveel personeel voor het herstel gebruikt zal wor den, noch hoelang de reparaties zullen duren. Het herstellingswerk aan de lijn MaagdenburgBerlijn maakt voortgang. De schade is echter geringer dan aan dc lijn Maagdenburg-Maricnborn en Ber- lijn-Helmstedt. De meeste dwars liggers aan de lijn Bcrlijn-Helm- stedt moeten vernieuwd worden Drieling geboren In de kraaminrichting Dennen heuvel te Arnhem heeft mevr. Vos gisteren het leven geschonken aan een drieling. De drie meisjes die resp 2000. 1250 cn 1800 gram wegen en genoemd zijn naar de prinsesjes Bentrix, Irene en Margriet zijn opgenomen in het kinderziekenhuis. Ze maken het. evenals de moeder, naar o om standigheden goed. Door de aarde verzwolgen De 21-jarige Jasoeko Takahasji. die Zondag over een weg in het dorp Onikoebi op 300 km ten Noor den van Tokio wandelde, werd plot seling door de aarde verzwolgen. De bodem scheurde en de man ver dween ln een ondergrondse kokende bron. Inmiddels hebben de Amerika nen hun luchtmacht in Duits'.nnd versterkt met vijft^n z.g. straal vliegtuigen, dc snelWe jachttocstel- len, die de wereld momenteel kent. Met enige trots delen zij voorts mede dat zij Maandag niet de be voorrading van Berlijn via de luchtroute een nieuw record heb ben gevestigd met het vervoer van 1248 ton voedsel in 24 uur tijds. Terrorisme op Malakka Volgens berichten uit Koenla Loempner op Malakka hebben terroristen Maandag een aanval ge daan op de kolenmijnen van Bntoe Arang, 40 km buiten Koeala Locm- poer. De politie en het leger zetten hun intensieve jacht op de terroristen voort. Tijdens een razzia buiten Koeala Loempoer schoten zij drie Chinezen dood en arresteerden vijftien an deren. Ontvoerder van Sjahrir veroordeeld Joesoef, die er door een hoog mi litair gerechtshof van beschuldigd werd. in 1946 tijdens dc mislukte poging om de regering van de Indo nesische republiek omver te wer pen. Soetan Sjahrir tc hebben ont voerd, is volgens Antara tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Politieke delinquenten naar Nieuw-Guinca Met het, stoomschip „Madoera" van dc maatschappij Nederland ia een dezer dagen een aantal poli tieke delinquenten uit Amsterdam vertrokken, dat zich op Nieuw Guinea gaat vestigen. Tussen Am sterdam cn IJinuiden kreeg het schip machineschadc. Het ligt thans nog in IJinuiden. Men verwacht, dat de „Madoera" Dinsdag zijn rela kan vervolgen. Millioenenzwendel met schilderijen Het schijnt nog niet zeker te zUn dat dr. A. B. de Vries, directeur van het „Mauritshuis" In Den Haag, zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke benadeling van dc Staat, toen h(j een groot aantal schilderijen uit do Stich ting Nederlands Kunstbezit afstond aan dc kitnslhandclaar B. Katz uit Dieren. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat dr. Dc Vries, volkomen te goeder trouw, het slachtoffer van Katz is geworden. Volgens jhr. Rocll, voorzitter van de raad van beheer der Stichting, is dr. Dc Vries niet alleen verantwoordelijk voor de teruggave der 31 schilderijen. Hij regelde deze zaken weliswaar alleen, doch heeft advies uitgebracht aan dc raad van beheer en aan de directie van het Nederlands Beheersinstituut. Deze hebben hun goedkeuring aan dr. De Vries' handelingen verleend. heer T o n K o o t, de secretaris van het Rijksmuseum. In kringen van kunstkenners en' kunsthistorici heerst verontwaardi ging over de arrestatie van dr. De Vries. Jhr. Roe 11, die naast voorzitter van de raad van beheer van de Stichting Nederlands Kunstbezit ook directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam is, sprak als zijn vaste overtuiging uit, dat dr. De Vries volkomen te goe der trouw is geweest. Hij bleek verder uitermate verv/onderd. dat de justitie hem niet verwittigd heeft van dr. Dc Vries' aanhouding. „Ik ben nog niet eens als getuige gehoord," ?ei hij. De heer Ton Koot meende na mens dc gehele Nederlandse kunst wereld te spre„en toen hij zei, dat hij de arrestatie van dr. De Vries een betreurenswaardig misver stand, om niet te zeggen een fout, achtte. Beide arrestanten dr. A. B. do Vries en de heer B. Katz zijn, na verhoor door de Officier van Justitie in Den Haag, in het Huis van Bewaring van deze stad opge sloten. De rechtercommissaris heeft het bevel tot voorlopige hechtenis getekend. Uit nadere berichten over deze millioenenaffaire blijkt, dat de kunsthandelaar Kat^ acht schilde rijen, die hij na de bevrijding bijna voor niets van de Stichting kunst bezit terugkreeg, tijdens de bezet tingsjaren aan de kunsthandel voorheen J. Goudstikker in Am sterdam heeft verkocht. Het zijn twee Rembrandts (waarvan één zelfportret), twee schilderijen van Gerard Dou (waaronder „De tand arts"), één Jan Steen („In weelde sieht toe", een echt Jan Steens ka merinterieur), twee doeken van Van Heemskerck en één Pieter de Hoogh. Volgens deskundigen be draagt de totale waarde van de 31 schilderijen, die Katz van de Stich ting kreeg, ongeveer twee en een half millioen gulden. De andere 23 doeken heeft Katz rechtstreeks, althans zonder tus senkomst van de firma Goudstik ker, aan Duitsers verkocht. De be ruchte Duitser Alois Miedl werd eigenaar van de acht doeken, die Katz aan Goudstikker overdeed. Miedl was de man, die zich m.et hulp van Goering meester maakte van de kunsthandel v.h. Goudstik ker en alle daar aanwezige kunst schatten. Tijdens de Duitse capitu latie vluchtte hij naar Argentinië, waar hij nog verblijf houdt. De acht schilderstukken, van Katz- Miedl afkomstig, zijn dus vijande lijk bezit en behoren thans aan de Staat. Gelukkig is gebleken, dat Katz geen der 31 doeken vérder heeft verkocht, zodat het wel zeker Is dat de hele collectie voor ons land behouden zal blijven. Enige aarzeling omtrent het eigendomsrecht van Katz op deze schilderijen, die dr. De Vries kennelijk toch nog koes terde, is daarvan wel de voor naamste oorzaak. Op de for mulieren, die de retourzending dekten, liet dr. De Vries na melijk de clausule schrijven, dat „Katz te allen tijde ver plicht was de werken opnieuw ter beschikking van de Stich ting Nederlands Kunstbezit te stellen als ook anderen eigen domsrechten lieten gelden." Bij de beoordeling van deze ge schiedenis moet men in het oog houden, dat dr. De Vries een groot vriend was van de familie Katz. In het bijzonder had hij reden dankbaarste zijn ten opzichte van de broer "van de gearresteerde, nl. de heer N. Katz, die tijdens de be zetting naar Zwitserland uitweek en thans nog in Basel woont. Deze broer heeft in de oorlogsjaren, toen ook dr. De Vries in Zwitserland belandde, deze met raad en daad ter zijde gestaan. Dit verklaarde de Rome's huisvrouwen onder pressie Een groet aantal huisvrouwen in Rome zat Maandag zonder gas. De arbeiders in de particuliere gas bedrijven. die een campagne voeren voor hogere lonen, hadaen de gas druk met de helft verminderd en in vele gevallen de toevoer geheel af gesloten. Als dc eisen van de stakers niet ingewilligd worden, zal de staking zich Dinsdag waarschijnlijk nog uitbreiden. Tsjechisch oud-minister duikt op Dr. Hubert Ripka. die Tsjccho- slowaaks minister van buitenlandse handel was voor de regeringswijzi ging in Februari, heeft officieel ziin aanwezigheid te Parijs kenbaar ge maakt. Hij is enkele maanden gele den per vliegtuig uit Tsjechoslowa- kije gevlucht doch hield zich ver borgen totdat zijn echtgenote en twee kinderen ook gelegenheid tot ontsnapping gevonden hadden. Weerbericht PLAATSELIJKE BUIEN Weersverwachting, gel- Py dig tot Woensdagavond: Wisselend bewolkt met plaatselijke buien. Ma- tice, aan de kust tijde lijk vrij krachtige wind tussen West en Noord- West. Weinig verande ring ln temperatuur. 14 -Juli: Zon op 4 36, onder 20 55. Maan op 14.35, onder 0.22.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1