DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Politieke beroering in Italië door aanslag op Togliatti Joodse zaak staat er goed voor Communistisch parool: „De Gasperi moet aftreden!" Groeiende teleurstelling in Arabische kringen „Gij hebt Uw plaats in Berlijn verbeurd Staken, feestvieren, staken Zo moet het niet Vakverbond gelast algemene staking Duits verzet tegen annexatie Sowjet Unie wil wel nieuw overleg, maar dan over heel Duitsland Frankrijk herdacht Bastilledag Rest in October geldig VJ HARRY TRUMAN candidaat voor de democraten Uitverkoop van textiel BONNENLIJST -Donderdag 15 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1071] Opgericht door de Stichting ..He< Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbua 9 AbonnemenU- prijs 31 cent p. w. of d.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE DOORDER. Palmiro Togliatti, de leider van de Italiaanse communisten is, zoals wij gisteren reeds in een deel onzer edities konden melden hei doelwit geweest van een politieke moordaanslag, toen hij in gezelschap van de vrouwelijke communistische afgevaardigde Leonildc lotto het Senaatsgebouw verliet om in zijn auto te stappen. Op dit ogenblik werd hij getroffen door drie kogels uit de revolver van een vijfentwintigjarige student Antonio Ballantc De senaatswacht heeft de dader onmiddellijk na de aanslag kunnen arresteren. By zjjn verhoor kwam vast te staan dat hy in extreem rechtse kringen verkeerde. Als reden voor zijn daad gaf hij op, dat het een persoonlijke wraakneming was op 'n vijand van het Italiaanse volk. VROEGER heeft men de politiek wel eens een steekspel ge noemd, maar tegenwoordig heb ben wij er een andere naam voor, die de werkelijkheid beter bena dert, n.l de koude oorlog. Wij ple gen die term weliswaar vooral op de buitenlandse politiek toe te passen, maar hij kan evengoed voor de binnenlandse worden ge bruikt. Sinds de opkomst van de totalitaire stromingen, van nazis me, fascisme en communisme, is het onderscheid tussen buiten landse en binnenlandse politiek practisch nihil geworden: ook de politiek is totaal geworden. En de methoden, waartoe men om hem te voeren zijn toevlucht neemt, zijn er, ondanks alle schone voor uitgangsoptimisme van de 19de eeuw, zeker niet op vooruitge gaan. We hebben dit laatste in eigen land kunnen constateren vóór de j verkiezingen. Er zullen heel wat Nederlanders zijn, die zich de laat ste maanden en weken bezorgd hebben afgevraagd: waar gaan wij heen, wanneer zij leugen, las ter en verdachtmaking zagen han teren, of het zo maar niets was. En wij hopen, dat er in alle par tijen heel velen zijn, die er een onaangename smaak van in de mond hebben overgehouden. Eén ding is intussen gelukkig, dat het bij ons maar bij woorden gebleven is. Hoe gemakkelijk het van woorden van geweld tot da den van geweld kan komen, zien wij nu weer in Italië, waar een student van 22 jaar een moord aanslag heeft gepleegd op de com- munlstenleider Togliatti. Onze lezers zullen er ons heus niet van verdenken, dat wij communisan- ten zijn, wanneer wij met nadruk van deze daad zeggen: zo moet het niet. Aan de andere kant zul len zij het hopelijk met ons eens zijn, wanneer wij vaststellen, dat deze daad een rechtstreeks gevolg Is van de verpeste politieke sfeer, waarin wij op het ogenblik leven, die niet het werk is van jonge i I mensen, maar van volwassenen j - en tot het ontstaan waarvan de iMÊb' communisten maar waar achtig niet zij alleen het hunne hebben bijgedragen. En al is dan bij het verhoor van de dader komen vast te staan, dat hij geen lid is van een politieke par tij, dat neemt niet weg, dat zijn daad uit de politieke sfeer stamt en, zoals trouwens al blijkt, zi|n uitwerking onmiddellijk in diezelf de politieke sfeer heeft. Zo moet het niet, zegt ieder, die aan de democratische gedachte (om alleen op het plan van de po litiek te blijven) nog enige werke lijke waarde toekent. Hetzelfde zeggen wij ook van een recente uitspraak van Aneurin Bevan, de Engelse minister van gezondheid (niet te verwisselen met zijn bijna naamgenoot Bevin van buitenl. za ken), die Zondag voor een week in een speech te Manchester spre kende over de conservatieven in zijn land dezen heeft gekwalifi ceerd als „minder dan ongedier te" (lower than vermin). Bovendien, wanneer wij nu even afzien van de morele kant van de zaak, dan kunnen wij alleen maar zeggen, wat zijn zowel die daad van de jeugdige Italiaan als die woorden van minister Bevan toch eigenlijk ontzaglijk dom. Want het effect ervan is precies het tegen overgestelde van wat zij bedoelen te bereiken. Zij geven immers hun Het avondblad ,.La Hepubllca" schrijft dat Togliatti's aanvaller kortgeleden in Bronte enige tijd correspondent was voor rechtse Romeinse binden. Blijk- PALM1RO TOGLIATTI baar had hij reeds lang het voornemen Togliatti te vermoorden. Ballante betrok enkele dagen geleden kamers te Rome Zijn slaapkamer deel de hij met een kleermaker. Zijn hos pita zag hem zelden. Hij maakte op haar de indruk van een rustige jonge man. Togliatti. die na eerste hulp te heb ben ontvangen, werd overgebracht naar het universiteitsziekenhuis van Rome, heeft aldaar operaties ondergaan ter verwijdering van dc kogels Hierbij bleek dat zijn toestand, afgezien van niet te voorziene complicaties, geen ge vaar voor zijn leven inhoudt. Dc aanslag op de communistische lei der, wiens partij cn de daarmede ver bonden linkervleugel van de Italiaanse sociaal democratie, kan rekenen op een aanhang van zeven mlllloen Italianen en die bovendien over een groot per soonlijk gezag beschikt, heeft, zowel In kringen van zijn medestanders als poli tieke vijanden, ontsteltenis teweegge bracht. De Italiaanse premier de Gasperi zei- de ..Dcze aanslag is het ergste dat ons kon overkomen." Dc Gasperi, zo wel als de Italiaanse president en de Paus. hebben zich gehaast Togliatti hun beste wensen te betuigen voor zijn vol ledig herstel. In een telegram aan mevrouw To gliatti zegt de Gasperi. .Hierbij geef lk u van ganser harte uitdrukking aan de wens voor een spoedig herstel van uw echtgenoot en onze diepe verontwaar diging over de misdadige aanslag." Politieke munt Deze verklaringen hebben echter niet de sociale storm kunnen bedwingen, die door de politieke medestanders van To gliatti als reactie op de aanslag op hun leider is ontketend. Uit tal van Italiaanse steden, Rome, Milaan, Turijn. Livorno. Na pels cn Genua worden de ergste ongeregeldheden gemeld sedert het einde van de oorlog. De minister van binnenlandse zaken. Mario Scelba, heeft politie en lcgv tot uiterste paraatheid opgeroepen. In verband met dc algemene staking voor het gehele land. die tegen he den is afgekondigd door het Itali aanse vakyerbond Het treinverkeer zou hedenmorgen om zes uur tot stilstand moeten zijn gekomen. In een speciale editie van de commu nistische partijkrant ..Unita". die enkele uren na dc aanslag op straat verscheen, deed het partijbestuur 'n oproep waar in het aftreden van dc regering de Gasperi werd geëist. In deze oproep heet het: ..Italianen en arbeiders 1 Na de geweldplegingen op Si cilië. na de moord op de arbeiders van Veneto tot Puglia, na een lange serie van gewelddaden, onthult de aanslag op het hoofd van de com munistische partij de bedoeling een dodelijke slag toe te brengen aan de democratie en aan de vrijheid van het Italiaanse volk. De vrijheid moet verdedigd worden. De plannen tot deze aanslag zijn gerijpt in een politieke atmosfeer van provocatie cn gewelddadigheid, opzettelijk ver oorzaakt door de regering van de Gasperi en Scelba. Wij eisen het af treden van de regering van honger, politieke moord en burgeroorlog I" Ook ln de vergadering van de Itali aanse Kamer van Woensdagavond heb ben dc communisten bij monde van hun afgevaardigde. Carlo Pajetta. de eis van het aftreden van de Gasperi gesteld. De Gasperi heeft hierop geantwoord, aat indien hij de overtuiging had dat de be schuldiging ook maareen grein van juistheid bevatte, hij terstond uit zich zelf het bewind zou neerleggen. Radio Moskou heeft Woensdagavond het volgende telegram voorgelezen, dat Stalin heeft verzonden aan het bestuur van de Italiaanse C.P., naar aanleiding van de moordaanslag: „Het bestuur van de communistische partij van dc Sowjet-Unie is ten zeerste verontwaardigd over dc lage aahslag op het leven van de leider der Italiaanse arbeidersklasse, onze geliefde kameraad Togliatti. 't Betreurt 't. dat de vrienden van kameraad Togliatti niet ln staat waren hem tegen de gemene aanval te beschermen." De conventie der Amerikaanse democraten was deze week bijeen in Philadelphia ter verkiezing van hun candidaat voor het president schap. De olifant, het symbool der republikeinen, die een tijdlang het stadsbeeld beheerste, moest toen plaats maken voor een ezeltje, dat de democraten in hun partij-em bleem hebben opgenomen. Senator J. Howard McGrath, voorzitter van het Democratie Na tional Committee, heet het bejaarde beestje, dat nu reeds zestien jaar voor het regeringskarretje gespan nen is geweest, welkom op het bor des van het conventie-hoofdkwar tier. Harry S. Truman werd weer aangeiuezen als voerman. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat het ezeltje voorlopig voor vier jaar op stal kan worden gezet. Het parlement van het aan ons land grenzende Neder-Sakscn ver zet zich tegen de wijziging van dc Duitse Westgrens, zoals door Ne derland op de conferentie over de toekomst van Duitsland voorgesteld. In een resolutie, die met algemene stemmen is aangenomen, wordt de overtuiging uitgesproken, dat de meerderheid van het Nederlandse volk dc grenswijzigingen niet gunstig gezind is en slechts het her stel van goede economische en cul turele betrekkingen tussen dc beide landen wenst. De Amerikaanse resolutie, dlc er b(j de Veiligheidsraad op aandringt het bevel uit te vaardigen, dat bin nen drie dagen na de afkondiging ervan de vyandciykhrdcn in Pales tina dienen tc worden gestaakt. schUnt een zeer goede kans te ma ken, aanvaard to worden. De Brit ten. die zich enkele maanden gele den nog onwillig toonden een der- gciykc resolutie te aanvaarden, heb ben nu by monde van sir Alexander Cadogan doen weten, dat zy het Amerikaanse standpunt ten volle aanvaarden. De meeste andere leden van dc Vei ligheidsraad stemmen eveneens ln met hot Amerikaanse standpunt. Dc gede legeerde van China meent echter, dat het Amerikaanse voorstel dc Arabieren geen andere mogelijkheid laat dan voortzetting van dc strijd, omdat deze resolutie de Joden alles ln de schoot werpt wat zij maar wensen en de be langen der Arabieren negeert De Sowjet Russische gedelegeer de. Gromyko. stemde ln met vijf van de zes punten van de Ameri kaanse resolutie De paragraaf ech ter. die graaf Bcrnodottc bevoegd verklaart tot het zelfstandig doen van voorstellen, verwerpt hij. (De reden van dit Russische voorbehoud ls gelegen In wat Gromyko noemt de overschrijding van zijn bevoegd- RUSLAND ANTWOORDT HET WESTEN: 99 Terwyi men in de hoofdsteden van de Verenigde Staten. Engeland en Frankrük reeds tot de mening ging overhellen dat dc Sowjet Unie blijkbaar een beantwoording v^n de nota's der drie Westeiykc mogend heden overbodig achtte, is ten slotte toch, na negen dagen wachten een Sowjet-Russisch antwoord verschenen. Dc Inhoud hiervan stemt ln hoofdzaken overeen met de verwachtingen, die men er. na de Bcriynse perscommentaren op de Westelijke nota's, van verwachtte. Dc regering van de Sowjet Unie wUst de nota's af, omdat zy van oordeel is, dat dc toestand ln Bcriyn ln het leven ls geroepen door dc Inbreuken van de Westelüke regeringen op de Potsdam-overeenkomst. Herstel van nor male verkeersverhoudingen met Beriyn Is slechts mogeiyk, aldus dc Russische nota. indien dc Westeiykc geallieerden hun maatregelen der laatste maanden, waardoor Duitsland ls verdeeld en verminkt, ongedaan maken. ln Praag zijn de Sokolfeesten gehouden, die tot zulke opmerkelijke betogingen voor Benesj aanleiding hebben gegeven. Hier ziet u een groep Sokol meisjes een oefening uitvoeren. Dinsdag staakten in Frankrijk de ambtenaren van niet minder dan zes rcgcringsdepartemcnten en ook teaenDartii lul's^ ""'J heden werd dc slag om hogere oeo^Dili K™?! wer^ell£e of ionen voortgezet, maar gisteren oogpunt van deze domheid bezien de jeugdige Italiaan zijn daad haast nog minder kwalijk nemen dan de Engelse minister zijn woor den. Want voor de laatste, voor een man in zijn positie en met zijn verantwoordelijkheid kan toch warempel niet als excuus worden aangevoerd, dat hij niet behoorlijk heeft nagedacht. Democratie eist redelijkheid: al v/at Irrationeel is kan haar tot VJL J wor£fen. Hiervan dient elke democraat zich juist ln deze tijd meer dan ooit bewust te zijn. weUcif'dPZA de hlfnd'I was het... Bastilledag en er werd v goed. kan gebrui- ook niet gewerkt. De huurt-bands en tn al laten zich de moord- i schetterden, de jongelui dansten, aanslag op Togliatti en Bevans I de ouders zaten op de terrassen, kwalificatie van de conservatie-1 dronken en praatten, de kinderen ven natuurlijk alleen maar uit de staken hun drie-franrs voetzoekers verte vergelijken, dan moeten wij cn het leger toonde zijn kracht toch zeggen, dat v/lj vanuit het met de jaarlijkse militaire parades op de Champs Elysées. De parades werden afgenomen door president Vincent Auriol. Naast hem stond de Amerikaanse ambassadeur Jefferson Caffery- De communisten waren van plan hun eigen parade te houden. Zij hadden hun getrouwen opgewekt, om van de Place de la République naar de Bastille te marcheren, maar de regering Schuman heeft standvastig geweigerd, de commu nisten in het centrum van Parijs te laten demonstreren. Er waren spe ciale politie-afdelingen op de been om voor de orde te zorgen. Dat was dan ook zeker nodig, want tienduizenden waren naar de stad getogen rm de Opéra, de Ma- deleine-kerk. de Eiffeltoren en de talrijke monumenten en fonteinen te bewonderen die op schitterende wijze waren verlicht, en getuige te zijn van het vuurwerk, dat in alle Een militair tribunaal te Larissa ""ff zestien leden van de commu: nlstlsche burger-militie ter dood veroordeeld. Acht anderen kregen levenslange gevangenisstraf. delen van de stad de lucht werd ingeslingerd. Het midoelpunt der feestelijk heden waren echter de buurtdan- sen. Vanaf de reusachtige Place de la Concorde tot kleine verscholen pleintjes in alle delen van de stad was er tot twee uur 's nachts straatbal en sommigen bleven dan sen tot het aanbreken van de dag.... om dan weer aan het staken te gaan. Acetyleenontploffing eist zeven doden Zeven arbeiders werden Woens dag gedood en zeven anderen ge wond door een ontploffing in een kleine radiatorenfabriek in het West-Faalse industriestadje Ahlen. De explosie ontstond door over verhitting van een acetyleencylin- der. Een deel van de fabriek werd verwoest. De doden en gewonden bevonden zich op het ogenblik van de explosie allen in de fabriek. Bevin naar Nederland Ernest Bevin zal Zondag uit Lon den naar Den Haag vertrekken, om een vergadering bij te wonen.van de consulterende commissie van de Westelijke Unie. Men verwacht, dat de ministers van buitenlandse zaken van Frank rijk. Nederlaifd. België en Luxem burg aan de besprekingen zullen deelnemen. De nota, werd Woensdag in de loop van de dag aan de ministers van buitenlandse zaken van de drie Westelijke bezetters van Duitsland aangeboden in Russische tekst. Af gezien daarvan, dat de vertaling ervan geruime tijd in beslag nam. meende men ook, dat openbaarma king van de nota van de Russische regering een zaak was van Moskou en niet van Washington, Londen of Parijs. Woensdagavond laat heeft radio- Moskou het zwijgen verbroken en de verklaring afgelegd waaraan het bovenstaande is ontleend. Elders stelt het Russische docu ment vast, dat de geallieerden wa ren overeengekomen de status van Duitsland, Berlijn als deel van het Duitse gebied inbegrepen, geza- j menlijk te bepalen en een vredes verdrag met Duitsland te sluiten, dat door een democratische Duitse regering ondertekend jou worden. Deze punten van de overeen komst die van het grootste belang zijn, zijn door dc regeringen van Engeland, Frankrijk en de V.S. ge schonden. De demilitarisatie is niet vol tooid en de zo belangrijke Ruhr- ïndustrie is aan het vier-mo- gendhedenbestuur,. waarin de Sowjet Unie vertegenwoordigd is, onttrokken. De herstelbeta lingsovereenkomst is gesaboteerd en het vier-mogendhedenappa- raat is gebroken door individuele actie door Amerika, Engeland en Frankrijk. Daar de toestand in Berlijn zowel als in geheel Duitsland een gevolg is van de schending van de over eenkomst van Postdam, aldus het document, door de drie Westelijke mogendheden, verwerpt de Sowjet Unie de verklaring, dat de ver- keersbepalingen te Berlijn een schending betekenen van de over eenkomsten aangaande het bestuur van Berlijn. Zij zijn immers door de Sowjet Unie gesteld ter bescher ming van de economie in de Sow- jet-zone tegen desorganisatie. Volgens Amerika veroorzaken de tijdelijke verkeersbepalingen tus sen Berlijn en de Westelijke zones moeilijkheden voor de voorziening van de Berlijnse bevolking. Deze moeilijkheden vinden echter hun oorzaak in de daden der regeringen van Engeland, Frankrijk en de V.S. en bovenalAdoor hun gescheiden optreden afgaande de invoering van een nieuwe valuta in de Wes telijke zones. Hierna laat de Sowjet-Unie be zwaren horen tegen het invoeren van een speciale valuta in Berlijn •en in het algemeen ln de Westelij ke zone. Berlijn immers, aldus het antwoord ligt in de Sowjet-zone en de verkeersbeperkingen zijn be doeld om het economische leven in de Sowjet-zone en Berlijn te be schermen. Inmiddels, zo gaat de nota ver der, heeft het Sow jet-opperbevel aanhoudend uitdrukking gegeven en het blijft dit nog steeds doen aan zijn bezorgdheid over het welzijn van de Berlijnse bevolking en haar Voorziening van het nood zakelijke. Het Sowjet-bevel streeft naar de zo spoedig mogelijke opheffing van de recente moeilijkheden Door de schending der besluiten aangaande het bestuur van Berlijn hebben de bovengenoemde regerin- I gen het recht om deel te nemen aan het bestuur van Berlijn ver beurd. „De Sowjet-Unie verklaart niet tegen onderhandelingen gekant te zijn, maar meent dat deze slechts effectief zullen kunnen zijn, indien zy niet beperkt blijven tot de kwestie van het Berlijnse bestuur, daar deze niet gescheiden kan wor den van Duitsland als geheel". Het antwoord van Rusland aan Engeland en Frankrijk verschilt slechts in kleinigheden van het antwoord aan Amerika. Commentaren Reuter's diplomatieke correspon dent seint uit Londen, dat het niet waarschijnlijk is, dat Engeland, Frankrijk en de V.S. de door dc S.U. in de antwoordnota geuite be wering zullen aanvaarden, dat hun recht, in de Duitse hoofdstad te blijven, afhankelijk is van hun be reidheid, de Sowjet Russische uit leg van de overeenkomst van Pots dam te aanvaarden. In diplomatieke kringen te Lon den verwacht men geen onmiddel lijk antwoord van de Westelijke mogendheden. Consumen tencrediet In Augustus bonnen, die oude vervangen Do ministers van Sociale Zakon en van Financiën hebben besloten op 1 October hot resterend© deel van het consumentencredlet be schikbaar te stellen. Dit Is 13.- voor elke 100.. toegekend credlet. De credletnemers zullen daardoor in staat zyn ln de loop van dit na jaar nog winterkledlng aan to schaffen. In plaats van de bonnen in het waardebonboekje zullen nieuwe bonnen worden uitgereikt tegen 'n- wisseling van de oude bonnen Dit geldt ook voor ds reeds geldige bonnen, welke eventueel nog niet zyn besteed. Er zullen dus geen nieuwe bonnen uit het waardeboek- je worden geldig verklaard. Hier door wordt voorkomen, dat protst zal worden getrokken uit gestolen, gevonden, gekochte of in pand ge nomen waardebonboekies. zodat al leen dc rechtmatige hoeder van een bonboekje de beschikking zal kri1- gen over het laatste deel van het credlet. Voor de inwisseling van bonnen Is een regeling getroffen, welke nader wordt gepubliceerd. De nieuwe waardebonnen zullen geldig zijn van 1 October 1948 tot en met 28 Februari 1949. De uitrei king zéd ln Augustus kunnen begin nen. Dakota in zee gestort Bij Toulon zijn zes zwaar ver brande lichamen van inzittenden van een Britse dakota geborgen. Het toestel, dat met vracht op weg was van Malta naar Marseille, is in zee gestort. Er zijn geen overleven den. Twee der omgekomenen waren passagiers. Ontembaar vogeltje De negen-jarige Jopie uit Delft, die reeds enige keren het ouderlijk huis met onbekende bestemming verliet en er dan per tram of trein vandoor ging, is Woensdag weer eens uit Schie dam teruggebracht Dit keer zocht hij het betrekkelijk dicht bij huis, daar hij al reeds eerder uit Utrecht cn Leiden terug ge haald werd. Harry S. Truman, de hui dige president van dc Verenigde Staten, is door de Nationale Con ventie van de Amerikaanse Demo cratische Partij gekozen tot haar candidaat voor de presidentsver kiezingen in November. Hij kreeg 9471,2 stemmen. Zijn belangrijkste tegencandidaat Richard Rus sell, die gesteld was door de Zui delijke afgevaardigden, kreeg 263 stemmen. Paul V. M c n u 11, voormalige gouverneur van India na, kreeg een halve slem. Na de uitslag van de stemming verlieten dertien van de 26 leden der Zuidelijke delegatie de zaal, Even later volgde de gehele dele gatie van de staat Mississippi haar voorbeeld. Daarna heeft gouver neur Fielding Wiight uit Mississip pi voor Zaterdag een officiële bij eenkomst in Birmingham (Alaba ma) van Zuidelijke democraten uitgeschreven ten einde een demo cratisch tegencandidaat van Tru man te kiezen, die de „rechten van de staten" zal verdedigen. Truman heeft in zijn aanvaar dingsrede als democratisch candi daat voor het presidentschap me- heden door Bernadotle. Deze heeft immers op eigen Initiatief bij de be noeming van waarnemers slechts Amerikanen. Fransen. Zweden en Belgen gekozen. Red.) Uiteraard hebben dc Arabische gede legeerden, die ln de Veiligheidsraad het woord voerden, de Amerikaans© resolutie heftig aangevallen ZIJ ver wijten dezen, dat dc Joden hierin een zijdig worden bevoordeeld. De Joods© spreker, Aubrey Eban, daarentegen ver klaarde zlcli namens Israël bcrckl ieder ernstig vredesvoorstel, ook dus het Amerikaanse, ernstig ln overweging t© nemen. I)e Joodse zaak staat er onmiskenbaar goed voor, zowel ln de gemeenschap der Vcrcnigdo Naties als op het strijd toneel. De laatste krljgsbcrlchten. hoewel schaarser dan enkele dagen gelodon, maken melding van Joodse vorderingen In dc richting van Nazareth In Noord Palestina, waar zich het hoofdkwartier bevindt van Fauzl cl Kaoekjl, de aan voerder vnn het zogenaamde Arabisch® Bevrijdingsleger. In Arnblsche kringen uit zich d© to- leurslclllng over de recente militaire en politieke tegenslagen door groeiend© onrust onder de bevolking In Amman, de hoofdstad van Tronsjordonlë. dc- monstrccrdo een opgewonden menigte, die voor het koninklijk palcis opriep tot een straffere oorlogvoering In Palestina. Redenaars op pleinen van dc stad deden bittere aanvallen op Groot Brlttannté, dat. zoals men zich zal herinneren, enkele dagen geleden heeft geweigerd dc driemaandelijkse bijdrage van 500,000 pond sterling aan de Instandhouding van het Transjordaanso leger over 1© maken. Ook ln Toclkarm. Nabloc» en Snit vonden betogingen plnAts. In Amman zou. ondanks bezwerende woorden van de koning, een nlgcmcn® staking zijn uitgebroken'. Minder punten nodig bij 10% kofting Het ministerie van Economi sche Zaken deelt mee, dat aan de tcxtiel-detailhandel binnen kort gelegenheid zal worden ge boden uitverkoop te houden. Gedurende ongeveer veertien dagen zal de winkelier tcxricl- goederen^rij of tegen verlaag de puntenwaardering mogen verkopen, mits hij dc prijzen met minstens 10 verlaagt. degedeeld, dat hij een speciale zit ting van het Congres, te houden op 26 Juli, zal bijeenroepen. Hij nam deze stap, zo zeide hij, „wegens het falen van de republikeinen om iets te doen aan de hoge prijzen en de behuizing." Tot candidaat voor het vice-pre- sidentschap werd door de demo cratische conventie de senator Barkley gekozen. Bewaringskamp Domburg wordt opgeheven Op Maandag 19 Juli zal het be waringskamp voor politieke delin quenten te Domburg worden opge heven. Over de bestemming van het kamp konden de betrokken autori teiten thans nog niets meedelen. De geïnterneerden worden in andere kampen ondergebracht. Voor het tijdvak van 18 t.m. 31 Juli zijn de volgende bonnen geldig verklaard; BONNEN VOOR BROOD EN VLEES 044.046 Vlees: 100 gram vlees 045 Vlees: 300 gram vlees 017-1 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli) 048-1 Brood: 200 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli) ALLE BONKAARTEN 050 Algemeen: 500 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gr. ver snaperingen 051 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 052 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 053 Algemeen: 1 ci. BONKAARTEN KA. KB. KC 808 056 Algemeen: 125 gram koffie 057 Algemeen: 50 gram thee 058 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 059 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 060 Algemeen: 225 gr. huishoudzeep of 180 gram toiletzeep B 067: 300 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli) B 068: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas C 069: 400 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli) BONKAARTEN KD. KE 808 071 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 072 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 grom vet 073 Algemeen: 450 gr. huishoudzeep of 360 gram toiletzeep D 077: 800 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli) E 07.9: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinderbiscuits of kindermeel TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 808 81 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam. stroop enz. 84 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA„ ZB. ZC. ZE. MD. MF. MH 808 (byz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook L. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen reeds op Vrijdag 16 Juli gebruikt. kunnen worden Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Half tot zwaar be wolkt met enkele ver spreide regenbuien. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Weinig verandering ln tempe ratuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1