DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wordt de strop nog nauwer toegehaald? Italiaans vakverbond beëindigt de algemene staking Staakt het vuren binnen drie dagen Grote deviezensmokkel achterhaald Luchtbrug bedreigd door Sowjetplannen Conflict in Kom inform neemt scherper vormen aan Stortregen zet polder bij Pannerden blank ONBEHAAGLIJK BERLIJN ^„Wij blijven toch" zegt RAF Ernstige hotsingen in vele steden Vijflandenraad in Den Haag bijeen John J. Pershing overleden In Jeruzalem moet de strijd binnen 24 uur eindigen Nieuwe munten nog dit jaar Directie van Rath en Doodeheefver in arrest gesteld Vijf millioen bakstenen verloren gegaan, vee tijdig geborgen Sokol-organisatie wordt gezuiverd ^TVrijdag 16 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1072 Opgericht door de Stichting ,.He\ Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements- prl], 31 cent p. w. ol 3kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: NJL De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: SnouckaertloAn 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur TJ. DE BOORDER.' Térwlll de Westelijke mogendheden nog studie maken van de Rus sische antwoord-nota Inzake de blokkade van Bcrlyn, schijnen reeds nieuwe Russische maatregelen onder weg, die het leven In de Ber- Hjnse hoofdstad nog onbehaaglijker maken. Blijkens een beschou wing In de editie van Donderdag van het onder Sowjct Russische controle staande dagblad „Taglicher Rundschau'' achten de Russische autoriteiten een herziening van de drlo luchtcorridors naar Berljjn noodzakelijk. Het blad zegt: Amerikaanse en Britse vliegtuigen be oefenen het blindvliegen in gebieden waar zich Russische toestellen bevinden. Ongevallen zouden ernstige consequenties kunnen hebben, weshalve Ret gehele luchtverkeer boven Berlijn opnieuw bekeken moet worden.'' Het trekt de aandacht dat ditzelfde blad enkele dagen voor de sluiting van het spoorweg- en wegverkeer zich: in gelijke zin uitliet. der Russische controle staande Duitse persbureau A.D.N.. dat nloe gen arbeiders bezig ziin met de re- Daratie van de lijn. ..Ofschoon zeer grote aantallen werklieden hieraan bezig zijn. aldus het bureau, is het nog niet mogelijk te zeggen wan neer de reparatie zal zijn voltooid. Het eerste Franse commentaar op tie Sowjet Russische nota luidt kortweg: ..hoffelijk, niet agressief, maar beslist negatief" In Washington bepaalt men er zich toe te zeggen, dat de not3 geen verandering te weeg brengt in hot- Ame rikaanse standpunt inzake Berllln Een Iets uitvoeriger commentaar seint de diplomatieke correspondent van Reuter uit Londen In bevoegde kringen alhier voorsoelt men. aat besprekingen tussen Öe Wes telijke mogendheden over de kwestie hoe men op het Sowjet-antwoord ral reageren tenminste enige dagen in be slag zullen nemen Het blad verklaart voorts, dat de lucht boven Berlijn een integraal deel vormt van de Sowjet zone en dat de Westelijke mogendheden .hierin slechts mogen vliegen met zaliiitdrukkelijke toestemming van de Er zou slechts één corridor mogen overblijven en uis.deze zou moeten worden versmald van dertig tot vijftien kilometer, ten.Vluchten naar Berlijn zouden nog slechts mogen worden toegestaan na" speciale toestemming van de Sowjet autoriteiten, die volledig op de hoogte zouden moeten worden gesteld van de lading en de passa giers van elk toestel. Indien gevlo- i .gen zou worden zonder uitdrukke- Russische toestemming zou den. nog steeds volgens dit blad. de piloten draadloos moeten worden bevolen te dalen, zouden dezen hier aan geen gehoor geven, dan zouden zij tot dalen moeten worden ge dwongen. jh Voorts wordt wart officiële zyde te 1 Berlfjn vernomen, dat de Sowjet- autoriteiten de bedoeling hebben, vliegtuig-manoeuvres in de Amcrl- kaanse luchtcorridor te doen plaats hebben, Hieraan zullen Russische ja gers deelnemen die gestationneerd *Ün op vijf vliegvelden tussen de demarcatielijn en dè Duitse hoofd- .16 stad. NOOIT!! Vliegerkapitein Wright, plaats vervangend hoofd van de Britse luchtvaartafdeling in Berlijn, heeft en geantwoord, dat indien de Russen n zouden trachten de reglementen voor het luchtverkeer naar Berlijn te wijzigen, de Westelijke geallleer- den zich hieraan niet zouden storen. ,.W;j moeten door de drie luchtcor- ridors blijven vliegen." aldus Wright, die voorts zeide niet to we ten op welke wijze de Russen de luchtwegen zouden kunnen afslui ten. .lenzij zij hun toevlucht namen tot gewapende actie. „Als zij meer kabelballons oplaten, zullen wij er m eenvoudig overheen vliegen." Generaal Clay, de Amerikaan- i* se militaire gouverneur, ver- r. klaarde op een persconferentie, ï- I dpt de luchtbrug naar Berlijn voor onbepaalde tod ln stand gehouden zou worden. Hij zeide van plan te zijn meer grote vliegtuigen naar Duitsland te laten komen om aan de lucht brug mede te werken. Het zou van de omstandigheden afhan- gen hoe groot de Amerikaanse luchtvloot zou worden. i Omtrent de toestand van de rail- y verbinding van Berlijn met de Brit- Be zone. de sDoorweg van Berlijn naèir Helmstcdt, verklaarde het on- Men meent, dat de Sowjet-nota geen constructieve bijdrage voor de oplossing van het Berlljnse vraag stuk vormt. Sommige waarnemers zien in de verklaring, dat de Sow- Jet-Unle er niets op tegen zal heb ben om de voorziening van BerlUn uit eigen middelen te verzekeren, een aanwijzing dat de Sowjet-Unte meer uit is op het uitdrijven der Westelijke geallieerden uit Berlijn, dan op hervatting der onderhande lingen'. Een ander belangrijk aspect is, dat de Sowjet-nota de Bcrlijns© crisis nadruk kelijk verbindt met de oplossing van het gehele Duitse vraagstuk. Het Britse kabinet is Donderdagmor gen Ir. de ambtswoning van Attlee Bij een geweest ter bestudering van het Russische antwoord Na afloop van de vergadering begaf Bevln zich naar de Koning om verslag uit te brengen. Vol gens Reuter heeft in Berlijn een niet door dit bureau genoemd. hooggeplaatst Russische politiek functionaris in een Vergadering met communisten, onder wie zich de leider van de S E D Wil helm Pieck en Walter UlBrlcht, de communistische eenheidspartij bevond, gezegd ..De ware betekenis van de Russische nota Is. dat het verzoek om opheffing van de blokkade definitief verworpen IS Volledige Sowjet-controlc van Ber llin Is voor de SowJet-Unle van even vitaal belang als de Russische Invloeds sfeer op de Balkan en de kwestie van controle van de Dardancllcn voor de Sowjet-polltlek is. Berlijn Is een politiek-, eronomlsch- en verkeerscentnim van Oost-F.uropa. waarvan de controle door de Sowjot- Unle noodzaak is. In verband met de onrustbarende stijging van de kosten van het levensonderhoud in de Verenigde Staten heeft president Truman de Senaat voor een bijzondere zitting bijeengeroepen tegen 26 Juli. Palmiro Togliatti, dc leider van de Italiaanse communistische partij, gcfotogra- [ctrd onmiddellijk na de aanslag die Woensdag op hem g.plecgd werd door een vijf en twintig-jarige student. Hij ligt hier op een baar in dc ziekenzaal van het Parlementsgebouw te wachten op zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Zijn hand houdt hij op zijn buik. waarin hij djor een kogel getroffen werd. (Telegrafisch uit Rome overgebrachte foto) Britten zuiveren Singapore van „communisten" De gvechten op Malakka tussen Britten en personen die door de verschillende persbureaux resp. „verzetslieden", „terroristen" en „communisten" worden gefïoemd, nemen aan heftigheid toe. De Brit se commissaris-generaal Malcolm MacDonald sprak reeds van een oorlogsverklaring der „communis ten" aan het Britse bestuur. Gisteren werden ten Zuiden van Koeala Loempoer door de politie elf „communistische verzetslieden" gedood. In een gebied buiten Sin gapore zijn 375 personen, voorna melijk Chinezen .vastgehouden. Dit is een voorzorgsmaatregel ter voor koming van verzetsactiviteit. Volgens het laatste communique over Palmiro Togliatti is er in zijn toestand nog niet veel verbetering ingetreden. Weliswaar heeft de patiënt voor het eerst weer voedsel tot zich genomen, maar ook heeft men hem zuurstof moeten "toe dienen. Intussen Is. op het ogenblik Nan het verschijnen van dit blad, de algemene stalling die het Italiaanse vakverbond had gelakt verband met de aanslag op de communistische leider weer ten einde. Donderdag echter hebben zich in geheel Italië zeer ern9tlge botsingen voorgedaan, waarbij aan belde zjjden doden en gewonden te betreuren zjjn geweest. kondigen. Zij Is allerwege echter de situatie meester gebleven. Togliatti's toestand niet verbeterd Het ingrijpen van de meer gema tigde elementen in het vakverbond heeft geleid tot beëindiging van oe algemene staking Deze vakbonds leden. onder wie christen democra ten en Saragat-socialisten plaatsen zich op het standpunt dat het vak verbond zijn boekie te buiten is ge gaan met het gelasten van een al gemene staking ten gunste van dc leider van een bepaalde politieke partil. 4 Naar onze mening ligt de aard en het doel van deze staking buiten de opdracht van het vakverbond, aldus hun stand punt, dat er toe heeft geleid, dat de leiding van het vakver bond zijn leden heeft opgeroe pen de arbeid Vrijdag om twaalf uur te hervatten. Intussen heeft Italië een dag van ernstige botsingen achter de rug. In enkele steden was de politie ge noodzaakt de staat van beleg af te Nieuwe beschuldiging tegen Tito In de tweede phase van het con flict tussen dc Kominform en de leiders van de Joegoslavische com munisten, wordt in het orgaan van de Kominform een heftige aanval met dèels nieuwe argumenten ge daan op Tito en de kringen welke hem omringen. Het heet in dit blad, dat sedert de vijandschap tussen Tito en de Kominform wordt uitgegeven in Boekarest, dat hij zich schuldig maakt aan de uitoefening van ter reur en dat het congres van de Joegoslavische C.P., dat op 21 Juli te Belgrado zal aanvangen slechts een schijnvertoning zal zijn. De Kominform verwerpt de argumen ten van de kringen om Tito en noemt hen „vervuld van de haat van enghartig nationalisme tegen het universele Leninistische Mar xisme". Het document spreekt het vertrouwen uit, dat de ware com munisten in de Joegoslavische par tij de gesel van het burgerlijke na tionalisme zullen afwenden. In de argumentatie waarmede de Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond Meest zwaar be wolkt met plaatse lijk enkele .regen buien. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtin gen. Weinig veran dering ln tcoipera- tuor 17 Juli: Zon op 4.40. onder 20 52. Maan op 13.31, onder 1.04. Bulgaarse communisten hun afwe zigheid van het partijcongres te Belgrado toelichten zeggen ook zij, niet het vertrouwen te hebben, dat op dit congres de stem der ware marxisten gehoord zal worden. Naar aanleiding van het hierbo ven aangehaalde uit het blad der Kominform zeggen Britse diploma tieke waarnemers er rekening mede te houden, dat Moskou spoe dig het parool zal uitgeven voor economische druk op Joegoslavië. Men houdt er hierbij rekening mede, dat het niet waarschijnlijk is, dat op het congres der Joegosla vische communisten dat Woensdag a.s. aanvangt Tito genoodzaakt zal worden heen te gaan. Uitgeweken studenten naar Zeeland l Honderd Tsjechen. Polen en an dere uitgeweken studenten die zich op het ogenblik in Parijs be vinden, zullen in de zomermaanden een werkkamp in Nederland mee maken. Het kamp, dat georganiseer^ is door het Ned. Comité voor „World Student Relief" zal gehouden wor den bij Grijpskerke (Zeeland) van 26 Juli tot begin September. De kampstaf zal bestaan uit Nederland se studenten. Studenten die aan dit werk willen deelnemen kunnen zich opgeven bij het algemeen secreta riaat. Rapenburg 34 te Leiden. In een Donderdagmiddag gehou den vergadering van de Tweede- Kamerfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is tot fractie-voorzitter gekozen mr. P. J. Oud. ROME Zwaarbewapende politie en soldaten patrouilleren door de straten van de stad Een menigte van twintigduizend personen heeft zich zonder dat hot tot botsingen kwam. begeven naar het zie kenhuis waar Togliatti v/ordt verpleegd De spoorlijn naar Civita Vecchia is op twe^ plaatsen door de stakers opgebla zen. VENETlë Op het spoorwegemplacement hebben stakers spoorwegwagons omvergewor pen Een generaal cn een kolonel, die zij op hun weg ontmoetten hebben zij als gijzelaars gevangen genomen. Enke le fabrieken werden bezet. MILAAN Bij een gevecht tussen staker? en po litie werden elf politieagenten gewond. Stakers beroofden agenten van hun wa penen. Militaire versterkingen met traangas herstelden dc rust NAPELS Nadat de politie versterking had ont vangen van soldaten slaagde zij er in een opgewonden menigte baas te wor den De stakers maakten zich vah vijf pantserwagens van de politic meester. TURIJN Arbeiders hebben hier onmiddellijk na het bekend worden van de aanslag op Togliatti dertig vooraanstaande In dustriëlen gevangen genomen. De In dustriëlen zijn intussen weer bevrijd. GENUA De prefect van Genua heeft ten einde de toestand meester te blijven de staat van beleg afgekondigd en de avondklok Ingesteld. Militairen bewaken de voor naamste 'kruispunten van de stad. In voorgenoemde steden evenals el ders moesten de partij- eri dagbladga- bouwen van de Christen Democratische partij cn daarmee verbonden groenen het ontgelden. Volgende week overleg over West Duitsland Op een persconferentie onthulde generaal Clay, de Amerikaanse mi litaire gouverneur in Duitsland, dat de besprekingen tussen de militaire gouverneurs en de West-Duitse mi nister-presidenten over de toekomst van West-Duitsland zonder uitstel definitief de volgende week zou den beginnen. Als basis voor de be sprekingen'zouden gelden de Lon- dense besluiten en de Duitse tegen voorstellen. die men zou trachten te combineren. De Duitse voorstel len schenen volgens hem geen bij zondere voordelen te bieden. Maandag 19 en Dinsdag 20 komt de adviserende raad van de „vijf landen", t.w. van Engeland. Frank rijk en de Bcnelux-landen, Ln Den naag bijeen. Naar verluidt zullen de problemen van militaire samen werking tot de belangrijkste agen dapunten voor deze bijeenkomst behoren. De afwezigheid van mili taire deskundigen Is echter een aanduiding, dat het militaire vraagstuk alleen ln algemene lij nen behandeld zal wordpn. Ongetwijfeld zullen in de verga dering van de vijflandenraad ook de grote actuele politieke proble men ter sprake komen, in het bij zonder dat van de toekomstige staatkundige constellatie van West- Duitsland en de tegenvoorstellen, die de presidenten van de elf Duit se staten hierover hebben gedaan. Waarschijnlijk komt ook het Pa lestijnse vraagstuk te berde, even als enkele belangrijke economische en culturele problemen. Ernest Bevin zal Zondag uit Lon den naar Den Haag vertrekken, om een vergadering bij te wonen van de consulterende commissie van de Westelijke Unie. De Eisenhoweruit W creldoorlog I In de leeftijd van 87 jaar is Don derdag in het hospitaal te Was hington generaal John J. Pershing overleden. Generaal Pershing was irB de eerste wereldoorlog dc aan voerder van het Amerikaanse ex- pcditieleger in Frankrijk. Toen Amerika op 6 April 1917 ging deel nemen aan de eerste wereldoorlog werd Pershing met voorbijgaan van vele ouderen in rang benoemd tot aanvoerder van de twee millioen Amerikanen di. toen naar Europa trokken. Samen met de Franse troepen doorbraken zijn soldaten de Duitse Uniek bij Sedan, waar mede een definitieve wending ten gunste van de geallieerden in de eerste wereldoorlog intrad. Het lag toen in zijn bedoeling de verslagen Duitse keizerlijke legers te achter volgen tot in Berlijn, maar de wa penstilstand gehinderde hem zijn voornemen uit te voeren. Bevel van de Veiligheidsraad Dc Veiligheidsraad heeft de Joden en Arabieren gelast binnen drie dagen het vuren in Palestina te staken. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit als vredebreuk worden be schouwd. Het gevolg hiervan zou zijn, dat dc Veiligheidsraad verdér overleg zou plegen over dc te nemen maatregelen. Het Handvest der Verenigde Naties voorziet in een dergelijk geval in sancties tot het gebruik van geweld. Stijgende werkloosheid in België Uit de statistiek van de Belgische werkloosheidsverzekering blijkt, dat in de week van 4 tot 10 Juli 1948 ge middeld 68 658 volledig werklozen per dag werden gecontroleerd. Vergeleken met de vorige week stelde men een verhoging van 4.352 volledig werklozeD vast. De verhoging van de volledige werkloosheid vindt men vooral in de groepen textiel, bouwbedrijf en landbouw. Voorts heeft de Veiligheidsraad de order uitgevaardigd, binnen 24 uur de strijd in Jeruzalem te be ëindigen en de pogingen, Jeruza lem te demilitariseren, voort te zetten. De wapenstilstand blijft van kracht, totdat een vreedzame regeling is getroffen Deze belangrijke orders waren omschreven in de Amerikaanse re solutie, die in de av'ondzitting van de Veiligheidsraad in stemming werd gebracht. Nadat over de ver schillende punten was gestemd, werd de gehele Amerikaanse reso lutie met 7 stemmen tegen één (Syrië) en drie onthoudingen (Sowjct-Unie. Oekraïne en Argen tinië) aangenomen. Faris Bey al Choery (Syrië) verklaarde, dat het onwaarschijn lijk was, dat de Arabische staten de bepalingen van de Amerikaan se resolutie zouden aanvaarden, vooral omdat daarin gepoogd werd de Arabieren als agressoren te be stempelen. Bij de aanvang der debatten vóór het aannemen van de resolu tie verklaarde Cadogan (Enge land) namens zijn regering, tfat volledige aandacht dient geschon ken tc worden aan de Arabische klacht, dat de wapenstilstand niet eerlijk nagekomen is en voor de Arabieren nadelig is geweest. An ders zou de schijn worden gewekt dat men met de Arabieren het kwade voor heeft. Verzoek tot opheffing van brooddistributie De vereniging van Protestants- Christelijke Werkgevers in liet Bakkersbedrijf heeft aan de minis ter van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening een brief ge schreven, waarin zij als hun oor deel uitspreken, dat de graanposi- tie zich thans dusdanig gunstig heeft ontwikkeld, dat de mogelijk heid voor opheffing van brooddis tributie aanwezig mag worden ver ondersteld. Dadelijk na de goedkeuring van de resolutie werden de landen die in de wapenstilstandscommissie zijn vertegenwoordigd, de V.S., Frankrijk cn België, verzocht, mi litaire waarnemers ter beschikking te houden en bovendien het no dige materiaal te leveren voor het toezicht op de naleving van het be stand: patrouille-schepen, vliegtui gen, auto's, enz. Het is niet uitgesloten dat ook een beroep op andere landen zal worden gedaan. Graaf Bernadotte zal zich Zater dag per vliegtuig naar zijn hoofd kwartier op het eiland Cyprus be geven. Gromyko gaat naar huis Andre Gromyko, de Sowjet gede legeerde bij dc Ver. Naties, ver trekt morgen met het passagiers schip „Gripshol" naar.GÖthenburg. Volgens dq Zweeds-Amerikaanse scheepvaartmaatschappij gaan ook andere hoge Russische autoriteiten en hun gezinnen met deze boot mee. Dc nieuwe muntwet zal op 1 Augustus in werking treden. Volgens bepalingen van deze wet zullen nog in de loop van dit jaar enkele nieuwe munten omloop worden gebracht: De vacantieweek in het bouwbedrijf Ingevolge een beslissing van de mi nister van sociale zaken mag aan bouw vakarbeiders- g e e n bijslag op de va- cantiebonnen worden verstrekt Alleen aan de volgende categorieën .arbeiders kan een bijslag tot het bedrag der over bruggingsuitkering worden verleend: a. Sommige bouwvakarbeiders, die aan een rijkswerkplaats voor vakont wikkeling zijn tewerkgesteld: b. niet- bouwvakarbeidcrs. werkzaam bij de D.U.W. en bepaalde gedemobiliseerde militairen-bouwvakarbeiders. Drie directeuren van de N.V. Rath cn Doodeheefvers Behangsel- papierfabriek in .Amsterdam, de gebroeders F. C., H. P. en J. C. Doodeheefver zijn. op laft van de officier van Justitie gearresteerd. Zij worden verdacht van een', uit gebreide deviezenfraude. waarmee zij de staat voor ongeveer f 800.000 zouden hebben benadeeld. Reeds op Woensdag 21 Juli zullen zij voor de economische rechter in Amster dam terecht staan. De firma Rath en Doodeheefver voerde op volkomen normale wijze behangselpapier uit naar België, waar haar grootste afnemer een firma in Brussel was. Bij een dd- ZOMER 1948 Praagse demonstratie heeft een staartje „Wij zullen al diegenen uit ons midden verwijderen, die ons werk bederven en de Sokol in een rich ting wensen te leiden, die ons en het volk vreemd is." aldus luidt een proclamatie van het presidium van de Tsjechoslowaakse Sokol-or ganisatie. De proclamatie, die han delt over het afgelopen elfde Sokol- festival te Praag, hekelt scherp de politieke demonstraties, die plaats vonden tijdens de optocht van So- kols door Praag op Dinsdag 6 Juli. Een geweldige stortbui, gepaard met onweer, heeft Donderdagmid dag het lot bezegeld van de inder haast opgeworpen bekisting langs de zomerdijk, die de Küfwaardse- poldcr onder Pannerden moest be- schermep tegen het wassende Rijn water. In korte tijd overstroomde -het water, dat over grote breedte door en over de dijk naar binnen spoel de, de polder, zodat ongeveer 300 ha bouw- en grasland alsmede twee grote- in de polder gevestigde steen fabrieken verdronken. Naar schat ting 5 millioen bakstenen zijn hier bij verloren gegaan. De bewoners van de polder, er zijn een vijftigtal bocrenbedrijf- jes in gevestigd, hadden het ge vaar reeds dagen geleden zien aankomen en het vee was dan ook tijdig geborgeh. Ongeluk ken zijn niet gebeurd. De dijk, die gefaald heeft in zijn taak, de Rijn te keren, was reeds twee keer eerder gebroken. De laatste keer in de afgelopen winter toen er een gat van ongeveer twin tig tot dertig meter in werd gesla gen. Doordat de polder geen eigen wa terschap heeft, stond niet precies vast. welke Instanties voor de re paratie verantwoordelijk was, met gevolg dat tot nog toe het gat niet gedicht is. Zondag, toen de Rijn begon te wassen, is de bevolking der pol der met man en macht begonnen achter het gat een bekisting van planken en zandzakken te maken en de dijk ook verder over een lengte van bijna 800 meter te ver sterken. Da geweldige kracht der elementen vanmiddag bleek even wel sterker dan de opgeworpen barricaden. Men is op bet ogenblik nog steeds do'ende het gat te dich ten. Zelfs heeft men kleine schuiten in de opening laten zinken. Heden morgen vroeg had dit nog niet het gewenste succes gehad. De schade, welke het water in de polder heeft aangericht is moeilijk te schatten. Zij is echter aanzien lijk. Schade ook elders Door de aanhoudende regens zijn verschillende uitérwaarden langs de Bergsche Maas ondergelopen. Het hooi werd door de boeren voor zo ver mogèlijk in allerijl binnenge bracht. ofschoon het nóg nat was. De bonenteelt dreigt te mislukken door het natte weer. ministratieve controle ontdekte de douane-recherchedienst, dat de deviezen,'die de firma R. en D. met deze- export verdiende, niet naar Nederland kwamen gelijk voorgeschreven is maar in Bel gië bleven. Met deze deviezen be dreef de firma R. en D. nieuwe za ken, die waarschijnlijk veel voor deliger waren dan haar Nederland se handel. Verder constateerde de douane recherchedienst, dat 17.000 kg. be hangselpapier op clandestiene wij ze naar België was vervoerd. Dank zij het snelle ingrijpen van de re cherche kon deze lading nóg wor den achterhaald. Er kwam nog veel meer aan het licht. In de boekhouding zouden onregelmatigheden zijn ontdekt, vooral met de bedragen en hoe veelheden, die verscheidene factu ren aangaven. Zo zou meer papier uitgevoerd zijn dan de facturen vermeldden. Hoe groot deze frau de is kan nog niet worden vastge steld. De recherche neemt aan, dat ook ondergeschikten van de firma R. en D. op de hoogte moeten zijn geweest van deze manipulaties, zelfs zullen er zijn, die er recht streeks bij betrokken waren. Het initiatief schijnt toch geheel van de directeuren te zijn "uitgegaan. Zeker schijnt het te zijn, dat met transacties met Zv/eden en Zwit serland ook is geknoeid. Hoe groot de zaken zijn. die R. en D. met het buitenland deed blijkt wel uit «het feit, dat zij in de Iood van de laat ste tijd oneeveer 400 000 kg. be hangselpapier expórteerde. Utrecht—De Bilt drukste weg van Nederland De K.N.A.C. deelt mede, dat vol gens de laatst gehouden verkeers tellingen op de rijkswegen, de weg Utrechtde Bilt bet meest inten sief gebruikt wordt door vracht auto's en motorfietsen; voor perso nenauto's en rijwielen komt deze weg op de tweede plaats. een nikkelen kwartje cn dubbel tje en ronde bronzen stuivers en centen. Deze munten zullen voorlopig nog de beeltenis ver tonen van Koningin Wilhcl- mina. Prof. L O. Wenckebach heeft ze ontworpen. De zilveren rijksdaalder en gul den blijven wettig betaalmiddel, evenals voorlopig alle andere munten, dus ook" de zlpkcn munt. Het is de bedoeling dat het zinken geld uit de circulatie wordt f «no men. De zilveren halve gulden, de bronzen halve-stuiver-stukken en de halve centen zal het ministerie van Financiën nog dit jaar intrek ken. De intrekking van de oude vier kante stuivers, de oude zilveren dubbeltjes en kwartjes volgt op een later tijdstip. Uitverkoop textiel in eerste helft van Augustus (Van onze Haagse redac(eur) Naar wfl vernemen zou de periode, gedurende welke dc textlcl-dctail- handél gelegenheid zou krijgen om uitverkoop te houden van textiel, vr|j van punten of tegen sterk ver- laagde puntenwaarde. zich uitstrek ken over de eerste veertien dagen van Augustus. Nederlandse politiebond blijft buiten bet NW De belangrijkste beslissing, genomen op de tweede dag van het congres van de Nederlandse Politiebond te Apel doorn. was het besluit om, overeenkom stig het advies van het hoofdbestuur niet tot aansluiting bij het Nederlands Vakverbond over tc gaan. t Het voorstel van de afdeling Amster dam. om, wegens dc hoge kosten, het congres slechts om dc twee Jaren te houden werd met grote meerderheid verworpen. Toi nieuwe leden van het hoofdbe stuur werden gekozen de heren N Eek- man (Kapellcbrug), J. Schelling (Bre da) en H. van Stelten (Rotterdam). Van dc periodiek aftredende bestuurs leden werden de heron W van der Bunt. A. Dost, S P M. Gooi, J. H. de Groot. H. Helm strijd, A. Koekkoek. A. M. Koppejan. C Kossen. W. dc Lange, P Rlngnalda cn J. J. Trappel her benoemd. 1 Het verbondsbestuur van het N.V.V. heeft aan de ministers van sociale zaken, financiën en economi sche zaken een telegram verzonden van de volgende inhoud: „Hebben kennis genomen van voorgenomen puntloze verkoop tex tielproducten Verzoeken in dit ver. band aanwijzing waardebonnen consumentencrediet voordat punt loze verkoop plaats vindt". Brits Lagerhuis nu voor handhaving doodstraf Het E«gelse Lagerhuis heeft zich met 307 tegen 809 stemmen uitge sproken voor handhaving van de doodstraf in Engeland voor be paalde soorten van moord. De regering, die voor handhaving van de doodstraf is. hoopt met dit compromis zowel het Hogerhuis als voorstanders van afschaffing tevre den te stellen. De nieuwbenoemde gouver neurs van Suriname cn de Neder landse Antillen, zullen Vrijdag 16 Juli naar hun standplaatsen ver trekken. Ir. L. A. H. Peters zal per vlieg tuig via Amerika naar Willemstad reizen, terwijl dr. W. Huender pef boot naar Paramaribo vertreki

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1