DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nieuwe phase in de „koude oorlog" Israël is bereid vuren te staken De Gasperi kondigt een anti-stakingswet aan 60 Super-bommenwerpers onder weg naar Europa Bernadotte bepaalt uur 0 op Zondag 16 uur Minutenlang handgemeen in Italiaans parlement Vertrouwen in de breedte of in de diepte? Nieuwe wet zal kamperen in goede banen leiden W.-Europese-Unie Maandag in Den Haag bijeen Frankrijk streeft naar nieuwe beraad „Ik ben tegen een koloniaal beleid Heden ontsteekt men de fakkel Joden veroveren Nazareth Vrije tijd van arbeiders verdubbeld Berlijnse kwestie staat op agenda Zaterdag 17 Juli 1948 "Achtste jaargang, No. 1073 Opgericht door de Stichting „Hei Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamscbe Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouck$crtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Zestig Amerikaanse Super Vliegende Forten, B 29, hebben hun bases in de Verenigde Staten verlaten met bestemming Groot Brittannlë. Onder de aanduiding .Voorlopige derde luchtdivlsie" en onder bevel van gen. Curtis Lemay, zullen 7,y deel gaan uitmaken van de Amerikaanse luchtstrydkraeh- ten in Europa. Volgens de officiële Amerikaanse toelichting Is de overplaat sing van de toestellen naar Europa geschied binnen het kader der lange afstandoefenvluchten, die de Amerikaanse luchtmacht reeds sedert een Jaar onderneemt. By deze oefening is ln totaal vyftlcnhonderd man personeel betrokken. Volgens politieke waarnemers te Washington heeft de verplaatsing van de zestig superforten echter een grotere betekenis dan uit de verkla ring van de luchtmacht zou blijken. Het aantal bij deze „oefening" be trokken machines en manschappen is veel groter dan gewoonlijk. Ook het gebruik van Britse bases is on gebruikelijk. Er gaan bovendien on bevestigde geruchten, dat spoedig ook Franse bases voor Amerikaanse vliegtuigen in gereedheid zullen wor den gebracht. Volgens insiders Is de bedoeling van dit alles: het -lanbrpn^n van strategische versterkingen ln Europa ln verband met de Berlijnsc crisis. Een dertigtal superfortcn bevindt zich reeds in Duitsland. Ook In politieke kringen te Londen wordt de zending Vvan de zestig su perforten uitgelegd als een groots machtsvertoon tegenover de Sowjct- linle. Alles best Omtrent de luchtbrug naar Berlijn verneemt1' het persbureau A P., dat de Russen de Britten en Amerika nen hebben gewaarschuwd, dat hun toestellen oefeningen boven Berlijn houden, waarbij zij ook zullen komen binnen de luchtcorridors. De Britten en Amerikanen hebben hierop tegen over correspondenten verklaard, dat deze „kleine koude oorlog" geen in vloed zal hebben op de verbindings lijnen van het Westen met de stad. „Alles verloopt best", aldus de Amerikanen op het vliegveld Tempelhof, „gisteren kwamen onze toestellen zo snél achter el kaar binnen, dat onze mannen op de contrólestaten de toevloed van gegevens bijna niet konden ver werken. Minder best ziet het er voor de Berlijnsc bevolking zelve uit. Van de nieuwe maatregelen die ben het zwaarst treffen noemen wy de stop zetting .van de levering van electri- sche stroom voor industriële doel einden in de gehele Britse zone. De enige uitzondering hierop vormen de fabrieken voor onderdelen voor elcc- trische centrales, radiolampen en.... Dr. W. Huender: Nieuwe gouverneurs naar de pest vertrokken „U zult wel begrepen hebben dat ik geen aanhanger ben van een ko loniaal bewind, dat ik volkomen verouderd acht. Indien de regering nog aanhangster ware geweest van een dergelijk beleid had ik mijn benoeming niet aanvaard", zei d r. W. Huender, de nieuwe gouver neur van Suriname tijdens een in terview, dat hij een A.N.P.-redac- teur verleende vóór zijn vertrek naar West-Indië. „Ik heb mij in do afgelopen weken verdiept in de problemen, die tijdens de i^nstaande rondetafelconferentie zullen worden behandeld en ik heb mij afgevraagd wat ik voor nuttig werk in de West zou kunnen doen. Ik aanvaard mijn taak met vreugde en ik geloof, dat. indien dit dc basis mocht zijn om met succes te werken, 'mijn werk met succes zal worden bekroond. Ook heb Ik in de afgelopen weken de practische toepassing van het welvaartsplan onder ogen gezien. Ik meen. dat de uitvoering hiervan een gecoördineerde behandeling vereist. Het zwaartepunt bij de uitwer king van het plan moet niet liggen in Den Haag. doch in Paramaribo, slechts dan zal het nuttig effect kunnen boe ken. Het spreekt vanzelf, dat de Ne derlandse hulp, waar dit nodig is. moet worden»' ingeroepen, doch dit mag geenszins betekenen, dat Nederland bij de practische uitvoering de eindbeslis sing moet hebben. Mijn vrouw, die vooral op cultureel gebied bijzonder veel belangstelling heeft voor Suri name, ral mij hierbij trouw terzijde staan." Bij het afscheid op de Surlnamekade in Amsterdam dr Huender vertrok met. de „Stuyvesant" waren o.m. aanwezig mr J A. Jonkman, minister van Overzeese Gebiedsdelen, en mr dr R. H. Po; vertegenwoordiger van Suri name in Nederland I Ir. L A H Peters, de nieuwe gou verneur van Curagao. is Vrijdagavond met een KLM-vliegtuig naar New York y,rf,,kcn Vandaar reist hij door naar WUlemsstad. Vrienden opbellen boven Atlantische Oceaan Naar wij vernemen is het sedert kort i mogelijk over de radio-tele- foonyerbinding Amsterdam New- York via Amerikaanse landslations Sespre.-cken te voeren ook met vliegtuigen, die zich bevinden op een transatlantische route, of bo ven of nabij het grondgebied der Het gesprek wordt van Nederland uit doorgegegen naar een landsta- tion in Amerika en vandaaruit naar het vliegtuig. Op het filmfestival van Lo carno zal de franse filmindustrie de volgende rolprenten uitbrengen ^La Chartreuse de Parme", „Les Condamnés" en „La grande Maguet". kaarsen. Bovendien hebben de auto riteiten van de drie Westelijke bezet tingszones van Berlijn besloten de voorraden levensmiddelen in hun sectoren van de stad administratief te „bevriezen" om te voorkomen dat zij naar de Russische zone zullen worden uitgevoerd. Toch overleg? Naar tc Parijs vernomen wordt, zo meldt een diplomatieke correspon dent van Reuter, heeft de Franse re gering onofficieel te Londen gepolst o\er een mogelijke viérlandenbijeen- komst Amerika. Sowjet Unie. Groot Brütannië en Frankrijk) inza ke Duitsland, teneinde tc trachten uit de impasse te geraken. In Franse diplomatieke kringen meent men. dat onder Amerikaanse druk de Westelijke geallieerden zich voortijdig in een krachtmeting met de Russen hebben gestort inzake de Berlijnse kwestie en dat het geens zins zeker is, dat bij het thans ge speelde spel van diplomatieke bluf generaal Clay, de Amerikaanse be velhebber in Duitsland, aan de win nende hand is. De Fransen staan op het standpunt, dat een veel grotere consolidatie van West-Europa nood zakelijk is alvorens de Duitse kwes tie op dc spits kan worden gedreven en hechten om die reden grote bete kenis aan de bijeenkomst van Frank rijk. Engeland en de Bcneluxlanden, die Maandag in Den Haag begint. Republiek doet zaken met Amerikaan Indonesië: „Geheiligd jachtterrein" Naar het „Bureau van de Indo nesische Republiek'* tc New-York mededeelt, is een AmerikaausIn donesische handelsonderneming opgericht, dis onderdeel van het program tot herstel tn ontwikke ling van de Indonesische Repu bliek. In deze onderneming heeft de heer IYX. Fox een aandeel geno men, ten einde dc samenwerking van Indonesië met Amerikaanse industriële, technische en financi ële belangen te bevorderen. De Re publiek en Fox hebben in deze on derneming een geiyk aandeel. „Time" deelt nog mede, dat de Fox Company een commissieloon van 5 To zal ontvangen per ver voerde ton producten. De eerste buit, aldus „Time", ligt reeds voor verscheping gereed. Het is een partij rubber, tin en peper ter waarde van 170 millioen dollar. Het transport zal geschieden, zodra de Nederlanders hun „economische blokkade" tegen de eilanden op heffen. Volgens „Time" ontkent Fox, dat hij enigerlei monoplie zou bezitten cn volgens zijn zeggen be strijkt de overeenkomst niet meer dan 25 van de totale handelsbe weging van Indonesië. Het artikel zegt nog, dat Fox poogt, de Nederlandse en Britse handelsconcerns te beletten, Indo nesië te reserveren als hun „ge heiligd jachtterrein" en dat hij thans contact zoekt met andere handelsondernemingen in de V.S. met de uitnodiging „door de ge opende deur van de archipel bin nen te stappen als zij open gaat". Olympisch ritueel in de Tempel van Zeus De Olympische fakkel zal heden worden ontstoken in dc ruïnes van de tempel van Zeus in het oude dorpje Olympia in Zuid Grieken land. waarbij een 3000-jarige tradi tie gehandhaafd wordt als 'n Grieks meisje, gekleed in wit chiffon, een olijftak onder een vergrootglas zal leggen, opdat deze door de hitte van de zonnestralen kan ontbran den. De eerste fakkel zal het vuur verkrijgen uit de schaal, waarna het Olympisch vuur meer dan 3000 kilometer door Europa gebracht moet worden, voor het bij de ope ning van de Olympische Spelen op 29 Juni het Wembleystadion te Londen zal hebben bereikt. Later zal door het Grieks Olym pisch Comité de schaal, afkomstig van het Grieks oudheidkundig mu seum aan Prinses Elisabeth worden overhandigd. De Republiek levert tien duizend ton suiker in ruil voor textiel. Op 5 Juli kwam de eerste trein met 350 ton suiker uit het gebied van Djogja in Semarang aan. Onmiddellijk werd met het lossen begonnen. Anderhalve maand lang zal elke dag een trein met suiker in Scmarang aankomen De Nederlandse cineast Charles Hu guenot van der Linden legt thans de laatste hand aan een documentaire over Walcheren, die in opdracht van de regeringsvoorlichtingsdienst wordt vervaardigd. De rolprent is speciaal voor het buitenland bestemd. Israci is bereid dc wapenstilstand op alle fronten te hervatten en onmiddelli|k een bevel tot het staken van het vuren in het gebied van Jeruzalem uit tc vaar digen, indien alle Arabische regeringen hetzelfde doen. Dit werd Vrijdag mede gedeeld door een woordvoerder der regering van Israël. Het besluit werd genomen op een buitengewone vergadering van de voor lopige regering. Het is onmiddellijk telegrafisch medegedeeld aan Trygve Lie, dc sccrctaris-gcncraal van de V.N. Het tijdstip waarop dc order van kracht zou moeten worden is door graaf Folkc Bernadotte, bemiddelaar der V.N., bepaald op Zondagmiddag 16 uur. Het belangrijkste hiervan is dc ver overing van dc stad Nazareth tussen de havenstad Haifa cn het meer van Tiberias. Na zware gevechten slaagden zij erin dc stad te nemen en grote aantallen Arabieren ge vangen te nemen. Een ander Joods succes is de verove ring van het dorpje Tirch. Hiermede hebben zi| dc laatste bedreiging van dc kustweg van Haifa, naar Tel Aviv weg genomen. Het dorp omvat kazcfncmen- tcn van het voormalige Britse man- daatslcger. Na dc terugtrekking van dit leger zi|n deze militaire gebouwen on danks Joodse protesten overgedragen aan de AraBieren. die er echter niet lang plezier van hebben gehad. Op dc weg van Tel Aviv naar Jeruzalem heb ben de Joden vier dorpen ten Noorden van Latroen bezet. l:i dit gebied ope reert het Arabische Legioen cn de ver overing van deze plaatsen zou duiden op een poging dit Legioen nog voor dc afkondiging van de wapenstilstand af tc snijden van zijn basis Raraallah, die nog iets Noordelijker is gelegen. Arabieren daarentcacn hebben succes gehad bij hun aanvallen op de Joodse stellingen in de stad Jeruzalem. Volgens Reuter drongen de Arabieren onder zware artillerie dekking door de Joodse verdedigingslinies. In de Mca Sjearim- wijk werd Vrijdagavond zwaar gevoch ten. Volgens Arabische zegslieden stond toen het Notre Dame-ziekenhuis in brand en hadden de Joden de witte vlag gehesen op dit gebouw. Bernadotte,die Arabieren en Joden van deze termijn ia kennis heeft gc- ■stcld. verklaarde, dat hij nog geen ge volg kon geven aan dc order, een doel treffende supcrVlsié van dc wapenstil stand te garanderen. „Ik hoop ernstig, dat beide partijen op zich zullen nemen, nauwgezet naar de letter en naar de geest de wapenstilstand in acht te nemen", zcidc hij. 'Van Arabische zijde is nog geen volledig antwoord binnen, maar zij hebben zich accoord verklaard met het staken van het vuren voor het gebied van Jeruzalem. Dit Arabische besluit wordt door Reuter uit de Libanon gemeld, waar dc politieke commissie van de Arabische Liga zich in vergadering bevindt over dc besluiten van de Veiligheidsraad. Diplomatieke waarnemers in Londen menen, dat de Britse regering het op zich heeft genomen dc Arabische we reld voor het standpunt van de Veilig heidsraad vatbaar te maken. De paradox wil, dat in het aange zicht van een hernieuwde wapenstil stand de gevechten in- Palestina de af gelopen 24 uur aan heftigheid hebben gewonnen. De Joden hebben hierbij weder om dc meeste successen geboekt. VVy moeien duidelijk laten uitkomen, dat niet zal worden toegestaan dat onze parlementaire methodes door stakingen worden vervangen. Indien dc vakbondsleiders wensen samen tc werken Is dc regering bereid hen te accepteren. Doch Ik wil er dc nadruk op leggen dat de Italiaanse regering het resultaat van dc nationale verkiezingen Is en dat niet kan worden toegestaan dat arbeiders inbreuk maken op beslis singen die dc regering heeft genomen. Dc antl-staklnswcl Is nodig om dat de vryhcld van dc arbeidersbeweging grenzen heeft welke ln het belang van dc gemeenschap niet overschreden kunnen worden. Met deze woorden besloot premier de Gasperi de rede. waarin hy wetten aankondigde om politieke stakingen zoals die gisteren zyn gehoaden naar aanleiding van dc aanslag op Faliniro Togllntti onmogelijk to maken. Dc communisten, die de rede reeds herhaaldelijk met hun interrupties hadden onderbroken staken bij de laatste woorden hun mening niet on der stoelen of banken; van dc rech terzijde nam men eveneens aan het tumult deel cn voor er een minuut verstreken was vormden dc afge vaardigden vnn links en rechts een vechtende kluwen mensen. Een ver slaggever die zich op dc tribune be vond verklaarde na afloop van het gevecht, dat tien minuten duurde, dat er ongetwijfeld doden en gewon den waren gevallen indien dc leden van het parlement jonger waren ge weest. Togliatti, het slachtoffer van dc politieke aanslag, wiens won den oorzaak zijn van deze troe belen, bevindt zich nog steeds tussen leven en dood. Vriend zo wel als vijand volgt in angsti ge spanning het verloop van zijn genezing en do complicaties die zich hierbij voordoen. Volgens zijn dokter heeft hy vijftir pro cent kans er boven op te komen. Er heeft zich 'n bronchinle long ontsteking ontwikkeld die men met toediening van penicilline- injcctics tracht meester te blij ven. Bij fouillering van dó dader van de aanslag. Antonio Pallante, bleek, al dus deelt dc politie mede. dat hij Hitler's „Mein Kampf" bij zijn baga ge had. Hel wapen waarmede hij de aan slag pleegde was een ouderwetse re volver met kogels van lood. De algemene staking, die zoals w(| reeds meldden tot een eind is geko- xnen heeft het leven geëist van veer tien personen, terwijl er tweehon derd ernstig zijn gewond. Toch is het nog onrustig in vele steden. Het schijnt dat als gevolg van het conzijdige besluit tot dc algemene staking door de communistische vak bondsbestuurders, dc christen demo cratische bestuursleden met een scheiding in de bond dreigen. Churchill pleit voor de Duitsers Winston Churchill heeft in een rede te Cardiff verklaard, dat Groot-Brittannië vooruit moet zien naar een tijd. waarin Duitsland, weer zijn plaats in het Europese ge7?n zou innemen. De Duitsers zouden dan al hun gaven cn kun nen en geheel de waarde van hun ras gebruiken om het kwaad te her stellen, dat zij hebben «aangericht en opnieuw dat grote Europese gebouw oprichten. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwe zen dc navolgende verliezen zUn ge rapporteerd: K N I L.: Sergeant Pattina Sarang. sergeant Ajal. J. Flohr. Koninklijke Landmacht geen ver liezen. Koninklijke Marine geen verliezen. Geen uitbreiding der Franse stakingen Sigaret wordt schaars Na een vergadering van 't Fran se kabinet, waarin naar men aan neemt, is besloten tegemoet te ko men aan de eisen van do Franse PTT-ambtenaren hebben dezen besloten hun staking, die in de nacht van Vrijdag op Zaterdag had moeten beginnen uit te stollen. Ook andere vakorganisaties schij nen tot hetzelfde besluit te zijn ge komen. In ieder geval heeft dc sta king van hot Franse overheidsper soneel zich in de verstreken 24 uur niet verder uitgebreid. De particulieren die het meest door de staking zijn gedupeerd, zijn de licfhebbeis van rookartikelen. Het gevolg van de staking onder de ambtenaren van het ministerie van financiën is dat do aflevering van tabak aan de detaillisten is stopge zet. In vele Parijse zaken hangt een bordje „Rookartikelen uitverkocht" De staking onder het douane-per soneel daarentegen heeft bereikt, dat de aanvoer van Amerikaanse sigaretten en chocolade vanuit België en de Franse zeehavens aan merkelijk is toegenomen. Ten ge volge hiervan is het aanbod van deze artikelen op de Parijse boule vards aanmerkelijk toegenomen. Rondom de Kabinetsformatie: (Van onze Haagse redacteur) De formatie-pogingen beginnen thans in een stadium te komen, waarin duidelijker aan de dag zal treden, welke richting dr. Beel voor lopig wil uitgaan. Dat is reeds gebleken uit het feit dat hij vier fractie leiders heeft uitgenodigd, niet meer. maar ook niet minder. Zoals reeds werd verwacht, zijn de CHU en de VVD in ieder geval in het overleg betrokken. Waarheen dat leiden zal hangt voor een groot deel af van dc fractie-vergaderingen, welke enkele van de by de formatie-betrokken- partijen gisteren hebben gehouden. Het is duidelijk, dat de mogelijkheid van slagen van dr. Beel in belangrijke mate afhangt van de houding die K.V.P. en P.v.d.A. ten opzichte van zijn pogingen innemen. Wat de K.V.P. betreft ls ccn aanwij zing voor haar voorlopige houding tc vinden in het standpunt, dat prof. Rom- me gisteren ln de Volkskrant tot uit drukking bracht Daar verdedigde hij de opvatting, dat dc vermelding van het begrip „parlementair kabinet" ln de opdracht wil zeggen, dat het door Beel tc vormen kabinet verzekerd zal Basil McKenzié van Kingston (Jamaica)bijgenaamd dc „vlieger van Jamaica" vertegenwoordigt'zijn land in de sprint over 100 en 200 me ter b?) de Olympische Spelen in Londen. Wij zien hier de .vlieger van Jamaicatrainen in het Otympisch kamp te Oxbridge. Basil is student aan het Seaton Hall College te New Jersey (V.S.). Einnenkort zal een wetsontwerp ter regeling van het kamperen het de partement van Binnenlandse Zaken verlaten. Dit deelde mr. S. Kloosterman, referendaris van dat departement, mee in een perskamp van de A.N.W.B., dat in Ommen is gehouden. Dit ontwerp wil eenheid in de veelsoortige gemeentelijke kampeerver- ordening brengen, althans als basis voor meer uniforme regelingen dienen. Het is op het ogenblik zo. dat wat kampeercentra en kampeerplaatsen in de ene gemeente met, in de andere wel mag. En wat wel mag is over het algemeen niet veel. Er bestaat in één Nederlandse gemeente een verorde ning, die kampercti aan iedereen verbiedt, behalve aan militairen in dienstverband met.hun vrouwe lijke begeleiders. Nu de stroom kampeerders ieder jaar groeit men schat hun aantal op het ogenblik op een half millioen en verwacht binnen enkele jaren verdubbeling van dit getal is een algemene regeling gewenst. Het ko mende wetsontwerp wordt gemaakt in overleg met de A.N.W.B. en met de Kampecrraad, waarin toeristische organisaties, jeugdbeweging en enige departementen vertegenwoordigd zyn. Men wil de grote trek in de vacan- ties in goede banen leiden door kamplustigen tot goede kampeerders te vormen. Een goede sfeer en ge zonde toestanden in kamptehuizen, worden een nationale aangelegen heid, nu deze vorm van vacantie een steeds groeiende populariteit geniet. De komende wet zal dan ook eisen stellen, 'waaraan inrichtin gen en terreinen zullen moeten voldoen, en zal daarnaast hoe wel men zo weinig mogelijk „massregeln" wil van kam peerders het bezit van 'n kamp- kaart of een kampeerpaspoort verlangen. Deze papieren zullen uitsluitend aan hen die van goed maatschappelijk en zedelijk ge drag zijn cn zich ook bij het kamperen goed gedragen, worden verstrekt. y De aanleiding tot het opstellen van dit wetsontwerp was de wanordelij ke, onoverzichtelijke toestanden, die tijdens en na de oorlog bij hot kam peren zijn ontstaan. HierdooY drei gen gevaren op maatschappelijk, hy giënisch en zedelijk gebied, die ons volk op de duur nadelen zouden kunnen berokkenen. De heer G. Staalman Azn, se cretaris van de vakgroep loge menten cn aanverwante bedrij ven van Bedrijfshoreca, vertel de in hetzelfde kamp dat de vrije tijd van de werkende mens sinds 1890 is verviervoudigd. Van 8760 uren van het jaar waren toen 5000 aan het werk. 3000 aan slaap en 760 aan ontspanning ge wijd. Thans werkt de mens per jaar 2500 uur, slaapt nog steeds 3000 uur en heeft 3260 uren voor zijn ontspanning ter beschikking. De vacantie. die eertijds een pri vilege was, is thans het recht van velen. Doch dit recht werpt het vraagstuk van de vrijetijdsbesteding op, en doordat velen geen geld voor hotels of pensions hebben en ande ren daarin niet willen verblijven, is de weinig kostbare kampeersport door honderdduizenden als vacan- tie-mogelijkheid gretig aangegre pen. Nu het bovendien uit is met de vooroorlogse goedkope reisjes naar het buitenland en weinig kostbare Nederlandse vacantieverblijven, wordt kamperen extra gestimuleerd» Men ziet in kringen van het hotel- en logiesbedrijf de uitbreiding van het kamperen niet als een bedreiging. Doorgaans behoren de kampeerders tot een volkomen nieuwe groep va- cantie-gangers. die om financiële re denen toch niet tot de cliëntèle van de hotels kunnen behoren. Hun rei zen cn trekken is eerder een voor deel. dan een nadeel voor de Horeca bedrijven. moeten zijn van een meerderheid van tweederde in de Kamer Daarin ligt wel besloten, dat de K.V.P voorlopig zal blijven aandringen op een bredere basis. Of dc K.V.P. echter als putje bij paaltje komt en dc P.v d.A dit op grond van de onverenigbaarheid van haar eisen met die van de CHU zal moeten blijven verwerpen, de poging van Beel zal doen mislukken, mag wor den betwijfeld. Indien gesproken wordt over een zo groot mogelijk vertrouwen van de Ka mer, behoeft dat niet te betekenen, dar dit vertrouwen gebaseerd moet zijn op de steun van zoveel mogelijk personen: men kan het vertrouwen ook in de diepte zoeken, waarvoor dan voorwaar de is. dat de twee partijen die tot nu toe de regering hebben gesteund, aan het volgend kabinet een groter vertrou wen schenken dan tijdens de afgelopen twee jaren het geval was Dit zou echter slechts dan bereikt kunnen worden, indien de twee partijen het iets duidelijker eens waren over het werkprogram. Onduidelijkheid heeft in het verleden telkenmale tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Vooral op het stuk van de so ciaal-economische politiek. Daarbij den ken wij ln de eerste plaats aan dc moei lijkheden, welke men van katholieke zijde aan prof Lieftlnck ln de weg heeft gelegd. De wijze, waarop dc heer Tcullngs zijn beruchte vierhonderd mil lioen heeft afgedwongen ten behoeve van de bezitters ls van principiële be tekenis geweest. Zo zijn er meer punten, waarop de twee partijen tegenover elkaar stonden. Men hcrlnnere zich slechts de ontwerp- wet op de bedrijfsorganisatie, welke stellig de principiële punten raakt. Het touwtrekken is voorlopig ten voordele van de K V.P beslist, omdat onder lei ding van minister Van den Brink zoveel mogelijk alles wat kon wijzen op over- heidslcldlng uit het ontwerp werd ge houden. Dit ls uiteraard voor de P. v d A van de grootste betekenis, omdat deze partij de ovcrheldsleldlng in begin- sel heeft aanvaard. Over deze zaak zal bij de behandeling van de wet nog wel het een en ander worden gezegd. En onmiddellijk hierbij aansluitend komt men op de samenwerking' imet België De besprekingen in Chateau d'Ardenncs hebben geleld tot de ver breiding van de gedachte, dat Neder land zou moeten overgaan tot een vrije economie, althans nagenoeg vrij. Nu behoeft nauwelijks gezegd, dat dit ln het kader van die samenwerking zeker niet noodzakelijk Is, en wij zouden daar aan toe willen voegen, stellig ook niet wenselijk. Want juist bij deze sa menwerking zal de overheid In belde landen een belangrijke rol moeten spe len En indien in België daarvoor al minder begrip bestaat, dan wil dat nog niet zeggen, dat Wij de Belgen maar naar dc terugkeer tot het vTlje spel der maatschappelijke krachten moeten volgen. Het ls intussen duidelijk, dat de P. v d. A. het beginsel van de geleide economie door velen aangevochten. Tloch door weinigen begrepen stellig niet zal loslaten. Indien het zover zou moeten komen ln Nederland, dan zal er voor deze partij nauwelijks een andere plaats zijn dan ln de oppositie. Dit zijn dus punten waarop deze twee partijen met elkaar tot overeenstem ming dienen te komen, wil er voor hen een hechtere ba%ls tot samenwer king tot stand komen Het is echter weinig waarschijnlijk, dat een chrlstc- lijk-historlsche politiek, vooral op het stuk van de financiën, waarover dc C.H.U. woordvoerder Lunshof stel lig met goedvinden van Tilanus zulke merkwaardige geluiden heeft" la ten horen, bij zulk een overeenstem ming zal kunnen aansluiten. Geen nieuwe stappen van West-Duitse premiers De conferentie van West-Duitse premiers heeft besloten, dat geen nieuwe stappen van Duitse zijde ge daan zulllcn worden t.a.v. de gealli eerden vorstellen voor Duitsland voordat de 3 militaire gouverneurs officiële verklaringen zullen hebben afgelegd over de besluiten van Ko blenz. Zevenduizend tippelaars naar Nijmegen Voor de internationale Vierdaagse afstandsmarsen van dc N B. v. L. O. welke van 27 tot 30 Juli te Nijme gen gehouden worden, hebben ruim 7000 personen ingeschreven, te we ten 1100 militairen en 6000 burgers. Aan de dageliijksc mars van 55 km nemen 2200 personen deel, aan de 50 km 1000, aan de 40 km 3750 en aan de 30 km 150. Het aantal dames bedraagt onge veer 1250. Er komen ook deelne mers on deelneemsters uit Frankrijk, Engeland, België, Denemarken cn Noorwegen. In de maand Juni- is de werk loosheid weer gedaald. Waren er eind Mei nog 30.898 werklozen in geschreven, eind Juni was dat aan tal gedaald tot 29.444. Een zware sneeuwval woedde gisteren in de Alpen in Zuid-Oost- Frankrijk, by de plaatsen Cham- bery en Briancon. In gezaghebbende politieke krin gen te Londen neemt men aan dat bestudering van de Berlijnsc kwes tie het hoofdpunt zal vormen van de driemaandciykse conferentie van de ministers van buitenlandse za ken van de West-Europcsc Unie dlc Maandag in Den Haag aanvSngt. Andere punten die ter sprake zullen worden gebracht zyn de standaar disering van de wapenen en de troepen en het verslag van de mili taire commissie voor strategische aangelegenheden. Kenmerkend voor de betekenis van deze besprekingen is wel. dat men algemeen aanneemt dat er geen Amerikaans, Brits-Frans ant woord aan de Sowjet-Unie zal wor den gegeven voor de conferentie is beëindigd. De Verenigde Staten zullen geen waarnemer zenden naar de Haagse conferentie maar zullen wel van het gehele verloop op de hoogte worden gehouden. De Britse minister van buiten landse zaken Ernest Bevin. komt Zondag met de avondbpot in Hoek van Holland aan. De Franse minis ter van buitenlandse zaken. Bidault. komt Maandagmorgen per vliegtuig naar Nederland. Hun Belgische col lega, Spaak, arriveert in de loop van de Zondag per auto. Deze drie ministers zullen bij de ambassadeurs van hun regeringen in Den Haag verbiyven. De Luxemburgse premier en mi nister van staat, P. Dupont,. zal waarschijnlijk dc eerste vergade ring bijwonen. Hij wordt Zondag in Den Haag verwacht. Zijn collega van buitenlandse zaken, J. Bcch, arriveert Dinsdagmorgen. 1948 rampjaar voor hotels aan Belgische kust De exploitanten van hotels ln de Belgische badplaatsen hebben aan de regering te Brussel financiële steun gevraagd teneinde de grote verliezen, die zij op het ogenblik lijden althans ten dele op te van gen. De ledige kamers en zalen, het vele personeel cn kostbare attrac ties verslinden geld, zonder dat ook maar de kosten gedekt tvorden.-Het is gebeurd, dat de populaire band van Boyd Bachman 'n gehele avond voor acht of tien personen concer teerde. Kamer-fracties vergaderen Vrijdag hebben in verband met de kabinetsvorrr.ing de Tweede-Ka merfracties van de Patrij van de Arbeid en de C. H. Unie verga derd. Zaterdag, vergaderen de frac ties van de V.V.D. en de K.V.P. Weerbericht Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Meest zwaar be wolkt met plaatse lijk een enkele regenbul. Zwakke tot matige wind uit Westelijke rich tingen. Weinig ver andering ln tem peratuur. 18 Juli: Zon op 4.41. onder 20.50. Maan op 10.30. onder 137. 19 Juli: Zon op 4.42. onder 204f. ilaan op 20.33, onder 2.21.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1