DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Haagse conferentie begon vandaag Arabieren aanvaarden wapenstilstand Grote luchtactiviteit der Sovjets boven Berlijn tijdens weekend Vier buitenlandse ministers confereren te Den Haag De „Amsteistroom" gestrand „De wil der grote mogendheden konden wij niet negeren Zomer 1948 Spoorlijn naar het Westen zou over 15 kilometer zijn opgebroken „Gaat dat zien!" Duitsland" staat op de agenda Een Belgisch vrachtschip gezonken Bevin was weinig spraakzaam Maandag 19 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 1074 Opgericht door de Stichting „Hrf Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.-» p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie ea Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Arabische Liga heeft de order van de Veiligheidsraad tot een wapenstilstand in geheel Palestina met enig voorbehoud aan vaard. Aangezien Israel reeds Vrijdag te kennen heeft gegeven het vuren te staken, indien alle Arabische staten hetzelfde doen. is voorlopig weer een einde gekomen aan de gevechten in het Heilige Land. De Arabieren hadden toegestemd in de order van de Veiligheidsraad, omdat zy de wil van de grote mogendheden niet konden negeren. In een telegram van de Arabische Liga aan de heer Tryg^c Lie wordt voorts gezegd, dat de Liga de resolutie van de Veiligheidsraad „moest" aanvaar den „onder bedreiging met sancties". Alvorens het bevel staakt het vuren" uit te vaardigen, hebben de Arabieren nog de volgende voor waarden geformuleerd: 1) dat de Joodse immigratie tij dens het bestand wordt stopgezet; 2) dat ongeveer 300.000 Arabi sche vluchtelingen naar hun woon- etcden terugkeren; 3) dat het bestand van vastge- stelde duur is en dat de Arabische legers op hun plaatsen zullen bly- ven en paraat zullen zijn ingeval de Joden het bestand mochten - schenden. Graaf Bernadotte, de bemiddelaar van de V.N., die Zondagmorgen te Schiphol uit New York arriveerde, vestigde er tijdens een kort gesprek met journalisten de aandacht op, dat de wapenstilstand thans anders zal zijn dan de eerste, die slechts vier weken duurde. De wapenstilstand, die thans gesloten moet worden, zal moeten worden gehandhaafd, tot de vrede in Palestina getekend wordt. Er is dus geen tijdslimiet vastge steld. Mocht zy niet gesloten of later verbroken worden, dan treedt het besluit van de Veiligheidsraad tot het toepassen van sancties in werking. Op de vraag wat er gebeuren zal als de Arabieren de wapenstilstands voorwaarden niet accepteren, ant woordde graaf Bernadotte, dat er overeenstemming moet komen. In dien zulks niet het geval zou zijn, zullen de sancties ingaan en zal de zaak voor de algemene vergadering der Verenigde Naties op 21 Septem ber te Parys worden gebracht. Alle conflicten, ook de kleinste, kunnen, indien geen overeenstemming be reikt wordt, ontaarden in internatio nal^ conflicten. Dit risico bestaat al tijd en ook daarom," aldus graaf Bernadotte, „is oplossing van het geschil van het grootste belang." Graaf Bernadotte liep om negen uur door een druilerig regentje naar het „United Nations"-K L.M. vlieg tuig. dat door de bekende piloot Viruly bestuurd wordt, om de reis naar Rhodos via Genève en Rome voort te zetten. N In Palestina werd de stryd offi cieel Zondagavond om 16.00 uur des middags beëindigd. Maar enkele •uren voor het ingaan van de wapen stilstand woedden nog aan verschil lende fronten hevige gevechten. Het Amerikanen beëindigen demontages De demontage van Duitse indus trieën in de Amerikaanse bezettings- •tone is thans geheel beëindigd, al dus wordt in het halfmaandelijks Verslag over bezettings-aangelegcn- heden door de Amerikaanse militai re regering meegedeeld. De res terende industriële capaciteit zal dus geheel voor het herstel van West-Duitsland ingeschakeld kun nen worden. De staalproductie van het Ruhr- gebied bereikte in Juni met 377.750 ton een nieuw record. Duits gifgas verdwijnt in de Noordzee Deze week zal meer dan 2.400 ton Duits gifgas in de Noordzee ver dwijnen. Op het ogenblik wordt reeds fosfeen- en mosterdgas te Bremerhaven geladen. Het schip, dat speciaal is uitgerust om als laatste rustplaats voor de dodende gassen te dienen, zal door een Ame rikaanse torpedojager in 2.500 me ter diep water tot zinken worden gebracht. Generaal Franco verleent vier adellijke titels Te Madrid werd Zondag de twaalfde verjaardag van de Spaan se burgeroorlog herdacht. Ter ge legenheid hiervan heeft generaal Franco voor het eerst sinds de troonafstand van Alfonse XIII vier adellijke titels verleend. De nieuwe edelen zijn. evenals hun afstamme lingen, tot In de tweede graad vrij- fresteld van het betalen van alle be- astingen. In Australië is het op het ogen blik winter. Maar ook in dit we relddeel is het kouder dan in an dere jaren. Het verkeer te Sydney wordt zelfs door lichte sneeuwval iets zeer zeldzaams voor deze stad belemmerd. Weerbericht HOGERE TEMPERATUREN Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond. Overwegend droog weer. Vooral in het Zuid oostelijk gedeelte van 1 "-'e plaat sen opklaringen met hogere temperaturen. Meest matige wind uit richtingen tussen Zuid en Zuid-West. 20 Juli: Zon op '4.43 Maan op 21.12, onder 3.18. Joodse communiqué maakte melding van de verovering van vier Arabi sche dorpen tussen Nazareth en Ti berias en van het Arabische bolwerk Loebye. Tegelijkertijd openden de Joden ook de kustweg naar Tel Aviv ten Zuiden van Haifa door de ver overing van de laatste dorpen aan de weg, 19 km van Haifa. Het Syrisch communiqué meldt, dat een hevige vyandelyke aanval op de stellingen te Jisr Benat Ja- koeb aan de rivier de Jordaan, met zware verliezen werd afgeslagen. Nog enkele minuten voor het in gaan van de wapenstilstand bombar deerden de Arabieren verschillende Joodse steden, terwijl de Joden o.m. de hoofdstad van Syrië, Damascus, uit dc lucht aanvielen. Gedenkteken te Velsen werd onthuld In tegenwoordigheid van de mi nister van wederopbouw mr. J. in 't Veld is Zaterdagmiddag in de urnentuin van het crematorium te Velsen een gedenkteken onthuld voor 324 oorlogsslachtoffers, wier lichamen op deze plaats door de Duitse bezetters werden gecre meerd. Mr. G. J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van „Het Parool" en dr. Chr. H. Brandt uit Haarlem, voerden het woord. Mr. van Heuven Goedhart ka rakteriseerde de geest van de vrij heidsstrijd met deze dichterregels: Ik wist de taak, die ik begon, een taak van moeiten zwaar, maar -het hart, dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar. Kersen jam goedkoper Aangezien in het afgelopen sei zoen de kersenprijzen betrekkelijk laag waren, is het mogelijk gebleken ook de maximumprijs voor kersen jam te herzien. In verband hiermede wordt met ingang van 19 Juli 1948 de maxi mum-consumentenprijs van kersen jam van 86 cent per pot van 450 gr. verlaagd tot 71 cent. Dr. De Vries en B. Katz in vrijheid 's-GRAVENHAGE. 17 Juli 1918. De raadkamer van dc Haagse Rechtbank heeft besloten dr. A. B. de Vries, directeur van het Mau- ritshuis en de kunsthandelaar B. Katz uit Dieren, die beiden gear resteerd waren in verband met dc dezer dagen gepubliceerde •childe- rijenatiaire, in vrijheid te stellen. Trumans partij valt uiteen Voor het eerst sinds 70 jaar heb ben Amerikaanse democratische „rebellen" hun partij verlaten om met een vierde partij in het Ameri kaanse verkiezingsstrijdperk te tre den. De democraten uit de Zuidelij ke staten van de V.S. die tegen hun partij in opstand zijn gekomen om dat deze een program van burger rechten voor negers heeft goedge keurd, hebben gouverneur J Strom Thurmond van Zuid-Carolina als tegencandidaat van Truman geko zen voor het presidentschap van de V.S. Gouverneur Fielding Wright van Mississippi zal als candidaat voor het vice-presidentschap optre den. Beiden werden bij acclamatie benoemd China-vacantieland De „Modjokerto" van de Konink lijke Rotterdamse Lloyd zal 42 ont spanning zoekende Portugezen eventjes van Lissabon naar het bij Hongkong gelegen Monte Carlo van het Oosten, Macao, brengen. Alvorens voor deze verre reis zee te kiezen, zal het schip van Rotter dam naar. Antwerpen varen met als passagiers leden van dc Neder landse Reisvereniging. die dit zee reisje naar de Belgische havenstad als vacantie-gcnoegen kozen. Overstromingen hebben in Canada grote verwoestingen aangericht. Bij de hulpverlening werd voor het eerst gebruik gemaakt van een leger duckeen amphibie-voertvig, dat tijdens de oorlog bij invasie-operatics heeft dienst gedaan. Op dc foto heeft een „duck"- een losgeraakte schuur op sleeptouw. De schuur wordt naar zijn plaats van oorsprong terug gesleept. „De Verenigde Staten durven geen oorlog te riskeren om dc blokkade van Berlijn te breken. Zelfs de Westelykc commentatoren erkennen dat in gevai van een nieuwe oorlog de voorhoede van de Sowjet-troepen ln een paar dagen de Ryn zal hebben bereikt en een paar weken later dc Atlantische kust. Men vergete niet, dat door de Sowjet Unie sinds 1945 jaarlijks 40.000 vliegtuigen geproduceerd werden cn dat in de Sowjet-Unle nieuwe geheime vliegtuig-typen worden ontworpen. De Sowjet-Russische luchtmacht Is dc sterkste der wereld." Deze zinnen, ontleend aan dc „Taliche Rundschau", het officieuze orgaan van de Sowjct-autorltelten te Berlijn, laten duidelijk genoeg uitkomen, hoe kritiek thans de situatie is. Russische ïagers houden niet alleen overdag, maar ook 's nachts oefeningen, waarbij zy binnen de luchtcorridors der Westelijke geal lieerden komen. Een verslaggever schrijft hierover: „De luchtactivi teit der Sowjets was gedurende het week-einde groter dan de laatste dagen. Russische gevechtsvliegtui gen, transporttoestellen en twee dekkers waren van vroeg in de morgen tot 's avonds laat in de lucht en sommige toestellen vlogen zelfs op instrumenten. Ook 's nachts oefenden de Sowjets blindvltegen. Ondanks deze activiteit werd via de luchtbrug meer dan ooit tevoren aangevoerd. Zaterdag werden ruim 500 landingen geregistreerd en on geveer 2500 ton goederen waar van 640 ton kolen werden ver voerd. Nog onbevestigd is het bericht, dat door de onder Amerikaanse controle staande radio-omroep te Berlijn werd verspreid, en waar in werd meegedeeld, dat de rails van 'e vitale verbinding tussert Berlijn ^n het Westen, de spoor lijn van Berlijn naar Helmstedt, ongeveer over een lengte van 15 kilometer waren verwijderd. Al 'ang is gebleken, dat de „tech nische moeilijkheden" een voor wendsel waren, om Berlijn te isole ren. Deze overtuiging werd beves tigd door de Sowjet-Russische wei gering, om 16.000 ton Tsjechoslo- waakse aardappelen en 80.000 ton Poolse steenkool in Berlijn te bren gen. De Westelijke geallieerden waren bereid, direct in dollars te betalen. Maar ondanks de grote be hoefte van Tsjechoslowakije en Polen aan harde valuta moest het aanbod in Praag en Warschau van de hand worden gewezen. Washington bezorgd In Washington begint men dan ook hoe langer hoe meer te gelo ven, dat de prikkelbare elementen Minister van den Brink: In tegenwoordigheid van vele autoriteiten opende prof. dr. J. R. M. van den Brink, minister van Economische Zaken, Zaterdagmid dag in de Bossche Vcemarkthallen de nationale tentoonstelling van am. bachten cn bedrijven genaamd „De Zilveren Schelp". In een korte rote richtte de bewindsman o.m. het woord tot de jonge landgenoten: ..Wanneer cii uw schooltijd achtor de rug hebt en staat voor de be roepskeuze. bedenkt dan. dat ons land thans vóór alles behoefte heeft aan vakmensen. Stelt U niet teveel als Ideaal straks een admini stratief beroep te gaan vervullen. Meent niet. dat de arbeid, die met de handen moet worden verricht, in waarde of beloning uiteindelijk ach terstaat bij de kantoorarbeid." De minister besloot met te zeggen: „Wanneer onze 1ongc mensen in deze vaeantlemaand een fietstocht naar het Zuiden maken, zou ik hen willen aanraden hier te gaan'zien wat het ambacht is." Naar in doorgaans goed inge lichte kringen in het Westland ver luidt, wordt de export van tomaten naar Engeland ingaande 19 Juli weer mogelijk. Nederland heeft de 194 mil- lioen dollar, die het in Augustus 1947 bij de Wereldbank heeft ge leend, geheel verbruikt. AMERIKAANSE SUPERFORTS (B. 29's) zijn Zaterdag in Engeland aangekomen op een „normale lange afstands-trainingvlucht". De vlieg tuigen zullen een maand in Engeland blijven. Enige leden van de bemanningen van de vliegtuigen wandelen van hun toestel naar het stationsgebouw op het vliegveld Scampton in Lincolnshire. Komen Italianen onze mijnwerkers helpen? Tussen Nederland en Italië wer den gedurende vier dagen te Rome besprekingen gevoerd om de moge lijkheid te onderzoeken van het eventueel tewerkstellen van Ita liaanse mijnwerkers in de Neder landse mijnen. Omtrent de tewerk stelling staat nog niets vast Daar over zal eerst overeenstemming moeten worden bereikt in de Mijn- industrieraad. TE VEEL TABAK De Nederlandse anti-tabaksbond zal tegen het najaar een conferen tie houden om te bespreken, welke maatregelen tegen het „ontstellend grote tabaksverbruik" genomen die nen te worden. Honden- en kattenbrood van de bon De binnenlandse behoefte aan hon den- en kattenbrood is thans onge veer gedekt. Er is dan ook formeel een einde gemaakt aan de distributie maatregelen. waaraan deze artikelen waren onderworpen. Ouders luisteren te veel naar praatjes, zegt HBS-directeur Ruim 42 procent van de leerlingen der middelbare en hogere handels school en de H.B.S.-a te Deventer moest bij de promotie worden af gewezen. „Dit is", aldus de directeur dier onderwijsinstellingen, de heer J S. C. van Dijk. „niet te wijten aan de verstandelijke vermogens der leerlingen, doch er wordt niet be in het Politburo de overhand heb ben gekregen, schrijft de staff cor respondent van Associated Press, die hieraan toevoegt: hooggeplaat ste Amerikaanse autoriteiten zijn van oordeel, dat Rusland in de Berlijnse kwestie hard in de rich ting van een openlijke oorlogvoe ring gaat. Generaal-majoor Donovan, die tijdens de oorlog leider van het Amerikaanse bureau voor strategi sche operaties \.as cn thans in Duitsland vertoeft, is van mening, dat de afkondiging van economi sche sancties tegen Rusland in dit stadium het beste middel zou zijn om de Russische blokkade te be antwoorden. Deze sancties, zo zeidc hij, zouden alom ter wereld moeten gelden en o.m. de afsluiting van het Suez-kanaal, de Dardanellen en het Kaiser-Wilhelm-kanaal voor de Russische scheepvaart moeten inhouden. (Van onze Haagse redacteur) Wat weinigen in ons land vol doende duidelijk zien, is dat sedert Nederland zijn handtekening onder het Vij Handen verdrag heeft gezet, ons volk bij het conflict tussen Oost cn West ten nauwste is betrokken. Waarschijnlijk is daaruit te verkla ren dat cr hier meer belangstelling bestaat voor de pogingen van Bccl, om een nieuw kabinet te vormen, dan voor dc conferentie van do vijf ministers van Buitenlandse Za ken, welke vanmorgen om half elf in dc grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlondse Zaken is begonnen. Elders in de wereld beseft men duidelijker van hoeveel belang deze conferentie zal zijn voor de voortzetting van de weer stand van de westelijke landen te gen het nog ongewapende Sowjet- offensief, dat om en in Berlijn wordt ontwikkeld. Van alle kanten zijn speciale ver slaggevers naar Den Haag gezon den om deze uiterst gewichtige con ferentie te verslaan en al mag men wel aannemen, dat cr gedurende de twee dagen welke de conferentie in beslag zal nemen, weinig zal uit lekken over het besprokene, deze belangstelling toont nog eens dui delijk voor welk een belangrijke ge beurtenis we thans staan. Duidelij ker komt dit nu nog tot uitdruk king door de berichten, welke thans uit Londen binnenkomen en welke er melding van maken, dat naar aan leiding van het Sowjet Russische antwoord aan Washington, Londen cn Parijs, ook het Duitse vraagstuk in het licht van de Berlijnse crisis op de agenda zal worden geplaatst In verband daarmede heeft Bevin aan zijn delegatie de specialist voor Duitsland Patrick Dean toegevoegd Aan het Nederlandse volk schijnen deze dingen nogal voorbij te gaan niet in het minst doordat zil die voor onze buitenlandse politiek ver antwoordelijk zijn. nog altijd van oordeel schijnen, dat dezo buiten landse politiek een zaak is. waarbij ieder woord dat men er over zegt. ongelukken zal maken. Het bluft een zaak van een kleine groep, die niet de minste moeite neemt, het volk. welks belangen zil behartigt bil die zaken te betrekken. Dat kan nog weer eens blijken uit het feit. dat de Nederlandse organisatoren van de conferentie meer belang hechten aan dc zaal waarin de con ferentie zal worden gehouden, dan aan de kans dat men ons volk door dezo gebeurtenis wat nauwer bU de In de loop van Zondag arriveer den In Nederland de ministers van buitenlandse zaken van de mogend heden der Westelijke Unie, alsmede him adviseurs. Aangezien aan geen der delegaties militaire, financiële of economische deskundigen zijn toegevoegd, meent oen woordvoer der van het Nederlandse ministerie van buitenlands© zaken reeds te mogen constateren, dat do bespre kingen, die slechts twee dagen zul len duren, zich zullen concentreren op do politieke vraagstukken van Duitsland, to meer nu dezo kwes tie In een acuut stadium Is geko men. De ministers zullen op de am bassades logeren, terwijl het groot ste gedeelte van do leden van hun staven ln Des Indes zullen verblij ven. Ernest Bevin. minister van bui tenlandse zaken van Groot-Brittan- nlë. kwam Zondagavond met het stoomschip „Mecklenburg" in Hoek van Holland aan. Burgemeester Oud had zich met de Britse ambas sadeur aan boord begeven om Be- Mist. belemmert scheepvaart Twee kleinere schepen vastgelopen Het 395 ton metende Nederland- e motor vrachtschip „Amstei stroom" is Zondag ln een dichte mist op het eiland Lundy, 11 mijl ten Noord-Westen van Hartlaml Point, gestrand en moest door do bemanning van elf koppen, die in veiligheid Is. verlaten worden. De bemanning klauterde een 250 voet hoge stelle rots op en kwam bil een oude vuurtoren, die door vogel- waarnemers ls bewoond. Het eiland Lundy heeft 40 bewo ners en is een van de meest ver laten eilanden van de Britse kust. De kapitein van de „Amsteistroom" en zijn mannen brachten de nacht door in het hotel or> het eiland. De eilandbewoners hebben de mannen van de „Amsteistroom". die op weg hoorlijk gewerkt door de jeugd. Er van Amsterdam naar Bristol was. te veel feestjes, die te lange Van Weren voorzien. zijn voorbereiding nemen. Onderaan hangt dan de school. Er is een schrikbarend verzuim. De lagere klassen maken het daarbij het ergst. De leerlingen uiten zich in café's brani-achtig over directeur en lera ren. Ouders luisteren te veel naar hun praatjes". Nederland krijgt oliekoek Paul Hoffman, de beheerder van het Europese herstelprogramma, heeft machtiging verleend tot ver zending van goederen ter waarde van 1.081.39 dollar naar Nederland. De zending zal hoofdzakelijk be staan uit oliekoek of meel. Een tweede scheepsongeluk werd uit Den Helder gemeld. De 200 ton metende coaster .Aktjo". was vast gelopen op de Noorderhaaksgron- den benoorden het Westgat. Onmid dellijk begaf de Dorus Rilkers zich naar het schip dat thans niet meer in gevaar verkeert In de Westerschelde liep het En gelse schip Gorston Trails aan de grond. Ook dit schip heeft d> hulp van sleepboten ingeroepen Voor schip en bemanning bestaat eveneens geen gevaar. Tenslotte bereikte ons nog het bericht, dat het Belgische vracht schip Maris van 1444 ton Zondag ln het Kanaal na een aanvaring met het 2905 ton metende Indische schip „Bharatchand" i3 gezonken. De aanvaring geschiedde ter hooc- te van Ushant vermoedelijk tenge volge van mist. De bemanning bracht zich met de reddingboten in veiligheid en werd door de „Bharat- chand" aan boord genomen. Twee sleepboten, de Nederlandse „Zwarte Zee" en de Engelse „Dexterous" hebben Falmouth verlaten om hulp te verlenen. Ook een derde Britse sleepboot is op weg. De tien dagen oude staking bii het Franse ministerie van finan ciën. waarbij 60.000 ambtenaren zijn betrokken, zal worden voörtge- zet. Morgen Sint Margriet! Voor degenen die er belang in stellen of de natte zomer de eerstvolgende weken zal aan houden. is het morgen. 20 Juli een belangrijke dag. Dan is het immers Sint Margriet. In de oudste almanakken werd het al gezegd: Regent het op Sint Margriet, zes weken lang duurt dat verdriet". Alle bestu ren van zwemgelegpnheden, al le exploitanten van zomer-uit- spanningen en iedereen die nog vacantie tr goed heeft, zal die dag naar de lucht turen om te zien of er zich weer van die donkere wolkjes, waaraan we deze zomer zo gewend zijn. zul len vertonen. We willen er het beste van hopen. vin te verwelkomen. Op dc kade poseerdo Bevin even voor de talloze fotografen, waarna hij in de wach tende auto stapte om dc reis naar Den Haag voort te zetten. Dc Brit se minister gaf nog te kennen, de zeereis buitengewoon prettig te vinden, daar dit hem een rustperio de in zijn drukke werkzaamheden verschafte. Zijn Franse collega, George Bl- dault, arriveerde met een speciaal vliegtuig op hot vliegveld Schiphol. De minister was vergezeld van zim echtgenote en enkele leden van zijn kabinet. De procureur-generaal mr. dr. J. A. van Thiol was nersoonlpk op het vliegveld aanwezig om de leiding te nemen van de veiligheids maatregelen. die getroffen waren voor dc ontvangst van de hoge gast Ten aanzien van de conferentie wenste minister Bidault zich niet uit te laten. Glimlachend zelde hi|: „De besprekingen beginnen morgen nas, ik kan daar niet op vooruit lopen. ik hoop echter dat deze suc cesvol mogen ztin." De Belgische minister van bui tenlandse zaken. P H. Spaak, kwam Zondagavond om half zeven op de Belgische ambassade in Den Haag aan. In de loop van de na middag arriveerde burggraaf Ohcrt de Thieusis. ambassadeur van Bel gië te Londen, die mede deel uit maakt van de Belgische delegatie. De heer Dupong eerste minister van Luxemburg kwam Zondag avond aan. Dr. Bierema benoemd tot lid der Eerste Kamer De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft in de plaats van de heer R. Zegering Hndders te Emmen, die bedankt heeft, be noemd verklaard tot lid der Eerste Kamer, dr. S. E. B. Bierema te Usquert. Minister Mansholt naar Canada uitgenodigd Minister Mansholt is uitgenodigd dit jaar een bezoek te brengen aan Ontario, zo mogelijk in de tijd, dat te Toronto de Cénadese nationale tentoonstelling wordt gehouden. Het is nog niet bekend, of minister Mansholt de uitnodiging zal aan vaarden. Tjsechoslowaakse politie arresteerde 79 personen Officieel is te Praag medegedeeld, dat de Tsjechoslowaakse politie 76 burgers en drie soldaten gearresteerd heeft in verband met „terroristische activiteit door Tsjechoslowaakse po litieke vluchtelingen, die in het ge heim waren teruggekeerd uit de Amerikaanse zone van Duitsland". Staking op komst bij de Fordfabrieken Van de 116.000 arbeiders van de Fordfabrieken te Detroit heeft 93 pet. gestemd vóór het neerleggen van het werk in de 46 fabrieken. De arbeiders eisen een loonsver hoging van 21 cent per uur, terwijl de maatschappij slechts 14 cent verhoging wil geven. buitenlandse politiek zal kunnen be trekken Het gevolg is, dat de Nederlandse pers by de openings plechtigheid vr(jwcl niet vertegen woordigd znl kunneu zjjn. Men kan dit nauwelijks van betekenis noe men het neemt toch niet weg dat hierin een mentaliteit wordt ge symboliseerd. Hoewel Intussen wel kan worden aangenomen, dat over do bespre kingen zeer weinig zal bekend wor den. omdat men dc grootst moge lijke geheimhouding zal bewaren, en waarschijnlijk het slotcommuni qué weinig opheldering zal bren gen toch kan wel worden aangeno men. dat ons land na deze confe rentie aanzienlijk nauwer bij de ge beurtenissen In Duitsland zal wor den betrokken. Waarbij niet uit het oog moet worden verloren, dat we er al midden in zitten, omdat do Bcnelux-landen in belangrijke mate hebben medegewerkt aan de Lon- dense besluite;n die aanleiding tot de acute crisis van Berllln zijn ge worden. Thans zal het gaan om hot bereiken van overeenstemming over do vraag, welke politiek het Wes ten zal kunnen voeren na de afwij zing door Rusland van dc voor waarden welke Amerika. Engeland cn Frankriik hebben gesteld. Ver wacht wordt dat van dc Benclux- landen een bjldrage zaj worden ge vraagd tot Instandhouding van do cnclavc-BcrlUn waarbij uiteraard in de eerste plaats gedacht wordt aan dc luchtbrug Het is echter dui delijk dat de pogingen van Bevin om Frankriik te bewegen tot *cn minder nfwaehtende houdlnr nog van groter betekenis zullen zijn. Toch dient niet uit het oog to worden verloren, dat op deze con ferentie ook het verdedigingssys teem van West-Europa zal wor* den besproken. En als men zich cr rcKensqhap van geeft, dat dit ca bled op dit ogenblik weinig meer voorbereid is. dan In 1938 wordt duidelijk dar deze besprekingen wol moeten leiden tot beslissingen op militair gebied. Na de besprekingen welke dc am bassadeurs der 5 landen met de Ame rikaanse ondcr-ministor van buiten landse zaken Lovett hebben gehad over Amerikaanse militaire bijstand zal men op dit punt althans tot dit resultaat moeten komen, dat men de Ver Staten een exact plan zal kunnen voorleggen waaruit blijkt wat West Europa voor dc eigen verdediging zal kunnen doen. en welke hulp van do Ver. Staten no dig zal zijn. En daarnaast staan dan. nnar aangenomen wordt, op de agenda nog do besprekingen over dc Instel ling van vaste commissies voor eco nomische. sociale en culturele aan gelegenheden. welke op dit ogen blik. nu men in het Westen weer ln het defensief Is gedrongen van minder actuele betekenis zijn. doch welke niettemin van groot belang zijn voor het bevestigen, van wat van de beginne af aan over het Vijf Landenverdrag is gezegd. NameUik dat het niet een negatief bondge nootschap Is. dat te^en dc oen of andere natie ls gericht, doch een positief verdrag, dat gericht is no het herstel niet alleen van de be trokken landen doch van geheel Europa. (Van onze Haagse redacteur) HOEK VAN HOLLAND. Erg mededeelzaam toonde de Britse minister van buitenlandse Zaken Ei nest Bevin zich niet toen hij gisteravond voor de eerste maal in ons land aankwam. Vriendelijk la chend had hij de wachtenden van dc brug van het s.s. Mecklenburg begroet toen het schip de kade na derde. En even joviaal en toegan kelijk scheen hij toen hij over de loopplank aan wal kwam. Doch toen hij de fotografen gelegenheid had gegeven het ogenblik op de plaat vast te leggen en de kans scheen aangebroken, hem de vra gen te stellen, welke iedereen voor in de mond liggen, koerste nij vastberaden naar de gereedstaande auto en pas toen hij in een hoek daarvan was weggedoken, toonde hij den volke weer zijn brede, thans was spottende glimlach. Dat lag trouwens in de lijn van zijn houding bij zijn vertrek in Londen, waar hij geen andere staatsgehei men had willen prijsgeven, dan dat hij er Dinsdag weer hoopt te rug te zijn. Op de kade waren de Britse am bassadeur sir Philip Nicholts en de ambassaderaad Cage aanwezig ter wijl namens de Nederlandse rege ring de chef van het protocol, mr. Visser, ter verwelkoming aanwezig was. De burgemeester van Rotter dam mr. Oud, onder wiens bestuur Hoek van Holland valt, was voor deze gelegenhied eveneens naar de Hoek gekomen. Erg plechtig ging het er overigens niet toe. Alleen moesten de passagiers even wach ten op het vertrek van Bevin, voor zij zelf mochten debarkeren. Doch in enkele- minuten was dat alles achter de rug, en slechts de enorme hoeveelheid verzegelde bagage van de gehele Britse delegatie vroeg toen nog de aandacht van de doua ne, die zich door een enorme soe pelheid onderscheidde van de dou ane op bepaalde andere plaatsen in het land. Waarvan wij graag melding maken. President Querino heeft een wets ontwerp getekend, waardoor de stad Quezon, 16 kilometer ten Noordoosten van Manilla, de nieu we hoofdstad van de Philippine® wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1