DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika en Canada treden nog niet toe tot West-Europese Unie Zenuwoorlog om Berlijn woedt voort Franse regering biedt ontslag aan Amerika stelt voor derde kwartaal ruim een milliard beschikbaar Nederlands eigendom keert huiswaarts Ook Berlijnse crisis onderiverp van bespreking der vijf ministers Plein no. 23 V,. .J Wat Duitsland roofde komt per trein, schip en auto terug Plannen tot vorming van West-Duitse staat opnieuw besproken Nog steeds woeden zware gevechten in Palestina Nationale Vergadering besnoeide militaire uitgaven Nederland krijgt 128 millioen Dr. Beel zet zijn overleg voort Meer schenkingen dan leningen Dinsdag 20 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1075 Opgericht door de Stichting „He-ï Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDEH HAAGSE CONFERENTIE GEOPEND (Van onze Haagse redacteur) „Ik hoop dat deze bijeenkomst zodanige resultaten zal hebben dat de conferentie van Den Haag nog lang In herinnering zal blijven", zei de Franse minister van buitenlandse zaken, Georges Bidault gistermorgen In antwoord op de rede, waarmede minister Van Boetzelaer van Oosterhout de conferen tie van de consultatieve raad der West-Europese landen opende cn het laat zich inderdaad aanzien dat deze samenkomst voor de opbouw van de West- Europese verdediging van bijzondere betekenis zal worden, ook al neemt men aan dat het Berlijnse als een voor het ogenblik nog acuter vraag stuk wellicht tot meer spectaculaire gebeurtenissen aanleiding zal geven. Tegen kwart over tien arriveer- Onze minister mr. C. G. IV. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout opent de conferentie. Tegenover hem zittend links de Britse minister van buitenlandse zaken Ernest Bevin, twee stoelen verder de Franse minister van buitenlandse zaken Georges Bi dault cn aan het hoofd van de tafel de Belgische vertegenwoordiger Paul Spaak. den de eerste buitenlandse delega ties op het Plein, voor het minis terie van buitenlandse zaken, waar zij werden opgewacht door journalisten met talrijke fotogra fen. De laatsten konden hun foto's nemen, doch voor het verkrijgen van verklaringen der delegatie-le den was op dat ogenblik niet veel gelegenheid. Veel te zien was er voor het ministerie niet en de belangstelling van de zijde van het publiek was dan ook niet erg groot. Het meest trok uiteraard de aandacht de aan komst van minister Bevin cn van dc Belgische premier Spaak, wiens wagen van een grote Belgische standaard was voorzien. In de gro te zaal van het ministerie, waar tot diep in de nacht nog was ge werkt, verzamelden zich om half 11 de medewerkers van de vijf ministers, waarbij de Nederlandse delegatie plaats nam voor het schilderij van koning Willem I, dat aan een der lange zijden van de zaal is geplaatst. De Belgische de legatie nam aan de korte rechter zijde van de tafel plaats. De Lu xemburgse daartegenover en te genover de Nederlandse ministers waren de plaatsen gereserveerd voor de ministers Bidault en Bevin, terwijl de Britse vertegenwoordi ger in de permanente commissie van de westelijke unie, Gladwyn Jebb naast Bevin kwam te zitten. Eerst om tien over half elf kwa men de vijf ministers zelf binnen uit 'n achter de grote zaal gelegen werkkamer. Voorop Bevin en ver volgens Bidault, Spaak, Dupong en tenslotte van Boetzelaer. Minister Van_Boetzelaer sprak als voorzit ter het openingswoord, waarin hij namens de Benelux-landen Bevin en Bidault vooral hartelijk begroe tend er aan herinnerde dat deze twee staatslieden hun eerste bezoek aan Nederland brengen. In het En gels sprak minister Van Boetzelaer daarna Bevin als initiatiefnemer van de Unie nog toe, waarna hij besloot met de wens dat er niet veel gepraat, doch veel bereikt zou werden. Bidault antwoordt Bidault beantwoordde deze korte rede met de woorden welke wij hierboven vermeldden, docli Bevin bewaarde in tegenstelling tot som- miger verwachting het stilzwijgen en dit betekende het einde van het eerste deel van de conferentie, het enige openbare deel. Tot ongeveer 3 uur bleven de leden van de con ferentie bijeen, waarna de vijf mi nisters zich naar Huis ten Bosch begaven, waar hun een lunch werd aangeboden. I Uiteraard blijft over het gespro kene het grootst mogelijke stilzwij gen bewaard, hoewel vandaag aan bet einde van de conferentie wel een communiqué wordt verwacht dat te belangrijker kan zijn nu duidelijk is dat ook de Berlijnse crisis behandeld zal worden en met name zal worden onderzocht of van deze conferentie een initiatief kan uitgaan of althans kan worden voorbereid in de geest van de Franse voorstellen die Zaterdag bekend werden en die gericht zijn op een bijeenkomst van de minis ters der grote vier. Het blijft uiteraard moeilijk een dergelijk initiatief op deze conferentie te ne- ïiien, aangezien een van de belang rijkste grieven van de Russen is dat de Benelux-denkbeelden zo of ficieel meespreken, als indertijd geschiedde in de aanbeveling van Londen over Duitsland. Er is ech ter nog een ander zeer belangrijk punt. waarmede de ministers zich op de conferentie zullen bezig houden. Zij zullen n.l. het rapport bespreken dat door de vijf ambas sadeurs van deze landen is opge- Het scherpst bewaakte ge bouw in Nederland is thans wel Plein nr. 23, te 's Gravenhage, waar het ministerie van buiten landse zaken is gevestigd en waar de vijf buitenlandse mi nisters in conferentie bijeen zijn. Voor het gebouw staan voortdurend agenten op wacht. Bezoekers mogen niet meer vrij door het gebouw gaan. doch worden steeds vergezeld door een bode. In het ministerie be vindt zich een groot aantal ma rechaussees. De vertrekken waar geconfereerd wordt, zijn volkomen van het overige deel van het gebouw „afgegrendeld", 's Nachts worden de veiligheids maatregelen even scherp door gevoerd als overdag. Alle toe gangswegen worden bewaakt. In de tuin van het ministerie zijn lichtmasten opgericht. Zo dra het donker wordt zetten schijnwerpers de achterzijde van het ministerie in een zee van licht om te verhinderen dat ongewenste bezoekers van die kant ongezien zouden kunnen naderen. steld naar aanleiding van hun be sprekingen met de Amerikaanse onderstaatssecretaris voor buiten landse zaken. Lovett en met de Canadese ambassadeur in Wash ington. Deze besprekingen zijn in dertijd tot stand gekomen naar aanleiding van resultaten van het overleg in de permanente militaire commissie van de Westelijke Unie, die hebben geleid tot de opstelling van een vragenlijst. Deze vragen lijst moet door de vijf regeringen worden ingevuld en de antwoor den zijn aan Lovett voorgelegd. In deze lijst is nauwkeurig neerge legd wat de vijf landen voor hun eigen verdediging en dus voor die van West-Europa kunnen doen. In het rapport van de ambassadeurs zullen zonder twijfel do antwoor den van Amerika en Canada zijn neergelegd voor zover het gaat om de van deze twee landen te ver wachten steun. V.S. cn Canada nog niet In tegenstelling tot de berichten welke gisteren uit Londen zijn ontvangen werd door welingelichte waarnemers in Den Haag de ver wachting uitgesproken dat 't thans nog niet zou komen tot een aan- weg terug is moeizaam, maar als we in aanmerking nemen, dat in het jaar 1947 Nederlandse eigendommen met een totale inhoud gelijk aan 1015 spoorwagons, 62 scheepsladingen en 187 autovrachtcn. naar ons land terugkeerden, dan mogen wc toch niet ontevreden zijn met het werk van het Commissariaat Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland. Met deze conclusie van het Ministerie van Economische Zaken zal men gaarne instemmen. sluiting van V.S. en Canada bij een militair verdrag met de vijf landen. Sommigen meenden dat deze aan sluiting nauwelijks vóór de Ame rikaanse verkiezingen zouden ko men, anderen menen dat in ieder geval nü de voorbereidingen nog niet rijp zijn. Intussen zal wel wor den verwacht dat er wel in belang rijke mate materiële steun van de overzijde van de Oceaan is toege zonden, waarvan de verlening uiteraard wel zal moeten geschie den op dc basis van overeenkomst, doch dat er reeds binnenkort een militair verdrag dat verder zal gaan dan materiaallevering, dat wil dus zegen een soort militaire garantie tot stand zal komen, wordt ernstig in twijfel getrokken, Togliatti gaat vooruit De toestand van Palmiro Togliatti was Maandag ..aanmerkelijk verbe terd". De aandoening van luchtwe gen en longen nam af en de koorts zakte. Het aantal doden, gevallen door de onrust na de aanslag op Togliat ti, is gestegen tot 29, doordat een politieagent en een burger In Bari aan tijdens de relletjes opgelopen verwondingen bezweken. Het Nederlandse meisje Jans Haltz op een hondententoonstelling in een der voorsteden van Londen sloot vriendschap met een der prijswinnaars. Uit de Amerikaanse zone van Duitsland werden in het verstreken jaar diamanten teruggebracht ter waarde van negen millioen gulden, alsmede pakketten Nederl. staats obligaties ter waarde van vijfenveer tig millioen gulden. Dc Britse zone leverde eveneens een rijk resultaat op met de retournering van dc volle dige fabrieksinstallatie van de Haze- meyer-fabrieken te Hengelo, machi nes van dc provinciale electriciteits- maatschappij voor Gelderland te Arnhem, de installaties van dc Utrechtse machinale stoelen- en meubelfabriek, die van de Mckog te IJmuiden, de haveninstallaties die uit Rotterdam en Amsterdam naar Hom burg waren gesleept en dc complete inventaris van het Amsterdamse ju- weliersbcdrijf van de firma Speycr. Hoewel het jaarverslag zich erover beklaagt dat de terugvordering in dc Sowjet-zone van Duitsland slechts I Terwijl geen enkel teken wijst op vermindering van dc spanning rondom Berlijn, zijn gisteren dc Brilse, Amerikaanse en Franse opperbevelhebbers bijeengekomen om de plannen tot vorming van een Wést-Duitse regering te bespreken. Vandaag zouden in Frankfort over hetzelfde onderwerp bespre kingen worden gehouden met dc nilnistcr-prcsldcntcn der Duitse „Landcr" over dc Duitse tegenvoorstellen tegen de geallieerde plannen; definitieve besluiten zullen echter nog niet worden genomen. In de vergadering der opperbevelhebbers, die vier uur duurde, is dc blokkade van Berlijn niet ter sprake geweest. Russisch graan voor de Berlijners... maar: betalen in Sovjetmarken Des te meer aandacht wijdde gis teren de Britse pers eraan en tal van bladen begonnen haar lezers voor te bereiden op de mogelijkheid van een oorlog. ZeLfs de invloedrijke en be zadigde Times zinspeelde op een ge wapende botsing. Het blad schreef: „De uitdaging in Berlijn vergt een onmiddellijke en duidelijke beslis sing. Zolang de Russen onvermurw baar blijven, zullen de gevaren toe nemen. Elk van beide partijen wordt naar een runt gedreven waar een openlijke losing onvermijdelijk is. De zenuwoorlog bereikt een climax." De „Daily Mail" is van mening, dat het verkeerd is te veronderstellen, dat Rusland geen oorlog wenst. Het blad schrijft: „De mannen van het Kremlin zijn wellicht van oordeel, dat de beste kans voor het comma- nisme is, dit jaar of het volgend jaar toe te slaan. Daarna kan het te laat zijn, omdat Europa dan goed op weg zal zijn naar herstel. Ook zal Euro pa dan beter verdedigd zijn." Een door een Labourlid van het Lagerhuis geopperd voorstel om te trachten een conferentie der Grote Vijf bijeen te krijgen om zich bezig te houden met de slechter wordende internationale toestand, is door Chris topher Mayhcw, de onderstaatsse cretaris voor buitenlandse zaken, met een kort „Neen" afgewezen. In officiële kringen te Washing- De Sovjetautoriteiten zullen 100 000 ton broodgraan uit de Sov jet-Unie naar Berlijn vervoeren om de Berlijnse bevolking te voe den. In de officiële bekendmaking hierover zeggen de Russen, dat iedere inwoner van Berlijn, in welk district hij ook woont, dit graan zal kunnen kopen, binnen de grenzen van de bestaande rantsoenering. Ook de West-Berlijners zullen voedsel in de Sovjetsector van de stad kunnen kopen, maar: het moet worden betaald met het nieuwe geld, dat in de Sovjetsector en -zone geldig is. De Sovjetautoriteiten hebben het Berlijnse voedseldepartement op dracht gegeven een verhoging van de voedselrantsoenen in de Russi sche sector van Berlijn voor te be reiden. langzaam plaats vindt, is men toch over de medewerking van de bezet ters in dit deel van Duitsland zeer te vreden. Van hier keerden in 1947 niet minder dan honderd stroomlijn- clectrische en Diesel personenrij tuigen van dc Nederlandse spoor wegen retour alsmede 43 binnen vaartschepen. Drie schepen zul len binnenkort volgen. Het restitutie-werk buiten de Duit se grenzen, met npme in Polen en Tsjechoslownkije verloopt minder vlot Die met Tsjcchoslowakije stond in 1947, ondanks een officiële over eenkomst met de Tsjechische rege ring, nagenoeg stil. De Polen, die zelf zeer gedupeerd zijn door de Duitse roof- en vernielzucht geven cr in ve le gevallen de voorkeur aan Neder landse goederen op Pools grondge bied te kopen in plaats van te resti tueren. De onderhandelingen, die hieraan zijn verbonden blijken ta melijk tijdrovend te zijn. In 19-17 zijn 1508 aanvragen van Nederlandse gedupeerden in be handeling genomen. Hiervan werden er 1132 toegewezen ter wijl de rost moest worden afge wezen omdat de goederen in Duitsland waren verbruikt of on vindbaar bleken. Toch slaagde men er ook in omge smolten lood en koper te identifice ren als Nederlands bezit en naar ons land terug te voeren. Evenzo ge schiedde met 1150 ton schroot van Nederlandse klokken en 364 ton clec- trolytisch koper, dat toebehoort aan de Nederlandse Spoorwegen. Minder voldaan dan over de terug keer van „niet-culturele goederen" toont men zich over de successen in de culturele sector. Dc aanvankelijks hoop dat de uit ons land geroofde kunstschatten vrijwel geheel zouden te'ugkercn is bedrogen uitgekomen. Men heeft hierbij de tachtig procent niet kunnen overschrijden cn koes tert niet de hoop dat er nog grote vondsten zullen worden gedaan. In tegenstelling tot het zuiver materiële gebied, blijft medewerking van do Ruisen op dit terrein vrijwel uit. Het ls gisteren nog geenszins rus tig ln Palestina geweest. De Syri sche minister van buitenlandse za ken heeft een protest gezonden naar Bcrnndotte waarin wordt verklaard dat do Joden het bestand hebben geschonden De Irakezen zlln ope ratics begonnen in West-Galilca, die een Israëlische tegenaanval uit gelokt hebben. De Joden hebben ge dreigd een polltle-actle te beginnen tegen Arabische ongeregelde troe pen. dlo slulpaanvallen on Joodse burgers doen op dc kustweg ten Zuiden van Haifa. Een Arabisch vliegtuig zou een Joodse nederzet ting hebben gebombardeerd. Er zijn onmiddellijk maatregelen getroffen om waarnemers der V N. naar het front te zemlen. vooral naar die plaatsen, waar zware ge vechten gemeld worden. Amerika deblokkeert Jóegoslavisch goud Dc Verenigde Staten hebben be sloten dc Joegoslavische activa dl© sedert de oorlog geblokkeerd wa ren. te deblokkeren. Daarentegen zal Joegoslavië aan dc Ver. Staten dc Amerikaans© bezittingen ln Joegoslavië, die ga- natlonailseerd ziin. betalen, alsme de de lecn-cn-pacht-leverlngen en hulpverlening, welke aan de UNR RA ls voorafgegaan. Robcrs Schuman, de minister-president van Frankrijk, verliet gister avond na een bewogen zitting de nationale vergadering, om de president van de republiek, Vincent Auriol, het ontslag van zijn regering, die bU d© stemming over het vertrouwensvotum was verslagen, aan tc bieden. De president heeft de ontslagaanvrage aanvaard cn meegedeeld, dat hU met do parlementaire leiders besprekingen zal voeren over de vorming van een nieuwe regering. Tevoren waren reeds dc socialistische ministers In het Franse kabinet afgetreden. MARSHALL-DOLLARS BLIJVEN ROLLEN: (Van onze Haagse redacteur) In doorgaans welingelichte krin gen wordt verwacht dat minister Beel in zijn kwaliteit als formateur I vandaag en morgen de leiders van I de vier fracties die vorige week door hem in het overleg zijn be trokken, opnieuw bij zich zal laten i komen. Als eerste zou de heer Ti- lanus komen, als tweede Oud. Een en ander schijnt er op te wijzen dat dit niet zo gemakkelijk gaat. In sommige kringen heeft men de indruk dat dr. Beel in eerste aan leg zijn programma toch wel heeft laten beïnvloeden door de gedachte de WD en CHU uit de oppositie naar de regeringszijde te halen. Zou dit zo zijn dan kan wel haast als zeker worden aangenomen, dat de socialistische fractie op dal pro gram wijzigingen van principiële aard moet hebben voorgesteld om dat, zoals wij reeds eerder betoog den, cr niet veel aanrakingspunten tussen de PvdA en deze twee par tijen zijn. Voor de hulpverlening aan Europa in het kader van het Marshall-plan Is voor het derde kwartaal van dit jaar voorlopig een bedrag van 1.118.800.000 dollar (een kleine drie milliard gulden) beschikbaar gesteld. De toewijzing voor Nederland bedraagt 128 millioen dollar (f 339.200.C00,en ls ook be stemd voor de overzeese gebiedsdelen. overeenkomst door deze landen ls ge ratificeerd. Alleen van onderstaande landen ls reeds bekend, welk gedeelte van hun toewijzing zal bestaan uit leningen en welk gedeelte uit schenkingen (ln mil lioen dollar): Landen: Leningen: Schenkingen: Naar Paul Hof/man, de administrateur van het Marshall-plan. tegenover de pers vei klaarde, hadden de deelne mende landen om 1 700 millioen dollar verzocht. Het beschikbaar gestelde bedrag ad 1118 8 millioen dollar is verdeeld in de gewone „basis-toewijzingen" en een aantal zg „aanvullende toewijzingen". Deze aanvullende toewijzingen^- die In totaal 101 millioen dollar belopen, wor den verstrekt met het doel de Europese handel die thans door betalingsmoei lijkheden wordt belemmerd, te bevor deren. De aanvullende toewijzingen zullen dus worden besteed voor het aankopen van materialen in andere aan het plan-Marshall deelnemende landen. De toewijzingen luiden als volgt (ln millioen dollar): Basis Aanvullende toewijzing toewijzing Landen: Oostenrijk Denemarken Frankrijk Griekenland IJsland Gr. Brittannié Italië Nederland Noorwegen Bi-zone Franse zone 59 29 221 42 14 10 3 30 Zweden. Zwitserland en Portugal heb ben geen toewijzingen aangevraagd. Turkije en de Westelijke zone van Triest zullen toewijzingen ontvangen, zodra voldoende gegevens over deze ge bieden bekend zijn. De toewijzing voor België en Luxemburg zal beschikbaar v/orden gesteld, wanneer de bilaterale f 20.- voor een kruik Twee eigenaren en een exploitant van drie bekende etablissementen in Den Haag kregen onlangs bezoek van de prijzencontröle. die vaststel de. dat de drie heren in totaal on geveer 1200 liter jenever hadden gekocht tegen prijzen, variërende van 15.tot 20.per liter. Ze ven processen-verbaal werden opge maakt. Oostenrijk Frankrijk Griekenland IJsland Italië Noorwegen 35 216 52 Stalin zendt artsen naar Togliatti Volgens het communistische blad „La Republica" zijn twee Russische artsen uit Moskou naar Rome ver trokken om Togliatti. de Italiaanse communistische leider die zes dagen geleden bij een aanslag zwaar werd, gewond, te behandelen. Gisteren was Togliatti „aanzien lijk beter". Zyn echtgenote bericht te, dat haar man zich reeds voor bereidde de actieve leiding van de party weer op zich te nemen. Het aantal doden tengevolge van de stakingen is thans tot 20 geste gen. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken is dc rust thans in nagenoeg geheel Italië terugge keerd. Joegoslavische bisschop veroordeeld De Rooms-Katholieke bisschop van Mostar (Joegoslavië), mgr. Pe ter Cule, is veioordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens het organi seren en helpen van de „kruisvaar ders". een Oestasjiorganisatie. Acht geestelijken en vrouwelijke religi euzen. die tegelijk met mgr. Cule terecht stonden, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes maanden tot acht jaar. Olympisch vuur snelt door Italië By aankomst te Bari. waar het Olympisch vuur door een Brits zee cadet var. de „Whltesandbay" aan wal werd gebracht, had zich een enorme menigte verzameld. De fak kel werd overgenomen door p?n Italiaanse Infanterie patrouille. Een officier bracht hier een groet aan alle athloten ter wereld. Daarna be gon de estafette door Italië op weg naar de Zwitserse grens Heden avond zal de toorts 205 kilometers van Bari verwijderd zijn. Op de der de dag zal zij tot Bologna gebracht worden, de vierde tot bij Milaan en op de vijfde dag zal zij de Zwitserse grens bereiken. ton zegt men dat thans moet worden gekozen tussen uit Ber lijn terugtrekken en een kracht meting en Washington aarzelt niet de krachtmeting, met alle daaraan verbonden consequen ties te kiezen. De crisis wordt nog geaccentueerd door besprekingen in de Amerikaan se hoofdstad. President Truman heeft namelijk de hoge leger- en diploma tieke chefs op het Witte Huis ontbo den. Ook het nieuws uit Duitsland wijst niet op een verbetering van de situ atie. De Britten nemen thans deel aan de „operatie vliegende kolen- man". Maandagavond streek om de vijf minuten een Britse Dakota neer op het Berlijnse vliegveld Gatow met aan boord een lading van meer dan drie ton steenkool. De Russische jagers van het type „Yak" houden nog steeds oefeningen. Een toestel kwam zelfs „in de nabij heid" van een Skymaster, die voedsel naar Berlijn vervoerde. Wat de Poolse steenkool betreft werd te Warschau meegedeeld, dat Polen bereid is, steenkool aan de Westelijke mogendheden te leveren. Evenwel is hier de voorwaarde aan verbonden, dat de Westelijke geal lieerden in Duitsland zelf voor het transport zorgen. Daladier pleitte voor leger van 600.000 man De Franse nationale vergadering nam voorts het socialistisch amende ment betreffende de militaire begro ting met 297 tegen 214 stemmen aan en besnoeide hiermede dc militaire uit gaven met niet minder dan twaalf milliard franc. Voor de stemming had Schuman uitdrukkelijk ver klaard, dat hij zou aftreden, wanneer het socialistische amendement werd aanvaard. In het debat, voorafgaande aan de stemming over het vertrouwensvo tum, verklaarde Edouard Daladier, voormalig premier en minister van defensie, dat met het oog op de ern stige internationale toestand geen Franse afgevaardigde een regerings crisis zou willen uitlokken. Daladier achtte het van vitaal belang, dat de regering zonder dralen thans een mo dernisatie van de Franse nationale verdediging in uitzicht zou stellen. Het zou een ramp zijn. zo meende hij. indien het Franse leger zou blijven zoals het nu was. Het moderne Fran se leger zou 600 000 man sterk moe ten zijn. Vervolgens ontvouwde Daladier een plan volgens hetwelk het Franse leger diende te worden gereorgani seerd. Robert Schuman. de premier, zei de. dat fundamentele wijzigingen in de structuur van het nationale ver dedigingssysteem reeds een eind ge vorderd waren. Hij liet doorscheme ren, dat verdere bezuinigingen nj ernstige bestudering misschien zou den kunnen worden ingevoerd. Terwijl de namen van Jules Moch (soc.), André Marie (radi caal) en Paul Reynaud (onafh.) worden genoemd als candidaten voor het premierschap, heeft gene raal De Gaulle ln een vergadering van de nationale raad van zijn par tij. de RPF. gezegd, dat hij do tijd gekomen acht om het bewind over te nemen. Frankrijk moet echter uit vrije wil tot ons komen, aldus de generaal, anders kunnen wij niets uitrichten. Londen berbidt zich voor op de Olympische Spelen. Een veel-omvat- tende taak wacht tijdens de Olympische Spelen de B.B.C.. die de zorg heeft voor het slagen van de honderden radio-uitzendingen naar alle delen van de wereld,De radio wordt voor een groot gedeelte geconcen treerd in het Palace of Arts te Wembley. Daar worden pre-fabricated spreek-studio's ingericht voor de commentators. Werklieden bezig deze spreek-studio's in elkaar te zetten. Lading van .Amstelstroom spoelt weg Vier leden van do bemanning van de „Amstelstroom". die Zondag b(j het eiland Lundy strandde, zijn door de reddingsboot van Appledore van het eiland gehaald. Twee van hen ontvingen medische behandeling. De een wegens een kneuzing aao het been, de ander wegens een kaak- blcssuur. De „Anjstelstroom" bevindt zich in een „tamelijk slechte" toestand. De lading spoelt weg. Kapitein Jan sen en zes andere leden van de be manning blijven nog op het eiland om de bergingsmogelijkhcden te be zien. De coaster „Aktjo" uit Delfzijl, die Zondagmiddag op de Noorder- haaksgronden benoorden het West- gat vastliep, was vannacht nog niet vlot. De sleepboten Nestor en Sten tor konden i.i verband met de lage waterstand het scheepje, dat zeer hoog ligt. niet naderen. Wel is een sleeptros van ongeveer 500 meter lengte uitgebracht. Versterkte degradatie Het bestuur van dc K.N.V.B. heeft besloten dat in alle districten de competitie afdelingen zo spoedig mogelijk moeten worden terugge bracht; de le klasse tot 10 elftal len, de 2e klas tot 20 elftallen, do 3e klas tot 40 elftallen en de 4e klas tot ten hoogste 110 elftallen. Hierdoor zal in dc toekomst het aantal elftallen per district tot ten hoogste 180 worden terug gebracht. In verband hiermede ls het nood zakelijk met ingang van het nieu we seizoen in alle districten voor le, 2e en 3e klas versterkte degra datie in te stellen. Dit komt hierop neer, dat uit iedere competitie-afdeling één elf tal meer dan normaal moet deelne men aan de promotie- en degrada tiecompetitie. Voor wat betreft de vierde klas zal slechts dan versterkte degrada tie worden toegepast, indien het aantal elftallen in een district de 180 overschrijdt. Is dit laatste wel het geval dan zal ook in deze afde ling versterkte degradatie plaats hebben. Indien het aantal elftallen in een. district bij de aanvang van het a.s. seizoen meer bedraagt dan 150, doch minder dan 180 elftallen, wordt voor de 4e klas de normale promotie- en degradatiecompetitie gespeeld, doch heeft geen uitbrei ding plaats. Voor die districten waar het totaal aantal minder dan 150 elflallen is, mag tot aan dit aantal uitbreiding plaats hebben. Dr. Heinrlch Brünlng. de vroe gere Duitse kanselier, arriveerde Maandag aan boord van de „Veen- dam" te Southampton op weg naar Duitsland. In de nacht van Zaterdag op Zondag reed te Lochem een vracht auto tegen een boom Vreemd ge noeg zette de chauffeur het onmid dellijk op een lopen. De man. die onder Invloed van sterke drank bleek te zijn. kon later worden ge arresteerd. Het bleek een Lochemer te zijn, die de vrachtwagen had ge stolen. Weerbericht ZUIDELIJKE WIND Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Aanvankelijk over wegend droog weer met tijdelijke opkla ringen en hogere tem peraturen dan van daag. Later zwaar be wolkt met plaatselijk regenbuien, hier en daar vergezeld van onweer. Matige, voor al aan de kust tijde lijk krachtige wind uit Zuidelijke richtingen. 21 Juli: Zon op 4.45. onder 20.4& Maan op 21.41, onder 4.24.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1