DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vijflanden zullen onafhankelijkheid met alle kracht verdedigen Russen beloven voedsel aan alle Berlijners Militaire hulp aan Europa voorlopig niet mogelijk Combinatie woningdiensten in provincie Utrecht? Ministers bespraken ook coördinatie op terrein der sociale politiek NAAIMACHINES in aantocht - V.S. EN CANADA WEL BEREID DESKUNDIGEN TE ZENDEN „Het lijkt wel wat diplomatiek, maar het is van het grootste belang Voetbaltournooi gewijzigd Westelijke mogendheden kunnen de extra-rantsoenen niet toewijzen Woensdag 21 Juli 1948 XcKtste jaargang, No. 1076 Opgericht door de Stichting ..Hex Parool" Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Posthui 9 Aboanements- prljs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.Y, De Nieuwe Eer» Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort» Tekfoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE B O O R D E R. „Den Haag" ten einde (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG. 21 Juli. ..In overeenstemming met andere gelijkgestemde staten hebben de vijf landen van de Westelijke Unie besloten alles te doen wat mogelijk is om hun onafhankelijkheid, hun integriteit en hun nationale waarden te verdedigen," zo luidt de vijfde, de belangrijkste paragraaf uit het communiqué, dat de Consultatieve Raad van de linie gisteravond na de beëindiging van de Haagse conferentie heeft uitgegeven. Verder wordt In dit communiqué gezegd, dat de leden van de raad in den brede gezichts punten hebben uitgewisseld die verbandhouden met een aantal internatio nale problemen, welke van direct belang zijn voor de vijf landen. Deze uitwisseling heeft zeer duidelijk gemaakt, zo zegt het communiqué, dat er ;Volledlge overeenstemming heerste in de houding van de ministers ten 1 opzichte van deze problemen, die ook Duitsland betroffen. In de eerste aangehaalde passage, die met zeer veel belangstelling is ontvangen ligt duidelijk uitgedrukt, hoe nauw het militair contact is ge weest tussen de staten van de Weste lijke Unie en de V S. en Canada, tij dens de besprekingen, welke een halve maand geleden zijn gehouden. Verheugend is echter dat uit de ge kozen bewoordingen tevens tot uit drukking komt hoeveel er Amerika en Canada aan gelegen is. dat de on afhankelijkheid van de vijf landen niet in gevaar wordt gebracht Een garantie heeft het overleg in Washington voor het ogenblik blijk baar nog niet kunnen opleveren, doch het werd gisteravond toch wel van het grootste belang geacht, dat de Consultatieve raad in zijn formu lering van de houding van de V.S. en va.i Canada zo ver kon gaan. Met vreugde werd dan ook het bericht begroet (dat pas na het l einde der conferentie binnen- kwam), dat Amerika en Canada zullen gaan zitting nemen in de permanente militaire commissie van de Unie. Een toetreding tot de Unie van deze Noord-Ameri kaanse staten betekent dit nog met. doch niettemin worden zij op deze wijze wel zeer nauw betrokken in de activiteit van de leden van de Unie op een der belangrijkste punten waarop zij zich verenigden. Dit kan als een der belangwek kendste tegenzetten van het Westen tegen de dreiging van de Sowjet- Unie zijn. en al vestigde men er in bepaalde kringen wel de aandacht op dat dit nog altijd niet de volle ga rantie is. welke Frankrijk en toch eigenlijk alle vier de continentale le den zo zeer verbeiden, anderen stel len daar tegenover, dat uit dergelij ke stappen verplichtingen voort vloeien die met garanties schier ge lijk te stellen vallen. Intussen is met déze twee pnsages de kous niet af. „In de loop van de bijeenkomst". Zo wordt in paragraaf drie gezegd, i.heeft de Raad ook de werkzaamhe den besprokgn welke de reeds be staande organen permanent comité en vaste militaire commissies heb ben verricht. De ministers hebben hun vaste wil tot uitdrukking gebracht, dat de sa menwerking tussen de vijf landen in alle sectoren en met name ook in de economische en financiële sfeer, dient te worden geconsolideerd en Uitgebreid." Aansluitend op het communiqué, vooral op het juist aangehaalde gedeelte Zijn tegelijkertijd twee resoluties gepu- Koffermodel met snufjes Gezien de enorme vraag naar naaimachines in ons land en in de gehele wereld heeft de directie van de N.V. Waldorp Radio te 's-Gra- venhage besloten electrische naai machines te gaan fabriceren. •In de loop van 1949 hoopt men. met de productie te beginnen. Reeds het volgend jaar denkt men een vrij aanzienlijke productie te bereiken. De afzet in Nederland zal via de normale handel geschieden. - Het plan is. om niet alleen in het buitenland, maar ook op de Neder landse markt een zo groot mogelijk aantal machines te plaatsen. De - nieuw e Waldorp-naaimachine is een Zwitserse uitvinding, die buiten dat land nog onbekend is. De machine zal worden uitgevoerd in een ge makkelijk transportabel koffermodel en zal vele nieuwe snufjes ten be hoeve van de huisvrouw in zijn binnenste verbergen. Waldorp Radio zal de nieuwe be drijfstak uit eigen middelen finan cieren Met de Zwitserse producent zal 'technische, doch /geen economi sche samenwerking beslaan. Belgische socialisten tegen terugkeer van Leopold III „De enige oplossing van de Koningskwestie is het aftreden van de verbannen Koning Leopold III". Dit wordt gezegd in een resolutie, welke Dinsdag aangenomen werd door het bureau van de Belgische Socialistische Partij. Onlangs is de koningskwestie weer in het brandpunt van de be langstelling komen te staan door een brief van ie Koning aan pre mier Spaak, waarin de Koning vroeg om een volksstemming over zijn terugkeer op de troon, ■.a Later heeft de Liberale partij zich bereid verklaard, haar hou ding tc herzien" en de mogelijkheid van een dergelijke volksstemming te bestuderen. ''Indien de Katholieken, die blij ven aandringen op de terugkeer van Koning Leopold, en de Libera len zouden samengaan, zou de So cialistische party van premier Spaak in een minderheidspositie -Jtomen te verkeren, waardoor een -nstige politieke crisis in België tl De Duitse maarschalken von Rundstedt, von Erauchitsch en von Manstein zullen als oorlogsmisdadi gers voor een Brits gerechtshof in Hamburg terecht staan. bliceerri. welke reeds door het Perma nente Comité zijn voorbereid. De eerste resolutie handelt over samenwerking op sociaal gebied en de consequenties daarvan moeten zijn, dat het aantal bi laterale overeenkomsten op sociaal ge bied tussen de verschillende landen moet worden uitgebreid, dat er op het gebied der openbare gezondheid een permanente commissie van deskundigen wordt Ingesteld, welke niet alleen de uitwisseling van gegevens doch ook cie van personeel tussen de drie landen moet voorbereiden, en welke voorts middelen moet onderzoeken \oor een gemeenschappelijke strijd tegen ziekten en epidemieën. De Consultatieve Raad heeft besloten dat oorlogspensioenen der vijf landen met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. En inzake de arbeidskrachten Is in de resolutie vastgelegd, dat deskundigen bijeen zullen komen die in het bjjzonder aanbevelingen moeten bestuderen welke betrekking hebben op de verdeling van nationale arbeidskrachten, op het op voeren van werkgelegenheid, op het instellen van vakopleidingen on op dc huisvesting van de arbeidersbevolking. In een tweede resolutie is vastgesteld dat deskundige adviseurs zo spoedig mogelijk rapport uit zullen brengen over de uitbreiding van de bi-laterale culturele accoordcn tussen de vijf lan den Het nauwere contact op cultuieel gebied zal moeten worden tot stand ge bracht door nauwere samenwerking van dc overheidsorganen zowel als van de particuliere Instellingen op cultureel gebied der verschillende landen. Met deze resoluties en de niet bekend gemaakte besluiten op financieel en economisch gebied is-> d» verwachting vervuld, welke wij reeds btj het begin van dc conferentie hebben geuit, dat men de Westelijke Unie niet slechts zou laten gedijen als een defensief blok. doch wel degelijk ook als verbond van landen die zich er voor in zullen span nen een bijdrage te leveren tot fen positieve verbetering van de verhou dingen ln West-Europa. Het accent valt voor het ogenblik nog anders, doch er Is ln ieder geval getoond, dat met deze in het verdrag uitgedrukte beginselen ernst wordt gemaakt. Egyptenaren stenigen Amerikaan Anti-Amerikaanse stemming in Arabische landen Stephen Haas. een 53-jarige Ame rikaan uit Philadelphia, werd Zon dag in de straten van Cairo, vlak b|J de Citadel, door een opgewonden me nigte met stenen bekogeld, tengevol ge waarvan hU is overleden. ZJjn echtgenote werd mishandeld, doch Is er tenslotte nog goed vanaf gekomen. Een Britse familie, die de Amerikaan vergezelde, Averd getvond, evenals verschillende Egyptënaren. De heer Haas. een zakenman, die een reis door het Midden-Oosten maakt, bezocht Egypte aJs tourist. In gezaghebbende kringen te Cairo wordt het incident in verband ge bracht met de toenemende anti-Ame rikaanse gevoelens in de Arabische landen, sinds de Verenigde Staten de staat Israël erkend hebben. Het Ame rikaanse departement van buiten landse zaken heeft inmiddels een krachtig protest ingediend bij de Egyptische regering. De heer Stephen Haas. een zeer welgesteld man. had reeds vele ma len grote bedragen geschonken aan Joodse liefdadigheids-instellingen. Hij onderhield, voor zover bekend, geen betrekkingen met de Zionisti sche beweging. Arabieren en Joden melden schendingen van bestand Ondanks het feit, dat de strijdende partijen in Palestina elkaar over en weer beschuldigen van bestands schendingen, vertrouwen dc waarne mers bij de U.N.O. er op, dat de pa pieren-overeenkomst inderdaad tot realiteit gemaakt zal kunnen worden. Algemeen is men van opvatting, dat de gevechten, die een uitvloeisel zijn van de periode van voor het bestand, geleidelijk zullen ophouden, wanneer Bernadotte zijn waarnemings-appa- raat weer op volle toeren kan laten werken. De vroegere wcermachtbevelhebber in Nederland, ,,De General der Flie- gerF. C. Christiansen moet vandaag voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem rekenschap afleggen van zijn tijdens de bezetting bedreven daden. De generaaltussen twee bewakers op weg naar de zittingszaal. AMERIKA WAARSCHUWT: Dc Verenigde Staten hebben de landen van het Brusselse pact gewaarschuwd, dat het wellicht verscheidene jaren kan duren alvorens een Amerikaans militair hulp-programma, zoals dat door het Congres is goedgekeurd, van kracht kan worden, aldus verneemt U.P. in gezaghebbende kringen te Washington. Daartegenover staat, dat de Verenigde Staten en Canada een uitnodiging hebben aanvaard om toe te treden tot dc militaire commissie van de West- Europese Unie. Deze week worden dagelijks van Amsterdam en Rotterdam vit per kustvaarder dagreizen naar de Noordzee gemaakt, waarbij de schepen alle handelingen ondergaan, die met ieder zeeschip plaats vindpn. Op deze wijze wordt in de Nationale Koopvaardijweek niet alleen propa ganda gemaakt voor onze koopvaardij doch worden brede kringen van ons volk op de hoogte gebracht van hetgeen „op zee" geschiedt. Bij de vit de hoofdstad vertrokken kustvaarders komt op zee de reddingboot „Neeltje Jacoba" langszij. Spaak over het communiqué Tijd nog niet rijp voor Europees parlement? (Van onze Haagse redacteur) „Het staat wellicht in wat stijve diplomatieke bewoordingen in het communiqué, doch weest er van overtuigd, dat ieder woord in dit communiqué van de grootst mogelij ke betekenis is voor de ontwikkeling van de Unie" zei minister-president Paul-Henri Spaak gistermiddag, toen hij omstreeks half zes het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het laatst verliet. Hij was de enige van de ministers die nog enkele woorden wilde zeggen en daarvan maakte hij tevens gebruik om uit te drukken dat de besprekingen zich door een bijzonder goede geest hadden geken merkt. Vrijwel gelijk met Spaak was Be- vin naar buiten gekomen, doch de Britse minister hulde zich in volko men zwijgen en verdween onmiddel lijk in de enorme Rolls, welke de Britse ambassadeur hem had afge staan. Bidault was op dat ogenblik waarschijnlijk reeds buiten Den Haag op zijn weg naar het vliegveld Schip hol. waar een vliegtuig op hem wachtte om hem naar de Franse hoofdstad te brengen. Hij was de eerste die het ministerie verliet waar hij "kort tevoren in de slotver gadering die 's middags was eehou- den twee merkwaardige voorstellen in het midden had gebracht, die door de vergadering summier zijn bespro ken en welke aan de vijf regeringen ter kennis zullen worden gebracht Het eerste voorstel bracht liet denk beeld ter tafel tot de instelling van een Europees parlement te komen, het tweede om tot een economische urne van de Vijf Landen te komen. Hoe men aan alle kanten ook tegen over deze voorstellen heeft gestaan, van het een zowel als van het ander heeft Bevin evenals Spaak tot uit drukking gebracht, dat de de denk beelden acceptabel achten, doch dat 't nu daarvoor nog te vroeg schijnt. Be- vin schijnt van oordeel te zijn dat het Europees parlement in de eersie plaats een zaak van particulier ini tiatief zal moeten zijn. Hij stond er echter niet ongunstig tegenover. En Spaak meende dat aan een economi sche unie van de Vijf Landen toch nog wel enige tussenstadia van voor bereiding vooraf zullen moeten gaan. Het is naar zijn oordeel beter dit meer eerst uit te werken. De stemming in de omgeving van de delegaties, was over het algemeen wel zo dat men van een tevreden heid kan spreken. Men heeft tót el kaar gesproken, zoals men onder vrienden pleegt te spreken, aldus kenschetste een Nederlandse woord voerder het karakter van de bespre kingen. Clay naar Washington voor overleg Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber in Duitsland is Dinsdagavond laat per \liegtuig naar Washingto-i vertrokken om de toestand in Duitsland te bespreken met hel Amerikaanse departement van oorlog De voornaamste onder werpen van liet overlee vormen Aolgens AJFP de verwerping van de Russische antwoordnota, een voor stel tot „vlerlanienhesoreklngen bver Berlijn op ruimere basis", en een voorstel om gebruik te maken van de bemiddeling der UNO. De Amerikaanse vertegemvoordi- gers, die binnenkort in Londen wor den verwacht, zullen de Europese mi litaire deskundigen, die daar reeds in vergadering bijeen zijn, terzijde staart bij de voorbereiding van plarn nen ter bescherming van West-Euro pa bij een eventuele aanval. In officiële kringen te Washington verklaart men. dat deze vertegen woordigers technisch slechts „waar nemers" zijn. daar Amerika geen lid is van de Unie. itoet het gog op het belang van de voorgestelde Amerikaanse militaire hulp aan de West-Europese landen zou zonder twijfel grote waarde wor den gehecht aan hun oordeel over de strategische plai. cn ter beveiliging van West-Europa en de mogelijke standaardisatie van Amerikaanse. Ca nadese en West-Europese militaire uitrusting. Toen kortgeleden de besprekingen over militaire bijstand in Washington begonnen, zeiden de V.S., dat de hulp welke zij konden bieden slechts een aanvulling kon zijn op wat de West- Europese landen voor zichzelf kon den doen. De West-Europese landen stemden hiermee in, doch wilden van de an dere kant weten in hoeverre zij op de V.S. konden rekenen alvorens plannen op te stellen voor het bou wen van havens, spoorwegen, wape nen etc. in geval \-an oorlog. De Verenigde Staten wezen er toen op. dat: 1. Het Congres iedere soort van lend lease in vredestijd moet goed keuren; 2. De V.S. geen surplus aan wape nen hebben; 3. De Amerikaanse militaire chefs van staf eerst het ontwerp in studie zullen moeten nemen.. Al deze verwikkelingen in overwe ging nemend, hebben de Verenigde Staten het de West-Europese landen duidelijk gemaakt, dat elke soort mi- Vermicelli en gebak nog niet vrij De hulp uit de V.S., de verbe terde graantoewijzingen, alsmede de goede oogstvooruitzichten heb ben er toe bijgedragen de onzeker heid, welke in het najaar van 1947 de overheid ten aanzien van de broodgraanpositie van ons land met stijgende zorg vervulde, goeddeels te doen wijken, aldus deelt hetTni- msterie van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening mede. In deze omstandigheid is aanleiding gevon den, de mogelijkheid van afschaf fing der keuzebonnen voor vermi celli en gebak in overweging te nemen. In tegenstelling tot hetgeen dezer dagen in enkele bladen met be trekking tot dit onderwerp is gepu bliceerd en waarbij vrij algemeen werd gesproken over afschaffing van de desbetreffende keuzebonnen met ingang van 1 Augustus a.s., vestigt het betreffende ministerie er de aandacht op, dat een beslis sing nog met is genomen. Buitenlandse gasten vertrokken Bidault was de eerste die gister middag de conferentie verliet. Om kwart voor zeven steeg hij al met zijn vliegtuig van Schiphol op, na dat hij eerst door een aantal journa listen v/as geïnterviewd. De Franse minister vroeg de krantenmensen, of z\j hem het laatste nieuws kon den vertellen over de Franse rege ringscrisis. maar men kon hem niet inlichten, doordat men.de hele middag op het vliegveld had geze ten om op hem te wachten. De Belgische delegatie is per auto naar Brussel teruggekeerd en mi nister Bevin is 's avonds om half elf met de nachtboot naar Harwich vertrokken. Voordien had hU echter on de Britse ambassade een aantal Nederlandse vakverenigingsleiders ontvangen. Dit waren de hTen Ku- pers (NVV). Rupnert (CNV), De Bruvn (KAB) en Kievit van de Ne derlandse Transportarbeidersbond. litaire hulp eerder jaren dan weken eist om te verwerkelijken De eerste stap. die de West-Euro pese landen moeien nemen, aldus het Amerikaanse rapport, ls op snelle wijze een eind te maken aan ver kwistende en kostbare duplicaties in hun eigen verdedigingsprogramma's. Maar Nedcrland-lcrland gaat door De organisatie van het Olympisch voetbaltournooi heeft een Ingrijpende wijziging ondergaan. Alle voorwedstrlj- den zijn vervallen, met nltronderini van twee ontmoetingen, n.l. Nederland —Ierland en Luxemburg—Afghanistan. De winnaars van helde wedstrijden zullen worden gevoegd bij de 14 ove rige landen, te weten Denemarken. Zuidslavië. India. China, Turkije. Zwe den, Oostenrijk, Verenigde Staten, Frankrijk. Groot Rrlttarinië, Italië. Ko rea. Palestina en Mexico. Deze 1(5 lan den loten Zondag 25 Juli opnieuw voor de achtste finale. Naar men weet wordt Nederland— Ierland te Portsmouth gespeeld op Maandag 26 Juli des middags 5 uur op het veld van de Portsmouth Football Club. Wanneer dc ontmoeting In gelijk spel eindigt, wordt de wedstrijd over gespeeld op Dinsdag 27 Juli op hetzelf de terrein en op hetzelfde tijdstip. De achtste finales worden verdeeld over twee dagen. Zaterdag 31 Juli en Maandag 2 Augustus. Alle ontmoetin gen worden ln Londen gespeeld. Duitse hoofdstad in opschudding De bevolking van Berlijn werd gisteren door twee bekend makingen in grote opschudding gebracht: terwijl dc Westelijke geallieerden tot hun leedwezen verklaarden ten gevolge van de blokkade n i e t in staat te zijn de beloofde extra voedseltoewij- zing doorgang te doen vinden, deelden dc Russeri met veel pro paganda mede, dat zij bereid zijn, voedsel voor geheel Berlijn, dus inclusief dc bewoners der Westelijke sectoren, tc ver schaffen. BchaU'c 100.000 ton graan zullen de Russen voor de Duitse hoofd stad een evenredige hocA'celheld andere voedingsmiddelen ter beschik king stellen en er slechts de voorwaarde aan verbinden, datdo producten met het nieuwe geld worden betaald, dat In do Sowjct-sec- tor geldig is. De door Rusland gecontroleerde Duitse pers liet er niet veel tijd over heen gaan, om commentaar op deze Russische „tegemoetko ming" te leveren. „De luchtbrug is overbodig", schreef een blad, en een ander communistisch orgaan voegde er aan toe: „Alle Berlijners kunnen iri de toekomst hun voed sel in de Russische zone kopen." De wantrouwende Berlijners merkten echter meteen op. dat melk voor zuigelingen en aardap pelen en steenkolen op het ogen blik veel belangrijker zijn dan graan, waarvan reeds grote voor raden ln de Westelijke sectoren zijn opgeslagen. En een Britse woordvoerder stelde vast, dat de Russen niet minder dan 75.000 ton graan ten achter zijn, wat hun bijdrage in de Berlijnse voedsel- pool aangaat. Te Londen noemt men dan ook het Russische aanbod in de eerste plaats een diplomatie ke zet, bedoeld om de Westelijke mogendheden elke practische ba sis voor hun aanspraken om in Berlijn te blijven, te ontnemen. Ook, zo redeneert men in de Britse hoofdstad, zou de stap be doeld kunnen zijn om het vertrou wen van Duitsers in dc Westelijke mogendheden, en door hun getoon de technische vaardigheid, te ver minderen. Inderdaad heeft het vertrou wen, dat de Berlijners in de luchtbrug stelden, zwaar gele den, nadat de Westelijke gcal- lieerdèn bekend hadden gemaakt de beloofde hogere rantsoenen niet toe tc wijzen. Iedere Berlijner, aldus Reuters correspondent, had zijn hoop ge vestigd op een extra toewijzing en velen, die leven op de grens van de honger, hadden al hun levensmid delen al bij voorbaat opgemaakt. Vele Berlijners, die aan de kant staag van de Westelijke geallieer den, zo besluit hij, zijn van me ning, dat de Westelijke autoritei ten er geen goed aan gedaan heb ben om de extra toewijzing te laten vervallen, daar zij hierdoor de Russen in de kaart speelden. Inmiddels heeft een woordvoer der van de Amerikaanse lucht macht te Washington verklaard, dat de Verenigde Staten per Au gustus aanstaande dc sterkte van hun luchtmacht in Europa meer Omdat reeds lang gebleken ls dat de bouw- en woningdiensten In de kleine Utrechtse gemeenten dikwijls niet zo-goed functlonneren als wen- selUk Is, bestaan bü Gedeputeerde Staten plannen, verscheidene van deze diensten en die van gemeentewerken samen te voegen tot grotere streek- diensten. Dc bedoeling is, dat een aantal kleine gemeenten een kring vor men, die gemeenschappelijk een bekwaam technisch ambtenaar liefst een M.T.S.-er met behoorlijke ervaring. aanstellen en zo hun thans minder goed functionnerende diensten combineren. In vele kleine gemeenten wordt de functie van ambtenaar van de bouw en woningdiensten vervuld door een bouwkundige, die haar als bijver dienste waarneemt. Daarbij zijn he laas ook ambtenaren, die blijk ge ven over onvoldoende kennis te be schikken en dat is, vooral in deze tijd, nu de wederopbouw hoge eisen stelt, te betreuren. Dat heeft in som mige gevallen tot moeilijkheden aan leiding gegeven. Daarom achten Ge deputeerde Staten nu de tijd geko men de plannen, die wij hierboven vermeldden te verwezenlijken. Zijn wij wel ingelicht dan zullen binnenkort reeds enkele „kringen" van de diensten van bouw-, woning en gemeentewerken worden ge vormd. Zo zullen de gemeenten Houten. Schalkwijk cn Tul en 't Waal hun diensten coördineren, waarschijnlijk ook Harmelen-Velthui- zen. Vleuten en Haarzuilens. In to taal zijn 53 gemeenten aangeschre- Dr. Beel op Soestdijk Minister-president dr. Boel heeft gisteravond op het paleis Soestdijk aan de prinses-regentos een tussen tijds rapport uitgebracht in verbaud met de kabinetsformatie. Weerbericht KOELER Weersverwachting, geldig tot Don derdagavond Wisselende be wolking met voor namelijk ln het binnenland enkele verspreide buien, hier en daar met onweer. Aanvan kelijk nog vrij krarhtlge maar later a/nemende mnd uit richtin- r»n tussen Zuid west en West. Koe ler. 22 Juli Zon op 4 45, onder 20.46. Maan op 22.02, onder 5-36. ven om tot coördinatie van hun dien sten te komen. Voor de betrokken gemeenten biedt de regeling, die Gedeputeerde Sta ten voorstellen, zeer vele voordelen, vooral van technische aard. Toch zullen waarschijnlijk verscheidene wel bezwaren koesteren, in het bij zonder wegens de verhoging van de financiële lasten, die deze wijziging meebrengt. De huidige ambtenaren hebben dikwijls maar een gering sa laris omdat zij hun ambt als bij vak beoefenen de toekomstige technische ambtenaren zullen een behoorlijk salaris moeten hebben. dan verdubbeld zullen hebben in vergelijking met vier weken gele den. Voor de 75 schrocfloze Jacht vliegtuigen, die in Augustus ln Duitsland verwacht worden, zullen een vijftienhonderd man grondper soneel meekomen; waaruit eens te meer dc wil der Amerikanen blijkt Berlijn niet te verlaten. Aanvaring kost Finse vrouw het leven On de Schelde, ter hoogte van Walsoorden. z(jn vanmorgen het Zweedse schip „Uragua.vcn het Finso schip „Ida M" in aanvaring gekomen. Het achterschip van het Finso schip „Ida M" in nanvaring laatste vaartuig is hierbij onder wa ter gekomen cn van de lilt tien per sonen bestaande bemanning ls de vrouw van dc eerste machinist ver dronken. De andere opvarenden werden door de ..Uraguav" naar Vlissingen gebracht. Finlay zal Olympische eed afleggen De 40-jarIge vlieger-officier Do nald FinJay, die als hordenloper ook aan de spelen te Berlijn en te Los Angeles heeft deelgenomen, zal bfl de opening van dc Londensc spelen op 29 Juli namens de 4000 deelne mende athleten de Olympische eed afleggen. In overeenstemming met het tra ditionele protocol, waarbij'deze ^er aan een vertegenwoordiger van het organiserende land wordt toegewe zen, zal hü zich met de Britse vlag naar de tribune begeven cn daar, omringd door de vlaggendragers van alle andere deelnemende lan den. dc volgende woorden spreken: ..WH zweren dat wil b(j de spelen op eerlijke wijze zullen meedingen met inachtneming van de bestaande re gels en in de geest van ware sporti viteit, tot eer van ons land cn tot roem van de sport". Oost-Indonesië brengt koningin hulde De voorlopige volksvertegen woordiging van Oost-Indonesië heeft bij de sluiting von de laatste zitting tijdens de regering van Ko ningin Wilhelmina een telegram aan Hare Majesteit gezonden. De tekst luidt: „Het voorlopig vertegenwoordi gend lichaam van de staat Oost- ïndonesic, zich diep bewust, dat het zijn instelling beleefde onder Uwer Majesteits roemvolle rege ring, herdenkt in grote dankbaar heid Uwer Majesteits wijs en krach tig beleid, hetwelk voor de Indone sische volksgemeenschap zal leiden tot verwezenlijking van .haar na tionale aspiraties, betuigt Uwe Ma jesteit zijn hulde en diepe eerbied cn smeekt om de zegen van de Al lerhoogste voor Uwe Majesteit en Haar Huis," Soekamo, de President van de Indonesische Republiek van Dogja heeft een bezoek gebracht aan Sumatra. F

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1