DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 't Hooi moét binnen Putten moest uitgeroeid worden eiste de weermacht Dr. Beel geeft opdracht terug André Marie zal een nieuw Frans kabinet vormen Nederlandse bommenwerper bij Schotland verongelukt Samenwerking met Rusland is ons eigen belang Christiansen kan het zich nietpreciew meer herinneren 'n Figuur van de tweede rang? Koortsachtig werkt de boer en kijkt angstig naar de lucht Eindelijk droog Zes personen om het leven gekomen In Belgrado zongen duizenden de Internationale" Een nieuwe nota aan Rusland opgesteld JODEN MAKEN BALANS OP Indonesiër gooide handgranaat BONNENLIJST Donderdag 22 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 107.7i Opgericht door de Stichting „He» Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaerüaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER- (Van onze speciale verslaggever) In het proces tegen de ex-Wehrmachtsbefehlshaber in den Nlederlanden, Frledrlch Christian Christiansen kwam Woensdagmiddag één der tragedie's aan de orde, die Nederland tydens de bezettingsjaren het meest hebben geschokt: Putten. F u 1 r i e d e is de eerste getuige, die licht moet werpen op dit drama. Ook aan deze getuige heeft Christiansen niets te vragen. Ich wusttc nicht.... Even beweging in de zaal. Rau- t e r treedt in de getuigenbank. Hij vertelt, dat hij van dr. S c h n- g a r d een zijner ondergeschik ten van de Sicherheitsdicnst van de aanslag in Putten heeft gehoord. Volgens hem zou de Wehrmncht strenge maatregelen hebben geëist. Fullriede kende hij vóór de Putten- se tragedie, in het geheel niet. Rauter beweert te hebben voor gesteld de Puttense mannen te werk te stellen bij de „Arbeids- einsatz". Toen dat „niet mogelijk" bleek zou hij gezegd heben: „Dan maar voor zes maanden naar een concentratiekamp." De .Vehrmacht daartegen zou bezwaren hebben gemaakt: „Es ist deutsches Blut geflossen wir verlangen Repressalie-massnah- men!" Deze woorden schijnen de aan leiding geweest te zijn tot het vreselijke vonnis: de Puttense mannen moesten naar Neuen- gamme. Naar Amersfoort konden zij niet, dat was een „arbeidsein- satzlager" geworden. Het uitein delijk bevel .Ou van Kaltenbrun- ner zijn gekomen. Neuengamme was Rauter beschreven als een „tamelijk mild kamp". „Es war „tamelijk mild kamp". Das ganzc Nest... Mr. Fikkert leest een rapport van Rauter aan Himmler voor waarin de S.S.-genei'aal schrijft, dat hij Von Wülisch week en zwak vond. „Is dat rapport inderdaad zo, getuige?" vraagt hij. „Es stimmt," zegt Rauter na enige aarzeling. Dan barst hij los in een stroom v woorden, die als een verdediging van zijn houding en het rapport moet gelden. Mr. Fikkert onderbreekt deze stroom door een laconk1" „U staat hier niet als verdachte In Von Wülisch verklaring sprong een zin scherp naar voren: „Ik vroeg generaal Christiansen wat er moest gebeuren met Putten. Hij antwoordde: „Das ganzc Nest muss ausgerottct werden". Het schijnt wel, dat alle Wehrmachts-leiders het met dit „vonnis" eens waren: zij vreesden nl. een opstand van alle illegalen in ons land, en „daar- Het voorlezen van de verklaring, die Fullriede vroeger over de moord op de Puttense bevolking heeft af gelegd, roept de gruwelijkheid van het lot, dat de bewoners van dit Veluwse dorpje heeft getroffen, weer voor de geest. Het zijn maar sobere woorden, maar zij veroor zaken een diepe ontroering bij vrij wel allen die het proces-Christian- sen bijwonen. Brand, roof, deporta ties van honderden mannep, het wegjagen van weerloze vrouwen en kinderen uit hun huizen. Wat er met de Puttense mannen zou geschieden, „ich wuszte es nicht," zegt Fullriede. Pas later. in Duitsland, vernam hij het gru welijke lot der Puttense mannen. Hij vond de gehele maatregel on menselijk, toch liet hij het dorp in brand steken Fullride tracht te suggereren, dat hfj het bevel cot bestraffing van Putten men weet, dat geschiedde naar aanleiding van een aanslag op een paar Duitse soldaten slechts voor een zeer klein deel heeft uitgevoerd. Slechts 10% der manlijke bevolking heeft hij opge pakt en „slechts" 15 pet. der hui zen laten verbranden. Tijdens een uitvoerige discussie over de vraag, wie het bevel tot het straffen van Putten heeft on dertekend beweert Fullriede, dat voor hem de handtekening van Von Wülisch en Christiansen gelijke kracht hadden. Nadrukkelijk zegt hij dat het zijn taak niet was de schuldigen van de aanslag op te sporen, „dat was uitsluitend de taak van de politie." Weer freedt een getuige, die in Puttense oren een zeer bekende klank heeft voor de tafel: O 11 e n, in de bezettingsjaren opper-luite- nant van de staatspolitie in Putten. Ook zijn schriftelijke getuigenis wekt vreselijke herinneringen. „Ik had de indruk, dat de soldaten, die Putten orandschatten en leegroof den, brooddronken waren," ver klaart hij. „Hebt u gehoord op welke wijze de Puttense mannen om het léven zijn gekomen?" vraagt mr. G. Fikkert, de procureur-fiscaal. „Ja, Edelachtbare, na de bevrij ding. Door uitputting zijn zij ge storven!.... Aanvankelijk dacht men in Putten, dat de mannen wel terug zouden komen of ergens te werk waren gesteld." (Van onze Haagse redacteur) Tijdens het bezoek, dat hij gis teravond aan Prinses Juliana heeft gebracht om de moeilijk heden te bespreken, welke zich bij de kabinetsformatie voor doen, heeft dr Beel een bericht uit Den Haag ontvangen, dat voor hem aanleiding was om zijn opdracht onmiddellijk aan de Prinses terug te geven. Deze ontwikkeling had min of meer een dramatisch karakter aangezien dr. Beel tot het laatste gepoogd heeft een oplossing te vin den en hij blijkbaar een goede hoop had, dat hij hierin zou sla- genl Zijn pogingen leidden er toe, dat hij tenslotte het voorstel deed een kabinet te vormen, dat althans tijdelijk zou kunnen optreden met als voornaamste taak het totstand- brengen van de grondwetswijzi ging. Het had een vier-partijenkabinet moeten worden, dat echter als ex tra-parlementair kabinet zou op treden. Deze mogelijkheid is onder zocht in een vergadering, waartoe dr. Beel gistermorgen de vier frac tieleiders op zijn kabinet had laten roepen. In deze vergadering heb ben de heren Romme, Tilanus en Oud op de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid, mr. Van der Goes van Naters een frontaan- val geopend om hem alsnog te be wegen tot een wijziging van het socialistisch standpunt. Dit stand- komt neer op een volstrekte afwijzing van deelname aan een regering, waarin ook de CHU en de VVD zijn vertegenwoordigd. Uiteraard heeft de heer Van der Goes het besprokenen van gister morgen ook met ziin partijgenoten willen overleggen. Het resultaat is geweest, vooral na zijn overleg met minister Drees, dat de heer v 71 £er Goes aan minister Beel het bericht heeft gezonden, dat aeze noodoplossing voor de Partij Van *4? Arbeid onaanvaardbaar was. Minister Beel ontving dit be richt ten paleize en als gevolg daarvan heeft hij onmiddellijk zijn opdracht teruggegeven. Naar wij vernemen is dr. Beel heden in de loop van de voormid dag wederom naar Soestdijk ver trokken tot 't houden van bespre kingen met H.K.H. de Prinses-re gentes. door zou de positie van dc Duitse troepen in Nederland catastrophaal zijn geworden", schreef Von Wü lisch. Klein en nietig. Dan moet generaal Christiansen naar voren treden: klein, nietig, onbetekenendmaar met nog iets van de „Befehlshaber" in zijn korte antwoorden. Tijdens een lan gere verklaring klinkt zijn stem vermoeid en aarzelend. Hij erkent, dat het geen verschil maakte of de bevelvoerende gene raal het bevel-Putten tekende of zijn stafchef, dus is hfj zelf ver antwoordelijk. Christiansen zegt nadrukkelijk da. Putten twee zij den had: het wegvoeren van de bevolking en de beveiliging tegen aanslagen op Duitse soldaten. ,,I c h kann mich der Inhalt des Befehls nicht er in n e r n," zegt hij. Scherp betoogt hij, dat het bevel tot bestraffing van Putten aan Fullriede is gegeven ter uitvoering. Die gaf bericht: het is uitgevoerd, de mannen waren „abtranspor- tiert". „Wat verstaat U onder dat woord?" vraagt de president. „Ich meinte: Amersfoort." „Maar zij, die naar Amersfoort gingen, kwamen op de duur toch in Duitsland terecht!" „Dass wusste ich nicht!" „Maar hebt U dan niet precies kennis genomen van de inhoud van het bevel-Putten voor U het teken de? Deed U dat met alle belang rijke stukken?" „Nein, aber meine Offiziere wa ren korrekt...." „Hebt U wel eens geïnformeerd waar de Puttense mannen terecht kwamen?" vraagt mr. Fikkert. „Neen, dat heb ik niet gedaan!" (Beweging in het publiek). „U wist toch wel, dat er duizen den Nederlanders naar Duitsland „abtransportiert" werden?" „Ik heb mij daartegen voortdu rend verzet!" „Toch wilde U niet weten wat er met de Puttense slachtoffers ge schiedde. „Ich habe niemals informiert. Zwak geheugen Het valt op, dat Christiansen, als het op belangrijke beslissingen on der zijn bevel aankomt, niets meer weet. „Maar wat voor figuur was U eigenlijk in de staf, dat dergelijke belangrijke besluiten genomen konden worden, waarvan U niets wist? Christiansen stamelt alleen iets van Von WüliSch, die een verkla ring zou kunnen geven, maar.... Von Wülisch is dood. Was Chisti- ansen niets anders dan een mario net, waarmee de andere stafofficie ren speelden? „Is het mogelijk dat generaal Christiansen inderdaad niets wist van alle maatregelen te gen passieve weerstand?" vraagt een der raadsheren aan Kauter. „Das ist eine taktische Wehr- machtsangelegenkeit", antwoordde Rauter. „Was Christiansen een tweede rangsfiguur?" Rauter blijft een concreet ant woord schuldig. Groep „Wim" Ir. J. F. O v e r w ij n, een der leden van de illegale groep „Wim" waarvan velen in handen van Schreieder vielen, o.a, getuige heeft een jaar in Haren gezeten- cn werd daarna ter dood veroordeeld. „Het grootste deel van de groep bleef in vrijheid, zodat Schreieder ten onrechte beweerde, dat hij de groep-Wim heeft „opgerold", zegt getuige. Er werd de ter dood veroordeel den gelgenheid gegeven pro forma een gratieverzoek in te dienen, dat was voor Christiansen alleen nodgi om de zaak van zich af te schui ven. Tot de verbazing van de ge- vonnisten werden zij niet terecht gesteld, maar naar Duitsland ge voerd. Eduai'd Veterman een van hen, beweerde, dat dit geschiedde op last van Christiansen. De gevon- nisten belandden in een tuchthuis, waar de SS trachtte veertig van hen terecht te stellen. Ook deze executie ging niet door. Het leek of de Wehrmacht deze illegalen beschermde, hoewel zij hen ter dood veroordeeld had. Christiansen zou hen van de dood hebben ge red, ondanks de tegenstand van Von Wülisch. „Hebt U er een idee van wat Christiansen er van weerhield de vonnissen te laten uitvoeren?" vraagt de president. „Ja, ik vermoed dat Christiansen er weinig voor voelde Nederlan ders af te makeü". zegt ir Over- wijn. (Zié ook pagina 2). 504e STAATSLOTERIJ 5e klasse, 4e lijst f 25000.— nr. 14033. „Kom d'r in en drink een kopje thee mee". Een half uur hebben we lui met de rug tegen de hooimijt gezeten Pal in de middagzon, die het hooi nog sterker deed geuren. Cp het etf was alics stil en ook uit de boerderij kwamen geen geluiden. Nu staat de dochter van de boer daar en wenkt ons-naar de deel. Het iu:kt er raar hooi. O-r.k in de koele keuken, waar de thee in de koppen staat te dampen, blijii de hooilucht om ons heen hangen. Daar 2itten ze dan, de mannen op wie we hebben gewacht. De oude grijze boer en z'n drie zoons. Ze trekken nog wat slaperig met de ogen en rekken de gespierde armen. 7,o n middagdutje doet je goed in die vermoeiende hooitijd. Vanmor gen om halfvier schemerig en bar kil was het nog bogen ze im mers de gebruinde" nekken al onder de koude waterstraal van de pomp. En even later zaten ze gevieren op de platte wagen, achter het bruin- glanzende lijf van Bruin, die blij scheen met de nieuwe dag. die zo goed zou voorden. Ja. een echte hooi-dag is het van daag. Eindelijk! Terwijl we naar het hooiland ach ter het dennenbos lopen vertelt één van de zoons ons over de tegensla gen, die de boeren in deze hooitijd hebben gehad. De eerste weken van Juni, toen het eerste gras werd ge maaid, scheen het zo goed te worden. Maar de regen, die na een week of wat begon te vallen, heeft vrij veel schade veroorzaakt. Hooi dat ge maaid was, gekeerd, nog eens ge keerd en dus lekker droog, werd weer kletsnat. Zo bleef het liggen, éen week. twee. Vanmorgen is er zelfs hooi binnengehaald, dat vijf we ken geleden gemaaid was. Ook van maaien kwam overigens niet bijster veel. Als het gras daar zo "nat ligt, plakt het maar op elkaar en dat be lemmert het droogproces, Zo werd er maar „te hooi en te gras" gemaaid en binnengehaald. In de polders, waar meer wind stond, ging het dro gen wel wat vlugger, maar ook daar is het gure weer toch een vervelende spelbreker geweest. „Als het nu eens een paar weken zulk weer bleef zijn we d'r wel af", zegt de zoon. Maar boven de peppels, aan de kim voor spellen bruingrijze donderkoppen niet veel goeds. Vannacht, misschien vanavond nog, zal er weer regen plenzen op de lange stroken vers- gesneden gras, er vanmorgen door de maaimachine neergevlijd. Dat bete kent vergeefs werk, tijdverlies. En ook verlies aan voedingswaarde. Tot schade van de boer ;die 's winters zijn koeien en paarden met het hooi moet voeren en nu naar bijvoeding zal moeten omzien. Wat een intens genot de boer op zijn zonbeschenen land zo gestaag aan het werk te zien. Als het gras aan de bovenzijde droog genoeg is. wordt het gekeerd. Soms machinaal, deze zomer vooral met de hark omdat het gras vochti ger en due zwaarder is. Na een dag of wat wordt hét opnieuw gekeerd en zo het weer welwillend was kan het dan eindelijk op „wiersen" wor den geharkt. Op een meter of vijf zes van elkaar liggen dan de hopen hooi te wachten op het vervoer. Tja, daar trekken de kleine Bruin en de grote Bruin de platte wagen het hooiland op. Het zeel. waarachter de spieren tot zware strengen zwellen, drukt nog niet zwaar tegen de bre de paardenborst. Eerst als de ene wiérs hooi na de andere door twee van de broers op de wagen is ge tast, krijgen ze het moeilijker. De takken van de uitgebloeide meidoorn langs de landweg waarin bosduiven schichtig van de besjes zitten te pik ken, zwiepen tegen de voer, die breed en hoog op de wagen ligt. Thuis wachten twee anderen bij de mijt. Onze boer is een moderne boer en beschikt ovór een grijper, die uit de kap van de mijt naar be neden komt zakken, het hooi tussen de tanden grijpt en dan met een touw dat over een katrol loopt door de kleine Bruin weer naar boven wordt getrokken. Met een enkele handbe weging worden daar de tanden los gemaakt, het hooi valt op de berg en kan door slechts twee man wor den gespreid. Het vermoeiend opste ken blijft zo achterwege en het werkt veel vlugger. „Vandaag des te geluk kiger", merkt de oude boer op als de wagen na zes grepen al leeg is. Hij kijkt naar de wolken, die uit het Westen zich waaiervormig langs de blauwe lucht verspreiden. Nog uren van zwaar werken wachten hem en z'n zoons. Uren, waarin ze geen tijd zullen hebben om te rusten in de schaduw van de bosrand. Want het hooi dat nu dan eindelijk droog is, moet naar binnen! Als het kan Reeds in vier kabinetten minister van justitie De Franse president, Vincent Auriol, heeft de radicale minister van Justitie in de gewezen regering van Robert.Schuman, André Marie, verzocht een nieuw kabinet te vor men. Marie, die de opdracht heeft aanvaard, verklaarde te hopen, dat hij een regering 'zou kunnen vor men van alle republikeinen en al degenen, die van goeden wille zün. In welingelichte kringen te Parijs verwacht men, dat André Marie, wiens radicale groep de kleinste is van de partijen der z.g. Derde Macht, zal trachten een kabinet te vormen, dat rechtser is dan het vórige en ministers uit de socialis tische, radicale, gematigde en rechtse partijen zal bevatten, als mede uit de M.R.P. Marie is sinds Januari 1947 ach tereenvolgens in vier kabinetten minister van Justitie geweest. Hij heeft in beide wereldoorlogen het oorlogskruis verdiend. Van 1943 tot 1945 heeft hij wegens verzetsacti viteit in het concentratiekamp Buchenwald vertoefd. De kabinetsformateur is een vurig voorstander van het plan- Marshall. Tijdens een rede te Rouaan in April van dit jaar be schuldigde hij de communisten ervan, dat zij aanstuurden op een burgeroorlog. Evenals in Amerika wordt in En geland hard gewerkt can onderzoe kingen ter toepassing van de atoom-énergie in de industrie. Voor de eerste maal zijn hieromtrent mededelingen aan de pers verstrekt en is gelegenheid gegeven tot het maken van foto's. Het station, ge heel omgeven door een prikkel- draadaf zetting, is gelegen te Har well in Berkshire. Ee.n algemeen overzicht van het station. Het hoofdmachinegebouw ligt in het midden reehls. Daarach ter, links van het ericketveld, lig gen gcbouiqen, die vroeger door de RA.F. gebruikt werden cn nu dienst doen voor huisvesting van de staf. Het laboratorium-gebouw staat links op de voorgrond. Gistermorgen Is een Mltehell bom menwerper B 25 van de Marine Luchtvaart Dienst op de Oostkust van Schotland tegen een heuvel ge vlogen cn verongelukt. De gehele be manning. bestaande uit zes personen, is daarby om hot leven gekomen. Het ongeluk, dat vcrmoedeiyk te wytcn Is aan slecht zicht by het aanvliegen van dc kust. gebeurde enkele kilo meters ten Noorden van het vlieg veld Vordoun. Het toestel was gistermorgen van het vliegveld Valkenburg vertrok ken met bestemming Lossiemouth om onderdelen over te brengen, be stemd voor het vliegkampschip Ka rei Doorman. Het toestel werd door een boer op een heuvelhelling, 5 km. ton Noordon van het dorp Auchenblao bij Stone haven gevonden, alsmede dc licha men van een aantal der Inzittenden. Om het leven kwamen: D. H. Gcntis uit 's-Gravenhage. F. Grimmon uit Amsterdam. J. van Donkelaar uit Heemstede. H. A. Bolleurs uit Dordrecht, C. L. Swcns uit 's-Gravcnhage en M. N. A. Brouwer uit Amsterdam. De Nederlandse Marine beschikt Tito opent partij-congres: Na een enthousiaste begroeting door duizenden gedelegeerden, die hem verwelkomden met kreten als „Tito de Held", heeft dc Joegoslavische lei der gisteren het vyfde communistische partycongres geopend. Tlto, dio sprak In een zaal. bewaakt door een van de grootste troepenconcentraties, welke het na-oorlogse Joegoslavië heeft gezien, had het over de vestiging van de nauwe betrekkingen met Rusland en herhaaldciyk werd hy onder broken door partijlieden, die „Stalin-Tlto" riepen. Voordat Tito het spreekgestoelte beklom, zongen de gedelegeerden de „Internationale", waarna een mi nuut stilte In acht werd genomen. Tito noemde de critlek van de Kominform op zijn regiem „mon sterachtige beschuldigingen". Hij vroeg zich af. wat de partij en zijn leiders plotseling gedaan hadden, dat é'ij zo valselijk beschuldigd wer den. „Ditt kameraden, Is niet alleen een aanval tegen de leiding van de partij, maar ook een aanval tegen de eenheid, die ons volk zo duur verkregen heeft. Het is een beroep op alle destructieve ele menten om alles te vernietigen, wat wij voor het geluk van ons volk hebben geschapen. Het is een aansporing tot burgeroorlog In ons land. een aansporing tot verwoes ting van ons land," aldus Tito. Volgens Tito was de bedenkp- lykste passage van de resolutie die, waarin Joegoslavië ervan beschul digd werd de Sowjet-Unle en de landen van de Volksdemocratieën de rug te hebben toegekeerd. „Wy hebben oiis altijd solidair ge toond met de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie, omdat een der- geiyke handelwijze In het belang van ons volk was cn het nog steeds Is!" Ieder koffiehuis In Belgrado was propvol met mensen, die naar de radiouitzending van de rede van Tito luisterden. In het centrum van de stad waren luidsprekers in de straten aangebracht en grote menig ten stonden er om heen. Het is ech ter geen feestdag. In alle kranten staan zelfs oproepen om ter ere van het vijfde congres van de commu nistische partij meer werk te le veren. Van bevoegde zijde wordt ver nomen, dat een nieuwe protest- nota van de westelijke mogend heden inzake de Russische blok kade van Berlijn is opgesteld, die nog slechts de goedkeuring van een nieuwe franse regering behoeft om naar Moskou ver zonden te worden. Het ontwerp is. naar men meent, door Bevln tijdens zijn verblijf ln Den Haag voorlopig goedgekeurd en door dc Britse ambassadeur to Washington met Marshall be'sprokcn. Men verwacht ln dc nieuwe nota geen opzienbarende bedreiging, dat men de blokkade zal gaan doorbreken, In de nota zal, naar men ver wacht, het Russische verzoek om een bespreking van het Duitse vraagstuk als geheel worden inge,- willigd, op voorwaarde dat de Rus- sén het recht der Westelijke geal lieerden om in Berlijn te blijven erkennen, en de blokkade ophef fen. Volgens het hoofd van de Israëli sche operationele staf Yigal Yadin, hebben Arabische strijdkrachten tij dens de tweede periode van de strijd in Palestina 5.000 man verloren, of ongeveer 20 procent van de Arabi sche strijdmacht in Palestina. In de periode van 9 tot 18 Juli veroverden de Israëlische strijd krachten 1.082 vk km gebied, dat volgens het verdelingsplan aan de Europese federalisten willen „parlement" bijeenroepen Het Internationale comité van de Bewegingen voor Europese Eenheid, „-*—■« -c 'n Mei het congres te Den Arabieren was toegewezen, zo zeidc Haag organiseerde, heeft thans aan- hij. Israël verloor 331 vk km land. geboden een „Europees parlement" dat aan de Joodse staat was toege-1 bijeen to roepen, wanneer do rege- wezen. De Arabieren verloren 14 grote plaatsen sedert het einde van het Britse mandaat In dezelfde periode verloren de Joden 14 nederzettin gen. waarvan een in de Joodse staat, een in Jeruzalem en 12 in de Ara bische gebieden. De Joden hadden 331 Arabische dorpen veroverd waarvan 70 tijdens de tweede krijgs- periode. Yigal Yadin schatte de sterkte van de Egyptische legermacht op 10.000 man. die van het Arabische legioen op 3 a 4000, verder 4 a 5000 Syriërs. 5000 Irakezen en ongeveer 3000 Libanezen en ongeregelde troe pen. Sliaw wast zijn gezicht nooit met zeep G.B.S. heeft het hardnekkige, licht gelovige mensdom weer eens een ka pitteltje laten horen over een van zijn geliefde en oude gewoonten. Dit keer over het wassen met zeep van het menselijk gelaat. De wijze met de zilveren baard, die 26 Juli 92 jaar wordt, heeft onthuld, dat hij alleen maar volop koud wa ter gebruikt bij het wassen van zijn gezicht en dat deze methode, vanzelf sprekend goed is voor iedereen, wie dan ook. G.B.S. vraagt zich af: „Waarom moet iemand zijn of haar gezicht met zeep insmeren? Doet pijn aan je ogen. kruipt in neus en mond. Kinde ren hebben daardoor een hekel aan wassen en vrouwen met een zachte huid gebruiken creme in plaats van zeep. Ik dompel mijn hoofd gewoon in een grote bak koud water, hou mijn ogen en oren open en wrijf mijn gezicht daarna met mijn handen net zo lang, totdat het bijna droog is. De rest doe ik met een ruige handdoek.".' ringen of parlementen er niet voor voelen dit te doen. Aanvallen op Nederlandse militairen nemen toe Een Indonesiër, die by een politie- razzia in Batavia werd opgepakt, be kende. dat hy Dinsdag in het cen trum van de stad een handgranaat had geworpen, tengevolge waarvan tien personen werden gewond. Vijf der gewonden waren Nederlandse militairen. De politie heeft zich ge noodzaakt gezien speciale voorzorgs maatregelen te nemen tegen nieuwe aanvallen die volgens haar „georga niseerd" zijn. United Press voegt aan dit bericht toe. dat volgens het hoofd van de dienst voor de binnenlandse veiligheid reeds enige tijd georga niseerde groepen in het door de Ne derlanders bezette gebied bezig zijn met het plegen van „georganiseerde sabotage". Van de zijde der bioscoopdirecties verneemt U.P., dat de laatste dagen verscheidene personen hun bespro ken plaatsen hebben afgezegd in - er- band met herhaaldelijk plaats heb bende gewelddaden. In hoofdzaak zijn de aanvallen op de Nederlandse militairen gericht. Vogels door hagel gedood Gistermiddag ontlastte zich bo ven Enter (O.) een hevige slagre gen. welke later overging in een ha gelbui waarvan do korrels zo groot waren als duiveneieren. Verschillen de kleine vogels werdén na de bul dood gevonden. over 28 B-j25's. De Nederlands-Indi sche Luchtmacht heeft eveneens een aantal Mitchells in gebruik, die, als onderdeel van dc Amerikaanse lucht macht, in het Verre Oosten tegen de Japanners opereerden. Zeilboot in aanraking met electriciteitsnet Tragische dood van een Engelse vacantieganger Dinsdagmiddag omstreeks vlor uur Is op do RccuwUkso plassen een zeilboot, dlo bevaren werd door drto Engelse vncnnllegungers, met do bovengrondse leiding van bet olrc- trlclteltsnet aan de l'lnttowog ln aanraking gekomen. De gevolgen waren noodlottig. Een van de zeilers hield zich vn.st aan de mast. dlo contact maakte met de leiding, kwam onder stroom te staan en sloeg over Ijoord. Zi1n vriend, die onmiddellijk Ingreep, trachtte hem van do verdrinkings dood te redden, kwam daardoor eveneens onder stroom cn zag geen kans zich los to werken. Vermoedelijk was het hart van het slachtoffer niet sterk en kon dit de 220-volt spanning, die op het net staat, niet verdragen, zodat na enige t«d de dood Intrad. Zjjn ka meraad wist zich uit het nntte ele ment te bevrijden. Vermoedelijk zijn de buitenlandse gasten met de toe stand ter plaatse niet voldoende op de hoogte geweest, hoewel borden met het opschrift „Masten stri|kcn" steeds dc aandacht op het dreigende gebaar vestigen. Als tragische bUzonderheld ztl nog vermeld, dat dc Engelsen het verblijf aan do Rceuwljksc plassen nog met een dag hadden verlengd •jrri er te kunnen zeilen Het slacht offer. wiens stoffelijk overschot naar Fnge'and zal worden overge- braent. !aat eer vrouw en twee kin deren achter. Zware eisen in zaak Rath en Doodcheefver Gistermorgen de aanklacht togen de directie van de beliangselfabrlek Rath en Doodcheefver berechtend©, beeft dc economische politierechter te Amsterdam tegen een hunner een Jaar gevangenisstraf geelst als mede een geldboete van honderd duizend gulden. De andere straffen waren geringer maar beliepen elk toch enkele tien duizenden guldens en enige maanden gevangenisstraf. De beschuldiging tegen dc verdachten houdt onder meer in aanwending van oen tegoed van dertien milliocn Belgische francs voor doeleinden, die strUdlg waren met het Nederlandse staats belang. Fractieleiders bij dr. Beel Na een bespreking van twee en een half uur verlieten gistermiddag de fractieleiders van K.V.P., P.v.d.A. C.H.U. en V.V.D. het kabinet van dr Beel, die hen tot aan de deur be geleidde. Geen der heren wenste zich over het verloop van de samenkomst uit te laten. Prof Romme zeidc lot de journalisten: ,,U kunt vragen wat u wilt, antwoorden doe Ik toch niet". t Behalve de minister-president is gisteravond ook de voorzitter van do Tweede Kamer mr. J. R. H. van Sehaik door de regentes op het pa leis Soestdijk voor een conferentie ontvangen. Voor het tijdvak van 25 Juli t.m. 7 Augustus zijn de volgende bonnen geldig: BONNEN VOOR BROOD 047-2 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 31 Juli) 048-2 Brood: 200 gram brood (Geldig t.m. 31 Juli) 049 Brood: 400 gram brood (Geldig t.m. 31 Juli) ALLE BONKAARTEN 054 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 808 79, 83 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 23 Juli worden ge bruikt De niet aangewezen bonnen van strook 1 kunnen worden vernietigd. ,Noordam' naar Nederland met hulpgoederen Vrijdag, vertrekt de „Noordam" uit New York naar Nederland met 462 kisten hulpverleningsgoederen voor Nederland. De lading bestaat ulf voedsel, kleding en zeep, bijeenge bracht door diverse particuliere or ganisaties in de V.S. VrU- Weerbericht IETS WARMER Weersverwachting, geldig tot dagavond. Voor dc kustge bieden: overwe gend droog weer. matige wind lus sen West cn Zuid west. Morgen over dag tamelijk zon nig weer met lefs hogere temperatu ren. Voor het binnen land: vrij helder'* en koele narnt Morgen overdag: wisselende bewol king, bijna overal droog weer. Zwakke tot matige wind tassen West en Zuid. Iets warmer. 23 Juli: Zon op 4.48. onder 20.4& Maan op 22.18, onder 6.48.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1