C „Schnorkel" bracht Duitse U-boote op Oceanen terug Een dag oponthoud en 500 douaniers zouden smokkel kunnen voorkomen Uitvinding van Nederlandszeeofficier ging in het archief Thans algemeen toegepast Dam-rubriek n Amsterdam-Parijs: de goudlijn Tabak in de tender, textiel op het dak en geld in de bekledingen r~ Diep koffie-bruin en kersrood Lambrecht draaide 41 km per uur Uit de boekenmolen Radio-programma DE HINESE PAPEGAAI Kerknieuws Donderdag 22 Juli 1948 Luitenant ter Zee J. J. Wichers, de uitvinder van* het onder-ivater diesel-systeem, dat van zo grote betekenis geweest is in de jongste oorlog. ten toegepast. Door octrooi aan te vragen zou hij onvermijdelijk gehei men van de Nederlandse onderzee- bootdienst verraden, wat hem voor de zeekrijgsraad zou hebben ge bracht. Hij kon dus geen octrooi aanvra- I Gedurende de tweede wereldoorlog Is er éen verbeten strijd gevoerd tussen onderzeeboten en anti-onderzeebootwapenen. In het laatste stadium van de oorlog leek het er op, dat de geallieerden het pleit gewonnen hadden; de Duitse U-Boten werden teruggenomen en het werd wat vei liger op de oceanen. Doch onverwacht kwamen de Duitsers terug dan hier dan daar sloegen zij toe en de geallieerden moesten toezien, hoe tijdens dit offensief steeds meer kostbare ravitailleringsschepen in de grond wer den geboord. Gelukkig echter waren de Duitsers niet meer bjj machte het succes volledig uit te buiten. Eerst na de capitulatie van het Derde RUk, waarbij de nog resterende Duitse vlooteenhedcn, waaronder ook een aantal duikboten, in handen van de overwinnaars vielen, begrepen Amerikaanse en Engelse marine-experts, door welke omstandigheid de Duitse onderzeeboten het laatste woord gehad hadden in de strijd ter zee. Door een speciale installatie „Schnorkel" noemden ze het, vanwege het snuivende geluid konden de Duitse U-boten gedurende nagenoeg onbepaalde tijd onder water bljjvcn en konden zij onder water met een grotere snelheid varen. Deze snelheid onder water bleek 15 tot 16 mijl te zijn, dus dikwijls nog groter dan die van bovenwaterschepen. In Amerika en Engeland werd veel over deze uitvinding geschre ven. In deze verhalen, waarin de naam „Schnorkel" in „Snort" ver anderde. werd onwillekeurig be wondering getoond voor de Duit sers en algemeen was men van oor deel, dat zij met deze uitvinding een tijd van nieuwe mogelijkheden voor het onderzeebootwapen hadden ingeluid. Niemand kon zich echter over die geniale Duitse ingenieurs meer ver wonderen dan de man, die ziek en verzwakt in Januari 1946 te Batavia aankwam na enkele jaren van har de krijgsgevangenschap bij de Ja panners, gevolgd door een maanden lange opsluiting in Bandoeng, dat door Javaanse extremisten was om singeld. Het was de luitenant ter zee eerste klasse J. J Wichers. Toen deze onderzeeboot-officier, aange lokt door do verhalen over een buit gemaakte Duitse duitboot, eens in de haven van Tandjong Priok ging kijken, zag hij daar twee onderzee boten naast elkaar liggen, een Ne derlandse en een Duitse. Verbaasd staarde hjj naar dc pljpinstallatic op de Duitse U- boot en hU vroeg zich af, hoe z[jn uitvinding, die hij eens aan de Nederlandse marine cadeau had gedaan, bij de Duitsers te recht gekomen kon zijn en allcr- wege als een Duitse uitvinding beschouwd werd. In 1927 uitgevonden In een onderhoud met een ver slaggever van het A.N.P. vertelde luit. ter zee Wichers iets van de geschiedenis van deze Nederlandse uitvinding, die Nederland en de verenigde vloten van de geallieer den van groot nut had kunnen zijn, doch die. naar hij zeide, door kort zichtigheid en het capricieuse spel van het toeval in het bezit van de Duitsers geraakte. Een onderzeeboot heeft twee ver schillende soorten motoren om zich voort te bewegen: electromotoren voor het varen onder water en de sterkere Dieselmotoren, waarmee niet onder water gevaren lean wor den. omdat deze motoren veel lucht nodig hebben en haar verbrandings gassen weer kwijt moeten. De elec tromotoren worden onder wate^ ge voed door accu's, die spoedig zijn uitgeput. Bij een snelheid van drie mijl per uur kan de boot er onge veer zestig uur onder water op draaien, doch bij de maximumsnel heid van acht mijl wordt het ver bruik zo groot, dat de onderzee boot na één uur alweer naar de opnervlakte moet komen, om met behulp van de Dieselmotoren de accu's weer te laden. Juist in hot naar boven komen schuilt steeds een dodelijk gevaar, want vliegtui gen en snelle torpedobootjagers lig gen voortdurend op de loer en ver nietigen met behulp van radar, dat hen met feilloze zekerheid de weg wijst, naar iedere vijandelijke on derzeeboot, die aan de oppervlakte komt. De heer Wichers kwam toen op de gedachte een püp. die boven wa ter uitsteekt op de onderzeeboot te construeren, waardoor de Diesels konden „ademhalen". Dat was in 3927, zes jaar lang werkte hij aan de uitwerking van dit idee tot hjj in 1933 op zjjn trouwdag zijn „on- derwaterdieselsysteem" aan de toen malige commandant der zeemacht in Indië kon aanbieden. De overhandiging ging vergezeld van het verzoek toestemming te ver lenen met de afgedankte onderzee boot Hr Mrs K III proeven op dit gebied te mogen nemen. In Indië voelde men echter niet veel voor deze uitvinding al werd toegegeven, dat het „technisch waarschijnlijk mogelijk was een dergelijke inrich ting aan te brengen en daarmede onder water te varen". Van proeven met de K III 'kwam in het geheel niets, omdat „deze proeven kosten met zich mede brengen, die niet verantwoord geacht worden". De uitvinding kwam echter na een paar jaar ook in Nederland te recht, daar had men er dadelijk be langstelling voor en ir\ 3937 werd het onderwater-dieselsysteem voor het eerst op een Nederlandse onder zeeboot toegepast. De uitvinder wist daar echter niets van, want hij nam aan, dat zijn ontwerp ergens in een archief begraven was. Gedreven door de innerlijke overtuiging, dat zijn uitvinding toch wel degelijk uitvoerbaar was, besloot hij dan m^r aan de marine toestemming te vragen octrooi op zijn uitvinding aan te vragen. Dit werd hem toege. staan, mits hij daarbij geen onder zeebootgeheimen gebruikte. Met andere woorden, het werd hem ge weigerd, want zijn uitvinding werd, zoals hij bij die gelegenheid hoorde, in Nederland reeds op onderzeebo- gen en het ministerie van Marine liet verder niets meer van zich ho ren. Toen brak in 1940 de oorlog met Duitsland uit. De onderzeeboot- dienst had in die dagen juist enige onderzeeboten op stapel staan. O.m. bij de werf Wilton-Fijenoord. En kele daarvan konden nog naar En geland ontkomen, maar de O 26 en de O 27 vielen, half afgebouwd in handen van de bezetters. De belang stelling van de Duitsers voor onze boten namnog toe, toen zij het onderwaterdieselsysteem hadden le ren kennen, waarvan zij de grote fnogelijkheden dadelijk inzagen. Het systeem werd door hen be proefd, verbeterd en tenslotte als „Schnorkel" op alle U-Boote aange bracht. In Engeland dacht men over deze Nederlandse uitvinding echter an ders dan de Duitsers. Toen onze ontsnapte onderzeeboten na aan komst in Engeland bij de Engelse wnderzeebootdienst werden Inge deeld werd besloten de installatie te slopen en de plannen voorlopig in een archief op te bergen. Men was van mening, dat die nieuwig heid in dat stadium van de oorlog niet te pas kwam. Bovendien vond men de toepassing te riskant. De gevolgen kennen wij? De ge allieerden meenden reeds door de perfectionnering van hun onderzee- lDOotafweer de Duitsers van de zeeën verdreven te hebben, toen plotseling Duitse onderzeeboten in de Carai- bische zee tocfsloegen en ongezien via Kaap de Goede Hoop naar Ja pan voeren. Bovendien hadden zij een nieuwe, zeer grote duikboot op stapel gezet, de U XXI, waarmee troepen onder water vervoerd kon den worden. Na de capitulatie zagen de Engel sen en Amerikanen in. welke grote voordelen aan deze uitvinding wa ren verbonden en namen haar over. De Verenigde Staten hebben tachtig nieuwe onderzeeboten met het on derwaterdieselsysteem uitgerust en bouwen verder nog aan reusachtige duikboten, die als onzichtbare troe pentransportschepen dienst zullen doen en ook gebruikt worden, om vliegende bommen af te schieten. Dat ook Rusland in het bezit is van deze uitvinding wordt algemeen aangenomen. Gezien de onderzee boten van onbekende nationaliteit, die, enige tijd geleden, volgens de Amerikaanse minister van Marine, aan de Oostkust van de Verenigde Staten gesignaleerd zijn. Dit „on zichtbaar" naderen is tegenwoordig alleen mogelijk met het onderwater dieselsysteem. Onder leiding van B. SPRINGER KLEINE COMBINATIES, GEVOLGEN! GROTE Sommige principes in ons spel zijn de laatste 15 a 20 jaar het al gemeen bezit geworden van de vooraanstaande spelers. Er zijn zelfs principes die ook bekend zijn by de mindere spelers. Alleen ontbreekt het nog wel eens aan het uitwerken Het is een bekend feit dat het ge lijktijdig bezetten van de velden 23 en 25 vermeden moet worden, omdat hieraan vele gevaren verbonden zijn. Ziehier enkele van de gevaren: lste. Zwart: 3, 6, 8, 9. 13, 15, 16, IQ 91 93/96 Wit: 27, 28, 32/35, 37/41, 43, 45, 46. Als volgt wint wit 'n stuk: 1 37-311 26x37, 2. 27—22, 18x27, 3. 34—30, 25x34, 4. 40x18, 13x22, 5. 28x26, 37x28, 6. 33x31 enz 2e. Zwart: 0, 8, 13/10, 18, 19, 21, 23/25. Wit: 27. 28, 32, 34, 35, 37. 38, 40, 42. 45, 47, 48. Nu maakt Wit zich als volgt dc gunstige factoren ten nutte: 1. 27 22. 18x27, 2. 34—29, 24x22, 3. 35—30, 25—34, 4. 40x20, 15x24, 5. 32—28, 22x33, 6. 38x20 en Zwart kan in pakken 3e. Zwart: 3, 0, 8, 9, 11/16, 18. 19, 23/25. Wit- 27, 30, 32, 33, 35, 37/40. 42/45, 47, 48. Nu weet Wit als volgt te winnen: 1. 27—22!! 25x34 (gedw.), 2. 40x20, 18x27. (De beste, want op 14x25 volgt 4440 enz. en op 15x24 volgt 39—34 enz). 3 32x21, 16x27. (Weer de beste, zie boven). 4. 3329!! enz. wint. Tot slot een stand waarin Zwart na op 25 een stuk te hebben gekre gen, veld 23 onbezet liet. 4e Zwart: 3, 6, 8, 13/16, 18, 20, 25. 26. Wit- 27, 28. 32/35, 37/40, 43. 45. Wit is aanzet en weet nu als volgt de winst af te dwingen: 1 3329!! (dreigt nu 2. 29—24, 3. 34x12, 4. 27 —21 en 5. 32x12 enz.). 114— 19, (Er is niet beter. Op 1. - - -, 20—24, 2. 29x20, 15x24, 3 34—30, 25x34, 4. 39x10 en Wit wint. Zwart heeft nu nog hoop in troebel water te vissen door de volgende moge lijkheid: 2. 29-23?? 18x29, 3. 34x14, 16—21, 4. 27x16, 6—11, 5. 16x7, 8— 12, 6. 7x18, 13x31 en Zwart is uit de brand). 2. 29—24!! (Laat zich niet van de goede weg brengen) 2. 19x30, 3 35x24, 20x29, 4. 34x12, 8x17, 5. 27—21, 16x27, 6. 32x12 en Wit wint. Het volgende wint wel een stuk doch is minder sterk dan de reeds gegeven spelgang: 2. 27 21, 26x17, (ad. lib.), 3. 29—24, 19x 30. 4. 35x24. 20x29, 34x21, 16x27, 6. 32x21, en Wit heeft een stuk ge wonnen. (Nadruk verboden). T"**1 MEVROUW GRANVILLE, echtgenote van dc gouverneur van Noord- Ierland, heeft te Belfast de doopplechtigheid verricht van het nieuwe 18.300 ton grote vliegkampschip Bulwark. Op de foto: het schip met de torenhoog oprijzende steven glijdt van de helling. v (Van een bijzondere medewerker) QM DE SMOKKELHANDEL op de lijn AmsterdamParijs afdoende te kunnen bestrijden, zou men de hele trein, vanaf de locomotief tot de postwagen volledig moeten onderzoeken. Men zou alle rugleunin gen en zittingen moeten open maken, de sloten van de deuren nakijken, de lampjes losschroeven, de kolen uit de tender lossen (en inladen), op de daken van de wagons zoeken, leder stukje bagage zou volledig on derzocht en betast moeten worden. Zelfs een brood, dat men bij zich ïieeft, dient te worden onderzocht, de belegging van de boterham ge controleerd. men zou belangstelling moeten hebben voor de zolen van schoenen, het randje van de hoed de knop van de wandelstok, het reservoir van de vulpen en de band van een onschuldig lijkend lees boek. Daarnaast zou iedere grensganger zich moeten ontkleden. Men zou in Roosendaal 500 douaniers nodig hebben, geen enkele buiten lander zou nog naar Nederland komen en iedere trein zou gemiddeld een dag oponthoud hebben. GLIM SCHOENCREAM k/ui, tcótt isk ovitscHie DE Etoile du Nord raast over de rails. Monotoon tik-tak de railverbinding. Iedere passagier heeft zijn eigen bezigheid. Doch nauwelijks heeft men Lage Zwalu- we achter zich, het station in de prairie óf er komt beweging in de trein. Opmerkelijk veel passagiers tijgen naar de kleine kamertjes, waar men kan handen wassen en haar kammen. Naar gelang Roo sendaal nadert beginnen er velen onrustig heen en weer te schuiven. Dan komt de eerste contróle en vallen de eerste slachtoffers. Roo sendaal eist zijn tol, letterlijk en figuurlijk. De knapen daar hebben mensenkennis. Enkelen worden er uit gepikt voor de visitatie op het lichaam. Drie maal raak. Zo gaat het hier dag in dag uit. Volle trei nen stomen binnen. Volle treinen stomen uit. Bij vrijwel iedere con trole worden er goederen in beslag genomen plus.... deviezen, doch dat is slechts een gering percen tage van hetgeen over de meet wordt gebracht. De douaniers doen hun best. Ze hebben voor een ieder een vriende lijk woord en ze weten wonderwel de gelegenheidsreiziger, die wat si garetten of chocolade bij zich heeft te onderscheiden van beroeps smokkelaars. De strijd gaat tegen de laatsten. En deze strij<T wordt gevoerd mat alle vinnigheid en alle vindingrijkheid. List tegen list, hard tegen hard. Deviezensmokkelaars De meeste smokkelaars verlaten de trein in Antwerpen of Brussel. Onder hen bevinden zich uitge kookte handelaars in vreemde va luta. Men komt ze tegen in Sche- veningen en andere touristencen- tra, waar ze Belgische francs, dol lars of Engelse ponden tegen de zwarte koers opkopen. Op de zwarte deviezenmarkt te Antwer pen en Brussel ligt de gulden-koers helaas dusdanig laag, dat ze zelfs bij een roetzwarte inkoopprijs nog een aardig winstje hebben. Dit zijn de lieden, die ons land de meeste schade berokkenen en jammeï ge noeg zijn dat ook degenen, tegen wie de douaniers het moeilijkst kunnen optreden. Hoe gemakkelijk zijn tien briefjes van 1000 Belg. francs niet te verstoppen. Ze ont zien zich niet om hiertoe zelfs vrouwelijk gezelschap mee te ne men. Fantastische hoeveelheden, valuta worden er op deze wijze gesmokkeld. Indien we de officier van Justi tie te Breda mogen geloven, trek ken er wekelijks ongeveer 70.000 Nederlanders over de Belgische Er zijn twee soorten smokke laars; amateurs, die wat siga retten en chocolade mee naar huls nemen en beroepssmokke laars, die voor duizenden gul dens, tegelijk goederen en de viezen over de grens brengen om snel een kapitaal te verga ren of in de gevangenis te stranden. K.. grens, waarvan slechts 20 pet. een schamele toewijzing heeft. Com mentaar overbodig. Pakketten uit het raam De D-trein AmsterdamParijs stoomt verder door het Vlaamse land, rust even in Brussel, stopt slechts een ogenblik in Feignis aan de Franse grens, om de Franse douaniers in te laten en snelt dan verder naar het Zuiden.... naar Parijs. In Brussel wijzigt de passagiers- bezetting. De Nederlandse smok kelaars hebben plaats gemaakt voor Belgische en Franse collega's, vaste klanten van deze verbinding. Ze kennen het treinpersoneel, maar.... de Belgische en Franse douaniers kennen hen ook. Dat schept speciale risico's, doch een gewaarschuwd man telt voor twee. En voor de Franse controleurs in hun compartiment komen, hebben ze hun bagage op afgesproken plaatsen uit het raampje geworpen. Terecht wordt deze verbinding de goudlijn genoemd. Terecht zijn de instructies voor de Nederlandse en de Franse douaniers opnieuw verscherpt en helpen doet het in derdaad, want steeds meer lopen er tegen de lamp. In deze trein worden nieuwe rijken geboren. Voor anderen is de Etoile du Nord TUINKALENDER 22 JULI. Behalve schadelijke bestaan er ook zeer nuttige insec ten voor de plantenliefhebber.' De grote glanzende loopkevers, die in tuinen worden aangetroffen, ma ken voortdurend jacht op rupsen, larven, poppen enz. De bekende lievenheersbeestjes voeden zich evenals hup. larven met bladlui zen en plantenmijten. Andere nut tige insecten voor de tuinliefhebber zijn de graafwespen en sluipioes- pen en -vliegen die vele rupsen onschadelijk maken. De larven van- de gaasvlieg voeden zich met ontel bare bladluizen; schorpienvliegen doden een groot aantal vlinders. Genoemde insecten zijn dan ook van groot nut voor de land- en tuinbouw. het voorhof van de gevangenis. De bel gaat voor de lunch. We gaan eten. Als we terug komen staat onze wagon op stelten. Ach ter een rugleuning hebben de Franse douaniers een pakje voiles ontdekt. Een voor een worden de coupe's ontruimd. Iedere zitting wordt vakkundig uit elkaar ge- wormd. Iedere rugleuning wordt weggenomen. De rug van Uw cor respondent bleek ook weer 50 me ter van dat goedje te verbergen. In totaal bedroeg de buit bijna 1000 meter. Van de daders geen spoor. „Toch loopt hij tegen de lamp, mijnheer", aldus een Frans^ doua nier. „We kennen onze jongens zo zoetjesaan. Je leert in ons vak ge zichten onthouden en morgen of overmorgen, of misschien over drie weken is hij de sig?r.r". En de trein raast voort De douaniers zijn weer bezig. De visiteuse neemt elders twee op merkelijk goed geklede en kunstig beschilderde dames onderhanden, die heel wat lichter terug komen: nylons en francs; „We hadden ze al lang in de ga ten, mijnheer. Nu hebben wij ze. Die krijgen voorlopig geen kans meer." Zo eist de goudlijn zijn slachtof fers. pe een na de ander valt door de voortdurende waakzaamheid der kommiezen. Immers, de con trole begint in Roosendaal, eindigt in Parijs, begint in Parijs en ein digt in Roosendaal. „We zouden ze allemaal kunnen hebben, mijn heer, maar dan. zegt de doua nier. En toen vertelde hij de inlei ding van ons artikel, waarmee we Modekleuren: /ILS er één kleur is, die altijd in dc mode blijft, dan is het zwart. Dat bleek weer overduide lijk op de grote veertien dagen durende modeparade in Londen. Daar werd o.a. een klassiek getail leerd gebiesd zwart mantelpak ge toond. Als specifieke modekleuren wer den gelanceerd; kersrood en een diep koffie-bruin. Een trois-pióces bestond uit een kersrode mantel, een rok in dezelfde tint en een rood-wit gestreept kraagloos jasje. Ook werd er een mantel getoond, gemaakt van koffiekleurige wollen stof, die opviel door zijn hoge kraag en de waaiervormig geplooi de queue. Daarentegen was de taille van deze jas strak geaccen tueerd. Alle mantels die Dinsdag wer den getoond, waren op de volle, nieuwe lengte. Er waren tentvor- mige bij, die los van de schouders afhingen. Weer andere werden door een bredegewerkte lederen cein tuur strak om het middel gehou den. Vele jassen hadden afneembare capetjes die maar juist, de schou ders bedekten. Bij een ensemble was de overjas vervangen door een tot op de heupen vallende cape. Het merendeel der rokjes van de mantelpakken was glad en ver scheidene hadden splitten opzij. eigenlijk hadden moeten eindigen, goedgekeurd. Circuit van Tubbergen is verbeterd Op Zaterdag 14 Augustus a.s. worden op het circuit van Tubbcrgon dc natio nale motorwegraccs gehouden om het kampioenschap van Nederland en het „Zilveren Paard" van Twenthe. Het circuit van Tubbcrgen, dat ge vormd wordt door de plm 10 kilometer lange wegcndrlehoek Albergen—Tub bcrgen—Fleringen, ln het hart van Twenthe. Is over de gehele lengte nog verbeterd en verkeert thans ln een uit stekende conditie. Er 2ijn hoge snel heden mogelijk en het bochten verloop stelt zware eisen aan de rljtcchnlek van do renners. Na de tragische gebeurtenissen ln Arson en mede met het oog op het rijden van supersnelle fabrieksracers. waarover verschillende Nederlandse cracks thans beschikken, Is besloten het wegdek bij do startplaats bij Alber gen nog aanzienlijk te verbreden, het geen over een lengte van meer clan meter ls geschied. Alle voorzorgs maatregelen zij" getroffen om de mas sastart zo veilig mogelijk te doen ge schieden. De sportcommlssie van dc K.N.M.V. heeft dc baan dezer dagen Tour de France: De Belg- Lambrecht van de intern, ploeg heeft zich de beste getoond in de wedstrijd tegen hot uurwerk die gisteren bij een hoge, drukkende temperatuur verreden werd. Zeer soepel cn gemakkelijk draaiend haalde hij onderweg Schotte in, pas seerde hem en reed zonder ook maar een moment te verelappen in hetzelfde pittige tempo door tot aan de finish, Straatsburg. Hij hepffc do 120 k.m. afgelegd mot een gemiddcldo snelheid van 41 k.m. per uur. Bartali heeft ln deze ttldrlt 10 mi nuten aan Lapebie en een kwartier aan Lambrecht verloren. Dit hin derde de „camplonissimo" blijkbaar, want hij ging na aankomst onmid dellijk naar zijn hotel zonder met iemand tc willen spreken. In het al gemeen klassement staat hij nu nog 24 minuten voor op Lapebie, die de tweede plaats bezet. Kirchen reed goed als altijd, maar De Ruyter, dlc alle ervaring op liet stuk van ritten tegen het uurwerk miste, zorgde voor een verrassing door zich 12c te klasseren, 7 minu ten achter de winnaar Lambrecht. Onnodig te zeggen, dat h(j straalde van plezier. Dc Hoog was ook ln zijn element. Na -15 kilometer met ccn flink gan getje te hebben gereden haalde hy Vietto in, dus niet dc eerste de bes te. Maar op dat ogenblik kreeg hij bandenpech en voordat hij zijn wiel verwisseld had was Victto hern weer een heel stuk voor. De Hoog stapte op. snelde de Fransman ach terna en wist hem voor de tweede maal te passeren, om in een zeer behoorlijke tijd als 22e geplaatst te worden. Janssen tenslotte, die 33e werd met een achterstand van 12 minu ten op de winnaar Lambrecht, gaf onomwonden toe, dat ritten tegen het uurwerk hem niet liggen Hij behield zijn 37e plaats ln het alge meen klassement en heelt nog S renners onder zich, wat zeggen wil, dat hy voorlopig geen gevaar loopt. De Ruyter is 43e en De Hoog is 45e en laatste, zodat De Hoog de stry'd zal moeten staken wanneer het gevreesde artikel van het wed strijdreglement ook na deze etappe wordt toegepast. Op dit ogenblik weten we nog niet of de wedstrijd leiding hiertoe zal besluiten. „Kentering door do Jonge nuteur Jnap Waldcmaier, Ia ccn roman vnn do wild» vaart ln de Oo.it. HIJ vertelt vnn hol leven van een Btuurmun op zco en vnn do grote moeilijkheden, waarmee deze te kampen heeft, als hU eenmnnl vrij buiter op eon eigen schip li geworden, 't Verhaal geeft 'n nfsplcgeling vim do moed en de ondernemingslust, waar door onze landgenoten zich een bestaan verwierven In cïe Oost Het Is een bock met vaart. (ultg. Hollnnd te A'dnm). „Wiek Wint" een roman voor oudero mels)C8 door WlUy Corwirl werd door do Bezige B(J te Amsterdam ln ccn ge heel herziene uitgave herdrukt. Wiek ls ccn aankomend journallstje en la ln dienst bij ccn kleine krant ln Londen, Allo problemen, waarvoor zU zich ge plaatst ziet, worden op vlotte, gczclllgo wijze beschreven. Bij dezelfde uitgeverij verscheen nog oen boek voor oudere meisjes nl. „Ach ter do schermen" van H. Dorc Boyliton, een schrijfster, die ln Amerika reeda ccn grote reputatie heeft. Do hoofd persoon. Carol oogst veel succes op ccn schOolultvocrlng en wil dnnrom nnnr de toneelschool om actrice te worden. ZIJ krijgt hiervoor tcnslotto do toe stemming vnn linnr ouders cn dnn be gint voor hoar ccn leven vol vnn te leurstellingen cn hard werken. Doch dit wordt tcnslotto bekroond met haar contract, dat bij ccn gezelschap wordt aangeboden. Belde zijn boeken, dlc onze ouder* meisjes met plezier zullen lezen Middelkamp won de grote prijs van Cent Do grote prijs vnn Cent werd ver- reden in 2-series cn een finale. Mid delkamp won de eerste serie (30 km) voor Dc Joegher en Vnn do Kerckhovc, en Peeters de tweed® (30 km) voor de Zwitser Kubler, Carrara en Buyl. Middelkamp won ook de finnlo. die over 40 km Ring, in 59 min. 10 sec voor Kubler, Carrara cn Buyl. Van Vliet en Derksen geklopt Aan dc gisteravond op de baan van Marclnellc gehouden sprintwed strijden namen ook Van Vliet en Derksen deel, doch ditmaal zonder succes. Ze begonnen allo twee met hun series te verliezen, kwamen via de herkansingsrit in de halve fina- les, maar werden daar uitgescha keld; Van Vliet door GosSelin en Derksen door Schercns. Joe Louis blijft bij zijn besluit Dc geruchten, dnt Joe Louis In Sep tember toch weer de handschoenen zou nnntrekkon om zijn titel tegen Gu> Lcsnevltch te verdedigen, zijn door d® wereldkampioen zelf met kracht tegen gesproken. Louis' vriend en oud-mnnnger, John Roxborough, verklaarde echter, dat hij zijn pogingen, om Joc weer ln dc ring to krijgen, zou blijven herhalen. htedenavond 19.00 Nieuws: 19.15 Leger des Hclls; 19 30 Actueel geluld; 19,15 Reg. uitz.j 20.00 Nieuws; 20 05 Progr. proloog; 20 15 Plnntvarla; 21,00 Het vergeten land; 21 30 Openlucht, concert; 22.15 Vaart der Volken; 22.35 Aanwinsten voor dc dis cotheek; 22 45 Avondoverdenklna; 23.00 Nieuws: 23 13—24 00 Kamermuziek. HILVERSUM II: 19 00 Enthousiasme: 19.15 Sollstenconcert; 20 00 Nieuws; 20 05 Echo van do dng; 20 15 Kamerorkest; 21 00 Openluchtspel Middelburg; 21 20 GKmuzick: 21 40 Luisterspel; 22.15 Lei Gars de Paris; '2245 Kon Marine In oorlogstijd: 23 00 Nieuws; 23.15—24.00 Dansmuziek Morgen Pronk achter motoren Gisteravond heeft de Fransman Lesueur de 20 km. wedstrijd achter zware motoren le Ostcnde gewon nen voor de Italiaan Frosio. Onze landgenoot Pronk werd in het eind klassement ex aequo 3/4 geplaatst met de Belg Goethals. HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7 15 Ochttendgymnnstick; 7,30 Gr ifluzlok; 7.45 Gebed; 8 00 Nieuws en boekbespre king; 3 15 Pluk de dag: 9,00 Pinnower- ken; 9.35 Schoolradio; 10.20 Muziek houdt fltl 1100 De Zonnebloem; 1135 Als de ziele luistert; 11.45 Tsjnlkofsky; 12 00 Angelus; 12.03 Pianorecital; 12 30 Weerprnatje; 12 33 Lunchconcert12 55 Zonnewijzer; 13 00 Nieuws; 13.20 Lunch concert; 13 40 Gultnnr; 13.50 Van man tot man: 14.00 Gr.muzlok. 15 15 Beken de orkestwerken: 16 20 Filmmuziek; 17 00 Na schooltijd; 17 15 Planorluo; 17 15 Wat het buitenland leest; 18.00 Vaude ville orkest: 18 30 Strijdkrachten T1TLVFRSUM II: 7 00 Nieuws: 7 15 Gr. V; 8 00 Nieuws; 0 18 Operette pro- 'rnmma: 8 50 Voor dc vrouw; 9.30 Wn- ♦erstanden: 9 35 Ravcl-programma; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Pnllndiumorkcst; 1030 Voor de vrouw; 10.45 Viool en plano: 11.15 Voordracht; 11 30 Orkest- concert; 1200 Lunchconcert: 12 30 Wcerpraotje; 12.33 Sport; 12 38 Bios cooporgelspel: 13.00 Nieuws; 13 15 The Avrnleans; 13 45 DInn Shore; 14 00 Kookkunst; 11 20 Kwintetspelers: 15 00 Ons volk In rlln dichters; 15 20 Gr. muziek: 16,00 The Rnmblerr.; 16.30 Va- canlletljd: 1700 Orgelspel; 17.20 WIJ en de muz.iek: 18 00 Nieuws: 13 15 Felicita ties 18.40 Jan Corduwener. EARL DERR B1CCERS EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 35 „Wat is er met Tony?" „Alme kleine Tony vielt gelukkig nieuwjaal in Hadesland", besloot Ah Kim. Madden was dadelijk op de been, en ging naar de patio. Op de ste nen vloer onder zijn stang lag de levenloze Chinese papegaai. De millionnair bukte zich en raapte de vogel op. „Ach, arme Tony", zei hij. „Hij is naar het Wes ten." Eden's ogen rustten op Thorn. Voor het eerst sedert hij deze heer kende, meende hij de schaduw van een glimlach op het bleke gezicht van de secretaris te bespeuren „Tony was oud", ging Madden voort. „Heel oud. En zoals Ah Kim mé dat u-weg moet.' zegt, dat de dood is onvermijde- lijkHij bleef staan en keek strak naar het onbewogen gelaat van de Chinees. „Ik heb dit al ver wacht", voegde hij er bij. „Tony scheen de laatste tijd niet heel wel. Hier, Ah Kim" hij gaf hem het stoffelijk overschot van Tony „begraaf hem maar ergens." „Ik hem beglaven". zei Kim. In de grotr woonkamer sloeg de kok tweemaal, luid en duidelijk. Ah Kim, in de persoon van Char>» Chan, ging langzaam weg, rnet de vogel in zijn armen Hij mompelde snel, in het Chinees. Plotseling keek hij om. „Hoo malimali", zei hij duidelijk. Bob Eden herinnerde zich de taal van Hawaii. HOOFDSTUK VII. DE POSTBODE GAAT OP WEG. De drie mannen cn het meisje gingen weer naar de woonkamer, maar Madden's woordenvloed was verstild, en de vrolijkheid was weg uit het gezelschap. „Arme Tony", zei de millionnair, toen zij weer zaten. „Dit is net als het heengaan van een oude vriend. Vijf jaar geleden kwam hij bij me." Hij zweeg lange tijd en staarde voor zich uit. Het meisje stond op. „Nu moet ik heus naar de stad terug", verklaar de zij. „Het was heel vriendelijk van u mij voor de lunch uit te nodi gen. meneer Madden, en ik stel het zeer op prijs. Dus ik kan rekenen op Donderdag?" „Ja, als zich niets nieuws voordoet. Waar kan ik u bereiken, in dat ge val?" „Ik ben in „De Woestijnrand" maar er moet zich niets voordoen. Ik vertrouw op het woord van P.J Er zal ook niets zijn. Het spijt Bob kwam naar voren. ..Ik denk, dat ik het ook eens met het stads leven probeer", zei hij. „Als u er niets tegen hebt, rijd ik met u mee naar Eldorado." „Het is me een waar genoegen", glimlachte zij. ..Maar ik weet niet zeker, of ik u terug kan brengen." „Dat hoeft ook niet. Ik wandel terug." „Dat is niet nodig", zei Madden. „Ah Kim kan chaufferen, schijnt het het is een buitengewone jon gen." Een ogenblik dacht hij na. „Later op de middag zend ik hem naar de stad om proviand. We hebben niet veel meer." De Chinees kwam bin nen om af te nemen. „Ah Kim, je moet vanavond me neer Eden afhalen cn weer hier brengen." „In olde. Ik hem blengen", zei de Chinees zonder belangstelling. „Ik zal je vóór b*t hotel ontmoe ten. hoe laat je maar wilt", opperde Eden. Ah Kim keek hem onvriendelijk aan. „Misschien om vijf uul", zei hij. „Prachtig. Vijf uur dus." „U laat zijn, u niet mee lijden", waarschüwde de Chinees. ..Ik zal er wezen", beloofde de jongen. Hij ging naar zijn kamer om zijn pet te halen. Toen hij terug kwam. stond Madden hem op te wachten. „Als je vader vanmiddag opbelt, zal ik hem zeggen, dat je haast ma ken wilt met de zaak", zei hij. De moed ontzonk Bob. Daar had hij niet aangedacht. Als zijn vader nu eens onverwachts op het kantoor terug kwam maar neen, dat was onwaarschijnlijk. En het zou niet goed zijn vrees te tonen en nu van plan te veranderen. „Best", antwoordde hij zorgeloos. „Als hij soms niet tevreden is zon der boodschap van mij. zegt u dan maar. dat ik hem opbellen zal om zes uur." Toen. hij op het erf kwam. draai de het meisje heel handig de auto om Hij deed dienst bij het hek. en stapte in op de zandweg. De wagen reed weg en Eden had voor het eerst een onbelemmerd ge zicht op deze vreemde wereld, die Holley „de tuin van de duivel" had genoemd. Overvloed van onbe grensd zand", had Chan gezegd, én dat was wel waar. Heel in de verte was iets moois de grijs-witte lucht boven de sneeuwtoppen der bergen. (Wordt vervolgd) Advertentie 'TENE VOORDEEL HET ANDERE! 'Als U ccn pot Dc Gruytcr's jam op Uw bon neemt er» dat is een heel goede keus^ geeft dezelfde bon U recht op het kopen van ccn heerlijke reep Dc Gruytcr's chocolade of een rolletje drops. U ontvangt daarbij een cassabon voor 10 korting, zodat U de reep of het rolletje drops al bijna voor niets hebt! Van 23 tot en met 29 Juli krijgt U nog een extra voordcel: bij iedere pot jam, behalve de reep of het rolletje drops en behalve 10 korting nog 100 gram toffées (op bon) van 22 voor slechts 15 cent. En alweer metj 10 korting! 821 Ned. Hcrv. Kerk Beroepen te Voorat G. F. Voorhocv® te Tcrwlnsclen.* Aangenomen n. Zwolle (vac. W. C. Llgthelm) F. Bobeldijk te Oosterlittens. Bedankt voor Katwijk a/d Rijn en voor Mijdrecht S. G. J. Co verts te Oud-Vnssemcor. Gcref. Kerken Beroepen te Den Helder (3e pred. pl) D. J. Koers, vlootpred. woonachtig te Noordwljk aan Zee; te Hellendoorn G. K. Gcerds tc Drljber; te Medan F. D. Koers, vlootpred. woonachtig te Noord- wijk aan Zee, Bedankt voor Tlcl J. F. Mantz te Hantum. Gercf. 'Gemeenten Tweetal te Rilland—Bath J. Hagc- 6teln, cand te Vlaardlngcn cn J. W. Kersten, cand, te Rotterdam; te Dlntel- oord J. W. Kersten, cand. te Rotterdam én K. de Gier. cand. te Utrecht. Be roepen te Middelharnls K. de Gier, cand. te Utrecht; te Rilland—Bath J. V/. Kersten, cand. tc Rotterdam. Chr. Geref. Gemeenten Tweetal te Ede D. Drlessen te Vlaar» dingen en P. de Smit to Zeist.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3