Fa. L.H.C. ALVERS II SLAAGT BIJ S. DE LIEVER BRANDPUNTEN KOOPT NU Schooljeugd heeft in vacantie ontspanning nodig Argeloze dames op verboden paadjes! GRAND GESLOTEN BLOEMPJESDAG ATOORTSCHE KUNSTHANDEL Enige vlugge Meisjes Hervormde Jeugdraad heeft veel succes met zomerkampen LOMPEN METALEN is\t 5 JONGE ARENDEN Rembrandt ROOF IN MEXICO KAMP 51. Tel. 5536 Privé 4556 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 26 JULI 27 JULI 28 JULI WEGENS VACANTIE HUIDEN PAPIER is VSS -v HOOGHIENSTRAs HAVERMOUT PTT- hoger personeel RUNDVLEES MET VET JUIST NU ADVERTEREN! illllttilUlili! KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd' HALFJAARLIJKSE OPRUIMING Gemeentelijke Publicatie BRANDPUNTEN KUNNEN OOK TELE- FONISCH OPGEGEVEN WORDEN. TEL. 6235 U de vacantietijd voor groot en klein, voor jong en oud weer is aangebroken, zijn wij eens op informatie uitgetrokken om te vernemen wat er al zo door diverse organisaties, wer kend onder en ten bate van de jeugd in Amersfoort, op het ge bied van vacantie-ontspannmg en -besteding wordt ondernomen. Reeds vele malen schreven wij in ons blad over het werk van de verschillende speeltuinvereni gingen en hun lofwaardig stre ven om de jeugd van de straten en van allerlei kattekwaad af te houden door ze ook in de va cantie de gelegenheid tot een pïettige ontspanning te bieden. Niet minder belangrijk is de sinds enkele jaren zo bekende actie ..De jeugd van de straat", werkend juist in de vacantietijd tot groot genoegen van vele moeders vooral, maar van nog veel meer kinderen. Maar er is meer, al is het mis schien tot nu toe niet in zo ruime kring bekend. In 1946 begonnen als een particu lier liefhebberijtje met een groepje van negen jongens, is er thans onder auspiciën van de ..Hervormde Jeugd raad" gevestigd Muurhuizen no. 1. een kampeeractic gegroeid, die elke Hollandse jongen of Hollands meisje bij kennismaking wel heel bijzonder zal interesseren. Men vertelde ons hierover maar niet slechts het een en ander, maar we zijn meegetrokken naar het ter rein. waar dit jaar de tenten reeds zijn opgeslagen, waarin men een 100 tal jongens en meisjes, verdeeld over drie kampweken, hoopt onder te brengen. Men ziet het: daar zit groei in. Vóór twee jaar begonnen met één tent en negen jongens onder één lei der, die samen alles deden, ook zelfs hun eigen potje koken, gedurende vijf dagen, is men nü zover, dat men drie kampweken organiseert. Elk kamp met 35 jongeren van 1015 jaar onder leiding van vier of vijf ouderen in drie slaaptenten en dit jaar voor het eerst een keuken gebouwtje. waarin drie kooksters be langeloos hun werk verrichten om hongerige magen te vullen. Wat dat zeggen wil?: per dag b v. 600 sneed- jes brood snijden, smeren en beleg-, gen. om van de zorg voor de warme maaltijden maar niet te reppen. Toch doen de jongens en meisjes behalve hun spel. hun sluip- en speurtochten hun wandelingen en fietsuitstapjes nog net als in het eer ste jaar aan alle dagelijkse zorgen mee. Ze hebben allen op hun beurt tent-, groente- en aardappelcorvee, ze breken het hout en stoken het vuur. In Driedorp Wij maakten dezer dagen een weekend vóór ouderen mee en kun nen ons nu-voorstellen hoe de jeugd daar de eerste drie weken van Augustus in Driedorp. tussen Nijkerk en Voorthuizen zal genieten Een prachtig afgesloten, bebost heuvel terrein door de eigenaar voor dit werk vriendelijk ter beschikking ge steld waarop, onder de bomen verspreid, een z.estal grotere en klei nere tenten zijn opgeslagen. En dar» in wijde omtrek bossen, heide, ak kers en grasland; in één woord een ideaal oord om te spelen en te zwer ven. Ook met de leiding maakten we kennis en zij vertelde ons iets over het doel van deze kampen. Niet al leen maar zo zcide- men het bieden van ontspanning is hier het streven, maar zelf in het leven ge steund door de geestelijke waarden van het Evangelie, wil men ook de jeugd heenwijzen en leiden tot Hem die gezegd heeft: „Laat de kinderen komen tot Mij." In het kampleven te midden van de natuur en zo afhan kelijk van de natuur is dikwijls dë gevoeligheid van het kinderhart zo veel te groter. U moet ze zien zo vetelde men ons die jongens en meisjes uit allerlei kring en van ver schillende overtuiging want ieder die zich meldt, is welkom 's mor gens rond de vlaggemast, als de kampwet wordt gelezen, en de dag gesteld onder Gods hoede. Hoor ze hun lied zingen van blijde jool en diepe ernst, óf kruip eens mee in de tent als de leider of leidster vóór het slapen gaan nog een vertelling doet of dagsluiting houdt. Zie ook eens hoe men samen ver antwoordelijkheid leert dragen als de corveetaak moet worden vol bracht of hoe netheid wordt bevor derd niet uit eigenbelang maar om dat anders de samenleving in deze tentgemeenschap onmogelijk zou zijn bij het al maar bukkend „strootjes rapen" en de dagelijkse ..Tentinspec tie Hoe trots is elke tent op eigen orde. Rond 't kampvuur Kom eens mee bij het kampvuur, waarmede elk kamp wordt'besloten, ajs de rosse vlammengloed over al die kindergezichten speelt; gezichten tintelend van uitbundige pret naast stille devotie, als het gebed samen wordt gezegd en het laatste lied in de donkere nacht verklinkt. Als propaganda en aanbeveling be hoeven wij dit alles niet te schrijven, want men vertelde ons dat nu reeds alle drie de kampen op een enkel plaatsje na zijn bezet. Propaganda, daar zorgen de oud-kampers wel voor door hun enthousiaste verhalen over vorige jaren. Wij vermelden „We schreeuwen hier niet door elkaar" Het zonnige zomerweer had van morgen velen verleid tot een wan deling naar Het Kantongerecht. Twee, drie rijen dik stonden ver dachten, getuigen en belangstellen den op de publieke tribune. Toen allen een plaatsje hadden gevon den, riep de deurwaarder luid: „Mijnheer R...." Een klein man netje in*een licht zomercostuum en een fleurige gele stropdas op een keurig blauw overhemd, wrong zich naar voren. „U bent waarschijnlijk geen pas toor hier in Amersfoort, wel?" vroeg de rechter. „Nee," zei de man terwijl hij zich geschrokken terugtrok. „Juist," stelde de rechter vast, misschien tevreden met zijn helder inzicht in de kledij eens pastoors. „Er wordt hier schriftelijk von nis gewezen," vervolgde hij. „Het ten laste gelegde is wettig en over tuigend bewezen. Verdachte wordt veroordeeld tot een boete van f 200.- of 10 dagen." En publiek en pers werden in het onzekere gela ten over de inhoud van de achter gesloten deuren behandelde ten laste legging. Zo nieuwsgierig een mens kan zijn! Gelukkiger was de chauffeur J. B. die bij een aanrijding was be trokken geweest. Getuige W. K. kon echter niet voldoende vast- dit mooie werk omdat we er iets van zagen en misschien nog meer van gevoelden en omdat we weten hoe zeer de jeugd behoefte heeft aan en verlangt naar zulk een goed geleide vacantie-ontspanning in de vrije na tuur na een jaar van schoolbanken en straatstenen. staande feiten aanvoeren, zodat de ambtenaar O.M. zich genoodzaakt zag vrijspraak te vragen. Hoewel, naar zijn gevoelen, verdachte wel enige schuld had. De kantonrechter dacht er net zo over, zodat mr. K. Coolen geen pleidooi behoefde te houden. „Hou nou 's even uw morid, we schreeuwen hier niet door elkaar," riep de rechter toen een boswacl> ter-getuige en de twee dames-ver dachten v. d. M. in discussie ge raakten over verboden paadjes in „Nimmerdor". De dames vonden dat ze niet op verboden grond hadden gelopen, de rustige getuige, die zijn bos kent als zijn weitas, sprak hen tegen. „Waarschijnlijk te goeder trouw," oordeelde de ambtenaar O.M. en vroeg f 2.- of 1 dag van ieder der dames. „Er zal wel niets aan te doen zijn, maar we zijn het er niet mee eens," zei de jongste van de twee. „Ik denk dat de boswachter zijn eigen bos niet kent." De rechter onniste conform het requisitoir. De dames mopperend af. Geen oppositie meer in Bulgaarse parlement De laatste vertegenwoordiger van de oppositie in het Bulgaarse par- lement-Korta Loeltsjef, leider der sociaal-democraten, en acht andere sociaal- ^mocraten, zijn uit het openbare leven in Sofia verdwenen en vermoedelijk gearresteerd Door de 22 landen, die meege daan hebben aan de actie van de V.N. tot leniging van de nood der kinderen (UNAC) is ongeveer zes tien millioen dollar bijeengebracht. Soest SEC speelt voor de NIWIN Zaterdagavond a.s. om 6.30 uur speelt SEC uit Soest een vriend schappelijke wedstrijd tegen de oud-derde klasser LAREN uit Laren. De gehele opbrengst komt ten goede aan de NIWIN. De wedstrijd is speciaal op Za terdagavond vastgesteld, om voet balliefhebbers van,alle gezindten in de gelegenheid te stellen de wedstrijd bij te wonen. „Achter de wolken" Door de directie van het City- Theater te Soest waren tal van af gevaardigden van verenigingen op maatschappelijk en cultureel gebied, verder het gemeentebestuur van Soest en veel vooraanstaande perso nen uitgenodigd om Dinsdagmorgen de eerste vertoning in Soest van de veel besproken film „Achter de wol ken" bij te wonen. Deze film geeft een duidelijk beeld van de ellende van de duizenden verwaarloosde en verwilderde kinderen, die na de capi tulatie van Duitsland rondzwierven. Zelden zagen we een film die zo eerlyk en oprecht ia als deze. Deze film wordt van 23 Juli af vertoond in het City Theater. De burgemeester van Soest, mr. S. P. Baron Bentinck, dankte aan het slot de directie van het theater, die de talryke aanwezigen :n de gele genheid heeft gesteld, een klein stukje van de grote ellende, die door de oorlog is veroorzaakt, door mid del van deze film te zien. Hy wekte een ieder op het werk van U.N.A.C. te blijven steunen. De heer L. van Viersen, com mies bij de Belastingen te Soest is verplaatst naar Halfweg. Hoe de duiven vlogen De postduivenvereniging „De Vriendschap" te Soest hield Zondag j.l. een wedvlucht van Limoges (Fr.), afstand 767 km. In concours waren 56 duiven, die om 14.45 uur met Z.W. wind werden gelost. Aankomst eenste duif Maan dag 19 Juli te 10 uur, 45 min. 82 sec. De totale uitslag is: H. Pohlman 13, C. Dpkman 2, E. Daatselaar 4, Th. de Muynck 5-6. Uitslag kampioenschappen Duif en Hok Vitesse. Maximum te behalen punten Voor Hok 392 punten. I. C. Dijkman 344, 2. H. Spikman 331, 3. J. Rijnders 322, 4. H. Pohl man 313, 5. E. Daatselaar 300. Maximum te behalen punten voor Duif 392 punten: 1. E. Daatselaar 254, 2. A. J. Ver kerk 206, 3. C. Dijkman 191, 4. J. Rijnders 163, 5. W. Nieuwenhuis 163. Burgerlijke stand Geboren: Ruth Joyce, d v J Yong en P F J v d Houwen; Antonia Th, d v C Romijn en C M v Zuilen; Leendert C, z v HV os en G Keu len: Albertus G, z v T v Altena en J H Hunink; Aleide G, d v J v d Heiden en H J Kuijer; Louise M, d v H v Tol en J H Navis; Adrianus A, z v G H Smink en V v Breuke- len; Dirk, z v H Bos en H v Hum mel: Klaasiena A, d v J W Kuiper en E H de Boer; Wilhelmina M, d v P Machielse en A J v d Putten; Albertina E, d v A Beernink en E Blaas en J M A Huijer; Margare- tha R, d v G A van Logtenstein en M G v d Hoven. Ondertrouwd: J Verlinden en M F v d Witte; J Steenmeijer en R v d Pol; N J Schuijt en W Zwart; B P Thie en F van Wijngaarden. Getrouwd: Th. W. Gijsbers en H A de Wilt. THEATRE Tel. 4632 TWEE UREN VAN HARTELIJK LACHEN BIJ: THEATER wiiy TeI 6572 DE SPANNENDE VLIEGFILM Met o.m.: EDW. G. ROBINSON Een film over en door de Royal Air ^orce Toegang elke leeftijd. ACTIE - SPANNING HUMOR GENE AUTRY in de nieuwste Wild-West-film: (Down Mexico Way) Toegófng 14 jaar VOOR AANVANGSTIJDEN: ZIE AGENDA TEN BATE VAN HET SANATORIUM „SONNEVAKC K" te Harderwijk, uitgaande van de Veren, tot Christelijk hulpbetoon aan TUBERCULOSELIJDERS, te houden op a.s. ZATERDAG 34 JULI. Steunt door Uw giften dit mooie vwerk. HET DAMES-COMITé. A 2.0 V i\<M ïu^: \l« JTl W°° VLUGKOKENDE ,rrtni" Het Staatsbedrijf der PTT vraagt Ter aanvulling van het corps Hoger Per soneel zal een beperkt aantal jonge krach ten ln opleiding genomen worden. Hiervoor kunnen zich aanmelden personen van 17-22 Jaar, ten minste in het bezit van het eind diploma HBS vijfjarige cursus, Gymnasium of daarmede gelijk te stellen inrichting van onderwijs. Gedurende de opleiding wordt een vergoeding genoten. Na de op leiding volgt bij geschiktheid plaatsing in een leidinggevende functie. Aanmelden: Uitsluitend schriftelijk vóór 1 Augustus a.s. b(j de chef der afdeling Aanneming Personeel, Loopbaancontróle en Psychotechniek, Hoofdbestuur der PTT, Kortenaerkade 11, 's-Gravenhage, onder opgaaf van volledige naam en voornamen, geboortedatum, adres, behaald diploma en bijzonderheden omtrent eventuele verdere theoretische of practische vorming. Gewaar merkte opgaaf van eindexamen-cjjfers bijvoegen. HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Plastic Slacouverts f 1.50 Koperen panlappen f 0.27 Tafelmessen, roestvrij f 7.95 Punaises, per doos f 0.16 Lepels en Vorken p. stf 0.85 Gasaanstekers met reserve vuursteentjes f 1.75 SCHILMACHINES voor nieuwe aardappelen en worteltjes f 14.50 sterke DEKSTOELEN beukenhout met linnen loper f 18.60 SPEELGOEDEREN Vliegers f 0 50 Poppen Ballen f 0.75 Serviesjes Werpringen f 1.85 Emmertjes Rackets f 175 Fornuisjes TOILETARTIKELEN Plastic zeepdozen f 0 70 Scheerdozen f 4. Haarkammen f 0.50 Rubber Badsponsen f 1.10 Massageborstels f 3.85 f 2.95 Autopeds f 17.95 f 2 35 Poppenwagens f 9. f 1 05 Fietsjes f 19 50 f 2.95 Schommels f 8.75 KAMPEERARTIKELEN Boterdozen f 2.95 Zaklantaarns t 1.95 Kaarsen per pak f 1.10 Dekenspelden f 0.18 Borden - Mokken - Bestekzakjes LEPELTJES MET KOPPELPOORT of O. L. VR. TOREN bijzonder mooi uitgevoerd, een aardige verrassing f 2.40 Langestraat 76 Amersfoort Hoek Hof, Tel. 4452 j DEZE WEEK PRIIVIA Een keur van vleeswaren. W. v. d. KLASHORST en Zn.. Krommestr. 37 - telef. 3771. TE KOOP AANGEBODEN Te koop B.M W. Cabrio let 1939. Opel-cadet 1939, Auburn cabriolet 1937, Mer- cedes-sedan 2 3 1940. Stude- baker-sedan 1940. Meucedes 4 onder de kap 1937 1.7. Che- vrolet-sedan 1939. Ai deze wagens kunnen desge wenst ged. gefinancierd worden. Te bevr. tel. 31610 A'dam of br. onder No 8125 bureau van dit blad In goede staat zijnde mo tor te koop. Moet weg we gens plaatsgebrek. Te be vragen Zaterdag na 3 uur. Soesterweg 530. 8120 door- YV. Meuldijl 700. Hela. sheriff!" riep ik verwonderd. ..Wat betekent dat? Waarom zwaai je zo krijgshaftig met je revolver? Je hebt de verkeerde voor ik ben geen misdadiger en Oewah-Uk ook niet! Wat kom je doen?" „Geen grapjes." zei de politieman. „Jullie hebt goud gestolen van een eerlijk cowboy en daarvoor zul je hangen. Hou je handen omhoog!" Ik was eerst te verontwaardigd om te protesteren tegen zó'n malle beschuldiging, maar Oewah-Uk schreeuwde, dat het groot veel onzin was en dat we gisteren zelf Don Kabalos gezien hadden die het wel deed! „Ja." stamelde ik. „wij zijn juist be zig om die boeven te vangen en nu kom jij, she riff En ik heb nog iets voor je: je gouden ster. dat politie-insigne Het lag middenop de prairie „Ook gestolen." zei de eigenwijze sheriff. Net als die zak goud. Jullie zijn misdadigers en je krijgt je straf!" „We hebben geen goud gestolen." riep ik nijdig. „We hebben niets!" Toen deed de sheriff iets. dat op goochelen leek. ik kon mijn ogen niet geloven! Hij bukte zich en haalde achter mijn hoed een zak vandaan, die zwaar woog van het goud! ..Alsjeblieft." nep hij grimmig, „hier is het bewijs. Ik arresteer jullie in de naam der weti" „Iemand heeft die zak hier neergelegd." schreeuwde ik wanhopig, maar de sheriff luisterde niet, want hij kreeg het plotse ling veel te druk met Oewah-Uk. Die liet zich niet vangen. Met indiaanse snelheid slingerde hij zich op ons paard en stoof weg zich niet storend aan de kogels die de sheriff hem nazond. „Dat is er een minder." zuchtte ik. ..Je hebt een strop, she riff!" De sheriff bromde, dat hij mi) tenminste wel had en hij bond mij met een stuk touw, zette mij voor op zijn paard en reed mij naar het stadje waar de gevangenis was „Daar ga je. Ketelbinkie." dacht ik. „Je wordt door een domme sheriff in de gevangenis gestopt vóór je zelf iets hebt kunnen doen. Mooie geschiedenis is dat!" TE HUUR AANGEBODEN Te huur intieme zaal (parketvloer) voor bruilof ten e.d. Keuken en pick-up aanwezig. Korte Gracht 20. tel. 5083. 8090 PERSONEEL AANGEB. Combinatie vraagt brei en stopwerk. Administra tieve arbeid en verzeke- rings-adviezen worden door combinatie tegen billijke condities verzorgd. Brieven onder No. 8106, bureau van dit blad. LESSEN Voor autorijles A. v. Nie, Inlichtingen Lissone-Linde- man. Varkensmarkt. Amers foort. Tel. 5637. Gedipl. In structeur. Ook afzonderlijk theorie. 8122 Eerste Amersfoortse Auto- ryschool, G. v. d. Hooff, ge dipl. instructeur. W v. Me- chelenstraat 26. tel: 5381. 8124 DIVERSEN Leesbibliotheek W. Lamme, Oude Soesterweg 97. Zorgt voor gezellige avonden. 8119 Welke Jongedame v. g. h. sportief, algemeen ontwik keld wenst kennismaking met dito jongeman 27 jaar. Uitsluitend serieuze brie ven en foto (beide retour) onder No. 8118 bur. van dit blad. 14 Kinderopn. aan huis in album f 7.50. Reproducties, retouchp. Foto's op elk ge bied. Arcbifoto. Rubens- straat 79. Amersfoort. Tel. 13070. 8123 Rijksambtenaar op de Noord-Veluwe vraagt f 2500.ter leen. Brieven met condities ónder No. 8121 bur. van dit blad. Wij gaan van 26 Juli t/m 31 Juli met vacantie. Por tretspecialist De Smalen. 8133 IIIIIIIWIIUIIIIIIIIIIIUIIIIUIl IN ONZE worden restanten opgeruimd tegen de ZIE ZIJ-ETALAGE I i j halve prijs ot minder UTRECHTSEWEG 36 - 38 Wollen jaeger Pantalons Wollen jaeger Borstrokken Wollen jaeger Hemden Half wollen Pantalons Half wollen Borstrokken Half wollen Hemden Jongens Blouses, ook in khaki Jongens Polo's Heren Polo's Overhemden met vaste boord in gekleurd en wit ('ITGEBRÈIDE SORTERING OVERHEMDEN' Heren Pyama's Dames Pyama's Dames Nachthemden TRICOTAGE- EN MODEMAGAZIJN SINDS 1848 ARNHEMSESTRAAT 15 TELEFOON 340S voor licht inpakwerk gevraagd. Leeft vanaf 16 jaar. Goed loon. NEDERLANDSCHE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE N.V. - SOESTDUINEN Reiskosten worden vergoed. GEMEENTE-REKENING Burgemeester en Wethouders van Amersfoort bren gen ter openbare kennis, dat de rekening van inkom sten en uitgaven der gemeente over het jaar 1945 en die der bedrijven over hetzelfde dienstjaar, door hen aan de raad aangeboden, vanaf heden, gedurende 14 dagen voor een ieder op de secretarie der gemeente ter lezing liggen. Afschriften van deze rekeningen zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Amersfoort. 21 Juli 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd, de secretaris. de burgemeester, - J. HAARS H. MOLENDIJK

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4