DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sow jet-superforten nemen deel aan luchtoefening Een ponny-wagonette voor de prinsesjes Aanval op het hoofdkwartier der V.N. opgehelderd Verslaggever had een interview met de geest van Sokolofsky De maarschalk was goed geluimd Dr. Beel opnieuw formateur „Raad van Tucht" voor journalisten Oplossing ligt voor de hand DE Kruisende wegen Aangeboden door wagenbouwers Ierse voetballers pessimistisch Olympische vlag verdwenen Oorlogspiloot liet een bom van licht kaliber vallen Zaterdag 24 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1079] Opgericht door de Stichting „Hei Parool - Giro 510330. Uitgave* N V De NieilWÊ Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnement*- o Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TJ. DB" BOORDEH RONDOM BERLIJN Terwijl de R.A.F. bekend maakte, dat Sovjet-vliegtuigen Vrijdag' twee maal de vüegrcgel in de Britse luchtcorridor naar Berlijn hadden overtreden, werd uit Russische bron vernomen, dat op het vliegveld de Dessau 17 vier-motorigc Sowjet-superforten zijn geland. Deze vliegtuigen zullen in dc komende dagen boven de Sowjet-zone aan de oefenvluchteu en manoeuvres van het rode luchtwapen deelnemen. hun marken, want na 27 Juli zal de „Deutsche Mark van de Deut sche Notenbank" in de Sowjetzone cn in Berlijn de enige geldige geldsoort zijn. Per hoofd zullen zeventig mark op verzoek worden omgewisseld. Bedragen boven zeventig mark inr hoofd moeten gedeponeerd worden op een bank en kunnen na 15 Augustus zonder beperking wor den opgenomen. Alle banken kun nen hun kasgeld a pari inwisselen. In Amerikaanse kringen gelooft men echter niet. dat de Sowjet- toestellen van hetzelfde kaliber zijn als de Amerikaanse B29, aangezien nauwelijks kan worden aangenomen, dat het vliegveld van de voormalige Duitse Junker-fa- briek landingsmogelijkheid bieden zou aan dergelijke zware machines. Opgemerkt wordt, dat de B29 en ook de Constellation om deze reden thans niet eens op Tempel hof kunnen landen. Nog raadselachtiger zijn de berichten, die wij vannacht om trent een exclusief interview kregen, dat de correspondent van United Press met maarschalk Sokolofsky zou hebben gehad. Informeel zou de Sowjet-gou- verneur voor Duitsland hebben meegedeeld. dat Rusland de blokkade voor Berlijn zou op heffen, indien de Amerikanen hun zone van Duitsland voor de Russen openstelden. Enkele uren na ontvangst van het verslag van dit interview mel den de verschillende persbureaux het commentaar der politici in Washington, Londen en Parijs op deze Russische mededeling. Het duurde echter niet lang, of het officiële Sowjet nieuwsbureau verspreidde het bericht, dat maar schalk Sokolofsky.... in 't geheel geen interview heeft toegestaan en zelfs geen correspondent heeft ge zien. En de U.P.-correspondent die niets van hetgeen hij heeft meege deeld terug wil nemen en, integen deel. zegt. dat zijn verslag met de waarheid overeenstemt schreef nog-al. dat de maarschalk zeer goed geluimd was. Inmiddels wordt uit Washington gemeld, dat de collega van Soko lofsky, generaal Clay, een onder houd met Truman heeft gehad. Voorts heeft Clay een besloten zit ting bijgewoond van enkele leden van de commissie van de betrek kingen met het buitenland van het Huis van Afgevaardigden. De Oost-Berlijners zullen zich de komende dagen weer eens ledig houden met het omwisselen van Duizend Nederlanders krijgen deviezen voor Frankrijk De mogelijkheden voor het rei zen van Nederland naar Frankrijk zijn door een nieuw handels- accoord, dat cnlangs tussen de re geringen van deze beide landen werd getekend, aanzienlijk ver groot. Van Nederlandse zijdt wordt voor het nieuwe verdragsjaar een bedrag van zeven millioen gulden beschikbaar gesteld voor degenen, die in dat jaar naar Frankrijk gaan. Dat betekent, dat er per maand ongeveer duizend Neder landse toeristen een bezoek aan Frankrijk zullen kunnen brengen. Hevige regenstorm boven Neurenberg Donderdag woedde boven Neuren berg een hevige regenstorm. waardoor ruines van huizen ineenstortten. Vier personen werden gedood en 14 gewond. Het tramverkeer stond gedurende vijf uur stil, terwijl kleinere gebouwen cn geparkeerde auto's te lijden hadden van vallende stenen en omwaaiende muren. Amerika levert Turkije oorlogsschepen Turkije heeft Vrijdag elf Amerikaanse oorlogsschepen ontvangen, waaronder acht mijnenvegers en een reparatie schip. Henry Wallace: Progressief kapitalisme moet een kans krijgen Gisteren begon te Philadelphia de conventie van de „derde partij" var Henry Wallace. De leuze van de partij is- „Vrede, Vrijheid, Overvloed". Wallace reide de vrede te wensen, opdat het progressieve kapitalisme een kans zou krijgen In de V.S. Ofschoon, hij nog niet direct plannen had om een bezoek aan Rusland te brengen zou hij er heen gaan als hij werd uitgenodigd Inmiddels heeft Thomas E. Dewey, de republikeinse candidaat voor het pre sidentschap, de situatie ln Europa be sproken met generaal Dwlght Eisen hower. Een van Dewey's medewerkers zei, dat zij „Europese aangelegenheden en onze militaire positie aldaar" be sproken hebben. Men neemt aan, dat Dewey Eisenhower's zienswijze in het bijzonder Inzake de situatie in cen traal Europa, wilde weten. De Regentes heeft dr L. J. M. Beel ontheven van zijn vorige opdracht en hem thans opdracht verleend tot het vormen van een kabinet. Twee troepenschepen huiswaarts Vrijdagmiddag zijn het m.s. Jo- han van Oldenbarnevelt en het s.s. Groote Beer, die in convooi zullen varen, van Batavia naar Amster dam vertrokken. Aan boord van de Oldenbarne velt bevinden zich 1750 militairen en gezinnen van militairen en aan boord van de Groote Beer ongeveer 1500 man terugkerende troepen. Beide schepen worden 18 Augus tus te Amsterdam verwacht. Gistermiddag werd door mr, M. Rooy, voorz. van ae Federatie van Nederlandse Journalisten. de „Raad van Tucht" dezer federatie geïnstalleerd. Dit tuchtrechtcollege aldus mr Rooy levert naar buiten het be wijs. dat de Nederlandse journalis ten hun positie m de maatschappij zien als dienende functie. Het tuchtcollege zal 'n jurispruden tie vormen, waaruit zich een stel ereregels zal kristalliseren, dat het gedrag der journalisten bepaalt Tot voorzitter van de raad is benoemd prof. mr. J A. van Hamel. Twee zusjes overreden Donderdag had te Hank (N.Br.) een ernstig ongeval plaats. Twee zusjes, respectievelijk 2 en 4 jaar oud, waren met andere kinderen aan het spekn bij een nieuw aan te leggen weg. Op een gegeven ogenblik reed een vrachtwagen met zand achteruit, tengevolge waarvan de twee meisjes werden gegrepen. Zij kwamen onder de wielen te recht. Het tweejarig kindje werd op slag gedood, terwijl het andere zwaar gewond naar het ziekenhuis werd overgebracht. Finland wenst vriendschap met Rusland te handhaven Het voornaamste doel van dc Finse buitenlandse politiek is het handhaven cn verstevigen van een vriendschappe lijke en gedegen verhouding tussen dc Sowjet-Unie cn ons volk." aldus presi-» dent Paasiklvi bij de opening van het nieuwe Finse parlement. De president zei voorts, dat dc eco nomische. sociale cn culturele betrek kingen met de Scandinavische landen en andere staten een bevredigende ont wikkeling vertoonden. PTT tegen gebruik van ball-point pennen PTT deelt-het AN P. mede: „Daar gebleken is. dat het schrift van de z g. kogelpunt (Ball-polnt)- pennen niet voldoet aan de daarvoor door de P.T.T. gestelde eisen, is het gebruik ervan voor het Invullen van die P.T.T.-formulleren, waarvan de In vulling met inkt of inktpotlood moet geschieden, niet toegestaan." Schip van Columbus thans verbrand In de filmwereld zal de reproduc tie van het vlaggeschip van Colum bus, de „Santa Maria" met zo spoe dig worden vergeten. Nadat het eerst zoek was geraakt en dan door vliegers enkele mijlen bulten de kust was gevonden, wordt thans meegedeeld, dat het schip door brand is vernield. De wachtman aan boord van het scheepje bemerkte de brand pas. toen de vlammen hem bereikt had den. Hij is met verschillende brand wonden in het ziekenhuis opge nomen. Marie's ploeg heden voorgesteld André Marie, die nu definitief de opdracht tot vorming van een nieuw Frans kabinet heeft aanvaard, zou- vandaag de samenstelling van de nieuwe regering in de ntionale as semble bekendmaken. Het schijnt een kabinet te zijn geworden van de Derde Macht, dat als buffer zou moeten dienen tussen De Gaulle en de communisten. Het belangrijke verschil met het kabinet-Sehuman zal waarschijnlijk gelegen zijn in de portefeuillvan buitenlandse zaken, die niet meer door Georges Bidault zou worden beheerd, maar waarvoor Léon Blum (s^c.) of Paul Reynaud (onafh.) in aanmerking schijnen te komen. Niet minder dan 85 leden van de Vereniging van Carrosserie- en Wa genbouwers „Het Sticht" wonend in stad en provincie, hebben gezamen lijk gebouwd aan de ponnywagen, waarmee zij vandaag op Soestdijk do prinsesjes hebben verblijd Het chique wagentje, geheel in stijl uitgevoerd, is ontworpen door de Secretaris der Vereniging, man Van het initiatief tevens, de heer H. Hartemink te Utrecht, die het ge schenk namens de Vereniging en in tegenwoordigheid van het gehele Bestuur, aan het prinselijk ouder paar heeft aangeboden. Hij heeft de tekening moeten maken voor elk onderdeel tot in de fijnste finesses, juist omdat elk stukje in een andere werkplaats zou worden vervaar digd. De afspraak was. dat ieder lid het voor zijn rekening genomen on derdeel ook eigenha h-dig zou uitvoeren, teneinde het geheel wer kelijk tot een. uiting te maken van Het ponny-wagentje dat door de Stichtse wagenbouwers aan de Prinsesjes te Soestdijk is aangeboden. de aanhankelijkheid aan het vor stenhuis. Van het drietal ontwerpen dat ge maakt werd. een Utrechts wagen tje, een wagonette en een dos dos koos Prinses Juliana het wagonette- model. De vervaardiging heeft meer tijd gevorderd dan men aanvanke lijk dacht. Enkele delen moesten uit het buitenland worden betrok ken. Voorts waren de leden over stelpt met opdrachten voor vitale bedrijven, terwijl de personcelbezet- ting zeer slecht is. De wagonette zie de foto is een zo getrouw mogelijke naboot sing van het rijtuigmodel van die naam. gemaakt op c a 6'10 van de originele grootte. Het heeft oor spronkelijke collings-patent-assen. rijtuigveren met open huizen en bronzen lagertjes 'om piepen te voorkomen), keürige ouderwetse kaarslantaarns en is ingericht voor enkele ponny en voor het span De wielen hebben rubberbanden, dc spatschermen en sierlijk gebogpn bovenparielen zijn van noten-, de onderbak van iepenhout. alles ge lakt in natuurkleur. De rechtstaande zweepkoker dient voor de grote weg. de schuinstaande voor de bos paden Achterop is een mandje be- estigd voor het meenemen even- tueel van wandelstokjes, hockey sticks of paraplu Op de achterzijde is op discrete, maar sierlijke wijze het wapen van de prinsesjes geschil derd door de kunstenaar-heraldicus Auke van der Zweep, ook een stad genoot. die jarenlang o.m. tekenaar is geweest bij de Duitse Orde Baly.e van Utrecht. Dit wapen, ook door hem indertijd ontworpen, laat op twee kwartieren de leeuw van Oranje en op twee andere de jacht hoorn van Nassau zien. in 't hart de roos van Lippe-Biesterfeld. De heer v. d. Zweep heeft het wapen in ruitvorm geschilderd, zoals gewoon te is voor vrouwelijke leden van de adel. Aan het geschenk dat het oude rijtuigje niet al te best meer zal gaSn vervangen, is een speciaal samengesteld album toegevoegd met foto's uit de werkplaatsen van de wagenbouwers, terwiil zij bezig zijn aan de vervaardiging van hun on derdeel. Ook de namen van de leve ranciers. die belangeloos meewerk ten. zijn vermeld. Op zichzelf is dit album al een aantrekkelijk bezit en een blijvend getuigenis van de le vende waarde van dit aloude, schone ambacht. Ierse voetbaldeskundigcn zijn van mefiing, dat het elftal van Eire Maandagavond in Portsmouth niet de minste kans zal maken tegen het Nederlandse elftal in de voorwed- strijd voor het Olympische voetbal- tournooi. Er is in Ierland een groot gebrek aan voetbalamateurs van formaat en het elftal, dat tegen Nederland zal spelen, staat niet op hoog interna tionaal peil. De Olympische vlag met de vijf ringen, die op een negen meter hoge mast in het midden van het Olym pisch kamp te Richmond al een "Week boven de hoofden van honderden athleten heeft gewapperd, is spoor loos verdwenen. Het is nog niet dui delijk, wie zich de vlag heeft toege ëigend, doch de kampcommandant veronderstelde, dat wellicht een sou venirjager aan het werk was ge weest. Hij uilde „iets doen'' Donderdag werd het hoofdkwartier der Verenigde Naties te Lake Success in rep en roer gebracht. Een piloot, Stephan Supina, die uiterst teleurgesteld was over de onbekwaamheid van de U.N.O. en die vreesde, dat dc Verenigde Staten op een nieuwe oorlog aanstuurden, „wilde Iets doen". In zijn klein Aeronca-toestel cirkelde hij boven het gebouw en I liet toen een bom van licht kaliber vallen, die op ongeveer 100 mett>r j afstand van het gebouwencomplex in de lucht tot ontploffing kwam zon- j der schade aan te richten. Wereldkampioenschap equipe schermen Aan de wereldkampioenschappen schermen equipe voor dames (flo ret), die op 24 en 25 Juli in de tcn- nishal van park Marlot gehouden worden, zullen 10 landen deelnemen, nl. Oostenrijk, Hongarije, Zwitser land, België, Polen, Engeland, Frankrijk, Denemarken, Ver. Staten en Nederland. De Nederlandse equipe is samengesteld uit mevr M. Meijer van der'Lui (Rotterdam), mej. A. Middendorp (Den Haag), mevr. Van Renen-De Ta (Utrecht), mevr. Van Royen-Buillab (Amsterdam), mej A. Ecreve (Den Haag), mej. A. de Vrie (Dën Haag). Zabo neemt de leiding Na de 5e ronde voor het interzone tournooi te Stockholm luidt de stand: Zabo 3 Vj, Yanofsky 3 plus 1 af gebr., Bronstein, Lilienthal en Boeoek 3, Najdorf, Gligoric en Tahl- berg 2\t plus 1 afgebr., Pirc 22, Trifunovic 2 plus 2 afgebr., Ragosin 2 plus 1 afgebr., Bondarefsky en Stolz 2, Boleslafsky 1 Is plus 3 afge br., Kotof IV2 plus 2 afgebr., Flohr en Pachman l\<2 plus 1 afgebr., Tar- takower en Steiner 1 plus 1 afgebr., Lundin Vt. Het Internationaal Olympisch Co mité heeft bepaald, dat de nieuwe staat Israël niet aan de Olympische spelen kan deelnemen. Supina zette daarna koers naar het nabijgelegen vliegveld Laguardia, waar hij een onaangekondigde landing uit voerde Hij vertelde de employes, dat hij wilde tanken, leende van een hun ner veertig cent en verdween Tengevolge van de ontploffing stroom den de drieduizend employés van het UNO-hoofdkwartler naar bulten en ve len verkeerden ln dc veronderstelling, dat er een luchtaanval gaande was. Thoma Supina, een broer van de oor- «igsvlieger, vertelde dat Stephen de laatste weken In zeer gedeprimeerde stemming verkeerde tengevolge van de Berlllnse crisis en dat de lethargie v.in de UNO htfm ongetwijfeld had aange spoord „tets te doen" Hij heeft velen van zijn makkers zien sneuvelen, schoot zelf twee vijandelijke vliegtuigen neer en vloog eenmaal tezamen met zijn eer ste piloot na een luchtaanval op Duits land, naar zijn basis terug, terwijl de overige leden van de bemanning dood in het vliegtuig lagen HIJ was zeer be vreesd voor een nieuwe oorlog, aldus Thomas Supina. en zeide bij herhaling dat er Iets gedaan moest worden om tie UNO tot handelen te krijgen. Na de eerste schrik te hoven te zijn gekomen Is men in de kringen van de UNO geneigd de gehele geschiedenis meer als een grap te gaan beschouwen, maar waarnemers wijzen er op. hoe kwetsbaar het hoofdkwartier van de wereldorganisatie Is voor dergelijke da den van krankzinnigen of fanatici. Supina heeft zichzelf aangemeld Hij zal beschuldigd worden van illegaal be zit van cxplosicven De politic heef' bij dc plaats van het „bombardement" een envelop gevonden, geadresseerd aan de Algemene Vergadering van dc V.N Deze envelop bevatte de papieren hetreffende ontslag uit het leger van Stephen J Supina. voormalig technisch* sergeant bij een Amerikaans bombarde, mentseskadcr. Over de papieren heen was met rode Inkt geschreven: Wij wil len vrede Wij hebben vrede nodig, we hebben genoeg van de oorlog. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend dat ln de afgelopen week tot haar leedwezen de navolgende verliezen zijn gerappor teerd: Koninklijke Landmacht: Sold. G Kouwenberg. uit Amsterdam: Korp. A. W. Lip. uit Oud Beierland (Z-H): Korp. H. Toppelenburg, uit Rotterdam. Brood en suiker gaan in België van dc bon Per 1 October zuilen brood en suiker in Belcié nipt langer tot de gedistribueerde producten behoren. De enige producten die clan nog op de bon zijn, zijn zeep. spijsolie en geïmporteerde boter. Het is even wel niet uitgesloten, dat .tegen ge noemde datum ook deze producten vrij van distributie zullen zijn. Nederland krijgt rijst Wanneer er uitvoering wordt ge geven aan de aanbevelingen van de internationale Noodvoedselraad (IEFC), zal Nederland in de twee de helft van dit jaar dc beschik king krijgen over een hoeveelheid van 12.500 ton rijst; dat is twaalf ons per persoon. De overige landen van Europa zullen genoegen moe ten nemen met 98500 ton. Prijzen voor schoencrêmc .De prijzen voor schoencrème in verpakkingen boven 100 gr. zijn een weinig verlaagd. Ook de prij zen van de vloeibare boenwas op oliebasis zijn gereduceerd: een pot, inh. 375 gr., kost thans 1.02 tegen 1.20 voorheen. Deze nieuwe rege ling treedt 18 Augustus in werking. E vorming van een par lementair kabinet op brede basis ls mislukt. Dit bericht komt allerminst als een verras sing, v/aar het reeds, voordat Dr. Beel met zijn pogingen ln deze riêhting beqon, bekend was, dat de P.v.d.Aeen onmisbare factor ln deze combinatie van vier, niet bereid was om doze oplossing te aanvaarden. WIJ kunnen de lolders van do P.v.d.A. geen onqcli|k qeven, dat zij te dezen aanzien het stand punt van „non possumus" wij kunnen niet) hebben lnqenomen. Het is natuurll|k waar, dat. zoals de politieke verhoudlnqen to on zent nu eenmaal llqgen, dc vor ming van een reqorlnq alti|d zal moeten geschieden op de basis van een coalitie tussen minstens twee partijen, aanqozien er nu eenmaal niet één partij Is, die do volstrekte meerderheid in het par lement bezit. Zoals hot waar is, dat Iedere coalitie tussen partijen de noodzaak meebrengt van een compromis, van qovon en nemen van weerskanten. Maar het ls ook een feit, dat het gewenst is om dit water doen ln de wijn van het be ginsel tot een minimum te beper ken; de kans ls anders qroot, dat er een drankje ontstaat, waarvan de oorspronq nauwelijks meer to herkennen Is. Naar onzo mening heeft ons land aan een regering met zo'n sterk verwaterd proqram nu wel ln de laatste plaats behoef, te en daarom kunnen wij het on mogelijk betreuren, dat de combi natie van vier. waarin elk der be trokken partijen zich al heel gauw onbehaaglijk zou zijn gaan voe len, niet verwerkelijkt ls kunnen worden. Nog veel minder betreuren wl| het, dat de constructie, welke Dr. Beel te elfder ure noq heeft qe- probeerd, de oorsprong van een soort extraparlementair kabinet, dat Intussen tegelijk weer ln zo verre parlementair zou zijn door dat de vier fracties (JC.V.P.. P.v.d.A,, V.V.D. en C.H.U tenminste op één punt, nl. de grondwetsherziening, bij voorbaat hun instemming met het regeringsbeleid zouden moeten i betuigen, op niets is uitgelopen. Wij begrijpen best. dat Dr Beel ln zijn wens om een tweederde meerderhelcj te verzekeren, tot deze constructie gekomen ls. maar wij zijn van mening, dat ten eerste de tijd voor een ex- tra'parlementalr kabinet niet is gekomen. ten tweede, dat hot door Dr. Beel bedachte „buitenissig kabinet" (de betiteling stamt van de N.R.C.) een v/onderlijk kunstproduct ls, dat niets aantrekkelijks heeft, en ten dorde, dat Dr Beel te ver ls gegaan ln zijn verlangen om zich de zekerheid van een tweederde meerderheid voor de grondwetsherziening te verschaf fen. Wat dit laatste punt betreft, waarvoor zou de nieuwe regering het er bij de grondwetsherziening niet op aan laten komen? Wij cite- ren hier met grote Instemming de beschouwlnq uit de N.R.C.i „In onze ogen kan men er echter nog steeds, |a meer dan ooit van op aan, dat er ln wezen heel wat deugdelijker waarborgen bestaan, dat die bijzondere meerderheid be haald zal worden. En zulks zon der methoden van twijfelachti ge staatkundige waarde. De deugdelijkste v/aarborg achten wij gelegen In de nuchtere feiten, welke de V.V D en de C.H.U. eenvoudig zullen dwln. gen om, zondei^'dat er te voren door deze partijen een absoluut jawoord ls gegeven, de bewus te maatregelen straks te helpen aannemen. M.a.w. gezond ver antwoordelijkheidsbesef zal on getwijfeld tenminste twee der de van de leden van belde Ka mers tot een positieve houding nopen." Weerbericht TOENEMENDE BFWOLKING Weersverwachting, geldig tot' Zater dagavond. Geleidelijk toene mende bewolking, zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen en stij ging van tempera- tuür. In het Oosten van het land een groot deel van de dag nog droog weer. In het Westen plaat selijk enige regen. 25 Juli. Zon op 4.50. onder 20 41. Maan op 22 41. onder 9 12. 26 Juli Zon op 4 52. onder 20 40. Maan op 22.52, onder 10.21. r> t'V I I_J ET kabinet op brede basis ls I A -1 thans mislukt, evenals de prf- vé-constructle van Dr. Beel. Thans j wordt het. dunkt ons, meer dan tijd om een formatie ter hand te nemen op de basis van de be staande regeringscoalitie van J K.V.P en P.v.d A. Alle factoren voor een spoedig slagen hiervan moeten toch aanwezig zijn, wem- j neer deze beide partijen, die twee jaar geleden onder moeilijke om standigheden de verantwoorde- lijkheld hebben aangedurfd, thans, nu het ln zekere zin zelfs eenvou diger Is, opnieuw blijk geven een- zelfde moed. eenzelfde gevoel van verantwoordelijkheid, een zelfde constructieve politiek te be- I zitten. Om tal van redenen is het ge wenst, dat wij ln de kortst moge lijke tijd. een regering krijgen, dl& weet wat zij wil Niet in de laatste plaats gezien de situatie in de we reld. Het moge dan al zo zijn, dat geen onmiddellijk oorlogsgevaar dreigt, dat er zelfs tekenen zijn, die op een ontspanning v/ljzen, maar desalniettemin achten wij het speciaal van internationaal oogpunt uit bekeken noodzakelijk, dat met de vorming van een nieu we regering zo snel mogelijk wordt voortgemaakt. Wij hebben het al betreurd, dat Nederland op de Conferentie van Den Haag, waar zulke belangrijke en dus voor onze toekomstige buitenland, se politiek bindende besluiten ge nomen hetén te zijn» vertegen woordigd was door een demlssion- naire minister, al zijn wij er ove rigens van overtuigd, dat dit in da practijk niet zo veel verschil zal hebben gemaakt,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1