DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nieuwe nota aan Rusland in voorbereiding Kabinet-Marie gevormd Sprookjesvorst gaat kamperen Mussert, Rauter, Christiansen West-Duitsland krijgt zeer spoedig parlement en grondwet Chef van Berlijnse politie afgezet Bizonia sluit grens met Sovjet zóne Tijdelijk minder vlees Bidault vervangen door Schuman Geen lang leven? Om vrouwengrillen trotseert de Aga Khan het oerwoud M Stormloop om zonnehoeden Arabieren stellen weer voorwaarden Lagerhuisdebat afgelast Nieuws van de Olympische spelen Nederland-Eire 3-1 .Dinsdag 27 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 108Ï Opgericht door de Stichting ..He» Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Posthui 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Twee conferenties hebben zich in de afgelopen vierentwintig uur met de toekomst van Duitsland bezig gehoudeiV De ene werd te Londen gehouden door de drie hoge Ame rikaanse diplomaten Bohlen, Dou glas en Bedell Smith, de andere te Frankfort door de generaals Clay. Robertson en Koenig, de drie Weste lijke bevelhebbers met de elf pre miers der West-Duitse Lander over een West-Duitse regering. - In Berlijn is nieuwe opschudding verwekt doordat dr. Friedcnsburg, de waarnemend burgemeester van de stad. Paul Markgraf heeft ont slagen. Markgraf was indertijd door de Russen aangesteld als hoofdcom missaris van de Berlijnse politie. Over de vergadering te Londen is alleen bekend geworden dat deze commissie van drie belast zou zijn met de opstelling van een nieuwe nota aan de Sovjet-Unie. Voorts is er in Londen intensief van gedach ten gewisseld tussen Britse en Amerikaanse vertegenwoordigers. De berichten dat er een officieel voorstel zou zijn gedaan tot een bespreking van de kwestie Duits land door de Grote Vier, zijn tegen gesproken door Charles Ross. pers chef van Truman. De conferentie te Frankfort tus sen de drie Westelijke gouverneurs en de Duitse ministerpresidenten heeft tot overeenstemming geleid. De voorbereidingen voor het bijeen- roeoen van een constituerende ver gadering voor West-Duilsland zul len vandaag beginnen. De consti tuerende vergadering zal „parle mentaire raad" worden genoemd en de voorlopige grondwet "zal ..basis wet" heten. De parlementaire raad zal worden samengesteld uit dele gaties uit de parlementen der di verse Duitse skaten (Landen, in verhouding tot het aantal inwoners dier staten. Een aparte clausule der overeenkomst voorziet in deelne ming door de Russische zone, wan neer zulks gewenst wordt. Gene raal Clay moest de conferentie Weer tweepartijen kabinet? (Van onze Haagse redacteur) Het overleg tussen minister Drees en formateur Beel schijnt op de formatiepoging toch npg invloed te hebben gehad. Naar vanmorgen verluidt heeft de heer Beel het denkbeeld van het vierpartijen-ka- binet thans definitief laten vallen en streeft hij thans naar een rege ring waarin leden van de KVP en van de Pv.d.A. in overwegende mate zitting zouden hebben, terwijl voor verschillende portefeuilles personen zouden worden uitgeno digd, die een belangrijke plaats in het openbare leven innemen. Na deze wending in de ontwik keling schijnt de verpachting ge rechtvaardigd te zijn dat de heer Beel nog deze week zijn kabinet zal kunnen presenteren. Het ektra parlementaire karakter dat dit kabinet dan zal hebben maakt het niet nodig dat de heer Beel met de fractieleiders nog over leg pleegt. Intussen kan men wel aannemen dat hii de socialistische ministers nauwelijks mee zal krij gen, indien deze niet zeker zijn van een afwachtende, doch positieve houding van hun partij. In dit ver band is van belang dat morgen de partijraad van de P.v.d.A. in Am sterdam bijeenkomt. Met het oog hierop zal de heer Beel wel haast maken met de vor ming van een kabinet opdat de be trokken socialisten een duidelijk beeld hebben van de regering, zo als Beel zich deze voorstelt, voor zii zich met hun partij verstaan. Die haast vindt zijn uitdrukking in het feit, dat dr. Beel de besprekin gen ongeveer aan de lopende band voert. Zaterdag ontving hij, zoals bekend de ministers van Maarse- veen (KVP. Justitie), Gielen (KVP OKW). v d. Brink (KVP, Econo mische Zaken) en Götzen (partij loos, Economische afdeling Over zeese Gebiedsdelen). Lieftinck (Pv.d.A., Financiën) en In 't Veld (P.v.d.A., Wederop bouw) waren de avond te voren reeds bij hem geweest en Drees (P v.d.A., Sociale Zaken), Fievez (KVP, Oorlog en Rtarine) en Mans holt (P.v.d.A., Landbouw) zijn gis termorgen gevolgd. Dit zijn alle figuren uit het oude kabinet. Dat de ministers Jonkman en Van Boetzelaer niet in de bespre kingen betrokken zijn vindt waar schijnlijk zijn oorzaak in het feit dat reeds te voren vrijwel vaststond dat zij niet terug zouden keren. Hetzelf de geldt voor de ministers Witteman (KVP) en Vos (PvdA), die beiden voor de KVP onaanvaardbaar schij nen te zijn, ook al is de eerste een katholieke minister. Dan zal het dus gaan om de nieuwe ministers. In dit verband kan het opmerkelijk worden genoemd, dat Jhr. Van Vredenburg. oud-chef van de afdeling politieke zaken van Buitenlandse Zaken, die ook nog vertegenwoordiger van het opperbestuur in Indonesië is, en Jhr. H A. van Karnebeek, een der direc teuren van de Standard Vacuum pe troleum Mij., door de formateur zijn ontvangen Daarbij zal het vermoe delijk niet blijven. Of de heer Van Vredenburg ten slotte in het kabinet zal worden op genomen is zeer twijfelachtig, aan gezien hij eerst kort geleden is be noemd tot administrateur te Tanger. een functie welke hij weliswaar nog niet aanvaard heeft, doch waarvoor hij grote belangstelling schijnt te hebben. Bij geruchte verluidt dat mi nister Beel in de volgende regering de portefeuille van Overzeese Ge biedsdelen zelf zal gaan beheren. (Ongecorrigeerd) tweemaal onderbreken omdat hij injecties kreeg tegen een opgelo pen koude in zijn spieren. Hij is gisteravond weer naar Berlijn ver trokken. De schorsing van Paul Markgraf is niet erkend door de Sovjet-auto riteiten. Zij is geschied omdat Markgraf, die afkomstig is uit het communistische comité Vrij Duits land. en opgeleid te Moskou, ge tracht heeft, het gehele Berlijnse politieapparaat onder communisti sche controle te brengen. Men be schuldigt er Markgraf van, op deze manier een putsch la Praag te heb ben voorbereid. Dr. Johannes Stumm, socialist, is benoemd tot Markgrafs opvolger.. De Russen hebben van hun kant Markgraf be volen, Stumm te ontslaan, maar de Berlijnse autoriteiten nemen aan dat hun beslissing de goedkeuring van de Westelijke militaire gouver neurs geniet,'zodat Markgrafs ac tiviteiten voortaan waarschijnlijk beperkt zullen blijven tot de Sovjet sector van de stad. De Britse en Amerikaanse autori teiten in Duitsland hebben bevel ge geven tot de stopzetting van alle goederenverkeer tussen de Engels- Amerikaanse zone en de Sowjet-zonc. De tekst van de order zegt: „Tengevolge van technische moei lijkheden is een verbod, dat op 26 Juli ingaat en tot nader order van Kracht zal blijven, uitgevaardigd ten aanzien van: Goederen naar of van stations ln de Engels-Amerikaanse bezettingszone voor de Sowjet zone. met inbegrip van Berlijn; Goederen naar of van de Sowjet zone en Berlijn, die bestemd zijn voor doorvoer door de Amerikaanse en Britse zones. Goederen, die voor 26 Juli zijn af geleverd. zullen nog worden ver voerd. Zoals uit het bovenstaande blijkt zal goederenverkeer uit West- Europa voor de Sowjet-zone door de dubbele zone niet zijn toegestaan. Daarentegen iets ruimer kaasrantsoen Tengevolge van de tijdelijke moeilijkheden hij do vleesvoorzie ning, in hoofdzaak veroorzaakt door weinig aanbod van slachtkoeien op de binnenlandse markt en enige vertraging in de import van vlees, is de geldigheidsduur \an de lopen- do vleesbonnen met een week ver lengd n.l. tot en met 7 Augustus 1948. De nieuwe vleesbonnen, die deze week zouden kunnen worden ver wacht, zullen per 7 Augustus, dus een week later, worden aangewezen, terwijl de geldigheidsduur van deze bonnen nog nader zal worden be paald. In verband met deze vermin dering van het vleesrantsoen zal het kaasrantsoen, dat op de nieuwe bon van deze week verkrijgbaar zal wol-den gesteld, met 50 gram wor den verhoogd. De verhoging van het kaasrantsoen zal voor kleine kinde ren (DE-groep) 25 gram bedragen. Onder een brandende zon trokken de Vierdaagse wandelaars vanmor gen door het deerlijk gehavende Eist. De Franse radicale premier An- dré Marle heeft Maandagavond laat bekend gemaakt, dat hij erin ge slaagd is een kabinet samen te stel len. André Marie heeft de president der Republiek, Vincent Auriol, de volgende lijst van ministers over handigd; Vice-premiers: Pierre Henri Teit- gen (Mrp) en Léon Blum (socia list). Minister van buitenlandse za ken: Robert Schuman (Mrp). Mi nisters van staat: Henri Queuille (Radicaal) en Paul Ramadier (so cialist). Minister van Financiën en nationale economie: Paul Reynaud (onafh. republikein). Verder de volgende 12 ministers: Nationale verdediging: Rcnó Mayer (Radi caal). Binnenlandse zaken: Jules Moch (socialist). Industriële pro ductie: Robert Lacoste (socialist). Landbouw: Pierre Pflimlin (Mrp). Openbare werken: Christian Pl- neau (socialist). Arbeid: Daniel Mayer (socialist). Oud-strijders: André Maroselli (radicaal). Over zeese gebiedsdelen* Paul Coste-Flo- ret (Mrp). Justitie: Robert Lccourt (Mrp). Onderwijs: Yvon Delbos (radicaal). Wederopbouw: René Coty (onafhankelijk republikein). Gezondheid: Pierre Schneiter (Mrp). Volgens politieke waarnemers zouden de socialisten op het laat ste ogenblik toegegeven hebben, enerzijds onder aandringen van president Auriol en anderzijds uit vrees voor algehele mislukking van de poging van Marie of leiders van andere centrumpartijen. De leider van de linkervleugel van de socialistische partij, Léon DE 71-jarige Indische vorst Aga Khan kan het niet zonder comfort stellen, zelfs niet wanneer hij in de wildernis op grof wild jaagt. Tezamen met zjjn zoon, prins Sadroeddin, cn zijn lieftallige (derde) vrouw, Frangaise van geboorte, ls hij van daag vertrokken met een uitgebreid gevolg van blanke en inheemse bedienden naar zijn wonderkamp in het Afrikaanse na tionale Sergengetti park. waar hal enige toegestane „vuurwapen" het fototoestel is. Veertien vrachtauto's, opge tast met de beste levensmiddelen die Kenya ter beschikking heeft, zijn het gezelschap vooruitgegaan. Het gevolg van de Aga be staat uit zijn lijfarts, z\jn persoonlijke ver pleegster, vier blanke en minstens zestig inheemse bedienden, onder wie zes koks en zes bedienden voor de was. Het „jungle - kamp van de Aga is een tentenkamp, dat opgeslagen is in het lommer van aca<^n bomen. De privétenten der deelnemers zijn uitgerust met porceleinen badkuipen en fraaie meubels Op de grond liggen karpet ten en het boudoir van Aga's ega is voor zien van een toilettafel met zilveren voor werpen Tal van kisten mot glaswerk en porcelein bevinden zich onder de bagage van de expeditie, die de moeilijkste wegen door de wildernis volgt, aleer men apparaten meegenomen, op de kampeergronden aangeko men. De costuums van mevrouw Khan moeten uiteraard zo voorde lig mogelijk uitkomen en daarom zijn ook enige eiectrisohe stiijk- AGA KHAN Kampeerder No. 1 tevens be doeld om de vouw in de pantalons van de Aga te houden. Elke tent Is voorzien van warm en koud stro mend water. De firma's, die de levensmiddelen NU ook het proces tegen Christiansen voorlopig ach- weten Xve nu van de sPanmnS. tussen WehrmachtSS ter de rug is, moet hel ons eens van het hart. dat NSB0 waarom is hetgeen te Neurenberg inzake Seyss wij de manier, waarop wij in Nederland ..onze" oorlogs- Mussert is bekend geworden, bij de processen-Rauler misdadigers hebben berecht, eigenlijk maar een misera- en Christiansen niet te berde gebracht? bele vertoning vinden, even miserabel als de manier. Het isoleren van de processen tegen de oorlogsmis- waarop wij de kwestie der collaboratie en der zuivering dadigers leidt tot de dwaasheid, dat Christiansen en hebben aangepakt. Rauter tegen elkaar worden uitgespeeld. Diefje en dief- Iedere grootheid, iedere fanfasie en m sommige ge- jesmaat, ongetwijfeld, maar het getuigenis van Rauter is vallen moeten we zelfs zeggen elke kennis van de ver- volmaakt waardeloos. De twee waren felle vijanden en houdingen en de achtergronden, heeft er aan ontbroken, a's het in de bezetting lopende gerucht waarheid bevat, Het monster-proces te Neurenberg had het voordeel, dat dat Rauter de telefoongesprekken van Seyss Inquart liet iedereen besefte, dat er wat gebéurde (al was wit er afluisteren, vat zal hij dan voor een rol hebben gespeeld gebeurde niet altijd ideaal); de zaken werden met elkaar tegen Christiansen, hij. de felle, verbeten SS-er. tegen in verband eebracht. het was een geheel: er werd afge- de z.i. maar halfzachte man van de Wehrmacht? En dan Schreieder. Wat voor waarde hebben zijn verhalen, zo lang we niet weten .wat er met zijn England-spiel aan de hand is geweest? Is het onoirbaar. dat we een nare smaak in de mond krijgen als we bij die twee getuigen. Rauter en Schreieder. de arm bijna s uit het lid zien schieten als ze de Gemiste kans de waarheid' gcbrX^NedlHlnds^hor^zcg" aan het licht te brengen he'Pe mÜ G°d 1 en zo voor ons zelf een M l\J - Processen tegen zuivere sfeer te scheppen. in verband gebracht, het was een geheel; er werd afge rekend met een misdadig verleden en met een stel mis dadigers en daarmede was schoon schip gemaakt. Niet aldus bij „onze" oorlogsmisdadigers We nemen het geding tegen Christiansen als voorbeeld/ Deze zaak is behandeld zonder dat er één man uit wijlen de NSB als getuige charge of a décharge is opgetreden We hebben bij het volgen van het proces vaak gedacht: wat zou Mus sert hier over verteld kunnen heb ben? En waarom is diens naaste medewerker, de ex-secretaris-ge- neraal van de NSB. niet gehoord0 De man zal toch wel iéts geweten hebben van hetgeen er tussen zijn leider en Christiansen is gebeurd en hoe de verhoudin gen in de diverse Duitse kringen waren Het is geen ge- spel en tegenspel, niets ook over hun gemeen heim, dat de snelle executie van Mussert wordt betreurd, schappelijke misdaden Het is bekend, dat Mus- niet omdat hij die niet verdiend zou hebben, maar omdat sert op zijn manier heeft gevochten tegen de SS. dat is men daardoor een mond voorgoed heeft gestopt. En dat in elk geval bij zijn proces gebleken. Bij het proces- men de andere hoofdpersonen uit de NSB. Huygen, Van Christiansen was dat al veel minder; daar kwam die Geelkerken e.d. thans zuinig bewaart om te voorkomen, oude spanning alleen tot uiting in de nogal grove en wat er ten aanzien van Mussert is gebeurd, nl. dat ieder- brutale manier, waarop Rauter zijn oude vijand te lijf drie Mussert. Rauter, en Chris tiansen weten we wei iets over hun individuele misdaden, maar niets over de samenhang er van. niets over hun een zich op hem beroept. EN stelle zich eens voor. hoe anders de zaken èn tegen Rauter én tegen Christiansen waren verlo- ging, zozeer, dat hem moest worden toegevoegd: u staat nier met als verdachte. Van de listen en lagen, die Weermacht en SS (en NSB) elkaar hebben gelegd, bleek niets, kón ook niets blijken, pen met wat het resultaat betreft, maar wat aangaat want niet alleen was de tijd te kort, maar de kijk op het het aan het licht brengen van de waarheid indien geheel ontbrak en daardoor ook de visie op de betekenis men heel deze kliek van tegen elkaar intrigerende, el- van hun individuele daden. kaar bedriegende, elkaar op leven en dood bestrijdende Onzentwege had men enige duizenden kleine manne- Ueden, in een groot „Neurenberg-proces" had berecht, tjes met rust kunnen laten, indien men dan maar alle Dan had het Nederlandsé volk heel die Duitse en satel- aan hen bestede tijd en energie had gebruikt om de veel lieten-affaire in énen achter de rug gehad. Nu komt er oelangrijker en vee) funester groep van grote collabora- telkens een klein stukje vuil voor de dag en krijgen we teurs en oorlogsmisdadigers snel te berechten. Indien nooit het gevoel eens écht schoon schip gemaakt te'heb- men dat had gedaan, nogmaals, snel. met visie op het ben Dan hadden we ook de volle waarheid geweten, die geheel, met kennis van de achtergronden en de onder- we nu wel nimmer zullen vernemen. linge rivaliteiten, in een paar grote Neurenberg-proces- Een proces Christiansen b.v krijgt daardoor iets on- sen. dan zou ons volk een ander schouwspel te zien ge- wezenlijks. Wie de bezettingstijd intens heeft meege- kregen hebben dan thans, bij de geïsoleerde processen leefd en wel eens achter de schermen heeft kunnen, kij- tegen Mussert. Rauter en Christiansen. Dan zouden we. ken, weet hoe naief zo'n proces legen Christiansen feite- na de bevrijding ook het bevrijdende gevoel hebben ge lijk is. Nogmaals: niet omdat de man geen ernstige din- kregen van 'n rotte plek grondig te hebben weggesneden gen op zijn kerfstok heeft, maar omdat hier slechts één En alle satellietjes, meelopertjes en twijfelaartjes zouden segment van de cirkel wordt bekeken, zonder dat men zich met walging hebben afgevraagd: hebben we daar de blik hééft en zonder dat ons volk een kijk krijgt op achter aan gelopen?, hebben we daar enig vertrouwen ln het geheel. Wat weten we nu van de verhouding Seyss gehad? Dan waren zij in enen van hun dwalingen gene- InquartRauterChristiansenSchmidt—Mussert? Wat zen en Nederland zou zich zuiverder voelen dan thans. voor de expeditie leverden, vertel den dat de proviandering ln alle opzichten ..un to date" te noemen was. Champagne. Franse wijnen, likeursoorten, whisky, klstles slca- rene. 300 blikken fruit, een enorme hoeveelheid ingeblikte groenten en een grote variëteit aan vis, sardine en kreeft ln blik. dat alles moet er voor zorgen dat de Indische vorst en de zilnen zich niet over een lege maag of een dorstige, keel behoeven te beklagen. DAGELIJKS zal vors gebakken brood door de Afrikaanse koks verschaft worden, terwijl vers voed sel per vliegtuig wordt aangevoerd uit Arusha. dat zich op 300 kilometer afstand van het kamp bevindt. In de wildernis is een landingsplaats vrij gemaakt ten behoeve van een spe ciaal vliegtuig, dat verse eieren en boter zal aanvoeren uit de hooglan den van Kenya, alsmede koffie en thee van de plantages cn biscuits uit Nairrobi. Het gehele avontuur is georgani seerd ten behoeve van de charman te mevrouw Khan. die verzot is op filmen en fotograferen en al lang de wens te kennen had gegeven eens iets anders dan de dagelijkse dingen des levens op de gevoelige plaat vast te leggen Thans zal zij haar kunsten kun nen beproeven op de leeuwen en wilde antilopen, maar voor het ge val de oerwoudbewoners misschien een vijandige gezindheid jegens haar aan de dag mochten leggen, krijgt zij voor alle zekerheid een escorte van vijf blanke jagers mede. allen experts op het gebied van de leeuwenjacht. Na het bezoek aan het Sergengetti Park. verhuist de expeditie naar het Nationale Tuavo park. waar men de sensatie van ont moetingen met olifanten, rhinoce- ross'cn cn nijlpaarden hoopt te bele ven. De „Indrapoera" thuis met 1400 militairen Met het troepentransportschip Indrapoera" kwamen hedenoch tend in de Schiehavën te Rotterdam 1400 militairen uit Indonesië terug, onder wie 1152 demobiliserenden behorende tot de O.V.W-bataljons, het 8e Reg. Stoottroepen en het 2e Bat 4e Reg. Infanterie. Dit laatste batalion ls hoofdzakelijk afkomstig uit Haarlem en omstreken eo draagt officieel de naam „Kenne- merbatalion" Voorts bevonden zich leden van de Kon. Marine en het K.N.I.L. aan boord alsmede 183 man Mariniers. Als altijd bü de terugkeer van militairen in het vaderland was mi nister A. H. J. L. Fiévez aanwezig om de terugkerenden namens de re gering to verwelkomen. De prinses had reeds een "radio-telegrafische welkomstgroet gezonden. Omstreeks 9 uur werd- met de ontscheping aangevangen, die werd opgeluisterd door de vrolijke klan ken van het muziekkorps van het Re~. Stoottroepen. Vier uur nadat de eerste man van boord ging vertrok de laatste autobus naar Haarlem. Voor het vervoer van de militairen stonden 56 autobussen gereed. Van 23 Juli af mogen voor peul vruchten aan consumenten ten hoogste de volgende prijzen worden berekend. Groene erwten: 50 cent per kg., spliterwten: 62 cent per kg., schokkers: 56 cent per kg en brui ne bonen: 78 cent per kg. Voor witte bonen, grauwe erwten en capucij- ners is de prijs thans vrij. Weerbericht ZEER WARM WEER Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond: Heldere nacht met wei nig wind. Morgen over dag zeer warm cn zon nig weer. echter met een kleine kans op enkele verspreide warm- teonweders In het Zui den van het land. Mati ge wind hoofdzakelijk uit Oostelijke richtin gen. 28 Juli: Zon op 4 55. onder 2021. Maan op 23.15, ozlder 12.44. Boutbicn, heeft in een verklaring Paul Reynaud cn zijn economische politiek afgewezen als in strijd met het socialisme en de belangen van dc arbeiders. De Vierdaagse Ruim 7000 wandelaars gingen op pad Het liep gisteren in de Nijmeegse winkels storm om zonnehoeden De plotseling doorgebroken tropenzon dood hiernaar veel vraag ontstaan Nijmegen had overal op gerekend voor dc Vierdaagse die vanmorgen ln alle vroegte is begonnen, alleen daar op niet. Dc hitte die zo plotseling ls Inge vallen zal dc medische dienst heel wat werk te doen geven. Dr. Avenn- rius heeft zich met zijn staf van me dische medewerkers extra voorbe reid op een grote stroom van uitval lers op deze eerste dag. Het aantal aanmeldingen ls dit Jaar groter dan ooit. In 1947 verschonen 6772 wandelaars aan de start, van daag werden er 7 137 verwacht, plus 36 buitenlanders, onder wie een ne gental Norèn. De 32e Vierdaagse staat in het te ken van de zang. Dc traditionele vlaggenparade werd daardoor van een altijd min of meer officiële gele genheid een famlllefestljn. een sym bool van de Vierdaagse-gcest. Na tuurlijk. de zes nationale vlaggen van Denemarken. België. Noorwegen Frankrijk. Engeland en Nederland, ontbraken niet, evenmin als de zeer dcfMg uitziende autoriteiten. Vanochtend vroeg, toen de zon nog geen kans had gehad toilet te maken en zich te spiegelen In de Waal. wa ren de zevenduizend al een goed eind op weg. De Betuwe ln, naar het land van groene dijken, kersenbongerds en Jamfabrieken Het land van lieve stadjes en dorpjes; het land van Eist—Eist. dat staat te popelen om de wandelaars een verfrissende ont vangst te bezorgen Een Spitfire van het vliegveld Twente heeft gistermiddag op dc Meppelerweg even buiten Zwolle een noodlanding moeten maken we gens oen defect aan de motor. Bij het uitlopen knapten de vleugels van het toestel af. De piloot, de enige inzittende, werd licht ge wond. Kloof wijder tussen Irgoen en Israëlietisehe regering Graaf Bcrnadolte heeft Maandag in Beiroet, de hoofdstad van do Li banon. besprekingen gevoerd met de secretaris-generaal van dc Ara bische Liga. Azzam Pasja. Hierbij hebben de Arabieren dc bemidde laar mcedcdo'ild dat zij vasthouden aan hun eis van stopzetting der Joodse Immigratie zolang het be stand duurt, terugkeer van Arabi sche vluchtelingen naar hun haard steden. cn een verbod om het Im porteren van wapens door de Joden. Wanneer aan dc*r» voorwaarden niet zo)i worden voldaan, zouden do Arabieren zich irenoodzankt zien. de strijd te hervatten. De Irgoen Zwal Loooml heeft gis teren een communiqué uitgegeven waarin I.IJ rogt. de voorlopig^ re gering van Israël niet meer te er kennen. Alle eenbeden van de Ir goen hebben bevel gekregen zlchr van bet Hopnnah-leger af te schel den Omdat Israël in staat van oor log Is, en enkel om deze reden, reofi de opoorbevelbpbber van de Irgoen het formele bevel, niet d© wanens tegen de Haganah on te ne men. In de Libanon ls de regering afge treden De minister-president Is reeds begonnen met do vorming van een nieuwe regering. Engeland brengt vnndnag In de Veiligheidsraad het vasthouden door de Joden van vijf Britten 'er sprake De vijf mannen werden m. langs In Jeruzalem door de ("goen 7wal Leoeml ontvoerd en aan oe Haganah overgegeven. Het debat, dat Woensdag In het Britse Lagerhuis over buitenlandse zaken zou worden gehouden, is af gelast. Naar men meent te weten is het kabinet van gevoelen, dat zulk een debat In de huidige om standigheden ongewenst is Er zou den licht redevoeringen gehouden kunnen worden, die een slechte uit. werking zouden kunnen hebben op de delicate internationale toestand. Bovendien, zo gelooft men, zou de regering op dit ogenblik geen uit voerige verklaring kunnen afleg gen Verwacht wordt evenwel, dat Bevin een algemene verklaring zal afleggen over de internationale toe stand alvorens het Lagerhuis Vrij dag op zomerreces gaat. Zaterdag tegen Engeland In de voorronde van het Olympisch voetbaltournooi heeft Nederland gisteravond te Ports mouth de Ierse Vrijstaat in een vrij' slappe wedstrijd overtuigend met 3—1 verslagen. Nederland heeft zich hierdoor ge plaatst in de achtste finale en moet a.s. Zaterdag uitkomen tegen Enge land. Een volledig verslag van de wedstrijd van gisteravond van de hand van onze speciale verslaggever vindt u op pag. 3. Hockey-tournooi gewijzigd Naar wij vernemen, is door het feit dat Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije niet op de voorgeschre ven datum aan het Britse organi satie comité de namen van de spe lers van hun elftallen hadden op gegeven, een nieuwe indeling van de pools samengesteld. De indeling is nu als volgt: poule A: India, Spanje, Oostenrijk en Argentinië. Poule B: Groot Brittanmë. Afgha nistan, Zwitserland en de Verenig de Staten. Poule C: Nederland. Pa kistan, Frankrijk, Belgie en Dene marken. Van poule A en B zal slechts éen lanc^over gaan naar de volgende ronde, terwijl van poule C, waarin ook Nederland behoort, twee elftallen voor de tweede-ron de in aanmerking komt. De eerste wedstrijd van Neder land zal gespeeld worden op Zater dag 31 Juli tegen België, dan op Maandag 2 Augustus tegen Dene marken, Dinsdag 3 Augstus tegen Frankrijk en tot slot na enige da gen rust op Zajerdag 7 Augustus tegen Pakistan. Luxemburg schakelde Afghanistan uit In Brighton heeft het Luxem burgse Olympische voetbalelftal met 6van Afghanistan gewon nen. Zaterdag zal Luxemburg op het terrein van Fulham spelen te gen Joegoslavië. Het Nederlandse Cflympisch elftal heeft Maandagavond te Portsmouth zijn wedstrijd in de voorronde te gen Eire met 31 gewonnen. Een van onze voorhocdespelcrs springt op om de bal in Eire's doel te kop pen, terwijl enige Eire-spelers hem afhouden Kaartverkoop loopt goed Gedurende het afgelopen week einde zijn er zeer veeL kaarten voor de OS. verkocht. Voor de boks-finales en voor de voornaam ste zwemnummers zijn geen plaat sen meer beschikbaar Reeds meer dan de helft van het totaal aantal kaarten van 1 rnillioen is geplaatst, en wanneer het goed weer blijft is het volgens de heer Holt, directeur van de organisatie der Spelen, mo gelijk dat men een bedrag van 50000 pdst- overhoudt na aftrek van alle kosten. Enkele minuten na middernacht is de fakkel met het Olympisch vuur het groothertogdom Luxem burg binnengekomen. 'Bij Evrange aan de Moesel werd de Frans- Luxemburgse grens gepasseerd. Zwemmers en hockeyers gearriveerd Maandagavond arriveerde aan het Waterloo Street station te Lon den een grote ploeg Nederlandse deelnemers bestaande uit de zwemsters, zwemmers en de hoc keyers. Allen kwamen tegelijk aan, gebruind door het schitterende weer. waardoor de reis een waar plezierreisje was geworden daar ook op zee de rust en kalmte heerste van een warme zomerdag. De chef de mission, de heer Lotsy was met zijn beide assistenten aanwezig om onze landgenoten te verwelkomen; ook het Engelse or ganisatie-comité had een afgevaar digde gezonden om de heer Lotsy bij alle maatregelen die getroffen moesten worden te helperv Drie bussen stonden gereed om de Olynynsche deelnemers naar de plaatsen van bestemming te bren gen. De heer Lotsy bracht de da mes persoonlijk naar het voor haar bestemde gerieflijke college in Northwood. terwijl de heren door gingen naar het R.A.F. kamp in Uxbridge- Jan Stender ook naar de Olympische Spelen BIJ het WZC-tournool te Woerden troffen wij Stcndcr, die daar voor de Robben medéspecldc Van hem verna men wij. dat door de door diverse zwem mers gehouden collecte een bedrag bij een was gebracht, waardoor hij ln do gelegenheid is toch bij de Olympisch© Spelen aahwezlg (c zijn. nu hij niet door de KNZB als trainer of verzorger ts tjrnoemd. Prins Bernhard in Londen Prins Bernhard is gistermiddag van Soesterberg naar Londen ge vlogen om in Engeland de Olym pische Spelen bij te wonen. De prinses-regentes ral zich. naar nu bekend is. niet naar de Olympisch* Spelen begeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1