Drie-één zege op Eire is nog geen garantie voor verder succes De pannekoekenwe'dstrijd Jacht op handtekeningen Alleen Wilkes en Lenstra,hielden onze eer hoog Eerste gewin geen kattegespin Lijd niet langer VOETEN (Dam msiMAM in hui wond DE Hl NESE PAPEGAAI Dinsdag 27 Juli 1948 S OLYMPISCH VOETBALTOURNOOI Onze speciale verslaggevet schrijft ons uit Portsmouth Een vreemde bodem, een hittegolf, die de benen loom maakte en de stok achter de deur, dat bij een ver loren partij de koffers zo konden worden gepakt voor een niet bepaald prettige terugreis naar het vader land, hebben stuk voor stuk hun stempel gedrukt op de wedstrijd, die gisteravond tamelijk krap aan (3-1) van het Ierse amateur-elftal is gewonnen. Niet te verwarren met „het" Ierse elftal, want dat zou in zijn samenstelling veel sterker zijn geweest dan deze in wit en groen spelende jongens van de Ierse Vrij staat, van wie wij zo weinig afwisten, maar die een zeer verdienstelijke indruk hebben achtergelaten en zeker op één lijn kunnen worden gesteld met bij ons goede eerste klassers, zoals Feyenoord en Ajax. Ik kan het niet anders zien: ons elftal heeft een middelmatige wedstrijd gespeeld, een wedstrijd, die zeker enige trappen lager stond dan bijvoor beeld de match tegen Zweden. De Evening News uit Portsmouth had haar lezers voorbereid op top-class football van het continen en het verschil tussen de Ieren en de Hollanders geschetst als van studenten tot leermees ters. Dat was erg vleiend van onze Engelse collega, maar de veertien duizend toeschouwers, die zo vriendelijk waren geweest om naar amateurs te komen kijken en dat wil wat zeggen in Engeland moeten van dat Europees top-voetbal maar een vreemde indruk hebben gekregen. Nee toch niet helemaal. Twee spelers uit onze ploeg hebben de eer hoog gehouden: Faas Wilkes en Abe Lenstra. Wilkes met zijn twee prachtige doelpunten en Lenstra door zijn weergaloze handigheid, die de Engelsen even moet heb ben doen denken aan hun Stanley Matthews. Vooral op hem werd dan ook na afloop door de jeugd van Portsmouth jacht gemaakt voor een handteke ning en op Piet Kraak, die al in de rust werd bestormd. Een zeer sympa thieke herinnering aan Portsmouth en tevens een zeer sympathieke herin nering aan de toeschouwers, die alhoewel zij misschien liever de Ieren hadden zien winnen (een hemd is immers nader dan de rok), toch zeer sportief hun applausjes voor beide partijen verdeelden. Eerste gewin, zegt het spreek woord. is kattegespin. Nou, dat is het gelukkig achteraf niet geworden, maarvrij van angst zijn wij, eer lijk gezegd, niet geweest. Het begin was bijna te mooi om waar te zijn. De wedstrijd was nauwelijks een mi nuut oud of de kleine Hollandse ko lonie. die zich van tevoren al dapper had geweerd met het zingen van hup Holland hup, kon al gaan dan sen van blijdschap. Het was ook een fantastisch mooi doelpunt. Abe Len stra kreeg de bal toegespeeld van Arie de Vroet. Hij goochelde er mee langs een paar tegenstanders, die stonden te kijken of zij water zagen branden, gaf toen feilloos af naar Faas Wilkes, die met even groot meesterschap de rest van de Ierse achterhoede schaakmat zette en toen met een zuiver laag schot in de rech ter benedenhoek de Ierse keeper Lawlen geen schijn van kans gaf om zijn kogel te houden. De leiding in de eerste minuut, dat opende de mooiste perspectieven voor een grote overwinning. Maar zo gauw waren de Ieren niet uit het veld geslagen. Al waren zij in hun eigen land vergeleken bij de beroem de profs maar klein en onbeteke nend. toch verstonden zij de kunst van het voetbalspel en wie gedacht had. dat het verder een spelletje zou worden, van kat en muis. had zich vergist. Het waren stuk voor stuk tough boys. die geen last hadden van plan kenkoorts. maar die de nodige rou tine misten en tegen in het vuur van veel interland-wedstrijden getrainde voetballers als Arie de Vroet en Schijvenaar en ook tegen Terlouw en Van Bun in de minderheid ble ven. Er was nog geen kwartier ge speeld of het werd 20. Op nogal zonderlinge wijze. Ditmaal was het Schijvenaar, die in ver opgedron gen positie de bal naar Abe Lenstra speelde. Een paar flitsende schijn bewegingen en de bal ging naar Wil kes. die tegelijkertijd met de naar binnen gezwenkte Abe naar buiten was geswitcht. Er volgde een voor zet. De, bal kwam weer terug bij Lenstra, doch deze werd gehinderd om in te schieten. Nog tamelijk ge lukkig kreeg Roozenburg de bal. die een hoog schot loste, dat zeker houdbaar zou zijn geweest, als de Ierse keeper toevallig niet in de verkeerde hoek had gestaan. Exhibition football Na een kwartlék* deed de zon, die al de hele dag op Portsmouth had staan branden, zich reeds gelden. Op het veld was maar een kleine strook schaduw het Ierse doelge bied en loomheid maakte nu al de benen zwaar. Het tempo zakte. Het harde veld deed zich gelden, het spelbecld werd hierdoor wat rommelig en alleen individuele op flikkeringen van een Keesje RÖvers of een Kokkie van der Tuvn zorg den er voor, dat het publiek zich niet ging vervelen. Maarhoe handig Rijvers het ook weer deed en met zijn veulen sprongetjes over het veld dartelde, het had toch niet dat effect, dat wij bijvoorbeeld in Holland gewend zijn. De Engelsen apprecieerden als het er op aankwam toch meer de stugge onverzettelijke wil van de Ieren om door de even stugge en onverzettelijke Hollandse achter hoede te breken en als het eens een enkele keer lukte en Kraak hoog opspringend en stompend rust moest brengen, werd er luid geapplaudis seerd. Het was alles bij elkaar niet veel fraais en het spel van onze ploeg werd er niet beter op. toen Roozenburg een minuut of tien voor de rust geblesseerd raakte, naar de outline toehinkte, maar door Jesse Carver weer het veld werd inge stuurd, omdat in deze Olympische voetbalwedstrijd geen invallers zijn toegestaan. Nog even een kleine op flikkering voor de rust: een schop van Van der Tuyn, die een beter lot had verdiend, een mislukte door braak van Abe Lenstra en toen was het rust. Ik heb na afloop nog even met de heren Herberts en Boeljon gesproken. Wat zü van de wed strijd dachten? „Wij zijn al met onze gedachten bü de wedstrijd van Zaterdag," vertelde de heer Boeljon. Doch de heer Herberts trok de mijns inziens volkomen juiste vergelijking met de wed strijd tijdens het Paastoumooi tegen Luxemburg. Ook toen wonnen w]j niet gemakkelijk en wat zagen wij daarna tegen En geland Nieuw was de me dedeling van de heer Herberts, dat na iedere ronde ln het Olym pisch voetbaltournool opnieuw zal worden geloot tot aan de demi-finale toe. Een niet minder verrassend nieuwtje hoorde lk van Wim Landman, die - schrik niet - in het duurste hotel van Ports mouth. in het Hotel, op de lulzenjacht was geweest. Tientallen heeft hU er gevangen en het heeft de heer Herberts de grootste moeite gekost de direc tie van het hotel te overtuigen, dat Wim Landman ze niet zelf had meegebracht Maar overigens niets dan lof over Portsmouth. Benauwde ogenblikken Wat wjj bij het begin van de wed strijd hadden gedaan, deden de Ieren na de rust. Zij zetten dadelijk een groot offensief in en onze achter hoede. nu met zware benen, had de grootste moeite om het tempo bij te houden. De Ieren werden afgeslagen maar zij bleven komei» en na vijf mi nuten was het raak. Een voorzet van de rechtsbuiten kwam bij de linksbuiten Smith, die de bal maar voor het inkoppen had. Wij zagen Kraak nog protesteren, doch de Engelse scheidsrechter Reader, de zelfde die destijds de match Enge land teg ende rest van Europa had geleid, wees naar het middenveld. Door een paal, die het uitzicht op het Hollandse doel belemmerde, heb ik niet kunnen zien of de Ieren bui tenspel stonden, maar.... buiten spel of niet. het was 21 en al was de lucht nog even strak en subtro pisch blauw als aan het begin van de wedstrijd, in figuurlijke zin kwa men er dreigende wolken opzetten. Het doelpunt gaf de Ieren moed en er brak voor onze ploeg een gevaar lijke periode aan. Nog één zo n mis verstand in de achterhoede en wat De avonturen van kapitein Rob onder normale omstandigheden be lachelijk was. zou hier kunnen ge beuren. Zo'n misverstand kwam ook, toen door een fout van Van Bun de linksbinnen O'Kelley op een gege ven ogenblik ongedekt voor het doel kwam te staan en het maar een ge luk was. dat hem de bal niet werd toegespeeld. Nog zorgelijker werd de toestand, toen ook Van der Tuyn niet hele maal fit meer bleek te zijn en Roo zenburg "op de rechtsbuitenplaats meehinkte Het was maar gelukkig dat Wilkes de kansen weer deed ke ren en weer met behulp van Abe Lenstra pp nog fraaiere wijze dan aan het begin de overwinning veilig stelde. (31). Ja. inderdaad veilig stelde, want de lust van de Ieren om nog te proberen een gelijk spel te bereiken, was er zo al niet door bekoeld, dan toch een ferm halt toegeroepen. Zij hebben het nog wel eens geprobeerd maar hun pogingen werden evenmin met succes be kroond als die van Faas Wilkes <?m zelfs uit fraaie positie voor het Ierse doel de score te verhogen. (3—1) was ook genoeg. Het was geen daverende, maar toch een ver diende overwinning voor ons elf tal. dat. al was het ook niet in zijn volle glorie, toch het beste voetbal speelde. Over de spelers zal lk ditmaal kort zijn. Behalve Wilkes en Lenstra wa ren er geen uitblinkers. Krijgh van BW. die in de plaats van Stoffelen rechtshalf speelde, leek mij geen aan winst en het zou mij niets verwonde ren, als Zaterdag tegen het Engelse amateurelftal de Amsterdammer weer wordt opgesteld. Het is ook de vraag of Roozenburg dan weer vol doende fit zal zijn. en of m%n, indien dit niet het geval mocht zijn, ver plicht zal zijn om hals over kop Ap pel. die in Holland is achtergeble ven, te laten overkomen. Ik heb het al gezegd: ons elftal was niet vrij van plankenkoorts. Laten wij hopen, dat in de volgende wedstrijd, die onge twijfeld zwaarder zal zijn, de zenu wen minder meespreken, want tegen over een Engels publiek, dat tegen over zijn eigen spelers anders zal staan dan nu het geval was in Ports mouth. zou dat wel eens fataal kun nen zijn. HIER zien we Rob terug, nadat hij de schurken aan de justitie heeft overgeleverd, bij Sayed Has san Bey, ergens op de Noord-Afrikaanse kust. De emir is Rob erg dankbaar en hij moet alles nog eens haarfijn vertellen. Wanneer Rob wil vertrek ken. haalt de emir opeens een pakje te voorschijn dat hij Rob ten geschenke aanbiedt. „Dit is een zeer bijzonder geschenk." vertelt hij er bijna eer biedig bij, "namelijk de erfenis van een andere zoon uit het avondland, van zeer lang geleden." Rob opent het pakje en ziet tot zijn verbazing, dat het een oud. vergeeld scheepsjournaal bevat, een kompas, een sleutel, een pijpje en een ge droogd apenhandje. Nou, daar begrijpt Rob niets van. maar hij bedankt de emir hartelijk. Aan boord van de „Vrijheid" zal hij zijn schatten wel eens nader bestuderen. Rob kan nog niet vermoe den. dat dit scheepsjournaal hem heel wat narig heid zal bezorgen Het Nederlandse Olympisch elftal heeft Maandagavond te Portsmouth zijn wedstrijd in de voorronde te gen Eire met 3I gewonnen. Onze midvoor' Roosenburg (rechts) in een duel om de bal met Javanagh. Surinaams elftal op Schiphol geland Tour van zes weken door Nederland Gistermorgen arriveerde het Su rinaams voetbalelftal met het KLM- lijntoestel op Schiphol. De 17 spelers, de officials van de Surinaamse voetbalbond en de trai ner waren zeer verbaasd in de hete zomerzon op het platform ge plaatst te worden. Alle spelers had den warme kleding meegebracht, omdat de laatste berichten, die zij voor hun vertrek uit Suriname had den ontvangen van zeer slecht weer spraken. De stralende zon was dan ook even een grote verrassing. De Surinamers, die op 24 Juli j.l. uit Suriname vertrokken, blijven ongeveer zes weken in Nederland. Gedurende die tijd, zullen zij5 a 6 wedstrijden tegen Nederlandse clubs en vertegenwoordigende elf tallen spelen. In 1948 geen polo kampioenen Do Sport-Commlssle van de Kon. Ned. Zwembond heeft nader besloten, dat in verband met de loop der com petities voor dit jaar het Kampioen schap van Nederland en dt Afdellngs- kampioenschappen voor dames en heren niet zullen worden toegekend. Het Nederlandse Olympisch elftal heeft Maandagavond te Portsmouth zijn wedstrijd in de voor-ronde tegen Eire met 31 gewonnen. Eire's doalverdediger Lawler kan het derde Nederlandse doelpunt niet stoppen. Doelman Landman draagt onze vlag Naar wij vernemen zal de reser- ve-doelverdediger Landman Don derdag a.s. bij de openingsceremo nie in het Wembleystadion aan het hoofd, van de Nederlandse delega tie marcheren, aangezien hü is aan gewezen om de Nederlandse drie kleur bij het défilé te dragen. Schulte bij val in België gewond De bekende Nederlandse wegren ner Gerrit Schulte kwam Zaterdag tijdens een wedstrijd in het Belgi sche plaatsje St. Nicolaas zo ern stig te vallen, dat doktershulp nood zakelijk bleek. Schulte's geneesheer te Den Bosch, dokter Karthaus, con stateerde een scheur in het linker schouderblad. Volgens de heer Karthaus zal het een dag of 10 du ren voordat Schulte weer fit genoeg zal zijn om zijn training te hervat te. Op een desbetreffende vraag ant woordde Schulte. dat hij. wanneer hij niet binnen een .week hersteld is, op de a.s. wereldkampioenschap pen alleen aan de achtervolging zal deelnemen. In een half uurtje van Londen naar Parijs Een „Vickers Nene Viking", een transportvliegtuig met straalmotoren, is Zondag in 34 minuten van Londen naar Parijs gevlogen. De Vlucht van de „Nene Viking", een gewone tweemotorige transport machine. waarvan men de normale motoren vervangen had door straal motororen, werd gemaakt ter gele genheid van de 39ste verjaardag van de eerste Kanaalvïucht van Bléricot. Directeur RPB treedt af De directeur van de Rijkspostspaar bank. mr. A. G. G. Tijdeman. zal met ingang van 1 Augustus op verzoek met eervol ontslag de dienst verlaten. Sedert 1919 ls mr. Tijdeman in dienst van de Rijkspostspaarbank, eerst als onderdirecteur en sedert 1933 als direc teur. Uit de bezettingsjaren is bekend, dat de Rijkspostspaarbank nimmer een zgn. ..Arier-verklarlng" heeft verzonden en dat de instelling gedurende de laatste zes maanden van de bezetting tot een bedrag van 51 mlllloen het Nationaal Steun Fonds gesteund heeft Mills wereldkampioen halfzwaargewicht Lesnevich verloor op punten In het White-City" Stadion te Lon den werd Maandagavond het ge vecht om de wereld-titel half zwaargewicht gehouden tussen de Britse kampioen Freddie Mills en de Amerikaanse titelhouder Gus Lesnevich. Het gevecht, dat 15 ron den duurde, eindigde in een pun- tenzege voor Mills. Hiermede be haalde de Brit de wereldtitel. Mills is, na Bob Fitzsimmons in 1903, de eerste Engelsman die de titel verovert. EeYi fraaie wedstrijd is het niet geweest en scheidsrech ter Waltham heeft beide boksers gedurende het gevecht vele malen tot meer activiteit moeten aanzet ten. Als een van de voorwedstrijden van de grote ontmoeting Mills-Les- nevich bokste de Fransman Lau rent Dauthuille tegen de Londen- se middengewicht Mark Hart. De Fransman won het gevecht, dat over 8 ronden ging, op punten. Kerknieuws NED. HERV. KERK Beroepen te Budel (toez H. Bak te Westzaan, te Strfjen (vac. A J. van Rcnnes) N. Koorcman tc Scherpenlsse en (2e pred pi S. G J. Goverts te Oud-Vossemcerte Zalk cn Vcecaten (O I. de Tombe te Zoelen Aangenomen naar Drlmmelen T. F. Janssonlus te Ureterp Bedankt voor Marrum (Fr (toez J. Scholten te Middelstum; voor Wad- denoijen A. H. de Wit te Zoclmond; voor Wilnls J. v. Malenstein te Nleuw- poort; voor Ouderkerk a.d. IJssel W. de Bruijn te Lexmond. Beroepen te Terwolde ,G. Elseman te Marum (Gr Aangenomen naar Harkema—Opelnde R. J. Middelkoop, cand. te Badhocve- dorp. die bedankte voor Ritthcm. GEREF. KERKEN Beroepen te Oostzaan. Tuindorp Oostzaan (Amsterdam-N W G. Berk- hoff. tes.-legerpred. te Amersfoortte Schiedam A Dercksen te Rljsoordte Venlo J. C. Everaars te Denderleeuw (België); te Oudshoorn (Alphen a.d. Rijn) J D Koprs. vlootpred. woon achtig te Noordwljk'aan Zee Aangenomen de ben tot legerpred. voor Ned -Indlë G. Rlcnks te De Glind, die bedankte voor Tilburg Bedankt voor Groningen (vac P v Strlen) D v. Enk te Veenendoal; voor Tholen—Poortvliet J de Lange te Haarlemmermeer (Oostzijde). CHR. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Huizen (N -HJ. G. v. Minnen te Delft, voorheen te Hulzen (N.-H BATT. GEMEENTEN Aangenomen naar Haulerwljk J Rel- llng. cand. te Groningen, GER. GEMEENTEN Beroepen te Dinteloord K. de Gier. cand. te Utrecht. GER. KERKEN ONDERH. ART. 31 K.O. Beroepen te Utrecht (2e pred. pl.) C. H Llndenboom tc Kampen. aan uw Vermoeid», gerwol- len en «vernietig treneplrerende vooten; likdoorn» •n eeltplekken. T^ompcl uw arme, ge kwelde voeten' In een kom warm water, waarin u een handvolRodell Saltraten op lost De bruisende zuurstof, die deze krachtige zouten ontwikkelen, knapt u onmiddellijk op. Likdoorns en cell wor den zó zacht, dat u ze eenvoudig kunt wegnemen. De pijn verdwijnt: het lopen wordt weer een genoegen. Haal direct even een pak Rodell Saltraten. DE KINDERKRANT ER waren in het dorp twee juffrouwen, die hele lekkere pannekoeken konden bakken, dat waren juffrouw Pins en juffrouw Dorregans. De een bakte ze op Woensdag en de andere op Zater dag. Dan .kwamen de mehscn voorbij hun huisje, staken de neuzen in de lucht en zeiden: MmmmmJ Meestal gingen ze naar binnen en zeiden: Mooi weer van daag, juffrouw Pins, en juffrouw Pins zei: Gaat u maar zitten, dan krijgt u een pannekoek. En zo ging hdt bij juffrouw Dorregans ook. Nu was er in het dorp een burgemeester, die veel van grap jes "hield en bovendien veel van pannekoeken. Om beurten ging hij bij de twee juffrouwen panne koeken eten. Het grappige was dan dat hij bij juffrouw Pins zei: Heerlijk, werkelijk heerlijk, al leen de pannekoeken van Juf frouw Dorregans zijn iets vetter, als ik het zo zeggen mag. Dan voelde juffrouw Pins zich erg ge krenkt en het grappige was, dat de burgemeester bij juffrouw Dorregans zei: Hmm, de panne koeken van juffrouw Pins zijn iets geuriger! Zo ging het een hele tijd lang en de juffrouwen bakten en bak ten togen de klippen op en altijd kwam er de burgemeester, dio het bij de ene lekkerder vond dan bij de andere en bij de andere lekkerder dan bij de ene. Eindelijk zei juffrouw Pins te gen de burgemeester: Edelacht bare, wat zou u ervan zeggen, als we eens een wedstrijd hielden in het koeken-bakken. Wie het 't vlugste kan, en wie het het lek kerste kan. Dat is een prima idee, zei de burgemeester, ik zal direct mijn wethouders bij elkaar roepen. De wethouders vonden het ook een uitmuntend plan Er werd een jury gevormd, weet je wel, dat is een paar-mensen-bij-elkaar-die- uitmaken-wie-het-wint, en op de 26e Juli zou de wedstrijd worden gehouden. (Dat was gisteren, heb je 't nog niet in de krant gelezen? Nee9 Dan lees je het nu). De burgemeester en de wethou ders zaten allemaal in de jury en om zeven uur 's avonds zou het beginnen. In de grote raadzaal van het stadhuis waren twee fornuizen opgesteld, en juffrouw Pins en juffrouw Dorregans met schone schorten aan, stonden er voor, ieder met een pan en een teil vol beslag. Om zeven uur, drie minu ten riep de burgemeester: Klaar? Af! en daar begon het. TWEE enorme schalen stonden op de vergadertafel. Bij de ene stond een bordje: Koeken van mej. P.. bij de andere: Koeken van mej. D. Daar werden de koe ken opgelegd en de jury begon te eten. Het was zo lekker en het was zo veel. Ze aten en ze aten en ze aten. dan weer van het eno bord en dan weer van het andere. Eén keer was de suiker op; de burgemeester holde naar zijn vrouw om suiker te halen, maar zei eerst tegen de jury: Wachten met eten, tot ik terug ben! De jury gaf voor iedere panne- koek punten: 10 was het toppunt van lekker, en 0 was natuurlijk afschuwelijk maar de koeken kregen allemaal een tien. Er was een jongeman, die op een groot vel papier de punten moest aantekenen, cn bovendien bij hield, hoeveel koeken de een en hoeveel koeken de ander had gebakken. De arme jongeman mocht zelf niet mee eten, en daar word hij zo balorig van, dat hij telkens vergat te tellen, en maar zat te snuiven en te watertan den. Toen ieder lid van de jury ongeveer vijf en veertig panne koeken op had, was het negen uur. Nu waren ze uitgeput, ze konden niet meer en alle wethou ders moesten naar huis worden gedragen. De burgemeester ging in zijn ambtszetel zitten met een dikke buik. Hij haalde twee zilveren medailles te voorschijn en nam het papier aan van de jongeman, die de aantekeningen had ge maakt. Nu, uit dat papier kon hij niet wijs worden, er stonden al leen maar een paar woedende krassen op. Wat betekent dit, zei de burgemeester tot de jongeman, maar och, die was weg. Hij was boos weggelopen en had het rest je van de pannekoeken onder zijn arm meegenomen. De burgemeester wendde zich tot dc twee vuurrode juffrouwen cn zei amechtig: U Jiebt allebei gewonnen. U bakt nlle*twec de heerlijkste pnn- nekoeken die er bestaan óp aarde. Sta mij toe dat ik u beiden het ere-metaal op de borst speld, maar zet u dan gauw het raam open cn gaat u astublieft weg, want ik kan geen pannekoek meer ruiken! Dat zei de burgemeester en juffrouw Pins en juffrouw Dor regans waren zeer ontroerd over deze fraaie toespraak, ze schud den elkaar de hand en gingen met hun zilveren medailles naar huis. Ze zullen nu wel weer iedere Woensdag en iedere Zaterdag pannekoeken bakken, maar de burgemeester is van plan om de eerste tijd niet te gaan, zei hij gisteren. Dat was clan ook alles wat hij nog zeggen kon. Er waren eens drie meneren heel deftig en heel oud, die wilden gaan kamperen. Kamperen in het woud. Ze lazen om te beginnen alvast het weerbericht. Ze kochten een tent van linnen en helemaal waterdicht. Zij vonden een woud vol bomen het was er guur en koud. De regen viel in stromen, het was een heel woest woud. Ze zaten te rillen daarbinnen daarbinnen in die tent. Je moet zo iets nooit beginnen als je oud en deftig bent. Die drie oude meneren werden verkouden cn hees. Toen kwamen cr drie beren, die roken mensenvlees. De beren waren schrander cn trokken meteen van leer. Ze zeiden tegen elkander: Zeg, lust jij ovdc-meneer? Ze gooiden met boze snuiten de hele tent opzij. De meneren kropen naar bulten cn riepen: Heb medelij! O, beren, hebt genade, Wij zijn zo deftig en oud! Wij doen hier toch geen schade? Wij zitten gewoon in het woud. De beren zeiden: Ach, vrinden zo erg was het niet bedoeld! Wij zullen U niet verslinden Wij zijn xilweer bekoeld. Toen zaten ze met z'n zessen gezellig onder een boom en dronken een glaasje bessen, en noemden elkander: Oom. De deftige, oude meneren, z(jn weer terug, alle drie. Zij denken nog vaak aan de beren, met liefde en sympathie. Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I: 19.00 Nieuws; 19 05 Orkest Peter Yorke. 19 30 Gr muz 19 45 Niwln klanken: 19 50 Wederopbouw. 20.00 Nieuws. 20 05 Gr pl 20 12 Relais van het B B C.-concert 21.55 Bariton cn piano; 22 00 Recital; 22 35 Actualiteiten; 22 45 Gebed, 23 00 Nieuws; 23 15 Com posities van Belg. componisten HILV. II: 19 00 Viool en piano; 19 30 De League of pais spreekt tot U; 19 40 Gr pl.: 19 45 Gesprekken met dokters; 20 00 Nieuws; 20 15 Muslcorda; 20 45 Ge vangenen van het verleden, hoorspel; 22 00 Gr muz 23 15 Buitenlands over zicht; 22.30 Kwintetspelers: 23 00 Nws.; 23 15 Londen onder de loup*; 23.45 Concerto Grosso. Morgen HILVERSUM I: 7 00 Nws. 7 15 Gr muz., 7.30 Suite Merchant Seamen. 7 45 Woord voor de dag, 8 00 Nws 8 15 Ge wijde muz 8 30 Promenade conc 9.00 Ochtendbezoek. 9 30 Symph morgen- conc 10 30 Morgendienst, 11.00 Klari net. vleugel. 11.30 Hormonlemuz.. 12.00 Ancora trio. 12 30 Weer, 12 33 Koor. 13.00 Nws. 13 15 Orgel. 13 50 Florence Austral, sopraan, 14 00 Plano Chopin, 14.30 Lelies voor de tuin, 15 00 Tenor. 15 20 Kamerork. 15 45 Quintet. 18 15 Voor onze Jongens en meisjes, 17 30 Sans soucl. 18 00 Ned. koren en korp sen. 18.30 Strijdkrachten HILVERSUM IT 7 00 Nws. 7 15 Mu ziek bij ontbijt 8.00 Nws 8 18 Gr pl EARL DERR B1CCERS CEARL i EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 38 „Laten we naar het kantoor gaan", zei de redacteur. „Er is daar nu niemand, en ik ben benieuwd te weten hoe het gaat op de ranch." In het kale kamertje van de El dorado Times nam Bob een stoel, die reeds half vol lag met beursver- slagen, vlak bij de schrijftafel Hol. ley zette zgn hoed af en deed het scherm voor zijn ogen. Hij viel naast de schrijfmachine neer. „Mijn vriend in New York is op dat verhaal afgevlogen", zei hij. „Het was aardig van Madden dat persgesprek toe te staan. Ik denk, dat ze het mij zullen laten onder tekenen ook de naam Will Hol- ley zal weer in de grote bladen staan. Maar zie je, ik was vanoch tend op de ranch verbaasd over waar je op zinspeelde Gisteren avond leek alles me toch in orde. Je hebt niet gezegd, of je dat hals snoer bij je hebt, maar ik maakte er uit op „Ik heb het niet", onderbrak Eden. „O. is het nog in San Francisco?" „Neen. Mijn bondgenoot heeft het." „Je wat?" „Holley, ik weet, dat. als Harry Fladgate zegt. dat je te vertrou wen bent, ik dat doen kan. Dus ver trouw ik je volkomen." „Dat is vleiend maar doe, zo als je wilt." „Iets zegt me, dat we je hulp no dig hebben", merkte Eden op. Met een blik om zich heen in het lege kantoor, verklaarde hij de identi teit van Ah Kim. Holley grijnsde. „Nu dat is ver makelijk. Maar ga verder. Ik krijg de indruk, dat. ofschoon je gister avond op de ranch Madden en al het andere. oppervlakkig be schouwd. in orde vond. het toch niet zo was. En toen?" „Allereerst kreeg Charlie er de lucht van. dat «r iets haperde. Je weet, de Chinezen zijn een psychisch ras." Holley lachte. „O ja? Je bent er toch niet ingelopen met dat praatje? Excuseer, ik dacht, dat je een be tere reden had voor je oponthoud hier." „Ik geef toe. dat het me eerst een praatje leek. Ik lachte Chan uit en wou de paarlen dadelijk afgeven. Toen klonk door de nacht de ake ligste kreet om hulp. die ik ooit verwacht te horen." „Wat? Werkelijk? Van wie?" „Van je vriend, de Chinese pape gaai van Tony" „O. natuurlijk, cjaar dacht ik niet aan", zei Holley. „Dan had het ook niets te beteke nen." ..Maar een papegaai verzint niets zelf", zei Bob. ..Hij herhaalt alleen. Ik heb me misschien dwaas aange steld. maar ik aarzelde om de paar len over te geven Hij vertelde verder, dat hij 's mor gens met Chan had afgesproken te wachten tot t\vee uur. om Chan nog eens met Tonv te laten praten, en eindigde met de dood van de vogel, juist na de lunch. „Zo staan de za ken". besloot hij. „Vraag je nu mijn raad?" zei Holley. „Dat hoop ik maar, omdat ik eenvoudig niet laten kan je die te geven." „Vooruit maar'" antwoordde Eden. Holley glimlachte vaderlijk ..Denk er geen ogenblik aan. dat ik niet graag zou geloven aan een groot melodrama, daar op de ranch. De hemel weet. dat er weinig genoeg gebeurt hier in de buurt, en zoiets zou manna uit de hoge zijn. Maar, zoals ik het nu zie, mijn jongen, heb jij je door een bange Chinees lelijk zenuwachtig laten maken." „Charlie is volkomen oprecht", protesteerde Bob. „Ongetwijfeld", gaf Holley toe. „Maar hij is Oosterling, en speur- ler, en hij kan het speuren niet la ten. Er hapert niets aan op Mad- den's ranch. Nu ja. Tony krijst le lijke dingen 's nachts, maar dat heeft hij altijd gedaan." „Heb je hem dan weieens ge hoord?" „Ik heb hem nooit iets over hulp of moord horen schreeuwen, maar toen hii pas kwam, was ik bij Dr. Whitcomb. en toen liep ik nogal eens op de ranch van Madden rond. Tony had vreemde woorden in zijn kleine kopje. Hij had zijn dagen doorgebracht te midden van mis daad en geweldpleging. Er is niets vreemds in dat hij schreeuwde zo als. gisteravond. De woestijnsfeer, de duisternis. Charlie's psychische praatjes dat alles te samen heeft in jouw ogen een berg van een molshoop gemaakt." „En dan Tony's plotselinge dood vanmiddag?" „Net wat Madden zei. Tony was zo oud als de weg naar Rome. en zelfs een papegaai blijft niet eeuwig le ven Een samenloop van omstandig heden. ja maar ik vrees, dat je vader niet tevreden over je zijn zal. mijn jongen. Ten eerste ken Je P. J Madden, die is heetgebakerd, hij trapt je er uit en doet de koop te niet. (Wordt vervolgd) 8 50 Voor de hulsvrouw, 9.00 Mozart. 9 30 Waterst9 35 Schumann. 10 00 Morgenwijding. 10 20 Onze keuken, 10.31) Al» de Stofzuiger zwllgt. 11 00 Pop non stop progr.. 12.00 Weekend ork., 12 30 Weer. 12 33 Platteland. 12 38 Plano en orgel. 13.00 Nws 13 15 Kalender. 13 20 Kwartet Jan Cordiiwencr, 13 10 Gr muz 14.00 Gesproken portretten, 14.15 Makerrnuz progr. 15.00 Jarje Eyro Hoorspel. 15 35 Regenboog, 18 00 Laat do kinderen zingen. 16 30 WHnlg In do krant, veel ln het lond, 17 00 Vragen staat vrU. 17 18 Barcarole. 17 45 Do Doekoen op Ball, 18.00 Nws 18 20 Vln- dobona Schrammcl'n. 18 50 Pianoduo Scheepstijdingen Aardijk NewOrloans-Lortden-Antwer- pen-Rotterdnm pass 25-7 Stnrtpolnt. Al- hena Buenos Aires—Rotcrdam 25-7 to Rio de Janeiro. ArnedtJk New York- Rotterdam 25-7 te Antwerpen; Bloem fontein Amsterdam—Kaapstad, pass 25- 7 Dakar; Boschfontein Amsterdam- Kaapstad 25-7 te Antwerpen; Delft Amsterdam—Valparaiso 24-7 van Ant werpen; Hydra Amsterdam—Trinidad pass 24-7 Barbados; Indrapoera Java- Rotterdam pass. 25-7 17 uur Quessant; Java RotcrdamHouston, pass. 24-7 Kcywest: Leuvekerk. Rotterdam—Cal cutta 25-7 te Genua; Maasland, Buenos Aires—Amsterdam 25-7 van Las Pal- mas; Manoeran AmsterdamJava pass. 24-7 Sabang; Marlckcrk Japan—Rotter dam 25-7 van Aden; Marken Rotterdam —Batavia 24-7 van Genua; Modjokcrto 25-7 8.20 uur van Antwerpen te Rotter dam; Ntgerstroom 25-7 van Amsterdam te Hamburg; Noordam 21-7 12 uur van New York naar Rotterdam; Prins Johan Willem Frlso Montreal-Rotterdam pass. 25-7 Start Point; Rijnkerk, Rotterdam Australië te Bombay. Stad Schiedam Amsterdam—West Afrika 24-7 100 mijl St. Vincent; Veendam Rotterdam— New York pass. 25-7 12 uur Scillies; Weltevreden Ja^a—Rotterdam pass 25- 7 11 uur Kaap Bon; Wcsterdam 25-7 n m van Rotterdam te New York. TUINKALENDER 27 JULI. Men vraagt vaak naar goede bestrijdingsmiddelen te gen rupsen, aardvlooien en sommi ge kevers. Welaan, de Derris- &n de DDT-praeparaten zoals Cesarol z(jn alleszins aan te bevelen. Der- ris is een Indisch product en van zuiver plantaardige oorsprong. De DDT praeparaten zijn van chemi sche samenstelling. Alle twee zijn in de tuinbouwhandel verkrijgbaar. Bij de aanschaffing leze men zorg vuldig de gebruiksaanwijzing. Er zijn praeparaten die in opgeloste toestand worden gespoten en ande re, waarmede wordt gestoven. Voorts houde men er rekening me de. dat deze sfo//en giftig zijn voor bijen. Daarom wacht men meestal met de behandeling totdat de bloei afgelopen is.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3