DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zeshonderd doden bij ontploffing te Ludwigshafen Koning George sprak de zestien plechtige woorden Lcitfaiott Geen viermogendhedenraad als blokkade doorgaat Grootste ramp die Europa trof sinds einde van de oorlog Europese Grondwel gevraagd Millioenenin China dakloos door water Brits elftal tegen Nederland Prinses der Nederlanden Londen meldt: negen en tachtig graden in de schaduw Domper op de vacantie BONNENLIJST UÊL1 tDonderdag 29 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 1083 Opgericht door de Stichting ..He, Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsehe Bank. - Postbus 9 - Abonnrments- prl]s 31 cent p. w. ol I 3.- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. In het grote complex van de chemische fabrieken der I. G. Farben te Ludwigshafen heeft zich Woensdagnamiddag een ontploffing voorgedaan, waarschijnlijk in een klein gebouw voor het bereiden van acthyl-chloride, tengevolge waarvan over een oppervlakte van twee vlerkante kildmeter grote verwoestingen werden aangericht, een zeshonderdtal mensen om het leven kwam en ongeveer vijftienhonderd anderen gewond werden. Deze ramp is de grootste, die Europa sinds het einde van de oorlog heeft getroffen. Verscheidene uren na de ontploffing woedden op het terrein van de fabrieken nog grote branden. Dichte rookwolken hadden zich uitgebreid over de stad. Bulldozers en tractors van het Amerikaanse leger rammelden zich een weg door de ruines in verwoede pogingen om de branden te stuiten. Groepen arbeiders, verbijsterd en spookachtig van aanzien door de violette methylklcur waarmede zij besmeurd waren, dwaalden rond tus sen de ruines, terwijl de Amerikaan se en Franse brandweren in zware strijd gewikkeld waren met de tien tallen meters hoge vlammen, die een grote tank met het explosieve metha nol bedreigden. Een der directeuren van de fabrie ken schatte, dat een 125-tal van de vijfhonderd fabrieksgebouwen ver nield was. Bij de uitgangen van het fabrieksterrein, dat langs de Rijn oever is gelegen, stonden groepen Duitse mannen en vrouwen te wach ten. in de hoop iets te zullen verne men over het lot van familieleden, die zich ten tijde van de ramp op het terrein bevonden. Een Amerikaanse korporaal, die zich op vijftien kilometer afstand be vond. zei later, dat hij. toen hij het geluid van do ontploffing hoorde, een grote, paddenstoelvormige rookwolk ten hemel zag stijgen, zoals op een foto van een atoom-explosie. Vele Duitsers schenen aangetast te zijn door de giftige gassen, die zich door het in brand geraken van che micaliën ontwikkeld hadden. Na de eerste ontploffing deed zich nog een reeks kleinere explosies voor. waardoor brardendc brokstuk ken in het rond vlogen .en nieuwe branden stichtten. Een Duitsp dokter, die een man bekneld vond onder een ruïne, zag zich genoodzaakt het slachtoffer ter stond met een gewone timmermans- zaag een been te amputeren. Amerikaanse legerauto's werden over de Rijn gezet om gebruikt te worden voor het wegvoeren der slachtoffers Ambulances uit Heidel- berg en Mannheim gingen over en weer over de rivier. De Fransen zonden autobussen vol Duitse verpleegsters en dokters uit Kaiserslautern. 32 kilometer van de plaats des onheils verwijderd. De geweldige fabrieken van de I G.-Farben te Ludwigshafen, vroe ger een van de voornaamste centra van de Duitse chemische industrie, strekten zich voor de oorlog over een afstand van bijna 5 km uit langs de Westelijke oever van de Rijn. Tij dens de oorlog werden de fabrieken herhaaldelijk zwaar gebombardeerd. Londen blijft Israel erkenning onthouden Bevin heeft gisteren in het Lagerhuis gezegd, dat. daar cr geen verandering ui de Britse politiek ten opzichte van Palestina gekomen Is. Engeland niet van plan is op het ogenblik de nieuwe staat Israël te erkennen. In Tel Aviv is Woensdag het kabi net van Israël bijeengekomen om een antwoord voor te bereiden op het voor stel van graaf Bernadottc om Jeruza lem te demilitariseren en onder Inter nationaal bestuur te stellen. Uit betrouwbare bron wordt verno men. dat het zeer waarschijnlijk is. dat het plan in principe zal worden aan genomen. hoewel Moshe Shertok, mi nister van buitenlandse zaken en ver schillende anderen scherpe critiek heb ben geleverd. Nederlander wil Kanaal overzwemmen Heel Durgerdam was gisteravond uitgelopen, toen de 20-jarige Dick Schermer uit Venhuizen, die aspi raties heeft om het Kanaal over te zwemmen, in de Amsterdamse rand gemeente uit het water kroop na een trainingstocht van ruim vijf tien uur. Om tien minuten V>ver half vijf gisterochtend dook Dick Scher mer. zwaar ingevet met reuzel, in het JJsselmeer. Om even na acht uur 's avonds bereikte hij Durger dam. Zijn voedsel ontving Dick van een volgbootje. van waaraf hem biscuit, gekookte eieren van tijd tot tijd in de mond werden geduwd. Afgezien van een kleine inzinking had de tocht een uitstekend ver loop Bij de familie Possius in Dur gerdam stapte Dick Schermer on middellijk na aankomst in het bad een van de weinige baden uit de omgeving en om half tien was hij nog bezig zich het vet van het lichaam te wassen. Do jonge man bevindt zich in uitstekende conditie Vliegongeluk in Frankrijk eist vier doden Vier personen werden gedood toen gisteren een lesvliegtuig door motordefect in een hooesDannings- draad terechtkwam, ontplofte en in brand vloog Hpt ongeluk gebeurde bij Melun. halverwege tussen Pa rijs en Fontainebleau. Franse regering verzocht het initiatief te nemen De commissie van buitenlandse za ken van de Franse Nationale Verga dering heeft een resolutie aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd plannen voor te bereiden voor het ont werpen van een federale grondwet voor de democratische landen van Europa. In een communiqué, dat na de ver gadering werd uitgegeven werd gezegd, dat alle bestaande bewegingen voor eenheid, zoals de organisatie van Europese economische samenwerking en de westerse unie versterkt en uit gebreid moesten worden. Een internationale verklaring over de menselijke rechten moet worden op gesteld en andere Europese landen moeten uitgenodigd worden evenals Frankrijk vertegenwoordigers van hun parlementen naar een Europese consti tuerende vergadering te zenden, welke de federale grondwet zou moeten goed keuren. Nederland najg: Jaarbeurs te Praag Veertien landen, wo. Nederland, zullen vertegenwoordigd zijn op de jaarbeurs te Praag, die van 12 tot 19 September zal worden gehouden. Nederland. Italië, België. Zwitser land en enkele particuliere in dustrieën uit FrankrijlC en Engeland zijn de enige deelnemers ten Wes ten van het IJzeren Gordijn. De grootste ruimte zal worden ingeno. men door de Sovjet-Unie. Aantal doden geschat op duizenden De Gele Rivier en de Yangtse, in China, zijn buiten hun oevers getreden en hebben duizenden vierkante mijl vruchtbaar bouwland onder water ge zet. Het nog steeds wassende water van de Yangtse vormt een ernstige bedrei ging voor de Chinese hoofdstad Nan king. De rijke rljstgebicden aan de oevers van beide rivieren staan ver scheidene decimeters onder water en officiële Chinese functionarissen, die het getroffen gebied hebben bezocht, rapporteren dat in sommige dorpen en steden het water de daken van de hui zen heeft bereikt. De bewoners ped delen in sampans door de straten en overal ziet men cadavers en brokstuk ken van woningen drijven. De autoriteiten maken bekend dat de watersnood reeds duizenden doden en millioenen daklozen heeft geëist. Het is echter niet mogelijk juiste cijfers tc geven voordat het water gezakt is. De Chinese communistische radio be schrijft de toestand in de door de roden bezette gebieden als „rampzalig" en heeft een dringend beroep gedaan op het Amerikaanse Rode Kruis, nationale en internationale hulporganisaties en zelfs op de centrale regering om bij stand te verlenen. De communisten be weren dat vliegtuigen van de centrale regering de dijken der rivieren gebom bardeerd hebben en verzoekt de hulp organisaties er bij de centrale regering op aan te dringen deze aanvallen stop te zetten. Brood wordt weer witter na 1 Augustus Met ingang van 1 Augustus zal de maisbloem geheel uit het brood ver dwijnen. De broodbloem zal na die datum bestaan uit 20 pet. buiten landse of inlandse rogge en 80 pet. buitenlandse tarwe, uitmaling 85 pet. Fabrieken die op 1 Augustus nog maisbloem in voorraad hebben, dienen deze voor 19 Augustus in de broodbloem te verwerken in plaats van rogge. Voordat de bröodbloem van betere samenstelling bij de bak kers komt. zullen er nog wel enige weken verlopen, zodat niet direct na 1 Augustus witter brood te ver wachten is. Weerbericht HITTEGOLF HOUDT AAN eersvcrwachtinp, (reldic tot Vrijdag avond: Heldere nacht met weinig wind. Mor gen overdag, hljna overal zeer warm 1 en zonnig weer. In namiddag ech ter In het Zuiden van het land wat toenemende bewol king met een klei ne kans op enkele verspreid optreden de onweersbuien. Zwakke tot matige wind. hoofdzakelijk tussen Oost en Zujd-Oost. 30 Juli: Zon op 4 58. onder 20 34. Maan op 23.49, onder 15 18. Ook in het Zuiden van Frankrijk zijn de temperaturen sterk gestegen en zelfs het water van de Middellandse Zee kan niet de gewenste ver koeling brengen. Aan de bar in de villa van MaiLrice C-hevaher te La Boe ca genieten (v.l.n.r.) Charles Boyer. Nita Raya en de gastheer van een frisse dronk Enkele dagen slechts geleden stonden de beesten met natte poten in de Nederlandse weilanden, die door de aanhoudende regens doorweekt waren. Thans staan de paarden en koeien opnieuw in het water, maar nu om enige verkoeling te zoeken voor de brandende zon die ons gril lige klimaat een hittegolfje heeft bezorgd. Westen teil niet wijken Totale splitsing van Berlijn een feit? Nog steeds putten de berichten zich uit In gissingen, op welke \vU*e de Westelijke geallieerden zich tot Moskou zullen richten na de diplomatieke activiteit die zjj de afgelopen dagen In Londen aan do dag gelegd hebben. Het meest waarschijnlijk Hjkt thans, dat de Britse. Franse en Amerikaanse ambassadeurs eerst ieder afzonderlek een onderhoud zullen hebben met Molotof. Mocht Stalin er in toestemmen, hen gezamenlijk te ontvangen, dan zullen z(j gelijkluidende nota's overhandigen met voorstellen tot een viermogcndhedenconfercntie. Maar het Westen zal niet bereid zijn tot zulk een conferentie, wan neer de Russen de blokkade van Ber lijn niet eerst opheffen. Hierop is van diverse zijden nog eens de na druk gelegd. En evenmin schijnt juist te zijn wat gisteravond uit Londen werd gemeld, namelijk dat het Wes ten. ingeval er een viermogendhe- denbespreking zou komen, de plan nen tot vorming van een West-Duitse regering voorlopig zou moeten op bergen, omdat de Russen dit als eis zouden stellen alvorens het overleg te beginnen. Marshall, de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken heeft namelijk in verband hiermee gezegd, dat hij instemde met de verklaring van generaal Clay, dat Frankrijk. Engelrnd en Amerika zou den voortgaan met de uitvoering van het plan West-Puit-sland. Ook in Bcrlijikzelf blijkt de vast beradenheid van de Westelijke mo gendheden onder andere uit hun houding in het conflict om de poli tiechef Markgraf. die nu alleen nog fungeert in de Russische sector, want hij wordt door de Westelijke mo gendheden niet meer als chef van de Berliinse politie erkend. Vandaag wordt in Berlijn een gemeenteraads zitting gehouden die waarschijnlijk beslissend zal zijn voor de onmiddel lijke toekomst der stad: prof. Ernst Reuter, de oud-hoofdredacteur van de socialistische Vorwarts. die verle den jaar reeds tot eerste burgemees ter van Berlijn werd gekozen, doch wiens installatie door een veto der Russen werd verhinderd, zal waar schijnlijk benoemd worden tot bur gemeester van West-Bcrlijn. Er wordt nu van Sowjetzijde een pro clamatie verwacht, dat het gemeente bestuur geacht wordt niet langer te functionneren De instelling van een communistisch bewind in Sowjet- Berlijn zou de volgende stap zijn, waardoor Berlijn volledig in tweeën wordt gesplitst. By Kon. Besluit is Mr J. R. H. van Schalk benoemd tot voorzitter der Twepde Kamer gedurende de lopen- do zittingsperiode. DE STAATSLOTERIJ Op nummer 3072 van de 504e staatsloterij 5e klasse 8e lyst is een prijs van 15.000 gevallen. Olgmpische Spelen 1948 geopend Honderden duiven vlogen uit als sgmbóol van vrede en broederschap Koning George van Engeland heeft van de katheder in het Wemblcy- sladion de 16 plechtige woorden gesproken die de Olympische Spelen 1948 openen. Een machtige fanfare van trompetten heeft weerklonken na 's ko- nings woorden en honderden duiven vlogen uit als de traditionele symbolen van vrede en broederschap, waarnaar de Olympische Spelen streven. Het Britse voetbalelftal voor de wedstrijd tegen Nederland. die Zaterdag op Highbury, het Arse- nalterrein. zal worden gespeeld, is vanmorgen als volgt samenge steld: Doel: Simpson (Scotland): ach ter: Neale (England). Emanning (Wales): midden: Mcbain (Scot land), Lee (England) en Fright (England); voor: Hopper. (Eng land), Hardisty, aanvoerder, (Eng land), Mcllvenny (England). Kel- leher (Ireland) en Klppax (Eng land). De wedstrijd wordt om 18.15 uur over Hilversum 2 (415 m.) uitgezonden. Verslaggever ls Ir. A. van Emmencs. De koninklijke troepen van het schitterend uitgedoste regiment Royal Horse Artillery de be reden artillerie hebben een saluut afgevuurd van 21 kanon schoten en door de toegangspoort van Wembley rent een eenzame figuur binnen, in zijn hand de brandende Olympische toorts, die dwars door een deel van Europa is gebracht van de tempel van Zeus. Olympia in Griekenland. De loper, de laatste van een enor me reeks van internationale athleten, ontsteekt met zijn fakkel in een or- namentale schaal het olympische vuur dat gedurende de Olympische Spelen zal branden in Londen. Terwijl Koningin Elisabeth en het koninklijke gevolg op de achtergrond staan, spreekt George 6 van Enge land langzaam de opcningsformule uit: „Ik verklaar de Olympische Spe len 1948 die de veertiende Olympiade van het modernctijdvak vieren, voor geopend". Tevoren had de menigte die het Wembley-stadion vult, reeds een in drukwekkende reeks plechtigheden bijgewoond. Eerst heeft de Lord Ma yor van Londen in zijn statige met bont omzoomde kledij en getooid met de gulden keten van zijn waardig heid. de koninklijke familie aan de ingang van het stadion verwelkomd. De militaire orkesten speelden het God Save the King. Leden van het internationale Olympische comité, onder leiding van de president J. Siegfried Od- stroem van Zweden, zijn aan de ko ning voorgesteld. Lord Burghley. voorzitter van het organiserende co mité en eens zelf Olympisch kam pioen. deelde in die eer. Op de vrolijke tonen van mars muziek hebben de meer dan 6000 Olympische deelnemers in hun keu rige sportieve kledij voor de koning gedefileerd. waarna l°rd Burghley aan de president der spelen. Viscount Portal of Laverstoke beroemd als chef der Royal Air Force in de oor log gevraagd heeft de koning te verzoeken de spelen te openen Terwijl van de masten de vlaggen van 61 landen wapp.erden en de dui ven nog rondcirkelden boven het sta dion zij zijn de enige ..professio nals" in de spelen, want 400 dollar is uitgeloofd voor de snelst op het nest terugkerende duif speelden de mi litaire bands de Olympische hymne, geschreven door Rudyard Kipling op het thema „Non Nobis Domine": „Niet aan ons. o Heer. zij de lof en de glorie een koor. gedirigeerd door sir Malcolm Sergent zong het Hallelujah en Donald Findlay van de Britse ploeg legde voor alle deel nemers de olympische eed af: „Wij zweren dat wij aan deze Olympische Spelen zullen deelnemen in'oprechte wedijver de regels welke gesteld zijn eerbiedigend en verlan gend deel te nemen in de ware geest van sportiviteit voor de eer van ons land en voor de glorie van de sport". Deens jacht zat bij Terschelling vast in mijnenveld Benauwde ogenblikken beleefden de vier opvarenden van het Deense jacht Langesund uit Odense dat gis teravond in een mijnenveld benoor den Terschelling aan de-grond liep Het schip, dat op weg was naar Lis- sabon op een vacantietnp. kreeg motorstoring en trachtte toen zei lende over de gronden heen te ko men. hetgeen echter mislukte. De reddingboot Brandans beeft het jacht veilig de haven van Ter schelling weten binnen te slepen, waar de motor wordt gerepareerd. Groentenprijzen vrij De bestaande wettelijk voorge schreven handelsmarges in de groentehandel zijn ingetrokken om dat het als gevolg van regelmatig grote aanvoer op de veilingen wei nig zin meer had. de marges te handhaven. Op de ontwikkeling van de groenteprijs zal de overheid echter nog een wakend oog houden. Faperholm zal vermoede lijk minderheidskabinet vormen De Finse president. Paasikivl, S:cft Woensdagavond Karl August Fager- holm (sociaal-democraat) instructie gt- geven ofwel een coalitieregering van sociaal-democraten en agrariërs te vor men ofwel een sociaal-democratische minderheidsregering. Fagerholm verklaarde, dat het naar zl|n persoonlijke opinie een sociaal democratische minderheidsregering zou worden. Aanvankelijk had Paasiklvi opdracht gegeven ook de Volksdemocraten communisten en linkse socialisten in dc regering op te nemen, dóch dezen weigerden toen Fagerholm hun verzoek om toewijzing van vijf minister-porte feuilles niet wilde inwilligen. Veertien doden en vier gewon den waren de slachtoffers bij een ontploffing die zich heeft voorge daan in een kolenmijn te Prince ton. Indiana, V.S. wordt titel van de Koningin Naar wij van het secretariaat van H.M. de Koningin verne men, zal de Kotiinpin na haar troonsafstand wederom de titel Prinses der Nederlanden aanne men. Deze titel voerde zij ook voor het overlijden van Koning Willem III. De Koningin dan prinses Wilhelmina der Nederlanden zal zich vestigen op het Loo, waar enige vertrekken in de Westelijke vleugel voor haar in gereedheid zijn gebracht. In het paleis op de Dam zijn eveneens enige vertrekken voor de Koningin ingericht. Het land huis „Ruigenhoek"persoonlijk eigendom van de Koningin, zal haar tot verblijfplaats dienen als z{j in Den Haag vertoeft. De Koningin zal zich geheel uit het openbare leven terug trekken en voorlopig algehele rust nemen. Zij zal dus na 4 September niet deelnemen aan het feestbetoon. De Koningin hoopt dat ons volk haar positie zal begrijpen en haar zo nodige rust zal eer biedigen. Italiaan zwom in 12 uur over Kanaal Gianni Gamhl. een 40-jarige inter nationaal bekende Italiaanse lange of- standzwemmer, is gisteren In uitgeputte toestand op het strand van Dover aan getroffen, nadat hij het Kanaal In 12 uur 23 minuten had overgezwommen. Een selnwachter had Gambi op het strand zien liggen. De trein van Londen naar Dover stopte, pikte hem op en bracht hem naar Dover waar hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Gambi werd na vier uur. geheel her steld uit het ziekenhuis ontslagen. 's Nachts hadden wij een tijdlang ruwe zee en wind. maar Gambi zette krachtig door en bereikte vanochtend om 07.51 uur dc Engelse kust. zo ver telde Gambi's manager. Tijdens een Interview zei hij. dat de zee in het begin zo ruw was. dat hij twee of drie keer het punt had ge staan op te geven. Meer dan eens trokken de golven mij van dc boot vandaan, maar ik was vastbesloten indien mogeli|k door te zetten, omdat ik de tweede Italiaan wil de zijn, die het Engelse kanaal over zwom. Gambi, die gehuwd is en twee kin deren heeft, verklaarde, dat hij het be wustzijn verloren moet hebben na aan land te zijn gekomen. Van wat er daarna gebeurde herin ner ik me alleen, dat cr mannen kwa men om mij te helpen en dat zij mij in een trein zetten. Tijdens het zwemmen at ik alleen bananen en chocolade en ik dronk een paar koppen koffie en wat cognac. Toen hij uit het ziekenhuis ontslagen was spoedde hij zich echter naar dc boot in de haven vaD Dover en at drie grote stukkenvlees, die hij uit Frank rijk had meegebracht, op. Onze speciale verslaggever schrijft ons uit Londen: Londen kreunt van de hitte. Negen en tachtig graden in de schaduw, melden de kranten met grote koppen. (Vraag niet aan uw verslaggever hoeveel graden het dan wel tn de zon is ge weest, want dat is alleen nog in deciliters zweet te berekenen). „Van de koudste zomer naar de warmste zomer!" lees ik in de Evening Standard en ik vouw haar snel dicht om mijzelf als een Turkse haremdame koelte toe te wuiven. ledereen in Londen wuift, met kranten en zakdoeken, maar niemand klaagt. Men schuifelt over kleverig asfalt, men zit in de Undergroundof men doet zijn werk, maar niemand klaagt. Want, dat is niet „Briti&i". Er zijn ook mensen, die de schaduw van bomen opzoeken in Hude Park en die 's nachts gaan zwem men in de Thames. Dezelfde Evening Standard van zoeven weet te i>ermelden, dat hele volksstammen de afgelopen nacht niet thuis in hun bed hebben geslapen. Zij zijn Londen ontvlucht. De kokende poel, waarin de hitte blijft hangen als in een bak kersoven. En het einde van de hittegolf is nog niet in 't zicht O ja en dan zijn er nog de Olympische SpelenToen ik hier twee dagen geleden, na de wedstriid in Portsmouth aan kwam, had men wel enige moeite om in een Olympische sfeer te komen. Nou ja, er was op de stations een klein aanplakbil- jetje, met een Olympische groet voor de bezoekers aan de En gelse hoofdstad, maar dat maakte evenveel indruk als een van de vele verkiezingspamflettenenige weken geleden in uw brie venbus. De kranten, die ik gretig kocht, liepen ook niet bepaald over van Olympisch nieuws. Wel grote koppen en uitvoerige verslagen van de overwinning van Freddie Mills op Gus Lesne- vieh en de zoveelste „aflevering" van de testmatch, maar over „the biggest Games in the world" een schamel berichtje, soms niet eens zo vleiend, zoals de klacht van de Tsjechische ploeg, dat er bij hun aankomst in Londen niemand aanwezig tras om hen te begroeten Maar nu komt het merkwaardige! Terwijl iedereen zou denken, dat de Olympische Spelen, die de Engelsen toch al matig interesseerden, door de hitte helemaal naar het tweede plan zouden worden verdrongen, lees ik plotseling in de kranten, dat de mensen in grote rijen voor het Wembley-stadion gaan staan, om nog kaartjes te kopenMaar ook dat is British. En zo is er ook een Olympisch hoofdkumrtier in Upperbrook- street. Op de tweede verdieping, in een kamertje van twee bij drie meter, kunnen de journalisten hun perskaarten in ontvangst nemen. Dat wil zeggen: zij staan geduldig op de gang of zij zitten op de trap: Engelsen en Amerikanen, Turken en Egypte- naren, Fransen en Hollanders en zij gaan even geduldig op zij als er een lief meisje moet passeren met grote koppen dampende thee. Hier leert men z'n ziel in lijdzaamheid bezitten en men mag alleen maar eens met de zakdoek langs het voorhoofd wrij ven als na twee uur wachten een even vriendelijk Engels meisje tussen telefoongesprekken door tot de ontdekking komt. dat uw\ naam niet op de lijst voorkomt en er dus geen perskaart voor u is. „Maar." zegt u, met voorbeeldige kalmte, „nu ik toch in Lon den ben. zou ik het wel leuk vinden om iets van de Olympische Spelen te zien." „Praat u eens mét mr. Church!" adviseert het lieve kind. Nog een kwartier zoeken naar mr. Church, maar hij is er niet. Misschien is hij „ill"... HET moet ons van het hart, dat wij de maatregel om de vol gende week geen nieuwe vlees bonnen uit tc rolkon niet gelukkig kunnen vindon. Daarbt| gaat het ons niet zozeer om het folt op zichzelf (wij begrijpen volkL.-nen, dat de aanvoer wel eens onvc' doende kan zijn) noch om de schriele compensatie van 50 gr. kaas. die ons wordt geboden (wij zijn bereid Iedere compensatie in dank te aanvaardenl). maar om het tijdstip, waarop deze maatre gel wordt genomen De volgende week. de eerste van Augustus, ls nl. die, waarin de meeste Nederlanders met va cantie zi|n. Voot zeer velen ls het zelfs de onlge vacantieweek, die zij hebben. Èn ls het nu werkelijk strikt noodzakelijk, om de duizen den die er de volgende week op uit trekken met een bescheiden beurs, die bi| familie gaan loge ren, waar men toch bonnen moet meebrengen, die gaan kamperen, waarbij men toch graag eens wat hartigs op het brood heeft, op deze wijze te duperen en van een deel van hun vacantlegenoegens te beroven? Waarom niet één periode ge wacht met het nemen van deze maatregel? Wi| kunnen toch niet aannemen, dat de zaak dan spaak zou lopen, want dan zouden wi| heel ernstig bezwaar moeten ma ken tegen het systeem van be voorrading In het algemeen. Neen, wij hebben zo'n idee, dat dc in stantie, die in dozen te beslissen heeft, aan de vacantieweek hele maal niet heeft gedacht en zich dus ook niet heeft bekommerd om het effect (In het bl|zonder ook het psychologischel) van deze maat regel, die, naar onze mening, ln iedere andere week beter had kunnen worden genomen dan 1 n de vacantie w eek bij ultnemendheldl Vragen wij te veel, als we de Instantie in kv/estie uitnodigen haar beslissing alsnog te herzien? Voor het tijdvak van 1 tm. 14 Augustus 1948 zijn de volgende bon nen geldig verklaard: BONNEN VOOR BROOD 087-1 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 7 Augustus) 088-1 Brood: 200 gram brood (Geldig t m. 7 Augustus) ALLE BONKAARTEN 090 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 091 Algemeen: 1 ei 092 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli c.d. 093 Algemeen: 100 gram bloem, zelf rijzend bakmeel of kindermeel BONKAARTEN KA. KB. KC 308 096 Algemeen: 750 gram suiker, bo- terhamstrooisel enz., of 1500 yram jam, stroop enz., of 750 gram ver shaperingen 097 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 098 Algemeen: 250 gi kaas of 312J4 gram korstloze kaas 099 Algemeen: 250 gram waspocdcr b 107: 800 gram brood (Geldig t m. 7 Augustus) B 108, C 110: 500 gr. boter of mar garine of 400 gram vet C 109: 400 gram brood (Geldig t.m. 7 Augustus) BONKAARTEN KI). KE 808 111 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam. stroop enz of 500 gram ver snaperingen 112 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 113 Algemeen: 125 gr kaas of 156 gram korstloze kaas 111 Algemeen: 300 gram waspoeder D 117: 800 gram brood (Geldig t.m. 7 Augustus) E 119: 500 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinder biscuits TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA. QB. QC 808 87 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen. of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam. stroop enz. 90 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen. of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jaq£ stroop enz. BONKAARTEN ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. MD. MF. Mil 80S (bUz. arb.. aus. moeders en zieken) Geldig zijn dè bonnen van strook M. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. De bonnen 044, 045 en 046 Vlees, blijven geldig t.m. 7 Augustus. Niet alleen in Amerika.. is de wetenschap in de weer voor do huisvrouw. Ook in Nederland zijn op dat gebied grote dingen bereikt. Vele dames zagen vroeger met zorg de wolwas tegemoet, omdat zij wis ten, dat haar kostbare wol langzaam maar zeker kromp en sleet en do elasticiteit verloor. Ze wasten im mers in ouderwetse alkalizecp. (Vele dames doen het nóg). Maar zij kunnen zich die zorgen thans be sparen door wol te wassen in de alk&livrije Ecbfalon. Was Uw wol veilig in ALKALI VRIJ 35 ct por pok

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1