DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Crisis in Berlijn, kan tot geweld leiden, zegt Bevin Kamerafdelingen beginnen Woensdag met onderzoek Beel geeft opdracht terug Gevecht om vrije vaart op Donau begint vandaag Engeland overweegt herziening van demobilisatieschema M0L0T0F NIET TE SPREKEN Duel Van Kleffens- Palar voortgezet Spaar de oren van Uw buren Spiegel der wereld De ernst van Ernst Vrijdag 30 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 1084 Opgericht door de Stichting ..He\ Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4,~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Per» Minister Bevin heeft het Britse Lagerhuis gisteren medegedeeld dat Engeland zijn demobilisatie politiek herriet in het licht van de Bcrlijnsc crisis cn heeft aangekon digd dat de Britse regering „vast besloten is alle maatregelen te treffen die noodzakelijk geacht mogen worden om aan de situatie het hoofd te bieden". Bevin liet weten dat de Russische politiek in zake Berliin wellicht een gewa pend conflict ten gevolge kan heb ben. De demobilisatie van „bepaalde groepen" van de RAF is uitgesteld ten gevolge van de geintensifeerde „airlift" naar Berlijn. Stappen rul len worden ondernomen ter ver traging van het demobilisatiepro ces bij de andere wapens indien zulks noodzakelijk mocht blijken. Engeland heeft voorgesteld, op nieuw met Rusland onderhande lingen te openen over een Euro pese heroriëntatie na het (even tuele) opheffen van de blokkade van Berlijn. Over de diplomatieke stap die in Moskou door de drie Westelijxe mogendheden zal worden gedaan deelde Bevin mee. dat deze beoogt uit te vinden of er vooruitzichten bestaan tot het uit de weg ruimen van belemmeringen op het inter nationale politieke terrein om tot overeenstemming te geraken en de hoop van de Engelse regering op vrede en veiligheid in Europa in vervulling te doen gaan. Rust in Bcrlijnsc raad De gemeenteraadszitting in Ber lijn, waar het ontslag van de po litiechef Markgraf werd bespro ken. is gisteren rustig verlopen. De raad keurde, terwijl de communis ten tegen stemden, het ontslag goed. Britse. Amerikaanse en Rus sische waarnemers waren aanwe zig op deze zitting, waarvan men had verwacht, dat zij een rumoe rig verloop zou krijgen. Het schijnt echter dat de Sovjetautoriteiten een aanvankelijk door de Een heidspartij beraamd plan om agi tatie te gaan voeren, verboden hebben, om niet de politieke sfeer te verslechteren nu de drie ambas sadeurs der Westelijke mogendhe den hun bezoek aan Moskou bren gen. Israel wijst voorstel van Bernadotte af De regering vail Israel heeft Bernadotte's voorstellen tot demi- litarisatie van Jeruzalem afgewe zen. Zij beschouwt het besluit van de UNO over Internationalisering van Jeruzalem niet langer als bin dend. daar dit besluit door de ge beurtenissen en de Arabische aan val is achterhaald. Dit standpunt van Israël is be kend gemaakt door Mosje Sjertok, de Israëlische minister van buiten landse zaken, die verder meedeelde, dat de Joden niet zullen toestem men in terugkeer van de Arabische vluchtelingen die Palestina verlie ten toen de strijd begon, voordat een definitieve oplossing is bereikt. Voorts wil Israël herziening verzoe ken van de grenzen van de Joodse staat. zoals in de UNO-resolutie Is voorgesteld. Bjj de Arabieren zal een schadevergoedingseis worden Ingediend „voor de ontzaglijke schade, toegebracht aan Joden en Arabieren". Molotof bevindt zich op het ogen blik niet in Moskou. Dit werd door de persafdeling van het Russische ministerie van buitenlandse zaken bekendgemaakt enkele uren nadat de drie ambassadeurs van Engeland, Amerika en Frankrijk ln de Sov jethoofdstad waren aangekomen om. naar zij hoopten, een onderhoud met Molotof te hebben. Een van Molotof.s plaatsvervan gers, waarschijnlijk Zorln bekend sinds de Februaridagen te Praag heeft de leiding over het depar tement. Andrei Wisjinski is er ook niet: hij vertoeft te Belgrado in verband met de Dpnauconferentie. In Londen ziet men Molotofs „di plomatieke afwezigheid" als een berekende belediging voor het Wes ten, maar tevens als teken van het Russische verlangen, de Berlijnse kwestie slechts te bespreken op voor de Sovjet-Unie bevredigende voor waarden. Westminster gelui galmt over Rijssen Door onopgemerkt een verbinding tot stand te brengen tussen zijn ka merpendule en de toren van de kerk te Rijssen het Overijselse stadje viert dezer dagen zijn 700-jarig be staan is'een van de inwoners erin geslaagd, elk kwartier de be kende klanken van de Westminster klok over Rijssen en omgeving te laten weergalmen. Een en twintig luidsprekers staan opgesteld op de toren en het geluld dat de kamer pendule maakt, wordt op die ma nier 24 millioen maal versterkt uit gezonden. Als de pendule nu maar gelijk loopt!) Indonesië in Lake Success De Republiek heeft alle voor stellen van de CvGD om uit de im passe te raken, aanvaard, maar Nederland heeft ze afgewezen ziedaar de essentie uit de rede waarmee de Indonesische afge vaardigde Palar gisteren zijn nu reeds maanden durend duel met de heer Van Kleffens voortzette. De Veiligheidsraad, bijeen om de In donesische kwestie te behandelen, hoorde uit de mond van de heer Palar verder nieuwe aanvallen op de Nederlandse „blokkade". Van zijn standpunt was, aldus Palar's mening, de juistheid gestaafd door het enige dagen geleden ingedien de rapport van CvGD. De heer Van Kleffens bestreed met citaten uit standaardwerken over het internationale recht, de opvatting dat er in Indonesië van een Nederlandse blokkade sprake zou zijn. Het moet de hele wereld verwonderen, aldus Van Kleffens, dat de Raad niet spreekt over blokkades als die van Berlijn of Hyderabad, maar hele dagen be steedt aan de Indonesische kwes tie, die „niet het geringste gevaar voor de internationale vrede op levert." Nadat ook mr. Van Kleffens was uitgesproken diende de Chinese vertegenwoordiger, Tsjiang, een resolutie in, waarin de minimum- wensen van de Veiligheidsraad worden opgesomd, zonder dat ech ter de Raad zich in een bepaalde richting vastlegt. De Raac is, al dus de Chinese spreker, niet ge rechtigd een eindoordeel kenbaar te maken, maar wel wenst hij een concrete actie en een oplossing op korte termijn. Met negen tegen twee stemmen (van de Sovjet- Unie en de Oekraine) gaf de Vei ligheidsraad te kennen, dat zij dat ook wenste. De voorstellen tot grondwetswijziging Mr. Van Schaik maant (nog niet bestaande regering aan tot spoed Zonderling was gisteren de situatie die zich voordeed toen de Tweede Kamer vergaderde. Onder de nieuwe leden bevonden zich namelijk zeven ministers, die ofschoon staande onder de controle van de Staten-Gene- raal, tijdelijk namelijk zolang er nog geen nieuw kabinet is gevormd mee-controleren. Hierop vestigde voorzitter Van Schaik o.m. de aaedacht toen hij met een rede het voorzitterschap van de nieuwe Ka mer aanvaardde. Dezer dagen week de KLM DC 6 Prinses Marijke", op weg van Jo hannesburg naar Amsterdam van haar route af en maakte een extra tussenlanding te Brussel teneinde daar een baby uit Leopoldville, die in levensgevaar verkeerde door een vernauwing van de sluitspier van de maagingang te laten debarque- ren. opdat het kind in Belgie ge opereerd kon worden. Thans kan worden medegedeeld dat de opera tie. die slechts zeven minuten duurde en die uitgevoerd werd door de beroemde kinderspecialist Prof. Maldaque, volledig geslaagd is. Reeds drie uur na dc operatie kon de baby een lepel vloeibaar voedsel worden toegediend. Prof. Maldaque verklaarde na afloop van de operatie, dat een ziekte als boven beschreven slechts zeer zelden voorkomt. Van de 30.000 kinderen die hij in zijn loop baan. had behandeld, leed slechts 'n half procent aan deze kwaal. De ziekte komt bijna uitsluitend bij jongens voor en openbaart zich 1heestal een maand na de geboorte. Slechts door zeer snel operatief in grijpen kan de dood voorkomen worden. Mr. Van Schaik bracht twee wen sen naar voren, en wel ten eerste aat het nieuwe kabinet niet te lang zal wachten niet het nemen van de nodige initiatieven inzake de grond wetsherziening, en verder dat de nieuwe ministers op de derde Dins dag in September hun begroting ge reed zullen hebben (en de bewijs stukken ervan in het bezit brengen van de leden der Kamer). In dat opzicht is de Kamer de laatste tXvee j3ar teleurgesteld. Bij de vaststelling der commissies herinnerde prof. Romme (KVP) aan de uitsluiting der communisten. Een door hem ingediende en mede door de heren Van der Goes van Naters. 'ArbJ, Schouten (AR), Ti- lanus (CHU) en Oud (VVD) onder tekende motie over deze aangele genheid werd met 59 tegen 5 stem» men aangenomen. De vaste commis sie voor buitenlandse zaken werd toen benoemd, zonder dat er een communist zitting in kreeg. Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter, vóór Woensdag in de afdelingen te doen onderzoe ken de wetsontwerpen met betrek king tot de grondwetsherziening, entspon zich een debat over het tempo waarin dit mbet geschieden. Vooral de heer Oud (VVD) had bezwaren, omdat het kabinet demis- sionnair is. Het nieuwe kabinet moet eerst voor de Kamer ver schijnen met een uiteenzetting van het te voeren beleid, aldus de libe- j rale fractieleider. Een heel andere mening was prof. Romme (KVP) toegedaan: hij noemde het voor de -aak in elk opzicht slecht, als niet de grootst mogelijke spoed wordt betracht met het behandelen van de grondwetswijziging in tweede le zing. De heer Van der Goes van Naters (Arb.) viel de katholieke fractieleider hierin bij. De antirevo- lutionnaire heer Roosjen had der gelijke bezwaren als de heer Oud. maar zou met het voorstel accoord kunnen gaan. als eraan werd toe- voegd. dat Woensdag het afdelings- onderzoek geschiedt „indien intus sen een nieuw kabinet is opgetre den". Terwijl de heer Tijanus (CH) meende, dat de voorstellen in de afdelingen op- zakelijke gronden kunnen worden behandeld, was de heer Wagenaar (CPN) een soortge lijke opvatting toegedaan als de heer Roosjen had verkondigd. Een communistisch voorstel om de her ziening alleen te behandelen als er Woensdag een nieuwe regering is. werd met bijna dezelfde stemmen verhouding verworpen als het voor- stel-Oud om het afdelingsonder- zoek pertinent niet te laten door gaan. Woensdag zullen de afdelin gen met het behandelen van de voorstellen tot grondwetswijziging beginnen. Water eist slachtoffers te Amsterdam Drie personen, resp. 61. 28 en 16 jaar oud, zijn gisteren te Amster dam slachtoffer geworden van het water. De beide eersten verdronken bij het zwemmen, de laatste een dekknecht, viel in het water toen hij een emmer water wilde putten en daarbij overboord sloeg. Duitse industriëlen van oorlogsmisdaden vrijgesproken Het Amerikaanse tribunaal voor oorlogsmisdaden te Neurenberg heeft alle 23 vroegere hoge functio narissen van het reusachtige indus triële concern I G Farben vrQge- sproken op het stuk van oorlogsmis daden. De beschuldigden was ten laste gelegd, dat zij agressieve plannen van Hitier hadden gesteund. Rechter Curtis Shake, die het vonnis uitsprak, zeide: „De beklaagden hier voor ons wa ren noch hoge functionarissen in het burgerlijk bestuur, noch hoge mili taire leiders. Hun medewerking was die van volgelingen, niet van leiders". Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. (Van onze Haagse Redacteur) Naar wij vernemen heeft dr. Beel gisteren na zijn bespre king met dc ministers van de Brink cn Van Maarscvccn be sloten zijn opdracht aan dc Re gentes terug te geven. Dc be langrijkste reden hiervoor schijnt te zijn, dat van V.V.D.- zijde dc cis is gesteld, dat dc heer D. U. Stikker dc porte feuille van Buitenlandse Zaken zou krijgen. Deze cis was voor dr Bccl onaanvaardbaar. Daar komt nog bij, dat dc eisen van de C. H. U. inzake het Indone sisch beleid door dc formateur eveneens niet konden worden aanvaard. De rami> te Ludwigshafen DODENCIJFER WAS TE HOOG Aantal slachtoffers: 133 Honderd drie en dertig doden, onder wie drie Fransen, blijken te zijn omgekomen bij de ontplof fingsramp te Ludwigshafen. De eerste berichten die over de cata strofe binnenkwamen blijken met hun zeshonderd slachtoffer te hoog te zijn geweest. Het aantal gewon den Is echter veel groter dan aan vankelijk werd gemeld. Volgens een nog steeds niet nauwkeurige opgave bedraagt het 2300. Het be richt. dat tachtig procent van het fabriekscomplex is verwoest, is door de Franse autoriteiten, in wier zone de ramp gebeurde, even eens onjuist genoemd. Slechts een beperkt gebied zou getroffen zijn. De maatschappij heeft op zich ge nomen, te zorgen voor de gewonde leden van het personeel en voor nagelaten betrekkingen van de omgekomenen. In vele Duitse ste den worden hulpacties georgani seerd. o a. door vakverenigingen en Roode Kruis. Vliegrampen in Argentinië en China Te Buenos Aires is een passa- giersvliegboot van een Argentynse luchtvaartmaatschappij bij het lan den neergestort. Zestien van de .23 inzittenden kwamen om het leven. Verscheidene overlevenden zijn zo ernstig gewond dat men voor hun leven vreest Ook te Tsingtao (China) stortte een passagiersvliegtuig neer. Men vreest, dat alle 19 inzittenden zijn gedood. Paul Hoffman terug in Amerika Paul Hoffman directeur der ECA, is per vliegtuig, na een bezoek van zes dagen aan Parijs, te New York aangekomen van waar hij onmid dellijk op weg ging naar Washing ton. Hij wilde met Truman confe reren. zodra deze hem kon ontvan gen. Minderheidskabinet in Finland Finland heeft weer een regering Het is een minderheidskabinet, geheel be staande uit sociaaldemocraten, waar van de formateur Fagcrholm premier is. Carl Enckell is weer minister van buitenlandse zaken. Het deparlcmcnt van binnenlandse zaken, waaronder de staatspolitie ressorteert. Is in handen van de 36-jarige Aarc Simonen. Politieke waarnemers voorspellen dit minder heidskabinet geen lang leven. Belgische Senaat besluit referendum te overwegen De Belgische Senaat heeft met 83 tegen 6b stemmen besloten het voorstel van de Katholieke Volks partij betreffende het organiseren van een volksstemming over de te rugkeer van koning Leopold, in ovenveging te nemen. Het voorstel zal in behandeling worden genomen na het reces, dat 15 September ein digt. Een tentoonstelling van werken van Rembrandt is dezer dagen te Bazel geopend. Deze expositie, on der auspiciën van de Ned. legatie, omvat 30 schilderijen, 24 etsen en talrijke tekeningen van de meester. De opbrengst komt ten goede aan het Ned. Sanatorium te Davos. OLYMPISCHE SPELEN GEOPEND. Overzicht van een gedeelte van het Wembley Stadion tijdens dc openingsplechtigheid van dc Olympi sche Spelen. Toen de Koning de spelen voor geopend verklaarde, wer den zevenduizend postduiven losgelaten om zoals in oude tijden de Grieken gewaarschuwd werden de wereld kond te doen dat het sportfestijn was begonnen. o Elf landen bijeen te Belgrado Vandaag begint te Belgrado de conferentie der Donaulanden en aan de besprekingen, die daarbij zullen plaats vinden wordt de grootste waarde gehecht, vooral in verband met de politieke en eco nomische toekomst van de Balkan- landen Van de acht landen, waar door de Donau stroomt, zijn er zeven grotendeels op deze water weg aangewezen voor wat betreft de import van de buitenwereld cn het transport van hun uitvoer. Drie jaar na het einde van de oorlog, zijn deze zeven landen meer dan ooit afhankelijk van de grootste rivier in Europa (Rusland niet meegerekend) daar zij nog altijd met het probleem der ver nielde verkeers- en spoorwegen zitten en bovendien te kampen hebben met een tekort aan rollend materiaal. Zelfs de Donau is niet zonder kleerscheuren uit de oorlog te voorschijn gekomen, want een aanzienlijk deel van de 3500 sche pen tellende Donauhandelsvloot werd tijdens de oorlogshandelin gen onbruikbaar. Naar schatting zijn er 2500 vaartuigen over. waar van zich 1800 in het Neder-Donau- gebied en zevenhonderd in de Amerikaanse zones van Duitsland en Oostenrijk bevinden. Het grote verschil tussen de Westelijke mogendheden en Rus land over de Donau is er een van principiële aard. Wanneer eenmaal overeenstemming is bereikt over het principe van de vrijheid der scheepvaart, zullen de andere han gende kwesties spoedig -uit de we reld geholpen kunnen worden. In dat geval zal het niet lang duren of de zevenhonderd schepen in het Opper-Donaugebied zullen spoedig ook de rest van de rivier kunnen bevaren. Een der politieke aspecten van de aanstaande conferentie is het feit, dat hier voor het eerst de etl 1>t !S riU.ZEZERS, ,ve srefiietlde ol ymptsc^e Hemel \;QN Wembley... De Engelsen, die Zondag avond de hitte binnenshuis wa ren ontvlucht en op balcons, terrasjes en in tuintjes wat ver koeling zochten werden plotse ling opgeschrikt door een diepe mannenstem. „Sluit uw ramen of stel uw radio zachter", zei de stem. Het was een spreker van de BBC, die, vervolgde: „We genieten nu voor het eerst van heerlijk zomerweer. Denkt u alstublieft ook aan uw buren. Laat hen een rustige avond hebben als zij dat wensen." Russen en hun sateljiet-staten een meerderheid hebben, wanneer het tot stemmen komt. Het zal in dit verband interessant zijn te kunnen constateren, of de satellietstaten hun eigen nationale belang volgen, of zich onvoorwaardelijk aan de discipline van Moskou houden, on geacht de eigen welvaart die daar bij op het spel staat. De conferentie wordt door elf delegaties bijgewoond, namelijk de Ver. Staten, Engeland, Rusland, Frankrijk, de Oekraine, Hongarije, Tsjechoslowakije, Roemenie, Bul garije, Joegoslavië cn Oostenrijk. „1 John Mark, een deelnemer aan de Spelen uit Cambridge, was dc laat ste estafette-loper, die de fakkel van Griekenland in het Wembley Stadion bracht cn te tien minuten voor vier uur de Olympische toorts in het Stadion ontstak. Nieuwe bonnen voor werkkleding De bonnen voor werkkleding H6 en L6 zijn tot nader order geldig. Op de bonnen H6 kan men ko pen: een overall, een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stof jas. een lange witte jas, een labora torium jas of een mouwschort Op de^ bonnen L 6 kan men ko pen: een werkbroek of werkjasje van keper, drill of satijn, beaver- teen, Engels leer, manchester of pilo. een kort werkjasje, een koks buis of een korte stofjas. De bonnen H 7 t.m. H 12 en L 7 t.m. L 12 zün nog niet geldig. De bonnen H 1 t.m. H 5 en rant soenbonnen VC en VD blijven voor- lopif: geldig. Olympische Spelen in dc aether Nederlandse omroepverenigin gen geven morgen Zaterdag op de volgende uren uitzen dingen van sportgebeurtenissen in het kader der Olympische Spelen: Hilversum I: Hilversum II: 7.20 u.— 7.45 il 12.30 u.—12.45 u. 17.45 u.—18.00 u. 18.15 u.—20.00 u. 22.32 u.—22.45 u. Andermaal dreigt de colorado-kever Het huidige warme weer en de heersende windrichting maken on nieuw het aanspoelen van colorado kevers aan onze kusten en aan de oevers van Ooster- en Westerschel- de mogelijk. Aangezien de kevers, wanneer zij aanspoelen, nog leyen, en na te ziin opgedroogd, de aardappelvelden in het binnenland opzoeken, is het noodzakelijk een eventuele invasie der insecten af te weren. Het hoofd van de plantenziekten- kundige dienst te Wageningen ver zoekt aan een ieder, die colorado kevers aan de stranden vindt, dit onverwijld te melden. Oudste tweeling wordt 95 jaar Op 5 Augustus hopen Anna Ma ria Theresia de Bont in Waspik en Huiberdina Petronella de Bont, te Waalwijk wed. van de heer Joh. A. van Schijndel, haar 95ste verjaar dag te vieren. Deze dames z(jn waarschijnlijk de oudste tweeling van Nederland. Maximum rijstprijs: tien cent per ons De maximum verbruikerspriis voor rijs'' is vastgesteld op f 0.10 per 100 gram. Dat deze prijs aan zienlijk hoger ligt dan in 1945 vindt zijn oorzaak Ln de stijging der ritprijzen en in het feit dat de sub sidie op rijst vervallen is. Op.rijst- bloem evenwel kindermeel van ryst) is de subsidie gehandhaafd, zodat de prijs hiervoor gelijk blijft aan die van 1915. n.l. f 0.24 per ons. Krenten en rozijnen Voor krenten en rozijnen voortaan niet meer op de bon gelden de volgende maximumprij zen voor verbruikers: krenten f 0.22 rozijnen f 0.16 per honderd gram. Weerbericht AANHOUDEND WARM Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Vannacht weinig of geen bewolking. Morgen overdag: zonnig, droog en warm tot zeer warm weer. maar In het Zuiden van het land later en kele verspreid op tredende onweers buien. Langs de Waddeneilanden meest matige Ooste lijke wind, overigens weinig wind Aan de Noordzeekust op sommige plaatsen invallen van een koelere zeewind, wind. 31 Juli: Zon op 4.59. onder 20.32, Maan op onder 16.40. m—n,—door I prof. dr. C. D. J. Brandt TERWIJL Koning George VIII de plechtige oponingsformule voor de Olympische spelen uitsprak, de klassieke fakkel door de athleet John Mark het stadion van Wem bley werd binnengedragen, de Olympische vlag werd gehesen en 85.000 toeschouwers in de branden de hitte aanschouwden, hoe 7000 symbolen van do vrede werden op gelaten en na even boven het ter rein te hebben gecirkeld hun weg naar eigen huis insloegen, was op maar heel korte afstand van Wem bley een andere bijeenkomst aan do gang, bescheidener van omvang, niet zo spectaculair, maar zeker zo spannend en warm Bevin leg de in het Lagerhuis een korte ver klaring af over dc kwestie-Berlijn, dus over de internationale situatie. Er zit een sterke dramatiek in het samenvallen van deze beide ge beurtenissen, juist omdat het puur toeval is, dat zij tegelijkertijd en op ruimtelijk z.o'n korte afstand van elkaar plaats vonden. Bevins verklaring kwam in de plaats van het debat over de bui tenlandse politiek, dat oorspronke lijk in de bedoeling gelegen had, voordat het Lagerhuis op reces ging, maar dat bij nader inzien in opportuun was bevonden. Veel nieuws bracht hij niet, wat geen wonder is op dit ogenblik, nu de antwoordnota's der drie Westelijke mogendheden in Moskou nog moe ten worden overhandigd en hot van de reactie van het Kremlin hierop kan afhangen, of dc politieke ba rometer van veranderlijk, waar hij nu al zo lang op staat, eindelijk eens zal vooruitlopen naar mooi weer of.vallen naar storm. Be vin bevestigde nog eens het stand punt van het Westen: bereid tot on derhandelen over het Duitse pro bleem, maar. niet onder pressie. En Churchill's verklaring in ant woord hierop, dat dc oppositie de politiek van dc regering voor hon derd procent steunde, kwam even min overwacht Nieuw was alleen, dat Bevin z.ich door de oppositie de mededeling liet ontlokken, dat de Engelse re gering ook militaire maatregelen nam. dat zij b v dezer dagen zou overwegen, om dè 20.000 mannen die iedere maand gedemobiliseerd worden, onder de wapens te hou den. Ik gebruikte de term: zich liet ont lokken, maar wie de regels van het parlementaire spel kent. hoeft er geen ogenblik aan te twijfelen, dat dit afgesproken werk was. De Fo reign Secretary wilde Jit niet in zijn verklaring invlechten, omdat deze daardoor wellicht een tikje te dreigend karakter zou krijgen; aan de andere kant stelde hij er prijs op om het Engelse volk, de landen van het Pact van Vijf, en niet te vergeten, zijn collega Molotof er van in kennis te stellen, dat het de Britse regering ernst was met haar houding. Wat de betekenis is van 't twee de nieuwtje, dat Bevin vertelde, n.l. dat de Engelse ambassadeur in Moskou, Peterson, plotseling niet in staat was per vliegtuig naar zijn post terug te keren, zodat Bevin in zijn plaats zijn eigen particuliere secretaris naar de Sovjet hoofdstad zou zenden, kan ik niet beoordelen. Zit hier een verschil van inzicht tussen minister en ambassadeur achter, wordt de laatste op de een of andere manier niet de man ge acht om de besprekingen met Mo lotof op gang te brengen? Wil Be vin een poging doen om het Ijs voor Molotof te laten breken door iemand, die niet in zijn bewegingen wordt belemmerd door zijn offi ciële positie? Of is Peterson wer kelijk met fit? De tijd zal het leren.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1