DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederland eet 20 millioen liter ijs en betaalt 50 millioen gulden Nog geen diplomatieke stap te Moskou Mr. v. Schaik met formatie belast Precies 5900 tippelaars liepen Vierdaagse uit Marshall-landen mogen zelf hun aandeel bepalen Zoltan Tildy treedt af als president van Hongarije Vervoers-arbeiders laten hun eisen horen Samenstelling thans weer van vooroorlogse kwaliteit 100.000 bacteriën per kubieke cm. Prof. Molkenboer overleden „Zwarte Arend" op Schiphol Molotof en Stalin onvindbaar Een weekloon geëist, gebaseerd op 48 diensturen Haagse tram reed vanmorgen niet Einde hittegolf in zicht Zaterdag 31 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 108S Opgericht door de Stichting ..Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235* Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER» Wie nog denkt, dat het ..Usje" dat wU in dez-e gloeiende hitte zo zeer waarderen, een onbelangrijk artikel is in onze nationale economie, ver gist zich. Na3r schatting, volgens de verstrekte toewijzingen aan grond stoffen. zal de verkoop van consumptie-ijs over het gehele land dit jaar ongeveer 20.000.000 liter bedragen. Een ijsje van tien cent moet 40 gram wegen. Een liter ijs bevat ongeveer 25 van deze ijsjes en kost dus een rijksdaalder. 20 millioen rijksdaalders is 50 millioen gulden. Hiervan heft de staat 50 pet. weeldebelasting, ontvangt daardoor dus 7.5 millioen. Intussen betekent 20 millioen liter ijs in Nederlandse keelgaten, dat iedere^ Nederlander, zelfs de pasgeborenen, in 1948 ruim 2 liter con sumptie-ijs zal eten. wat erg veel lijkt maar in vergelijking met de Ame rikanen nog een peuleschilletje is. De Amerikaan eet nl. gemiddeld 20 liter ys per jaar. onschadelijk). Zodra geconstateerd wordt, dat het ijs de controle is wekelijks meer bacteriën bevat, wordt de betrokken bereider ge waarschuwd en in overleg met de vakgroep wordt de oorzaak opge spoord en verholpen. Dan wordt. nl. het percentage schadelijke bacteriën te groot. Bovendien wordt de zui verheid van het ijs onderzocht, en vastgesteld of wel die maatregelen zijn getroffen (pasteuriseren van het af te koelen mengsel) die nodig z.ijn om met zekerheid te kunnen zeggen: het ijs bevat geen ziektekiemen. Bij iedere fout krijgt de ijsbereider een seintje en grijpt de vakgroep in. Daarnaast is dan nog de officiële Dank zij recente besliyten van de minister van Economi sche Zaken is het weer mogelijk jjs te maken van een vooroor logse kwaliteit. Het is nl. weer toegestaan melk en zelfs eie ren in het consumptie-ijs te ver werken Het ijs. dat op het ogenblik verkocht wordt bestaat dan ook weer uit melk. suiker, aroma in de vorm van verse vruchten, vanille. chocolade, koffie of andere essences en bindmiddelen, als maizena, aard appelmeel enz. Het ijs, dat u thans van een ijsbereider koopt, het 7..R. schepijs, is dank zij de onderlinge samenwerking en vrijwillige controle van uitste kende kwaliteit, zoals wij heb ben kunnen constateren tiidens een excursie langs verschillen de ijsbedrijven. Bij de vakgroep „Consumptie-ijs- bereiding" zijn plm. 2700 dat zijn alle zelfstandige ijsbereiders in Nederland aangesloten. Daarnaast staan ongeveer 100 Nederlandse consumptie-ijsfabrieken en een aan tal restauranis en café's. die zelf hun ijs fabriceren. De eerste cata- gorie, die van de ijsbereiders. levert ongeveer de helft van het geconsu meerde ijs. Zij bereiden dit volgens methoden, geregeld bij de wet en met behulp van de voorlichtings dienst van hun ondervakgroep. De i wet schrijft hun bepaalde noodza kelijke hygiënische maatregelen voor en regelt de prijzen. Zo mag b.v een bedrijf, dat „ijsjes" van 20 cent of duurder verkoopt, dit alleen doen wanneer het ook porties van 5 cent levert. Anders is de enige toegestane prijs 10 cent. Ook het ge wicht van het „ijsje" is geregeld. Voor 5 cent krijgt men 19 gram ijs. voor 10 cent 39 gram. voor 15 cent 59 gram. voor 20 cent 78 gram en u kunt bet gerust nawegen, want het moet kloppen. De ïjssoorten die duurder zijn, zijn meestal volgens een speciaal recept gemaakt of be vatten bijzondere grondstoffen, noot jes. hele vruchten etc. Hiervoor be staan dan al naar gelang het recept, bijzondere prijsvoorschriften. Scherpe controle De controle op het ijs is zeer scherp. Melk, eventueel eieren of eierstruif zijn grondstoffen, die al lerlei schadelijke bacteriën kunnen bevatten. Daarom is bij de berei ding van consumptie-ijs het gebruik van eendeneieren absoluut verbo den. Van rijkswege wordt de con trole uitgeoefend door de keurings dienst van waren. De ijsbereiders zelf laten apart hun ijs controleren door het laboratorium van de zui velbedrijven in Den Haag onder lei ding van dr G Tierie, waar het bac teriën-gehalte wordt nagegaan. Het ijs mag per kubieke centime ter 100.000 bacteriën bevatten (yog hurt zelfs een milliard, de bacteriën zijn nl. voor het allergrootste deel Nu dr. Beel de Prinses- Regentes ver zocht heeft, hem te onthef fen van de hem verstrek te opdracht, heeft de Re gentes aan mr. J. R. H. Van Sehaik, even als dr. Beel lid van de K.V.P., opgedragen 'n kabinet te vor men. De heer Van Schaik heeft ver zocht, de opdracht in beraad te mo gen houden. keuring van de keuringsdienst van waren. Belangrijker echter nog dan deze controle, die toch altijd achter af moet geschieden en niet kan be- i letten dat door bepaalde omstandig- heden ondeugdelijk ijs wordt ver kocht. is het feit. dat al deze maat regelen. die vrijwillig zijn genomen, de ijsbereiders doordrongen hebben van bun verantwoordelijkheid en dc noodzaak van absolute hygiëne. En het garandeert het publiek, dat „schep-ijs een gezonde versnapering Negerpiloot daagde Göring uit tot luchtduel Op Schiphol arriveerde Vrijdag op doorreis uit Duitsland naar New Yo.' dc 51-jarige Amerikaanse negerpilo: kol. Hubert F. Julian, die zich wegen zijn heldendaden in vier oorlogen eerste en de tweede wereldoorlog en cl- oorlogen in Abessinië en Finland <1 bijnaam Black Eagle (Zwarte Arend verwierf. Kol. Julian keerde terug van een onderzoek naar beweerde rassen discriminatie in het Amerikaanse lcgr: in Duitsland. Hiervan was hem niets gebleken. Kol. Julian was de eerste parachutist die, in 1923, boven New York uit een vliegtuig sprong. In dc laatste oorlog daagde hij Goering uit voor een lucht duel boven het Kanaal. „Bevriezing" van textiel in India De regering van India heeft Vrijdag voorraden textiel en garens „bevroren" Dr. Sjyama Prasad Mokerdjee, minis ter van industrie en bevoorrading, heeft aangekondigd, dat 400 textielfabrieken onder de nieuwe maatregel vallen. Voordat deze werd afgekondigd had de politie reeds post gevat voor de ingan gen van textielfabrieken in Bombay en Ahmedabad om het transport van tcx- tielgoederen te verhinderen. Volgens de nieuwe bepalingen zal de regering de prijzen van textielgocde- ren en garens vaststellen. Dit jaar programma's indienen Hoffman, de leider van de ECA, heeft na zijn terugkeer te Washington meegedeeld, dat dc Europese landen in dc toekomst zelf zullen mogen beslis sen, welk aandeel zij van de Ameri- kaansc hulp in het kader van het plan- Marshall zullen ontvangen. Hij deelde mede, dat in beginsel overeenstemming is bereikt tussen de ECA en dc orga nisatie voor Europese economische sa- Groot kenner van Vondel j^0_liatli Heden is te Nijmegen na een lichte operatie, op bijna. 70-jange leeftijd over leden prof dr B. H. Molkenboer O.P., hoogleraar in de letterkunde der 17de eeuw en de Vondel-studie aan de Uni versiteit te Nijmegen. Prof dr Molkenboer. die in 1937 het ere-doctoraat ontving van de Amster damse universiteit, wegens zijn grote verdienste voor de Vondelstudie, was een der grootste Vondel-kenners van Nederland. De begrafenis geschiedt op Maandag 2 Augustus a.s. in het Albertinum te Nijmegen, op het daar gelegen klooster kerkhof. Motie van afkeuring tegen De Gasperi ingetrokken Na een rede van de communist Longo is de motie van wantrouwen, die in de Italiaanse kamer door de communisten ingediend was, inge volge de aanslag op Togliatti. inge trokken. Longo. wiens woorden her haaldelijk aanleiding gaven tot in cidenten, verweet de regering ge weld te hebben gebruikt tijdens de op de aanslag gevolgde demonktra- Tewerkstelling ontslagen rijksambtenaren Op vragen van het Tweede Kamer lid Van Licnden (arb) betreffende het nemen van maatregelen, ten einde ont slagen rijksambtenaren boven de 40 jaar weer in het arbeidsproces op te nemen, heeft de heer Drces. minister van sociale zaken geantwoord, dat hij zijn ambtgenoten zal verzoeken te be vorderen. dat bij ontslagverlening door de Overheid nog meer dan tot nu toe aandacht wordt geschonken aan de vraag, welke categorieën het gemak kelijkst weer werk zullen kunnen vin den. Bij de Gewestelijke Arbeidsburcaux staan 16.604 geheel werkloze of op DUW-objccten te werk gestelde man nen ingeschreven, die dc leeftijd van 40 jaar zijn gepasseerd. Onder deze in geschrevenen bevindt zich een groot aantal arbeidskrachten, die nog een goede arbeidsprestatie kunnen leveren. Transjordaanse eis aan Joden te Jeruzalem De Transjordaanse regering heeft medegedeeld, dat Transjordanië de Joden niet zal toestaan water naar Jeruzalem te pompen via het door de Arabieren bezette Latroen. aan de weg naar Tel Aviv, voordat de Joden bereid zijn 300.000 Arabische vluchtelingen uit het Joodse gebied van Palestina weer toe te laten. heeft Vrijdag in het openbaar dank gebracht aan de chi' rurgen die zijn leven hadden behou den. De communistenleider, die waarschijnlijk Woensdag of Donder dag het ziekenhuis zal mogen ver laten. kondigde zijn kameraden aan. dat hij te zijner tijd zijn taak weer zou opvatten. Benzine voor Frankrijk Een groot ongemak bij de huidige benzine-bonnenregeling voor buitenlan ders in Frankrijk was tot nu toe. dat de bonnen in ontvangst moesten worden genomen bij de Banque de France of bij een van haar filialen, welke kanto ren niet alleen 's Zondags maar ook 's Zaterdags of in andere gevalleD 's Maandags gesloten zijn. De ANWB deelt thans mede. dat voor dit probleem een oplossing is ge vonden. Zowel in Parijs als in Dyon. Greno- bie. Lyon, Nancy. Straatsburg en Troyes kunnen benzinebonnen op de dagen, waarop de Banque de France gesloten is, bij andere instellingen ver kregen worden. Ook in andere steden zal een soortgelijke regeling getroffen worden. De adressen worden door de ANWB verstrekt. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend dat in de afgelopen week tot haar .leedwe zen de navolgende verliezen zijn ge rapporteerd: Koninklijke Landmacht: Soldaat W. P. van Rijswijk, uit Schiedam: Sergeant C. J. Vente- volgeL uit Goes. Koninklijk Nederlands-Indische Leger: Jav. militie soldaat Paiman uit Indonesië: Chin soldaat 2e klasse der inf Thio Soen Lie, uit Indo nesië. Koninklijke marine: Geen verliezen. Pietro Nenni. de leider van de 'Italiaanse linkse socialisten, bevindt zich te Praag. menwerking ten aanzien van dc verde ling van de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en ontwikkelen van het Europese herstelprogramma. Voorts deelde Hoffman mede, dat de ECA aan de deelnemende landen heeft verzocht voor het einde van dit Jaar hun volledige geconsolideerde jaarpro gramma's voor het eerste jaar van dc uitvoering van het Marshall-plan, dat April 1949 eindigt en voor het tweede jaar, dat April 1950 eindigt, alsmede een uitgebreid programma voor de ge hele periade van vier jaar. in te dienen. Wanneer het jaarprogramma van een land eenmaal is goedgekeurd, zo reide Hoffmann, dan zal dat land rechtstreeks met dc ECA te Washington onderhan delen over het vaststellen van het ge deelte van het programma, dat door leningen en het gedeelte dat door schen kingen zal worden gefinancicerd. Bloemencorso op prinses Irene's verjaardag Ter gelegenheid van de verjaar dag van prinses Irene op 5 Augus tus zullen de kinderen der lagere scholen van Baarn en Soest een bloemencorso houden. Er zal gede fileerd worden voor de jarige prin ses en de overige leden van het prinselijk gezin. De deelname aan het bloemencorso en aan het défilé staat ook open voor kinderen tot veertien jaar, die tijdelijk met va- cantie in Baarn of Soest vertoeven. In Londen is een waterbus-dienst op de Theems geopend tussen Green wich en Putney. De Old- en New-Lonk ontmoetten elkaar bij deze ge legenheid aan het Charhig Cross station, toen de filmster Patricia Roe, die de eer te beurt viel de eerste passagier te zijn, een praatje maakte met dc erewacht Tot dusver heeft geen der verte genwoordigers van de drie Weste lijke mogendheden zijn opwachting gemaakt hij t.^'t Sowjét-ministerie van buitenlandse zaken. Roberts, de speciale afgezant van Be' in, bracht alleen een beleefdheidsbezoek aan de nieuwe Franse ambassadeur, Cha- taigneau. Generaal Bedell Smith, de Ameri kaanse ambassadeur in Moskou, heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken medegedeeld, dat de Sowjet-minister van buiten landse zaken, Molotof, met vacant re en niet te bereiken is. Bedell Smith wist niet hoe lang Molotof afwezig zou zijn. Er is niets bekend over de verblijfplaats van Stalin of de plaats waar Molotof zijn vacantie door brengt. De Amerikaanse vliegtuigen die Incident bij brand in kamp te Laren Voor de vierde maal in twee maan den is gisteravond brand uitgebroken in het interneringskamp Craailo te La ren. De brand is ontstaan in een barak waar electrisch materiaal lag opgesla gen. Door een branddeur was dit ge deelte der barak gescheiden van de ruimte, waar delinquenten waren on dergebracht die ontvluchtingspogingen hadden ondernomen. pen, incident ontstond toen dc poli tie uit Laren, die met een achttal man nen te hulp kwam snellen, dc toegang tot het kamp geweigerd werd. Ook de burgemeester van Laren werd de toe gang geweigerd, omdat hij zich niet wil- ce legitimeren. Een ogenblik greep de bewaker zelfs naar zijn revolver. De brand zelf was men na een kwartier meester. de luchtbrug naar Berli n in stand houden, hebben Vrijdag een record gevestigd door in 323 vluchten 1918 ton voedsel, steenkool en andereuiü. Het aantal uitvallers bedraagt 684 Zo is dan het leed weer geleden, alle pijn vergeten, zijn de blaren weer op gedroogd en zijn de Vierdagenaars voor een groot gedeelte weer naar hun haardsteden teruggekeerd. Het ..slag veld" rond Nijmegen is weer verlaten. Vol prettige en soms ook minder ple zierige herinneringen hebben zij dc Keizer Karei-stad weer verlaten, de stad weer in haar gewone doen latende. Zij die niet direct vertrokken, zijn naar dc „Vereniging" getogen om af scheid van de Vierdaagse 1948 te ne men. Daar trof men de Jongens en meisjes, dc dames en heren, de politie mannen, dc mariniers en de pittige Jon gens van de L.S.K. aan, die een paar uur geleden nog moeizaam zich voort sleepten over dc heet geblakerde Mook- sc baan, die zo warm was dat dc asphalt een zachte brei was geworden waar elke voetstap in weg zonk. Daar zag men ze. die bij dc Piasmolen nog even een paar blaren lieten prikken cn lelijke gezichten trokken als een EHBO- er de spieren nog wat losser wilde ma ken. Maar niemand denkt daar nu nog aan en vol trots zweven de tippelaars over de dansvloer. Dc blousjes van dc dames en de shirts van de jongens ge tooid met nieuwe Vierdaagse lau weren. Alles is vergeten. Maar wel denkt men aan de glorieuze Intocht die de gulle Nijmegcnnrcn deze „dapperen hebben bereid. Van drie verschillende kanten stroomden van twaalf uur af de wandelaars dc Mooksc baan op. Een onafgebroken rij van Vicrdagena.irs trok in de richting van Nijmegen Nog even werd de laatste energie bij elkaar getrommeld, maar toen bi) het viaduct in Mook de mensen enkele rijen dik langs de weg stonden geschaard om dc wandelaars toe te klappen cn in de bloemetjes te zetten, toen ging het plot seling bij allen weer goed. Bij duizen den stonden zij daar. dc armen vol met bloemen of met emmers. Het leek één groo. gladiolenvcld. Opgemonterd door zoveel sympathie, verzamelde men zijn laatste restje wilskracht en onder het Vierdaagsemotto „Willen is kunnen" bereikten zij bij St. Anna dc stad. dood moe maar dol gelukkig. Zelden hebben zij zulk een bruisend enthou- iafcme gezien. Wij geloven dat cr VrlJ- gehecl Nijmegen geen •oorraden naar Berlijn te brengen. Wat de „operatie-luchtbrug" kost, is gisteren in het Britse Lagerhuis bekendgemaakt. Alleen de activiteit van de Royal Air Force lcost 60.000 pond sterling per week (ruim C00.000 gulden). In een woonark aan het Spaar- ne is gisteren dc 160.000ste Inwoner van Haarlem geboren. enkele bloem meer te koop was. Ieder een had ze bemachtigd. Van groot tot klein, van oud tot Jong. Wij zagen een dreumes, .die nauwelijks kon lopen, aan de hand van zijn moeder een oud heer tje met een la.^. baard bloemen aan bieden. Met kwistige hand werd deze fleurige hulde uitgedeeld, aan bekenden of vreemdeling, maar geen enkele deel nemer zal de Wedren hebben bereikt zonder met bloemen getooid te zijn. Arrestatie schoonzoon de aanleiding ZOLTAN TILDY Ik ga heen De gedurende zes maanden tus sen werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van de Bedrijfs unie Vervoer en de Unie Verkeer gevoerde onderhandelingen hebben tot dusver niet tot een bevredigen de oplossing geleid, zodat zal moe ten worden bepaald, welke houding thans dient te worden aangenomen. Te dien einde was door de zes samenwerkende organisaties van werknemers gezamenlijk voor de eerste maal! een congres be legd in de Utrechtse Stadsschouw burg. Nadat de heer C. v. Baren, voor zitter Chr. Bond van Fabrieksar beiders die het eerste deel der sa menkomst leidde, de vergadering had geopend, voerde de heer L. de Later Jr. (Ned. Ver. v. Spoar- en Tramwegpersoneel) het woord. In 1946 was in principe een overeen komst bereikt, n.l. een loonregeling op basis van een 48-urige werk week. De Rijksbemiddelaars heb ben terstond grote moeilijkheden in de weg gelegd door het nieuwe verwarrende element „intensieve arbeidstijd" in te voeren en door de sociaal-voelende werkgevers te be nadelen Wij eisen niet te veel. als wij een loon eisen op basis van de 48-urige werkweek, iets wat de fa brieksarbeider al dertig jaar lang kent! Daarnaast willen wij een ma tige correctie op de lonen, die vast gesteld zijn in een tijd, toen men zwoer bij prijsverlaging. Tientallen lonen zijn dan ook sindsdien al herzien. In de Looncommissie werd in derdaad een accoord bereikt, dat echter later door de werkgevers werd geannuleerd.. Wij deden toen een compromis voorstel. Ook de werkgevers kwamen met een com promis voorstel, dat zij echter later weer terugnamen. Wat de werkgevers tenslotte bleken te willen: weekloon op ba sis van een 55-urige werkweek is een positieve stap achteruit. Het uurloon wordt hierdoor met een dubbeltje verlaagd. Wij achten de ze regeling onredelijk, en doen een beroep op de Stichting van de Ar beid en op de Vakcentrales om on ze wensen te steunen. De heer N. M. W. Westerlaken (Centr. Bond van Transportarbei ders) was de tweede spreker. Hij erkende volmondig dat de ver voerders wat betreft hun rech ten de laatste jaren veel heb ben bereikt, veel meer zelfs dan men in ons wilde bedrijf had kun nen verwachten. Maar het is niet onbillijk, dat wij wat de lonen be treft, gelijkstelling eisen met de fabrieksarbeiders. Hier is nog me nige schrijnende tegenstelling. Wij kunnen niet dulden, dat de ver- voersarbeiders gedurenne de ge dwongen wachttijden worden af gescheept met wakersionen. In het personenvervoer zijn dank zij de v/et reeds betere regelingen ver kregen dan in het beroeps goede renvervoer, dat zich niet moet la ten ringeloren door hun malafide collega's. Het volgende ontwerp-resolutie vormde het thema van de gevoer de discussies. Het op 30 Juli 1948 in de Stads schouwburg te Utrecht gehouden buitengewoon congres. vertegen woordigende bijna 100.000 georgani seerde werknemers, verwerpt der halve nadrukkelijk het bij de onder handelingen tot uitdrukking geko men streven der werkgeversorganisa ties om de 55-urcnweek in het alge meen toe te passen. spreekt als zijn mening uit: a. dat de lonen gebaseerd dienen te zijn op een werktijd van 48 uren por week en dat de thans nog wette lijke toelaatbare uren daarboven be taald dienen te worden, b. dat gestreefd moet worden naar een algemene regeling der lonen en overige arbeidsvoorwaarden voor het gehele beroepsvervoer, hetgeen echter geenszins mag betekenen een nivellering naar beneden, c. dat verder uitstel van een aan vaardbare overeenkomst tot ernstige moeilijkheden kan leiden. besluit: de hoofdbesturen der organisaties te machtigen alle nodige stappen te doen en maatregelen te treffen, die voor het bereiken van dit doel be vorderlijk kunnen zijn, verklaart zich bereid alle door de hoofdbesturen te geven parolen te zullen opvolgen. Deze resolutie werd in de middaguren door de leden aan vaard. Zoltan Tildy. de Hongaarse presi dent is Vrijdag afgetreden naar aan leiding van de arrestatie van zijn schoonzoon Viktor Csornoky die van spionnage en hoogverraad is be schuldigd, ontslagen is als gezant in Cairo en inmiddels in arrest is ge steld. Tildv is lid van de partij van kleine bezitters. Deze partij zal na liet ontslag van de president waar schijnlijk geen rol van enige beteke nis in de regering van het land meer kunnen spelen. Waarnemers in Boedapest geloven dat als opvolgers van Tildy in aan merking komen Imre Nagy. de com munistische voorzitter van het par lement, graaf Michael Karolyi, de eerste Hongaarse president na de eerste wereldoorlog en thans Hon gaars ambassadeur in Parijs, of Gyula Szekfu, de Hongaarse ambas sadeur in Moskou. Voorts venvacht men in de Hon gaarse hoofdstad, dat de arrestatie van Csornoky gevolgd zal worden door ingrijpende wijzigingen in het Hongaarse regime. Leiders der IG-Farben veroordeeld Dertien van de 23 leidende func tionarissen van het IG-Farben concern zijn door het Amerikaanse tribunaal voor oorlogsmisdaden te Neurenberg schuldig bevonden aan het beroven en plunderen van Europese industrieën tijdens de oor log. De schuldigen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërende van twee maanden tot acht jaar. Dollarlening aan Iran voor uitrusting van leger De Verenigde Staten hebben aan Iran (Perzië) 26 millioen dollar geleend voor de uitrusting van leger en politie. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken verklaart in dit ver band. dat Iran slechts lichte wapens zal ontvangen en geen oorlogsmateriaal, dat zwaar genoeg is om gebruikt te worden bij enige offensieve actie tegen vreemde mogendheden. Bunker in Tiergarten opgeblazen Manschappen van de Britse genie zijn er vandaag in geslaagd de grote schuilkelder in de Tiergarten op te bla zen. Dc bunker bezweek onder de ex plosie van een lading van 35 ton dyna miet. Door het geweld van de explosie werd ook een stuk van de toren van de beschadigde Kaiser Wilhelm kerk aan het eind van de Kurfuerstendamm afgeslagen. Het vorig jaar had mm tot twee maal toe tevergeefs gepoogd de bunker op te blazen. Deze ontvangst is altijd weer Iets aparts, dat men nergens in het land aantreft cn dat ook alleen maar in Nij megen gebeurt. Dit uitleven van sym pathie zal altijd dc stad Nijmegen be stempelen tot de Vierdaagse stad bij uitótek. Wc geloven dat geen enkele stad tot zo'n spontane cn hartelijke huldiging in staat Is. Op dc Wedren stonden de tentjes met stapeltjes medailles, cijfers en kroontjes te wachten en werd dc pres tatie om vier dagen lang in een smoorhctc temperatuur te wandelen, met één van deze tropheeën beloond, Dc laatste dag waren cr 5965 tippe laars op stap gegaan terwijl cr pre cies 5900 op dc Wedren terugkeerden. Het totaal aantal uitvallers is nu tot 684 gestegen. Personeel in staking In do afgelopon nacht hebben 700 loden \an In t rijdond personeel der Haagse Traniwegmaatschappll be sloten, in staking to gaan. Reeds een jaar geleden maakto een groep in het H.T.M.-personeel kenbaar, dat dc geldende lonen en loonregelingen voor hen niet aan vaardbaar zijn. De stakers eisen een loonregeling, zoals die voor het Rot terdamse trampersoneel bestaat. Invoering van deze regeling zou volgens de .stakingsleiding gemid deld 15 procent loonsverhoging be tekenen cn bovendien een nieuw® technische loonregeling in zes klas sen. Om vier uur vannacht begaven stakingsploegen zich naar dc re mises en pqrsoneelswagens om col- Jega's, die niet ter vergadering wa ren, van liet besluit op de hoogte to stellen. Tussen vanmorgen half 2os en half acht verlieten enkele motor wagens van de H.T.M. cn een klein aantal autobussen dc remises. Het laat zich aanzien dat het overgrote deel van de ochtendploegen van tram. en buspersoneel aan de sta king deelneemt. Toenemende kans op onweer, echter niet regenachtig Na onze wcekeind-vcrwacbting van 910 Juli. waarin sprake was van spoedige weersverbetering, heeft nog één week de N. Wind op de Oceaan die verwachting beschaamd, om daarna definitief te verdwijnen. St. Margriet was in een groot deel van ons land droog. Dat in de vol gende 6 weken de kans op geheel droge weken veel groter was is door de sedert toen ingetreden hittegolf bevestigd. Dit heeft dus ook nog be tekenis voor de maand Augustus! Maar van het goede kan men te veel krijgen, en nu smacht „men" naar een flinke onweersbul, ook als de weerberichten daarop geen hoop geven. Toch is er al enige dagen sprake van een onweersdepressic bij het Kanaal en v/erden voor het Zuiden verspreide onweers moge lijk genoemd. De hoge drukking over Scandi navië tot aan de Balkan toont nog geen neiging te verdwijnen en Woensdag heersten tot op 10 km. hoogte oostenwinden, en de tempe ratuur op 4000 m. was nog boven de 0° die op 1000 m. tegen de alles wijzende op hitte. Toch moeten de W.-winden aan de Z -zijde van de Kanaaldepressie vochtige lucht aanvoeren, die langs een omweg ons oog kan bereiken. Vrijdag v/as het iets vochtiger en vertoonden zich in de middag de eerste Cumuluswolkjes, maar nog o zo teer! Men behoeft dan ook niet te geloven, dat het met de warmte geheel uit is, ook al zou er in het Z. een onweersbui koVnen. Het weerpraatje van Vrijdag avond spreekt van toenemende W.- winden. Zaterdagmorgen: Mist cn Z W.-wind in het gehele zuidelijk gedeelte van ons land, terwijl in het N. de oostenwinden nog voort duren over Frankrijk en dalingen in Zuid-Scandinavië. Sneller dan Vrijdagavond nog verwacht werd heeft een nieuwe hoge drukking over Z.-Frankrijk de onweersde pressie naar ons land verschoven, en de grote tegenstellingen in tem peratuur tussen N. en Z. doen de onweerskansen toenemen, morgen in het gehele land. Volgens de toe lichting in het weerpraatje van vanmorgen kan men het einde van de hittegolf in dit weekeinde ver wachten. al zal het daarna nog geen regenachtig weertype worden. Prof. Dr. E. van Everdingen. Paraplu's zonder punten Het ministerie van economische zaken deelt mede. dat voortaan pa raplu's zonder afgifte van textiel punten kunnen worden verkocht. Ook voor reparaties aan cn het overtrekken van paraplu's behoe ven geen punten meer te worden afgegeven. Weerbericht WARM Weersverwachting. geldig tot Zater dagavond: Zonnig, droog cn warm of reer warm weer, echter later op de dag In het Zuiden van het land enkele ver- spreid optredende onweersbuien. Langs do Wadden- V N eilanden meest .,(0) matige Oostelijke wind. elders weinig wind. Langs de Noordzeekust op sommige plaatsen in vallen van een koelere zeewind. 1 Aug.. Zon op 5.01. onder 20.31; maan op 0 40, onder 1300. 2 Aug.: Zon op 5 02. onder 20-23 maan op 0.53, onder 19.11.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1