DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ambassadeurs spraken met Molotof Heldhaftig strijdend Oranje-team verliest in de verlenging in Philip Dorirs moeder zag haar zoon nooit spelen Heden onderhoud met Stalin? Arabieren willen „heilige oorlog" TWAALF JAAR VOOR KRUPP Snellere treinen in 1949 Twee doelpunten van debutant Appel, één van Faas Wilkes Maandag 2 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1086 Opgericht door de Stichting „Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonneir«ots- prljs cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlain 7^imcrsfoorG T^.cfoon redactie 4291. telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Molotof, van zijn vacantle terug geroepen, is te Moskou terugge keerd en de drie Westelijke verte genwoordigers in de Russische hoofdstad hebben Zaterdagavond ieder afzonderlijk een onderhoud met hem gehad. Welingelichte di plomatieke kringen nemen aan, dat zij de Russische minister van bui tenlandse zaken hebben verzocht «m een onderhoud met Stalin. Er wordt echter uit Moskou geen „groot" nieuws verwacht voor vanavond. Men verwacht dat Sta lin dan namelijk de diplomatieke vertegenwoordigers van Engeland. Amerika en Frankrijk op het Kremlin zal ontvangen. Vrijdagavond hadden Bevtns secre taris Roberts cn de Amerikaanse en Franse ambassadeurs. Bedell Smith en Chataigneau. reeds een afzonderlijk be zoek gebracht aan Zorin, Molotofs plaatsvervanger om de ernst tot uiting te brengen waarmee het Westen de situatie beschouwt. Inmiddels wijst een Reuterbericht uit Berlijn erop. dat de Russen daar voorbereidingen treffen voor Invoe ring van een geheel onder Sovjet- T\og geen oplossing voor vluchtelingenprobleem Het Arabische Hoge Comité in Palestina heeft bekend gemaakt, dat besloten is de „heilige oorlog" te hervatten in Palestina. De nodige i maarregelen zullen getroffen wor den «»ni de Arabieren in het buiten land in staat te stellen deel te ne- men aan „de verdediging van hun land". Alle Palestijnse mannen tus sen achttien en 15 jaar, die thans in Syrië verblijven, worden urtgeno- digd zich binnen twaalf dagen tc Damascus te doen inschrijven. Graaf Bernadottc zal deze weeK bezoeken brengen nan Amman, Je ruzalem, Alexandria, Haifa cn Tel Aviv om de mogelijkheid van demi- litarisatie van Jeruzalem te bespre ken, evenals het vraagstuk van de naar schatting oen millioen Ara bische vluchtelingen. Te Amman, de Transjordaanse hoofdstad, waar hij inmiddels is aangekomen, heeft Bernadotte meegedeeld, dat de UNO twee maanden nodig zou heb ben voor het organiseren van een ?olitieleger dat Jeruzalem zou moe- en demilitariseren. Hoewel de Ara bieren reeds in Juli de demilitarisa- tie van Jeruzalem hadden aanvaard, hadden de Joden eerst Zaterdag ge antwoord. dat zij zijn voorstel afwe zen. zei de bemiddelaar. Voor zijn vertrek naar Amman heeft Bernadotte te Rhodos meege deeld. dat er vertraging is ontstaan in de verzending van materieel en personeel naar Palestina, nodig voor het toezicht op de wapenstil stand. Alle waarnemers van de UNO langs de Palestijnse kust hebben or der gekregen uit te zien naar twee landingsvaartuigen, die met wapens voor de Joden onderweg zouden zijn van Italië naar Israël. Er zijn reeds stappen hierover gedaan bij de Ita liaanse regering. Togliatti ontslagen uit het ziekenhuis Politie-escorte begeleidde do auto, waarmee Palmiro Togliatti. de Ita liaanse communistenleider op wie 14 Juli een revolveraanslag werd gepleegd. Zaterdag het ziekenhuis verliet. Een klein meisje wilde de ontslagen zieke een tuiltje rode bloemen aanbieden, maar de politie hield haar tegen. Togliatti zal zich tijdelijk uit de politiek terugtrekken om algehele genezing te vinden, waarschijnlijk aan de Italiaanse Ri- viëra. Hij kondigde dit aan in een artikel in de Unitè, waarin hij de regering aanvalt wegens gebrek aan doortastendheid by haar optre den na de op hem gepleegde moord aanslag. bescherming staand bestuur voor geheel Berlijn. De Russen zouden van plan zbn. dit bestuur onverwijld In functie te helpen. De bevoorrading van Berlijn zal bin nenkort met 8000 ton voedsel en brand stof per dag worden ln stand gehouden, heeft generaal Clay Zaterdag meege deeld. Er wordt een derde vliegveld aangelegd, dat deze* prestatie mogelijk zal maken. Op deze wijze zal. rekenend met slecht vliegweer in de toekomst een gemiddelde dag-aanvoer van 4500 ton gegarandeerd kunnen worden. „Excessen gingen verder dan Hitiers orders" Schuldig bevonden aan hét ex ploiteren van slavenarbeiders en he* plunderen van bezette landen, zijn Zaterdag Alfred Krupp en tien van zijn elf mede-beschuldigden door een Amerikaans Hof te Neu renberg .veroordeeld tot gevange nisstraffen, variërende van twee tot twaalf jaar. De zwaarste straf kreeg Alfred Krupp zelf, die ter vervanging van zijn zieke vader Gustav aan het hoofd staat van het bedrijf. Eveneens twaalf jaar luid de het vonnis tegen Erich Mueller, de ontwerpt* van het kanon „Gus- Uv" dat de Duitsers vooral bij Stalingrad veel hebben gebruikt en tegen Friedrich von Btilow, de ver bindingsman van de Krupp-onder- neming met de Gestapo. In de uitspraak wordt in bijzon derheden aangegeven, hoe Krupp achter de Duitse legers aan de be zette gebieden binnendrong en zich meester maakte van wat van zijn gading was. Het tweede deel van de uitspraak houdt zich bezig met de slavenarbeid. „Wij zijn er boven elke redelijke twijfel van overtuigd", aldus het Hof, „dat de beklaagden Krupp, Loeser, Houdremont, Mueller en Janssen actief hebben deelgenomen aan het leeghalen van Frankrijk en Nederland." Het hof was van oordeel, dat de verdachten met hun excessen zelfs verder waren gegaan dan de or ders van Hitier hadden geluid. Het \tonnis telde meer dan 50,000 woorden. Beide inzittenden van een RAF-vliegtuig kwamen om, toen dit toestel Zaterdag in Noord- Wales tegen een berg vloog. FQlTs ~l£t/E&6BEFS TRGCH77IS- T>£ ROYTER CO/YTHcT TE SLIJKHUIS VAAREHTEGEN HAM ResoluuT HET GEHELE Ert&El/)ri£>- HEDERLHHDI OF HET OLYMPISCH STIEREHSEVECHT VAN +il&H&uRY Hollands-Amerikaanse filmster na negen jaar terug in geboorteland LEVE DE HITTEGOLF! Een van de weinige teams op de Olympische Spelen, die de hittegolf van de laat ste dagen met vreugde hebben be groet. is de waterpolo-ploeg van Amerika. De coach, Austin Clapp, Ludwigshafens dodencijfer die men op deze f0'° :wt- '""'d lwt maar een ideaal weertje. Het is de vraag of hij en zijn jongens er nog lang van zullen genieten Volgens berichten van Zaterdag Is het aantal doden tengevolge van de ramp in Ludwigshafen gestegen tot 168. door sterfgevallen in het ziekenhuis. Men verwachtte, dat het cijfer nog tot 200 zou stjjgen. Tjj dens het weekend waren Franse soldaten en Duitse reddingsbrigades nog aan het werk in de puinhopen, ontstaan door de ramp. waarvan de oorzaak nog steeds niet bekend is. De centrale raad der Tsiecho- slowaakse vakbonden heeft het We reldvakverbond verzocht een onder zoek te laten instellen naar de oor zaak. Ambassadeur van Tito ongehoorzaam Goloebowitsj. ambassadeur van Joegoslavië in Roemenië, is door zjjn regering teruggeroepen nadat het personeel van zijn ambassade ln een telegram naar Belgrado had be weerd. dat de ambassadeur zich tij- deus de oorlog „laf" had gedragen. Goloebowitsj weigert echter naar zijn land terug te kergn en publi ceert in een blad te Boekarest een brief, waarin hij de tegenwoordige leiding van de Joegoslavische com munistische partij afdwaling ver wilt ..van het proletarische interna tionalisme naar het nationalisme". Vleesbon aangewezen Met het oog op de bij de handel aanwezige oorraden vleeswaren en ln verband met het warme weer zal vooruitlopend op de aanwijzing van nieuwe bonnen op 5 Augustus, de bon 084-vlees anaf heden geldig tiin. Deze bon geeft recht op het kopen van 100 gram vlees of een rantsoen vleeswaren. De geldigheid van deze bon zal eindigen op Zater dag 28 Augustus. Het was eigenlijk tegen zijn wil, dat Frits van Dongen .n 1939 de Atlantische Oceaan overstak om daar voor de eerste maal in een Amerikaanse film op te treden, herhaalde aanbiedingen van film maatschappijen. „Ik kende geen woord Engels, maar men verzekerde mij, dat het geen bezwaar was. daar ik in een film met Deanna Durbin de rol van een Zwitser moest vertolken, die gebroken Engels sprak, zo vertelt thans Philip Dorn ,.Ik had een contract van zes maan den. In die tijd brak de oorlog uit, de film ging niet door. terug kon ik niet en daar zat ik in Amerika, zon- 'der behoorlijk Engels te kunnen spreken. „Universal" wilde me ech ter met werkeloos rond laten lopen en ik speelde, eerst in een zgn. ..quickie", die in zes weken klaar was en vervolgens in verschillende propagandafilms, die het publiek moesten inlichten over de strijd Europa, o.a. over de illegaliteit e.d. Vervolgens speelde ik in „I always loved you" en talloze andere films, die Europa nooit zullen bereiken. „I remember Mama" De laatste film. waarin ik optrad is „I remember Mamma" naar het boekje „Mammy's Bankaccount" van Forbes met Irene Dunne in de hoofd rol en geregisseerd door. George Ste vens. Dit is de tweede maal geweest, dat ik het de .moeite waard vond om te filmen De eerste maal was toen ik in „Op Hoop van Zegen" speelde, Szakastis opvolger van Tildy? Naar alle waarschijnlijkheid kiest vandaag het Hongaarse parlement Arpad Szakastis' tot president van Hongarije als opvolger van de afge treden Zoltan Tildy. Szakastis is viceprcmier en lid van de Hongaar se socialistische partij, die hem een stemmig candidaat heeft gesteld. Zondagavond had nog geen der an dere partijen een candidaat be noemd. zodat Szakastis' verkiezing vrijwel zeker is. Over Tildy's gearresteerde schoon zoon Victor Csornokv is officieel nog niet meer losgelaten dan dat hij beschuldigd wordt van hoogverraad en spionnage, maar A.P. maakt melding van een lijvig dossier, dat tegen hem zou bestaan in verband met contact dat hij te Cairo zou hebben gehad met vertegenwoordi gers van een Westelijke mogend heid. Ook zou hu in relatie hebben gestaan met Hongaarse immigran ten in Amerika.' Franse vliegboot zoek met 52 passagiers Uit Parijs. Bordeaux en Dakar zijn Zondag vliegtuigen vertrokken om te zoeken naar een Franse vliegboot. die Zaterdag met 52 per sonen aan boord uit Fort de France (Martinique) na^r Port Etlenne in Frans West-Afrika is vertrokken, maar waarvan men sindsdien niets meer heeft vernomen dan een aan tal SOS-seinen. die het toestel kort voor middernacht uitzond. ^N.S. bestelt ruim 150 nieuwe treinstellen Met Ingang van 15 A^ei 1949 zal er een belangrijke versnelling in de treinenloop kunnen worden verkre gen. De Spoorwegen hebben bjj Boy- nes te Haarlem, Werkspoor te Utrecht en Allan te Rotterdam in totaal meer dan honderdvijftig nieu we treinstellen besteld, waarvan de snelheid 140 km. per uur kan bedra gen. In verband met de toestand van de weg zal de snelheid echter voorlopig slechts tot 120 km. wor den opgevoerd. De treinen krijgen grotere remkracht en zjjn uitgerust met een geheel automatische kop peling. De verwarming geschiedt met warme lucht. Ongeveer vijftien maal per uur zal de lucht in de rij tuigen worden ververst. In de vier- wagenstellen. 65 ln totaal, zal res tauratie aanwezig zijn. De treinen zullen eerst eaan rijden on het zgn. middennet. Dit nieuws is tijdens een proefrit UtrechtArnhem meege deeld door ir. F. Q. den Hollander, president-directeur der N.S. Zeppelinbouwer Eckener zuiver verklaard Een denazlficatiehof te Stuttgart heeft Zaterdag dr. Hugo Eckener. de beroemde constructeur van de Graf Zeppelin, zuiver verklaard. Eckener. hoewel ln 1939 benoemd tot een hoge post ln de bewapening, trad nooit ln functie. Frits van Dongen weer in Nederland De reeds gedurende negen jaar in Hollywood werkende Nederlandse acteur Philip Dorn, de vroegere Frits van Dongen, is Zaterdag, vergezeld van zijn vrouw, met de „Nieuw Amster dam" voor een bezoek aan zijn familie en voor een vacantietrip in Nederland aangekomen. De AN P-verslaggever trof hem in de grote hall vat, het schip en vonden hem ogenblikkelijk be reid over zijn Amerikaanse er varingen te vertellen. Nederland. Het is niet, omdat ik in „I remember Mamma" speel, dat ik U deze film wil aanprijzen mijn rol is trouwens vrij onbetekenend maar omdat dit werkelijk een heel goede en bijzondere film is. Wij heb ben er 21 weken over gedaan en in tegenstelling met het maken van an dere films was iedere acteur tot op de laatste dag geïnteresseerd. Nog nooit En Philip Dorn vertelt verder een Nederlands, doorspekt met En gels dat is geen overdrijving, ver zekert hij over alles en nog wat. Over zijn moeder een echte Sche- veningse die nog nooit een van zijn films heeft gezien, omdat zij die „levende lichtbeelden" niet met haar religieuze overtuiging in overeen stemming kan brengen, over zijn acht zusters en broers met hun tal loze kinderen, die nu met spanning de terugkomst van het ..zwarte schaap van de familie", zoals hij zich noemt, afwachten om hem een har telijke ontvangst te bereiden. Over zijn getrouwde 21-jarige dochter Fe- rnia. die verleden jaar naar Ameri ka is gekomen en Amerikaanser is geworden dan hij zelf en ook even over zijn zoon, die op 17-jarige leef tijd onmiddellijk na de bevrijding, tengevolge van t b.c. opgelopen in Duitse gevangenschap, is gestorven. „Zoudt U Amerika voorgoed wil len verlaten?" vroegen wij hem. ,Nee. ik blijf daar. Het leven is er zo heel anders. Vijf October ga ik terug met de „Nieuw Amsterdam" en zal dan weer eens gaan zien. wat ze in Hollywood voor me te doen hebben. In Europa ga ik nog een kijkje nemen bij de Olympische Spelen en ik wil ook de Fcstspiele in Salzburg bezoeken. Want het toneelspelen ligt mij nader aan 't hart dan de film, wat toch maar fabriekswerk is. Vol doening heb ik er zo goed als nooit van gehad." (Van onze speciale verslaggever) OLYMPISCHE, voetbaltoiirnnoien scli\|nen ons noodlot te 7j|n. In Parijs verloren wjj onverd' iul van Uruguay, In Amsterdam hadden w\j de pech om a! In de eerste de beste wedstrijd Uruguay te ontmoeten en nu weer In Londen.. Wat Zf>terdaga>ond op hot veld van Arsenal gebeurd is tegen Engeland, hebpen wjj In al de wedstrijden, die ons elftal na de bevrijding gespeeld heeft, nog niet meegemankt. Met kansen op de overwinning voor het grijpen, hebben wil moeizaam tot tweemaal toe een achterstand moeten wegwerken om hen slotte In de verlenging onder de meest dramatische <?m*tandinheden niet 8I te verliezen. Wedstrijd mc! een dramatisch Hot Dat laatste half tpir.... Wor gende spanning, tilni hysteri sche uitbarstingen op de tribunes onder de ruim eer- en twintig duizend Engelsen en enkele lut tele honderden Hollanders uitgeputte spelers Öle in hun dodelijk vermoeide lichamen en hun verdofte Kersebef. nog maar één gedachte hacfeH: winnen, het koste '.vat het frmt. Tonelen cp het veld, zoals alleen maar rr^omen in zuidell'-ke landen... Een half uur, dat eigenlijk een aanfluiting was voor de Olympi sche gedachte, omdat deze de strijd cn niet de overwiniiTng als hoogste doel stelt! Eén man had dit \i*nnen voor komen, dit moeteh voorkomen, mr. Vald Laursen, de Deense scheidsrechter. Hij heeft het nicl gedaan, het waarschijnlijk niet gekund, omdat ook h*j is meege sleept in de róes van de wilde orgie, die zich hief heeft afge speeld. Achteraf is het gb-fnakkelijk te zeggen: onze jongens hadden zus en onze jongens hadden zó moeten doen om deze wedstrijd te winnen, één ding staat als een paal boven water: zij hebben alle energie uit hun lichaam geperst om deze ne derlaag te voorkomen. Op hen rust geen blaam. En als zij straks Nederland terugkomer, ga ze dan van de boot afhalen en juich z< toe, zoals de Grieken hebben ge daan, als een Olympisch strijder buiten zijn schuld verliezer werd! Als Als de Engelse keeper Simpson vooral in de eerste helftniet zó voortreffelijk zijn doel had verde digd, dan, ja danKansen zijn er geweest, plenty/ DM begon al in de eerste minuten, tnerf Appel, die Roozenburg op de rfliddenvoor- plaats voortreffelijk verving, na 'n gewonnen duel met Simpson en de linksback Manning de bal vrij voor doel cn juist over de lat kopte.Met wat ffiter geluk hadden we toen al mei 1-0 voor kunnen staan. Het doelpunt kwam toch: enkele minuten later. Een flitsende ren van tVilkes, een throughpass naar Appel, die van links op inipson afstormt en met een schiet vlak van enkele me ters in moeilijke positie met het rechterbeen de bal op borsthoogte langs de Engelse keeper heenjaact. Een voortreffelijk doelpunt, dat enkele minuten later door een tweede gevolgd had kunnen wor den a I s Simpson een hard schot van Wilkes niet nog net corner had kunnen tippen. Dc Engelsen vochten fel terug. Ik had mij bezorgd gemaakt om Har- disty, die zoals u weet in Amster dam de uitblinker is geweest en nu op de rechtsbinnenplaats was ge zet. fl^ar het was een Engelse a an si in ie van °*uk voor stuk ge vaarlijke doorzetters. Mc Ilvenny, de middenvoor, een lange stootram met een moordende sprint, Kelle- her, de I.-binnen, Hoppe de rechts buiten in Kippax, de linksbuiten, een voetballer met Matthews-allu res, die zo veergalot» listig kon passeren, dat hij tot c«p enfc'ii me ters van de doelpaal kon opdrijven. Twee waren de situatie de baas: Terlouw, die een meesterlijke partij Piet Kraak speelde en Gchijvenaar. Van Bun, die juist het meest op z'n hoede had moeten zijn. liet Kippax te dikwijls ongedekt. Kraak gepasseerd Met zachtzinnigheid was tegen deze zelf, zoal 11 let onsportief dan toch fors opere rende voorhoe de. niet veel te bereiken, van daar de ongeluk kige duw In do rug van Arle de Vroct tegen Har- disty. De rechts half Mc Ba In nam de vrije trap cn een sehotdat ge makkelijk te houden was ge weest. als Kraak zich niet te ver voor doel had op gesteld. bracht nu, over dc handen van Kraak heen, dc bal in het net. (jurl). Aan de ene kant dus een mee vallertje voor de Engelsen, aan de andere kant tegenslag voor de on zen. In de strijd, die zich hierna ontwikkelde, hebben we niet wéén keer, maar meermalen op winst ge staan. Een schot van Appel: cor ner. Uit de corner een schot van Wilkes, weer een fraaie save van Simpson; corner. Nog eenrf een voorzei van Abe Lenstra en hoe de bal uit het Engelse doelgebied weg kwam, weet waarschijnlijk geen Engelsman meer na Ie vertellen. Lenstra, Wilkes, zij hebben Simp-: son in dé i-si van de eerste helft niet gespaard, .naar deze Engels man had zoal niet* de geweldige gestalte van zijn beroemde naam genoot, dan toch zijn veine. (Zie verder pagina 3) „Op Hoop van Zegen" Misschien komt er nog eens een Amerikaanse verfilming van Heyer- mans „Op Hoop van Zegen". Ik ben wel te oud geworden om de rol van Geert te spelen, maar ik zou er dan technisch adviseur bij willen zijn. Henry Coster (vroeger Herman Kosten, heeft er ook interesse voor en „Op Hoop van Zegen" zal er in Amerika wel ingaan, want het to neelstuk wordt omstreeks Kerstmis altijd nog in New York gespeeld. Dat is een soort traditie geworden." DUEL OM DE BAL tuisen de En gelsman Lee en onze v-idvoor Ap pel. die Zaterdag in 4*> wedstrijd tegen Groot-Brittannic tivee doel punten markW. Monument onthuld te Haaren In het Brabantse dorpje Haaren, dat in de bezettingsjaren een be ruchte klank had wegens het feit. dat daar een groot ain?al politieke gevangenen was ondergebracht, had Zaterdag de onthulling rlaats van een monument ter nagedachtenis van hen. die als slacllt of fors van de Duitse overweldigers vielen. Uit alle delen van ons land stroomden oud-politiek*» gevange nen die dag naar dit oo"d. dat voor hen herinneringen oproept van bit ter leed en IJlden. De aanbieding van ^let monument aan de nabestaande geschiedde door dr. M. J. Steyr** Dit Utrecht. Hii betuigde o.m. zijn ciepe erken telijkheid legens de tegenwoordige regering, welker belangstelling in 't lot der ex-politieke g^vr-ngenen wel een schril contrast vormt tot de misdadige nalatigheid' van het Londense kablnjt DE SPANNING STIJGT! Twaalf irtinuten voor 't einde van de wed strijd. de stand was 22. scoorde Kellehcr het derde Engelse doel punt. Nogmaals zou Nederland ge lijk maken, om pas in de verlen ging roemvol ten onder te gaan Gezouten hafir.g mag tien cent kosten Met ingang van vandaag zullen voor gezouten haring weer maxi mumprijzen gelden. De maximum- verkoopprrjs voor schoongemaakte, ter plaatse te consumeren haring wordt dan weer 10 cent per stuk. Voor z.g. koelhuisharing mag eerst met ingang van 1 October één cent extra worden berekend. Nu de maximumprijsregeling in gaat. zal geen rekening gehouden worden met inkoopsprijzen voor de handel, welke op een hoger niveau liggen dan die. welke reeds in de prijzenverordening zjjn genoemd. By doorverkoop mogen dan ten hoogste de reeds bekende en voor gezouten maatjesharing de gewijzigde maxi mumprijzen worden berekend. Banden tussen steden in V.S. en Nederland Volgens mededelingen van de United Service to Holland, een Amerikaanse organisatie tot hulp verlening, staat thans bijna elke gemeente in Nederland in verbin ding met een of andere Ameri kaanse gemeente door correspon dentie, hulpzendingen of adoptie. Uit het rapport van de werk zaamheden van de organisatie over het eerste halfjaar 1948 blijkt, dat dit jaar tot dusverre 16 Nederland se schepen reliefgoederen met een gezamenlijk gewicht van meer dan 180.000 kilogram naar Nederland hebben gebracht. Een welkom nevenverschijnsel van deze hulpacties is een cultureel contact tussen Nederlandse en Amerikaanse gemeenten. In vele gevallen vindt ook een uitwisseling van persoonlijke bezoeken tussen Nederlandse en Amerikaanse ste den plaats. Zo brengen op het ogenblik b.v. dc bladen te Rich land (Washington) en Tiel kolom men nieuws over elkander in ver band met df wederzijdse belang stelling, gewekt door de adoptie van Tiel door Richland en door de bezoeken van Richlanders aan Tiel en van Tielenaren aan Richland. Nederland gaat nu zelf gramofoonplaten maken Nederland gaat zelf gramofoonplaten maken Tc Heemstede wordt op het ogenblik een fabriek gebouwd.'waarvan dc voltooiing nog anderhalve maand zal eisen, zodat tegen half September de eerste gramofoonplaten van Nederlnnds fnbriknal op de markt zullen verschij nen. De fabriek zal moeten voorzien In een groot deel van dc nationale behoef, te Voor de oorlog hadden wij 80 000 platen per jaar nodig In het eerste Jaar zal merf 40 000 platen fabriceren Het ligt in de verwachting, dat de capaciteit in het tweede jaar verdub beld zal worden, wanneer dc nodige werkkrachten zullen zijn opgeleid Deze opleiding is ln handen van Engelse In genieurs Het was oorspronkelijk dc be doeling dat men alleen gebruik zou ma ken van Engelse licenties. Thans ?|jn ook Zwitserse cn Amerikaanse merken ln het produetleschema opgenomen Cairo opgeschrikt door explosies In het centrum van Cairo dat echter negens de geweldige hitte Zondag niet druk was. hebben zich gistermiddag drie krachtige ontploffingen voorge daan. Enkele voorbijgangers werden hierbij licht gewond. Öp dc trap van een gebouw aan het Moestafa Kcmal- plein bleken springstoffen te zijn ge plaatst. De regering heeft 10.000 pond sterling uitgeloofd voor 3egeen die aan wijzingen geeft welke tot arrestatie van de dader (s) leiden. Haagse tramstaking duurt voort Vakbond weigert leiding over te nemen De wilde staking bjj dc Haagse tram duurde Zondag nog onvermin derd voort. Een vergadering tussen het stakingscomité enerzijds cn de drie afdelingsbesturen van spoor- en tramwegpersoneel anderzijds Weeft geen resultaten opgeleverd, want het verzoek van de stakers dat de Unie, waarin deze drieafdelingen verenigd zjjn. dc leiding van de sta king zouden overnemen, is gewei gerd. Het stakingscomité weigerde op zjjn beurt de staking op tc hef fen. De vakbondbestuurders menen evenwel dat dc staking binnen enige dagen zal verlopen. Er wordt over geklaagd, dat werkwillige bestuurders en conduc teurs in zekere mate onder terreur zouden staan, hetgeen door het sta kingscomité wordt ontkend. Zater dagmorgen waren er in Den Haag lichte ongeregeldheden, waaraan soms publiek deelnam. Op vole plaatsen in de stad was de stroom uitgeschakeld door verbreking der schakelaars. Voor een der remises was een tractor geplaatst om het uitrjjdcn te verhinderen en elders werden op de rails moerbouten ge vonden, bedoeld om rijdende trams tc doen derailleren. De stakers heb ben de directie verzocht de dage lijks gereden dienst voor het ver voer van bleekneusjes naar Kijk duin te mogen onderhouden. Schiermonnikoog ivas geen eiland meer Uiterst zelden komt het voor dat de Waddenzee droogvalt. Door de abnormaal lage stand van het wa ter was dit echter gistermiddag be noorden Groningen het geval. Een aantal Groningse boeren cn boerin nen heeft \^in deze kans, een unieke wandeling te maken, onmiddellijk geprofiteerd: het gezelschap ging droogvoets dwars over dc Wadden zee van Hornhuizen naar Schier monnikoog; drie uur later bereikte men het eiland, dat dus tjjdeljjk •geen eiland meer was. STAATSLOTERIJ 504e Staatsloterij, 5e klasse, 9e lijst. 100 000 op no. 19889. 50 000 op no. 4584. 10 000 op no. 21459. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Maandag avond. Hier en daar och tend mist. Licht tot half bewolkt met enkele verspreid optredende on weersbuien Zwakke tot matige wind uit Noord-Oostelijke richtingen. Weinig verandering ln tem peratuur. 3 Aug. Zon op 5.04. onder 20.2? maan op 158, onder 20.05.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1