DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Rood-wit-blauw in top voor 's Werelds cnelste vrouw Ambassadeurs in Moskou door Stalin ontvangen Fanny Blankers verovert gouden medaille, de eerste in onze athletiek-historie Naar hervatting van strijd in Palestina? Mr. Van Schaik onderhandelt Krupps vonnis bron van moeilijkheden Telefoonblokkade te wachten? Handelsverdrag met Bizonie 4 Proficiat Fanny! Wim Slijkhuis en Wies Vaessen in het brons Dinsdag 3 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1087 Opgericht door de Stichting ..He» Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarnsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4p. kw. Losse nummers 10 cent Uit "ave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. DEN HAAG, Maandag (Va« onze Haagse redacteur) NAAR m parlementaire kringen verluidt poogt mr. van Schaik, de nieuwe kabinetsformateur, een ministerie tq vormen op een soort gelijke basis als dr. Beel dit in tweede instantie heeft trachten te doen. Daar prof. Romme, die op dit punt de gehele fractie van de KVP achter zich heeft, volhardt in zijn weigering de „rooms-rode coalitie" voort te zetten, blijft mr. v. Schaik trouwens weinig keus over. Hij lijkt er dan ook naar te streven een extra-parlementaire oplossing te vinden, zodat hij geen overleg pleegt met'fracties doch uitsluitend met personen. Zijn streven schijnt er in de eerste plaats op gericht te zijn een aantal belangrijke figuren uit KVP en P.v.d.A. tot medewer king te bewegen. In dit verband is het opvallend, dat mr. Van Schaik reeds enige malen een onderhoud heeft gehad met mr. E. M. J. A. Sassen. Aangezien de heer Sassen na zijn jongste reis nahr Indonesië als katholieke specialist voor Indo nesische zaken wordt beschouwd en prof. Romme zelf er blijkbaar de voorkeur aan geeft buiten het ka binet te blijven, ligt de veronder stelling voor de hand, dat de for mateur de portefeuille van Over zeese gebiedsdelen aan mr. Sassen heeft aangeboden. Het moet twij felachtig geacht worden of de P.v. d.A met mr. Sassen aan Overzeese Gebiedsdelen in zee zou willen gaan. Verder staat het wel vast, dat ir. H. Vos uit het kabinet verdwijnt In kringen van de KVP is men van mening, dat ir. Vos de meest linkse figuur van de huidige socialistische ministers is, zodat men hem gaarne kwijt wil, nu men in de naaste toe komst een politieke koers wil gaan varen die verscheidene graden meer rechts is dan onder het ka binet Beel het geval was. Mr Van Schaik schijnt voor het overige voort te bouwen op de grondslag, die dr. Beel reeds gelegd had. Hij nam contact op met de Amsterdam se christelijk-historische wethouder Schokking, die bijzondere belang stelling voor het departement van landsverdediging heeft. Het schijnt, dat zowel KVP als PvdA zich met een eventuele benoeming van mr Schokking tot minister van lands verdediging kunnen verenigen. Het aantrekken van een persoon lijkheid uit liberale kringen zal waarschijnlijk grote moeilijkheden opleveren. De VVD hecht er grote waarde aan in elk 'geval een van haar meest prominente figuren in het kabinet opgenomen te zien. Daar de heer Oud onder alle om standigheden door de PvdA afge wezen wordt, zal mr. Van Schaik waarschijnlijk genoopt zijn mr. Stikker een portefeuille toe te ver trouwen. Bij de laatste poging van dr. Beel kwam reeds vast te staan, dat mr. Stikker ren bij zondere voorkeur heeft voor het departement van Buitenlandse Za ken. Hierover kon toen geen over eenstemming bereikt worden Daar om mag men aannemen, dat mr. Van Schaik geen nieuwe poging in deze richting zal ondernemen Waarschijnlijk zal mr. Stikker ook wel met een minder belangrijke portefeuille genoegen nemen, daar zijn verschijnen in het nieuwe ka binet in elk geval tot resultaat zal hebben, dat hu een belangrijke in vloed op het Indonesische en het financieel-economische beleid kan uitoefenen. Verwondering heeft het gebaard, dat'de formateur ook contact met de heer Gielen heeft opgenomen. In zijn functie van Kamer-pi esident heeft mr. Van Schaik zich talloze malen kunnen ergeren aan het dik wijls wel vrijmoedige, maar slecht gefundeerde optreden van de heer Gielen. Het staat vrijwel vast, dat mr. Van Schaik niet van plan is zelf als minister-president op te treden. Volgens geruchten zou hij echter wel in het nieuwe kabinet zitting willen emen. Mr. Oud zou het onvoldoende voor de V.V.D. achten, indien mr. Stikker met een minder belangrij ke portefeuille belast zou worden. De Rotterdamse burgemeester blijkt persoonlijk bijzondeie be langstelling te hebben voor het departement van Financiën, maar het schjjnt dat hij daar niet veel kans voor maakt. In verband met het extra-parle mentaire karakter van 't te vormen ministerie worden de fracties bui ten deze onderhandelingen gehou den. De belangrijkste vraag, die zich voordoet, is de kwestie van het minister-presidentschap. Een beslissing hierover zou reed^ ge vallen zijn, maar in het huidige stadium van le onderhandelingen wordt over deze kwestie in parle mentaire kringen een absoluut stil zwijgen bewaard. Maarschalk Stalin heeft de vertegenwoordigers der drie wes telijke mogendheden gisteravond ontvangen. Het onderhoud duurde twee uur. Molotof is er bij aanwezig geweest. Na hun bezoek gingen Frank Roberts, de speciale afgezant van En geland, Walter Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur, en Yves Chataigneau, de Franse ambassadeur, naar de Amerikaanse ambassade voor een gezamenlijke bespreking. Ook vóór het onderhoud met Stalin waren de drie diplomaten bücen geweest. De afgezanten weigerden zich tegenover de pers over de conferentie uit te laten. Zy schenen echter na de vergadering met Stalin in een goed humeur. Een volgende bijeenkomst hangt af van de reactie van de Westelijke vertegenwoordigers op hetgeen het Kremlin te zeggen had en van de instructies die de afgezanten van hun regeringen ontvangen. Ofschoon men in dit stadium slechts gissingen kon doen aangaande de uitslag van een conferentie met Sta lin, was een bepaalde categorie van oordeel, dat een vier-mogendheden- conferentie hetzij 'van ministers van buitenlandse zaken, hetzij van premiers de door Wallace in zijn brief aan Stalin voorgestelde punten als werkagenda moest aannemen, zo meldt Reuter uit Moskou. Dit zou inhouden, dat China en Korea ook ter sprake zouden komen Stalin keurde in zijn antwoord aan Wallace de voorgestelde agenda goed en liet uitkomen, dat hij glle proble men. die de vrede bedreigen wenste te bespreken. Wat Stalms antwoord ook zal zijn en welke houding de westelijke mogendheden ook mogen aannemen, aldus Reuter. Stalin zal niet licht de westelijke toenaderings pogingen van de hand wijzen indien hij gelooft, .dat zij eerlijk gemeend zjjn. Waarnemers te Moskou herinneren aan de uitspraak van Stalin, dat er geen reden is waarom twee verschil lende systemen het kapitalistische en het communistische niet vreed zaam naast elkaar zouden kunnen be staan. Men meent, dat de opvatting van het Kremlin is. dat de op han den zijnde bijeenkomst de grootste gebeurtenis is sinds Potsdam en dat zij een ruime gelegenheid biedt om vele diepgaande geschillen, die sinds dien gerezen zijn, te bespreken. De gevolgen acht men .*an zeer groot belang voor de wereldvrede. A.N.P meldt nc^ uit Moskou dat Maandag onverwachts de Russische maarschalken Sokolofsky en Rokos- sofsky, resp. militair gouverneur in Duitsland en hevelhebber van de Sovjettroepen in het Westen, naar Moskou zijn ontboden, waarschijnlijk om Stalin, voordat hij de Westelijke afgezanten zou spreken, in te lichten over de toestand in Duitsland. Russen kunnen hun aan deel in bezit opeisen Men verwacht nieuwe moeilijkhe den tussen Rusland en de Weste lijke mogendheden naar aanleiding van het vonnis tegen Krupp, waar bij werd bepaald dat alle vroegere eigendommen van Krupp worden geconfisqueerd. De mogelijkheid om eigendommen van oorlogsmisdadigers te confis queren werd vastgelegd in een wet van de viermogendheden contröle- raad, die tot dusver echter nooit in practijk is gebracht. De vier lan den. die tezamen de contröleraad uitmaken, zullen derhalve een ge lijke stem hebben bjj de verdeling van de Krupp-eigendommen. De raadsheer van Krupp, Arthur Kranzbuehler, zei na voorlezing van het vonnis: ..Als de Russen proffit van dit vonnis willen trekken gaan ze morgen naar Essen om een on derzoek in te stellen naar de Krupp- eigendommen." Het is niet uitgesloten, dat de Krupps een beroep zullen doen op generaal Clav, die de macht bezit het vonnis to verlichten en mis schien de gelegenheid zal willen aangrijpen om de confiscatie der eigendommen uit het vonnis te lich ten om moeilijkheden met de Rus sen te voorkomen. Naar Reuter meldt, z(jn de Sow- jets bezig de telegraaf- en telefoon lijnen met West-Europa en het Westelijke deel van de Sowjet-zone te verleggen zodat zij niet langer door de Westelijke sectoren van Berlijn lopen doch er om heen. Een Amerikaanse woordvoerder zei hierover, dat de Russen, wan neer zü met de verlegging gereed zy'n. de verbindingen der Westelijke geallieerden met Berlijn kunnen af snijden zonder dat zjj voor tegen maatregelen bevreesd behoeven te zijn. Nederland krijgt o.a. kolen en textiel uit Duitsland Levensmiddelen, chemicaliën, tin, rubber en Industrie-diamanten zal Nederland uitvoeren naar Blzonlë. In ruil daarvoor krijgt het machine rieën, gezaagd hout, chemicaliën, textiel, electrische Installaties, ijzer en «taalproducten en kolen. Deze leveringen tussen Nederland en do Brits-Amerikaanse zones van Duits land zijn overeengekomen In onder handelingen die Zaterdag In Frank fort zijn geëindigd. Het verdrag Is een jaar geldig. Nederland levert voor 181 millioen gulden, Bizonio voor 230 millioen. De Nederlandse onderhandellngsdelegatle stond on der leiding van mr. S. Th, J. Tep- pema. Rouwdienst gehouden te Ludwigshafen Tienduizend mensen waren Maan dag aanwezig bij de rouwdienst die in Ludwlgrhafen werd gehouden voor de slachtoffers van de ramp die de IG-Farben getroffen heeft. Generaal Ivoenig. de Franse mili taire gouverneur, sprak in het Duits en daarna in het Frans een rede uit. waarin hij de slachtoffers soldaten die gesneuveld zijn soldaten van de arbeid" noémde. Behalve Franse, waren ook Amerikaanse. Britse, Russische, Joegoslavische, Belgische. Nederlandse en andere militaire vertegenwoordigers aanwezig. Het aantal doden is thans geste gen tot 180. Nog 70 tot 100 perso nen worden vermist, terwijl de oor zaak nog steeds onbekend is. „Volksdemocratische" heerschappij op de Donau? Op de conferentie van Belgrado heeft de Sovjet-delegatie een ont werp voor een „Donau-pact" doen rondgaan, dat aan de volksdemocra tieën van het Oosten het volledig toezicht op deze grote waterweg toekent, met uitsluiting van de an dere landen. De vice-minister van buitenl. za ken der Sovjet-Unie, YVisjinski. heeft aangekondigd, dat het docu ment vancfaag officieel op de con ferentie van 11 mogendheden zal worden Ingediend. Het is nagenoeg zeker, dat het door de pro-Sovjet meerderheid zal worden aangenomen, daar de Sov jet-Unie en haar naburen een meer derheid van 73 op de Westelijke mogendheden hebben. De voornaamste bepaling vatl het verdrag is als volgt geredigeerd: ,,Er zal een Donau-commissie in het leven worden geroepen, waarin voor elk van de Donaustaten een verte genwoordiger zitting zal hebben." Dit betekent, dat de commissie bij de huidige stand van zaken slechts zal bestaan uit vertegenwoordigers van door de communisten beheerste landen, in afwachting van het ogen- blik. dat Duitsland en Oostenrijk een vredesverdrag met de geallieer den zullen hebben gesloten. t- JA. De Belg G. Reiff wint de 5000 me ter in Wembley Stadion in 14 min. 17.6 sec., een nieuw Olympisch re cord. De Tsjech Zatopek, die twee de werd, ziet men links. Weerbericht KOEL WEER Weersverwachting tot Woensdagavond Meest zwaar bewolkt met aanvankelijk nog enkele plaatse lijke regenbuien. Zwakke tot matige maar langs de wad deneilanden nu en dan vrij krachtige wind tussen Noord tn West Koel weer. 4 Aug Zon op 5.05. maan op 3.18, onder 20.44. n,i onder 20 25 Haagse tram morgen weer op de rails? Naar alle waarschijnlijkheid zul len de Haagse trams en bussen Woensdag weer gaan rijden. Het tramwegpersoneel, dat lid is van de Rooms-Katholieke en Protestant- christelijke organisaties, "kreeg gis teravond van zjjn besturen te ver staan. dat het tijdens een gezamen lijke vergadering der drie bonden, die voor of op 9 Augustus zal wor den gehouden, te kiezen zal krijgen tussen een verbeterde Haagse loon regeling of de zogenaamde Rotter damse regeling. Er werd aangedrongen op directe hervatting van het werk. doch beide groepen weigerden dit te doen, voordat de uitslag van de vergade ring der leden van de Ned. Ver. van Spoor, en Tramwegpersoneel, die vanavond ln de Haagse Dierentuin wordt gehouden, bekend is. Zo won Famty Blankcrs de 100 me ter, co werd rij onbetwist 's werelds snelste sprintster en zo noteerde Nederland dc eerste athletiekzege in de Olympische historie. Nederlandse successen in Londen Fanny Bla'ikcrs-Kocn wint dc 100 meter en het Olympisch kampioen schap in 11.9 sec. Marie Louise Vaesscn werd op dc 100 meter borstcrawl in 1 min. 7.6 sec. derde. In dc finale 5000 meter legde Wim Slijkhuis beslag op de derde plaats in de tijd van 14 min. 26.S sec. Ons hockeyteam won met 4—1 van Denemarken. Het watcrpolotcam behaalde zijn tweede zege. Van Spanje werd met 5—2 gewonnen. De Erelijst De volgende Olympische kam pioenen werden nog uitgeroepen: 5000 meten Gaston Reiff (Bel gië), 14 min. 17.6 sec. S00 meter: Whitfield (V.S.), 1 min. 49.2 sec. Discuswerpen: Consolini (Italië) 52.7S meter. Schoonspringen (dames): Draver (V.S.). Polstokhoogspringen: Smith (V. S.) 4.30 meter. Floret dames individueel: mcj. Ilora Elck (Hongarije). Pistoolschieten: Vasquez Cam (Peru). Nog 220 tribunaalzaken 1 Juni onbehawlc'd Op vragen van het Tweede Ka merlid jkvr. Wttewaal van Stoet wegen heeft de minister van justi tie. de heer Van Maarseveen, mee gedeeld. dat er op 1 Juni nog 220 tribunaalzaken niet waren afge daan. In verband daarmee zijn 35 nieuw-benoemde en 50 aangewezen kantonrechters-plaatsvervangers in functie, krachtens een Koninklijk besluit van 28 Mei 1948. Aan deze omvangrijk schijnende aafiwijzing zijn voor de schatkist geen bijzon der belastende gevolgen verbonden, 'een proclamatie van de Iraakse op- Mevrouw Fanny BlankersKoen, die Maandag de hoogste eer, de gou den Olympische medaille behaalde, debuteerde op 17-jarige leeftijd in 1935 in de athietiek en behaalde al spoedig resultaten, die grote ver wachtingen wekte voor de toekomst. Deze verwachtingen zijn in vervul ling gegaan en bekroond met het winnen van een Olympische titel op dertig jarige leeftijd. Verwonderlijk is cle veelzijdigheid van Fanny Blan kers. Op tal van nummers levert zij topprestaties. Zij is o.m. houdster van de wereldrecords od de 100 yards, de' 80 meter horden, het hoogsprin gen en het vèrspringen. Na haar hu welijk met de K.N.A.U.-coach Jan Blankers steeg het peil van haar ver richtingen nog. Als moeder van twee kinderen bleek zij zelfs in staat, in diverse onderdelen van de athietiek tot prestaties, die ver boven dc krachten lagen van de in die num mers gespecialiseerde ongehuwde vrouwelijke athleten. Zo won zij in Augustus tijdens de landenwedstrijd FrankrijkNederland de 100 meter, de 80 meter horden en het hoogsprin gen. Vermoedelijk zou ook het num mer vèrspringen door haar gewon nen zijn. wanneer zij hierop was uit gekomen. Een dergelijke veelzijdig heid behoort tot de hoge uitzonde ringen! Is het wonder dat Fanny Blankers als onze hoogste troef werd be schouwd voor de Olympische Spe len? Door het winnen van de Olym pische titel op het nummer 100 meter dames heeft zij deze verwachtingen met beschaamd. Proficiat Fanny! „Duinrust" aan de Bloemen- daalseweg te Overveen zal worden ingericht als marinehospitaal, ter vervanging van het in 1940 bij een bombardement van Den Helder ver woeste oude hospitaal. DE gouden medaille voor Fanny BlankersKoen, de bronzen medaille voor Wim Slijkhuis en Marie Louise Vaessen dit Is het grote nieuws uit Londen. Toen gistermiddag voor de eerste keer In het Wemblcy-stadion voor het forum van zovele volkeren der wereld het Wilhelmus werd ge speeld voelde ik even een brok ln m'n keel. En wat ging er In Fanny om, toen z(| daar op het platform stond, door haar lange gestalte ver ver heven boven het Engelse meisje Manley en het Australische meisje Strickland? Tersluiks pinkte zij een traan weg. Wim Slijkhuis heeft de ereplaats niet kunnen bereiken. Na het Wilhelmus de Brabnneonne voor Gaston Reiff, na een moordende eindspurt met het „enfant chéri" van de Engelsen: EmilZatopek. Tegen deze twee krachtmensen was Wim Slijkhuis niet opgewassen, maar ook met zijn bronzen medaille zijn we al dubbel en dwars tevreden. En zo eveneens met die van Wies Vaessen. Het was gisteren een goede dag voor Nederland bi) de Olympische Spelen! LONDEN Is wel een stad van uitersten. Dagen lang worden we gekweld door een hittegolf met tem peraturen, die zelfs voor athleten te hoog waren, gistermiddag trok de lucht dicht en begon het te rege nen. Niet bard, maar in een gistaag tempo. Het stadion was al In een grijs waas gehuld, toen Fanny BlankersKoen haar trainingspak uittrok om te starten voor de eerste serie in de halve finale. Het Austra lische mclsjo Strickland was in de ze „heat" haar grootste concurrente. Twee valse starts van Strickland, waarvoor zi| een waarschuwing kreeg, vertraagden het tempo. Op Fannv hadden ft] geen 'in vloed. want zij schoot prachtig weg. nam dadelijk de leiding en ging onbedreigd als eerste door de finish in de prachtige tijd van 12 seconden. Strickland no teerde 12.4 en derde was de Deense Nielsen. De volgende serie werd gewonnen door de Engelse Manley in 12.4. met op de tweede plaats de Canadese Jones (12.6). Xcnia Stadde Jong kwam er niet meer aan te pas en werd vijfde. Greetje de Jong deed het in de laatste serie nog slechter door als laatste te eindigen, maar zij was de enige, die goed startte- Alle anderen gingen te vroeg weg en het was een tikje onbegrijpelijk dat er niet werd ingegrepen. Ik wil hier niet mee zeggen, dat onze landge note een kans had gehad tegen de Canadese Meyers, die in 124 eerste werd. met op de tweede plaats het zwarte meisje Thompson uit Jamai ca. maar het zou een minder on bevredigende indruk hebben achter gelaten. De eerste „gouden plak" Het Olympisch vjiur heeft in het Wembley-stadion nog niet zo helder gebrand als op het ogenblik, toen de finalisten voor de hohderd meter da mes haar startblokken inspecteer den. Wat ging er in Fanny om. toen zij daar neerhurkte Dit was de kans. waarop zy twaalf jaar had moeten wachten. Twaalf jaar. waar in zij gehuwd was. moeder was ge worden van twee kinderen. Dit was ook haar laatste kans. want Fanny is dertig jaar Israël behoudt zich zijn rechten voor De minister van buitenlandse za ken van Israël, Mosje Sjertpk, heeft in verband met een Egyptische aan val van Maandag op een Joodse ne derzetting verklaard, dat dc Joden zich het recht zullen voorbehouden om een militaire actie tegen dc Egyptenaren te beginnen als de UNO in gebreke blijft de Egypti sche agressie te stuiten. De aanwezigheid van invasiele gers aan de grenzen van Israël, voegde hij hieraan toe, betekent een voortzetting van de oorlogstoestand en is absoluut ontoelaatbaar. Een onbepaalde verlenging van de hui- digo wapenstilstand is niet te recht vaardigen. het is geen oorlog en het ls geen vrede. Aangaande Jeruzalem bevestigde Sjertok. dat de Israëlische regering zich slechts bezighoudt met de in lijving van Joods Jeruzalem binnen de grenzen van de Joodse staat. In de door het Iraakse leger be zette gebieden van Palestina is de staat van beleg afgekondigd, aldus perbevelh^bber. De gebieden werden om redenen van militaire veiligheid niet met name genoemd In de Veiligheidsraad is het vluchtelingenvraagstuk in Palestina ter sprake gekomen. De Britse afge vaardigde, Sir Alexander Cadogan, zeide dat zijn regering bereid was honderdduizend pond sterling te storten in een fonds voor Joodse en Arabische vluchtelingen. Hij ver zocht de raad de bemiddelaar te wy- zen op de ernst van het probleem. De raad besloot meer inlichtin gen te vragen over het aantal der vluchtelingen en de bemiddelaar te instrueren de kwestie ter plaatse te bestuderen. Koning Abdoellah van Transjor- danië ontving Maandagochtend graaf Bernadottc te Amman. Er is gesproken over het vluchtelingen vraagstuk. Beiden verlieten opge wekt het paleis van de koning De besprekingen over de oplos sing van het Palestijnse probleem zullen hoogstwaarschijnlijk worden uitgesteld tot nadat Bernadptte zal zijn teruggekeerd uit Zwecen waar hy een zitting zal bijwonen van het Zweedse Rode Kruis, waarvan hy voorzitter is. FANNY BLANKERS—KOEN de eerste gouden plak Er zijn momenten, waarin een heel leven als een film voorbij kan flitsen, even snel als de fina le van deze honderd meter. „Ik moet ik wil...." heeft Fan ny gepreveld, toen de starter zijn pistool de lucht inhlef. Het schot. Weer luttele seconden van moordende spanning. Niet om de strijd, die zij had te leve ren tegen Manley en Strickland, want zij lag voor en bleef voor, maar zelfs binnen de twaalf se conden kan er iets gebeuren! Een misstap, een verrekte spier... Er gebeurde niets of eigenlijk: alles. Onbedreigd ging Fanny door de finish, de mdoiste hard loopster, dip Nederland ooit heeft gehad en misschien ooit zal krij gen, was Olympisch kampioene. Terwijl zij terugliep wuifde zij naar haar landgenoten, klapte in de handen van blijdschap. Slijk huis was de eerste, die haar geluk wenste met een zoen op de wang. Goed gedaan, Fanny!De Engel sen hebben voor jou wel minder geklapt dan voor hun eigen land genote Manley en zelfs voor de Australische Strickland, maar dat kan je niet hinderen. Jij staat aan de top van de wereld! Moordende race DE 5000 meter finale was het „kasstuk". Dc Zweden, die talrijk vertegenwoordigd waren in het Stadion, begonnen al een kwartier van te voren „hcja héja" te schreeuwen voor hun favorieten Ahlden en Albertsson. Een herfstige sfeer hing in het stadio i. de regen had de tribu nes uitgedund en op de rode sin- telbaan stonden grote plassen. De athleten liepen te huiveren in hun trainingspakken, probeerden warm te blij/en door heen en weer te draven. Ik dacht aan Wim Slijkhuis, die juist veel beter de hitte van de laatste dagen had kunnen verdra gen dan juist deze verstijvende af koeling. Eén was er misschien, die de regen met stoïcijnse kalmte ver droeg: mil Zatopek, de man van graniet. Zatopek was het ook. die I uvjui ue BianciB aii vei- niet bang a„ om onmiddellijk de schillende steden op Cvprus hebben leiding te nemen De regen woei m anti-Britse demonstraties plaats ge- had Er 2jjn 44 perSonen gearres- Door regen cn modder De volgorde was aanvankelijk: Zatopek Reiff de Zweed Al bertsson en op de vierde plaats Slijkhuis. Onze landgenoot liep prachtig; bij zijn lange, sierlijke, elegante pas vergeleken liepen Zatopek en Reiff als ploegpaarden. Hun lopen was ook ploegen, door regen' en modder, dat tegen hun broekjes opspatte. In de derde ronde spurt Albert- son zelf naar voren, om zich spoe dig daarna te laten afzakken en de leiding over te geven aan z'n land genoot Ahlden. die zich naar voren werkt, een paar honderd meter aan de' kop olijft en dan weer wordt verdrongen door Zatopek. De trotse Tsjech kan geen man voor hem dulden. Hij voelt zich de koning van het veld, hij zal het tempo aangeven.... Zatopek gooit zijn massieve borst nog meer naar voren en trekt, trektReiff, Slijkhuis en Ahlden hbuden hem bij, de andere acht lopers zakken af. Er komt een gaping in de baan, die geleidelijk aan qfbter wordt. Het is nu al duidelijk tussen wie dc strijd zal gaan: Zatopek, Reiff, Slijkhuis en Ahlden, één van deze vier zal straks het podium beklim men. Maar hoe machtig en line In drukwekkend dc Tsjech ook aan deze kopgroep trekt, hU kan niet voorkomen, dat op 3800 meter Gas ton Reiff zich plotseling van de tweede plaats naar voren werkt. Er gaat een ..thrill" door het stadion. „Rciffü Rciffü" gillen dc Belgen. Het .ls bijna ongelofelijk wat hij daar doet. Ilij wringt zich v,->or Zatopek, loopt hem voorhij en %?- gint tc sprinten, alsof hij de laat ste bocht ingaat inplaats van met 1200 meter nog voor de boeg. „Hij haait het niet...." kreunt iemand op de tribune. Maar Reiff weet. wat hij doet. Op dit moment heeft hij gewacht, voor deze for midabele eindspurt heeft hij ge traind. maanden cu maanden. Zatopek zakt af, alsof hij door een tegenstroom wtirdt weggezo gen. Zijn kans lijkt verloren. Maar weer gaat er een „thrill" door het stadion. Slijkhuis, die nog steeds op de derde plaats heeft ge legen. gaat naar voren, komt borst aan borst met Zatopek, gaat hem voorbij. Een Hollandse journalist knijpt zijn sigaret stuk, hij vergeet noti ties te maken, gaat recht overeind staan. Iemand schreeuwt: Slijk huis. Zou het lukken....? Als er één een eindsprint heeft dan is het de tengere Hollander! (Vervolg pag. 3) Roemenië sluit alle Zwitserse consulaten De Roemeense regering heeft ge last. dat alle Zwitserse consulaten in Roemenië gesloten worden. Voorts is een Zwitser, die zijn hele leven in Roc-meniö had doorgebracht „onder vernederende omstandighe den" uit het land gezet. Dit zijn Roemeense représaille- maatregelen naar aanleiding van de arrestatie in Zurich van de Roe meen Vitzianu. die verdacht werd van economische spionnage. Tweeling bij het baden verdronken In de IJsel by Zutphen zy'n Za terdagmiddag twee ïongens van 18 jaar. tweelingbroers uit een gezin te Empc, verdronken. Geen van beiden w s de zwemkunst meester. Een andere broer zag het tweetal voor zhn ogen in de diepte verdwijnen maar kon geen hulp meer bieden. Anti-Britse staking op Cyprus Bij de Brits-Amerikaanse asbest- mijnen te Amlandos op Cyprus is oen staking uitgebroken. De mijnen zijn door de stakers bezet. In ver- z*n gezicht, het deerde hem niet. Hij zou de vijf duizend meter rege ren, zoals hij de tien duizend me ter geregeerd had. Zijn opzet was duidelijk: door onmiddellijk een hoog tempo in te zetten, zou hij opnieuw proberen zijn tegenstan ders te „vermoerden", hen lang voor de eindstreep tot capituleren te dwingen. teerd. onder wie de secretaris van de vakvereniging der mijnwerkers. STAATSLOTERIJ 504e Staatsloterij, 5e klasse, 9e lijst. 100.000 op no. J9889. 50.000 op no. 4584. 10.000 op no. 2145®.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1