DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tweede onderhoud in het Kremlin verwacht NEL VAN VLIET WINT ONZE TWEEDE GOUDEN MEDAILLE Bij Nel thuis Personeel van Haagse tram werkt vandaag weer Bij de Prinsesjes", een alleraardigst boekje Wat biedt het Westen aan in ruil voor opheffing der blokkade? 111 Overwinning op het nippertje na enerverende race Ook in Londen is de hitte voorbij .Woensdag 4 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1088 Opgericht door de Stichting ..He* Parool - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 - Abonnements- nrijj 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertiaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDE R t De Amerikaanse, Britse en Franse regeringen zijn begonnen met de bestudering van het „top secret report" dat over de ontmoeting van Maandagavond in het Kremlin is uitgebracht door de vertegenwoordigers der drie Westelijke mogendheden. Britse ambtenaren te Londen werkten de gehele nacht aan de ontcijfering van het speciale rapport, dat Frank Roberts, dc particuliere secretaris van minister Bevin, aan laatstgenoemde heeft gezonden. Tc Parijs en Washington werden in allerijl diverse conferenties belegd na de ontvangst van het rapport uit Moskou. United Press meldt uit Moskou, Russisch nu verplicht leervak in Roemenië ..Her-scholing' dat het thans aan Washington, Lon den en Pargs is om de volgende stappen te ondernemen en dat bin nen 36 a 48 uur te Moskou geen ver dere ontwikkelingen verwacht kun nen worden. Men vermoedt, dat het Politbu reau in het Kremlin belangrijke zit tingen zal houden om de verlangens der Westelijke mogendheden in overweging te nemen. Er zgn zekere aanwijzingen, dat nog een tweede conferentie in het Kremlin met de vertegenwoordigers van het Westen zal worden gehouden. Een absolute geheimhouding wordt overigens in acht genomen ten aanzien van de besprekingen met de Russen. De achtergrond van de Oost- West crisis heeft het echter mo gelijk gemaakt aannemelijke veronderstellingen te doen over hetgeen de drie Westelijke af gevaardigden met Stalin heb ben besproken. Het belangrijk ste, nog onbekende punt is dat gene, wat de Westelijken heb ben aangeboden in ruil voor de opheffing der blokkade. B\j ontbreken van iedere offici- ciële leidraad variëren de veronder stellingen tussen een onmiddellijke ontmoeting tussen president Tru man, Attlee en And ré Marie en her vatting der onderhandelingen over een nieuwe Berljjjnse munteenheid. De volgende stap zal onthullen, of er enige kans is op hervatting van de onderhandelingen tussen de Grote Vier of dat de reeds onbevredigende onderlinge betrekkingen nog slech ter zullen worden. „Voorzichtig optimisme" De lange duur van het onder houd met Stalin 'geeft te Parijs aan leiding tot „voorzichtig optimisme", aldus zeiden bronnen uit de naaste omgeving van.de Quai d'Orsay van daag. De Britse gouverneur in Duits land, generaal Robertson, gaat van daag naar Londen voor besprekingen op het ministerie van buitenlandse zaken, zo is te Berlijn meegedeeld. VERLAGING DER BOUWKOSTEN Teneinde te komen tot een ver laging der nog steeds bijzonder hoge bouwkosten, heeft de minister Vc.n Wederopbouw en Volkshuis vesting een aantal nieuwe maat regelen genomen. De maximum prijs waartegen de bouw van nieu we woningen zal worden gegund, zal van 1 September 1948 af ver laagd worden en wel met f 2.50 per M3. De practijk wijst namelijk uit, dat de huidige bouwkosten hoger liggen dan noodzakelijk is, aldus de afdeling voorlichting van het desbetreffende ministerie. Zulks blijkt^o.m. uit het feit, dat in ver schillende gevallen tot gunning kon worden overgegaan tegen prijzen welke soms zelfs zeer belangrijk beneden de maximumprijzen lagen. Verder zal de minister er op toe zien, dat, meer nog dan in het ver leden is geschied, het evenwicht zal worden gehandhaafd tussen de hoeveelheid in uitvoering te nemen werk en het beschikbare aantal bouwvakarbeiders en materialen. Het werk, dat momenteel in uit voering is, heeft een zodanige om vang bereikt, dat het noodzakelijk is de hoeveelheid werk op de markt niet verder, te vermeerderen. De goedkeuringspolitiek van de over heid zal er dan ook op gericht zijn in het nog resterende deel van 1948 f de hoeveelheid in uitvoering zijnde werken meer in overeenstemming te brengen met de beschikbare ar beidskrachten en materialen. In die sectoren der bouwnijver heid, waar in het eerste halfjaar van 1948 te veel werken in uitvoe ring zijn genomen, zal thans -een beperking der goedkeuringen moe ten plaatsvinden. Dit zal het bouw- tempo ter. goede komen. Er be hoeft dus ggen vrees te bestaan dat minder nieuwe woningen gereed zullen komen. Eerder zal het te gendeel het geval zijn. Weerbericht OVERWEGEND DROOG WEER Wee rs verwacht ing tot Donderdagavond Zwaar bewolkt mei tijdelijke opklarin gen Vannacht en morgen gedurende het grootste gedeel te van de dag droog weer. -Weinig wind en weinig verande ring van tempera tuur 5 Aug.: Zon op 5 07. onder 20.24: maan op 4 50. onder 21.11. Bulgarije Roemenie"s nieuwe onderwijswet is gisteren in werking getreden. Dat betekent, dat behalve de sluiting van alle buitenlandse onderwijs inrichtingen, die reeds een dag eer der werd aangekondigd, alle confes sionele scholen worden geseculari seerd en het Russisch verplicht leer vak wordt, van het vierde jaar der lagere school af. Soortgelijke maatregelen worden genomen in Bulgarije. Ook in dat land zullen alle buitenlandse scho len worden gesloten. Alleen diplo matieke missies mogen op basis van wederkerigheid scholen oprichten maar deze zijn niet toegankelijk voor Bulgaarse kinderen. Twee soorten glas bonvrij De met betrekking tot sommige soorten spiegel- en bruteglas nog geldende distributiebepalingen zijn met ingang van 1 Augustus komen te vervallen. Verkoop, aflevering en aankoop van deze soorten glas zijn niet meer aan machtigingen of bonnen gebonden. Wereldomroep legde de reacties vast op de Millerband (Van onze Hilversumse correspondent) De atmosfeer in het Olympisch zwemstadion moet gisteravond tot berstens toe geladen zijn geweest van spanning toen Nel van Vliet haar laatste race zwom in de finale 200 mefer schoolslag. Maar zeker niet minder was dit het geval ln de woonkamer van het pand Huizer- straat 4 te Hilversum, waar de ouders, twee zusters (de andere twee gingen met Nel mee naar Lon den) en zeven broers van Hollands snelste zwemster, haar verrichtin gen door de radio volgden. De We- reldomroeD had deze biizondere sfeer in Huize van Vliet voorvoeld. Terwijl uit de luidspreker de stem van Dick van Rijn klonk, die een meeslepende reportage van de eind strijd gaf en de broers en zusters hun Nel met vurige (natuurlijk nut teloze!) kreten aanmoedigden, stond in de kamer ren microfoon opgesteld om de reacties in de hui selijke kring op te nemen. Op het ogenblik, dat Nel als eer ste aantikte, mag het gejuich in Wemblev-pool dan oorverdovend ge weest zijn, het hoerageroep en de omhelzingen van de familieschaar waren niet minder geestdriftig. Moeder Van Vliet, die de vreugde tranen over de wangen liepen, werd door de sterke armen van haar zoons opgenomen en zingend door de kamer gedragen. Vele van deze gelukkige momen ten legde de Wereldomroep op de Millerband vast. Als zij geslaagd zijn, zal WereldomroeD „Radio Ne derland" ze hedenavond tussen acht en tien uur uitzenden op de golf lengten 25, 31 en 49 meter. Loonsverhoging op korte termijn zal nieuive staking kunnen voorkomen Predikanten schrijven aan directie en stakers De stakers \an de Haagse tram hebben gisteravond in een vergade ring in de Dierentuin besloten, van daag het werk te hervatten, op voorwaarde, dat op korte termijn een loonsverhoging van 13 pet. wordt gegeven. Blijft deze uit, dan PRINSES IRENE Donderdag 9 jaar (Auteursrecht ,Ver. Pro Juventute') behoudt het personeel zich het recht voor. opnieuw to gaan staken. Deze eis werd Kenbaar gemaakt door de heer L. Touw, de leider van het stakingscomité, die de heer De Later van de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel felle verwa ten over sloomheid en nalatigheid toewierp. Toen laatstgenoemde daarna het podium weer betrad, werd hem het sprekpn onmogeluk gemaakt door de vergadering, die o.m. riep: „Wat jullie in anderhalf jaar niet konden, hebben wij in vier dagen strjjd voor elkaar gekregen." De nieuwe voorstellen, die van daag aan de HTM-directie worden voorgelegd, komen voor een groot gedeelte aan de eisen der stakers tegemoet. Een der eisen is. dat geen rancunemaatregelen worden geno men, verder eisen de stakers, dat het loon over de stakingsdagen wordt doorbetaald en dat de sta kingsleiding in de looncommissie wordt opgenomen. In een brief aan de directie der H.T.M. en de Eedrijfsunie schrijven vier predikanten der Ned. Hervorm de Gemeente te 's-Gravenhage. dat zij besloten zich tot haar te wen den, om er met klem op aan te dringen, dat door haar op de kortst mogelijke termijn in gemeenschap pelijk overleg maatregelen zullen worden getroffen, om aan de ver bittering, die cvër een deel van het Haagse tramwegpersoneel gekomen is. een einde te maken. In een brief aan het personeel ln staking schrijven de predikanten, dat zij besloten te berichten hoezeer zij het betreuren, dat het personeel gemeend heeft in wilde staking voor zijn belangen te moeten opkemen. Zij zijn van oordeel dat het perso neel onder alle omstandigheden zgn vakorganisatie trouw had moeten blijven. Filmopname moest beslissen Dat het geen wonder was, dat de Amerikaanse neger Barney Ewell (in de vijfde baan) dacht, dat hij Olympisch spr int kam pioen op de 100 meter geworden was. kunt u zien op deze foto. Ewell danste reeds van vreugde in het rond, maar dc jury wilde geen uitsluitsel geven. Eerst la ter na de ontwikkeling van de film, dit van de finish was ge maakt. werd uitspraak gedaan. Uit de film. waarvan wij hier een beslissende opname laten zien, bleek dat Harrison Dillard (in de onderste baan) ras- en landgenoot van Ewell, nog juist even eerder zijn borst tegen het lint had gegooid. In de tweede baan loopt Mc Donald Bailey, een neger van Jamaica, die En- jeland vertegenwoordigde en zesde werd. in dc vierde baan Lloyd Barrington Beach uit Pa nama, die als derde aankwam. De twee blanken in het gezel schap, de Schot Mc Corquodale baan 3) cv Mei Patton, dc fa voriet der V.S. (baan 6) werden resp. vierde en vijfde. Onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen schrijft ons TEMIDDEN van lachende, joelende, dringende, vragende en photogra- ferende mensen, terwijl Sla Braun een rondedans uitvoert met Karei Lotsy. probeert zich een heer in een donkerblauw costuum naar voren te dringen. Niemand herkent hem in de opwinding. Hij zegt beleefd: „excuse me...", komt langzaam naar voren én... zelfs Nel van Vliet heeft moeite om zich te realiseren, dat het Prins Bomhard is, die. haar de hand drukt en haar feliciteert met het Olympisch kampioenschap op de 20(1 meter Schoolslag, dat zij zo even na een fantastisch spannende slrijd heeft behaald. Ook mevrouw Suttorp weet niel of zij lachen of huilen moet en voordat er een fotograaf aan te pas kan komen om dit moment op dc gevoelige plaat vast te leggen, is er al eon zwemsuppoost om onze Prins der Nederlanden van het plankier te verwijderen. „It is all right zegt Prins Bernhard en hij onltrekt zich aan het gezelschap om te voor komen, dat er nog meer publiek toestroomt. Het gevaar voor instorten van het plankier wordt afgewend! Bij laatste keerpunt nog op derde plaats NA de overwinning van Fanny Blankers-Koen is dit de meest enerverende episode, die ik tot nu toe bg de Olym pische Spelen heb meegemaakt. De 5000 meter race, met Zato- pek en Slijkhuis was een „thrill", maar het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. De Hollanders waren in zo groot mogelijk aantal naar de „swimming pool" gekomen. Overal, op de tribunes zag ik de blauwe blazers en toen het mo ment 'was gekomen, dat de zwemsters haar trainingspakken begonnen uit te trekken, bleek, dat onze landgenoten even goed kunnen „yellen" als de Zweden. „Holland spreekt een woordje mee!!" daverde het door de Wembley pool. Dat was ook inderdaad zo, want van de acht finalisten hadden wij drie landgenoten aan de start staan: Nel van Vliet, Jannie de Groot en Tonny Hom. Hongarije was vertegenwoordigd door Szekely en Novaak; voorts zouden meevechten om de Olympi sche titel: het Engelse meisje Church, de Australische B. N. Lyons en het Deense meisje Hansen. „Sprookjes vertellen haast altijd van een heel mooie prinses met gouden haren, die in een prachtig kasteel of in een glazen paleis woont, en die nooit anders doet dan spelen of rijden in een gouden koets. Maar ónze prinsesjes, die in dat grote, witte huis in Soestdijk wonen en Beatrix, Irene, Margriet en Marijke heten, zijn heus nét zulke gewone kinderen als jii en je schoolvriendinnetjes. Zij moeten 's morgens óók op tijd opstaan en zich laten aankleden en wassen, want de school wacht heus niet op haar en zij krijgen even goed een standje als ze te laat komen. U zou graag verder willen le zen, maar wij stoppery met dit ci taat. Het zijn een paar regels uit een keurig boekje, „Bij de prinses jes", dat Marijke Vetter naar gege vens van Dick Schilferli voor kin deren heeft geschreven en waarin zij oh, moeilijke kunst! pre cies de kinderlijke toon heeft ge troffen, zonder in het „kinderach tige" te vervallen. De geciteerde re gels kenmerken volkomen de sfeer van dit eenvoudige, direct tot het hart van kinderen en.... volwas senen sprekende geschrift (Uitga ve: De Boekerij te Baarn). „In het Paleis", „Op de Werk plaats" (de school van Kees Boeke te Bilthoven) en „Bij de padvinde rij" luiden de ondertitels en zo zien wij de lievelingen van ons volk achtereenvolgens in de voornaam ste milieu's waarin zich hun leven tje afspeelt. Tal van aardige foto's van de prinsesjes, met haar ouders en de Koningin en met haar vriend jes en vriendinnetjes, verlevendi gen het geheel. Dit is niet alleen een buitenge woon goed kinderboek. Het heeft ook volwassenen iets te zeggen. Het leert ze de aloude wijsheid," door ons prinselijk paar bij de opvoe ding der prinsesjes in practijk ge bracht, dat eenvoud het kenmerk van het ware is. Deze prinsesjes worden als „gewone kinderen" groot gebracht, tussen andere „ge wone kinderen", waar ze mee spe len en kibbelen en waar ze de klei ne vreugden en kleine verdrietjes mee delen Ze spelen ook verstop pertje, sparen ook sigarenbandjes. Ze nemen ook hun pakje boter hammen mee naar school, zijn ook ondeugend, komen ook met ge scheurde jurken en vuile handen thuis. Men leest en.men geniet er van, zoals men van zijn eigen kinderen geniet. Want, beschouwen wij allen deze prinsenkinderen ook niet als iets „van ons"? En komt dat niet, doordat het prinselijk j?aar ze met grote wijsheid midden in ons volk heeft geplaatst, bijzon dere kinderen, want prinsessen, on ze prinsessen, maar toch gewone rakkers, niet de rakkers van de bakker en de melkboer en de dok ter en de dominee? Juist van de week is Irene jarig Ze is ons met haar zusjes door het lezen van dit boekje nog liever ge worden, juist omdat het niet alleen een „schat", maar ook dikwijls een „ondeugende meid" is. Misschien krijgt zij dit boekje op haar ver jaardag. En dan is zij er zoals wij haar nu hebben leren kennen vast en zeker erg blij mee. Even blij als onze eigen kinderen er mee zullen zijn. Feestverlichting mag acht dagen branden Feestverlichting ter gelegenheid van het regeringsjubileum is thans toegestaan voor het tijdvak van 30 Augustus tot en met 6 September aanstaande. Een publicatie van het ministerie van economische zaken vestigt er de aandacht op, dat van een uniforme landelijke regeling is afgezien: de plaatselijke gas- en electriciteitsbedrijven zullen de maatregelen treffen, die in verband met hun capajiteiten toelaatbaar zijn. Dit houdt verband met het feit, dat er verleden jaar tijdens St. Nicolaas en Kerstmis, vele cen trales moeilijkheden ondervonden NEL VAN VLIET Ik ben zo gelukkig Zonder gevaar voor overdrij ving kon men zeggen, dat Nel van Vliet favoriet was. Dat kon op grond van haar prestaties, in de series en halve finale. Maar wie garandeerde, dat Eva Szekely haar grootste concurrente in Monte Carlo niet haar beste krachten voor deze avond had ge spaard? Ook over E\a Novaak Mas men niet erg gerust. Zij was het, die Nel in de scmi-^finale dc meeste moeite had bezorgd. Janny de Groot er. Tonny Hoin hadden zich keurig geweerd, maar in dit internationale gezelschap zou den zij voor sterkere krachten moe ten capituleren. De volgorde aan de start was als volgt: Church (Eng), Hansen, de Groot, Novaak, Vsg Vliet, Ly ons, Szekely, en Tonny Hom. Nel van Vliet zou dus naast Novaak komen te liggen, met een baan tus senruimte gescheiden van Eva Szekely. Slechte start Het was doodstil in de Wembley- pool, toen de starter zün pistool ophief en zei: „on your maths Het schot viel en de strijd was begonnen. De start van onze Hollandse meisjes leek niet zo gelukkig. Jan ny de Groot en Tonny Hom bleven al dadelijk achter en zelfs Nel van Vliet leek niet zo goed gestart als anders. Reeds in de eerste baan ontspon zich een felle strijd tussen Nel en de beide Hongaarsen. De armen van Eva Szekely „vlinderden" machtiger dan ooit tevoren, als zg dit enorme tempo kon volhouden Szekely nam als eerste het keerpunt, met een secrnde achterstand gevolgd door Nel van Vliet, die vrijwel tegelg- k er tijd de tweede baan inging met Novaak. Op weg naar het tweede keerpunt werd Nel zelfs gepas seerd door Novaak, die zo'n mach tig tempo inzette, dat zij als eer ste het tweede keerpunt bereikte, vóór Szekely, met Nel van Vliet op de derde plaats. Bii bet derde keer punt lag Szekely weer één, Novaak 2, Nel 3 en het Australische meisje Lyons 4. "Niemand lette op de Australi sche, iedereen keek naar Nel van Vliet, die een machtige eindsprint inzette, eerst Szekely passeerde en toen Novaak. Nieuwe concurrente Plotseling ging er een gejoel van emotie door het zwemstadion. Lyons, op wie niemand meer had gelét, kwam plotseling opzetten, onweerstaanbaar. Zij spurtte sze kely voorbij, liet Novaak achter en zette de aanval in op Nel van Vliet. En met elke nieter, dat het eindpunt dichterbij kwam, liep Lyons in, wij hielden even ons hart vastMaar Nel w ist de voor sprong te houden en tikte uitgeput als eerste aan. Tweede werd Lyons, derde Novaak en vierde Eva Szekely. En tegelijk met het aantikken van Nel van Vliet barstte een ge jubel in het zwemstadion los, dat minuten lang aanhield- Direct na het bekend worden van de uitslag werd de Olympische kampioene gehuldigd. Het rood wit en blauw ontplooide zich aan de hoogste mast terwijl het Wilhel mus werd gespeeld, dat trots en krachtig door de grote groep-Ne- derlanders werd meegezongen. Het resultaat luidde: 1. Olympisch kampioene Nel van Vliet (Ned.) 2 min. 57-2 sec. 2. Lyons (Australië) 2 m. 57.7 s. 3. Novaak (Hongarge) 3 m. 0.2 s. 4. Eva Szekely (Hongarije) 3 min. 2-5 sec. 5. Jannie de Groot (Nederland) 3 min. 6.2 sec. 6. Church (Gr. Britt-) 3 m. 61 s. 7. Tonny Hom (Nederland) 3 m. 7.5 sec. 8. Hansen (Denemarken) 3 m. 8.1 sec- Nederlandse successen in Londen Nel van Vliet wint de 200 me ter schoolslag en de tweede gou den medaille voor Nederland. Jannie de Groot werd vijfde, Tonny Hom zevende op de 200 meter. Rin d. Hout en Groetje Gnillard wonnen heiden hun serie 100 m. rngslag. Dicky van Kkris bezette de vierde plaats. Bij het 8choonspringen werd Co by Floor en Kiki Heelt resp. twaalfde en achtste. Fanny BlankersKoen won haar serie en de halve finale 80 meter horden resp. in 11.3 en 11.1 sec. Verbeterde het Olym pisch record. Unze hockey ploeg behaalde haar derde achtereenvolgende zege met 20 op Frankrijk. De erelijst Dc volgende Olympische kam pioenen werden Dinsdag hekend: 200 meter schoolslag: Nel van Vliet (Ned.) 2 min. 57.2 sec. Minkstapsprong: Ahman (Zweden) 15.40 meter. 4 x 200 m. estafette (heren): Ver. Staten 8 min. 16 sec. 200 m. (heren) Patton (V.S.) 21.1 sec. Kogelstoten: Thompson (V.S.) 17-12 meter. Schieten pet it carohinc) Coolt (V.S.) 599 ptn. Vrij worstelen: vlieggewicht Viatala (Finland): bantamge- wicht: Akar (Turkije); vederge wicht: Beige (Turkije); lichtge wicht: Auk (Turkije); weiter- gewicht: Dogu (Turkije); mid dengewicht: Brand (V.S.); half zwaar gewicht: Wittenberg (V4 S.); zwaar gewicht Bobis (Hon garije). Franse vliegboot nog niet gevonden Amerikaanse, Franse en Portu gese vliegtuigen, alsmede schepen van diverse nationaliteiten nemen deel aan het speuren naar de sinds Zondag vermiste Franse vliegboot, die met 52 passagiers boven dc Zui delijke Atlantische Oceaan zoek raakte. Het zoeken was gisteravond echter nog zonder resultaat geble ven. De Air France heeft tot nader or der alle lango-afstandverkecr, waar bij Latecoerctoeatellen het ver miste behoort tot dit type wor den gebruikt, stopgezet. ve BESTE MAtflER OM (J.&).-2yr/ fdfcor/SPR/t&grcRS utftt KUtsse S&TEfisTr <S££H few LpasfL mE\cuser MEStR ST£EPl£-ctif£e: (Van onze speciale verslaggever) J^ÏE negers uit Jamaica, Bermuda, de Indiërs uit Pakistan kij- f-S ken met hongerige ogen naar het Olympisch vuur, niet om het op te eten, maar om zich er aan te warmen. Wij zijn van de ene gol) in de andere terechtgekomen. Het bassin hinder nis in de 3000 meter steeplechase zou nog enige dagen geleden een welkome plaats zijn geweest om zich er languit in te laten vallen, nu gruwde een meneer Mavrapastolos uit Griekenland of een meneer Genei uit Turkije om er in te springen. Op het middenveld van het Wembley-stadion, dat de regen- dreiging ten spijt, toch duizenden en duizenden toeschouwers telde, liepen de dik ingepakte athleten voortdurend als balle rina's in het rond te springen, om hun bloed op temperatuur te houden en de negers liepen met lange, witte wollen lakens om. Alleen de Zweden cn de Finnen voelden zich kiplekker. Ik had intens meelij met de arme jongens, die alsmaar niet aan de tweede serie voor de 110 meter horden konden beginnen, omdat er zevenmaal het volkslied moest worjlen gespeeld voor de worstelkampioenen. Ik had nog nooit eerder 't Turkse volks lied gehoord, maar nu kan ik het wel meezingen, want van de zeven Olympische kampioenen kwamen er niet minder dan vier uit het land van Kemal Pasja, zodat ik u in uw eigen belang moet aanraden geen ruzie te zoeken met een Turk. De lorrie van Arthur Rank, die zoals u weet beloofd h/zeft een film van de Olympische Spelen uit te brengen, stond een kwartier ge parkeerd voor het Olympisch platform, zodat u te zijner tijd met deze machtige Turkse knapen wel zult kennis maken. Maar ondertussen waren de hordenlopers bezig sprongetjes te maken, die niet telden en een meneer Lazarus Petropouiaskis uit Grie kenland liep zich in de handen te blazen van de kou. En een meneer Mazhar UI Haq Khan uit Pakistan hield zelfs zijn fez op, onder het lopen, waarmee ik maar zeggen wil, dat de hitte in Londen voorbij is. De Engelsen zijn lichtelijk teleurgesteld, omdat hun favoriet op de twee honderd meter, Mc Corquedale. 'een stevige jongen mvt benen als lampetkannen, in de s»mi-finale door cracks als de Amerikaan Bourland, de Panamees Lab each en de Jamaica- neger Laing is gewipt. Er is nog een kleine hoop op Maureen Gardner, die in de finale komt-voor Ce 80 meter horden dames, als daar maar niet was Faanny BlaankersKoon, zoals de En gelse speaker haar noemt. Tja. die speaker Het is dat we iedere dag zo'n keurig pro gramma krijgen, want anders zouden ons de haren van wanhoop te berge rijzen. Weet u wie Ven der KeedeKoedies is? Gerda van der KadeKoudijs. En vraag mij niet hoe hij een naam als Petropouiaskis uitspreekt. Ik zou het niet na kunnen doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1