DAGBLAD VOOR AMERSFOORT FANNY OOK WINNARES VAN DE HORDENLOOP De heer Neher uit Indonesië op Schiphol terug Nieuw wereld- en Olympisch record gevestigd „ER IS GEEN NIEUWS" The Flying Dutch mother Vierhonderd juristen uit 53 landen deze maand naar Den Haag BONNENLIJST .,Er is geen nieuws. Er is niets, (i i ik U kan mededelen". Deze oorden kregen journalisten in loskou te horen van Frank Ro berts, minister Bevin's afgezant in de Sovjethoofdstad, en deze spaar zame woorden gaan ook op met betrekking tot wat er in de andere diplomatieke centra. Londen en Washington bekend wordt. Er is geen nieuws althans er wordt niets losgelaten. Wel wordt uiter aard druk diplomatiek overleg ge pleegd, zowel te Londen, waar Be- vin regelmatig confereert met zijn politieke adviseurs, als te Moskou, waar de drie gezanten die by Stalin zijn geweest, eveneens voortdurend contact hebben. Ook de Franse re gering heeft gisteren beraadslaagd over de toestand, zonder dat er over het besprokene echter iets is uitge lekt. Minister Marshall, in Washing ton. was al even weinig mededeel zaam op zijn wekelijkse persconfe rentie. Er is wel nieuws uit Duitsland zelfin Sovjetkringen te Berlijn werd gisteren gezegd, dat de spoor lijn BerlijnHelmstedt, die 48 da gen geleden gesloten werd, „wegens herstelwerkzaamheden", thans weer in dienst kan worden genomen. Voorts is de grens tussen Thürin- gen en Beieren, resp. in de Rus sische en de Amerikaanse zone ge legen. weer geopend. Zij was door de Russen gesloten na de Westelijke geldsanering. Bernadotte ziet af van reis naar Zweden Vluchtelingenprobleem zorg van bemiddelaar In Palestina beschuldigen de Jo den de Arabieren en de Arabieren de Joden van schendingen van de wapenstilstand. Graaf Bernadotte heeft afgezien van zijn reis naar Zweden, waar hij de zitting van het internationale Rode Kruis zou bij wonen. De bemiddelaar heeft de Veiligheidsraad verzocht te bevesti gen dat de 3 400.000 Arabische vluchtelingen het recht hebben, naar hun haardsteden terug te ke ren. Zij worden op het ogenblik ver zorgd in aangrenzende Arabische landen. De Israëlische autoritei ten staan niet zeer gunstig tegen over dit plan: zij vrezen ..technische moeilijkheden". Ook Israël heeft zich tot de Vei ligheidsraad gewend. Dit verzoek betreft de kwestie van de 11.000 Jo den op Cyprus, die door de Britten geïnterneerd zijn. Israël heeft verder geprotesteerd tegen het gebruik van Britse vlieg tuigen met Britse bemanningen die dienst doen om de leden van de be middelingscommissie te vervoeren. De Joden hebben bezwaar tegen de Britten op grond van hun „partisa- nenhouding jegens de Joden". Wan neer de vliegtuigen landen op Israë lische fffbndgëbïed, zouden de pi loten gearresteerd worden, zo is meegedeeld. Bandoengse delegatie eveneens gearriveerd om gedane voorstellen toe te lichten Oud-minister Neher is gister avond, vergezeld van de uit elf le den bestaande Bandoengse delega tie. op Schiphol aangekomen. Hij was naar Nederland teruggekomen omdat de regering dat verzocht had, zei hij. De Bandoengse delegatie staat onder leiding van sultan Hamid II van Pontianak en zij blijft een week in ons land om de door de Indone sische (nict-republikeinse) deelsta ten aanvaarde „resolutie van Ban doeng" inzake het bestuur der toe komstige V.S. van Indonesië aan de regering toe te lichten. Men hoopt dat de kabinetscrisis inmiddels zal aflopen, omdat vele leden der'dele gatie op 17 Augustus weer in In donesië terug moeten zijn voor het bijwonen van de federatieve confe rentie die dan begint. Terwijl oud-minister Neher uiterst zwijgzaam was. vertelde mr. Kosa- sih, een der leden der Indonesische delegatie, dat de Republiek naar zijn mening de besprekingpn met de Ne derlanders niet heeft afgebroken om dat er in de Republiek grote me ningsverschillen zouden zijn. Hij ge loofde dat een hervatting van de be: sprekingen geheel afhankelijk zou zijn van de voorwaarden die worden gesteld. Verwijt aan Nederland In Washington heeft gisteren de In donesische minister vnn handel, dr. Soemitro Djojohadikoesoemo op een persconferentie de Nederlanders cr van beschuldigd, dat zij de Marshallsteun gebruiken voor het financieren van de handhaving der Nederlandse troepen in Indonesië en van de economische blokkade -der Republiek. Dr. Soemitro Huisvrouwen mogen voor half geld vliegen Huisvrouwen en hun kinderen be neden de 21 jaar zullen in de Ver enigde Staten op bepaalde dagen voor half geld kunnen vliegen. Het plan is afkomstig van de American Airlines, die aan de hand van sta tistieken hebben vastgesteld dat >Maandag. Dinsdag en Woensdag „kalme vliegdagen" zijn. Van het „half-geld-reizen" verwacht men een aanzienlijke toeneming der in komsten. D odentrein-Bondo woso voor Krijgsraad Veertien beklaagden, allen beho rend tot de mariniers, stonden Vrij dag voor de Zcekrijgsraad te Soera- baja terecht in verband met de af faire van de dodentrein naar Bon- dowoso, waarin in November van het vorig jaar 46 Indonesische ge vangenen stierven door gebrek aan lucht. De beklaagden, onder wie drie of ficieren. deden als bewakers op de trein dienst, doch zeiden geen van allen iets te hebben gehoord van geklop of geschreeuw uit de drie goederenwagons. De overlevende gevangenen verklaren wel degelijk om hulp te hebben geschreeuwd en te hebben geklopt op de verschillen de haltes. Ook de tremmers van de trein bevestigen dit schriftelijk. Zij zullen nog mondeling worden ge hoord. SOS opgevangen van de vermiste vliegboot SOS-seiiten van de sinds Zondag vermiste Franse vliegboot Late- coere zon Woensdag opgevangen door een Frans fregat en door een Amerikaans vliegend fort. boven de Atlantische Oceaan. Vliegtuigen en schepen haasten zich naar de plaats vanwaar het SOS-bericht schijnt te komen. Uit Duitsland zijn drie Ameri kaanse superforten opgestegen om te zoeken boven de Atlantische Oceaan. Zy hebben een dubbele be manning. zodat zij 24 uur aan één stuk kunnen vliegen. eiste een Amerikaans onderzoek naar het gebruik door Nederland van de Marshallfondsen Hij voegde eraan toe. dat Indonesië het Europese Herstel plan belangrijk zou kunnen steunen als de blokkade werd opgeheven, Socrlpno. de vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië in Tsjechoslo- wakijc zou volgens een officieus bericht uit republikeinse bron. van zijn rege ring instructie hebben gekregen, naar Praag terug te keren. Hiermee zou dus ziln terugroeping naar Djogjakarta ge annuleerd zijn. Gedecoreerd voor openen van ,,bompakketten" Dr. Hugh Edmund Watts, inspec teur voor explosieve stoffen van het Britse ministerie van binnen landse zaken, ontving dezer dagen de George-medaille als beloning voor zijn moed en toewijding, be toond bij het openen van dodelijke pakketten. De 59-jarige Britse geleerde opende de laatste vier dagen niet minder dan 22 zulke pakketten, die geadresseerd waren aan Winston Churchill, Ernest Bevm en andere Britse politici. Défilé Dodencel 601 op 18 September Zaterdag 18 September 's mor gens wordt er weer een défilé ge houden langs de Dodencel 601 in het „Oranjehotel", Van Alkemade- laan 850 te Scheveningen. 's Mid dags is er een reünie in het Kur- haus te Scheveningen, Nabestaanden en leden en be gunstigers van de stichting „Oran jehotel" (cellenbarakken) hebben op deze reünie toegang. Dit jaar zal een zeer speciaal souvenir wor den aangeboden. Leden en begunstigers krijgen dezer dagen een circulaire toege zonden. Nieuwe deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk 20 Augustus aan te melden bij de secretaresse van de stichting „Oranjehotel", mej. M. Th. C. van der Ent, Bor- neostraat 12b. te 's-Gravenhage. Via het Beheersinstituut ontving het comité dezer dagen f 1000 van een onbekende gever. Gouden Koets was de Duitsers te hoog Op de binnenplaats van de ko ninklijke stallen in Den Haag wor den de Gouden Koets, de crème calèche en een yiertal gala-lan dauers reeds schoongemaakt en nagekeken. De beide eerste rijtuigen eullen dienst doen op 6 September, wanneer koningin Juliana een rij toer door Amsterdam zal maken iu de Gouden Koets, en na de inhul diging een wandelrit in de crème calèche. Ook de Duitsers legden indertijd belangstelling aan de dag voor de gouden koets. Zij wilden deze wei naar Duitsland brengen, maar de koets kon de trein niet in: zij was te hoog. Toen lieten zij haar maar staan, niet wetend, dat in Neder land de koets altijd per trein wordt vervoerd. Maar zij wordt dan eerst, gedeeltelijk gedemonteerd! Haags trampersoneel neemt loonvoorstellen in studie Het Haagse trampersoneel heeft gistermiddag vergaderd over de eergisteren voorgelegde nieuwe loonvoorstellen. Men besloot Zater dag opnieuw bijeen te komen, na de voorstellen grondig te hebben bestudeerd. Na het middaguur hebben alle Haagse tramlijnen gis teren normaal gefunctionneerd. Hoe het spande in de finale van dc 80 m. horden tussen Fanny Blan- kersKoen en de Engelse loopster Maureen Gardner blijkt wel utf de ze opname van dc finish. Beide loopsters werden getimed op 11.2 sec., wat een nieuw Olympisch en wereldrecord betekende. Reeds in haar serie bewees Fanny BlankersKoen, dat ze ook serieu ze plannen had wat de hordentitel betreft. Zij bra<§it toen het.Olym pisch record repds op 11.3 sec. Na haar overwinning op de 80 me ter horden in dc nieuwe Olympi sche en wereldrecordtijd van 11.2 sec. ontvangt dc Nederlandse kam pioene Fanny BlankersKoen haar tweede gouden medaille uit handen van de Zweedse president van het Int. Olympisch Comité, J. Sigrid Edström. wm' De vier Nederlandse meisjes, die 'middag het Olympische record 4 x 100 meter estafette in de tweede halve finale op 4 min. 31.3 sec. brachten. Het oude record, dat in 1936 op naam van Nederland was ge bracht met 4 min. 36 sec., was reeds in de eerste halve finale gesneu veld. toen de Deense ploeg er 2.5 sec. afknabbelde. Voorste rij: Irma Schuhmacher en Margot Marsman. Achterste rijXViesje Vaessen en Hannie Termeulen Geen eieren meer in Horeca-bedrijven Horecabedrijven mogen geen kippen- of eendeneieren meer ver kopen, afleveren of voorhanden hebben, of spijzen, waarin deze eieren zijn verwerkt. Dit verbod, bij overtreding waarvan ook de verbruiker kan worden vervolgd, is het gevolg van de beëindiging der tijdelijke verstrekking van eieren aan Horecabedrijven, zoals ook verleden jaar gebeurde, toen de eierenproductie minder werd. Nederlandse successen in Londen Fanny Blanker»Koen won de OlymplNchv titel HO m. horden In 11.2 j,ec. en vestigde een nleuw wereld- en Olympisch record. Nederlandse danirscstafette ploeg vestigt nieuw Olympisch record op dc 4 X 100 meter borstcrawl In 4 min. 31.3 sec. Groetje Unlllnrd, Rla v. d. llorst en nlrky van Kkrls plaatsen zich ln de finale 100 meter rugslag. Kees Kievit plaatste zich ln de halve finale 100 m. rugslag. Nederlands polozevental speelde 33 gelijk tegen HelglO. Gerda van der Kade—KoudIJ* en Nel Karelse werden resp. vierde en vijfde bij het verspringen. Wlm Slijkhuis won zijn serie 1500 meter en plaatste zich In de finale. De Ruytcr werd In zijn aerle vierde. Dc erelijst Woensdag werden de volgende Olympische knmplocncn bekend. 80 meter horden: Fanny Blankere Koen (Ned.) 11J! sec. Kogelstoten (dames): Ostermeyer (Frankrijk) 13.75 meter. Verspringen (dames): Guarmati (Hongarije) 5.605 meter. 110 m. horden (heren): Porter (V.S.) 13.9 sec. Speerwerpen (heren): Rautavaara 69.77 m. 100 m. borstcrawl (heren): Smith (V.S.) 4 min. 41 sec. Schermen floret (heren): Buhan (Frankrijk), Moderne vijfkamp: Kap. Willy Grut (Zweden). In de Engelse kranten wordt veel geschreven over Fanny Blankers Koen, maar één blad drukte het, toen dc overzichtschrijver lof toe zwaaide aan onze landgenote, zo kernachtig juist uit: „that remar kable dutch mother". Inderdaad: Fanny BlankersKoen is bij deze olympische wedstrijden een aparte figuur, een all round athlete, die door haar overwinningen sterk de aandacht heeft getrokken, niet het minst door de wijze, waarop zij dat doet. Een Britse official vertelde ons dezer dagen, dat hij b(j geruch te vernomen had. dat Fanny elke avond naar Nederland vloog om haar beide kinderen te verzorgen en dan des morgens weer per vlieg tuig terug kwam. Dit gerucht moge als onzinnig worden bestempeld. Het is wel een bewijs hoe sterk de fantasie van de Engelsman op dit punt is geprikkeld. En sedert Woensdag zal de ge middelde Brit naar nieuwe nit- drukkingen voor Fanny moeten zoeken, want de wijze waarop zij het nummer 80 meter horden won, stempelde haar tot een uitzonder lijke figuur, aangezien zij, na een volkomen onjuiste start, waardoor z(j te laat wegging, toch nog dc fi nale won. in dr nieuwe wereld recordtijd van 11.2 sec. Het zou ons niet verbazen indien wij dezer da gen in de Engelse bladen de uit drukking „The flying Dutch mo ther" tegen kwamen. Geheel in dc sportieve geest, die b(J de Olympische Spelen heerst, wenst de Engelse Maureen Gardner, die tweede werd in de finale 80 meter horden voor dames, de winnares Fanny BlankersKoen geluk met haar overwinning. Voor eenheid in de wetgeving Ongeveer 400 juristen uit 53 lan den zullen deelnemen aan de tweede internationale conferentie vau ju risten. die van 16 tot 21 Augustus in het Vredespaleis in Den Ilaag zal worden gehouden. De „International Bar Associa tion", welke thans haar tweede con ferentie zal houden, werd op 17 Fe bruari 1947 opgericht op Ameri kaans initiatief. Het doc-1 dezer confenrentie is o m. het onderling in contact brengen van «le praktizerende advocaten. Door dit contact worden zij ingelicht over de wijze waarop in verschillende landen bepaalde juridische proble men worden opgelost. Op die wijze wordt het verkrijgen van eenheid in de wetgeving bevorderd. Verder willen de juristen op deze conferentie de stelling tot uitdruk king brengen, dat er geen wereld orde mogelijk is, die niet gebaseerd is op het recht en de gerechtigheid. Er heeft zich voor deze conferen tie een comité van aanbeveling ge vormd. waarin vele autoriteiten zit ting hebben genomen, o.m. de Ne derlandse ministers van buitenlandse zaken en van justitie, de ambassa deur der V S. in Nederland, dr Her man Baruch, de president van het internationaal gerechtshof, dr. J. C. Guerrero, dc president van de Hoge Raad, dr. J. Donner. de burgemees ters van Amsterdam. Den Haag en Rotterdam, de presidenten van het gerechtshof en de arrondissements rechtbank ih Den Haag. Als voorzitter zal fungeren mr. J. Drost, voorzitter van de Nederland se Advocaten Vereniging. Op enkele uitzonderingen na Saoedi-Arabië en Yemen zullen deelnemers uit vrijwel alle Arabi sche staten op het congres aanwezig zijn. Met uilzondering van een aan tal Oost-Europese landen is vrijwel géheel Europa op het congres verte genwoordigd. Zo zullen er zelfs ju risten uit Malta en Cyprus zijn. Nederlander met Benelux- medaille onderscheiden De perschef van het comité Bene lux Handelsbelangen, de heer M. G. Haringman, heeft Dinsdag uit handen van de voorzitter der Bene lux-Jaarbeurs, die in Boom (Bel gië) wordt gehouden, de bronzen Benelux-eremedaille ontvangen voor de activiteit, die hij heeft ge toond om de Benelux-gedachte te dienen. De heer Haringman is de eerste Nederlander, die deze onderschei ding kreeg. Blunderoogst Nu de schoolexamens in Bel- gie voorbij zijnwordt de oogst aan blunders verzameld: De toendra's zijn boomloze wouden in Zuid-Amerika. Tyrol is een grote bioscoop in Parijs. Nero was een wrede tyran, die zijn arme onderdanen kwel de door op de viool te spelen. De bewoners van het oude Egypte werden mummies ge noemd. Een isthmus is een stuk land, dat twee zeeën verbindt. (Van onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen) FANNY BLANKERS-KOEN heeft Woensdag haar tweede gouden medaille (de derde voor Nederland) veroverd door het nummer 80 meter horden in 11.2 seconden te winnen en tevens daarmede een nieuw wereld- en Olympisch record gevestigd. Na een volkomen onjuiste start, waardoor zij iets te laat wegging, haalde zij de Engelse .'Maureen Gardner in en met een fractie van een seconde verschil ging zij als eerste door de finish. Even heerste er onzekerheid, maar de foto wees duidelijk uit dat Fanny Olympisch kampioen op de S0 meter horden was geworden. overd. Fanny Blankers-Koen had bij het verspringen verstek laten gaan met de bedoeling zich geheel te kun nen wyden aan het hordennummer en bovendien niet te veel van haar krachten te vergen. Gerda van der Kade-Koudijs kwalificeerde zich in de ochtenduren gemakkelijk voor dc eindstrijd, met een sprong van 5.4-1 meter evenals Nel Karelse, die met 5.36 meter zes centimeter boven de grens bleef. Maar Gerda van der Kade vertoonde toch niet haar grote vorm van Rome toen zij in de wed strijd tegen Italië 5.73 meter had gesprongen, een afstand, welke dit maal voldoende zou zijn geweest voo*de Olympische titel. De Hongaarse Gyarmati werd kampioene met 5.69 meter en daar na volgde de Argentijnse Simonetto met 5.60 meter. De derde sprong in de finale was van Gerda de verste, 5 57 meter, maar de Zweedse athlete Leiman pikte nog juist de derde pry's voor de neus van de Rotter damse weg met een verschil van een halve centimeter. Nel Kareisen sloeg in dit milieu een uitnemend figuur. Zij eindigde als vijfde met een sprong van 5.55 meter. Slijkhuis wint serie Slijkhuis hield weer de naam van Nederland hoog door een uitnemen de zege in zijn serie op de 1500 me ter. Zijn tijd van 3 min. 52.4 6ec. werd alleen maar verbetèrd door de Zweed Bergvist, die de 4e serie won in 3 min. 51.8 ser. na een aardige strijd met Hansenne. Slijkhuis was voortdurend in tweede positie blijven lopen achter de Tsjech Cevona, wiens stijl wel Gerda Koudijs kwam halve centimeter te kort Zes meisjes verschenen aan de start. Fanny Blankers-Koen, de Engelse favoriete Maureen Gardner, de Australische Mary Strickland, de Franse Montig- nou, de Tsjechische Lomska en het Oostenrijkse meisje Ober- breyer. Na het schot was Fanny iets te laat weg doch prachtig haalde ze de Engelse favoriete in. Bij de zevende horde lagen de dames gelijk en tot de finish bleef de toestand vrijwel onge wijzigd. In een felle spurt kwam Fanny echter een fractie voor, hoewel er grote onzekerheid heerste, wie het eerst over de streep was gegaan. Na enige momenten onzekerheid en angstige spanning, in «elke ogenblikken het Engelse konings paar met dc jarige Margareth Rose het stadion binnen reden, volgde de uitslag van deze enerverende race. Fanny had haar tweede Olympische overwinning behaald. De uitslag luidde: 1. Fannv Blankers-Koen 11.2 sec. (nieuw Olympisch en wereldre cord). 2. Maureen Gardner (Gr.-Br.) 11.2 sec. 3. Mary Strickland (Australië). Bijna....! Bijna had Nederland op deze mid dag nog een bronzen medaille ver wat van zijn landgenoot Zatopek weg heeft. Toen Slijkhuis zag dat hij op de laatste tientalion meters van deze serie dc Tsjech gemakke lijk zou kunnen passeren, ging hij daartoe over, een gezond standpunt teneinde zijn eindspurt te kunnen toetsen. Frits de Ruyter heeft goed gelo pen, maar hy trof het niet, want hij was in een sterke serie ingedeeld. Zijn tijd van 3 min. 55 sec. was beter dan die van enkele deelnemers die wel in de finale konden worden ge plaatst De uitslagen luidden 1500 meter le serie: I. Slykhuis (Nederland) 3 min. 52.4 sec 2. Cevona (Zuid Sla- vië) 3 min. 53 sec.; 3. Johanson (Finland) 3 min. 54 sec. 2e serie: 1. Strand (Zweden) 3 min. 54.2 sec 2. Jorgensen (Dene marken) 3 min. 54.2 sec 3. Gehr- man (V.S.) 54.8 sec 4. De Ruyter (Nederland) 3 min. 55 sec. Onder de maat De prestaties van Lutkeveld en van Ans Panhorst-Niessink kwamen niet boven het middel matige uit. Wat te zeggen van de speerwerper, die dit seizoen enkele malen boven de 65 meter was gekomen, doch nu geen 55 meter heeft kunnen halen en dus voor de finale niet in aan merking kon komen? Ans Panhorst bleef 1 meter bene den de qualificatiegrens van 12.30 meter en dan te bedenken, dat de winnares, de Fran«;aise Ostermeyer, die ook het discuswerpen heeft ge wonnen, in de buurt van de 14 meter kwam. Vijf nummers werden op de vyfde dag van het tournooi beslist. Porter (V.S.) won de 110 meter horden in de nieuwe Olympische recordtijd van 13.9 sec., waarbij hij dicht in de buurt kwam van het wereldrecord van Towns en Wolcott van 13.7 sec. Het speerwerpen werd gewonnen door Rautavaara met 69.77 meter, de eerste overwinning van de Fin nen in deze Olympische wedstrijden. De achteruitgang van het athleten- peil in Finland na twee oorlogen, i9 wel duidelijk merkbaar. Twee en twintig nummers zijn thans beslist, de V.S. hebben hier van 8 gouden medailles veroverd, Nederland 3, daarna volgen Zweden, Hongarije en Frankrijk ieder met twee, en voorts België, Tsjecho-Slo- wakije, Australië, Italië, Oostenrijk en Finland elk met één eerste prijs. De uitslag van het kogelstoten dames luidt: 1. en Olympisch kam pioen© Ostermeyer (Frankr.) 13.75 meter. 2. Piccinini (Italië) 13.095 meter. 3. Schaefer (Oostenrijk) 13.08 meter. Het resultaat by het verspringen dames, waaraan Fanny Blankers- Koen niet deelnam, luidt: 1. en Olympisch kampioene Gyarmati (Hong.) 5.695 meter; 2. Simonetto de Portela (Argentinië) 5 60 meter; 3. Leyman (Zweden) 5.575 meter; 4. Gerda Kade-Koudijs (Nederland) 5.57 meter; 5. Nel Karelse (Neder land) 5.545 meter. Voor het tijdvak van 8 t/m 21 Augustus zijn de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR BROOD EN VLEES 087-2 Brood: 800 gram brood (gel dig t/m 14 Augustus) 088-2 Brood: 200 gram brood (gel dig t/m 14 Augustus) Brood: 400 gram brood-(geldig t/m 14 Augustus) 084 Vlees: (reeds aangewezen), 100 gram vlees (geldig t/m 28 Augustus) 085 Vlees: 300 gram vlees (geldig t/m 28 Augustus) 086 Vlees: 100 gram vlees (geldig t/m 28 Augustus) ALLE BONKAARTEN 808 094 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak TABAKS- en VERSNAPERINGEN- KAARTEN enz. QA, QB, QC 808 85, 86. 89 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 6 Augustus worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen vernietigd worden. Weerbericht ENKELE PLAATSELIJKE BUIEN Weersverwachting gel- n - dig tot Vrijdagavond. Half tot zwaar be- wolkt met enkele sLfcBfoat plaatselijke regenbuien, hier en daar met on- weer Zwakke tot matl- L'ij JêT^, ge wind uit uitecnlo- P'è AlEyl pende richtingen On- gevecr dezelfde of Iets hogere temperatuur dan J Vandaag 6 Aug.: Zon op 5.09, onder 20 22; maan op 6.26, onder 21.30. Donderdag 5 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1089. Opgericht door de Stichting „Hei Parool - Giro 510330. Uit^flVCl N.V. De JNlCUWC PerS Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements- o - Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. nrl|.i 31 cent p. w. ol f 4.- p. kw. Losse nummers 10 centHoofdredacteur: TI. DE BOOR DER-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1