DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Waarschijnlijk vana\ ond een tweede onderhoud met Molotof „Gelukkig is het gauw Zaterdag!" De fietsversnelling was het mooist, vond jarige Irene Israël wil over vrede gaan onderhandelen Stelt Westen vorming van Westduitse staat voorlopig uit? Markies van Blandford, toekomstig gemaal van prinses Margaret? Fanny Blankers verlangt naar huis W aarschuwing van Bernadotte .Vrijdag 6 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 109Q Opgericht door de Stichting „Hei Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- ori|s 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER. Anti-inflatie in V.S. Republikeins ontwerp aangenomen Het republikeins wetsontwerp tegen de inflatie, dat is ingediend In de plaats van Trumans anti-inflatleprogram. is gisteren door het Huis van Afgevaar digden met 264 tegen 97 stemmen aan genomen. Het ontwerp gaat veel minder ver dan het program van Truman. Enkele Democraten meenden, dat Tru man tegen het wetsontwerp z|Jn veto ral uitspreken. Het behoeft dan om wet te worden een tweederde meerderheid van beide huizen. Verder heeft het Huls een lening van 56 milUoen dollar goedgekeurd, bestemd voor het bouwen van een vaste zetel der UNO te New Vork Wrakstukken gevonden van vliegboot Wrakstukken, op de Zuidelijke Atlantische Oceaan gevonden door Amerikaanse schepen en vliegtui gen. hebben alle grond weggenomen voor de hoop op het behouden aan treffen van de sinds Zondag vermis te Franse vliegboot Latecoere, waarvan gisteren een in Marseille ontvangen telegram melding had gemaakt. Reeds had de Air France deze melding, waarin gezegd werd. dat het toestel gevonden was en de 52 passagiers in leven verkeerden, met de grootst mogelijke reserve beschouwd, toen bleek dat het be richt op een valse radiomededeling berustte. Verontreiniging Dinkel opnieuw besproken De verontreiniging van het water van de rivier de Dinkel door Duitse fabrie ken is m November 1947 onderwerp van bespreking geweest tussen Nederlandse autoriteiten enerzijds en Duitse Instan ties en Britse bezettingsautoriteiten anderzijds. Van de Britten was bericht ontvangen, dat verwezenlijking van een plan om aan de verontreiniging een einde te maken, voorshands afstuitte op gebrek aan materialen en fondsen. Binnenkort zal echter in Duitsland opnieuw een be spreking worden gehouden orn aan deze misstand een einde te maken. Dit is door minister Vos. van Verkeer en Waterstaat, meegedeeld in antwoord op vragen van de heer Van der Goes van Naters. Tioeemaal de koning gemist De twee Zuidafrikaanse ath- leten, die Dinsdag niet naar de receptie op Buckingham Palace konden, omdat hun witte hem den niet op tijd van de wasserij terug waren, zijn de koning de volgende dag weer mis gelopen. Op Wembley deelde Koning George mede, dat hij de beide Afrikanen, Piet Taljaard (ge wichthef f er) en George Est man (wielrenner) hier alsnog wenste te ontmoeten. Maar het onfor tuinlijke tweetal was nergens te vinden. Later bleek, dat Piet in bed een detective-roman had liggen lezen en dat George er op zijn karretje vandoor was om te trainen Nieuwe besprekingen met Molotof staan voor de deur. De drie afgezanten der Westelijke mogendheden in Moskou schijnen nieuwe instructies te hebben gekregen om spoedig, waarschijnlijk vanavond nog bU het Sovjet- ministerie van buitenlandse zaken, voorstellen in te dienen tot het houden van een viermogendhedenconferentle over het Duitse vraagstuk en de Bcr- lijnse crisis, waarbij men zou uitgaan van het valutaprobleem in de Weste lijke sectoren van de stad. Spaak, de Belgische premier, gaat vandaag naar Londen om met Revin te confereren. Dit bezoek heeft, ge combineerd met het feit dat sir Brian Robertson plotseling naar Londen ontboden is. voedsel gegeven aan de geruchten, dat de Sowjet-Unie van de Westelijke mogendheden zou heb ben geëist, hun plan om een Duitse constituerende vergadering op 1 Sep tember as. in Frankfort bijeen te roepen niet uit le voeren. Zoals be kend hebben de Benelux-landen mee gewerkt aan de uitwerking van dit plan. Aan een hoge ambtenaar van Whitehall werd de vraag gesteld of hij zonder omwegen wilde zeggen of de Sowjet-Unie inderdaad bij monde van Stalin of Molotof had voorge steld. dat de Westelijke mogendheden de tenuitvoerlegging van de Londen- se overeenkomst zouden opschorten. Hij antwoordde hierop: „Het is logisch en het is juist om aan te nemen, dav de Rus sen de regeling van het Berlijnse probleem en het openen van nieuwe onderhandelingen tussen de Grote Vier afhankelijk zullen* stellen van concessies van de zijde der Westelijke mogendhe den ten aanzien van de Londense overeenkomst." E.R.P. In gevaar Een Amerikaanse economische des kundige wees er op. dat uitstel van het plan om de drie Westelijke zones samen te voegen onder een Duitse federale regering ernstige gevolgen zo>i kunnen hebben voor de tenuit voerlegging van het Europese her stelprogramma. Anderzijds, zo voegde hij hieraan toe. zou het in elk geval moeilijk zijn om West-Duitsland te verenigen één staat, zolang Rusland voortgaat zich met alle middelen tegen de toe passing van het Europese herstelpro gramma te verzetten. De enige wijze om uit de impasse te geraken, zou zijn. dat Rusland bereid zou zijn om zijn houding ten aanzien van het her stelprogramma te herzien, en het programma niet zou saboteren. Toegevendheid Het Russische militaire bestuur in Berlijn heeft de fi.nanciële blokkade voor het ogenblik opgeheven en met het Berlijnse stadsbestuur een over eenkomst getroffen inzake het de blokkeren van de tegoeden van het stadsbestuur en van de West-Berlijn- se industrie. Het stadsbestuur zal daardoor ln staat zijn aan het einde dezer week de lonen van het gemeen te-personeel. rond 130 000 man. uit te betalen. De Russen hebben voor deze opname niet vastgehouden aan hun eis. dat het gehele geldverkeer van Berlijn aan hun contróle zou worden overgelaten. Door een Britse financiële deskun dige werd de plotselinge toegevend heid der Russen in verband gebracht met de besprekingen te Moskou. De Russen zouden de financiële verwik kelingen te Berlijn niet op de spits hebben willen drijven De overeenkomst betekent niet. dat de Russen hun eisen inzake financiële contróle van Berlijn hiermede heb ben laten varen. Men beschouwt de getroffen regeling veeleer als een tij delijke overbrugging van de acute moeilijkheden. Regering keurt plan Reynaud goed Oppositie vertvacht in hel Franse parlement De Franse ministerraad ls het na zeven uur beraadslagen met alge mene stemmen eens geworden over het economische herstelprogramma I van Paul Reynaud. de nieuwe mi nister van financiën. Over de in houd van het plan is slechts beleend. dat het ,,dc redding van de franc" beoogt. Vermoedelijk zal Reynaud het programma tijdens het weekend per radio bekend maken. Men ver wacht echter in het parlement ster ke oppositie tegen het plan. Verwer ping zou zeker het aftreden van Revnaud tengevolge hebben cn mis schien zelfs de val van het gehele kabinet-Marie. Distributie gaat in België verdwijnen Engelse prinses wil dat stoffige gedoe (Buckingham Palace) vroeg ontvluchten Niet koninklijk genoeg In Londense society-krlngen wordt de 22-jarige markies van Blandford, zoon cn erfgenaam van de hertog van Marlborough en ver re verwant van Winston Churchill, als een van de eerste huwelykscan- didaten genoemd voor prinses Mar garet. De praatjes gaan voornamelijk in verband met het feit. dat prinses Margaret op 21 Augustus 18 jaar wordt. Prinses Margaret maakt er geen geheim van dat zy jong wil huwen, maar de koning weigert hieraan aandacht te schenken. Hy zegt dat zij in ieder geval moet wachten tot na de reis naar Austra lië in het begin van het volgende jaar en geeft er de voorkeur aan dat zij eerst 21 jaar wordt. Prinses Margaret heeft een groot aantal aanbidders doch de markies van Blandford ziet men de laatste tijd herhaaldelijk in haar gezel schap. Hp zond haar. toen zij on langs een stijve nek had opgelopen bij een danspartij in het Savoy ho tel. iedere dag bloemen. Deze maand is de markies uitge nodigd om enkele dagen met de ko ninklijke familie In Schotland door te brengen en men verwacht dat de koning en de koningin hier nadere kennis willen maken met hun toe komstige schoonzoon Prinses Margaret is volgens vrien den ..koningins oogappel" cn geniet een vrijheid, zoals prinses Elizabeth, als troonopvolgster nooit genoten heeft. De koningin is van oordeel dat de kleren van prinses Margaret te modern zijn voor een koninklijke prinses en dat zii meer tijd aan haar boeken moest wijden. Er is dikwyls op Buckingham- palace een familie-ruzietje geweest omdat prinses Margaret teveel lip penstift gebruikte, terwijl men er Voorts op tegen is dat zii schoenen draagt met te hoge hakken om haar geringe lengte te camoufleren. De Weerbericht ENKELE PLAATSELIJKE BUIEN Weersverwach ting geldig tot Zaterdagavond. Matige en langs de Waddenkust af en toe vrij krachtige wind tussen Oost en Zuid Wisselend bewolkt met en kele plaatselijke buien. h>er en daar met cnveer Weinig verandering in temperatuur. 7 Aug. Zon op 510. onder 20 20 maan op 7 59 onder 21.46. koningin moppert vaak op prinses Margaret omdat zij in de familie kring vaak de groten in den lande imiteert zodat de koning en de ko ningin de grootste moeite hebben hun lachen in te houden. Prinses Margaret heeft de koning gevraagd van neer zij niet op jeug dige leeftijd ln het huwelijk mag treden haar een eigen huis te geven om wat zy noemt „de stoffige, za kelijke atmosfeer en het officiële gedoe" van Buckingham Palace te kunnen ontvluchten. Protesten tegen vonnissen van Krupp c.s. Na de bond van oud-arbeiders van Krupp heeft ook de gemeenteraad van Essen tegen de veroordeling van Alfred Krupp en enige der an dere gewezen directeuren van het concern geprotesteerd. De gemeenteraad heeft de hoop uitgesproken, dat de vonnissen geen ongunstige invloed op het bedrijf mogen hebben, „dat zou kunnen dienen voor de vreedzame opbouw van Europa". De verbeurdverkla ring zou reeds moeilijkheden in het beheer hebben veroorzaakt. Tegenvoorstel der V.S. op Donauconferentie Vrije scheepvaart voor alle handels schepen van alle nationaliteiten op de Donau is het voornaamste punt van een voorstel dat Donderdag ls Ingediend op de DonauconlercnUe te Belgrado door de Amerikaanse ambassadeur Cavendish Cannon. Dit voorstel wil een Internatio nale commissie van elf leden instellen, waarin ook Frankrijk, Engeland en Amerika zitting hebben, in plaats van het door Rusland voorgestelde orgaan van louter Donaustaten. Ook Oostenrijk wil het Amerikaanse voorstel ln de com missie opgenomen zien. terwijl het bovendien voorziet ln een zetel voor Duitsland, hetzij bij het sluiten van het vredesverdrag, hetzij eerder Groot-Brittannlë heeft voorts nog voorgesteld om de vraag, welke over eenkomsten over de Donau nu nog geldig zijn, voor te leggen aan het Inter nationale Hof ln Den Haag cn aan een rechtbank van drie. waarvan de leden zouden moeten worden aangewezen door de Sovjet-Unie, door Engeland en Frankrijk, en door Trygve Lie. de secre taris-generaal der UNO Twaalfjarig meisje bestal haar vader Heelster profiteerde voor f 1000.— Sedert enige tijd miste een hande laar te Vlissingen voortdurend be dragen uit 'zijn kas en deed daarvan aangifte bij de politie. Thans is deze zaak opgehelderd. Het bleek, dat zijn 12-jarig dochtertje de schuldige was Zij bekende, dit reeds enkele maanden te hebben gedaan. Het geld gaf zij aan een vriendinnetje, dat er wat snoepgoed van kocht en het overige aan haar moeder afdroeg. Deze heeft daarvan tot een bedrag van ongeveer duizend gulden gepro fiteerd en het geld omgezet in meu belen en sieraden. Deze zijn in be slag genomen. 150 Gulden kon nog aan de handelaar worden terugge geven. De heelster zal zich binnen kort moeten verantwoorden. De derde compagnie van het Algemeen Depot der Koninklijke Land macht te Schoonhoven heeft een dezer dagen uitgebreide oefeningen ge houden. Infanteristen op het water. Baarnse jeugd hield bloemencorso voor haar prinselijke vriendinnetje Gedurende meer dan twintig minuten lang trok gisteren een oloonun- corso van de Baarnse en in Baarn verblijvende kinderen langs paleis Soestdijk, waar de jarige prinses Irene met haar zusjes cn haar moeder prinses Juliana had. toen zij de kleine prinses Marijke in de box zette, daarmee het sein gegeven voor de optocht glunderend keek naar al het eerbetoon dat haar werd gebracht. Koningin Wilhelmina kwam al vroeg Het was ook wel een der meest aantrekkelijke stoeten, die ooit over de veel bewandelde paden van de paleistuin trok. Met bokken voortge trokken wagentjes, waarin tussen ge len en rode bloemen een bruidspaar had plaats genomen, dat tezamen nauwelijks een leeftijd van twaalf jaar haalde, de wielen van alle mee gevoerde fietsen met bloemen in na tionale kleuren getooid, een juweel van een geïmproviseerde zeilboot, een groep welpen uit Rotterdam, met de naam van hun geliefde stad hoog "boven zich mededragende. natuurlijk omringd door bloemen, een groep kinderen uit Hoek van Holland en uit tientallen andere plaatsen. „Vind je het niet enig. al die leuke poppenwagens en zo", vroeg de prin ses-regentes aan haar jarige dochter En Irene zwijgzaam als zij is knikte uitdrukkelijk met het hoofd En tussen al deze juichende kinderen voelde de postbode, die weer een nieuwe lading felicitatietelegrammen kwam binnendragen, zich wat vei le gen. Via een zijingang verdween hij. Natuurlijk is iedereen benieuwd, wat een prinses al zo op haar ver jaardag krijgt. Iemand, die de prin sesjes heel goed kent, haar elke dag spreekt en haar wensen maar ai te goed kent vertelde het ons Een paar dagen geleden v/as de fiets van Irene plotseling ver dwenen en niemand begreep, waar het onontbeerlijke vervoer middel gebleven was. Gisteren kwam het plotseling ie voor schijn. Maar de fiets had ccn Kleine verandering ondergaan. Een lang gekoesierue wens was in vervulling gegaan. Een vc- snelling op de fiets! Irene raakte er niet over litge- praat. En dan was er een aulopad die onmiddellijk het hart stal van „Pietie". die het cadeau van Irene meteen ook maar als het hare be schouwde, Een doos kleurpotloden had ook op het verlang'ijstjc gestaan; ook deze wens ging in vervulling. Maar de versnelling spande toch de kroon vond Irene. Ook mocht de nieuwe ponywagen in de tuin worden geprobeerd. Het prinselijk gezin was voor deze dag weer compleet, want zoals bekend is prins Bernhard speciaal voor de ver jaardag van zijn dochter uit Londen overgekomen. Vanmorgen vroeg zou hij weer naar de Olympische Spelen vertrekken. En natuurlijk kon op het feest niet ontbreken Koningin Wil helmina. Donderdagochtend vroeg begaf zij zich reeds van het palels het Loo naar haar kleinkind om haar fe licitaties en haar geschenk persoon lijk aan te bieden. Even voor het dé filé begon vertrok de vorstin weer naar het Loo. het prinselijk gezin al leen latend met haar duizenden jui chende onderdanen. Bioscopen in conflict met Amsterdamse bladen Geen Amsterdammer kon Donderdag avond ln zijn krant lezen, welke films er vandaag ln de hoofdstedelijke bio scopen gaan draaien. De afdeling Am sterdam heeft op grond van een film recensie ln een der bladen gemeend aanleiding te moeten vinden, ann dat blad geen advertentie te verstrekken. In antwoord daarop hebben de andere grote Amsterdamse bladen besloten, evenmin die advertentie op te nemen. ZIJ beschouwen de houding van de bioscoopbond als een poging tot aan tasting van do vrijheid der kritiek. Begin October zullen do weinige producten, dlc thans nog gedistri bueerd zün in België, n.l. brood, ingevoerde boter. spUsolie cn sui ker, eveneens van de bon ztin, waarmede België dan tot de wei nige gelukkige landen van Europa zal behoren waar de rantsoenering geheel is afgeschaft. Strenge controle nodig op hooibroei Naar aanleiding van een door hooibroei ontstane brand te Zijpe vestigt het brandwecrwezen de aan dacht van boeren op de grote kans op hooibroei die door de vochtige zomer cn de grote hitte van de laat ste dagen is ontstaan De strengst mogelijke contróle op hooibroei is geboden. Deense spoorwegmanncn in ons land op bezoek Deense spoorwegmnnnen bezoeken op het ogenblik ons bind. ZIJ waren giste ren o m. te Utrecht, waar Dlcseltrelncn en clcctnsche treinen werden bezich tigd Voorts staat nog een tocht naar Arnhem cn do Hoge Vcluwc op het programma. Proces op komst tegen Veit Harlan Tegen de Duitse regisseur Veit Harlan is een gerechtelijke vervol ging ingesteld. Harlan wordt bo» schuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in verband met de door hem gemaakte film „Jud SUss" Ook zou hij anti-nazi's heb ben aangegeven. Het proces zal in de herfst geschieden. - - ■*- Wijzigingen in regering van Hongarije Erik Molnar, de Hongaarse minister van buitenlandse zaken, is afgetreden Hij ls tot ambassadeur tc Moskou be noemd Zijn opvolger op buitenlandse zaken Is Ralk, tot dusver minister van binnenlandse zaken. De nieuwe minister van binnenlandse zaken Is Janos Kadar. Ralk en Molnar zijn belden communist Dc Hongaarse legatie te Londen heeft meegedeeld, dat de kabinetswijziging geen verandering van politiek inhoudt. Dc politieke samenstelling van liet kabinet bleef ongewijzigd. Nederlandse successen in Londen Fanny Blankers-Korn plaatste zich ln de finale 200 meter. Nel Karelsc werd tweede ln haar serie en vijfde In dc denil-flnale. Gre de Jong derde In haar serie Nederlands waterpolo-zevental won met 5-7 van Zweden en komt nu uit In de eindstrijd Rln v d Horst vijfde op de 100 m. rugslag; Plcky v. Ekrls en Greet- Jc Galllord achtste. Hob Honte komt In de halve finale 200 nieter schoolslag. Op de 100 meier rugslag werd Kees Kievit zevende In dn halve finale Oelftse Sport won van ZiildslavIS en komt nu in de halve finaio on gestuurde Willem II plaatste zich In de dub- bcl-twee ln do herkansing. De erelijst 100 meter rugslag: Karen Harup (Denemarken) l min ll 4 see. TorcnsprlngenLee (V.S.) 130.05 p 400 m-: Wint (Jamaica) 46.2 sec 3000 m stecplo-ehase: SJocstrand (Zweden) 9 min 1.6 sec. Snel vuu r-pl stool schieten: Takacs (Hongarije) 580 pnt. Krijgt Luc van Dam zijn kans? Villemain heeft uitstel De E(uropean) B(oxing) U(nlon) heeft <le termijn waarbinnen de wel- tergewicht Villemain zijn Europese titel moet verdedigen, verlengd tot 30 October n.s. Dit is dc uiterste datum voor zjjn wedstrijd tegen Giel do Roodc, die wegens ziekte van de Fransman niet eerder gehouden kon worden. Voorts is beslist dat Cerdan, die binnenkort tegen Tony Zalc om het wereldkampioenschap uitkomt, zijn Europese titel alleen tegen Luc van Dam mag inzetten, in een periode van zes maanden, gerekend van de dag. waarop hy' het kampioenschap van Dclannoit won. Heeft de match Cerdan-Van Dam in dit bepaalde tijdvak niet plaats gehad, dan zal de officiële uitda ger van Cerdan tc voorschijn moe ten komen uit een competitie, waar voor in eerste instantie zijn aange wezen de Belg Delannoit, de Frans man Dnuthuillc, de Brit Dick Turpin en de Italiaan Mitri. Delannoit bokst tegen Dauthuille en Turpin tegen Mitri, waarna de winnaars elkaar ontmoeten. De winnaar van deze laatste party wordt tegenover Luc van Dam ge plaatst teneinde uit te maken, wie als officieel uitdager van Cerdan voor de Europese titel mag worden beschouwd. „Heintje" zal Philip Dom huldigen Vanavond zal in Den Haag. tij dens een voorstelling van de revue „Laat de poppetjes dansen" de Ne derlands-Amerikaanse filmacteur Philip Dorn (Frits van Dongen) ge huldigd worden door Henriëtte Da vids. De prijzen gaan naar Oost-Europa De eerste prijs van het filmfesti val te Mariënbad (Tsjecho-Slowa- kije) is verleend aan de Poolse film ..Auschwitz", die vervaarthgd is on der regie van de vrouwfijke regi- seur Jakubowska. De prijs „voor de zaak van de vrede" kreeg de Sowjet- film „De Russische kwestie" onder regie van Romm. Dc prijs „Voor de zaak van de arbeid" verwierf de Sowjet-film „Het lied van de Taiga", geregisseerd door Pirjef. Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Irene hebben de kin deren van de lagere scholen van Èaarn en Soesteen bloe mencorso gehouden en voor het Prinselijk gezin op hel Paleis Soestdijk gedéfileerd. Het Prinselijk gezin slaat de voorbijtrekkende kinderen gade (Van onze speciale verslaggever) „Ik heb er schoon ge noeg van Voor mij zit Fanny BlankersKoen, samen met haar man Jan Blan kers. Zij heeft haar ^trai ningspak aan en komt zo uit het Wembley-stadion, waar zij nog geen twintig minuten tevoren de halve finale 200 meter heeft ge wonnen Fanny ziet er moe uit. Zij heeft kringen onder de ogen en haar antivoord op m'n vraag, hoe zij zich voelt als beroemdheid, komt er zo spontaan uit. Ze voegt er nog aan toe: „Maar gelukkig is het gauw Zaterdag Het is een begrijpe lijke reactie, op de span- iring, op de vermoeidheid van de afgelopen dagen. Olympischgouden me dailles worden je niet in de schoot geworpen. Je moet er voor vechten, je geest in een bijna on draaglijke spanning hou den. Fanny heeft er bijna niet van geslapen, evenals Maureen Gardner, die voor de hordenrace, die haar nét geen Olympisch kampioene maakte, in vier nachten geen oog dicht had gedaan. Ze was zo nerveus, dat het En gels Olympisch Comité zelfs op het punt heeft gestaan om haar uit de finale terug te nemen. „Let er maar niet op, wat Fanny zegt," glim lacht Jan Blankers, haar echtgenoot. „In haar hart is ze zo gelukkig als een kind „Jan," zegt Fanny, ter wijl ze nerveus een lok haar wegstrijkt, „ik ver lang naar huis „Natuurlijk," zegt Blan kers, „dat is duidelijk". Ik denk er aan. dat dit verlangen nog een andere oorzaak heeft. Fanny heeft in Amsterdam twee kinderen Jan Blankers vertelt: „Fanny is inderdaad 30 jaar oud. Zij werd op 26 April 1919 in Amsterdam geboren. Toen zij 17 jaar was nam zij aan de eerste wedstrijd deel. Een jaar later ging ze mee naar Berljjn, waar zij als zesde eindigde bij het hoog springen en meeliep in de vier maal honderd meter estafette. Geen prestaties dus van betekenis, maar reeds in hetzelfde jaar werd Fanny kampioen op de 200 meter, in de tijd van 26 seconden en ivon zij het kampioenschap hoogspringen, met een sprong van 1.53 meter. Op 19 Juni 1938 liep Fanny in Amsterdam de honderd yards in 11 se conden, waarmee zij het record van Barbara Bur ke egaliseerde en in 1939 werd zij kampioene op de 100 en 200 meter, bij hoog springen en verspringen, toen onder mijn leiding. „In 1940. na een voor treffelijk seizoen van Fan ny, zijn wij getrouwd. In September 1942 egaliseer de zij het wereldrecord op de 80 meter horden met 11.3 seconden. „Ik kan zo verder gaan," vertelt Jan Blankers, tot dit jaar toe, toen zij reeds bij de eerste wedstrijden de eminente vorm vertoon de. waarvan zij nu de vruchten' plukt En dat is dan in een „notedop" de levensge schiedenis van Fanny BlankersKoen. Natuur lijk kan ik haar nog meer vragen hoe z{j het klaarspeelt om tegelijk huisvrouw, moeder en athlete te zijn maar ik doe het niet. Fanny heeft rust nodig. Wc zitten trouwens in de „Civic Hall" het grote restau rant bij het Wembley-sta- dion ternauwernood een ogenblik alleen. Jour nalisten, officials komen Fanny feliciteren met haar overwinning van 's middags, buitenlandse fotografen maken een plaatje. En Fanny moet glimlachen, vrolijk kij ken Arabieren eisen eerst oplossing van het vraagstuk der vluchtelingen De Israëlische regering heeft de regeringen der Arabische landen uitgenodigd vredesonderhandelingen te voeren, zo is officieel te Tel Avlv medegedeeld. Mosje Sjertok, de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, heeft graaf Bernadotte In een onderhoud verzocht do uitnodiging aan de oor logvoerende landen over te brengen- In Egyptische politieke kringen heeft men met verwondering ken nisgenomen van dit bericht. Azzam Pasja, de secretaris-gene raal van de Arabische Liga, wilde nog geen commentaar op het Joodse voorstel geven. De meeste waarne mers zyn van mening, dat de Ara bische landen het voorstel zorgvul dig zullen bestuderen. Een woordvoerder van het Israë lische ministerie van buitenlandse zaken zei te hopen, dat het Joodse voorstel spoedig aan de Arabieren zou worden overhandigd. By de be sprekingen van gisteren heeft men weinig vorderingen gemaakt wat betreft de demilitarisatie van Jeru zalem en de Arabische vluchtelin gen. Na het onderhoud met Sjertok is Bernadotte naar Haifa vertrokken. Hy besprak met Sjertok het vluch telingenprobleem. zo deelde een woordvoerder mede. Het hulpwerk ter verlichting van de toestand was reeds begonnen. Er was nog geen definitief plan voor de demilitarisa tie van Jeruzalem opgesteld. Graaf Bernadotte heeft aan de strijdkrachten van belde partijen een waarschuwing gericht in de vorm van een officiële order. waar- In hij zegt. dat eenzijdige schendin gen van het bestand de andere par ty nog niet het recht geven, haar plicht om zich van militaire actie te onthouden, te verzaken. De waar schuwing ls ook doorgegeven aan de waarnemers der UNO op alle fronten. Van betrouwbare zijde te Alexan- drlë wordt vernomen, dat graaf Bernadotte een beroep op de gehele wereld zal doen om de driehonderd duizend Arabische Palestijnse vluch telingen tc helpen en de terugkeer naar hun woningen te verzekeren. De terugkeer van weerbare man nen zou plaats hebben onder toe zicht van waarnemers der UNO. Volgens deze bronnen zouden de Arabische staten weigeren de alge mene toestand te bespreken voor dat een gunstige oplossing voor dit probleem is gevonden. Eernadotte zou trachten voor eind Augustus een oplossing te vinden of anders de zaak voor de Veiligheidsraad te brengen. Koning van Siani in Nederland De twintigjarige Koning van Slam, Bhumlbal Adulyadey. Is gisteravond per auto uit Parijs ln Nederland .aange komen. Hij bezoekt ons land Incognito cn zal hier zeven dagen blijven om enige belangrijke waterwerken tc be zichtigen. Dc K.L.M had de Jonge vorst bloemen gestuurd en de Srma Philips gaf hem ccn radiotoestel cadeau. Prinses-Regentes bezocht „Baarns Kunstbezit" Het was een aangename verras sing voor de prinses regentes zovele kunstvoorwerpen op de tentoonstel ling „Baarns Kunstbezit" aan te treffen welke haar grootmoeder hebben toebehoord. H.K.H deed de ze voor haar zo aardige ontdekking toen zij gisteren in gezelschap van haar particuliere secretaresse een bezoek bracht aan deze tentoonstel ling. De prinses toonde haar bewon dering voor hetgeen er in Baarn bijeen is gebracht en betuigde haar spijt erover dat haar bezoek slecht3 zo kort mocht duren. Het aantal slachtoffers van over stromingen in Venezuela bedraagt 36 doden en een honderdtal gewon den. De overstromingen, dlc ge paard gingen met een wervelwind, teisterden La Guaira, do belangrijk ste haven van Venezuela, en om streken. Gedurende verscheidene uren was het verkeer tussen La Guaira en de hoofdstad verbroken. Tijdens de derde serie 400 meter borstcrawl kreeg de Deense Greta Anderson maagkramp en werd be wusteloos. De Hongaar Szatmarry en 'n onbekende vrouwelijke deel neemster sprongen direct te water enterwijl de wedstrijd doorging werd Greta op de kant gebracht en op een brancard naar haar kleed kamer gedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1