Programma van de feesten Geref. Zendingsbond kwam naar Driebergen Academische vorming klassiek of practisch? Legende van Kasteel de Haar herleeft Gouden jubileum Noteerz U even Laatste nieuws van de O.S. Aanvoer slachtvee wordt bevorderd Heer Gysbert's Boete een aantrekkelijk kijkspel 2 Vrijdag 6 Augustus 1948 bl AUSN1EUWS Nogmaals vergaderde in ..De Wapenroem' het Huldigings comité 1948 ter bespreking van de feestelijkheden bij het gou den Regeringsjubileum van H. M. de Koningin Wilhelmina en bij de inhuldiging van H.M Ko ningin Juliana. In grote trekken werd Donder dagavond nog eens het programma voorgelegd, verschillende details nader geregeld en wat onze lezer3 zeker zal interesseren, bij monde van de stadsarchitect, de heer Zui- derhoek. werden enige mededelin gen gedaan omtrent gevel, en straatversiering. Allereerst zijn daar Utrechtse straat. Langestraat. Havik, die door de aldaar wonende zakenmen sen en particulieren uit eigen mid delen smaakvol zullen worden ver sierd. Od het mooie punt Utrechtse- Weg hoek Snouckaertlaan. waar het hart van de city klopt, komt een prachtversiering door de samen werking drie Banken: Rottcr- damsche Bank. Middenstandsbank. Nutsspaarbank. Hotel Witte en No taris Mr. v. 't Eind. Hoe de ver siering zal worden bljjft vooralsnog een geheim. TORENS VERLICHT De oude Hof. het historische plein, waar vele feestelijkheden zullen plaats vinden, wordt versierd door de Commissie uit het Huldigings- comitè, onder do deskundige leiding van de heer Zuiderhoek. Ook verschillende stadswijken blflken met voorbereidingen bezig te zijn. Zo ging in het Vermeer- kwari'er een prettig aandoende cir culaire uit om de bewoners tot ver slering van hun straten op te wek ken en met gunstig resultaat. Mis schien kan het een stimulans ziin voo»* andere wijken iets dergelijks te doen. De voornaamste programmapun ten ond«"* 'aan wellicht hot een kleine wijziging, doch deze ziin van geen betekenis De voorzitter, de heer J. H. Veen- kamp. sprak aan het eind der ver gadering de hoop uit dat de feest viering. hoewel sober, niettemin prettig zou zijn. en dat de juiste stemming gevonden zou kunnen worden. Motorsport In landenteam zitten drie Amersfoorters In Spa (België) zullen Donder dag 8 Aug. de Motor-cross des Na tions worden verreden. Aan de wedstrijden zullen deelnemen de landenteams van België, Frankrijk Luxemburg Nederland en Zweden. Het spreekt vanzelf dat aan deze wedstrijden, die het beste zijn aan te duiden als een soort terrein TT, de sterkste renners zullen deelne men. In het Hollandse team, dat be staat uit de acht sterkste renners, zijn liefst drie Amersfoorters geko zen n.l. Dick Renooy, Mobi Vier dag en Henk van Harten. Henk van Harten heeft zich dit jaar geweldig opgewerkt o.a. heeft hu in de j.l. Zaterdag gehouden wedstrijden op Duinrell meegere den. Van Harten reed met 21 Engelsen die de 500 cc. bereden, in dezelfde klasse. Hoewel hij met een 250 c.c. motor reed, bereikte hij als tiende de finish. Burgerlijke Stand 5 Augustus 1948 Geborep; Robert Simon Albertus z v G Budzelaar en M H van Doorn. Robert, z v K A van Es en T Teters. Henricus Eugenius Adrianus Maria, z v J van Dam en J H Moolenaar. Ondertrouwd: W C Postma en H A van Albada B W Koppen en M M Keizer. H W Bennenk en W Mulder. P W Nefkens en B C Wen- nubst. C Schmidt en P Brander- horst. J Verhoeff en Z Pel. W. Schipper en E Kamphorst. J de Haas en H. Beekman M L van der Werf en G G J v d Wetering. G Laseur en Th H van den Eshof. G. Fontijn en A P Th. Duncker P J Brouwer en M F Haanappel. H Gerritsen en C C Kuling. Gehuwd: H Hols en A van de Beek. Overleden: W J Rottjers, oud 36 jaar, wed. v. G. J. v. d. Berg. Grand ThéaCre. Snouck.laan 4. tol. 4632. Van 30 Juli t.m. 5 Aur. „Vivere „Pace" Zondas 2, 4.15, 6.45 en 9 u. Overige dagen 2.30. 6.45 on 9 uur. City Theater, Westsingel 7b. telef 6572. Van 30 Juli t.m 5 Aug. Gulli vers reizen. Zond. 2. 4.15. 6.45 en 9 u Overige dagen 2.30. 6.45 cn 9 uur. Rembrandt Theater, Langestr 129 Van 30 Juli t.m. 5 Aug, ..Het lied van een grote stad" Zond. 2. 4.15 6 45 cn 9 u. Vrijd. cn Zat. 2.30, 6.45 cn 9 uur Overige dagen 2.30 en 8 uur. Groepstentoonstelling A.K.G. 31 Juli —14 Aug. Bloklandsgasthuis. Dage- lijks van 1012.30 uur en van 25 uur. Zondags 25 uur. Museum Flchite, Wcstsingel. ten toonstelling „Kinderspeelgoed uit de oude doos". Dagelijks van 24 uur. 6 Aug.: Bergstraat. Bijenmarkt 9 uur. 9 AUGUSTUS 8 uur: ..Concordia" Langstraat: FAM-lezing over etalageversiering. 10 AUGUSTUS 8 uur: Café van Schaik. FAM-lezing over etalage- versiering. Vergulde Wagen. 7.30 uur: Alg. Verg Amersfoortse scheidsrech ters. Consultatie-bureau 7.30 uur: Le denvergadering Amf. Ver. tot be strijding der t.b.c. 11 AUGUSTUS 8 uur: Clubgebouw Zonnebloemstraat. FAM-lezing over etalageversicring Standaardtocht Wilhelmina. 12 AUGUSTUS: St. Joriskerk orgel bespeling Adr. C. Schuurman. 14 AUGUSTUS; Standaardtocht Wilhelmina. DANCING VAN T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen. 20—23 uur Zond. mid. 15—18 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat.. Zon. en Woensd dansen „STICHTSE HEUVEL"- dagelijks dansen (The Red White and Blye gang» D'OUDE LANTEERN: Tentoonstel- lingswerken van Chris Enthoven. Voornaamste programmapunten van de gouden jubileum- en inhuldi- gingsfecsten. Maandag 30 Aug.: 3 uur, Jongerenbijeenkomst in de St. Joriskerk. met spreker prof. Casimir. Muzikale medewerking Adr. C. Schuurman; 's avonds 8 uur, dankdiensten in alle kerken. Dinsdag 31 Aug.: 7 uur. reveille; 7.30 u carillonbespeling; 3.30 u. samenzang op terras van „Amicitia" en op het Schoolplein a d. Langestraat; 9.30 u. Vaandeloptocht; 12 u. militaire parade; 's middags 2 u. ruiterfeest en variété-programma op feestterrein, waarschijnlijk Hogewcg t.o. het hos pitaal of Rubensstraat; 8 u. lampioenoptocht en 10 u. ontsteken van vreugdevuren op 3 terreinen, t w. stad, Bergkwartier en Dollardstraat. Woensdag 1 Sept.: 9 u. wedstrijden en gondelvaart, georganiseerd door de F A.M. Donderdag 2 Sept.: 8 u. concert op terras van „Amicitia" door militair muziekcorps, gevolgd door een muzikale rondgang van dc plaatselijke muziekverenigingen. Vrijdag 3 Sept.: 7 uur: opstellen van de grote maskerade-optocht op de Rubensstraat, vertrek 8 uur; 8 u. vocaal en instrumentaal concert op ter ras van „Amicitia", tegevcn door A.M.K. en Amersf. Muziekvereniging. Zaterdag 4 Sept.: half 2: wandeltocht langs versiering, autotocht ouden van dagen; half 4. ontvangst der deelnemers aan de autotocht in „Amicitia"; om 4 uur gevolgd door een bont programma, te verzorgen door „St. Ce- nesius"; 's middags half 3: ballonopstijging en loslaten van 1000 postduiven op het sportterrein „Birkhoven"; 7.30 u. concert door Amersfoortse mu ziekverenigingen. besloten met een taptoe door militair muziekcorps. Tenslotte dc grote da*: 6 September, die begint met een reveille om 7 uur; muziekfeest op dc Hof om 10 uur; 11 uur toespraak van de burgemeester, waarschijnlijk met officiële afkondiging van de troonsbestijging; 's mid dags 2 u. de grote historische optocht „De Gouden Eeuw"; 's avonds 7.30 uur, avondfeest op het terrein Leusderweg. gymnastiekdemonstraties, filmvertoning, muziek, het geheel wordt besloten met het traditionele vuurwerk. Matige handel op bijenmarkt Er stonden Vrijdagmorgen weer lange rijen bijenkorven op het ter rein van wijlen notaris^ Schreuder aan de Utrcchtsewcg. De afd. Amers foort van de vereniging tot bevor dering van bijenteelt in Nederland, hield haar tweede bijenmarkt in dit seizoen De aanvoer, door enkele im kers uit Hoevelaken en Woudenberg, was groot, 140 volken. De imkers en belangstellenden, die langs de korven en kasten liepen, waren echter niet zeer talrijk en de handel was traag. „Ze zijn er nog wat duur mee", zegt een bijenhouder, „f 22.voor een korf". „Koop er dan eens één", roept een imker, „en als hij dan over veertien dagen geen gesloten broed geeft, kom je bij me cn dan zeg ik dat ie moer loos was. toen je hem kocht. Weet je wat je moet doen Gort-Jan. koop dat kleintje van me." Gert Jan grinnikt achter het gaas van zijn imkerskap. „Ja. zeker", ant woordt hij, „ik heb je laatst een bod gedaan." Dc koop gaat niet door. Onder een grote kastanjeboom worden op een tafeltje potjes honing ten verkoop aangeboden. „Drie gulden voor een potje, waar vier honderd en vijftig gram inzit, da s ook duur", verklaart een oud boertje, „ik weet nog wel, toen ik zo'n aankomende jongen was. ik ben nu vier en tachentig. was de honing veel goedkoper, ik geloof zo n 19 stuivers het pond." „Ja, maar dit is dophei-honing met koolzaad-honing van vorig jaar", icgt iemand. Hier en daar op het terrein staan groepjes bijenhouders. Ook bij de kraam met imkers-benodigdheden. Hier wordt nog eens besproken, dat de prijzen voor de nogal dun bezette volken hoog zijn FAM wil mooie etalage^ bevorderen De Federatie van Amersfoort se Middenstandsverenigingen maakt ernst met de etalagever siering tijdens de Jubileumfees ten. Amersfoorts middenstand wil goed voor de dag komen. Om de winkeliers een juist inzicht te geven op een smaakvolle versie ring organiseert de F.A.M. in de verschillende stadswijken een drietal lezingen waarin een erva ren etaleur het een en ander over etalage-versiering zal vertellen. Voor datum, tijd en plaats van deze bijeenkomsten verwijzen wij naar onze rubriek „Noteert U even". Vacantie-treinen Het is weer vacantietyd en daar om hebben de Nederlandse Spoor wegen tal van treinen ingelegd. Wij eeven hier de treinen die via Amersfoort lopen: Ingaande heden, alleen des Zater dags ZwolleDen Haag SS/Rotterdam Maas: Amersfoort v. 9.31; Den Haag SS a. 11.03. Rotterdam Maas a. 11.00 De\ enterAmsterdam CS. Amers foort v. 9.33* Amsterdam CS a. 10.24. Amsterdam CSAmersfoort. Amersfoort a. 14.43. AmersfoortAmsterdam CS. Amersfoort v. 15.20; Amsterdam CS a. 16.09. Deventer-Amsterdam CS. Amers foort v. 15.34; Amsterdam CS a 16.23. Ingaande Zondag 8 Augustus al leen des Zondags: Zwolle—Amsterdam CS. Amers foort v. 19 33; Amsterdam CS a. 20.24. Deventer—Den Haag SS/Rotter dam Maas, Amersfoort v. 19.31; Den Haag SS a. 21.10; Rotterdam Maas a. 21.07. Amsterdam CS-Deventer. Amers foort v. 9.03; Deventer a. 10.03. Ingaande heden alleen des Maan dags; Amsterdam CS-Deventer. Amers foort v. 9.04; Deventer a 10.06. Deventer-Amsterdam CS. Amers foort v. 11.33; Amsterdam CS a. 12.23. V091* de tussenstations raadplege men de biljetten aan de stations. Zo vertrekt er ingaande heden Za terdags van Amersfoort om 15 20 een trein, die te Baarn. Hilversum. Naarden Bussum en Weesp 6topt en in Amster dam MP. om 16 03 aankomt. Do tijd van aankomst voor Amsterdam C S. is 16.00. In omgekeerde richting Is een trein ingelegd die om 13 54 van Am sterdam C S vertrekt cn om 14 43 uur in Amersfoort arriveert Ook deze loopt slechts op Zaterdag. Alleen des Maandags vertrekt uit Amersfoort om 11.33 een sneltrein die om 12 23 te Amsterdam CS. arriveert. Vnn Amsterdam C.S. vertrekt er des Maandags een sneltrein om v m 8 17 die om 9.04 te Amersfoort aankomt. Belde treinen geven aansluiting naar Apel doorn cn Deventer. Op het traject Utrecht—Den Bosch ls des Zaterdags Ingelegd een trein welke uit Utrecht om 17 00 vertrekt en om 17.51 ln Den Bosch aankomt Uit Den Bosch vertrekt Zaterdags een nieuw In gelegde trein om 18 uur Deze arri veert om 18.46 te Utrecht Op de UJn Utrecht—Den Haag loopt des Zaterdags een trein die om 7 38 uit Utrecht ver trekt. om 8 09 ln Gouda Is en om 8 35 in Den Haag S,S Van Den Haag S S vertrekt alleen des Maandags om 6 44 •- «w» fi4R. een trein die om 7.55 te Utrecht arriveert In gaande Maandag 16 Augustus loopt al leen des Maandags een trein die 9 33 uit Utrecht vertrekt, die om 10 06 ln Gouda aankomt en welke om 10 35 ln Den Haag en 10.32 ln Rotterdam arri veert. Hoogland ..Hoogland" organiseert seriewedstrijden Op haar terrein aan de Langen- oord organiseert de voetbalvereni ging „Hoogland" op 8, 15 en 22 Augustus senewedstrijden, waar voor twee bekers, een lauwertak en een medaille beschikbaar gesteld zijn. Voor deze seriewedstrijden hebben een achttal ploegen inge schreven, zodat Zondag aardige wedstrijden te zien zullen zijn. De wedstrijden beginnen Zondag 8 Augustus om 12.30 uur. Amsvorde 2 speelt dan tegen Vios uit Hoog landerveen, waarna vervolgens uit komen: Hoogland-APWC 2; NSC- A'foortse Boys 3 en Veense Boys- HVC 4. Op 15 Augustus komen de win naars van deze wedstrijden tegen over elkaar te staan, terwijl op 22 Augustus de winnaars en de ver liezers van 15 Augustus moeten uitmaken voor welke prijs zij in aanmerking komen. Dit is de eerste maal dat „Hoog land" dergelijke wedstrijden orga niseert en verwacht wordt dat zij een succes zullen worden. Na een uiterst enerverende strijd met zijn landgenoot Mc Kcnley, wereldrecordhouder op de 400 meterwist de vertegen woordiger van Jamaica A. S. Windt met uiterste krachtsin spanning zijn achterstand in te lopen en als eerste te eindigen in de finale 400 meter. Hij egali seerde het Olympisch record met een tijd van 46 2 sec. Kabinet waarschijnlijk gereed (Van onze Haagse redacteur) Mr. Van Schaik zal naar wordt aangenomen, vandaag de personen die door hem zijn aangezocht om In de regering zitting te nemen bij een roepen ter bespreking van het program, dat in de laatste dagen door hem, waarschijnlijk groten deels samen met zijn grote mede speler, Drees, is opgesteld. Daaruit mag men wel conclude ren dat het kabinet naar zijn uiter lijke vorm gereed ls. Door haar halve finale 400 m. borstcrawl te winnen in de tl|d van 5 min. 25.7 sec., vestigde de Deense zwemster Karin Harup een nieuw Olympisch record. Het oude stond met 5 min. 26.4 sec. sedert 1986 (Berlijn) op naam van de Neder landse zwemster Rle Mastenbroek. Ruim vijfduizend bezoekers op Zendingsdag DRIEBERGEN-RIJSENBURG. Ongeveer 5500 leden van de Ge ref. Zendingsbond waren Donder dag samengekomen, om in het Rij- senburgse Bos te Driebergen de jaarlijkse Zendingsdag bij te wo nen. Even verrassend als deze grote belangstelling het aantal aan wezigen was bijna twee maal zo groot als het vorige jaar was de voor deze Zendingsdagen wel zeer bijzondere omstandigheid, dat de zon zich nu eens niet schuil hield. Het typisch schouwspel van de vele klederdrachten, die men kon zien, gaf hierdoor aan de bij eenkomst een eigen sfeer. De openingstoespraak van Ds. Kijftenbelt uit Wierden bracht de aanwezigen al terstond in contact met het onderwerp, dat deze dag in het middelpunt zou staan; de Zending. Zijn toespraak droeg tot titel „Christus met Dagon gecon fronteerd". De Zendingsdirector Dr. J. Bate laan gaf een korte toelichting op zijn voorgenomen reis naar Indië. Ds. G. de Boer uit Putten, spre kend over het onderwerp: „Ik ben met U" bracht naar voren, hoe in deze woorden het Zendingsbevel ligt ingesloten tussen de Almacht en de Trouw van God. Het is wel een tijd, om bij het Zoals men weet, heeft de rege ring zich genoodzaakt gezien het vleesrantsoen tijdelijk te vermin deren als gevolg van het zwakke aanbod van slachtvee op de over- ncmemarkten. Dit geringe aanbod werd ojn. in de hand gewerkt door geruchten als zou de overnameprijs voor slachtvee spoedig verhoogd wor den. Deze geruchten zijn inmiddels tegengesproken, ter&bl de veehou ders eveneens ter kennis is ge bracht, dat de in het najaar te verwachten grote aanvoer zal moe ten worden geremd. Ter stimulering van de aanvoer van slachtvee'is thans bepaald.dat veehouders, die de volgende weken slachtvee van de beste gewichts klassen (aa en a) leveren, naar evenredigheid voorrang van leve ring krijgen in die weken van het najaar, waarin door een t e grote aanvoer de overname van slacht vee zal moeten worden beperkt. Post voor militairen a.b. „Sibajak" De opvarenden van het m.s. „Si- bajak", dat op 4 Augustus met mi litairen naar Indonesië vertrekt, kunnen in Port Saïd corresponden tie krijgen, mits deze uiterlijk 6 Augustus per post bezorgd wordt: Wil men bij aankomst in Batavia post doen uitreiken, dan moet men niet later dan 22 Augustus posten. te laten de vele Zendingswerk de moed zinken, als men ziet op moeilijkheden van deze dagen, al dus Ds. B. Eysenga uit Barneveld. Toch kunnen we gelijk Daniël eer tijds, goede moed hebben, want God geeft Zijn hulp. Gods Volk is een ontluisterd vclk, zo sprak Ds. J. Sliedregt uit Huizen, het heeft dc wapens moe ten uitleveren. Maar toch kan het zwaard des Gcestes worden aan gegord, want de grote Held Jezus Christus gaat Zijn volk voor, ook bij het Zendingswerk. De Utrechtse Harmonie „De Ba zuin" verleende muzikale mede werking bij het gezang. Aan het begin van de middag vergadering sprak de Toradja Eli- sa Prongangga. Ds. H. Jonker uit Bodegraven stelde tegenover elkaar de be schouwing van de wereld en die van de Kerk. In een boeiende toe spraak vertelde Ds. D. J. van Dijk, zendeling-leraar over de groei van het Zendingswerk. De slotrede werd uitgesproken door Ds. W. L. Tukker uit Bleskensgraaf, die uit gaande van Handelingen 11 vers 17 en 18 sprak over „Even gelijke ge nade". In Amerika 'n opleiding op breder basis Op de Unesco-zlttlng van Woensdag heeft een tiental sprekers een beknopt overzicht gegeven van de stand van zaken ln het hoger onderwijs ln hun land. Zo vertelde de Braziliaanse gedele geerde Prof. Paul de Bcrredo Carnelro. dat de universiteit van Brazilië in 1930 werd opgericht. Dr. José Zozaga uit Mexico ging er prat op de oudste Universiteit van het Amerikaanse continent te bezitten, op gericht ln 1451. HIJ betreurde het. dat de Mexicaanse universiteit de fondsen mist om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar hoger onderwijs. Dr. Thomas R McConnell van de Universiteit te Minnesota, vergeleek het Hoger onderwijs in Amerika met dat van andere landen. In de U.S be oogt men dit onderwijs te geven aan een zo groot mogelijke groep en niet aan een klein select gezelschap zoals In Engeland cn op het Continent Twee procent van de jeugd van 1821 Jaar geniet in Engeland hoger onderwijs te- gen 15 C* ln Amerika. Spreker citeerde het rapport van dc door president Tru man Ingestelde commissie van onder zoek. waarin de verwachting wordt uit gesproken. dat het aantal van 2 300.000 studenten van heden, ln 1960 zal zijn verdubbeld. Dit rapport legt er ook de nadruk op, dat de studie ann de univer siteiten 00 breder basis zal komen, zon der onderscheid ln ras, scxe of finan ciële welstand. Dr. M. G. Baugnlot. Rector van de Vrije Universiteit te Brussel, nam het Belgische Hoger onderwijs onder do loupe, terwijl Prof. Jan B. Kozak, van de Universiteit te Praag, het Tsjechi sche universitaire leven toelichtte, waar ook al een grote toeloop van studenten was geweest. Hij pleite voor snelle op leiding van nieuwe professoren. Hij kon niet voorzien wat de communisüsche heerschappij aan veranderingen teweeg zou brengen, al waalde er een Oosterse wervelstorm door het land Hij hoopte echter, dat het hoge peil van de Tsjechische opvoeding bewaard zou kunnen blijven. Dr. Carstcn Hoeg van Kopenhagen bezag het probleem van de werk-stu- denten, die enerzijds veel armoe leden omdat ze hun studie moesten verdienen doch aan de andere kant veel practl- sche ervaring opdeden. M. André-Alllx besloot de morgen- zitting met zijn visie op het Franse uni versitaire leven. In Frankrijk studeren vele buitenlandse studenten op de Sor- bonne, terwijl er ook vele Fransen hun land uitgaan om in den vreemde hun graad te halen. De mlddagzlttlng In de middagzitting nam allereerst Prof. Veil Kaarlo Merlkoski uit Helsinki het woord. HIJ somde de FLnse studieproblemen op; te veel studenten, te weinig financiën in het zo zwaar geteisterde land. Hij legde het congres de vraag voor of de opleiding van studenten nog langer klassiek moet zijn of moet worden ingericht op de practijk van het leven. Hij bracht dank aan Zweden. Zwit- sciland en Amerika voor de hulp aan de Universiteit van Helsinki geboden. De Hongaar Dr. Georges Szanto zegde dank aan de Unesco, de Nederlandse regering en de Utrechtse universiteit, waaraan zovele Hongaren hebben ge studeerd en nog zullen studeren. Jhr. Mr. C. J. A. de Ranltz van het Departement van O K. en W. roemde de drie vrijheden van de Nederlandse universiteiten: vrijheid van spreken, vrijheid van het wetenschappelijk onder zoek en vrijheid ln de keus van studie, een vrijheid die zijn weerklank vindt in de politieke meningen van zijn land. Dr. E A. Krelken, van het Dep. van onderwijs ln Batavia schilderde dc ver schrikkingen in Insulinde gedurende de Japanse overheersing, waarbij er genoeg gebouwen overbleven om het toenemend aantal studenten te huis vesten. Prof. Victor Martin uit Gcnève drong aan op drie maatregelen ln zijn land: modernisering van de faciliteiten op het gebied der wetenschap, daling van de drukkosten van wetenschappelijke publi caties en ontwikkeling van het beurzen- systeem. Prof. A. J. Currle uit West-Australië noemde de grote afstand van dit wereld deel tot Europa en Amerika een be zwaar, waardoor men geïsoleerd kwam te zitten. Ook ln Australië was meer lust tot studeren tfekomen. Een op de 250 mensen was student. De avondzltting In de openbare avondzitting heeft Dr. George D. Stoddard, president van de Universiteit ln Illinois (USA.) voor een talrijk publiek gesproken over „Nieuwe horizonten ln de universitaire ontwikkeling". Succesrijke première Generaal de Quant f Naar wij vernemen, is de inspec teur der genie van het KNIL gene- raal-majoor C. H. de Quant, die met spoed voor ziekteverlof naar Nederland vertrokken was, aan boord van de Johan van Oldenbar- nevelt overleden. De hoge muren van het kasteel De Haar lichtten fel op tegen de donkere avondhemel en tussen de belde poorten had zich een talrijke menigte verza meld om getuige te zijn van de her leving der Middeleeuwen Weer kwa men ridders terug van de wolvenjacht cn zongen minstrcels hun lied. weer zagen een kasteelheer en zUn casten een kleurrUk spel. Het was een oude legende van De Haar (Heer Gysbert's Boete), die door de heer C. A Schilp, naar een scena rio van de heer Valkestljn. was geschre ven en die door inwoners van Hanr- zuilens en Vleuten werd gespeeld. Daar mee werd voortgegaan op de weg. waar op men in 104R mot het spelen van'de legende van de Hamtoren een eerste schrede had gezet Een dergelijk samen werken van de bewoners moet van gro te betekenis zijn voor eon dorpsgemeen schap Het milieu, waarin de plannen verwerkelijking vonden amateurs, die voor een gedeelte wellicht zelden spelen bepaalde voor een deel na tuurlijk de richting, waarin het spel zich ontwikkelde en het lijkt ons dan ook verstandig van de heer Schilp, die ook do regie had. dat hij het element van kijkspel een belangrijke plaats toe bedeelde in het geheel. HIJ heeft 't spel tot 'n kleurrijk en wisselend leven we ten op te bouwen en waar de tnncrlhke spanning ontbrak, vergoedden sprook jesachtige effecten veel De uiterlijke aankleding was uitste kend verzorgd. zi1 't dan ook dat het goed zou zlln te beseffen dat een mo derne toneelverllchtlng de aanwezig heid van twintigste eeuwse pantalons onder een monnikspij onthult, en voor al met het licht werd vaak een fraaie sfeer geschapen. Maar ook het spel der Haarzullense en Vleutense bevolking droeg taU tot het succes. Over het algemeen was de regisseur er in geslaagd de verschillen de individuele prestaties op een gelhk peil te brengen, al waren er wel enkele zwakke plekken, de major domus was wat monotoon, de abt wat schriel, en Gysbert stond wat al te onbewogen toe te zien naar de dans van het hem steeds achtervolgende fantoom In het derde bedrijf, dat op zichzelf aardige toneel tjes bevatte ontbrak de spanning nogal eens. waardoor dit gedeelte wat brok kelig werd Laten wij. waar dit spel toch vooral uiting ls van de samenwerking van le den van een dorpsgemeenschap, niet te veel vervallen tot de beoordeling van persoonlijke prestaties, maar liever nog vermelden, dat de medewerking van mevrouw Sterk—v d Linden, bij de dansen, van de Kasteelrulters en de Kon Utr Mannenzangver. ..Euterpe", alsmede ook van de vendelzwaalers veel tot het succes heeft bllgedragen Dc talrijke aanwezigen stemden van harte ln met de hulde, welke aan allen die hun aandeel hadden ln het spel werd gebracht De slotvrouwe en enkele da mes kregen fraaie bloemen Als het weer zo gunstig blijft als gis'tcravond zullen op dc belde komende avonden zeker no£ velen willen genieten van dit vooral visueel zo geslaagde feest J v. S. Spreker begon met zf)n verwachting uit te spreken dat een permanente orga nisatie van universiteiten en hoge scho len zou worden gesticht, een plan dat al was uitgedacht in Amerika, waar de „colleges" zich reeds hebben aaneenge sloten Dr. Stoddard ging uitvoerig in op de begrippen wetenschap en cultuur, waartussen geen conflict kan bestaan sinds „de wetenschap elke slag won. die plaats had binnen haar eigen terrein De cultuur moet zich versmelten met de wetenschappelijke vorderingen. Sprekend over een brede basis voor studenten meende Dr. Stoddard dat talent cn intellect gevonden kunnen worden ln alle lagen van de bevolking, bij de armen zowel als bij rijken. Ook hij haalde President Truman s rapport aan. waarin wordt gesproken over een verdubbeling van het huidige aantal studenten ln 1960 De Universiteit moet de jeugd, de wetenschap en de toekomst gewijd zijn. HU deed een beroep op zyn gehoor de universiteiten sterk, nuttig cn vrU te houden. Hoger onderwijs in Duitsland In de vergadering: van Donderdag morgen hebben Unesco-delegatjes verslag gedaan over het hoger on derwijs van hun land. Prof. T. G. B. Osborn van Oxford merkte op dat er 17 universiteiten plus vier vrije universiteiten in het Ver enigd Koninkrijk zijn. Het aantal studenten was in 1947 vergeleken met 1938 toegenomen met 50 Ook in Groot-Brittannië heeft men te kampen met tekorten in de staf en aan materialen. Dr. R. H. Pender uit de Britse zone in Duitsland wees op twee doelstellingen in zijn zone: de doc trines van het naziïsme en mili tairisme te elimineren en de Duit sers te overtuigen van de noodzaak zichzelf te hervormen. Gedurende de laatste drie jaren waren er vele vorderingen gemaakt bij het her stel van het onderwijs. Nog steeds veroorzaakt de geestelijke isolatie grote moeilijkheden. Om deze te voorkomen heeft de controle-com missie een plan ontwikkeld waar bij wetenschappelijke bescheiden, boeken en kranten zullen mogen worden ingevoerd. Mr. Fritz Carsen uit de Ameri kaanse zone in Duitsland besprak de nauwe samenwerking tussen de Amerikanen en Engelsen. Soestdijk was in feeststemming Duizenden belangstellenden ver drongen zich Donderdagmiddag voor het Paleishek te Soestdijk. De belangstelling gold in hoofdzaak het prinselijke gezin. De kinderen van Soest en Baarn. marcheerden onder, geleide en met begeleiding van een militair mu ziekcorps, dat zich op het gazon voor het paleis had opgesteld, in volgorde langs de jarige prinses. Omstreeks 3 uur was het défilé geëindigd. De comité's uit Soest en Baarn, die het bloemencorso hebben geor ganiseerd, hadden prachtige prij zen beschikbaar gesteld. De prijzen werden verworven door: le prijs: Groep van Arkel Insti tuut te Soest: Groep Welpen uit Rotterdam; Paul Batenburg; Bep- pie Uthermohlen; Astrid Meijer. 2e prijs: Marietje Coebergh; Didi Westerduin; Paul Friedrich en Joop Blanken. 3e prijs: Ineke v. d. Leur; Ma- rietje Timmermans; Hans en Plet van Uxem. 4e prijs: Dollie Langzaad en Bram Westerduin. In het Rosarium tegenover het gemeentehuis gaf de Soester Har monie „P.V.O." een geslaagd con- cert. „Apollo" had succes SOEST. De mannenzangver- eniging „Apollo" wist Woensdag j.l. op het Groot Nationaal Zang concours, uitgeschreven door de Chr. Zangvereniging „Hosanna" te Vaassen, in de 2e Afdeling Man nenkoren, beslag te leggen op een le prijs met 342 punten. Boven dien behaalde de heer Albert v. d. Pijl uit Utrecht, dirigent van „Apollo", de 2e dfrecteursprijs. Door de politie is in arrest ge steld een zekere K. D. te Soest, die bij inwoners anthraciet verkocht zender bon, doch vetkolen leverde. De kopers zullen eveneens worden vervolgd. Documenten van Goebbels inzake ons land ontdekt In Berlijn zijn dezer dagen dos siers ontdekt van het propaganda- ministerium van Goebbels. welke voor Nederland belangrijke gege vens bleken te bevatten In ver band daarmede ls het hoofd van de afdeling: bronnenpublicatie van het Rijksbureau voor Oorlogsdocumen tatie. dr. A. E. Cohen, naar Berlijn vertrokken om ter plaatse een na der onderzoek in te stellen. GEEN RUITERS OP RIJWIELPADEN Het ruitertoerisme heeft zich in ons land na de oorlog weer krach tig ontwikkeld, waarbij echter he laas geconstateerd moet worden, dat de ruiters zich herhaaldelijk op paden en terreinen begeven, die wegens hun grote kwetsbaarheid hiertoe ongeschikt zijn In het belang van het rijwleltoe- risme en mede met het oog op de bescherming van het landschap verzoekt de ANWB daarom de rui ters de rijwielpaden te vermijden, alsmede die terreinen, die wegens hun bodembedekking of beplanting uitermate kwetsbaar zijn. Kerknieuws Ned. Herv. Kerk Beroepen te Hagcstcin R C v Put ten te Babvloniënbroek te Minnerts- ga (toez G Taverne te ten Boer te Oosterend op T (toez.) D Zinkstok cand te Amsterdam. Aangenomen naar Glessen-Rljswljk (toer. A N Langhout te Zundert. die bedankte voor ColUnsplaat. Bedankt voor Hedel G Boer te Put ten voor Oosterbierum H Engelsma te Vollenhoven voor DuUendrecht P H. Wuartel te Kethel en Spaland. Geref. Kerken Beroepen te Lutten a d Dedems- vaart C. Bos te Murmerwoude te Jourc J. D Koers, vlootpredikant woonachtig te Noordwyk aan Zee te Suameer H. Rabbcrs te TiJnJe te Aspcrcn en te Krimpen a d Lek G. Meyster. cand. te Rotterdam. Aangenomen naar Maarn G. v Ma rijk. cand te Beekbergen, die bedankte voor Bergambacht Capelle a. d. IJssel, De Gllnd, Meerkerk. Vaassen cn Wa penveld Bedankt voor Drachten (vac. B. Slingcnbcrg) G. Brouwer te Harllngen voor Veendam J v. Harmelcn te Garijp; voor Musselkanaal W H J de Boer te Mtdwolda (O Geref. kerken onderh. art. 31 K.O. Beroepen te Onncn-Haren M. J C. Bosscha te Winschoten te Tlel-Zalt- bommel H Stel te Bolnes-Slikkerveer. Aangenomen naar Rottcrdam-Z.. R. Koelstra te Almelo Chr. Geref. Kerken Beroepen te Hasselt H H Wester terp,. cand te Nieuw-Beets. Evang. Luth. Kerk Benoemd tot Dlaconessenhulspred. mej da. C. L. Dufour te Winschoten. Geref. Gemeenten Beroepen to Goudswaard J W Ker sten cand te Rotterdam te Nieuw- Beyerland J W Kersten, cand te Rot terdam te Nljkerk J. Gagestein cand. te Vlaardingen Vrije Evang- Gemeenten Aangenomen naar Dordrecht H. H. W Zegerius cand te Amsterdam. Bapt. gemeenten Beroepen to 's-Gravenhage G Vcgter te Groningen. Radio-programma Hedenavond 19 00 Nieuws: 19 15 Gevar. progr 19 50 Negerpoëzlc; 20 00 Nieuws: 20 05 Nationale geschenk voor do Koningin;: 20.20 Residentie-orkest: 21.15 Belglsch- Luxcmburgsch progr: 2130 BBC. theater-orkest: 2145 Luisterspel; 2210 Yehudl Mcnuhln; 2215 Avondgebed; 22.30 Olvmp. Spelen; 23 00 Nieuws: 23 15 24.00 Dansmuziek. 19 00 Denk om de bocht; 19.15 Gram. mui.; 19.30 Gesprekken over de Berg rede: 20 00 Nieuws: 20 05 Koor van de Russische kathedraal; 20 30 De komen de assembly: 21 00 Men vraagt: 21 30 Schuldig of onschuldig: 21,50 Op vlcug- len van muziek: 22 00 Bultenl week- overzicl/.; 22.15 Swing and swcot; 22.40 Avondwijding: 23 00 Nieuws; 23 15—24 00 Symph concert Morden HILVERSUM 1: 7.00 Nieuws: 7.15 Verenigde muziekkorpsen; 7 20 Olymp. Spelen; 7 45 Morgengebed: 8.00 Nieuws*. 8.15 Pluk de dag; 9 00 Voor de vrouw; 9 05 Ochtendconcert: 10 00 Voor de kleuters: 10.15 Muziek houdt fit: 11 00 Zonnebloem. 11.45 Boyd Necl Strilkork.: 12 00 Angelus; 12 03 Klaas van Becck: 12 55 Zonnewijzer; 13 00 Reg ultz.; 13 30 Pianorecital; 13 50 Film en toneel: 14 10 Metronole-orkest; 15 45 Bioscooporgel: 16 00 Zangrecital: 16.20 Lezing over Pensioenfonds; 16 30 De schoonheid vin Rendex-vous: 18 15 Journalistiek week overzicht: 18.30 Ree uitz. HILVERSUM II 7 00 Nieuws: 7 15 Grpl.; 8 00 Nieuws: 8 18 Morgenklan ken: 9.30 Waterstanden: 9 35 Symph. orkest, 10 00 Morgenwijding: 10 20 Ra- diofeullleton; 1035 Joh Brams. 11.00 Voor de arbeiders 12 00 Orgelspel; 12 30 Woerpraatje: 12 33 Olymp Spelen: 12 43 Alina de Silva; 13 00 Nieuws: 13 15 Ka lender: 13 20 Frans Wouters: 14 00 Es peranto op school 14 15 Gevar progr 15.00 Olymp Spelen; 18.00 Nieuws; 18 15 Jesse Matthews. Beurs van New York r 4 8 5/8 Aten. 114% 113 Buium. 15% 15 l.an.Pac. 15'i 15% Illin C 39% 39 N.Y uen. 17% Penos.K. 19% Sout.Pac 57% 57 Un.Pac. 90 88% Ait.Cu 182 188'. Am.Can. 82% 84% Am.C&i. 44 ■14 A.ómeit. 59% 59 A l.enl 153% 153% Am. Tot. 3$ 62 Anac.C. 37% Bcthi.b 36% 35% Boelinj.A 24% Ciiryslet 61% Cltv B 37', 37% Consoi. t 24% 24 Dougla: 55 54 Dup N 175% 176", Bastm. K 42 42% (Jen El. 38% 38'/, Oen.Mot. 65 64% 4'8 5 8 üoooyeai 44 43% HudsonM 18% 18% int.Harv 30% 29', .Mekt 31 39% - --- H mt.1 enl Kenn.C MontgW Pack M. Radio C. Rep.M. Keyn. 1 atars H. ahell Un. socony Mand Br M.OII.J. Mudeb. 1exas C. U. Alrcr Uo. Corp 13% 13 Vf 58% 58 55% 54V. 5% 5% 12% 12% 28'/, 28% 38 37". 37% 37^ 41 41 20% 19% 25% 26% 60% 80% 26% 253, 60% 605* 26% 26% 3% .3% Un. Fruit 52 51% USRubD. 45% 46 US Steel 79% 79 Welting 28% 28% Woolw. 46 46 Omzet 830 00C Amsterdamse Effectenbeurs AMSTERDAM. 5 August Met de dag lopen de om zetten od de Amsterdamse effectenbeurs terug Werd vorige week dagelijks nog een bedrag van 1 milllocn gulden nom verhandeld deze weck werd dit nell niet meer bereikt en ciste ren vertegenwoordigde de aandelenomzct slechts een bedrag van I 874.000. Het behoeft geen betoog, dat de betekenis van de beurs ln deze omstandighe den steeds minder wordt en dat de stemming er niet op vooruitgaat Niettemin blijft dc markt goed weer stand bieden, hetgeen duldt op de technisch sterke po sitie. Vandaag lagen de koersen zelfs hier en daar enige punten boven het vo rige slot. zodat per saldo van een Iets vastere stem ming kon worden gespro ken Kon Olie verbeterde tot 344. na opening op 340% maar de hogere koersen brachten geen uitbreiding van de activiteit Meren deels hadden de hoeken een stil voorkomen en bleven de omzetten gering. VrU grote belangstelling ging evenwel uit naar de obliga ties der Indische Tramweg Maatschappijen, waarin zich een open hoek vormde en die vast gestemd waren. Act aandelen Koloniale Bank N I H -bank Ned H M|J. A.K U aand. Ber«n's Jurg v Serkels pal Calvé Delft Cu Jentrale Sulkoi Fokker Van Gelder 4 8 5(8 5'8 E.K. EK I K 95% 97 1301, 131% 131 K. Nd H ovens 205 163% 164% 164", 100% - 125% 125 188 209 171 - 153% - 164 164% 302% 125 Lever Br Ned. Ford Ned Kabelfaht Philips gloeii dito nieuws Wilton Fe ven D Petrol Mij Kon Petr Mij dito nieuw* A'dam Rubbei Bandar Rubbei Dell-Bat RM Oost Java R.M >crhadjadt S R Holl Am Lllr Java-C.-J LUn KNSM Kon Paketv. Sch Unie Rott Lloya 5t. Mij Nederl H V.A Java Cult MU Ned Ind S U Ver Vorat C M Doll-Bat Dell Tabak Senemb. 153% 205 302% 300 301 340% - 291% 254% 255S* 255% 196 313% )3» 140% 112 195% 316% Actieve obUg.: 4-8 5'8 Ned '38 (3%) 3 lito '47 (3%) 3 98'.- Ned '37 3 97% Dollarl "47 3% l0Uk 101% NWS 2% eOit tOÖu 80% Sp eert 100 100'-. N.l '37 A 3 93% >8 93 93 Grootboek 46 Ntet-actlove obligaties A'dam 1 37 J". 99% 99 'sHage 1 '37 3% s9% 99 R'dam le en 3e Ing 1937 3% 100% dito nieuwe x-0% Rdam '38 (3%t t ,C0% 100'Yt Utr. pr '39 2% 100% Utr g, U'37 3%. Pandbrieven - - Amst Hyp tOO 160% 163 Arnh H (3%l 3 94 94 140% Fr Gr H. 3% 3rav Hypb 31* 95% 95 72 Ned Hypb >7 97. Rott Hypb 194 Jtr Hypb 1% 100 100 I6S West Hvpb 7% - 160 181% 165% 184% Industr obUg.-. 169 184% A K U ODt 3% 03% 222 223% 93% 8erghs en J 3% 102% Levers 3% «92% 102»; Werkspoor 3% 103 44% Bt Ptr Mn 3% .02% 102% 140 Kn Ptr Mij 3% '0iyt 102,Y. 154 154% Dell Sprw 3% 87 141 Ned.-Ind Sp3% 70 Nlct-act. aand. A'damse B HU Bank Unie Rott Bank rw Sank Cei 1 Rott Bel Cons Lever 6% c.pr Grootboek '46 Gist en Sp (ab Rott Dr MU Wcrkso Serie A Aniom Nee md Ga» fnternatio Amst Ball MU Dell Sp Mij Ned Ind Sdw voorlopig ge noteerde aand.: Albert Hevn Mij Fin N Vredesteln Ned WaJvisv Zwanenb Org Prolongatie Amer fondsen Anaconda Beth Steel Chrysler Gen Motors intern Nickel Kenneeott Republic Stee' US Steel Phillips Shell Union Tidewater Baltimore Pennsylvania t laten bieden 159H 160 225% 226% 164 174% 174 179 179% 1501; 151% 106% 107»', #5 363 367 367 '51% 151% 100% - 3% 104% - 182 6 26% 26% l 197% .00% 100% 156% 156 114 114 14% 214 2% 66% 31% 7%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2