rr C FANNY NIET TE VERSLAAN? 1 n Karen Harup Olympisch kampioene op de 100 meter rugslag Iedereen verwacht vandaag haar derde kampioenschap v. d. Horst de snelste Ria Nederlandse Nederlands zevental bij de laatste vier ■t Brits elftal in de halve finale Pakistan verdringt Nederland DE CALVEs HINESE PAPEGAAI cfeiï Frits Munnikes ook uitgeschakeld Vrijdag 6 Augustus 1948 S Onze speciale verslaggever schrijft ons uit Londen: IEDEREEN in Wembley spreekt nog over Fanny Blankers-Knen het Hollandse Wonder. Na Emil Zatopek de grootste verrassing bij de Olympische Spelen. Twee gouden medailles heeft zy al meegenomen naar het kamp in Northwood en het rumoer van de sensationele hordenrace, die haar met een handlengte verschil deed winnen van Maureen Gardner, klinkt nog na in het Wembley-stadion, als zij daar al weer als een hinde over de baan gaat, eerst haar serie wint hy de tweehonderd meter en later op de middag de halve finale. En op 't ogenblik, dat u dit leest, heeft Fanny Blankers-Koen misschien al haar derde gouden medaille... In topvorm voor finale op 200 meter Een wondervrouw. die wel over onuitputtelijke reserves moet beschik ken. Op de 200 meter startte Fanny Blan- kers—Koen In de eerste serie, met als sterkste tegenstandsters de Frangaise Sprecher en de Amerikaanse Faggs Fanny won in geen al te fraaie tijd van 25.7 seconden en was 0,3 seconde sneller dan de andere candidaten. die beiden dezelfde tijd noteerden. Wij, op de perstribune, keken een beetje be denkelijk. toen wij Thompson, het snelle meisje uit Jamaica ln 25.6 zagen winnen en de Zuid-Afrikaanse Robb in zelfs 25-3 seconden. Maar bij de halve serie werd alles duidelijk Fanny had zich gespaard Zy kwam aan de start met Patter son (U.S.A.). Thompson (Jamaica», Walker (Eng.), King (Australië). Faugouln (Fr.) en Llghtborn (Ber muda) Het was van Fanny weer een iantastische race, die zij won ln 24 3 sec. Tweede werd Patterson en derde Walker. De andere serie van de halve finale werd gewonnen door Strickland (Australië) en Wil liamson (Eng Vandaag dc finale, die wij met groot vertrouwen tegemoctzlen. Want van alle damesathleten, die gisteren weer aan de start verschenen, was Fanny niet alleen de snelste, maar ook dc lichamelijk sterkste athlete. Zij Is door dc natuur begenadigd. Nooit heeft, een athlete op 30-jarlge leeftijd zo'n prestatie bereikt en wellicht zal het ook nooit weer gebeuren. Dc demi-finales Zeven dames kwamen ln de eerste halve eindstrijd 200 meter met Fanny BlankereKoen op de vierde baan Spoedig had zij haar startachterstand ten aanzien van dc buitenbaan inge haald en zij won met enige meters ver schil. Do nummers 1, 2 en 3 van de halve eindstrijden werden in de eind strijd geplaatst. 1 Fanny Blankere— Koen (Nederland) 24 3 scc 2 Patterson (V S 25 sec. en 3. Walker IGr. Britt.) 25.3 scc. Tweede halve eindstrijd: Nel Karelsc liep hier op de zesde baan met voor haar alleen de Francalse Sprecher en achter haar de Britse athlete Checsc- man. De start van Nel Karelsc was niet vlot genoeg, zodat het lang duurde voor zy op volle snelheid kwam. Zy eindigde op de vyfde plaats en werd uitgescha keld voor de eindstrijd. Het resultaat luidt: 1 en 2 dead heat Williamson (Gr Britt.) cn Strickland (Australië) 24 9 sec 3. Robb (Zuld-Afrlka) 25.1 sec. „Onder-onsjes' De strUd om twee Olympische titels Is gisteren een „onder-onsje" geweest, op de 400 meter tussen de twee Jamalca- negers Wint en Herb Mc. Kcnlcy en op de drie duizend meter steeplc-ehase tus sen de Zweden Hagström, Elmsiter en SJöstrand. Al bij dc seml-flnalc van de 400 meter was duidelijk te zien, dat de strijd zou gaan tussen Wint en Mc. Kcn lcy. Zij wonnen beiden hun serie. Wint met 46.3 sec. en Mc. Kenley met 47.2 seconden. Achter Wint kwamen Curotta (Australië) met 47.2 sec. cn Whitfield (U.S.A.) met 47.4 sec. De Amerikaan Bolcn was met 47.9 sec. de snelste man achter Mc. Kenley en Gulda was derde met 48.3 sec. In de halve finale leek het er even op of Mc. Kenley ging winnen, maar op ongeveer 100 meter voor de eind streep was Wint met zyn lange benen onhoudbaar. Hy won in de tyd van 46.2 seconde en egaliseerde daarmee het olympisch record van de Amerikaan W. Carr, Los Angeles 1932. Mc Kenley noteerde de tijd van 46 4 seconde en de Amerikaan Whitfield werd derde met 46.9 seconde. Het was in het Stadion duidelijk merkbaar, dat op de 3000 meter stceple-chasc enige Zweden mee liepen. want het ..heja-heja" was niet van de lucht. Nu of nooitt dachten de Zweden, die behalve de 50 kilometer snelwandelen en de hlnk-stap-sprong nog geen behoor lijk nummer op hun naam hebben gebracht. De Zweden Hagström en Elmsöter hadden dan ook de hoste kans op de overwinning en die kans werd nog vergroot, doordat de Fransman Pujazon na enkele ronden de stryd moest staken. De Zweden hebben voortdurend aan dc kop getrokken, om beurten de lei ding nemend en zodoende stormden zy onbedreigd op de overwinning af. SJö strand was de beste cn won ln 9 min 5 6 sec. Elmsütcr volgde met 9 min. 8 3 scc. cn uit zesde positie zag Hagström by de eindsprint nog kans om derde to worden Het volkslied, by de huldiging, werd door alle Zweden meegezongen cn nu bleek pas hoeveel zonen van dit Noordciyk ras ln Londen zyn Wel eens gehoord van Lacroissc? Wat voetbal ls onder de sporten, zyn de loopnummers by de athle- tiek Kogelstoters, speerwerpers, ver springers. hoogspringers, zy zyn ..ergens" bezig op het middenveld cn af en toe klatert er een applausje op. wanneer een van die kleine mannetjes met lange linten een byzondero prestatie heeft gemeten Maar niemand let elgeniyk op die ..stiefkinderen" en daarom vind ik het elgeniyk onbillijk, dat z.y alsmaar .ergens" hun nummer moe ten afwerken, terwijl bijvoorbeeld een spel. dat niets met de Spelen te maken heeft, in het middelpunt van de belangstelling wordt gezet Ik heb gistermiddag voor het eerst van m'n leven een spel zien spelen, da» Lacrolsse wordt genoemd. Nieuw kan men het niet bepaald noemen, want het werd al in de achttiende en negen tiende eeuw door de Indianen In Noord- Amerlka gespeeld, maar behalve in Engeland ls het geloof lk In Europa niet bekend. Ik heb mil laten vertellen, dat het Iets geclvillsecrder wordt gespeeld don door de Indianen desalniettemin moest do Engelse keeper met bloedend gezicht van het veld worden gedragen en droe gen de Amerikanen een soort scherm masker Helemaal ongevaariyk is het dus niet ..Lacrolsse" is het best te vergelijken met hockey, doch ln plaats van een ..stick" gebruiken de spelers een stok met een soort vangnet eraan, waarmee met grote behendigheid dc bal wordt gevangen Er mag mee worden gelopen en de tegenstander heeft het recht de bal uit het net te slaan Enfin de Amerikanen wonnen met 54 van de Engelsen cn gezien het geloei ln het Stadion leek het my. dat de Engelse toeschouwers het hiermee niet eens waren. Ook hoogspringen? Het is nog niet zeker, dat Fanny Blankers-Koen bij het hoogspringen zal uitkomen. Zy moest vandaag de finale 200 meter lopen en Zaterdag de 4 x 100 meter estafette. Als zy lichamelijk voldoende zal zijn uitge rust komt onze landgenote ook in het hoogspringen. Doch men wil pas een beslissing nemen op het laatste ogenblik. r*r TT I Ii mmImm ir/69?- - vf-? <1 A "!-i Zonder enige moeite won de tweevoudige Olympisch kampioene Fanny BlankersKoen haar serie in de 200 meter hardlopen voor de Francaise L. Sprecher (688) en de Amerikaanse M. Fagge (725). Haar tijd was 25.7 sec., maar in de demi-finale had zij slechts 24.3 sec. nodig, 0.6 sec. sneller dan de winnares van de andere halve finale. Zal de Nederlandse vlag Vrijdagmiddag opnieuw voor Fanny in top gaan? De avonturen van kapitein Rob De terugkeer van Peer de Schuimer Na afscheid te hebben genomen van kapitein Bloemsma, vervolgt Rob zijn reis en laat enkelo dagen later het anker vallen aan de kust van Zuid-Frankrijk. Wat een prachtige omgeving! Hoge bergen, palmbomen, een spiegelgladde zee cn een lucht, zo blauw, als men alleen hier aan de Rlvièra kan aantreffen. Ginds, op die hoge berg woont prof. Prudon. En kijk, daar is de ge leerde. Hij verwelkomt Rob met een brede arm zwaai. ..Fijn. dat u gekomen bent." zegt hij „Ik heb al enkele dagen naar u uitgekeken „U woont wel erg hoog." zegt Rob „Het ls zeker een hele klimpartij naar uw huls?" Prof. Prudon glimlacht. „Wo behoeven niet tc klimmen," zegt hij. „een lift zal ons naar boven brengen." Nou# daar staat Rob van te kijken. Maar de gelccrdo deelt hem mede, terwijl ze naar boven sulzen, dat Rob nog veel wonderlijker dingen zal zien. „Die kristallen van u zullen dc wetenschap op haar grondvesten doen schudden," zegt hU plechtig Frankrijk met 10 in eerlijke strijd verslapen Ruim tweemaal zoveel toeschouwers als er In de vorige ronde van het Olym pisch voctbaltournool Nederland door Groot Brlttannlë ragen uitschakelen, hebben op het terrein van de profrlub Fulham dc Britse ploec. door met 1—0 van FrankrUk te winnen, de halve elnd- stryd zien bereiken. De meesten van de 45.000 zal het goede spel van de Franse ploeg meer zUn opgevallen dan de schamele over winning der Britten, die op twee uit zonderingen na rechtsback Manning en de Jonge doelman Simpson waren gewond uit de strijd tegen Nederland gekomen hetzelfde elftal hadden op gesteld. dat van Nederland had gewon nen. De Fransen kenden alles van voet bal uitgezonderd schieten aan welk ge brek ril hun nederlaag te wijten heb ben. Zy beschikten verder over een uitstekende doelman, die op spectacu laire manier verschillende moellllke schoten uit zijn doel hield De Britten speelden beter dan tegen Nederland en ook thans speelde linkshalf Fright een bijzondere rol. Het was dan ook zeer passend dat Fright de eer werd gegund he» enige doelpunt van de strltd onbe reikbaar voor de Franse doelman Rou- elle. hoog ln het doel te konnen De toeschouwers hebben Donderdag van een uiterst eerlijke strUd kunnen genie ten. waarin zich geen enkel incident heeft voorgedaan, een stryd. die ook een Nederlands belang had aangezien hy door een Nederlands scheidsrechter. K. J van der Meer. werd geleld. De overige uitslagen waren: Zweden —Korea 12—0 (4—0)- Denemarken—Ita lic 53 (1—0); Turkije—Zuld-Slavië 1—3 (1—1). Dc halve finales De loting voor de halve finales van het Olympisch voetbaltournooi had het volgende resultaat 10 Augustus: DenemarkenZweden: 11 Augustus: Gr RrlttannlëZuid-Sla- vlë Belde wedstrijden worden ln het Wembley-stadion gespeeld. De heer Kessels uit Tilburg, die rlln tweede en laatste serie snelvuurpistool schoot, heeft niet veel geluk gehad. HU schoot drie missers hetgeen hem zo van streek bracht, dat zijn totaal (ma ximum 300 punten) tot een schralo 227 gereduceerd werd. (Van onze speciale verslaggever by de Olympische Spelen te Londen) Karen Harup is Olympisch kampioene op de 100 meter rugslag gewor den. Het was te voorzien dat de drie Nederlandse meisjes, Ria v. d. Horst, Dicky v. Ekris en Groetje Galliard, die zich in de finale 100 meter rugslag hadden geplaatst, geen grote rol zouden spelen in de strijd om deze Olym pische titel. Ondanks dat zij niet tot de eerste drie behoorden, mag Neder land over deze rugslagzwemsters niet ontevreden zijn. Vooral de 15-jarige Ria v. d. Horst toonde dat zij sterk is vooruit gegaan en haar tijd van 1 min. 18.8 sec. houdt vele beloften in voor de toekomst. In het nummer vér springen voor dames, waaraan de wereldkam pioene Fanny BlankersKoen niet deelnam, ging de Olympische titel naar de Hongaarse Gyarmati. die een afstand van 5.695 meter haalde De Nederlandse Nel Karelse klas seerde zich vijfde met een sprong van 5.545 meter. Bob Bonte weerde zich uitstekend De start van de acht finalis ten was goed. Karen Harup lag onmiddellijk voor en keerde na 50 meter het eerste. De drie Nederland se meisjes waren iets achter geko men. Op de tweede baan lag de Deense zwemster nog steeds voor, bedreigd door de Amerikaanse Zim merman en door de Australische Davies. Karen Harup werd Olympisch kampioene en zy kreeg de eerste Zonder te 6pelen ls Nederland Donderdagavond de leiding in groep C van het Olympisch hockeytournooi kwyt geraakt. Pakistan staat thans n.I. met een gclyk puntenaanlal, maar met een beter doelgemiddelde aan de kop Het won met 3—1 van Frankrijk. België werkte zich voorts van de laatste naar de derde plaats door een 21 overwinning op Denemar ken. In deze groep resteren nu nog slechts twee wedstrijden; Nederland Pakistan (om de bovenste plaats» en Frankrijk—België. De laatste wedstrijd is van geen enkel belang meer. De stand luidt: Pakistan 3 3 0 0 14—2 6 Nederland 3 3 0 0 10—2 6 Belgle 3 1 0 2 4—7 2 Frankrijk 3 0 1 2 3—7 1 Denemarken 4 0 1 3 417 1 De winnaar van deze groep komt Maandag a.s. in de halve finale uit tegen de kampioen van groep B (waarschijnlijk Groot Brittannie). Nummer twee uit bovenstaande poule ontmoet in de andere halve finale de winnaar van groep A (.waarschijnlijk India). De verdere uitslagen waren: AfghanistanZwitserland 11 en Gr. Britt.Ver. Staten 11—0. India en Pakistan naar Nederland Naar wij vernemen speelt India een landenwedstrijd tegen het Ne derlands hockey-elftal op Zaterdag 21 Augustus te Amsterdam. Pakis tan komt op 26 Augustus te Den Haag (Houtrust) tegen de Neder landse ploeg uit. Zaterdagavond, zal over Hil versum 1 (301 m) van 18.00— 19.20 uur een reportage door de KJt.O. worden gegeven van de hockeywedstrijd Nederland Pakistan. Strijd om wereldtitel te Amsterdam? In het kader van het Olympische hockeytournooi te Londen op het congres van de federation inter nationale de hockey sur gazon (F.IH onder presidium van onze landgenoot jhr. Quarles van Ufford, dat een dezer dagen te Londen werd gehouden betwijfelde men of Fin land in 1052 in staat zou zijn een Olympisch hockeytournooi «e organi seren aangezien in dat land slecnts I hockeyclub met een terrein be staat on men over ten minste zes be hoorlijke velden dient te beschikken om een Olympisch tournool te doen houden. Mocht Finland niet ln staat zijn een dergelijk tournooi uit te schrijven dan zullen wereldkam pioenschappen voor heren plaats hebben, op .voorstel van India in Amsterdam te organiseren. Dit voorstel werd gedaan, omdat ons land in 1928 op zo'n uitmuntende wijze het Olympisch tournooi had georganiseerd. Ook Denemarken is voor 1952 gegadigde voor deze we reldkampioenschappen. Karei v. d. Meer leidt demi-finale De wedstrijd JoegoslaviëGroot Brit tannie voor de halve finale van het Olympisch voetbaltournooi- wordt geleid door Karei van der Meer. felicitatie in ontvangst te nemen van de kampioene van 1936 Nida Scheffer-Senff. De Nederlandse meisjes hebben hun best gedaan, maar zy konden niet voldoende snel heid ontwikkelen tegen de andere deelneemsters. De uitslag was: 1. Karen Harup (Denemarken) 1 min. 14.4 sec. (rjieuw Olympisch record). 2. Zim merman (V.S.) 1 min. 16 sec. 3. Da- vies (Australië) 1 min. 16.7 sec. 5. Ria van der Horst (Nederland) 1 min. 18.8 sec. 6. Dicky van Ekris (Nederland) 1 min. 18.9 sec. S. Greetje Galliard (Ned.) 1 min. 19.1 sec. Bonte in de halve finale Bob Bonte startte in de tweede serie 200 m. schoolslag met naast zich de vlinderende wereldrecord houder Joe Verdeur. Bob Bonte zwom in dit sterke internationale milieu uitstekend. Verdeur had reeds op de eerste 50 meter de leiding ge nomen met Bonte op de tweede plaats, een van de weinige deelne mers in deze serie, die de orthodoxe slag toepaste. Met zijn sterke been slag heeft Bob Bonte de tweede po sitie uitstekend weten te verdedigen en aangezien uit elke serie de num mers één en twee naar de halve eindstrijden overgingen, boekte onze landgenoot een uitnemend succes. Joe Verdeur werd eerste in de tyd van 2 min. 40 sec., een nieuw Olym pisch record. Bonte werd tweede in 2 min. 48.7 eec. Kees Kievit kon het in de halve eindstrijd 100 meter rugslag heren niet bolwerken. Op de eerste 50 me ter hield hy het tempo aardig by, doch op de laatste baan kreeg hij een inzinking en eindigde als zeven de, zodat hy niet in de eindstrijd werd geplaatst. Zyn tyd was 1 min. 11.3 eec. Nleaw... Reukwerende Crème StOpt op veilige manter transpireren in de armholu. t. B«<Urft de kleding niet prikkelt de huid niet. 2. li onmiddellijk droog. Kan direct na het ontharen worden ge bruikt. 3. Stopt het tranipl- reren gedurende 1-3 dagen i neemt de reui weg. 4. Witte, vetvTtje crème met trine geur. 3. Beichermt Uw kleding tegen traniplratlo- vlekken i maakt toue-oraj overbodig. ARRID ijojseh EARL DERR BIGGERS Een 53 zege op de Zweden bracht onze ploeg in de finale (Van onze speciale verslaggever) Het Nederlands waterpolo-zevental heeft zich bij de laatste vier ge plaatst door een 53 overwinning op Zweden, nadat de ruststand was ingegaan met 11 gelijke stand. Tezamen met Hongaryo, Italië en Belgic zal nu gestreden moeten worden om de Olympische hockeytitel. Aantrekkelijke strijd Br gaat niets boven PUDDING CUSTARD. MAÏZENA ce I» -•»» EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 46 Was het tevoren een bittere, ruwe strijd geweest, nu werd het een wor steling op leven en dood. Er was nieuw talent bij gekomen meer dan talent, bepaald genie. Maydorf hield de kaarten dicht tegen zijn borst gedrukt; zijn gezicht was als uit steen gehouwen. Alsof hij be greep met wien hij te doen had, werd Madden voorzichtig, maar vast besloten. Deze twee vochten bet uit. terwijl Thorn en de jongen achter aan kwamen, als niet-strijdenden. die in een gevecht van reuzen be trokken worden. Na korte tijd kwam Ah Kim hout blokken brengen, en zo het vreemde toneel, dat zijn oog trof. hem al ver baasde, gaf hy daarvan geen enkel teken. Madden beval hem glazen te brengen, en toen hij ze op tafel zette, merkte Bob met gehèime opwinding, dat de speurder vlak bij de lange, op hun werk berekende handen van Slappe Flip kwam. Als die beruchte Maydorf eens wist.. Maar Maydorf's gedachten waren volstrekt niet bij de Philimore paar- len. „Geef op, een kaart", zei hij ge biedend Schril klonk de telefoon door de kamer. Bob s hart stond even stil dat was hij vergeten en nu Na lang wachten zou hij eindelijk spreken met zyn vader terwijl Ruimschotcl speelde ditmaal ach ter, terwijl Korevaar op de plaats vap de Tjikini zwemmen kwam. In de eerste helft was Nederland in deze aantrekkelijke wedstrijd meer in de aanval, doch tot twee maal toe ging een schot tegen de staander en eenmaal schoot Smol naast Het eerste doelpunt kwam van de Zweed Spanberg, die een pa9s van Ake Julin benutte (01). Doch slechts korte tyd daarna speel de Korevaar de bal naar Ruimscho- tel die met een boog de bal in de hoek van het doel werkte (11). Direct na rust kreeg Ruimschotel gelegenheid op te zwemmen en via Korevaar ging de bal weer in het Zweedse doel (21). Geen minuut later kon Korevaar weer inschieten (3-1). De Nederlanders waren natuurlijk enthousiast door deze voorsprong, doch tevens werd daardoor een grote fout gemaakt. De leiding raadde de jongens aan het verder kalm aan te doen, hetgeen zy ook deden, terwyl er nog verscheidene minuten moest worden gespeeld. Het gevolg was dan ook, dat de Zweden daar gebruik van mankten. Rolf Julin kon na een corner met een kopbal in de hoek de stand op 32 brengen en Ake Julin benutte een fout van Korevaar, die zijn tegen stander vrij liet (33). Het idee dat gewonnen moest worden beving de Nederlandse ploeg echter weer en na een prachtige aanval maakte Smol het vierde doel punt. Nogmaals kwamen de Oranje broekjes opzetten en na snmenspel van de drie voorhoedespelcrs ver grootte Van Feggelen de voorsprong tot 53, waarmede het einde kwam. De indeling van de wedstrijden voor de cindstryd poule is als volgt: Vrijdag 19.45 uur Nederland Hongarije (scheidsrechter Scott); 20.20 uur BelgiëItalië; Zaterdag 7 Directeur N.O.C. heeft voedselvergiftiging Over enkele dagen uit het ziekenhuis In het kamp to Uxbrldge, waar een groot aantal Nederlandse deel nemers is ondergebracht, hebben zich enkele gevallen van voedsel vergiftiging voorgedaan, niet onder dc athleten, maar onder officieren van de R.A.F., die leiding geven in het kamp De heer Van Zijll, direc teur van het Nederlands Olympisch Comité, 19 er echter eveneens het slachtoffer van geworden. II(j is op genomen in het Hillingdon-zieken- huls. Naar omstandigheden is zijn toestand redelijk wel en over enkele dagen zal hij ongetwijfeld het zie kenhuis kunnen verlaten. De heer Van Zijll gebruikte Don derdagavond een maaltijd bij de R A F-officieren. Deze maaltijden worden afzonderlijk geserveerd van die der Olympische deelnemers. Zes officieren werden na de maaltijd on wel. Zij werden allen in het zieken huis opgenomen. Hun toestand is met ongunstig. Augustus: 15.30 uur Nederland Italië; 16.15 uur BelgiëHongarije. Greta Anderson bewusteloos De Olympische kampioene op de 100 meter borstcrawl dames, de Deense Greta Anderson, is Don derdagmiddag tydpns het verzwem- men van de derde serie 100 meter borstcrawl, na 200 meter afgelegd te hebben, plotseling bewusteloos ge raakt. De Hongaar Szatmary sprong direct te water. Terwijl de wedstrijd doorging, werd Greta Anderson op de kant ge bracht, daar kwam zij spoedig tot bewustzijn en verklaarde door maagkramp te zyn overvallen. Het is te hopen dat de Deense zwemster morgenavond deel zal kunnen uit maken van de Deense ploeg voor het nummer 4 x 100 meter-estafette. Geringe kansen .voor onze roeiers Ongestuurde Vier van DDS in halve finale Van Suylekom (slag), llnnramnn. Dekker en v. d. Berg (boeg), van Do Delftse Sport, hebben gisteren hun heat in de eerste ronde, met bijna vier hootlengten van Zuid-Slavië ge wonnen in- de tyd van 6 min. 47.1 sec. en zich door dit resultaat een plaats verworven in een der halvo finales, die Zaterdag zal worden ge houden. Daarin zullen o.m. starten do Europese kampioensploeg van Ita lië, de V.S en Groot-Rrittannië De Nederlandse double Scull, Neu- meier en Van der Moer, Europese kampioenen, zijn in de derde ncat van de double scull door de Belgen Piessens cn Collet met anderhalve lengte geslagen. De tijd der Belgen was 6 min. 50.9 sec., die der Willem IIPers 6 min. 56.1 sec. Vandaag kriigen onze landgenoten in de re- parhes een kans z.ich niettemin voor do halve finales te plaatsen. De Delftenaren zullen het hoe gunstig de loting ook mag uitvallen in de halve finale zeer mocilyk krijgen. Van do vier halve finalis ten, die nu reeds hekend zyn, was onze ploeg de zwakste. Italië won zyn heat in de schitterende tyd van 6.34.8. De enig overgebleven Nederlander, de lichtgewicht Frlts Munnikes uit Am sterdam. kwam Donderdagavond ln de vierde ronde van het worstcltournool uit tegen de Hongaar Ferencz. die zlln 3 voorgaande partijen op punten gewon nen had cn drie utrnfpunten telde. Ook Munnikes had drie strafpuntcn- 1 partij gewonnen op touche (3—0) en 1 ver loren op punten met 13 De match werd al beslist toen ze nauweiyks be gonnen was Even tastten d£ twee el kaar af toen zag de Hongaar zijn kans Direct nadat z(j de eindstreep was gepasseerd, kwam Phyllis Marjorie Lightbourn van Bermuda ten val. Met een tweede plaats in haar heat van de 200 meter hardlopen had zij zich reeds een plaats in de halve finale verzekerd. Rode Kruis-man- rten omringen Phyllis met tedere zorg. Slappe Flip er vlak bij zat! Hy zag. dat Madden naar hem keek en stond op. „Voor my. denk ik", zei hy zorge loos. HU gooide zijn kaarten op de tafel. „Ik ben toch uit." Hij ging naar de telefoon en nam de hoorn op. „Hallo. Hallo, vader. Bent u daar?" „Azen", riep Maydorf. „Allemaal voor my?" Madden legde zijn kaar ten neer. zonder zijn tegenpartij aan te zien, en Slappe Flip haalde weer de inzet binnen. „Ja, vader, het is Bob", zei Eden. „Ik ben goed aangekomen logeer nu een paar clagen bij meneer Mad den. Ik wou maar laten weten waar ik was Ja dat is alles. Morgen bel ik u misschien weer op. Goed ge speeld? Ach, wat jammer. Adieu!" Madden vloog op. Zijn gezicht was paars. „Wacht eens!" riep hij. „Ik wou vader alleen maar laten weten, waar ik was", zei Bob opge wekt- Hij ging weer zitten. „Wie moet geven?" Madden smoorde een vloek, en het spel ging door. Bob had inwendig pret. Weer uitstel en nu was het zijn schuld niet Arme Madden! Zijn derde hoopje fiches was snel aan het minderen en met bezorgd heid bedacht hij. dat de nacht nog lang was. en dat tijd er in de woe stijn niet op «aankwam. „Nog eens. en dan val ik uit", zei hij. „Nog eens. en dan vallen we alle maal uit", blafte Madden. Er scheen hem iets geërgerd te hebben. „Laten we het dan nog eens goed doen", zei Maydorf. Het werd goed, een onverwachte strijd tussen Bob en Maydorf. Bob trok. in de flauwe hoop twee paren te vormen, en hij was verrukt, toen hij vier negens kreeg. Misschien had hij moeten beden ken. dat Maydorf gaf. maar dat deed hij niet hij wedde hoog. en het eind was. dat hij verloor. Toen hij zijn kaarten neerlegde, zag hij een boosaardige glimlach op het gelaat van Slappe Flip. „Vier vrouwen", merkte Maydorf op. en spreidde ze uit met het ge baar van een ter zake kundige. „Ik heg altijd geluk bij de dames. Nu zuilen de heren me zeker betalen." Dat deden zij. Bob droeg, zeer te gen zijn zin. zeven en veertig dollar bij Het komt allemaal op de onkos- tenrekening. overpeinsde hij. De heer Maydorf was in een niet onverklaarbare goede stemming. „Een heel prettige avond", merkte hij op. terwijl hij zijn jas aantrok. „Als ik mag, kom ik nog eens to- rug." ..Wel te rusten snauwde Madden. Thorn nam een zaklantaarn van de schrijftafel „Ik breng je tot aan het hek", verklaarde hy. Bob glim lachte Een zaklantaarn bij hel dere maneschijn „Allemachtig aardig van Je", zei de gast .Goedenacht, heren Ik dank u wel." Hij lachte grimmig, toen hij de secretaris naar buiten volgde Madden greep een sigaar, en beet er nijdig het puntje af. „Nu", schreeuwde hij. „Nu", zei Eden kalm „Je bent erg opgeschoten bij je vader, niot?" De jongen lachte „Wat dacht u dan? Dat ik de hele zaak zou be spreken, met die schavuit hier?" „Neen, ipaar je had niet zo vlug moeten afbellen Ik wou hem juist de kamer uit sturen. Nu ga Je je vader nog eens opbellen. i (Wordt vervolgd.) en met een klassieke half bovenarm- greep. gecombineerd met een heup zwaai. legde hij Munnikes onweerstaan baar op belde schouders ln 1 minuut 48 seconden Ook Munnikes Is thnna van verdere deelneming uitgeschakeld Ticnkampl Het klassement na de eerste dag vnn de tienkamp, waarop 5 nummers (100 m.. verspringen, kogelstoten, hoogsprin gen en 400 m werden afgewerkt luidt nis volgt: 1 Kistenmarher (Arg.) 3S97 p 2. Hclnrlch (Frankr 3880 p 3 M.ithias (Ver. Stnteni 3848 p 4 Simmons (Ver. Staten) 3843 p.: 5. Mondschlen (Ver. St.) 3811 p.; 6. Mulllns (Australië) 3717 p. Nieuw wereldrecord Na do tweede on Inntslc dng van hot nummer snelvuur-plstoolschleten luidt het klassement. 1 en Olympisch kam pioen Takace (Hongarije! 580 pnt. (van de 600 mogelijke) nieuw wereld- cn Olympisch record Het oude wereld record stond met 370 punten op naam van de Argentijn Vallentc; 2 Vallcnte (Argentinië» 571 pnt 2 Lundqvist (Zweden) 569 pnt Dcgenschermen De verdere uitslagen van de tweedo ronde dcgenschermen voor equipes lul den: Zwitserland—Argentinië 113; HongarijeNoorwegen 7—7 (door Hon garije gew met 34 tegen 35 ontv tref fers); ItaliëPolen 14—1: Luxemburg Ver. Staten 86; Hongarije—Polen 10—6 Italië—Noorwegen 12—2. Frankrijk Egypte 8—3; Denemarken—Gr Brltan- nlë 84 (en 1 remise): Egypte—Groot Brlttannlë 11—3; Frankrijk—Denemar ken 12—4. De zeilwedstrijden te Torquay De uitslagen van de derde dag der Olympische zeilwedstrijden te Tor quay luiden: 5 w a 11 o W-klasse: 1. Denemarken. 3.54.36.; 2. Canada; 3 Gr. Britt.; 4. Portugal; 5. V.S. 3.58.25; Nederland (do Vries Lentsch) 3.59.25. Firefly 1 Zwitserland 2.3.40; 2. Finland; 3 Denemarken; 4, Italië; 5. Uruguay 2.8.59; 17. Nederland (Dc Jong) 2.16.24. Star 1 Portugal 3 33.11; 2. V.S.; 3 Italia 4. Canada 3.37 02; 5. Nederland (Bob Maas» 3.37.37. mD raken 1. Gr. Britt. 4.25.1; 2. Zweden; 3. Denemarken; 4. Italië; 5. V.S. 4.27.30 7. Nederland (Jonker) 4 47.30. De totaalklassementen na drie ra ces luiden: Swallow 1. Gr. Britt. 2787 p.; 2. Portugal; 3. Canada; 4. Denemarken; 5. Zwe den. 12 Nederland 602 p Firefly VS.; 4. Uruguay; 5. Zwitserland; 9, VS.; 4 Urugay: 5. Zwitserland; 9. Nederland 1562 p. Star I VS. 3010 p.; 2. Italië; 3. Gr. Britt; 4. Portugal; 5. Nederland 2118 p. Draken 1. Zweden 2461 p.; 2. Noorwegen; 3 Denemarken; 4. Finland; 5. Gr. Britt6. Nederland 1218 p. j TUIN KALENDER 6 AUGUSTUS. In Augustus staan de heidevelden in volle boei. Het zijn de struikheide of Calluna vulgaris en de dopheide of Erica letralix, die dan bij millioenen hun zacht lila-rose of lichtpaarse kleu ren tentoonspreiden. Van deze hei- deachtige soorten, die voor de sier- tuin in aanmerking komen, noemen wij hier de Erica vagans, die tob laat in October nog bloeit. Van de Calluna vulgaris bestaan ook vele mooie soorten, o.a. de rode Alportii en de rose Kyance. Men houde er wel rekening mee, dat deze heide- achlige planten van een lichte, vochthoudende grond houden en nooit kalk moeten hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3