Treed je voor treed j e de Dom op SUNLIGHT „Laten we gaan zwemmen! de kreet, die verstomde Om oos heen Lambeth-conferentie over de tijdsproblemen Meer dan 100 meter filosofie Aartsbisschop van Canterbury pleit voor een verenigde kerk ifafkdM Dr. Insinger PRAKTIJK HERVAT H. C. Heideman Beleefd verzoek! 9 WILLEMSE U A. Br ester SCHOUDERTAS Van MAANEN'S LEDERHANDEL U heU nc% een „2)e OpL §{sta&*u).maaJi -ida/un! Eau de Cologne M.O. Handelswetenschappen ZEEP Lekker toater, heus.' maar iedereen huivert; „dat het zo afgrijselijk koud is" ,w ATER, geef ons water!" 99 jy dat was de kreet van de vorige week. toen.... ja, toen het nog zomer leek. „Water om te zwemmen." smeekten de klamme werkers, die 's middags hun twaalf uurtje stikkens-snel naar binnen persten om toch vooral geen vrije Ad te verliezen; kostbare tijd, die *o nuttig kon worden besteed in het lauwe nat van zwembassin, vijver of vaart. „Water'" daverde 't om vijf uur in de straten en honderden jach- tenden ijlden naar de stradsranden. „Water!." klonk het ook 's avonds, zelfs tot in de late uren. omdat de hitte maar niet wilde wijken. „Onze straat" en ook mis schien uw straat vroeg in die dagen om een onweersbui en een plensregen. En die uitgezuchte wens werd harde werkelijkheid, toen plotseling Maandagavond he' getij keerde: barre uren met „wa tersnood" ratelslagen. Weg was de warmte en met haar de zomer. Men leefde op en toonde zich aan de andere kant merkwaardig snel weer hoogston- dankbaar. „Onze straat" tenminste klaagde Dinsdag al steen en been over het Hollands klimaat, „waar je toch maar geen uur van op aan kunt". De werkers doken weer in hun jassen, lieten het twaalf-uurtje weer op winter-toeren naar binnen draaien en fietsten des namiddags weer bedaard naar huis. „Water?," wie vroeg er nog om water? Zwembaden, vijver en vaarten lagen vlak als bij ons het kleed op de vloer. rT* JA, hoe gaat dat hè?" bè- yi toogde onze wetende buur man. ..'t Is precies als met een gramofoon, die halfonderweg af zakt. Dan hoor je ook nog zo'ii beetje tuta tuen dan stop! Voelt u wel?" Nu, dat snapten wij en wij gisten verder zijn bedoeling: in de warme dagen volop geroep om water en Ouden van dagen gaan op stap SOESTERBERG. He! bestuur der Oranjevereniging „Wilhelmina" deelt mede, dat op Zaterdag 28 Augustus weer als vanouds een autotocht voor beiaarden vanaf 65 jaar wordt gehouden. Wat de kroningsdagen betreft, is het de bedoeling om de eerste en de laatste dag van de feestelijkheden tot de belangrijkste te maken. Voorts was men zo 'gelukkig om aan de Postweg een feestterrein gratis ter beschikking te krijgen. Het terrein bij de muziektent, die tijdelijk naar de tuin van „Huis ten Halve" wordt overgebracht zal door het bestuur van het Kath. Militair Tehuis voor de herdenkingssamen komst op 31 Augustus beschikbaar wordt gesteld. dan, als de zon nauwelijks zicht baar is, een slordig gestamel van de enkelen, die de temperatuur daling trotseren en gewoonte-ge trouw elke avond nog een bad nemen. Trouwens, we hebben het zelf gezien en van officiële zijde ge hoord. De zwembassins liggen een goed deel van de dag uitgestorven, stilte hangt er dikwijls tussen de kleedhokjes en bij de duikplank staan de badmeesters soms uren lang te niksen. Want Mei en Juni bleken teleur stellend, slecht weer en dientenge volge heel weinig bezoek. Vorige week natuurlijk een overstelpende drukte, hoewel het record van 1947 niet werd gebroken. DIT is de tragedie van de zwembaden. Dat zij zich de ene dag mogen verheugen in de uitbundige (zonder limiet!) belang stelling van duizenden om de an dere dag plotseling met de nek te wordep aangezien. Terwijl het wa ter dan dikwijls in temperatuur nauwelijks een verandering heeft ondergaan. Beroepskeuze DE tijd dat de ene helft van Nederland de andere helft een examen afneemt ls weer voorbij. Duizenden Jongeren heb ben voorgoed de schooldeuren achter zich dicht geslagen. Met of zonder diploma: zij staan aan een nieuw begin, de meesten aan het begin van de een of andere maatschappelijke loopbaan. En in talrijke gezinnen ls of wordt druk gesproken over de vraag, wat de veelbelovende zoon des huizes worden moet. In veel gevallen is deze vraag in de stad moeilijker te beant woorden dan op het platteland. Het aantal mogelijkheden In de stad ls groter dan ln de provin cie en dus is de keus daar veel eenvoudiger. Anderzijds heeft de stadsjongen meer kansen en kan voor hem lichter een baantje ge vonden worden, waar hij aanleg en ambitie voor heeft. Op het platteland komt het nog zeer vaak voor dat zoonlief, zon der dat daar veel woorden aan verspild worden, de voetsporen van zijn vader gaat volgen. Het is een vanzelfsprekende zaak, dat een beroep van vader op zoon overgaat en vader noch zoon denken er aan, in deze tra ditie enige verandering te bren gen. Of dit Juist ls kan zo niet zon der meer worden gezegd. Ieder geval ls anders en zou op zich zelf bekeken moeten worden. Toch heeft het wellicht enige zin, enkele algemene opmerkingen hierover te maken. HET zou bijvoorbeeld beslist onjuist zijn als alle boeren zoons boer wilden worden. Voor al ln het boerenbedrijf, waar het zozeer aankomt op Jarenlange practlsche ervaring, ligt het voor de hand, dat zij de beste en des kundigste vaklui zullen worden, die van Jongs af aan ln hei be drijf zijn opgegroeid. Bovend.en is de geaardheid van talrijke Jonge boerenzoons zo, det zij zich bezwaarlijk aanpassen in een geheel andere omgeving. Veelal zit hen het boer zijn in het bloed. Zij zouden niet anders willen. En toch het ls al vaker be toogd ons land heeft nu al een overschot aan boeren. Onze landbouw is al veel te veel ver snipperd, tot schade van onze nationale economie, tot schade ook van de boeren zelf. Wij kunnen maar niet luk raak door gaan met het splitsen van de be- fj AAR het 'm eigenlijk in zit, weet niemand maar de Domtoren is in trek. Nu ja, hij valt ook op. als langste stad- en landgenoot en hij legt zonder bezwaar zijn in nerlijk bloot aan de men sen, die er nieuwsgierig naar zijn. En dat zijn er veel: ge middeld 1000 per dag. Woensdag zelfs 1200. Alle maal mensen, die de we reld van boven af willen bezien en hartkloppingen willen kweken, als ze om hoog wentelen. Gisteren was het ook niet miszo druk was het zelfs, dat er in de nauwe frappen-sleuven knopen in het op-en-neer verkeer zaten van lieden die weer naar de normale maat schappij afdaalden en van hen, die naar de hoogste >op streefden. De gewone „struggle for life", zoals u weet. Laten we beneden be ginnen; dat is zo de ge woonte in deze wereld. Het is bijna een stilzwij gende conditie geworden, dat irien op de fiets en per bus arriveert, de fiets tegen de toren zet an ders valt ie om, de fiets bedoelen wij de ijsco man voorbij worstelt en enkele dubbeltjes neertelt bij de torenwachter, die het devies trouw blijft: beneden zitten en geld tellen is beter dan klim- mjen. Dan komen we de ver schillende kapels tegen met. hun rijke historische verledende gidsen zijn er nog steeds vol van. Dan slaan we een heel stuk over de klim is wel lang en vermoeiend, maar op papier kunnen we losjesweg een stukje overslaan. Plotseling staan we dan op een ommegang. De zon prikkelt het oog en aarzelend brengen we ons over de balustrade: Daar beneden leeft Utrecht. Het ziet er nog fris uit na 1900 jaar. Al leen de mensen zijn wat gekrompen, zo van boven af gezien. Merkwaardig, die symboliek. Als je hoog staat, schrompelt de me demens ineen tot een klein nuttig insect dat op petieterige fietsjes, door de mierenhoop scharrelt. Zou dat speelgoedautootje daarginds een veer heb ben. Het ding loopt zo lang. En die duizendpoot. O dat is de tram. Die blauwe torren zijn zeker de Gebru-bussen. Ze heb ben hun bek op de rug zitten; ach ja, de luiken staan open. Kijk eens wat een wolken stof. Aha, dat is de vuilnisman die de conservenblikjes omkeert. Wat een stof. Verre van hygiënisch. Maar als ie daar bovenuit gegroeid bent, deert dat stof niet meer. Steeds hoger, treetje voor treetje. Het carillon. Leuk voor jong en oud. Elk kwartier een melodie tje, een seizoen lang. n seizoenen zijn soms lang en de melodietjes eento nig, maar wat kan het de Domtoren schelen. Als zijn stem maar spreekt, om het mensdom te waar schuwen dat hij naar de eeuwigheid en Utrecht naar de 2000 jaar para deert. Spreekt onze stem ook viet vaak overbodigTen slotte is zo'n Domtoren ook een menselijk ge wrocht. Er zu'len dus menselijke fouten aankle ven. Hij is voor de amechti- gen en hoogte-wezenden te hoog. Ook al fout. Er moest een lift inhangen zucht een buikige slager, die boven drie pond is af gevallen. Maar de Domto ren houdt niet van lift- lafjes. Te modern. Old look is beter. Nog hoger, de trans. IJselijk. Utrecht is een speelgoedkamer gewor den, 'n spatje in de groe ne grazigheid. Negentien eeuwen zeggen nu niets meer. Als je zo hoog bent. verwaast de tijd. Er komt een vierde dimensie, waarvoor nog geen maat is gevonden. De gids wijst op andere spatjes: Loos- drecht, Amersfoort. Mak kelijk voor dc buitenlan ders. Kunnen ze zetten: Aan meneer die-en-die te Utrecht, bij Bilthoven. Weer een contrast dus. Grillig is zo'n uitstapje. Ondersteboven kom je er af. Je hebt de mens klein en machteloos gezien, een nommerOm in dc stijl te blijven van de Olympi sche spelenze moesten rugnummers dragen, dan wist ie wie wie was. Daar van boven gezien vanzelf sprekend. We wentelen naar be neden. En dan kijken we om hang. Daar boven stonden ivij, to ver verheven bo ven dit ondcrwaartse. £n ziet: hoe nietig en een zaam zijn zii nu, die bo ven staan. Hoe onbeteke nend ook, want hun macht strekt niet verder dan die kleine trans. Merkwaardige Dom, 110 meter philosophic. drijven. Dit zou meer en meer lelden tot een verzwakking van onze boerenstand, van onze landbouw in het algemeen. Ook voor de landarbeiders mag het niet vanzelfsprekend meer zijn dat hun zoons ook landarbeiders worden. In de toe komst zal onze landbouw steeds meer gemechaniseerd worden en daardoor vraagt het werk op de akkers steeds minder arbeids krachten. Vooral op de eilanden zal de werkloosheid ln de komen de winter mogelijk weer een probleem zijn: de polderwerken zijn nagenoeg gereed en het dorswerk, waarmee vroeger een hele v/inter was gemoeid, ge beurt nu ln de zomer, met de machine. Nog een ander voorbeeld: bij de binnenschippers is het al net als bij de boeren: de zoons wor den ook schipper. Ook dit ls zeer begrijpelijk maar het ls de vraag of het ook verstandig ls. De toekomst ziet er voor de par ticuliere binnenvaart niet al te rooskleurig uit. Spoor, auto en beurtvaart worden steeds mach tiger en van een ontwikkeling van de wilde binnenvaart ls nog weinig te bespeuren. Of het zou de Stichting Watertransport moe ten zijn, die binnenkort zal wor den opgericht. Maar hiervan zullen de resultaten nog afge wacht moeten worden. D EROEPSKEUZE is een ernstige zaak. Er zal gelet moeten worden op de perspectieven ln de verschillende bedrijfstakken, op conjunctuur-gevoeligheden. Uiteraard spreekt ook de aan leg van de toekomstige arbeids kracht een woordje mee. Daarom verdient het alle aanbeveling, dat meer gebruik gemaakt wordt van de bureaux voor beroeps keuze, die over al deze zaken alle gewenste inlichtingen kun nen verschaffen. Voor ouders die beschikken over bescheiden beurzen wordt de zaak nog moeilijker. Voor hen ls het vaak van het grootste be lang. dat het veertienjarig zoon tje zo gauw mogelijk mee gaat verdienen en iedere betrekking is welkom. Nu is het wel waar dat een buitenstaander gemak kelijk praten heeft en dat ljij niet kan beoordelen, hoeveel min der draagkrachtige gezinnen zich kunnen veroorloven. Maar toch waag ik het. eraan te her inneren, hoe belangrijk een Juis te beroepskeuze, eventueel een verdere scholing ls voor de be trokkene. Alleen in het uiterste geval zal men mogen uitgaan van de stelling het geeft niet wat hij doet, als hij maar wat ver dient. Binnenkort zullen er weer ar beidskrachten over zijn. Het moet wel gezegd worden, dat de kans op werkloosheid in de toe komst weer groot zal worden en zulks betekent dat alleen de besten aan het werk zullen blij ven. OBKE In Lambeth-Palace. de oude burcht, die gebouwd werd in de der tiende eeuw op de Zuidelijke oever van de Theems, juist tegenover het Britse parlementsgebouw, wordt nu een kerkelijke wereldconferentie ge houden. Het is de hoogste vergadering van de Anglicaanse kerk. de Lambeth-Conference, die in achttien jaar niet bijeen is geweest. Alleen bisschoppen en aartsbisschoppen nemen er aan deel. En er zijn er nu meer dan ooit tevoren bij elkaar, nl. 330 van alle kanten der wereld. De Anglicaanse Kerk is de volks, kerk in Engeland en in grote de len van het imperium. Zij vertegen woordigt aanzienlijke kerkelijke ge meenschappen in Amerika, Indië, Burma en China Zij staat in ver binding met volkskerken en vrije kerken in vele andere landen, bijv. met de Zweedse Staatskerk. En bovenal is de Anglicaanse kerk een factor van betekenis in het leven van de Engels sprekende volken en staten. in veel hogere mate dan enig ander kerkgenootschap in enig ander land. De Lambeth-Conferentie heeft geen jurisdictie over de verschil lende Anglicaanse kerken, want deze besturen zich zelf en hebben hun eigen kerkvergaderingen. De Conferentie is één van de vele in stituties, wier betekenis voor vreem delingen zo moeilijk te verstaan is, maar die de verschillende delen van het grote Britse imperium en van de hele Engels-sprekende wereld teza men binden tnt een vrijwillige unie. De Lambeth-Conferentie. die in 1867 voor het eerst tezamen is gekomen, heeft zich altijd bezig gehouden met geloofsvragen en kwesties van prac. ti«che aard Het is tekenend voor alle Anglicaanse Kerken dat zij de kerk en de wereld niet als verschil lende sferen beschouwen De Angli caanse kerk is van oordeel. zo als het opperhoofd van de kerk, de aarfebisschoo van Canterbury het bij de opening van deze confe rentie zei dat een deel van haar godsdienstoefening is zich op te of feren voor de wereld. „Onze hoog ste wens", zo zei de aartsbisschop, ..is nog eens te tonen, dat het Chris telijk Evangelie met zijn bevrij dende kracht en waarheid het con structieve geloof is, dat onze tijd nodig heeft. Zonder Evangelie Zonder het Evangelie kan de mens zich zelf niet vinden, en ook de maatschappij kan niet komen tot een gezonde orde, en de volkeren kunnen geen vrede vinden." De aartsbisschop deelde mede. dat deze Lambeth-Conferentie zal tochten de tijdsprohlemen te be zien van uit een Christelijk ge- zichtspivnt. Tegenover de Lambeth-Conferen tie heeft de aartsbisschop van Can terbury de gedachte aan een vere- niede kerk in een heel ander® con crete vorm naar voren gebracht dan vroeger. Hij was van mening, dat de Engelse vrije kerken zich sedert de dagen van Cromwell zo krach tig hadden ontwikkeld, dat ze geen gevaar zouden lopen hun eigenaar digheden en hun positie te verlie zen. wanneer zij organisatorisch verleend werden met de Angelicanen in een verenigde kerk Hij houdt het er voor, dat de Kerk van Enge land (Church of England) alle Christenen in Engeland zal kunnen omvatten, al houdt men ook gods dienstoefeningen in verschillende kerken, en. in overeenstemming met de tradities, op verschillende wij zen. Want wat vereent is veel ster ker dan wat vroeger de Christenen heeft doen uiteengaan. dat is een WA1A-BEHA Bij het dragen van een WALA- bustehouder bemerkt U pas hoeveel mooier Uw figuur door het volmaakte WALA-model is geworden. Verhoog toch Uw bekoorlijkheid verlang steeds een WALA-BEHA! M.A. RAMSELAAR MANUFACTURENHANDEt, Langestraat SO, Amersfoort - Tel. 6241 UW BELANG fyslpoSSetx 1 c/oxko/0*// ADVERTENTIES Tandarts AFWEZIG van 6—16 AUG. Wil morgen Uw schoenre paratie afhalen. VOLGENDE WEEK ZIJN WIJ WEGENS Vacantie gesloten LEUSDERWEG 27—29 (bij de overweg) AFWEZIG vanaf 7 AUG. tot nadere aankondiging. Adverteer regelmati zo maar gratis voor niets Mevr. NUMAN, Soesterweg 496, is vandaag de gelukkige Bezoekt ook Soesterweg 214. Luxe lederwaren, schoenre paratie, tassenreparatie, schoenvergrootinrichting. em wk de pcacUUqe pciyztK i WtKK&K O.O» Complet, woninginrichting w.o. huiskamer, Salon, slaapkamer met vloerbedekkingen, matrassen, spiralen, enz.; f 2500 en 1250, te besteden in overleg met het bestuur der Stichting; Radlo-gramofoon combinatie, kamer- tapijt. Verder nog 1200 andere prijzen w.o. naaimachine In salonkasf, eetkamer-ameublement, electrische wasmachine met wringer, cassette Gero-zllver, dames- en herenrijwiel, enz. KOOPT VANDAAG NOG ÉÉN OF MEER LOTEN ad f 1.- per stuk. U steunt dan tevens de verwaarloosde jeugd van alle gezindten, alsmede gebrekkigen en ouden van dagen. STICHTING Janskerkhof 18 Utrecht ^Opgericht 1939 r 4«d MloMtf **B riNG 84 17 J«. 1548, 2» Aid A N» 17M Anno. 1789 In dc duinen, op de heide, langs velden en wegen, alom straalt meedogenloos de brandende zon. Hoe weldadig-verfrisscnd is dan de echte BOLDOOT-Eau de Cologne. Adem diep de zuivere geur in en bet Uw slapen en polsen. Ge voelt U weer een ander mens. Geniet van dc natuur en vergeet daarom nooit Uw flacon IMPERIALE Wij stoppen morgenavond tot a.s. Dinsdag over acht dagen. 16 Augustus Morgen nog tot Uw dienst. Langestraat 78. Cursussen te Utrecht en Hllteraum voor beginners, gevorderden en repetitiecursus examen 1949 o.tv. dr. P. G. VAN DE VLIET Sunnamelaan 33, Hilversum. Telefoon 6152 Docenten: W. Dijkstra, mr dra. H. J. W. van Duuren, drs. K. Samson, P. G. Th. Visser; dr P. G. var. de Vliet e.a. UW MAN HEEFT WEER EEN ZONNIG HUMEUR...I Wég met die ergernis van half-ge wassen goedhang een smette loze Sunlight-was aan de lijn! Wrijf wat extra Sunlight Zeep op de extra vuile plekken en ziezelfs deze worden stralend schoonHard boe nen is overbodig! In het zuivere Sunlight-sop gaat 't als vanzelf. Heer lijk, zo'n fris geurende Sunlight-was - en 't goed gaat véél langer mee HEIDER EN HEEL MET Brandts aassessi TE KOOP AANGEBODEN TE HUUK GEVRAAGD Te knop slachtkippen en jonge hanen bij H. v. d. Hei den, Soesterweg 83. 8362 Te koop: goed damesrij wiel en ged. verpleegsters- kleding. w.o. d. bl. mantel, maat 3840. alles z. p. Hei- ligenbergerweg E 13 c. 8374 Beloning! Voor wie twee jong getrouwde mensen aan woonruimte kan helpen, best. uit: een grote kamer; kleine slaapkamer en ver trek als keuken te gebrui ken. Br. no. 8375 bur. van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd een bakkersleer ling, plm 1617 jaar. Fa. C. A. Stoové. Utrechtsestr. 24. Amersfoort. 8353 Gevraagd: net meisje voor dag of dag en nacht, m. huisel. verk. B. de Vette. Dorpsstraat 5, Putten. 8371 DIVERSEN Nieuwe kinderkleding mooi en degelijk ook naar maat en eigen stof. Br. on der No. 8365 bureau van dit blad. Wil dame die huldeblijk boekje van mü overnam dit terug bezorgen Kerling. Scheltemalaan 10. 8363 Plaat3t een BRANDPUNT Dames, wij kunnen U aanbieden zonder punten: corsetten met buiksteun; bustehouders mooie vorm; buikbanden ook op Dok tersadvies. Prijsverlaging van Maatwerk, naar onze bekende prettige pasvorm. Plantsoen W. 11. Tel. 6220. Amersfoort, (nabij Politie bureau-). 8377 14 Kinderopn. in huis in album f 7.50. Reproducties, trouwreportages. Foto's op elk gebied. Archifoto, Ru bensstraat 79, Amersfoort. Tel. 3070. 8361 PERSONEEL AANGEB. Jongedame zag zich gaar ne geplaatst voor hulp bij dame alleen of bej. mensen. Brieven onder No. 8364 bur. van dit blad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4