DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zuid-Wester striemt West-Europa Nederlandse dames triomferen in 4 x 100 meter race Storm eist slachtoffers onder mens en dier „Demilitariseert Jeruzalem", adviseert Bernadotte Nog geen nieuw overleg met Molotof en Stalin Een zomer om nooit te vergeten Een critische Kamer? Prinses legt Rode Kruis-taak neer strijd beheerst de geesten De Duitse kwestie Zo ziet Uschi de Olympische Spelen Wie wordt Kamer voorzitter? Fanny Blankers liep achterstand van meters in Reynaud in strijd met communisten Op mijn Olympische platform staat Fanny No. 1 Snelste vrouw mist de trein Maandag 9 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1092 Opgericht door de Stichting ,.He\ Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnement*- orl]s 31 cent p. w. of f 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BO OR D ER. De Zuid-Wester die Zondag ons land heeft gestriemd, was een deel van het noodweer dat boven geheel West-Europa danig heeft huisgehouden. Op sommige plaatsen kwamen ongekend krachtige windstoten voor en ook de regenval ging de normale verhoudingen verre te buiten. In Londen registreerde men in veertien uren een regenval van 25 millimeter. Zij het ook, dat in ons land op vele plaatsen, onder meer 4oor om vallend geboomte, schade is aan gericht, verlies van mensenlevens bleef gelukkig uit. Op het IJssel- meer geraakten verscheidene scheepjes in nood. Enkele konden door grotere vaartuigen op sleep touw worden genomen en behou den worden binnengebracht. An dere hebben de zaak zelf moeten klaren. Er zijn tot dusverre geen berichten over vermissingen binnen gekomen. Een bijzonder hachelijk avontuur, dat bijna noodlottig was afgelopen, hebben twee jongelui tijdens de storm meegemaakt op de Zuider- pier te IJmuiden. Zij hadden zich in hun onnadenkendheid veel te ver op deze pier gewaagd. Toen zij zich realiseerden in welke positie zij zich bevonden, durfden zij niet meer terug. Zij ontvingen zowel assistentie van een groep burgers die gewapend met reddingslijnen dwars door de overslaande zeeen de waaghalzen naar het strand terug brachten. De „Neeltje Jacoba", die ter assistentie was uitgevaren, be hoefde geen dienst te doen. Scheepvaart stagneert De krachtige wind heeft even eens ten gevolge gehad dat het water van het IJsselmeer in Noord- Oostelijke richting werd opge stuwd. Dit leidde ertoe, dat de Oranjesluizen bij Amsterdam de dienst wegens te lage waterstand hebben moeten staken en dat an derzijds de Friese kust te lijden heeft gehad van zeer hoge water standen. Bij Makkum werden wadden overstroomd, die onder nor male omstandigheden alleen bij zware voor- of najaarsstormen onder water komen. In ver band met de rijke grasgroei op deze gebieden laat men er in de zomer koeien en paarden op weiden. De koeien kon men voor de opkomende vloed tijdig in veiligheid brengen, met de paarden was het moeilijker. De paarden lieten zich niet van gen, maar vluchtten op eigen ini tiatief raar een hoger gelegen stuk land. Ook hier bleken de dieren niet veilig. Het water steeg steeds meer en na korte tijd waren alleen nog maar de paardenkoppen zicht baar. Op die ogenblik gingen jonge inwoners van. Makkum te water om de dieren te helpen. Slechts één paard liet zich vangen. De beide anderen zwommen steeds verder uit de kust. Zij zijn vermoedelijk ver dronken. Bij het minderen en (Van onze Haagse redacteur) HET nieuwe ministerie zal door velen met gemengde gevoelens worden begroet. Welke concessies de betrokken partijen hebben ge daan. zal pas blijken uit de rege ringsverklaring, die Donderdag wordt afgelegd. Onmiddellijk daar na zal het debat over deze verkla ring beginnen en daarna zal de grondwetswijziging aan de orde komen. Het meest opvallend wordt de be noeming van de heer Drees tot mi nister-president geacht. Dat een In disch specialist als mr. Joekes zijn intrede in de regering heeft gedaan, wordt door velen beschouwd als een aanwijzing, dat hoewel mr. Joekes als hoofd van het ministerie van Sociale Zaken optreedt, de P. v. d. A. door de heren Drees en Joekes een belangrijke invloed houden op het beleid inzake Indonesië. Men kan wel als zeker aannemen, dat de kamerfracties, die nu rege ringspartij zijn, zich aanmerkelijk minder gebonden aan de regering zullen betonen dan de K.V.P. en de P. v. d. A. tijdens het kabinet-Beel hebben gedaan. De grondwetswijzi ging loopt thans geen gevaar meer, doch in de overige zaken zal deze regering, naar men in politieke kringen aanneemt, een zeer cri tische kamer tegenover zich vinden. draaien van de wind daalde het water voor de Friese kust snel. Buiten onze grenzen heeft de storm doden geëist. Een Bretonse trawler, die voor een pleziertocht was uitgevaren met dertien opva renden, is in de loop van de nacht van Zaterdag op^ondag bij de in gang van de haven van Perros- Guirec aan de Bretonse kust omge slagen. Er zijn slechts vyf personen gered. Ook het aan een Nederlander toegeschreven jacht „Duenna" is een slachtoffer van de storm ge worden. Van de zes opvarenden is er slechts één, namelijk de 54- jarige Weisselman levend bin nengebracht. Het schip bevond zich oneer weg van Engeland naar Afrika. Men vermoedt dat Weissel man gast was aan boord van een geheel met Engelsen bemand schip. „Ik had dit iverk lief'' In de algemene vergadering van het Rode Kruis, die Zaterdag werd gehouden te Apeldoorn, heeft de prinses-regentes in een korte toe spraak afscheid genomen als voor zitster van deze organisatie. Gaarne greep H.K.H. de gelegen heid aan om te zeggen met hoeveel liefde zij dit werk sinds 1934, toen haar vader was gestorven, had ge daan en hoezeer zij aan het Neder- landsche Roode Kruis was gaan hechten. Helaas zal het Roode Kruiswerk in onze wereld voorlopig nog wel van de meest urgente betekenis blijven, zo zeide zij. De prinses-regentes besloot haar afscheidswoord met de beste wen sen voor het N.R.K. in de hoop, dat zij nog vele malen in deze kring zal mogen vertoeven. Do zes nieuwe ministersdie thans met Mr. Van Schaik in het kabinet zitting vemenwerden Zaterdag op het Palcis Socstdtjk door de Prinses-Regen' tcs beëdigd. Onze foto toont de heren op het bordes van het Palcis. Van links naar rechts: mr. A. M. Joekes, mr. Th. R. Wcijcrs, prof. dr. F. J. Th. Rut ten. mr. W, FSchokking, mr. D. U. Stikker en mr. E. M. A. Sassen. VyPPQ YiflflY niPimiP totaal der vluchtelingen be- V iVVd UUUI tllCUWC draagt driehonderdduizend. Zij moeten grotendeels de nacht onder de openlucht door brengen wegens gebrek aan huisvesting. Hun voed selpositie laat veel te wensen over en ook het gebrek aan hygiëne on der hen baart de doktoren veel zorg. Reeds zijn er onder de hon derdduizenden vluchtelingen in de heuvelen van Judea gevallen van typhus geconstateerd. Elke nacht sterven kinderen en ouden van dagen, die aan hun lot zijn overge laten. RHODES, 8-8 (Reuter). „De- militarisatie van Jeruzalem zou het beste zijn in de huidige gespannen toestand, die het bestand tussen Joden en Arabieren in Palestina kenmerkt", aldus graaf Bernadotte, bemiddelaar der V.N. voor Palesti na, in zijn jongste rapport. „De huidige toestand is een gevolg van het gebrek aan vertrouwen tussen Joden en Arabieren en van de vrees, dat de vijandelijkheden mis schien binnenkort hervat worden". Een minstens even urgent vraag stuk is dat van de Arabische vluchtelingen. Sir Raphael Cilento, die in gezelschap van grr.af Ber nadotte een reis door het toneel van de Joods-Arabische stnjd heeft gemaakt, vergeleek hun omstan digheden met die van de slachtof fers van de aardbeving in San Francisco of die van de overstro mingsrampen in Japan en China, In September wederom overleg der Benelux? Naar van Belgische gezagheb bende zijde is meegedeeld, zal er waarschijnlijk in September een nieuwe bijeenkomst der Bcnelux- landen gehouden worden. Op 19 Augustus komen de experts der Benelux-landen samen en zal voorgesteld worden om een Bene lux kabinetsbijeenkomst te houden. .M/SSCWB* WLoCPEtl Mj THST TXJTCH W0NW fff I9O0-- Vf>f>RrfS) 2nty ErfTHOUSIrtsTB A&SET/- ve vonKEüe Serie*; cosCERt) Bfs^t 1VHSS LWDóerrifen OP -AL UoesroteVDE- "E* ttKXSSTMJKr... BESLOB VIER MAAL GOUD VOOR FANNY! Nu de Tweede Kamer in mr. Van Schaik zijn voorzitter verliest, komt de vraag naar voren wie hem in deze functie zal opvolgen. Legt men in Katholieke kringen zijn oor te luisteren, dan hoort men nog al eens de naam noemen van mr. Kortenhorst, die echter in andere hoeken van de Kamer veel waar dering heeft verspeeld. Vandaar dat op het ogenblik meer gedacht wordt aan mr. F. J. H. Bachg en aan de voorzitter van de K.V.P., de heer W. J. Andr?essen. Het lijkt waarschijnlijk dat de heer Andriessen Kamervoorzitter- zal worden, vooral omdat dr. Beel waarschijnlijk naar Indonesië zal vertrekken. Naar verluidt zou binnenkort Dr. Van Mook zijn functie neerleggen. Een college van drie zou zijn functie overnemen. Dit college zou bestaan uit de heren Dr. Beel, generaal Spoor en een deskundlgo voor finan ciële aangelegenheden. (Van onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen) OP de laatste athletickdag van de Olympische Spelen hebben 84.000 mensen waarschijnlijk ook wel voor 't laatst Fanny Blankers Koen, „the flying Dutch woman" gezien. Reeds gedecoreerd met drie gouden medailles heeft zij de record-prestatie van Jesse Owens ge ëvenaard door er bij de estafette nog een vierde aan toe te voegen. En weer dus ging op Wembley de Hollandse driekleur in top, weer was er uitgelaten blijdschap in het Hollandse kamp. Even daarvóór had het Nederlandse polo-zevental een verbitterde strijd uitgevochten tegen de Azurri's. Karei Lotsy heeft geprobeerd, onze zwemmers er doorheen te slepen, maar de Italianen waren te sterk. Het werd een nederlaag, maar doordat België verloor van Hongarije, kwamen we toch, als derde op het Olympisch platform. Op de laatste atbletiek- en zwemdag dus nog een gouden en een bronzen medaille. Holland sprak een woordje mee! Onze heren op de laatste plaats De laatste dag in Wembley heeft voor een pakkend slot gezorgd, na een week van ge beurtenissen, die in spanning en aantrekkelijkheid al moei lijk meer waren te overtref fen. Voor ons was er natuur lijk in de eerste plaats de da mes-estafette, waarvoor Fan ny het hoogspringen (óók een zekere kans op de gouden me daille) heeft laten lopen. Sym pathiek van Fanny om niet alleen aan zichzelf te denken! Zonder haar machtige steun op de laatste honderd meter van de estafette zou Australië met de eer zijn gaan strijken. Want toen Fanny het stokje overnam van Gerda v. d. Ka deKoudijs, was de Austra lische King al weg en alleen de lange, machtige gespierde benen van Fanny waren in staat de achterstand in te lo pen en met duidelijke voor sprong zegevierend door de fi nish te gaan. De Nederlandse dames hebben in de viermaal 100 meter estafette met een tijd van 47.5 sec. vóór Dene marken en de Verenigde Staten de eerste prijs behaald. De vier win naressen van de gouden medaille mevr. Xenia Stadtde Jong, Mevr. Nellie WitziersTimmer, Mevr. Gerda van der KadeKoudijs en Mevr. Fanfiy BlankersKoen tij dens het spelen v«n het Wilhelmus te harer ere op de tribune der prijswinnaars Van binnen naar buitenbaan gere kend. stelden zich de volgende ploegen op: Australië, Canada, Gr. Brittannie. Oostenrijk, Nederland en Denemarken. Xenia StadtDc Jong was goed weg, de aanvangssnelheid was niet zo groot maar zij raakte niet ach ter. Een zeer slechte wissel voor Nederland met Nellie Witziers Timmer, de tweede wissel met Gerda van der Kade-Koudijs was stukken beter. Niettemin was Ne derland achter geraakt en toen de Rotterdamse het stokje overgaf aan Fanny Blankers-Koen lag Australië een paar meter vóór en ook de Deense ploeg vertrok nog voor de laatste 100 meter met een voorsprong. Maar Fanny wist haar achter stand schitterend in tc halen op het Australische meisje King en met gering, doch duidelijk verschil ging zij als eerste door de finish, voor de vierde maal een Olympi sche titel veroverend. De uitslag luidt: 1. Nederland 47.5 sec. (nieuw Nederlands re cord) 2. Australië 47.6 sec., 3. Ca nada 47.8 sec., 4. Groot Brittan- nië 48 sec., 5. Denemarken 48-2 sec. en 6. Oostenrijk 49,2 sec. In de finale 4x100 meter heren estafette startten van binnen naar buitenbaan: Hongarije, Nederland, V.S., Groot-Brittannië, Italië en op de buitenbaan Canada. De wissels van de Nederlandse ploeg waren niet zo vloeiend, maar aangezien het bij de andere ploe gen ook niet zo bijzonder vlotte begon Lammers aan de laatste 100 meter nog als vierde. Hij werd door Canada en Hongarije echter gepasseerd zodat onze landgenoten als laatsten eindigden. Hoewel met schaafwonden over dekt zou Hijzelendoorn vandaag te Heme Hill in de sprint starten. Voorts zou Nederland vertegen woordigd worden in het tandem nummer 2.000 meter. Volgens een diplomatiek waar nemer van Reuter te Moskou heb ben de besprekingen aldaar tussen Molotof en Stalin enerzijds en ver tegenwoordigers van de Westelijke mogendheden anderzijds, tot dus verre als enig effect gehad dat men zich is gaan realiseren dat het con flict van minder eenvoudige struc tuur is, dan men aanvankelijk wel meende. Er is komen vast te staan, aldus dezelfde waarnemer, dat de Sow- jet-regering blijkbaar graag wil onderhandelen. Dit beschouwt men terecht als een winstpunt. Omtrent het tijdstip waarop men opnieuw bijeen zal komen is, althans yi het openbaar, nog geen beslissing ge nomen. Evenmin als er officieel iets bekend is geworden over de in houd van het besprokene. Een hooggeplaatst Sowjet-Rus- sisch politiek functionaris in de Oostelijke zone van Duitsland heeft als zijn mening omtrent de confe rentie verklaard, dat deze vier pun ten heeft omvat, ten eerste de Ber- lijnse kwestie, ten tweede dc West- Duitse staatkundige consolidatie, ten derde de afwikkeling van de Duitse schadevergoeding en ten vierde de politieke toekomst van Duitsland. Volgens deze zegsman zou op het punt van Berlijn althans een basis zijn gevonden voor een voorlopige overeenkomst. Op het punt der schadevergoe dingen staat de Sowjet-Unie nog steeds op het standpunt dat hiervoor de overeenkomst van Potsdam onverkort dc richtlijn moet zijn. De toekomstige sta tus van Duitsland acht de Sowjet-Unie, nog steeds vol gens de hiervoor genoemde functionaris, van dermate groot belang, dat voor deze kwestie een speciale conferentie van de ministers van buitenlandse za ken der Grote Vier nodig zou zijn. Intussen heeft men te Londen het weekend gebruikt om het interim rapport te bestuderen over de tot dusver gevoerde besprekingen te Moskou. Men weigert zich uit te laten over de perspectieven, die de onderhandelingen bieden, daar deze nog geenszins afgesloten zijn. Terwijl de conferenties voort duren raakt de toestand in Berlijn van kwaad tot erger. Ondanks het record dat de Anglo-Amerikanen Zaterdag vestigden bij hun bevoor rading van deze stad, met voedsel en steenkool, hebben zij toch moe ten besluiten de rantsoenen van gas en electriciteit nog meer tc ver minderen met het doel dagelijks 1400 ton kolen uit tc sparen Elcc- trische kookapparatcn zullen nog slechts op halve kracht kunnen branden; tussen 21 uur en 5 uur van de volgende morgen zal dc gasvoorziening geheel gestaakt worden en gasverlichting van dc straten komt geheel tc vervallen. Machtigingswetten in Franse Kamer Paul Reynaud, dc minister van Financiën in het Franse kabinet heeft bij dc behandeling van zijn verzoek tot machtigingen om de staatsfinanciën in evenwicht te brengen zware strijd moeten leve ren tegen de communisten. Dc laatsten zijn zowel in als buiten het parlement eer. felle campagne te gen Reynaud begonnen. Een po ging van de communisten om Rcy- nauds machtigingsontwerp bij voorbaat van dc baan tc helpen leed echter schipbreuk, toen de Kamer met 386 tegen 201 stemmen de motie van deze ïijdc. om het wetsontwerp van de agenda af te voeren verwierp. Tot degenen die de communistische motie steunden behoorden enkele Gaullisten. De Kamer is Zondag de gehele dag in speciale zitting bijeen geweest om zich te beraden over het ontwerp van Reynaud. Men is echter niet gereed gekomen met het wetsont werp. De zitting wordt derhalve heden voortgezet. Nederlagen voor Griekse partisancn Het radiostation van de Griekse rege ring meldt dat de regeringstroepen de laatste dagen aanzienlijke successen hebben geboekt. Ook uit het radiostation van dc rebellen-generaal Markos blijkt, dat de regeringstroepen zijn doorgebroken aan de Albaansc grens Hoewel de partisancn er .aan spraak op maken dat zij dc regerings troepen zeer zu verliezen hebben berokkend. blljU'^oJi uit de woorden keus van de radloultzcnding. dat de partisancn zich hebben moeten terug trekken Onze speciale verslaggever bij de Olympische Spelen, schrijft ons: JA/U hebben een week achter de rug. die Holland, ons kleine vv landje na Amerika de grootste triomfen heeft gebracht. Vijf gouden medailles drie voor Fanny BlankersKoen persoon lijk, cón voor Fanny, samen met Gerda v. d. KadeKoudijs, Xenia Stadt de Jongh en WitziersTimmer; één voor Nel van Vliet en vijf bronzen medailles, twee voor Slijkhuis, één voor Wies Vaessen, één voor dc waterpolo-ploeg en één voor de estafette-zwemsters: Schuhmacher, Hannie Termeulcn. Margo Marsman en Wies Vaessen. Het geld, voor de uitzending van onze athleten en zwemsters naar Londen was goed besteed. Het was een week van hoogtepunten in de sport, die ons vol komen hebben verzoend met. de ietwat gebrekkige organisatie van het Engels Olympisch Comité. Klachten over het vervoer het eten, komen op de tweede plaats. De moeilijkheden waren hinderlijk, achter de schermen, maar belangrijk zijn toch eigen lijk alleen maar de prestaties. Als er prijzen zouden worden uitgedeeld voor de beste pres tatie. dan zou ik wel weten, wie daarvoor in aanmerking zou komen. Er is één Hollandse naam, die in Engeland blijft voort leven: Fennie BlenkersKoecn Zij hebben moeite met onze a- en oe-klank, maar iedereen spreekt over haar. De Engelse journalisten raken niet uitgepraat over „haar gouden, blonde haren, die wapperen in de wind", over haar twee kinderen, die ook athleet willen worden en zelfs een cynicus als Peter Wilson van de Sunday Pictorial", die vrouwelijke athleten vergeleek met figuranten in een film van Boris Karloff, heeft zich gewon nen moeten geven. En als ik dan nog een keus moet maken in haar topprestaties, dan geloof ik. dat zij de gouden medaille met brillonten verdiend heeft voor de middag, toen zij als een zwa luw over de horden vloog. Mijn tweede prijs is voor Zatopek, de luitenant uit het Tsje chische leger, in de eerste plaats voor zijn machtige prestatie op de 10.000 meter en in de tweede plaats voor de onvergetelijke ogenblikken aan het slot van de 5000 meter. Bij elke volgende Olympiade zal er over dat moment worden geschreven, toen Zatopek met z'n rechterhand tegen z'n borst gedrukt alsof hij oxygeen in z'n longen pompte, Slijkhuis voorbijging en net enkele meters te kort kwam om Gaston Reiff te verslaan. Een onvergetelijk moment uit een onvergetelijke race. En op de derde plaats van mijn Olympisch platform zou ik willen plaatsen die schooljongen uit Califomië. Bob Mathias, die na bijna twaalf uur strijd de tienkamp heeft gewonnen. Een machtige strijd, waarvan het publiek zo goed als niets heeft ge merkt, want wie kijkt, wanneer fameuze renners als Mei Patton, Dillard, Mc. Kenley, Wint in de baan zijn, naar wat zich daar bezijden afspeelt, bij polsstok hoogspringen of kogelstoten of speerwerpen En dancpasseert er een cavalcade voor m'n oog van de beste athleten van de wereld: Amerikanen, Zweden, Finnen, Belgen, Canadezen blanken en bruinen en geen wanklank, die de sportieve Olympische sfeer heeft verstoord Nederlandse successen in Londen Damcscstafcttcploeg (Xenia Stadt—Dc Jongh. Nclllc Witziers Timmer, Gerda van der Kade Koudijs cn Fanny Blankers Koen) wint gouden medaille op 4 x 100 m. In 47.5 sec. (Nlcttw Ncd. record, oud 47.7 sec.). Hcrcn-cstafclteplocg. vijfdo in finale 4 x 100 in. in 41.9 sec. Bob Bonte eindigt achtste in fi nale 200 m. schoolslag heren in 2 min. 47.G sec. Nederlands hockcy-clftal werd tweede In groep C en plaatste zich hierdoor in dc finale. De erelijst De volgende Olympische kam pioenen werden Zaterdag bekend gemaukt: 4 x 100 meter hardlopen dames: Nederland 47.5 sec. Hoogspringen dames: Allco Coachman (Ver. Staten) 1.C8 nie ter. nieuw Olympisch record (oud record 1.G5, Shilcy, V.S. cn Dl - driekson. V.S., 1932 Los Angelos). 4 x 100 meter lieren: Groot Brit tannie (McCorquodalc. Gregory, Jones cn Arclicr) 41J sec. 4 x 400 meter heren: Verenigde Staten (Cochran, Bourland. Harm- den en Whitfield) 3 min. 10.4 sec. Marathon: Cabrora (Argentinië) 2 uur 34 min. 51.G sec. 10.000 meter snelwandelen: Ml- kaclsson (Zweden) 45 min. 13.2 sec., nieuw Olympisch record (oud record 46.28 4. Goulding. Can.. 1912 Stockholm). 400 meter borstcrawl dames: Ann Curtis (Ver. Staten) 5 min. 17.8 sec., nieuw Olympisch record (oud record 5.25.7, Karen Harup, Den.. G-8-'48) 200 meter schoolslag horen: Joo Yerdcur (Ver. Staten) 2 min. 39.3 sec., nieuw Olympisch record (oud record 2.40, Verdeur, 5-8-'48). 1500 meter vrije slag heren: MacLanc (Ver. Stat' 19 min. 18.5 sec. Waterpolo: Italië. Fanny Blankers komt vandaag thuis Ondanks de berichten, dat Fanny BlankersKoen eerst heden in on3 land zou aankomen, hebben enige duizenden Amsterdammers zich Zon dagavond naar dc Haarlemmermeer- straat. waar dc athlete woont, bege ven. De mcestcn hunner waren in de rotsvaste overtuiging, dat Fanny toch Zondag zou aankomen on dat alle be richten. die het tegendeel beweerden, als een afleidingsmanoeuvre waren bestemd. Hoe ook. de kans. dat Fan ny z o u kunnen komen was voor hen reeds aanleiding om naar dit ver af gelegen deel der stad te tijgen. Tegen elf uur zag het in dc omgeving van het huis van de familie Blankers nog zwart van dc mensen. Maar de snelste sprintster ter we reld was ditmaal tc langzaam ge weest. Zij miste in Londen de trein en met haar alle andere dames. Zo is Jan Blankers met de heren- athletcn Zondagavond alleen in Ne derland aangekomen. Wat was cr gebeurd? Het vervoer van Northwood naar Londen klopte Zondagmorgen niet precies en het gevolg was, dat de dames veel cn veel te laat van Northwood vertrok ken. Dc damcs-athlcten komen nu he den in Nederland aan. Onze zwem ploeg en dc watcrpolospclers ver trekken vanavond uit Londen en ar riveren Dinsdagochtend in Neder land. „BlankersKocn"-glndiool Terwijl de duizenden gisteravond tevergeefs stonden tc wachten op Fanny kwam uit Beverwijk het be richt. dat ons land thans ccn ..Fanny Blankers—Kocn"-gladiool bezit De bloem is gekweekt door de firma H. van Bragt uit Beverwijk cn heeft een zacht lila kleur. De gladiool is te be wonderen op dc Handel-, industrie- en tuinbouw-tentoonstelling, die ter gelegenheid van het G50-jarig bestaan van Beverwijk aldaar wordt gehou den. Nieuwe Marshall dollars voor ons land Voor negen Europese landen, China en Triest is in het kader van het plan-Marshall opnieuw aan koopmachtiging verleend tot een totaalbedrag van 94.102.499 dollar. Nederland krijgt van de nieuwe toewijzing een bedrag van 3.689.770 dollar. De volgende pro ducten kunnen hiervoor worden gekocht: talk voor 660.000 dollar, lijnolie (uit Canader) voor 837.500 dollar, lijnzaad (uit Mexico) voor 1.500.000 dollar, tarwe voor 407.730 dollar en katoenen garens voor 1.100.000 dollar. Sedert de inwerkingtreding van het Marshall-plan is aan Nederland in totaal toegewezen 63.257.916 dol lar. Italië won het waterpolo-tournooi. De Italianen met de Hongaren en ons Nederlands zevental op de derde plaats op de ere-tribune der over winnaars. Min.-president Drees bij Prinses Naar wij vernemen zal de prinses- regentes heden op het palcis Socstdijk de minister-president de heer W. Drees ontvangen. Weerbericht VERDER AFNEMENDE WIND Weersverwachting geldig tot Dinsdag avond. Wisselend bewolkt met enkele plaatselij ke regenbuien, hier en daar met onweer. Weinig verandering ln temperatuur. In het Noorden van het land matige tot Zwakke wind uit Westelijke richtingen, ln het Zuiden van het land meest zwakke cn later veranderlijke wind. 10 Aug.: Zon op 5.15. onder 20.14; maan op 12.21, onder 2221.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1