DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Ik ben door Molotof ontvangen" Joden en Arabieren nog steeds onverzoenlijk Westerse gezanten zwijgzaam na drie uur praten in het Kremlin Maar Israels consolidatie schrijdt voort Fanny in Hoek van Holland hartelijk verwelkomd Nederland leent in Amerika voor scheepsaankopen Duel USA-USSR een dag rust Reynauds wet moet hordenlopen Deens jacht onder Ameland vergaan Bemadotte rapporteert: Efficiënter vervoer over de weg zal productieproces ten goede komen Welke taak krijgt mr. Van Schaik? Debatten beginnen Vrijdag Wereldbank heeft lof voor solide beleid van ondernemingen Dinsdag 10 Augustus 1943 Achtste jaargang, No. 1093 Opgericht door de Stichting Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank - Postbus 9 Ahonnements- ->rl|s 31 cent p. w. of 4.— p kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. PR BOORDER Maandagmiddag om kwart voor vijf reden andermaal de auto's van de gezanten van Amerika. .Engeland en Frank rijk in Moskou de poort van het Kremlin binnen om hen voor de derde maal binnen enkele dagen te brengen naar een bespreking, die zij in de daarop volgende drie uur zou den hebben met Molotof, de minister van buitenlandse zaken van de Sowjet-Unie. Belgrado De Don^tuconferentie, welke mo menteel te Belgrado wordt gehou den ls Maandag onderbroken, om de Britse. Franse en Amerikaanse delegaties gelegenheid te geven hun amendementen op de Sowjet-for- mule over de controle op de Donau op te stellen. Zoals men zich zal herinneren wenst de Sowjet l'me, dat de contróle op de rivier alleen in handen zal z(|n van de oeversta- ten, met uitsluiting derhalve van de drie genoemde Westelijke mogend heden Intussen heeft de Itauaanse minister van buitenlandse zaken. fraaf Sforza een nota ingezonden, Ij de conferentie waarin ook dit land verklaart, gehoord te willen worden In de Donau-aangelegen- heden. Het Italiaanse verzoek zal door de Amerikaanse delegatie In Belgrado worden ingediend en ver dedigd. Toen de Franse Kamer Maandag te middernacht uiteen ging was men ten gevolge van obstructie van communisti sche zijde nog niet geslaagd in de vol ledige behandeling van de machtigings wet Reynaud. De wet moet dienen tot herstel van het evenwicht in dc Franse begroting. De vergadering is op dat tijd stip verdaagd tot hedenmorgen elf uur. Intussen Is het volgens politieke waarnemers te Parijs zeer waar schijnlijk. dat Reynaud's wet wordt aangenomen, nu de minister door een wijziging van een der paragra fen van de wet het parlement In zoverre tegemoet is gekomen, dat niet hij. doch do volksvertegen woordiging het recht zal bezitten de maatstaven voor bepaalde belastin gen te wijzigen. Ten einde de behandeling van de wet te vertragen, hebben de communisten tot dusverre reeds meer dan vijftig amendementen ingediend, die weliswaar worden verworpen, maar desondanks zeer vee! van de tijd van Kamer en regering in beslag nemen. Toen de gezanten, om zes minu ten voor acht, dus drie uur later zich weer naar hun automobielen begaven, schenen zij in opgewekte stemming, zonder nochtans behoef te te gevoelen zich te uiten over het besprokene. De Amerikaanse gezant, generaal Walter Bedell Smith zeide slechts, met iets van ironie in zijn stem: ;,Ik ben door' Molotof ontvangen." Na het onderhoud met Molotof hebben de gezanten, te weten Be dell Smith voor de Verenigde Sta ten, Frank Roberts voor Groot Brittannië en Yves Chataigneau voor Frankrijk, zich naar de Brit se ambassade begeven, waar zij met hun naaste medewerkers het resultaat van het besprokene me* Molotof en de perspectieven daar van hebben onderzocht. Politiek ingewijden menen, on danks de officiële zwijgzaamheid, dat de vergadering van Maandagavond heeft moeten dienen om van Molotof het Russische antwoord te vernemen op de voorstellen die de Westelijke vertegenwoordigers in de er aan voorafgegane besprekingen hebben gedaan. Kloof verdiept zich Intussen hebben tot nu toe de Mos- kouse besprekingen geen enkele in vloed uitgeoefend op de voorberei ding van een grondwet voor West- Duitsland. Evenmin tekent zich in Berlijn een gunstig licht als gevolg van het over leg te Moskou af. Integendeel: na de splitsing in liet Berlijnse politie apparaat, ls nu ook een breuk nabij in de Berlijnse voedselvoorziening. De crisis is ontstaan, doordat de Sowjet-autoriteiten de employé's uit het Westen van de stad. die bij de diensten voor voedselvoorziening werkzaam zijn, de toegang tot de bu reaux. voorzover deze in de Russi sche zone zijn gelegen, hebben ge weigerd. De Westelijke geallieerden stellen zich op het standpunt, dat de kwes tie van de voedselvoorziening even als die van de politie een zuiver Duitse, plaatselijke aangelegenheid is. waarover de Berlijnse gemeente raad heeft te bevissen. Deze is Maan dagmiddag in speciale zitting bijeen geweest. Uitgeputte bemanning zwemt 4 km naar kust Het 10 ton metende Deense plezier jacht „Agathe" is Maandagmorgen op de Zuidkust van Ameland vergaan. Alle opvarenden, drie vrouwen en twee man nen, zijn behouden aan land gekomen Het jacht raakte op zee zijn roer kwijt en dreef stuurloos het Amelander gat binnen. Hier wilde de kapitein voor anker gaan. doch deze manoeuvre mis lukte en het scheepje werd door de harde Zuld-Wcster op het wad gedre ven. waar het lek sloeg. De bemanning sprong overboord om zwemmende de kust te bereiken. Dit was een zeer hachelijke onderneming, daar de kust op vier km afstand lag en de vrouw van de schipper dc zwem kunst niet meester was. Op een luik liggend ls zU door haar man en diens vriend over het woelige water naar de kust geduwd. Na twee uur bereikten allen behouden, maa( volkomen uitge put land, waar zij bi) een landbouwer gastvrij werden opgenomen en van eten en kleding werden voorzien. De ramp van de „Duenna" In aansluiUng aan het bericht omtrent het Nederlandse jacht „Duenna". dat tijdens de storm van J.l. Zondag In het Kanaal ls vergaan, vernemen wi). dat de juiste schrijfwijze van de naam van de geredde Nederlander zou moeten zijn N. Wczelman. Zijn leeftijd wordt opge geven als 34 Jaar Volgens Reuter be hoorde het jacht toe aan de Nederlandse Maria Schmld-van den Broek, oud 41 Jaar. Er zouden zich behalve de ge noemde twee personen nog drie Engel sen aan boord hebben bevonden. Slagers protesteren De slagerspatroons In Den Haag heb ben zich in een protcstvergaderlng aan gesloten bij hun beroepsgenotcn in andere gemeenten. In een telegram aan de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening, doen zij een beroep op hem tot herstel op korte termijn van het. naar zij verklaren, toch al niet ruime vleesrantsoen. ZIJ verklaren, dat de maatregel van de regering hun omzet dermate vermindert, dat van een econo misch verantwoorde bedrijfsvoering geen sprake meer kan zijn. Graaf Folke Bemadotte is niet geslaagd in zijn pogingen een oplos sing te vinden voor het probleem van het ruim half millloen Arabie ren dat voor de Joodse legers is gevlucht Het Hoge Arabische Comité stelt zich namelijk op het standpunt, dat de Arabische vluchtelingen gelegenheid moet worden geboden ongemoeid naar hun haardsteden terug te keren, maar dat dc Joden, die zich op Cyprus bevinden geen voet aan de Palestijnse wal zullen mogen zetten. Ook zal volgens dit Comité elke andere Joodse immigratie in Palestina moeten worden gestaakt. Dit standpunt maakt het de be middelaar wel uiterst moeilijk zijn verzoeningstaak met hoop op goed gevolg voort te zetten. Reeds eer der trouwens stelde de graaf in zijn rapport aan de Verenigde Na ties vast, dat Joden zomin als Ara bieren geneigd zijn elkaar ver trouwen te schenken. Hij vreest dat elk ogenblik vijandelijkheden opnieuw kunnen uitbreken. Door de geladen atmosfeer in Palestina zou in dat geval moeten' worden gevreesd dat de gevechten over het gehele land zouden overslaan. Inmiddels duurt de conso lidatie van de staat Israël voort. Het eerste bericht dat deze ontwikkeling heden be vestigt. heeft betrekking op het verzoek van deze staat om op de eerstvolgende Alge mene Vergadering van de Ver enigde Naties als lid van deze organisatie te worden toegela ten. De Joodse staat zou bij zijn verzoek mogen rekenen op steun van de Verenigde Staten en de Sowjet Unie. Het tweede bericht maakt er melding van dat voor het eerst in de geschiedenis van de nieuwe staat Joden een Arabier hebben berecht. Het betrof een moorde naar, die zijn misdaad had begaan aan een andere Arabier. De Jood se rechters droegen zwarte toga's met paarse bef. De Internationale Athletiek Fe deratie (I.A.A.F) heeft Maandag met 32 tegen 14 stemmen besloten het verzoek van de Israélietische bond om te worden toegelaten tot de I A A F. op te schorten. Groot- Brittannië onthield zich van stem ming. Van de vijf Engelsen die de Ir- goen Zwai Leoemi in Juli arresteer de als verdacht van spionnage ten nadele van Israël, zijn er drie uit Israëlische gevangenschap ontsla gen. De Italiaanse koloniën weer in het geding De plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier hebben Maandag een begin gemaakt met de laatste serie besprekingen over de toekomst var\ de Italiaanse koloniën. Deskundigen achten het nauwelijks waarschijnlijk, dat men tot overeen stemming zal komen, In welk geval de kwestie zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, welke ln September te Parijs zal worden gehouden De besprekingen hebben tot dusverre twee Jaar in beslag genomen. Toen Fanny eindelijk thuis ivas, stonden ook daar de gouden plak ken weer in het middelpunt van de belangstelling. De jonge Jan en de jonge Fanny kijken vol bewonde ring naar de Olympische medailles, die hun moeder, de snelste vrouw ter wereld, veroverde. Mevr. Fanny DlankcrsKoen toont de op zijn post zijyydc douane-be ambte als deel van haar bagage de vier gouden medailles. Waarom liet je me alleen In Wiirtemberg staakt men De Duitse regering Is uit protest afge treden. Er rijden geen trams en de winkels zijn gesloten. In het zuiden van de staat Wtlrtem- burg in de Franse bezetUngszone van Duitsland zijn 500 000 arbeiders en administratief personeel ln staking ge gaan uit protest tegen het Franse plan tot ontmanteling der fabrieken Scheidende directeur van ATO zet zijn denkbeelden uiteen Bcdrij'fskadertraining effectief De directeur van de N.V. ATO- van Gend en Loos, de heer P. C. van Houten, die op Maandag 16 Augustus als chef van de vracht- dienst bij de HollandAmerika- lijn in dienst zal treden, heeft bij zijn afscheid van de-pers in Espla nade het een en ander over de ATO en haar positie in het weg vervoer medegedeeld. Tevens wer den bij deze gelegenheid de heer H. van Wessem als directeur, drs. D. Si dc Bner en de heer H. P. J. Hennus als adjunct-directeuren voorgesteld. De heer Van Houten noemde de hui dige ontwikkeling van het wegvervoer ln Nederland nog ongezond, door de grote versnippering Meer dan de helft der ondernemers exploiteert slechts é^n wagen terwlli slechts veer tig bedrijven de beschikking hebben over meer dan 15 wagens en dat op een totaal aantal van 66 000 wagens In 1947 Hiervan neemt de ATO slechts I,44% voor haar rekening, tegen 1.34% In 1939 toen het Nederlandse wagen park uit 45000 vrachtauto's bestond. Hiermee heeft de spreker duidelijk trachten te maken, dat de angst van een monopolistische ATO niet gewet tigd Is maar dat de onderlinge con currentie tot samenwerking noopt om een efficiënter wegvervoer te verkrij gen. De ATO heeft dan ook direct na de oorlog contact gezocht met de bestaan- ue codncratles pn de vakcroen zonder enig ander resultaat, dan de verscheep te strnd tegen de ATO Deze onderne ming heeft zich toen aangesloten bij de Nationale Vervoercentrale, een stich ting die streeft naar efficiency In het vervoerswezen, waar wel met enkele grote particuliere bedrijven kon wor den samengewerkt Het onlangs gehouden blnnenschecp- vaartcongres heeft enkele wensen van de ATO onderstreept In een conclusie van prae-advlseurs, waarin wordt aan gedrongen op grotere efficiency der bedrijven door verhoging van de ar beidsproductiviteit. efficiënte organi satie van het vervoersapparaM waar door meer kapitaal en arbeid vrij komt voor andere doeleinden, een cri- tische houding tegenover het eigen- vervoer. een doelmatiger gebruik van het Nederlandse vrachtauto-park. Ingrijpen nodig De heer Van Houten heeft deze punten nog uitvoerig besproken. HIJ achtte het noodzakelijk, dat de over heid moet Ingrijpen In het binnenland se ongeregelde vervoer Het leeg-loop- percentage ls ongeveer 45%, dwz dat 45% der auto's alleen op de heenweg bevracht wordt en zonder retourvracht terugkeert Dit moet ln Nederland te ruggebracht kunnen worden tot 25% (bij de ATO Is dit cijfer 15%) en dat betekent dan een besparing van 50 mil lloen gulden op auto's, banden, benzine. Zondag wil ze in Amsterdam weer horden lopen (Van een eigen verslaggever) Tl/TENSÜN. ga toch een beetje aan de kant. ik kan haar niet zien!", schreeuwde de man van Polygoon wan hopig en meermalen vergeefs trachtte hij zijn film-kanon te rich ten op een figuurtje in een blauwe blazer met coquet wit hoedje op de blonde haren: Fanny, onze viervoudige Olympische kam pioene, die lachend en met bloemen beladen zich een doortocht wrong in een juichende menigte, die haar gisteravond op de kade te Hoek van Holland kwam begroeten. Slechts één man was er, die niet in dat onstuimig enthousias me deelde: Jan Blankers. die rustig wachtte, totdat zijn vrouw hem was genaderd. „Daag", zei Fanny en toen kwam het ogen blik waarop tientallen foto- en filmcamera's klikten en snorden. Nog geen afscheid van de sport Een beetje sneu was dat alles wel voor de overige leden van de dames athletiekploeg. die te gelijk met mevr. Blankers—Koen met het s.s. „Mecklenburg" te rugkeerden in het vaderland. De belangstelling was nu eenmaal wat eenzijdig gericht op Fanny, die in plaats van haar koffers, die eerst niemand kon vinden, de door haar gewonnen „gouden plakken" op de balie van de douaneloods uitstalde Of ze voor al dat goud invoerrechten moest betalen? Ach. die brave douaniers leken gisteravond wel leden van een feestcqpimissie, die alleen nog maar moeite deden om in het verblindend licht van de schijn werpers tezamen met de snelste vrouw ter wereld op een ..plaat je" of filmstrook te komen Als Jan Blankers helemaal zijn zin had gekregen, dan was hij met zijn lieve hazewinde stiekem in een ge reedstaande auto gestapt en had zo zijn vrouw ontvoerd naar onbekende oorden waar geen Fanny-fans hen konden belagen. Maar van het „on derduiken" zoals Jan het zelf noemde kwam niets en we mogen wel zeggen, dank zij de stationschef van Hoek van Holland, die-zijn fees telijk versierde eersteklas coupé s in de gereedstaande boottrein hardnek kig aanbeval. Aldus nam Fanny tussen een dich te haag juichende mensen plaats in de trein, tezamen met haar Olympi sche sportzusleis. waaraan dit keer nog slechts Gré de Jong ontbrak, die vóór het vertrek in Londen haar pas bleek te hebben vergeten. De stationsrestaurateur schoot uit zijn slof en tracleerde het hele ge zelschap op koffie met gebak. Intus sen deelde Fanny handtekeningen uit aan ieder, die er om vroeg en het waren er niet weinig, die door het cordon van militaire politie tot de trein wisten door te dringen. terwijl or 8000 chauffeurs zouden vrij komen voor het productie proces. Ook het eigen-vervoer eist de aandacht op Het toegenomen aantal vrachtwagen» en de versnippering van de bcroeos- vervoerders brengt deze laatste ln een slechte positie. Hiermede dreigt een goed functionnerend transport-appa raat te gronde te gaan. De efficiency van het wegvervoer zou volgens de heer Van Houten verhoogd kunnen worden door* opbouw van een goed vervoersapparaat. bcdrtlfskader- trainlng en de doelmatigheid van de in richting der expeditie-afdeling De ATO heeft deze drie middelen >n het eigen bedrijf reeds toegepast cn ook onlangs aangevangen bedrllfskader- tralnlng. uitgaande van de Fundatie Werkelijk Dienen, waarbij op gezonde wijze de arbeidsproductiviteit wordt op gevoerd. terwijl de mens zijn waarde behoudt, eerder nog aan betekenis wint. Is een volledig succes geworden (evenals training ln de anderé. 55 be drijven In Nederland, die daarmee aan vingen) Welke taak? De ATO ondervond een gelukkige samenwerking met de vervoerders In de Nationale Vervoer» Centrale" ge- organlseerd. waarbij men uitging van de grondgedachten: dat de overheid zich dient te onthouden van het deel nemen aan die sectoren van het be drijfsleven. waarin het particuliere Ini tiatief bevredigend werkt: dat het rall- bedrljf het beste door de staat geëxploi teerd kan worden en dat (te overheid (NS) maatregelen moet treffen om onnatuurlijke afroming tegen te gaan, zonder de natuurlijke groei van het particuliere wegvervoer tc- belemmeren De nieuwe directie van de ATO. -al deze koers blijven varen, trachtend door goede samenwerking met de overige vervoerders het vrachtbedryf ln Nederland efficiënter te maken, atletiekwedstrijden in Amsterdam. Jan Blankers weet hot nog niet: „Ik zou eerst maar eens afwachten hoe Je je morgen voelt." ..Ik heb anders best zin; misschien doe ik mee aan dc 80 meter horden „Dus ondanks huishouding en twee kinderen nog geen plan om de sport voorgoed vaarwel tc zeggen?" Fanny kijkt ons glimlachend aan ..Nee, eigenlijk niet", zegt ze „Ik heb nü al veel belangstelling voor de grote athletiek wedstrijden in Fin land. in September." Ziezo, oen dergelijk antwoord geeft hoop voor de toekomst „Ik heb alles aan mijn man te dan ken". bekent Fanny. ..Hij is eind 1935 met mijn training begonnen toen ik nog twijfelde tussen „zwemmen" cn „liaidlopcn Zwemmen? „Ja", zegt mevr. BlankersKoen. „ik heb aan een zwem-carrière se rieus gedacht maar cracks als Rie Mastenbroek en V/illv den Ouden na men mij alle wind uit de zeilen cn toen werd het. .lopen." Even overstemt gelach het geratel van de trein als Fanny op een vraag waaraan zij haar jongste successen dankt antwoordt: „Het zit me in dc benen!" Maar-snel voegt ze hier aan toe een serie loftuitingen aan het adres van haar man. in xiin kwaliteit van trai ner en verzorger Jan Blankers grimast verlegen. Fanny II Bij een dergelijk echtpaar is het niet te verwonderen, dat beide kin deren iets van dc eigenschappen van hun. pa en ma hebben geërfd. Het dochtertje, de tweejarige Fan ny gaat vaak met moeder mee naar dc Amsterdamse sintelbaan en dan is het haar grootste genoegen om te ctarten van het startblok, net als haar moeder. En Jan Blankers. zoon van grote Jan, rent door de Haarlemmermeer- straat op een manier, als zal hij er op den duur ook wel kaas van leren eten. Fanny verlangt naar haar kinde ren Zij spreekt er onomwonden over en het doet goed te horen en te zien noe deze vrouw, met haar wcreld-po- pulanteit In de Londense Under ground" werd ze overal herkend cn bestormd om handtekeningen ook een lieve moeder voor haar kinderen en een trouwe kameraad voor haar echtgenoot is. De sfeer van gemoedelijke Intimi teit tijdens de reis. die vooi Fanny en haar man tot Den Haag zou gaan. werd onderbroken door de aankomst op het station DP tc Rotterdam, waar een kleine schare de Olympi sche kampioene hartelijk toejuichte Mevr. Mekes, overhandigde een bou quet namens de Rotterdamse atkle- tiek-commissic en zij kreeg tevens te horen, dat Fanny's komst naar Rot terdam. Woensdag tijdens de wed strijden NederlandZwitserland, vrijwel zeker is. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG. Hoewel slechts de regermgs-verklaring daarom trent zekerheid kan brengen, heeft men in Den Haag de indruk, dat de regering vrij spoedig, waarschijn lijk in September, een commissie zal instellen om de reeds lang wen selijk geachte al gem ené grond wetsherziening voor te bereiden. Toen hij op 20 Juli, na zijn benoe ming tot voorzitter van de Tweede Kamer, dc gebruikelijke rede uit sprak, heeft mr. Van Schaik de wens te kennen gegeven, dat het nieuwe kabinet, indien het 'n alge mene grond weisherziening zou be ogen, de initiatieven daartoe spoe dig zou nemen. In het feit, dat mr. Van Schaik geen eigen departe ment onder zijn bphecr heeft geno men, schijnt een aanwijzing te worden gezien, dal hij zich vooral met de voorbereiding van de alge mene grondwetsherziening zal gaan bezighouden. Op 20 Juli heeft mr Van Schaik zich weer uitgesproken voor een uitbreiding van de Tweede Kamer, waarvan hij dc wenselijkheid vorig »aar het eerst heeft ter sprake ge bracht Dit is uiteraard slechts een van de vele punten, waarvoor de giondwet zal moeten worden ge wijzigd. doch een punt dat bijzon- den- belangstelling van deze minis ter heeft. Men neemt dan ook aar., dal de grondwetscommissie In leder geval tot taak zal krijgen over de uitbreiding van de Tweede Kamer advies uit te brengen. De regeringsverklaring De Tweede Kamer is telegrafisch bijeengeroepen tegen Donderdag aanstaande te 1 uur De minister president. de heer Drees, zal clan een regeringsverklaring af loggen. Daarna zal dc Kamer een nomina tie voor het voorzitterschap op maken, nu mr van Seraik zitting in het kabinet heeft genomen Mr. van Schaik is Inmiddels als Kamer voorzitter eervol ontslagen. Het ligl voorts in de bedoeling, dat het debat over de regeringsver klaring eerst op Vrijdag a s. een aanvang zal nemen Zo nodig zal het dan in dc volgende week wor den voortgezet. Gooise clandestiene slachters gepakt Dc Hllversumse rccherphe heeft een complot van clandestiene slachter» ge arresteerd. die ln de bossen bl) de Hol lands Rading hun werk verrichtten. Een uitgekapt terrelntje. dal dienst deed als slachtplaats, lag bezaaid rnct afval van geslachte koelen Acht personen rijn opgesloten, onder wie de slachter, de landeigenaar, de eigenaar van het schuurtje waar het viefs werd opge borgen en dc slager, die zich met de vlecsvcrkoop belastte. Huldeblijk voor H.M. door driekwart milliocn vrouwen getekend Handtekeningen van ruim driekwart millloen vrouwen en de cassette met de tekeningen van 925 gemeenten, ver zameld ter gelegenheid van het rege ringsjubileum van koningin Wllhelmina, zullen door leden van het Vrouwelijk Hulpcorps op Zaterdag 14 Augustus van het secretariaat der tentoonstelling De Nederlandse vrouw" In Don Haag, naar 't Loo worden overgebracht Een dele gatie van het bestuur der tentoonstel ling zal dit huldeblijk op Maandag, 16 Augustus aan Haro Majesteit aan bieden. Storm berokkent ook aan Brits fruit zware schade Tengevolge van het zware weer In Engeland tijdens het afgelopen week end Is zware schade toegebracht aan dc oogst De boeren, die ren buitengewoon goede oogst verwachtten, moesten toe zie. hoe duizenden hcctaro graanland overstroomden Alles hangt af van de weersgesteldheid ln de komende paar dagen De 'meeste schade wera aange richt in Zuid- en Oost-Engcland. Trein-dialoog Fanny: „Hoe kon jij op dc boot gaan toen ik er nog niet was?" Jan: „Dat zal ik je vertellen...." Fanny: „Nee. je viel me tegen. Ik dacht: Jan komt vast terug, maar Je was er 's avonds niet!" En verder? zult U nieuwsgierig vragen. Maar Fanny stapte van het onderwerp af en ging fluks over op het chapiter Sauna-had (Fins damp bad). waaraan zü zich Zondagavond in Londen had gewaagd: „Maar 't was helemaal niet lekker hoor!" „Zeg Jan. lóóp ik Zondag mee?", informeert ze bij haar echtgenoot, die een krant-met-één-en-al Fanny be kijkt Dat Zondag slaat op de Naar de Internatlonnle Bank voor Herstel cn Ontwikkeling, do zoge naamde Wereldbank te New York, Maandag heeft hekend gemaakt heeft hjj vier vooraanstaande Ne derlandse scheepvaart maatschap pijen een dollarlenlng, groot twaalf millloen dollar toegestaan. Doel van deze lening Is do aankoop te finan cieren van zes zeeschepen. Hiervan ontvangen de Rotterdamse Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Ne derland er elk twee, de Holland Amerika L|fn cn de Verenigde Nc- derlandso Scheepvaart Maatschap- pil te Den Haag elk een. De schepen die van Amerikaanse makelij ziin, zijn zogenaamde „flat- toD"-schepen, die verbouwd worden tot snelle vrachtvaarders met pas sagiersaccommodatie. Drie van deze schepen z|jn - eds in de vaart, de overige zullen voor einde October door de werf. dc Waterman Steam ship Corporation, worden afgele verd. In feite zijn b(| de lening tien Amerikaanse bankinstellingen be trokken. terwijl de Wereldbank zich garant heeft verklaard voor het grootste deel van de lening Deze heeft op zijn beurt weer een garan tie van de Nederlandse Staat ont vangen. In het communiqué naar aanlei ding van de lening zegt de Bank, dat de vier Nederlandse scheep vaart maatschappijen als zeer solide hekend staan. Voorts wijst de Bank erop, dat het herstel van de Ne derlandse scheepvaart naast ver hoging van de Nederlandse export moet bijdragen tot herstel van de Nederlandse economie. De Wereld bank heeft tot dusverre de aankoop 59 schepen met een waarde van veertig millioen dollar voor ons land gefinancierd. Het door communisten beheerste Italiaanse vakverbond, welks ledental op zes millloen wordt geschat, heeft zijn leden opgeroepen het economisch rege- rlncsprogram op leder gebied tegen te werken. -Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting geldig tot Woens dagavond Slechts hier en daar. voorname lijk ln het binnen land nog een re genbul. overigen» licht tot half be wolkt met plaat selijk ochtendmist Weinig wind en on geveer dezelfde temperatuur als van daag 11 Aug Zon op 517. onder 20.12; maan op 13 44, onder 2245.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1