DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Indonesië het overheersende probleem van ons programma Ondanks wapenstilstand strijd in Jeruzalem Soberheid zal ons beleid Beste benaming zou kunnen zijn program-kabinet' Koningin Juliana JA/IJ zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om 99* Nederland te doen zijn een land waar het voor allen goed is te wonen, en om de verhouding tot de gebieden overzee te vestigen op een nieuwe grondslag van onderling vertrouwen en wil tot gelijkheid. Wij moeten onze productie, onze scheep- en luchtvaart en onze handel, opvoeren tot een peil, waarop het bestaan ook van een snel toenemende bevolking kan worden verzekerd. Brits aanbod tot hulpverlening aan gevluchte Arabieren Vandaag weer naar het Kremlin? BONNENLIJST Donderdag 12 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1095 Opgericht door de Stichting ..Hex Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonncments- nrijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE B OORDER> MIN. PRES. W. PREES INTRODUCEERT ZIJN KABINET \99 99X (Van een onzer redacteuren) TVTIJ zijn zwaar beproefd en diep verarmd, maar wij 9 5 hebben onze veerkracht niet verloren. Grote moeilijkheden maar ook grote mogelijkheden liggen voor ons. Moge het ons gegeven zijn, steunende op hogere be ginselen, ondanks de sterke verschillen in staatkundige overtuiging, die in ons volk leven, gezamenlijk de kracht te vinden, die ons opgewassen doet zijn tegen de zware maar grootse taak, die Nederland in dit tijdsgewricht heeft te vervullen". Dit waren de woorden, waarmede minister president W. Drees zijn rede besloot; de rede waarin hij hedenmiddag in de Tweede Kamer een uiteenzetting gaf van het van deze regering te verwachten politiek beleid. Ik heb tot leuws. Onze ioen Corman, 1-r ien succes, drie rode, dat hij zich oor niets heeft ingespannen. Sommige gespierde mannen bid- en voor zij het „schavotje" be- limmen, anderen houden tot 't latste oogenblik de handen voor e ogen. Oosterse gewichtheffers ingen „Allah - Allah - Allah". In dit forse gezelschap is maar én Nederlander, die misschien lts kan bereiken: de Hagenaar harité. Corman knock out slot nog droevig vlieggewichtkam- die twee ronden as doorgekomen, is gisteravond i de derde ronde „gesneuveld" te en de Koreaan Han Soo Ann. In e tweede ronde van het gevecht loeg Han hem knock out. Ik was r al bang voor geweest. Nu is on- s hoop nog slechts gevestigd op chubart (Van het A.N.P. vernemen wij ,u. dat de jury d'appèl, de heer Het was ook voor wie in Den Haag een vreemde is. niet moeilijk vast k^"^C1r.S.h"f(! xve^ als^rviic^maar stellen, dat er hedenmiddag op het Binnenhof iets bijzonders aan de hand.^ meer a,s scheidsrechter bij dit was. Tegen een uur reden onophoudelijk automobielen voor. die Kamcr,e"ournooi zai kunnen fungeren.) den, ministers en hooggeplaatste regeringspersonen naar het gebouw van__ de Tweede Kamer aan het Binnenhof brachten. Velen ook begaven zich te" voet naar de vergaderzaal. Om het verkeer tc regelen en al te nicuws-idlwCuStflJU gierlgen op een afstand te houden was er meer politie op de been dan ge- woonljjk b(j Kamervergaderingen, en voor de ingang tot de publieke tribune verdrongen zich velen, die getuige wilden zijn van deze zo bijzondere ver-~ fl O Tl Tl I O gadcring van de Tweede Kamer. ll ■I-.*»- TOEN de minister-president iets na een uur met zijn rede een aanvang maakte was de Kamer vrij wel Voltallig aanwezig. Op de rege- ringsbanken had het kabinet, onder wie vele nieuwe gezichten, plaats ge nomen, terwijl de loges voor geno digden. de publieke tribune en pers tribune alle druk bezet waren. Zonder veel pathos, met de van hem bekende heldere rustige stem, zette de heer Drees in een rede van ruim een half uur zijn programma uiteen. „Mijnheer de Voorzitter, Voor de derde maal na de be vrijding treedt 'n nieuw kabinet op." aldus opende hij zijn betoog. „een nieuw kabinet, dat als twee jaar geleden in zich heeft een ze kere mate van continuiteit met hetgeen voorafging, maar dat ook in belangrijke mate een ander karakter bezit." Na hulde te hebben gebracht aan zijn ambtsvoorganger, dr. Boel. zeide de heer Drees zijn kabinet te willen karakteriseren als een p r o g r a m- kabinet. Het thans optredende kabinet steunt Immers niet als het vorige op een va^te samenwerking tussen bepaalde parlementaire groepen, maar richt zich op de verwezenlijking van een program, waarop degenen, die voor het ministerschap werden aange zocht., zich hebben verenigd. Indonesische vraagstuk Als het voornaamste probleem, waarvoor zijn kabinet een oplossing moet vinden, beschouwt de minister president het Indonesische vraagstuk. „Opnieuw hebben wij ons in te zet ten om alsnog te pogen tot een re sultaat te komen, aanvaardbaar zo wel voor de grote meerderheid van het Nederlandse volk was voor Indo nesië." Besprekingen, die de heer Drees juist dezer dagen heeft gevoerd met een delegatie uit de Negara's en Daerah's buiten de Republiek, heb ben zijn overtuiging versterkt, dat met de vertegenwoordigers van deze gebieden overeenstemming zal wor den bereikt. Daartoe zal het aan Ne derlandse kant nodig zijn, dat voor de Indonesiërs zonder voorbehoud komt vast te staan, dat in de Unie van de Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden, beide delen ten volle gelijkberech tigd zullen zijn. De vrees, die soms aan Indo nesische zijde valt te onderken nen. dat in een of andere vorm een Nederlands overwicht wordt bestendigd zal moeten worden weggenomen. Ten aanzien van de Republiek be treurde spreker het. dat aan de Ren- ville-overccnkomst nog geen uitvoering kon worden gegeven en dat de schen dingen van het bestand toenemen. Bij die schendingen Is veelal de Republi keinse regering wel niet rechtstreeks betrokken, maar meermalen hebben het haar taak zo spoedig mogelijk nor- I male verhoudingen op het gebied van recht en rechtsbedeling tc bevorderen Overblijfselen uit de tijd van oorlog en bezetting zullen worden geliquideerd. Dit kabinet gaat evenals zijn voor gangers uit van de zedelijke beginselen. CRarite'wint" Bronzen medaille In de wedstrijden der zwaarge- wichtklassc gewichtheffen heeft onze landgenoot Charitc de derde plaats (bronzen medaille) bezet met een totaalgcwlcht van 412M kg., waarmede hij 2 kg. boven het oude Olympische record van Man ger (Duitsland) bleef. Dc winnaar van dc gouden medaille was de Amerikaan Davis met een totaal gewicht van 4521 - kg. terwijl dc tweede prijs eveneens voor een Amerikaan, Schemansky, was. Charitc verbeterde alle drie dc Nederlandse records. drukken, trekken en stoten. Hü bereikte resp. 127L^. kg., 125 en 160 kg. De eindstand van dc halfzwaar- gewichtklasse luidt: 1. en Olym. kampioen Stanczyk (Ver. Staten) 417.500 kg. (nieuw Olympisch record). 2. Sakata (Ver. Staten) 380 kg. 3 Magnusson (Zweden) 375 kg. Tevens verbeterde Stanczyk de Olympische records drukken, trek ken en stoten, waarbij hij respec tievelijk 130 kg., 130 kg. en 157.500 kg. omhoogwerkte. (Van onze Haagse redacteur) Toen bij de geboorte van de eer ste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard deze prinses Bea trix werd genaamd, is onmiddel lijk bekend gemaakt dat indien de ze prinses geroepen zou worden de troon te bestijgen, zij dit desge wenst onder haar tweede naam Wil- helmina zou kunnen doen. Hierop is indertijd de aandacht gevestigd cmdat de naam Beatrix geen oude naam uit het huis van Oranje is. Met de naam van prinses Juliana is het uiteraard anders, omdat deze naam reeds zeer lang in het huis bekend is. Niettemin schijnt de naam waaronder de nieuwe konin gin de troon zal bestijgen wel het onderwerp van diepgaande bespre kingen te hebben gevormd. Daarbij is de vraag naar voren gekomen of prinses Juliana als koningin Wil- helmina II de troon zou bestijgen. Deze vraag is tenslotte ontkennend beantwoord en men verwacht thans ook dat de nieuwe koningin als ko ningin Juliana haar moeder zal op volgen. Daarop kan ook wijzen de omstandigheid dat de nieuwe uni- formknopen welke thans worden gemaakt de letter J, in plaats van een W. zullen dragen. OP het ogenblik, dat H. .\l. Koningin Wilhelmina op het punt staat dc kroon, die zij een halve eeuw op waarlijk vorste lijke wijze heeft gedragen, over te dragen aan H. K. H. Prinses Juliana, als regentes reeds met zoveel vertrouwen door ons volk begroet, worstelt Nederland met problemen, waarvan dc oplossing over de toekomst van het koninkrijk en ons volk zal beslissen. l\/f OGE het ons gegeven zijn, steunende op hogere beginselen, gezamenlijk de kracht te ontwikkelen die ons opgewassen doet zijn tegen de zware maar grootse taak, die Nederland in dit tijdsgewricht heeft te vervullen. ALDUS MINISTER PRESIDENT W. DREES in de slotwoorden van dc rede waarin hij het programma van zijn regering ontvouwde. Voor het herleven van de wel vaart en het scheppen van dc nieuwe rechtsorde is het noodzake lijk. dat de Republiek op korte termijn haar plaats gaat innemen in de Verenigde Staten van Indonesië. Nederland is ten volle bereid zijn woord gestand te doen. maar ver wacht en verlangt ditzelfde ook van de tegenpartij. Ten aanzien van de andere Overzeese Gebiedsdelen wordt het overleg voort gezet. Daarbij zijn reeds verheugende resultaten bereikt en de regering ver trouwt, dat de Staten Generaal zullen willen medewerken het te dezen aan zien reeds bereikte in dc Grondwets wijziging te voltooien. Zware zorgen AAR staat Nederland op hei jy ogenblik dat dit kabinet het bewind overneemt", vraagt minister Drees zich af. Hij stelt vast. dat sinds de bevrijding op menig gebied grote vooruitgang is geboekt. De totale productie is gestegen boven die van voor de oorlog. De goederenvoorzie ning is voortdurend verruimd, aan dc internering van het nationale ver mogen is een einde gekomen, er zijn belangrijke sociale verbeteringen tot stand gekomen en de gezondheidstoe stand van de bevolking is. al zijn er nog enkele donkere punten aanzien lijk verbeterd. De economische toestand van ons land is echter veel ernstiger, dan algemeen wordt begrepen. Het thans verkregen levenspeil, zouden wij niet op eigen kracht kunnen handhaven, er is bij ve len een wanverhouding tussen het inkomen en de uitgaven voor levensonderhoud, er is voorts de woningnood, waarom1 'i r>or ziening dit toelaat", aldus ver volgde de heer Drees zijn rede, „zal het distributiestelsel worden geliquideerd, waardoor de nood zakelijke verruiming van bewe gingsvrijheid van het bedrijfsle ven zal worden bevorderd." Ook in ander opzicht zal de effi ciency en de soberheid van de pu blieke dienst met kracht worden be vorderd. Zonder te kort tc doen aan de eisen der sociale rechtvaardigheid, hoopt dc regering de Staten Gene raal voor het jaar 1949 weer een na genoeg sluitende begroting te kun nen aanbieden. Sociale politiek Sprekende over dat deel van de taak van het kabinet, waarmede de heer Drees zich in het vorige kabi net in het bijzonder heeft bezig ge houden, verklaart hij met nadruk, dat voortgegaan zal worden op de ingeslagen weg van een constructie ve loon- en prijspolitiek. Het oog blijft gericht op het scheppen van grotere bestaanszekerheid en het verminderen van te grote ^verschil len in de inkomensverdeling. De re gering denkt hierbij aan de gezmsbe- langen. met name die van de kin derrijke gezinnen. De landsverdediging Binnen het raam van hetgeen In financieel cn sociaal opzicht mogelijk Is. en in coördinatie met de daarvoor in aanmerking komende mogendheden zal worden voortgearbeid aan de op bouw van een effectieve, wcl-geordende en goed-gelcide strijdmacht. Op justitieel gebied acht de regering Cochran vol goede moed In een bijeenkomst met de pers, ver klaarde de heer Cochran, die onlangs als opvolger van de heer Cocrt Dubois in de commissie van Goede Diensten in Indonesië is aangekomen, „Ik heb in Den Haag zowel leden van het oude als het nieuwe kabinet ontmoet. In ge sprekken met hen is het mij duidelijk geworden, dat zij oprecht verlangen naar een oplossing van het Indonesische geschil." Schubart bij de laatste acht (Voor verélag zie pag. 3) Vakcentrales vragen: Geef ook DUW-werkcrs twee vrije dagen De Raad van Vakcentrales heeft aan de ministers van Sociale Zaken en van Wederopbouw verzocht, ook aan de arbeiders in de D.U.W.- werken twee extra vacantiedagen met behoud van loon tc geven ter gelegenheid van het 50-jarige rege lingsjubileum van de Koningin en de inhuldiging van prinses Juliana. Zoals bekend is, heeft het college van Rijksbcmiddelaars aan dc werkgevers een algemene vergun ning verleend tot het verstrekken van deze verlofdagen. Dc drie vak centrales (C.N.V., K.A.B. cn N.V. V.) achten het gewenst, dat ook de D.U.W.-arbeidcrs hierin delen. Er komen veel pruimen Appelen cn peren vallen erg tegen Terwijl de verwachtingen voor de pruimenoogst zeer goed zijn. men rekent op ccn opbrengst van 35 000 ton tegen 20.000 on In 1947. zijn de verwachtingen voor do appelen cn peren minder hoop vol. Verschillende oorzaken hebben er toe geleld, dat de opbrengst van deze vruchten aanmerkelijk geringer zal zijn dan in 1947, welk Jaar overigens bijzon der goed was voor deze vruchten. De verwachtingen voor peren luiden thans 50 000 ton tegen 140 000 ton In 1947. voor appelen zijn de verhoudingen: thans 100.000 ton. verleden jaar 230 000 ton Dc verwachtingen voor dc druiven 'Zijn. dat deze misschien een iets ruimere oogst zullen opleveren dan verleden jaar. Indië-desertie wordt zwaar gestraft De krijgsraad te velde heeft Woensdagmiddag te Rotterdam twee militairen wegens Indië-de sertie veroordeeld tot resp. vijf jaar en vier jaar gevangenisstraf met aftrek. In beide gevallen had de auditeur-militair vijf jaar geëist. Dit is de eerste maal, dat in deser tiezaken straffen van vijf jaar wer den geëist en uitgesproken, sinds een maand geleden het strafpla- fond in deze zaken van 4Vfe tot 5 jaar werd verhoogd. de Veiligheidsraad Het ministerie Drees-van Schaik is gisterochtend voor het eerst na de beedxgxng van de nieuwe ministers bijeengekomen. Zittend van links naar rechts: Schokking, Stikker, van Schaik. Drees, Rutten en Sassen. Staande van links naar rechts: Lieftinck, Wijers, In 't Veld, Joekes, Mansholt, v. d. Brink, van Maarseveen (voor de heer van Maarseveen staat dr. Prxnsen, secretaris van de ministerraad), Götzen en Dutilh, (adj. secr.). Als ware er geen militair bestand, zo rumoerig was de afgelopen nacht in Jeruzalem. Urenlang klonk het vuren van mortieren en machinege weren, zonder dat viel uit te maken waar de strijd zich precies afspeel de. Waarnemers achtten het echter waarschijnlijk, dat Joden en Arabic- ren elkaar bestookten in het oude deel van de heilige stad. Graaf Bernadotte heeft echter van de Arabieren de toezegging ontvan gen, dat zy met ingang van Vrtfdag j zes uur het vuren volledig zullen staken. Het Joodse antwoord is nog niet binnen. De bemiddelaar zou hierover ontstemd zyn, daar by hem de indruk bestaat op grond van de j ervaringen van zijn waarnemers in verschillende delen van de 1 stad, dat de Joden in deze vuur gevechten het initiatief in han den hebben. In een conferentie, die de Zweed Woensdag voerde met dc Joodse gouverneur van Jeruzalem, ver klaarde de laatste, dat de eenvou digste manier om verwoesting van de heilige stad te voorkomen, zou zyn om het Arabische Legioen te gelasten zich terug te trekken. De rust zou dan weerkeren, aangezien het Arabische gedeelte van de be volking van Jeruzalem getoond zou hebben, niet aan de gevechten te willen deelnemen. Inzake het lot van het halve millioen Arabieren, dat van huLs en haard is gevlucht en van wie velen in de openlucht onder erbarmelijke omstandigheden ver blijf houden, heeft het Britse minis terie van buitenlandse zaken graaf Bernadotte doen weten dat zyn re gering ten behoeve van deze men sen medicamenten en tenten ter be schikking stelt. Reuter meldt voorts, dat generaal majoor John Glubb Pasja, een vroe ger Engels onderdaan, die als aan voerder van het leger van Trans- jordanië de nationaliteit van dat land aannam, dit opperbevel, dat hy sedert 1939 voerde, heeft afgestaan aan een generaal van Transjordaan- se geboorte. Glubb zou in het aan staande weekend per vliegtuig in Engeland aankomen. Liefdesnijd leidt tot moord in Amsterdam Elf Madoerezen gaan een Javaan te lijf Liefdesnijd tussen een Javaans em ployé van de Stoomvaart Mij. „Neder land" en een Madocrecs collega van hem was in dc nacht van Dinsdag op Woensdag in Amsterdam aanleiding tot een steekpartij, die de Javaan het leven heeft gekost. Uit ontstemming, omdat de Javaan, Tojib, met het meisje van een Madoerccs naar de bioscoop ging, trommelde de laatste elf zijner kornui ten op,, om samen T. te lijf tc gaan bij het verlaten van dc bioscoop. Bij dc vechtpartij die toen ontstond was de dodelijke steek reeds toegebracht voor omstanders tussenbeide konden komen. Een der Madoerezen heeft bekend de steken te hebben toegebracht. Roemeense minister van sabotage beschuldigd De voormalige Roemeense natlonaal- liberale minister Valer Roman en een aantal zijner vrienden zijn gearresteerd. Zl. worden beschuldigd van economi sche sabotage en misbruik van fondsen op grote schaal. Als een vorstin werd onze viervoudige Olympische kampioene in haar woon plaats Amsterdam ingehaald. Door dc hele stad stond het, waar dc rijtuigen met dc athlcten cn officials passeer- den, zwart van dc mensen. Onze foto toont dc enorme drukte in dc Haar- Icmmcrmccrstraat, waar mevr. Blan kets woont. Dc film-radio-rcportagc- wagens ontbreken niet. In dc witte cirkel rechts ziet men liet rijtuig met dc vier schimmels, dat het gezin Blan kets vervoerde. In dc cirkel links ziet men het balcon van dc huize Blankcrs. Dc buren aan hetzelfde balcon heb ben een kleed over het muurtic ge hangen. Boven dc deur van.de familie Blankcrs hangt het Amsterdamse Wapen. En daarboven weer ccn kleed van dc bovenburen. Ambassadeurs kregen nieuwe instructies Volgens het Britse persbureau Reuter zouden dc Westelijke verte- genxvoor ;cr? in Moskou van hun regeringen opdracht hebben ontvan gen zich heden in de loop van de dag andermaal tot Molotof tc wenden. Vermoedelijk ter voorbereiding van dit onderhoud kwamen de diplo matieke vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en Frankrijk Woensdagavond op de Amerikaanse ambassade byeen om zich te bera den over de nieuwe instructies. Het valt United Press op, dat dc vooruitzichten van do besprekingen in het Kremlin, in Frankrijk opti mistisch worden beoordeeld. Zo zei- de de Franse minister van buiten landse zaken, Robert Schuman, dat hij hoop koesterde dat de Moskouse besprekingen de internationale ver houdingen grondig zouden opklaren. Dc Engelsen daarentegen zijn pessimistisch gezind -en, nog steeds volgens dit persbureau, volharden de Amerikanen in een onvermurwbaar zwijgen Minister Marshall bijvoorbeeld weigerde op een persconferentie hardnekkig iets over Moskou te zeg gen. Wel deed hij een scherpe aan val op de Sowjet-politick, zoals die wordt gevoerd op de Donauconfe- rentie te Belgrado. „Nochtans", zo zeide hy, „zullen wy voortgaan te trachtefl op vreedzame wijze onze geschillen met de Sovvjet-Unic te regelen." Oostelijke marken bij banken geblokkeerd De Westelijke commandanten In Berlijn hebben het stadsbestuur gelast, banktegoeden in Oostelijke marken bij banken in de Westelij ke sectoren te blokkeren. Een woordvoerder zeide, dat deze maatregel nodig was geworden doordat de door de Sowjet-autori- teiten gecontroleerde „Deutsche Notenbank" weigerde tegoeden van Westelijke ondernemingen in Oos telijke marken te deblokkeren, ten zij zij uitsluitend met Oostelijke marken zouden werken. Generaal Dwight Eisenhower heeft gewaarschuwd tegen dc „na tionale hysterie" en de „spionnen- psychose" die zich van de Ameri kanen heeft meester gemaakt en de verzekering gegeven, dat de Vere nigde Staten geen „belangrijke ge heimen" verloren hebben. Arrestaties van politie in Sovjetsector gaan door Een Duitse politieagent uit de Fran se sector van Berlijn, die zich naar het oude centrale bureau van de Berlijnsg politie in de Russische sector begaf, ofi cr persoonlijke eigendommen terug tc halen, is door de politie die onder Rus sische controle staat, gearresteerd. Dit is het negende geval, waarbij politiefunctionarissen uit de Westelijke sectoren gearresteerd werden. George van Griekenland bij inhuldiging H.M. Juliana Volgens het Franse persbureau AFP zou de koning van Griekenla*d beslo ten hebben bij de plechtige inhuldiging van Koningin Juliana zijn koningshuis te doen vertegenwoordigen door prins George van Griekenland. Als afgevaar digde voor Zwitserland is aangewezen de heer Kohli, Zwitsers gezant te 's-Gravenhagc. Voor het tijdvak van 15 t.m. 28 Augustus 1948. geven elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: BONNEN VOOR BROOD 127-1 Brood: SOO gram brood (Geldig t.m. 21 Augustus) 128-1 Brood: 200 grnm brood (Geldig t.m. 21 Augustus) ALLE BONKAARTEN 133 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 132 Algemeen: 750 gram suiker, bo- terhamstrooiscl enz., of 1500 gr. jnm, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen 131 Algemeen: 2,50 grnm boter of margarine of 200 gram vet 130 Algemeen: 1 ei BONKAARTEN KA, KB. KC 808 136 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 137 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 138 Algemeen: 50 gram thee 139 Algemeen: 125 grnm koffie 140 Algemeen: 375 gram zachte zeep -f 250 gram soda B 147: 800 gram brood (Geldig t.m. 21 Augustus) B 148: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas C 149: 400 grnm brood (Geldig t.m. 21 Augustus) BONKAARTEN KD, KE 808 151 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 152 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 153 Algemeen: 750 gram zachte zeep 4- 500 gram soda D 157: 800 gram brood (Geldig t.m. 21 Augustus) E 159: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA. QB, QC 808 93 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen. of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 96 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, botcrhamstrooiscl. enz., of 200 gr. Jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA. ZB. ZC. ZD. ZE, MD. MF, MH 808 (bUz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook N. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Groter vleesrantsoen wordt overwogen Iets ruimere aanvoer Dc minister van landbouw, visserij cn voedselvoorziening overweegt maat regelen om op' korte termijn meer vlees ter beschikking tc krijgen voor dc con sumptie. Hoe de minister zich dat voor stelt te bereiken zou hij, volgens het communiqué, dc slagersorganlsatics die bij hem op audiëntie waren wel heb ben verteld, maar onder het verzoek er verder nog geen ruchtbaarheid aan tc geven. Aanleiding tot bedoeld bezoek der slagers was de noodtoestand waarin het slagcrsbedrijf verkeert ten gevolge van dc stagnatie van de vlccsaanvocr. In dc bijeenkomst met dc minister deel de deze mede, dat er in ieder geval in dc komende winter voldoende vlees zal zijn, zodat dit voor dc boeren geen excuus kan zijn om nu slachtvee achter te houden. Inmiddels, zo zeide zijne Excellentie, gaven dc marktberichten van dc afgelopen dagen een iets rui mere aanvoer te zien, dan in de vorige week. Grondwetswijziging spoedig in Kamer Aan tc nemen is. dat het voorlopig verslag der Tweede Kamer over dc grondwetsherziening (tweede le zing) vandaag nog zal worden vast gesteld. Het ligt in de bedoeling van de regering, dit verslag met zeer grote spoed tc beantwoorden. In die gedachtengang kan worden ver wacht. dat de Tweede Kamer deze wetsontwerpen zal kunnen behande len in aansluiting op het debat over de regeringsverklaring, midden der volgende week Weerbericht PLAATSELIJKE REGENBUIEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Half tot zwaar be wolkt met plaatse lijke regenbuien. Matige tot vrij krachtige wind tus sen Noord-West en Noord. Koel weer. 13 Aug Zon op 5.20. onder 20.09* maan op 16.25, onder 23.37.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1