DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Zesde Kremlinconferentie verliep „aangenaam" Nieuwe stof voor conflicten op Berlijns „eiland" Israels zaak bevorderd door Arabisch terrorisme Openhartig en duidelijk Krijgshaftige taal van Amerikaans militair voor Duitse radio Herdenking van de slag om Arnhem Britse politie arresteert drie Russische soldaten Vernielingen bij Latroen stagneren wateraanvoer voor Jeruzalem Amsterdam, die grote stad, die sprookjesstad op palen Ie kort .bestek Beroering in V.S. rondom „ontvoering van Russische onderwijzeres Wit-Russen contra Vrijdag 13 Augustus 1948 'Achtste jaargang, No. 1096 Opgericht door de Stichting ..He» Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. 1 N onze eerste beschouwing over het kabinet hebben wij uiting ge geven aan onze indruk, die, uitslui tend gebaseerd op de personen, waar uit het is samengesteld, over het ge heel genomen zeker gunstig mocht heten „De wacht is thans op het regeringsprogram", schreven wij aan het slot hiervan. Dit program ligt thans voor ons. En weer kunnen wij zeggen: de eerste indruk hiervan is gunstig Gunstig in de eerste plaats om het sterke be sef van de realiteit, die er uit spreekt en de in onze ogen zeer te waarderen openhaitigheid, waarmee ons wordt meegedeeld, dat er weliswaar reeds het een en ander is bereikt, maar dat wij nog lang niet zijn, waar we we zen willen en moeten. „De economi sche toestand is in wezen veel ern stiger dan in het algemeen wordt be grepen, het verkregen levenspeil, dat nog door velen als onbevredigend wordt gevoeld, kunnen wij nog niet uit eigen kracht handhaven." Inder daad zo is het en daarom doet het ons goed. dat de regering ons dit met nadruk voorhoudt. Te meer, omdat zij niet bij het constateren hiervan blijft staan, maar ook de wegen aan geeft, waarlangs, naar haar mening, die verbetering kan worden bereikt, waarbij zij heel duidelijk zegt, dat niet de regering het is. maar dat wij met ons allen het zijn. die het be reiken van dit gewenste doel moge lijk kunnen maken „Wij zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om Nederland te doen zijn een land. waar het voor allen goed is te wonen en om de verhouding tot de gebie den overzee te vestigen op een nieu we grondslag, die er allereerst een moet zijn van onderling vertrouwen en van wil tot samenwerking op voet van gelijkheid". Een waarheid als een koe, wanneer U wilt, maar.... een, die ons niet vaak en niet krach tig genoeg voor ogen gehouden kan worden, willen wij dagelijks de ernst van de strijd om het bestaan, waarin ons volk gewikkeld is. blijven besef fen. Het spreekt wel haast vanzelf, dat onze aandacht het eerst gericht is. geweest op de passage uit het pro gram, waarin de richtlijnen voor de politiek ten aanzien van Indonesië vervat zijn. Zou de bredere basis, waarop deze regering vergeleken bij haar voorgangster was geplaatst, een principiële koerswijziging in deze politiek hebben gebracht? Wij heb ben dit niet verwacht, want wel was dr. Bcel van het toneel verdwenen, maar het feit, dat Drees bereid was zijn signatuur op dit kabinet te zet ten, gaf ons de zekerheid, dat „het roer niet om zou gaan". Trouwens naar onze overtuiging is zo'n leus als „het roer moet om" een holle fraze. In nationaal zowel als in internatio naal opzicht zijn de beginselen van de ten aanzien van Indonesië ingelei de politiek de enig mógelijke. Welnu, het regeringsprogram, dat voor ons ligt. bevestigt ons in onze verwach ting. dat de politiek van het kabinet- Beel in wezen door onze nieuwe re gering zal worden voortgezet. Op niet mis te verstane wijze een goede eigenschap te meer aan dit staatsstuk verklaart het kabinet ten overstaan van ons volk en van de wereld, waartoe het zich in naam van Nederland verbindt en verbonden heeft. Met klem wijst het de verden king. welke in Indonesië bestaat (en heus niet alleen in Indonesië!), dat van Nederlandse zijde slagen om de arm gehouden worden, af. Wij ver heugen ons over deze duidelijke uit spraak. om meer dan een reden. Wij twijfelen er ook niet aan, of de uitstippeling van de politiek ten opzichte van de Republiek zal de instemming hebben van de overgrote meerderheid van ons volk. Dat het voor het herleven aan de welvaart en het scheppen van de nieuwe rechtsorde noodzakelijk is. dat de Republiek op korte termijn haar plaats gaat innemen in de Ver. Sta ten van Indonesië, spreekt vanzelf. Alleende goede wil kan niet van één kant blijven komen. Het heeft dan ook onze volledige instemming, wanneer de regering op haar verze kering, dat „Nederland ten volle be reid is zijn woord gestand te doen", laat volgen, dat zij daarnaast „ver wacht en verlangt, dat de wederpar tij ditzelfde zal doen." VOOR vandaag zullen wij het hierbij laten. Het is, zoals de re gering zelf zegt: er is nog gelegen heid genoeg op de voornemens der regering terug te komen, zodra de algemene richtlenen, die wij thans voor ons hebben, meer in bijzonder heden zullen zijn uitgewerkt, zodra wij b.v. de nagenoeg sluitende begro- ting voor 1949, welke ons hier wordt aangekondigd, voor ons zullen heb ben. Onze eerste indruk van het pro gram wij herhalen het gaarne is gunstig! Het oordeel over het kabi- net-Drees zal tenslotte echter be paald worden door de mate van ver werkelijking ervan ende geest, waarin deze geschiedt! Donderdagmiddag om vijf uur. begaven de vertegenwoordi gers van de Verenigde Staten. Engeland en Frankrijk zich naar het Kremlin om in de serie be sprekingen aangaande de Duit se kwestie het zesde onderhoud te hebben met de Sowjet-minis- ter van buitenlandse zaken. Het onderhoud duurde twee uur en veertig minuten. Volgens de correspondenten te Moskou verkeerden de drie Wes- Wereld-première van de Olympische film De herdenking van de slag om Arnhem zal. de traditie getrouw, dit jaar weer geschieden door een plechtigheid op de vooravond (dus op 16 September) bij het monu ment te Oosterbeek. terwijl op de herdenkingsdag zelve weer als ge bruikelijk 's morgens de plechtig heden op het airborne kerkhof en 's middags de stille rondgang en bloemenhulde bij het Arnhemse monument aan de Rijnbrug zullen volgen. Enkele honderden nabestaanden van gesneuvelde Airborne strijders zullen uit Engeland overkomen om de herdenking bij te wonen. Een reeks andere gebeurtenis sen vragen voorts de belangstel ling. Zo zal op 16 September in het Luxortheater de wereldpremière Luxortheater de wereldpremière worden gegeven, waarvan de totale opbrengst door de Astra film maatschappij wordt aangeboden aan het Airborne Forces Security Fund. Op diezelfde avond zal in de stadsschouwburg een galavoorstel ling van een balletprogramma worden gehouden, welk program ma op 17 September aan de Engel se deelnemers der pilgrimage zal worden aangeboden. Deze gala voorstelling is bedoeld om de kos ten te dekken van de tweede, „Engelse"-avond. Washington wil spoed Transito-verkeer wordt wéér besproken In Washington is gisteren bekend gemaakt dat vertegenwoordigers van het Brits-Amerikaanse militaire be stuur in West-Duitsland nieuwe be sprekingen zullen openen met de Ne derlandse en Belgische regeringen over het gebruik van de havens Ant werpen en Rotterdam. Het verzoek tot deze besprekingen is uitgegaan \an de ECA, de Amerikaanse organi satie voor hulpverlening aan het bui tenland en men wil de beide Bene lux-havens speciaal een rol laten spe len bij het vervoer van de Marshall goederen. Het vooruitzicht op een succesvolle regeling zou, volgens het bericht uit Washington, nu „veel gunstiger" zijn. Twee Zondagen mogen de auto's rijden De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft ontheffing verleend van het „Zondagsrijverbod" voor motorrijtuigen op Zondag 29 Aug. en Zondag 5 Sept. Deze ontheffing is verleend met het oog op de komende feestelijk heden. Zitten die gouddelvers niet om de schat verlegen? Met enige verbazing vraagt men zich ln den Helder af waarom het duiker schip UK 230 prachtige zomerse dagen nutteloos heeft laten voorbij gaan. Slechts eenmaal heeft het Zaansc dui kerschip UK 230 tot nog toe een tocht naar de vermoedelijke plaats van het gezonken goudschip „Renate Leonard" gemaakt. Men is nog bezig de UK 230 van de allernoodzakelijkste materialen te voorzien, zodat het nog wel enige tijd zal duren alvorens een voorschotje van de goudlading ter waarde van 54.000.000 kan worden geïncasseerd. telijke vertegenwoordigers bij het verlaten van het Kremlin in een opgewekte stemming. Zij weiger den echter wederom zich uit te laten over het resultaat der be sprekingen. Een der journalisten die bleef aandringen op een uit- uitspraak kreeg van de Ameri kaanse gezant Bedell Smith het antwoord, dat het onderhoud „aan genaam" was geweest. De journalist: „U ziet er op gewekt uit." Bedell Smith: „Ik voel me ook minder moe." Dc journalist: „Was dit de laatste bijeenkomst met Mo- lotof?" Bedell Smith: „Dat weten we nooit. Ik denk het niet." Na het bezoek aan het Kremlin, kwamen de gezanten bijeen op de Amerikaanse ambassade om het rapport aan hun regeringen op te stellen. Terwijl in Moskou deze uiter mate belangrijke besprekingen worden gevoerd heeft een woord voerder van het Amerikaanse mi litaire bestuur in Duitsland over alle Duitse zenders in de Ameri kaanse zone een rede gehouden tot het Duitse volk, die naar men aanneemt over hun hoofden ge richt was tot de Sovjet Unie. Hij gewaagde van het oorlogspoten tieel van Amerika en zeide: „Tachtig procent van het Ameri kaanse volk is bereid de regering te volgen in zijn politiek ten aan zien van Duitsland en in het bij zonder Berlijn. Deze Amerikanen wensen vrede, maar niet tot iedere prijs en alleen maar vrede voor onze tijd. Zij geloven niet dat een vrede kan worden verworven door terug trekken." BROEDERMOORD TE WINSCHOTEN Woensdagavond heeft zich een ver schrikkelijk drama afgespeeld te Winschoten. Sinds geruime tijd bestond er een familievete tussen de gebroeders H. Een kleine woordenwisseling was gisteravond aanleiding tot een ver woede vechtpartij tussen drie broers en de 34-arige beorr E. H. Laatstgenoemde liep hierbij een halswervelfractuur cn een zware hersenschudding op In zorgwekken de toestand moest hij naar een zie kenhuis worden overgebracht, waar hij vanmorgen overleed. De drie broers zijn in arrest ge steld. Dertigduizend personen verdwenen spoorloos tijdens bezetting Ter beantwoording van vragen van mevr W van den Muyzcnberg—Wil- leinse. eertijds lid der Tweede Kamer voor de C P.N.. heeft de minister van sociale zaken medegedeeld, dat op 1 Juli van dit jaar van naar schatting 29.000 personen, die gedwongen of vrijwillig naar Duitsland gingen, niet vast staat waar zij zijn gebleven. De verdeling Is als volgt: 1 te werk- gcstclden 1.515: 2. ex pol. gevangenen 2273: 3. Joden 21.000; 4 krijgsgevange nen 23. 5 SS Wehrmacht, NSKK 3 700; 6 Dolle Dinsdag-ultgewckcncn 350; totaal 29 000. Ter voorkoming van misverstand" voegt dc minister aan bovenstaande cijfc-rs toe, dat zij alleen betrekking hebben op Nederlanders die ln Europa vermist worden Nog steeds wordt ln het buitenland opsporingswerk verricht door een vijftal officieren van civiele dienst niet dc volgende standplaatsen, Warschau, Praag, Wenen, Berlijn cn Arolsen. Omtrent de Joodse vermisten hoopt de minister dat over enige tijd van circa tienduizend hunner nadere bijzonder heden binnen komen. Fransen krijgen hogere broodrantsoenen De Franse minister van arbeid. Daniel Mayer, heeft meegedeeld, dat het brood rantsoen met Ingang van 1 September zal worden verhoogd van 250 tot 300 gr Eer persoon per dag. Tevens zal de walltctt van het brood beter worden Donderdagmiddag heeft het nieuwe ministerie Dreesvan Schaik zich aan de Tweede Kamer voorgesteld, waarbij de minister-president, de heer W. Drees, voorlezing deed van de regeringsverklaring over het te voeren beleid. Minister Drees, staande tussen de ministers, tijdens het uitspreken van zijn rede. De Slag om Berlijn treedt in een nieuwe phase, aldus de Indruk van politieke waarnemers In de voormalige Duitse hoofdstad. ZU gronden deze meping op nieuwe incidenten, die zich voordoen tus sen Duitsers die respectievelijk verantwoording verschuldigd zijn aan de Westelijke cn de Oostelijke bezetters, alsmede op de toon die door de aan de Russen onderwor pen pers wordt gevoerd. Deze persorganen zeggen, dat de Westelijke mogendheden alleen en uitsluitend veranwoordelijk zijn voor de chaos in Berlijn. „De strijd om onze stad zal moeten worden beëindigd voor het te laat is," zo betogen zij. Zij voorspellen de bevolking dat er van voldoende bevoorrading met brandstoffen voor de aanstaande winter via de luchtbrug geen sprake kan zijn. Een dezer bladen zinspeelt op de noodzaak van een ander stadsbe stuur, dat meer van „zijn verant woordelijkheid doordrongen" zal zijn. Militair incident Donderdagmorgen deden zich Inciden ten voor tussen Sovjct-troepen cn Britse militaire politie. De Sovjet-troepen hiel den op het Potsdammer Plein en In de daarop uitkomende straten een razzia onder de zwarte handelaren. Daarbij drongen Russische soldaten een paar honderd meter door op gebied, dat onderhorig is aan de Britse bezettlngs- autoritclten Toen Britse militaire politic verscheen arresteerde deze. onder het oog van duizenden Duitsers, drie Rus sische soldaten Naar het ANP. van zijn eigen cor respondent uit Berlijn verneemt heeft de Brits-Amerikaanse luchtbrug tot Donderdag 90.000 ton goederen voor dc Berlljncrs aangevoerd. 55 werd ge transporteerd door dc Britten, die de kortste route bevliegen. 45 door de Amerikanen. Aan dc ..air-lift" npmen thans 711 toestellen deel. Daarvan zijn 352 van Britse nationaliteit, de rest zijn Amerikaanse machines. Ter beoordeling van de efficiëntie van dc luchtbrug voegt de correspondent aan zijn bericht toe. dat ln de zelfde periode waarin thans do goederen door de lucht worden aangevoerd, verleden jaar 300.000 ton goederen langs de nor male weg van het Westen naar Berlijn reisden. Vacantiekleding geve geen aanstoot „Draag geen kleding die aan stoot geeft'' daf is de strek king van een circulaire, waarin de ANWB trekkers en kampeer ders aanspoort, rekening te hou den met hecht gefundeerde op vattingen die bestaan met be trekking tot het dragen van kle ding. In enkele vacantie-centra is al aanleiding gegeven tot wrevel en naar aanleiding daar van verzoekt de ANWB de toe risten die immers gasten zijn zich niet te laten verleiden tot aanstoot gevende buitenspo righeden. In Belgrado Stekelige atmosfeer „Ik zou graag de landkaart wil len zien", aldus Wisjinky op de Donauconferentic te Belgrado, waaruit blijkt, dat er ook maar een klein stukje Engels grondge bied is. dat aan de Donau grenst." Deze stekelige opmerking sloot aan bij andere wrange grapjes, die hij enkele dagen geleden ten pleziere van de andere Oost-Europese sta ten en ten koste van Engeland en Amerika, op deze conferentie debi teerde. Een Amerikaans amendement op het Russische voorstel, dat dienen moest om, zo lang er nog geen be slissing is genomen over de toe komst van Duitsland de Verenigde Staten een plaats te bezorgen in de toekomstige Donaucommissie, werd door Joegoslavië en Roemenië scherp afgewezen. Het zou volgens hen gericht zjjn op imperialistische infiltratie. De Britse woordvoerder beantwoordde deze opmerkingen met de wedervraag of bedoelde landen zich destijds ook imperia listisch bedreigd achtten door de hulp die zij ontvingen van de UNRRA? Slachtoffer ketelexplosie in Den Haag overleden Een der arbeiders die dezer dagen zwaar werden gewond bij de ont ploffing in een Haagse metaalgieterij is vanmorgen overleden: de toestund van het tweede slachtoffer is nog steeds zeer ernstig. Congres Bijbelgelovige kerken Te Amsterdam is in het. uit 1607 daterende kerkje, van de English Re formed Church op het Begijnhof in de hoofdstad het congres van de Bij belgelovige kerken begonnen. Het initiatief hiervoor is uitgegaan van The American Council of Christian Churches. Het doel van dit tot 19 Augustus durend congres is. het stichten van „An International Coun cil of Christian Churches". Hiervoor komen ongeveer 100 geestelijken bij een. gedelegeerden cn adviseurs van Bijbelgelovige kerken. In zijn openings- en begroetings woord waarschuwde de voorzitter van de afdeling buitenlandse betrek kingen van de American Council. A. Kok uit Amsterdam, voor de vijan den, welke de Bijbelgelovige ker ken bedreigen. het communis me, het rooms katholicisme en de moderne kerkgroeperingen. Fanny, naast „Bok dc Korvcr" eenvoudigweg op dc tribune van het Ncnijto-terrein, tijdens dc athletiekwcdstriiden van Woensdagavond. Zij had het best naar haar zin, want dc Rotterdammers waren hartelijk geweest, zonder opdringerig te worden. Doordat de »rabicren Donderdag in de morgenuren het waterpomp station van Latroen hebben opge blazen Is <*cn zeer gespannen toe stand ontstaan. De daad der tAra- bieren wordt beschouwd als de ernstigste schending van het be stand tot dusverre, bovengenoemd pompstation maakt deel uit van dc serie van vier stations aan dc pijp leiding, die water van Tel Aviv naar Jeruzalem pompt. Van deze vier stations was dat van Latroen het enige, dat zich in Arabische handen bevindt. Juist dezer dagen uitte graaf Bernadotte de wens. dat dc strijd krachten van Israël de nabij La troen'gelegen dorpen Ajanocal en Hirbat Boeeria zouden ontruimen. Hoewel de Joden aanvankelijk be reid waren aan het verzoek gevolg te geven, heeft het ministerie van buitenlandse zaken van Israël on der invloed van de Arabische aan slag bekend gemaakt, dat zijn land van de aanvankelijke bereidheid BBC-reportage over ons land Als u het Engelse gesproken woord goed kunt volgen dan moei u toch Zon dag 29 Augustus, het uur zal nog nader worden bekend gemaak', eens luisteren naar dc Home Service van de BBC In een reportage-uitzending onder dc titel „window on Holland" zal dan de situatie ln ons land onder de loupe worden ge nomen. 31 Augustus kunt u Iets derge lijks horen over het Third Program. Over die zender zal dan een serie opna men dc *aethor In gaan met betrekking tot het gouden jubiloum van koningin Wilhelmtna. Technici van de BBC bereizen met het oog op deze uitzendingen reeds enige tijd ons land U zult orgelspel uit dc Nieuwe Kerk te Amsterdam tc horen krijgen. Impressies van dc Amsterdamse Zeedijk, het kwartier waar de schepe lingen hun vertier zoeken (en vinden), voorts Friese zang. vraaggesprekken met boeren in dc Noord-Oostpolder en op het herwonnen land van Walcheren etc. Kortom luister maar eens. Twee jeugdige Duitse dieven gevat Verschillende diefstallen, die gedu rende de laatste tijd in de Achterhoek werden gepleegd, waren, naar thans ls komen vast te staan het werk van twee Duitse jongens van zeventien jaar oud. BIJ het verhoor, dat de politic hen na hun arrestatie afnam bleek, dat zij af komstig zijn uit dc Russische zone van Berlijn. Zij waren van plan ln Neder land tc gaan werken Om hun honger te stillen drongen zij in Lochcm ccn tijdelijk leegstaand huis binnen ZIJ voorzagen zich van voeding cn kleding Later stalen zij onder meer nog twee rijwielen bij een boer Tegenover de politie uitten zU de wens In Nederland tc mogen blijven om hier normaal werk te gaan doen. ZIJ zijn ter beschikking gesteld van dc justitie. Coloradokeverhestrijding verloopt gunstig De bestrijding van de colorado kever heeft tot dusver een gunstig verloop gehad, mede 'dank z(j de verplichte bfhantleling van het aardappelgewas met een insecten- dodend middel. Het ligt niet in de bedoeling dit seizoen nieuwe ver plichte bespuitingen voor te schrij ven. Wel zal van overheidswege nauwgezet de hand worden gehou den aan het nakomen van de ver plichting tot het verdelgen van ke vers en larven. Het is noodzakelijk, dat het gewas voortdurend wordt gecontroleerd. Kevers, die in het najaar in de grond kruipen, om tc overwinteren, bedreigen in het voor jaar de jonge aanplant. Het is dus zaak ook in het najaar de percelen vrij van „tienstreep" te houden. tot inwilliging van net verzoek moet afzien. Eveneens inder invloed van het gebeurde heeft Israël graaf Bernadotta doen weten, dat het van zijn aanvankelijke be reidheid tot hertoelating van gevluchte Arabieren op het grondgebied van Israël moet afzien. Volgens een eerder bericht wa ren de Joden bereid inet de Ara bieren op neutraal gebied te onder handelen over een algemene uit wisseling van krijgsgevangenen. De Joden hebben tot dusver 5000 Arabieren krijgsgevangen gemaakt, en de Arabieren omgekeerd 850 Joden. Het is nog niet bekend of ook dit besluit van Israël beïn vloed zal worden door het gebeur de te Latroen. •Studenten bouwen nieuwe Amelandse jeugdherberg De Nederlandse Jeugdherberg-Centrale heeft op Ameland het voormalige Duitse kamp. gelegen bij dc Hollumcr vuur toren. aangekocht om het te verbouwen tot een nieuwe Jeugdherberg cn nieuw confcrcnUe-oord „De kleine Crlc De hiervoor noodzakelijke werkzaamheden wurden vcrrlcnt door Zwitserse. Ameri kaanse rri VA.;»->rlandse studenten De werkzaamheden aan dc nieuwe Jeugdherberg vorderen goed Voor waterleiding cn clcctrlflcatic kan men ten dele nog gebruik maken van ter plaatse aanwezige oude Duitse mate rialen. De New York Times heeft een klein lesje gekregen in literatuur geschiedenis. Het blad publiceerde onlangs een artikel over de dood van de Amerikaan Joseph A Goe the. een achterkleinzoon van de grote dichter. Het blad Aufbau heeft daarop gereageerd met een goed gedocumenteerd artikel, waar uil blijkt, dal de laatste kleinzoon van Goethe in 1885 straatarm 'ge storven is zonder kinderen na te laten. Allereerst ls besloten versiering zal men vin- niet alleen de drie grote den op het Rembrandt- grachten. 'de Heren-, plein, het Koningsplein Keizers- en Prinsen- en uiteraard de Dam. tracht, maar ook een Ook Amsterdam-Noord deel van de Amstel. de is in de versiering be- Blauwbrug en mis- trokken. Op zes grote schien ook de pittoreske pleinen in de verschil- Magere Brug met lende stadsdelen, zullen lampjes te versieren, geluidsinstallaties wor- Bovcndicn zullen behai- den opgesteld, zodat le den". Nijvere handen ve de Westerkerk. de dcreen in de gelegen- zuilen 120 kilometer zo- Zuiderkerk en de Nicu- hcid zal zjjn de af men naaien aan vlag- we Kerk ook de Mui- scheidsrede van H. M. gedoek en het aantal derpoort en de Haar- koningin Wilhelmina en electrische lampen, dat lemmerpoort in flood- dc gebeurtenissen in de voor de feestverlichting light baden. Het Frede- Nieuwe Kerk te volgen, wordt gebruikt ls niet riksplein wordt met op 100.000 na te schat- gaslicht geïllumineerd. Er zouden natuurlijk ten. dc haven zal een heel nog talrijke bijzonder- Alle mogelijke tech- bijzondere versiering heden te vertellen zijn. nische en artistieke krijgen, waarover nog maar wie kan moet dit hulpmiddelen zijn te weinig gezegd kon wor- alles maar met eigen baat genomen om een den. Ook het monu \f[ET minder dan 1 twaalf en een halve kilometer stof, twaalf kilometer groene slin gers en achttien kilo meter palen zullen wor den gebruikt om Am sterdam tijdens de jubi leumfeesten en de in huldiging van Koningin Juliana „aan te kle- feestversiering aan te ment voor koningin brengen die de belang- Emma op het Emma- rijkheid van de ko mende gebeurtenissen waardig zal blijken. ogen gaan zien. omdat het zich toch niet laat vertellen. Vaststaat wel dat Amsterdam een waardige feesttooi Hoogtepunten in de zal dragen. plein wordt verlicht. De Tweede Slag om Arnhem /N Arnhem wordt veel ge bouwd. Daar komen schil ders, aannemers cn loodgieters bij te pas. En onder deze nutti ge lieden heeft dc prijsbeheer- sing aangericht, ivat in dc volks mond ,X>c tweede Slag om Am- hem" heet. Gebleken is. dat zij van hun onmisbaarheid mis bruik hebben gemaakt, met het gevolg dat Donderdag vijftien schilders en vijftien loodgieters zich voor dc tuchtrechter had den tc verantwoorden. (Dc aan nemers komen later aan dc bctirf). Dc opgelegde boeten va rieerden van 50.- tot 3.500.- en beliepen in totaal f 27.100.-. Het overwegend grootste deel kwam voor rekening van dc loodgieters. „Ik geloof aan de eeuwigdurende vrede, zowaar ols ik hier sla", zei president Truman Woensdag in Washington. Hij hield een rede ter gelegenheid van de uitgifte van een nieuwe postzegel voor dc jeugd, -f Canada cn dc V.S. overwegen het aanleggen van een netwerk van ra- dcrstalions in Alaska cn Noord Ca nada. om eventuele agressie het hoold te bieden. HJalmar Schacht. Hitlers minister van financiën, in Neurenberg vrijgesproken, door een Duits hof tot acht jaar veroordeeld, is thuns voor de derde maal aan zijn jasje getrokken; hij staat terecht in ccn proces te Ludwigsburg, dat waar schijnlijk een week zal duren, -f Een Franse cineast heeft een toestel ge bouwd met prismatische spiegels, waarmee hij tekenfilms kan projec teren, die een indruk van relief ge ven. -f Zestien landen zullen in Ne- \embcr tc New Delhi bijeenkomen voor een vergadering van de Rigio- nale commissie voor Azic der Inter nationale Meteorologische Organisa tie. Grootse weerberichten zullen dat worden: Aan de Turkse kust krach tige wind; in dc Philippijncn plaatse lijk regen; koel weer in Indonesië De vertoning van MPEA-films in Nederland zal doorgaan. Dinsdag heeft de directieraad van deze film- exportorganisatie in New York be sloten haar werkzaamheid in Neder land voort tc zetten, -f Koningin Wilhelmina zal bij haar jubileum uit Zuid Afrika een tafel ten geschenke krijgen met een blad van „banket", een goudhoudend gesteente uit Wit- watersrand Het geschenk wordt meegebracht door mevrouw Steyn, de weduwe van de laatste president van de Oranje Vrijstaat. -1- Driehon derdduizend paar ogen hebben al rond gekeken op de BBB, dat be tekent: Bloemen ln Berg en Bos en is de naam van een tentoonstelling die in Apeldoorn gehouden wordt cn nu nog tien dagen duurt Het in Amsterdam ontstane conflict tussen de kranten cn de bioscopen heeft zich uitgebreid tot Alkmaar. Ook daar hebben de bioscopen adverten ties geweigerd aan een blad dat een recensie had geleverd die niet naar hun zin was. Daarop hebben de twee andere plaatselijke bladen eveneens geweigerd, advertenties op te nemen. 4- Journalisten, fotografen, schrijvers cn tekenaars maken een Oranjc- fecstkrant. die op 26 Augustus zal verschijnen, door dc Bezige Bij wordt uitgegeven cn voor 45 cent tc koop zal zijn in de boekhandel. De op brengst ls voor het Prins Bcrnhard Fonds. Sovjet-Russen Beroering is in New York ont staan rondom de zaak van Me vrouw Kosenkina. Deze Russische onderwijzeres zou op 31 Juli per schip uit Amerika naar de Sovjet- Unie vertrekken, maar kwam niet opdagen. Een week later kreeg Lo- makin, de Sovjet-consul te New York. een brief van haar, waarin zij zou hebben geschreven dp de Witrussische nederzetting „Reed Farm" te verblijven, waarheen zij door de Wit-Russcn ontvoerd zou zijn, om haar een aan de Sovjet- Unie vijandige verklaring af te dwingen. Dit is de ene lezing van het geval. De andere is afkomstig van mevrouw Tolstoi, een dochter van de beroemde schrijver. Zij is het hoofd van een toevluchtsoord voor Wit-Russen en beweert, dat mevrouw Kosenkina vrijwillig bij haar is gekomen om onderdak, want zij vreesde na haar terugkeer in de Sovjet-Unie te worden ge fusilleerd. Intussen hebben dc Sovjetrussen mevrouw Kosenkina „terugont- voerd" van Reed Farm „bevrijd uit handen der Wit-Russen", vol gens de andere lezing en haar meegenomen naar het Sovjet-con sulaat te New-York. Lomakin, de consul van de Sovjet-Unie, kreeg kort daarna van de Amerikaanse autoriteiten bevel om mevrouw Kosenkina voor het Hof van New York te brengen, omdat haar ge tuigenis gewenst was bij het on derzoek naar een Russische spion- nagezaak. Lomakin weigerde en hield mevrouw Kosenkina vast. Uit het raam gesprongen En gisteravond nu is de 52-jarige onderwijzeres uit het raam van het Sovjetconsulaat gesprongen. Zij viel drie etages diep. en liep twee breuken op. In het ziekenhuis ver telde zij later, dat zij „als een vo gel in een kooi" was geweest en dat zij besloot, uit het raam te springen, nadat zij in een uitzen ding van de radionieuwsdienst had gehoord, in welk een ingewikkelde situatie zij verzeild was geraakt. De kwestie heeft nu ook de aan dacht getrokken van het Russisch ministerie van buitenlandse zaken: Molotof heeft bij de Amerikaanse regering geprotesteerd over 't feit, dat het Hof van New-York een Russische consul (Lomakin) gelast heeft, mevrouw Kosenkina voor het Hof te doen verschijnen. Hierop heeft Dewey, de gouverneur van de staat New York. van Washing ton order gekregen, voorlopig geen enkele maatregel te nemen tegen de consul van de Sovjet-Unie. Kortenhorst benoemd tot Kamervoorzitter Bij Kon. Besluit Is mr. L. G. Kortenhorst (KVP) benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer gedurende de huidige buitengewo ne zitting. UN AC wordt misschien eind '48 opgeheven De economische en sociale raad van de UNO heeft Donderdagavond te Genève met acht tegen z.even stemmen, by drie onthoudingen, besloten te adviseren tot liquidatie van de „United Nations Appeal for Children" (UNAC) tegen het einde van dit jaar. Over het lot van de UNAC zal definitief beslist worden op de al gemene vergadering van de UNO in September aanstaande te Parijs. Het Nederlandse Beheersinsti tuut, bureau Rotterdam, deelt me de, dat de door hare Ingestelde Be heerscommissie Rijnschepen is op geheven cn dat door haar werd opgericht bij notariële acte van 20 Juli 1948 een stichting, genaamd „Beheer Rijnschepen" welke de werkzaamheden van de voormalige Beheerscommissie Rijnschepen overneemt. KOEL Weerbericht AANHOUDEND WEER Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Half tot zwaar bewolkt met enkele plaatselijke buien. Meest mat'ge wind hoofdzakelijk uit richtin gen tussen West en Noord. Aanhoudend koel weer. 14 Aug.: Zon op 5.22, onder 20.07 j maan op 17.34, onder

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1