DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Alle schakeringen van ons volk in Nieuwe Kerk aanwezig Hoe staal het met de woningbouw? KVP zal constructief maar critisch meewerken Ibestek „Bestand belemmert Israel in zijn vrije ontplooiing" Mede mevrouw Blankers-Koen onder de uitverkorenen De snelste op de rug van de luiste Augustus vacantie kamperen Geen redenen tot pessimisme Somber verhaal met hier en daar een lichtpuntje In kort Bemadotte blijft vertrouwen op verzoening der vijandschap Zaterdag 14 Augustus 1948 'Achtste jaargang, No. 1097. Opgericht door de Stichting ..Hex Parool"' Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- nrils 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaao 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOOR DER- DE INHULDIGING VAN H.M. JULIANA OP de zesde dag van September, de dag waarop prinses Juliana zal worden ingehuldigd als Koningin der Neder landen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, zullen op deze ge wijde plek in de hoofdstad des Rijks alle geledingen en groe peringen fan het Nederlandse volk daar Ie samen komen om getuige te zijn van hel plechtige ogenblik waarop zij de eeds formule zal uitspreken. DEN HAAG BEREIDT ZICH VOOR Naar de regeringsvoorlichtings dienst mededeelt, zijn de uitnodi gingen verzonden aan de autoritei ten, deputaties, vertegenwoordigers van organisaties en individuele per sonen die uitverkoren zijn getuige te zijn van dit ogenblik. Er zullen in de eerste plaats zijn de leden van do Staten-Generaal, de volledige raad van ministers en de dragers va., de hoogste rechts- en openbare functies. Uniformen van leger, vloot en luchtmacht zullen hel oplichten te het i'emmig zwart van de vertegenwoordigers der on derscheidene kerkgenootschappen en de orde van vrijmetselaren. De bur gemeesters der grote gemeenten, evenals de voltallige gemeenteraad van Amsterc' m, zullen hun plaats in de kerk innemen. Represen tanten van het voormalig verzet in Nederland en Indonesië zullen er hun plaats vinden, evenals de jeugd die v- tegenwoordigd zal zijn door een willekeurige jongen en een willekeurig meisje. De kunstwereld en die der sport, vormende twee andere facetten onzer gemeenschap, zullen vertegenwoordigers hebben in de Nieuwe. Kerk. Het zal zonder twijfel in brede kringen van ons volk instem ming vinden dat tot de verte genwoordigers van de sportgc- meenschap mevrouw Blankers- Kocn zal behoren. Afgezien van de hoge buitenlandse afvaardigingen, waarvan wij reeds melding maakten, zal ook de We duwe van de laatste president van de Oranje Vrijstaat, mevrouw Ste.vn haar plaats innemen in de Nieuwe Kerk. Omtrent de volgorde der plechtig heden vernemen wij, dat de leden der Staten Generaal zich des mor gens te voet in cortege onder de per gola door zullen gaan van het palcis op de Dam naar de Nieuwe Kerk Te kwart over tien zal de bijzondere vergadering van de gemeenschappe lijke zitting van beide Kamers der Staten Generaal worden geopend Na voorlezing van het Koninklijk Besluit van dc overdracht der ko ninklijke waardigheid zal uit de le den een commissie voor in- en uit geleide worden gekozen, die ko ningin Juliana en haar gemaal bij de ingang van het kerkgebouw zul len ontvangen en hen naar hunne zetels geleiden. De koninklijke gasten Voorts vernemen wij dat als ver blijfplaats van de vorstelijke gasten bij ae inhuldiging van koningin Ju liana het Amstelhotel is aangewe zen. Hier zullen gedurende vijf da gen de koninklijke bezoekers uit Zweden, Engeland, Noorwegen, De nemarken en Luxemburg hun in trek nemen met hun eigen gevolg en de hofdames en adjudanten, die van Nederlandse zijde aan het bezoek zullen worden toegevoegd. Premier Drees over het Nationale Huldeblijk Minister-president W. Drees spreekt Maandagavond onmiddellijk na het nieuws van acht uur voor beide zenders over het Nationaal Huldeblijk aan H. M. de Koningin: het fonds voor de kankerbestrij ding. Nederlandse successen in Londen Wielrennen: Gerrit Voortlng wint de zilveren medaille in de wegwedstrijd over 195 km. in de tijd van 5 uur 18 min. 16.2 sec. Hockey: Nederland wint de bronzen medaille na een 4-1 overwinning op Pakistan. De erelijst De volgende kampioenen wer den Vrijdag uitgeroepen: Voetbal: Zweden (3-1 zege op Joegoslavië). Wielrennen, wegwedstrijd: Bcyaert (Frankrijk) 195 km. in 5 uur 18 min. 12.6 sec.: landen- prijs: België (Wouters, Delat- houvyer, Vanroesbroeck), 15 uur 58 min. 17.4 sec. Schermen, sabel individueel: Derevich (Hongarije) 7 overw. in finalepoule. Paardensport, samengestelde ruitcrwedstrijd: kapitein Che- vallicr (Frankrijk) met „Alglon- nc"; teamwedstrijd: Ver. Sta ten, minus 161,5 punten. Boksen, vlieggewicht: Perez (Argentinië); bantam: Czik (Hongarije); veder: Forementi (Italië): licht: Dreyer (Z.-Afri- ka); weiter: Torma (Tsjeehosl.) midden: Papp (Hongarije); halfzwa-.r: Hunter (Z.-Afrjka); zwaargewicht: Inglesias (Ar gentinië). 4 De laatste dag Hedenavond zal men in Londen het Olympische vuur, dat zestien dagen zonder onderbreking heeft gebrand, doven. Langzaam en statig, ter wijl in de nabijheid saluutscho ten worden afgevuurd, zal men de Olympische vlag met de rin gen neerL-teu. De sluitings- plecntigheid begint vanmiddag om kwart over vijf. Athleten van alle deelnemende naties marcheren voor de tweede maal nu ten afscheid met de vlaggen van hun land door Wembley-Stadion. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen -ordt hier verwacht dat koningin Juliana op Zaterdag 18 Septerpber haar offi ciële intocht in de Residentie zal houden. Ter gelegenheid daarvan bereidt Den Haag zich op een grootse ontvangst voor. Onmiddel lijk aansluitend op deze intocht zullen er grote feesten in Den Haag beginnen, welke tot -en met de volgende Woensdag zullen du ren. Men heeft de verwachting dat de nieuwe koningin een aantal van de feestelijkheden zal bijwonen. Water in de Woestijn Sedert vele jaren vermoedden de geologen reeds de aanwezigheid van grote hoeveelheden ondergrond wa ter op verschillende plekken in de Sahara. Begin 1947 Is men met boringen midden in dc woestijn begonnen, en op een diepte van 1.200 tot 1.ÖU0 meter had men resultaat. Op som mige plaatsen borrelt het water op in een vloed var 2.000 liter per mi nuut. Er zijn maatregelen genomen om het omliggende land zo vlug mogelijk in cultuur te brengen. Nomadenstammen hebben hun tenten reeds in dc nabijheid van de bronnen opgeslagen. C.v.G.D. naar derde jaardag van Republiek Indonesia De Commissie van Goede Dien sten in Indonesië, heeft een uitno diging van de Re"pubhek aanvaard om op 17 Augustus in Djogjakarta de onafhankelijkhcidsfecsten te komen bijwonen. Het is op die dag drie jaar geleden, dat Soetan Sjah- rir na een'conflict met Soekarno, die op toestemming van de Japan se commandant Teraoetsji wilde wachten, de Republiek Indonesië proclameerde. Fly Noord Engeland door wolkbreuk geteisterd irig Scotchman had tien uur vertraging Kleine riviertjes werden de laag ste dagen in Noord Engeland tot onbedwingbare bergstromen, die al les meesleurden wat zjj in hun loop ontmoetten. Zjj hebben in het En gels-Schotse grensgebied vijf spoor bruggen vernield. Veel vee is op de landerijen verdronken cn de licht voorziening ls op tal van plaatsen door kortsluiting onderbroken. Vele treinen zijn uit de dienstregeling ge nomen en de beroemde expresse verbinding met Schotland, ,,The flying Scotchman" bereikte Edin burgh eerst na tien uur vetraging. Storm berokkende Betuwe zware schade De jongste stormen die over ons /and zijn gegaan, blijken, zoals te verwachten viel zware schade aan het fruit te hebben aangericht. In de Betuwe, dié tot de zwaarst ge troffen delen van ons land behoort is de schade ongeveer een kwart van de te verwachten oogst. Door dat de schade elders geringer ls, meent dc betreffende rijksdienst od grond van dc binnengekomen rap porten dat dc gemiddelde schade tussen tien cn vijftien procent zal liggen. De goudreinetten leden het meest van de storm. Hot trekt verder de aandacht, dat volbeladcn bomen er over het algemeen beter af zijn ge komen dan bomen die een matige oogst droegen. Nederlands grenseisen DUITS BLAD KLAAGT OVER „GEBIEDSROOF" Dc met Sovjet-Russische ver gunning verschijnende „National Zeitung", het orgaan van de on langs gestichte „Nationaal-demo- cratische partij der Sowjet-zone" heeft de door Nederland geelste grenswijzigingen tot probleern nummer één verklaard. Volgens het blad is het Duitse volk onder geen beding bereid „met deze roof van Duits gebied genoegen te ne men." Het blad geeft weliswaar toe. dat Duitsland zijn herstel duur betalen moet, doch knoopt daar de vraag aan vast: „Maar wat zijn wij aan Holland- schuldig?" De „National Zeitung" eist, dat de Wcstduitse ministers-presidenten zich onver wijld tot de militaire bestuurders zullen richten om „deze ernstige nationale catastrophe" af te wen den. A UGUSTUS vacanticmaand. alles neem je op de koop toe. Je aan te trekken. AI regeitt het eens. En voor velen is vacantie sy- voelt als je kampeert, dat je zo toch hebben ze een goede zt»i« noniem met kamperen. De primi- echt eruit bent, je voelt je weer Schijnt de zon dan is het helemaal lieve charme van het kampleven jeugdig worden, je geniet de bui- goed. Ze kijken allemaal even vro- geeft hun weer nieuwe energie ten lucht met volle teugen. Een beet- lijk, terwijl ze bezig zijn liun maal- voor het dagelijks werk. Je moet je je wisselend weer, dat nu eens een tijd te bereiden Hongerig kijken wel eens behelpen, het stro kriebelt stralende zonnelach en dan weer dc anderen toe en met hun ogen soms wel, dc groenten zitten wel een dikke reqentraan brengt kan je verslinden zc reeds dc biefstuk die eens met zand en de aardappelen niet ontmoedigen. ,.de kampmoeder" al is het dan met willen soms niet gaar worden of Die troepje kampeerders toont wat gebrekkige hulpmiddelen, toch smaken naar petroleum, maar dat tenminste zich niets van het weer wel smakelijk weet te bereiden. Foreign Office: FANNY BLANKERS IN RHENEN „En wat gaat u nu doen?" zo luid de de vraag, toen onze Olympische kampioene, mevrouw Fanny Blan- kersKoen, haar snelle voeten weer op Nederlandse bodem zette. „Voor de kinderen zorgen, rusten en vacantie nemen", was het parate wederwoord. En de daad werd bij het woord gevoegd: Vrijdag trok „on ze Fanny" met haar ega en haar bei de leuke peuters naar .Rhenen, om daar op de Grebbeberg in Ouwe- hand's Dierenpark een dag vol vreugdevolle afwisseling te genieten, En die dag is geslaagd, niet het minst ook, omdat Pluvius zo goed was, geen spelbreker te zijn. De dierencollectie van de heer Ouwehand werd met grote belangstelling in ogenschouw genomen, er werd volop genoten van het fraaie park en „The flying Dutch- mam" verblijdde zich als een echte Hollandse moeder bovenal om het genoegen, dat haar beide kinderen. Jon cn Fanny, hadden in de speel tuin en bij het ezeltje rijden. De parkbezoekers waren uiteraard aan genaam verrast door de onverwachte komst van de vrouw, waarop heel het land zo trots is. doch ieder hield zich op een eerbiedige afstand, zo dat de grote „Fanny", die een wel zeer speciale belangstelling bleek te hebben voor Ouwehand's Insecta- rium, ongehinderd kon genieten van het vele goede en mooie, dat Ouwe hand's Dierenpark zijn bezoekers biedt. Bij het bezoek aan het ,,Ouwehands Dierenpark" te Rhenen liet mevr. Fanny BlankersKoen zich rijden door een Reuzen Schildpad. Russen ontruimen de Kotnmandantura Lewis Douclas, dc Amerikaanse gezant in Londen cn Rcné Massigll, zijn Franse collega zijn Vrijdag na elkaar op het ministerie van Bui tenlandse Zaken ontvangen. Kort na de conferenties leg de het ministerie de volgende verklaring af: Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor het pessimisme dat sommige Britse bladen over iict moge lijke resultaat der Moskouse besprekingen hebben laten ho ren. Het is normaal dat de be sprekingen door ups en downs gekenmerkt worden. Intussen is generaal Robertson, de commandant van de Britse zone in Duitsland in Londen aangeko men. Nog Vrijdagavond zou hij be sprekingen hebben gevoerd mei het Britse ministerie van buiten landse zaken en de gezanten van Amerika en Frankrijk. In Berlijn hebben de Russen als het ware de scheiding tussen Oost en West bezegeld door het gebouw van de Kommandantura, waar het viermogendhedenbestuur voor Berlijn zetelde, te ontruimen. Op het gebouw, dat in de Amehkaanse zone van de stad is gelegen wap perde nog immer de sowjetvlag terwijl een rode soldaat bij de deur de wacht hield. Met medeneming van alle archiefstukken en de vlag zijn de Russen verdwenen. Het enige dat de Amerikanen bij het betreden van het gebouw aantrof fen, waren de portretten van Marx, Lenin en Stalin. A/1 AANDELIJKS publiceert het t ministerie van wederopbouw en volkshuisvesting een overzicht over de stand van zaken in de bouwnijverheid. De laatste editie van-du rapport inzage verrast aan genaam, doordat het aantal wonin gen dat zich in aanbouw bevinden langzaam maar zeker stijgt. In Ja nuari van dil jaar waren het er 40.00(1. in April was dit cijfer op gelopen tot 42.000 en in Juni be droeg het 43.000. IA/ IE niet opgewassen is tegen slecht nieuws, doet goed de lectuur van dit stukje hier af te breken, want wanneer het ministe rie verslag uitbrengt over de posi-. tie der bouwmaterialen vo'gen de woorden „slecht". ..slechter", „ach teruit" en „zorg baren" elkaar in een nare reeks. De voorziening van baksteen, de bevoorrading met ce ment. de levering van dakpannen, de houtaanvoer en de aanmaak van deuren, buizen, electro-technisch materiaal, draadglas: hang- en sluitwerk cn hontvczelplaten, het zijv al\emaal rubrieken, waarover het ministerie weinig opbeurende dingen heeft te zeggen. Slechts de voorziening met ijzer wordt rede lijk genoemd. Weliswaar was er op het ogen blik waarop liet rapport werd af gesloten nieuwe houtaanvoer uit Zweden en Finland, maar dal heeft eerst veel later een nattige uitwer king op de bouwnijverheid. Een lichtpuntje is het nochtans dal de Sowjet Unie heeft gecontracteerd voor de levering van 150.000 M3 hout. tenslotte ders. H-. Tweede Kamer over regeringsverklaring Van Loon eindigt als dertiende De heer E. H. A. M van Loon heeft met Spring Steel in het eind klassement van de samengestelde ruiterwedstrijd een bijzonder eervol le plaats ingenomen: dertiende van de 33 overgebleven ruiters, uit een begintotaal van 46. Dr. Ten Cate met Unique de Genval eindigde als num mer 25. Dc Tweede Kamer Is gisteren om eir uur bijeengekomen om de gisteren door minister-presldem Drecs afgelegde regeringsverkla ring te beantwoorden. Het eerste deel van de vergadering werd in beslag genomen door een rede van de heer Kortenhorst die vandaag voor het eerst als Kamervoorzitter optreedt, nadat hij sinds 1925 zit ting heeft gehad in de katholieke kamerfractie. Prof. Romme ;KVP) was de eer ste spreker, 'die het nieuwe kabinet aan een beschouwing onderwierp Het feit, dat deze regering was uit gegroeid van parlementair lot extra-parlementair was voorname lijk het werk van zijn eigen frac tie, deelde hij mede, en herinnerde aan het standpunt van de heer Van der Goes van Naters, die voortzet ting van de KVP-PvdA coalitie had bepleit. De nieuwe regeerders, zo zei prof. Romme, treden op ir een samenstelling en samenwerking, die de ministers gelegenheid biedt tot brede ontplooiing van hun persoonlijkheden. Spreker wilde de schuld aan het feit, dat geen bre dere parlementaire Lasis kon wor den gevonden, op rekening van de Partij van de Arbeid schrijven. Voorts speet het professor Rom me, dat minister Gielens minister schap niet verd gecontinueerd. Aangaande mr. Van Schaik zou hij gaarne weten, welke taak deze zou worden toegewezen. De regerings verklaring achtte spreker gereser veerd ten aanzien van b.v. de de fensie, het sociale program, de buitenlandse zaken en liet onder wijs. Met wat gezegd is ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen stemde prof. Romme echter van harte in, al wilde hij graag weten of de staatkundipe verandering in Indonesië onder iedere omstandig heid zal plaats hebben nok als de Republiek niet deelneemt. D? katholieke fractieleider wilde graag constructief-critische mede werking verlenen pan dit kabinet, ook al acht zijn fractie zich op geen wijze aan deze legering ge bonden. Mr. Oud (VVD), de volgende spreker, sloot zich ln grote lijnen bij prof. Romme ?an. De partijen zullen goed doen. aldus de liberale fractievoorzitter, rekening te hou den met het algemeen beeld dat de verkiezing biedt. Ook mr Oud viel de Partij van de Arbeid aan op grond van hjar weigering, deel te nemen aan een vierpartijenkabinet en voorts was naai zijn menirig 'n zetel voor een minister-president uit de PvdA niet in overeenstem ming met de verkiezingsuitslag. Wat de grondwetsherziening en de eventuele steun van de VVD aan de voorstellen daartoe betrelt, liet mr. Oud zich slechts in alge mene zin uit. ^»p de uitvoering nè de herzien.ng komt het aan, zei hij in dit verband, en ln dit opzicht moet het voor de groepen die voor waardelijk hun steun toezegden, mogelijk worden gemaakt, straks opnieuw vóór te stemmen. Na de heer Oud hebben in de mid dagpauze verder nog de heren Van der Goes .van Naters (Arb). Tilanus jCHl en Wclicr ge sproken. De socialistische fractieleider ontkende dat de mislukking van dr. Bcels pogingen aan zijn fractie ie wijten zou zijn dat dr. Beel zelf minister president wilde zijn was redelijk, maar hij wilde, aldus mr. Van der Goes, het departement van Overzeese Gebieds delen liquideren. Bovendien Kwam een derde partij met de cis van een minis terschap voor buitenlandse zaken Daar door zou de PvdA. op één na de groot ste partij, buiten de drie belangrijkste departementen zijn gehouden. „Dat de heer Van Schaik minister Drees het ministcrpresidentschap aanbood, was ook voor ons een verrassing.' Dc heer Tilanus wijdde zeer veel aandacht aan dc Indonesische kwestie cn deelde verder nog mede. dat naar zijn mening het aftreden van de rege ring Becl-Drees helemaal niet noodza kelijk was geweest Na hem zette de heerWeiter dc. verhandeling over de Indonesische kwestie nog eens voort en prees het katholicisme gelukkig met dc omstandigheid dat h ij in de Kamer zat: nu zal tenminste nooit gezegd kun- nt i worden, dat d e katholieken Indic mede hebben verspeeld. Spoorwegwagons geen speelterrein Een vierjarig jongetje was In Dorddrecht op een langzaam rijden de goederentrein, geklommen. Op een gegeven ogenblik sprong het kind van de trein, doch kwam daar bij onder 'de wielen van een wagon terecht Het gevolg was dat beide benen werden afgereden. In zorg wekkende toestand Is het jongetje naar het ziekenhuis gebracht. de bnuwvakarbcl- rapport zegt„De vraag naar bouwvakarbeiders kwam ten gevolge van gebrek aan bouwmaterialen niet volledig tol uitdrukking. Er is echter een groot tekort aan stukadoors schilders, timmerlieden en metselaars." Om te besluiten nog een klein hoopgevend flonkert je en laten we er dan verder niet over praten, an ders redeneren we dat misschien ook nog weg De gemiddelde bouw prijs der woningen daalde van f 11.420.— in de eerste vijf maan den van dit jaar tot 10.S50.in de maand Juni. Indonesië: Geen verliezen De regering maakt bekend, dat In do afgelopen weck In Indonesië geen verliezen z(]n gerapporteerd. De voormalige Tsjechische minis ter van landbouw, prol Vladislav Bdrlik ls In gezelschap van z(jn vrouw naar de Amerikaanse zone van Duitsland gevlucht Hij ls de zevende minister, die Illegaal het land verlaat. Alleen Balkanlanden in Donaucommissic Westelijke mogendheden uitgesloten De Donauconfcrcntlc te Belgra do heeft Groot-Brittannlö, Frank- tijk cn de Verenigde Staten uitge sloten van deelneming in de toe komst aan dc controle op de Do- nauschccpvaart. De algemene commissie heeft riet zeven tegen drie stemmen haar goedkeuring gehecht aan het Sow- jctrussische conventie-ontwerp, waarbij de deelneming aan de toe komstige Donaucommissic wordt beperkt tot een vertegenwoordiger van respectievelijk de Sowjet-Unle, Hongarije, Joegoslavië, Bulgarije, dc Oekraine en Tsjechoslowakye. Oostenrijk zal vertegenwoordigd kunnen worden na ondertekening van het vredesverdrag. Volgens waarnemers maakt het afwijzen van de voorstellen der Westerse mogendheden het on waarschijnlijk, dat Groot-Brittan- nië, Frankrijk en de Verenigdp Staten uiteindelijk, de nieuwe con ventie zullen ondertekenen, Prinselijk Paar naar Amsterdam op 31 Aug. Prinses Juliana cn prins Bern- hard zullen zich 31 Augustus naar Amsterdam begeven cn in het palcis op de Dam vertoeven tot na de feestelijkheden cn plechtigheden ter gelegenheid van regeringsjubi leum cn inhuldiging. Koningin Juliana, die zoals reeds gemeld, op 18 September haar In tocht in I)en Haag zal doen. zal op 21 September 'in dc Ridderzaal de zitting der Statcn-GencranI openen. zal naar hel Binnenhof rijden in de Gouden Koels. Jeugdorganisatie- uit 25 UNO-landcn houden deze weck ccn conferentie in Londen. Een man die beweert de sterkste kaken ter wereld tc hebben, trok in Brctagno met zijn tanden vier wagons, samen 30.000 kg wegend. In be- weging. Een zware aardbeving beving de bewoners van de Portugese stad Coimbrn Viljdag met een paniek. Er waren echter geen slachtoffers Tllo heeft ln een rede te Belgrado de solida riteit van Joegoslavië niet dc Sovjet unie geproclameerd Zeven zeerovers die ccn Chinees schip hadden overvallen <-n daarbij ItïO mensen doodden, zijn Zaterdag te Atnoy tor dood gebracht. Duitse amateur-radiozenders Is verzocht zich tc laten inschrijven om het be slaande militaire vcrblndlrjgcnncl van het Amerikaanse leger aan te vullen met ten luilpnct, Gedurende dc maand September wor den er herdenkingspostzegels uitgegeven ter gelegenheid van koningin Wilhcl- mlna's jubileum. Ook Vclsen heeft nu zijn bioscoopconfllcteen recensent werd Vrijdag toegang tot een bioscoop geweigerd Politic-agenten zullen In het vervolg ccn politicdiploma moeten hebben, willen zij in aanmerking komen voor dc periodieke wcddcvcrhogingcn boven dc wedde die zij op 15 Augustus hebben. In Augustus denkt men nog niet aan Kerstmis, maar dc Nlwln. die dit jaar 200.000 kerstpakketten naar de- soldaten In Indonesië wil sturen, zal deze maand al met haar actie beginnen. Irving Berlin, dc beroemde Ameri kaanse songwriter, kwam Vrijdag op Schiphol aan, voor een vacantie die hij gedeeltelijk ln Amsterdam doorbrengt In Amsterdam kwam ccn vader bij de Burgerlijke Stand een kind aan geven IliJ had een fles Jenever bij zich waaruit hij alle wachtenden een slok aanbood Do ambtenaar (in functie) moest (tot zijn spijl) weigeren, De regering van Israël heeft tot de Veiligheidsraad hel verzoek ge richt een tijdslimiet tc stellen aan het huidige bestand in Palestina. Volgens deze verklaring legt het bestand Israël zware oorlogslasten op en stelt het Israël onder een in gewikkeld systeem van internatio nale supervisie, „die op de lange duur zeer onvruchtbaar is cn nog ingewikkelder wordt door onge wettigde pogingen, de vrijheid van immigratie te beperken". Verder verklaart de regering van Israël, dat de Arabische aanval te Latroen „een duidelijk bewijs is van de onhoudbaarheid der huidige toestand, daar geen van de ddor deze oorlog veroorzaakte moeilijk- ncden in het kader van het bestand Kunnen worden opgelost". Tegenstrijdig Zoals wij gisteren reeds meld den, duren in Jeruzalem de ge vechten ondanks het bestand voort zonder dat kan worden vastgesteld, wie als aanvaller zal moeten wor den gebrandmerkt. Kenmerkend voor de verwarde toestand, zijn onderstaande persberichten, beide van een en hetzelfde jersbureau, en betrekking hebbende op hetzelf de gevecht. Het eerste luidt: „Vol gens een woordvoerder van het Arabische Legioen hebben Joodse strijdkrachten een aanval onder nomen op de Arabische stellingen in Jeruzalem en gedurende drie uur een zware beschieting uitge voerd". Het tweede "bericht, dat van Joodse zijde komt zegt: „Het Ara bische Legioen heeft in de afgelo pen nacht aanvallen gedaan op de Joodse stellingen in Jeruzalem. De aanval werd voorafgegaan door een inleidende artillerie-beschie ting". Viruly en de zijnen onderscheiden Even voor het ten dienste van graaf Bemadotte van de KLM gecharterde vliegtuig Vrijdag morgen van Rome naar Stock holm vertrok, heeft de be middelaar in het Palestijnse conflict namens de Zweedse ko ning aan de leden van de be manning een onderscheiding uitgereikt. Gezagvoerder Viruly ontving de medaille va,n ver dienste in zilver van het Zweed se Rode Kruis De anderen kre gen de medaille van verdienste in brons. Graaf Bemadotte heeft Palestina voor korte tijd verlaten in verband met verplichtingen in Zweden. Hij verklaarde bij aankomst te Stock holm: „Ik heb goede hoop, dat de oorlog' in Palestina teneinde zal zijn. indien wij het bestand nog zes weken kunnen handhaven, Er valt niet aan te twijfelen, dat geen van beide partijen hervatting der vijan delijkheden wenst". Weerbericht AANHOUDEND KOEL WEER Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Half tot zwaar be wolkt met enkele, plaatselijke buien. Meest matige wind hoofdzakelijk uit rich tingen tussen West cn Noord. Aanhoudend koel weer. Zon op 5 Z-3 onder 20 05 maan op 18.31, onder 0 40 16 Aug Zon op 5 25, onder 20.03; jan op 10 15. onder 1.10. 15 Aug

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1