DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ernstige aanklacht tegen Republikeinse regering Arabieren dreigen te dingen naar Moskou's steun Amerika wijst protest van ambassadeur der SU af Utrecht krijgt middelbare Tuinbouwschool Argentijnen demonstreren tegen Peron Nederlanders ontdekken grote opiumsmofckel Ook Moskou heeft spionnage-zaak Die zomer van '48 Prinses Juliana winkelt incognito in Londen: Glubb Pasja in Heftige toon der Sowj et-pers Londen Vorming van personen die leidende functies kunnen innemen Practisch werken in de omgeving Panama vreest een invasie Moskouse overleg duurt voort Snelle groei der USA-luchtvloot Maandag 16 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1098 Opgericht door de Stichting ..Hev Parool" - Giro 510330. Uitgave* N V De NieilWe PeTS Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- o - Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. orijs 31 cent p. w. óf 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDEN Naar men in bevoegde Nederland- Be kringen verneemt is door de Ne derlandse politie een grote zaak van opiumsmokkel ontdekt, waarin de gehele Republikeinsche regering en waarschijnlijk buitenlandse persoon lijkheden betrokken zouden zijn. Honderden kilogram opium, die eigendom zijn van de Republikeinse regering zijn in beslag genomen. Uit Nederlandse bron verneenit men voorts, dat deze opiumsmokkel bestemd was om de onkosten te dek ken van de Republikeinse missies in het buitenland. Dr. Maramis, de mi nister van financiën van de Repu bliek, die de verkoop van deze opium leidde, is door de Nederlandse over heid gewaarschuwd dat hij, zo hy naar Batavia mocht komen, onmid dellijk zal gearresteerd worden. In bevoegde Nederlandse kringen meent men bovendien, dat de Nederlanders waarschijn lijk zullen overgaan tot de op heffing van de diplomatieke on schendbaarheid van de leden der Republikeinse afvaardiging, die belast zijn met de onderhande lingen met de Nederlanders. In het begin van deze week zal de Nederlandse delegatie bij de Com missie voor Goede Diensten een pro test indienen tegen „de schending door de Republiek van de interna tionale opium-overeenkomst". Amerikaan Het land Radio Moskou heeft Zondag be kend gemaakt, dat luitenant Robert Dreyer, medewerker van de Ameri kaanse militaire en vlootattaché in Moskou, „betrokken was bij spion- nage-activiteit en door zijn regering is teruggeroepen op verzoek van het Sowjet-ministerie *an buitenlandse zaken". Omtrent de aard van het vergrijp deelt de zender van Moskou mede, dat Dreyer in contact stond met een Russisch douane-ambtenaar in Odessa, die reeds enige tyd onder verdenking stolid militaire geheimen van de Sow jet Unie uit te leveren aan vreemde mogendheden. Ten tyde van zyn contact met de Sowjet-ambtenaar was Dreyer ge- etationneerd in bovengenoemde stad. Later toen Dreyer werd overge plaatst naar Moskou, gebeurde het vaak, aldus de informaties van de geheime dienst van de Sowjet Unie, dat bedoelde ambtenaar naar Mos kou reisde om zyn mededelingen te doen aan Dreyer. Op zekere dag werd het ver trek waarin beide mannen zich bevonden overvallen door de Russische politie, die toen tal van waardevolle geheimen ont dekte, op het -punt dat Dreyer ze in handen zou krygen. De ambtenaar zou reeds hebben bekend, dat hy zich aan landverraad schuldig maakte en de ambassade van de Verenigde Staten in Moskou zou er geen bezwaar tegen hebben gemaakt toen de regering van de Sowjet Unie de repatriëring van Dreyer eiste op de genoemde gron den. Dreyer vertrok op 26 April naar zijn vaderland. In kringen van ingewijden achtte men het waar schijnlijk, dat deze hele zaak, die men als afgedaan beschouwde, nu weer op het toneel komt om de aan dacht van de affaire Kosenkina af Ae leiden. Volgens A.P. werd Zondag in Amerikaanse kringen toegegeven, dat het wezenlijke deel van de be schuldigingen tegen Dreyer juist was. Men meent echter dat de ambtenaar met wie Dreyer in con tact stond het vertrouwen van" de G.P.Oe genoot. Koreaanse republiek afgekondigd Zondag is de Koreaanse repu bliek in, het door de Amerika nen bezette Zuid-Korea gebo ren. 50.000 politiemannen en sol daten waren op de been met het oog op eventuele opstanden. Tij dens een plechtigheid, die werd bijgewoond door generaal MacAr- thur, de geallieerde opperbevel hebber in Japan, werd in Seoel de Koreaanse vlag gehesen. De regering van Zuid-Korea werd gevormd na de algemene verkiezingen in Mei en werd Vrij dag door de V.S. de facto erkend. Het door de jSowjets bezette Noord-Korea heeft zijn eigen re gering. De slechtste zomer sinds jaren in Europa heeft belangrijke oogsten vernietigd cn de plannen van vacan- tiegangers en hoteliers in duigen doen vallen. Zware sneeuwval in Zwitserland en Frankrijk, een storm met een snelheid van 144 kilometer per uur in België, enige decimeters regenval in twee dagen te Berlijn dat zijn zo de voornaamste punten van de berichten uit de hoofdsteden. In de Boven-Alpen hebben de schaapherders voor het eerst sinds twintig jaar hun kudden naar de da len moeten drijven wegens de hevige sneeuwval. De bergpassen zijn ver sperd. de sneeuw ligt 45 centimeter hoog. Van de kusten van het Kanaal en de Atlantische Oceaan worden stormen gemeld. Een Nederlandse zegsman deelde nog mede, dat de bewuste opium vanuit Pontianak naar Singapore en Hongkong werd gesmokkeld. Deze opium zou tydens de oorlog zyn ver vaardigd door de Japanse opium regie in Indonesië en later zyn over gebracht naar Republikeins gebied. Generaal Dürst Britt teruggeroepen Generaal-majoor H. J. W. Dürst Britt, commandant van de Zcven- Dccember Divisie, zal in opdracht van de minister van oorlog naar Nederland terugkeren. Hij zal wor den opgevolgd door generaal-ma joor E. Engles, directeur van cen trale omleidingen te Bandoeng. Melkstrijd in het Gooi Honderden huisvrouwen in het Gooi, die in de afgelopen dagen op het belletje van de melkboer naar de deur gingen om de leverantie in ontvangst te nemen, staarden bü het openen van de voordeur ver baasd in het gelaat van een vreem de melkboer, die zii nimmer hadden gezien. Het bleek, dat de melkboe ren, in het bijzonder in de plaatsen Bussum en Naarden, die vaak zeer ver uiteenliggende klanten hadden te bedienen, hun wijken hebben ge saneerd. Huisvrouwen, die zeer ver knocht waren aan hun oude melk- leverancier. die hen blijkbaar niet had ingelicht over de komende ver andering, hebben zich verenigd in een organisatie, die van plan is zich met haar klachten te wenden tot minister Mansholt. In afwachting hiervan gaan vele strijdbare dames zelf de melk halen by haar voor malige leverancier. Ds. Buskes aangeklaagd Vier personen hebben bfj de officier van Justitie te Amsterdam een aan klacht ingediend tegen ds. J. J. Buskes, omdat zij een passage uit een nreek, welke hij 21 Maart van dit jaar in een door het IKOR uitgezonden dienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam hield, be ledigend achten voor generaal Spoor. Fabriek van rietmatten afgebrand Zondagavond is de rietmatten- fabriek F. J. Mijnlicff te Krimpen a.d. IJssel totaal door brand ver nield. f Grote rietschelven en voorraden rietmatten gingen in vlammen op. Vorig jaar is de zelfde fabriek afgebrand. Omtrent de oorzaak van de brand is niets bekend. In Duivendrecht wordt weer gefilmd Zondagavond arriveerde uit Engeland Edmond de Grcvillc. regisseur van de film „Niet tevergeefs", waarvan de op namen over ongeveer 14 dagen ln de geheel herbouwde Cinetonc-studlo's te Duivendrecht bij Amsterdam zullen be ginnen. Dit Engels-Nederlandse product is gebaseerd op het boek „But not in Vatn" van Richard Llewellyn, die samen met Ben van Eyssclstcyn het draaiboek verzorgde. GEHEEL onopgemerkt door de te sandalen met platte hakken aan, Op de foto linksboven zien* wij voorbijgangers heeft de Zij droeg een tuitte gcribbeldf\ prinses Juliana bij haar terugkeer prinses-regentes Juliana Donder- plastictas volgens de laatste modeJ van haar inkopen uitstappen bv 't dagmorgen twee uur lang in het Lqndensc West-End lopen winke len. Herhaaldelijk hield, de prinses een voorbijganger staande om hem de weg te vragen naar de bekende winkelstraten. De prinses was gekleed in een lichtblauw deux-jiièces en had iuit en had een plastic regenjas onder haar arm. De prinses droeg geen hoed.0 Met prins Bcrnhurd, die dc Olym pische Spelen bijwoonde verbleef H.K.H. enige dagen incognito in 't bekende Claridge Hotel te Londen. Claridgc Hotel. Rechtsboven zien wij haar in Regent Street een voor bijganger de weg vragen. De foto linksbeneden toont ons de prinses terwijl zij Bondstrcet oversteekt en linksbeneden zien wij haar onop gemerkt temidden van dc winke lende menigte in Oxford Street. Van 31 Augustus t.m. 30 Septem ber worden ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van H.M. Konin gin Wilhelmina twee speciale her denkingspostzegels uitgegeven met de beeltenis van H.M. Zij hebben de waarden van 10 cent (roodach tig oranje) en 20 cent (blauw) en zijn ontworpen door de heren S. L. Hartz cn J. van Krimpen. Van 6 September af zullen op de post kantoren de eerste zegels worden verkocht met de beeltenis van H.M. Koningin Juliana, voorlopig in twee waarden, n.l. 10 cent (brons kleurig) en 20 cent (blauw) en van de zelfde ontwerpers. De zaak Kosenkina Dc zaak van mevrouw Kosenkina, do Russische onderwijzeres, die dezer dagen uit een raam van de derde verdieping van het gebouw van het Russische consulaat te New York sprong, vormt een on derwerp van politieke strijd in dc hoogste niveau's. De ambassadeur van de Sowjet Unie, Alexander Pa- noesjkin heeft zich Zaterdag gewend tot de Amerikaanse plaatsvervan gende minister van buitenlandse za-, ken, Robert Lovett. In het protest, dat door Lovett ia afgewezen, eiste de ambassadeur dat dc Russen het recht zouden hebben, mevrouw Kosenkina dag cn nacht te doen bewaken, en dat zy verpleegd zou worden op een nader door de Russen te bepalen plaats. Pnnoesjkin protesteerde voorts tegen het bin nendringen van Amerikaanse poli tiemannen in het Sowietconsulaat. Hij acht dit een schending van de ex-territoriale rechten van het ge bouw. Het onderhoud van dc twee politici duurde anderhalf uur. Ge lijktijdig met uitvoerige Russische berichten over de Amerikaanse spionnage in de Sow jet-Unie, waar van wy elders op deze pagina mel ding maken, bevatten de Russische Hotelbrand in Reno (VS) eist vijf doden Explosie deed vele gevels i ineen storten Een brand, gevolgd door een he vige ontploffing deed in Rcno, het beruchte stadje der echtscheidin gen in dc Amerikaanse staat Ne vada, dc gehele voorgevel van het Santa Fé-hotcl cn dc gevels van verscheidene gebouwen aan dc overzijde instorten. De luchtdruk was zo sterk dat een speelautomaat over dc straat werd geslingerd cn het regende glasscherven. Vijf personen verloren het leven bij de brand, 118 mensen werden gewond, waarvan 15 ernstig. Het Éoode Kruis heeft een ver- bandplaats ingericht en per radio een oproep om bloedgevers uitge zonden, waaróp 'zich 300 donors meldden. De oorzaak van de ex plosie is niet bekend. Er lopen echter geruchten dat er dynamiet in het gebouw was opgeslagen. Indien de Verenigde Staten voort gaan dc Joden te steunen in Pales tina, zou het wel eens kunnen ge beuren, dat ik naar Moskou reis om to trachten Sowjetsteun voor de zaak van de Arabieren te verwer ven, aldus Djarnal Bey, de vice- voorzitter van de Arabische Hoge Commissie, bij zijn vertrek uit New York, waar hij dc zittingen van de Verenigde Naties heeft bijgewoond. „Met betrekking tot de Joodse staat kunnen wij niet tot een compromis komen," zo ging hy voort. „Ik verwacht dat de oor log zal worden hervat. Deze zal dan duren tot de Arabische doe len zullen zyn verwezenlijkt, al zouden daar honderd jaren mee gemoeid zyn." De vroegere commandant van het Transjordaanse leger, John Glubb Pasja, de Engelsman die zich tot onderdaan van koning Abdoellah liet naturaliseren, bevindt zich momen teel in Engeland om te trachten de som, die Engeland jaarlijks aan het leger van Transjordanië besteedt, verhoogd te krijgen. Indien enigszins mogelijk zal in de loop van de a.s. herfst de Ryks Mid delbare Tuinbouwschool te Utrecht worden geopend. Deze school zal een geheel bijzon dere plaats innemen en niet verge leken kunnen worden met een van de andere tuinbouwscholen in ons land Het organisatieleven in de tuin bouw is sterk ontwikkeld en er be staat dringend behoefte aan perso nen. die leidende functies kunnen vervullen in de organisaties der be- drijfsgenoten. veilingen en tuin- bouwverwerkende industrieën en ook in de 'binnen- en buitenlandse handel. Deze personen dienen voor al op economisch terrein goed on derlegd te zijn en zullen daarnaast inzicht in de practijk van de tuin bouw in al zijn geledingen dienen te hebben De nieuwe school is dan ook niet bestemd voor een bepaald tuinbouw centrum, doch voor het gehele land. Het onderwijs zal erop zijn gericht personen, die bovengenoemde lei dende functies kunnen vervullen, op te leiden. Naast vakken als natuurkunde, scheikunde, plantkunde, wiskunde, kennis van de grond en bemestings leer, plantenziektenkunde e.a. zul len allo tuinbouwtechnische vakken worden onderwezen; een ruim deel van de beschikbare tijd wordt uit getrokken voor de economische vak ken. Ook de drie moderne talen krij gen hun aandeel, waarbij vanzelf sprekend de nadruk wordt gelegd op het vakteghmsche gedeelte, zodat de leerlingenoij het verlaten der school een vaktijdschrift in een der onder wezen talen gemakkelijk kunnen le zen. Daarbij zal tijd beschikbaar blij ven voor practisch werken op tuin bouwbedrijven. In verband met dit laatste is Utrecht een zeer geschikte plaats, daar samenhangende met het gemengde karakter van de tuinbouw in de omgeving, zowel bedrijven op hft gebied van fruit-, groente-, bloe men- en boomteelt aanwezig zijn Daarby vinden we zowel z.g. volle- grondsbedrijven als bedrijven met cultures onder glas. Het is een voordeel, dat Utrecht centraal is gelegen en daardoor ge makkelijk per trein is te bereiken. Daarbij is Utrecht een belangrijk centrum voor handel en industrie, wat voordelen biedt bij de opleiding van personen, die een wat bredere kijk moeten hebben, vooral op eco nomisch gebied. Ook is Utrecht een centrum van cultureel leven, zodat de leerlingen gelegenheid hebben zich ook op cultureel gebied behoor lijk te ontwikkelen. In verband met het uitgebreide programma zal de school een drie jarige worden. Voor toelating tot de school is ver eist. dat de leerling 15 jaar oud is op 1 September van het jaar. waar in hij toelating vraagt, terwijl een behoorlijke vooropleiding moet zijn genoten. In het algemeen zullen zij geheel of gedeeltelijk zonder examen wor den toegelaten, die een U.L O.—di ploma B bezitten, alsmede zij. die bevorderd zijn van de 3e naar de 4e klasse van een H.B.S., Lyseum of Gymnasium, of het einddiploma van een middelbare school nor meisjes met vijfjarige cursus of van een er kende handelsdagschool met vier- of vijfjarige cursus bezitten. Zij. die aan deze eisen niet kunnen voldoen, zullen een volledig toelatingsexamen moeten afleggen. Candidaat-lcerlingen, die niet uit een gezin komen, waarvan de ouders in één of andere tak van landbouw werkzaam zijn. zullen minstens een jaar practisch in de tuinbouw ge werkt moeten hebben. Het probleem dergexluchte Arabieren noemde Glubb zeer ernstig. Een half millioen men sen zwerft langs de wegen. Er zal spoedig voor hen moeten worden gezorgd, aldus de voor malige Engelsman, daar de win ters in dit gebied 's nachts een zeer grote afkoeling geven. Zondagmorgen vroeg zyn zware gevechten geleverd om de weg van Tel Aviv naar Jeruzalem. Beide par tyen geven elkaar over .en weer de schuld aan het ontstaan van de strijd, 's Middags was de rust weer gekeerd. Productie stijgt op Sumatra's Oostkust Hoewel het tekort aan arbei ders en het gebrek aan voldoende materiaal nog een belemmerende uitwerking laten voelen, beweegt de productie van de groot-land- bouw in de Negara Soematera Timoer zich in stijgende lijn. Over het eerste halfjaar van 1948 luiden de productiecijfers: Rubber 18614.718 kilogram. Thee 287.401 kilogram. Vezel 2760.725 kilogram Palmolie 15.145-142 kilogram. Kernen 3.261.340 kilogram. Thans zijn ter Sumatra's Oost kust honderd rubber- en theeon dernemingen, achttien vezelonder nemingen en achttien palmolieon dernemingen in bedrijf. In woelig Zuid-Amerika Een menigte van driehonderd per sonen heeft Zaterdag voor het Ar gentijnse parlementspaleis in Bue nos Aires gedemonstreerd, omdat zij het niet eens zyn met het wetsont werp, dat dc Kamer van Afgevaar digden die avond had aangenomen en dat ten doel heeft een nationale conventie tot wyziging van de grondwet byeen te roepen. Dc Argentijnse conservatieve Ra- dlcal-partij heeft geëist president Peron in staat van beschuldiging tc stellen en een parlementair onder zoek te openen naar dc „verrijking" der ambtenaren. Twee granaten ontploften in de menigte, waardoor een paniek ont stond. Politie verspreidde dc beto gers en arresteerde acht personen, die verdacht worden aan de explo sies medeplichtig te zyn. Er waren geen gewonden Het door de Kamer van Afgevaar digden aangenomen wetsontwerp gaat nu naar de Senaat, waar de goedkeuring van tevoren vaststaat, omdat de meeste senatoren aanhan gers van Peron zijn. Dc regering wil, dat de conventie machtiging verleent het mandaat van de presi dent zonder meer na een periode van zes Jaar te verlengen cn dat de regering controle mag uitoefenen op het gebruik van particuliere eigendommen. De regering van Panama heeft nieuwe versterkingen naar het grensgebied tussen Panama en Cos ta Rica gezonden, omdat dr. Arias, voorzitter van de revolutionnaire partij van Panama, die het land ont vlucht is.' nadat hij verklaard had de verkiezingen van Mei te hebben gewonnen. inCosta Rica voorberei dingen zou treffen, Panama binnen te vallen met hulp van huurtroepen uit Nicaragua. In de afgelopen week had president Kimcncz verklaard volledige verzekering van de rege ring van Costa Rica te hebben ont vangen. dat zij geen samenzwering tegen de autoriteiten van Panama zou dulden. Schoongemaakte haring blijft tien cent De detailhandelaren ln vis besloten op een 9 Augustus tc Utrecht gehouden vergadering ln ccn telegram aan de minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening tc protesteren tcger. de prijsstelling van 10 cent voor con schoongemaakte cn 8 cent voor een ge zouten haring, welke op 2 Augustus was ingegaan Het directoraat voor de prijzen deelt thans mede geen enkele reden tc heb ben de prijsregeling 1948 wel'tc ln over leg met het bedrijfschap voor visserij producten tot stand kwam ai te wijken Bovendien kwam deze nieuwe orlis niet onverwacht, maar werd reeds bij ..prll- zenverordenlng haring cn haringproduc ten 1948" ln het vocdselvoorzlcningsblad van 4 Juni aangekondigd. Prijzen voor doperwten in blik herzien De maximumverkoopprijzen van dop erwten in blik, die In tegenstelling met de prijzen van verse groenten, niet zijn vrijgelaten, hebben tengevolge van een stijging in dc prUs van de grond stoffen, enige wijziging ondergaan. De prijzen voor doperwten van de fijnere soorten zijn verhoogd. Dc nieuwe prijzen per literblik zijn: extrafijn 1.87, zee/- fijn 1.63, fijn 1.37 en middellijn 1.13. binden do Inatstc dagen fello aanval len over do wyzc waarop mevrouw Kosenkina in Amerika wordt behan deld. „In feite," zeggen' do binden, „is de vrouw in handen van do Amerikaanse politic cn do Ame- rikaanso geheime dienst. Daar door kunnen er allerlei verkla ringen in do wereld komen, dio uit de koker koincn van dezo geheime dienst." Intussen is do vrouw onder be scherming van de Amerikaanse wet gekomen. Dit werd haar Zaterdag medegedeeld door Robert Stripling, een der voornaamste ondervrager» van do commissie voor on-Amcri- kaanso activiteit, die haar do dag vaarding kwam brengen. DcZc dag vaarding eist, dat zy zodra haar ge zondheid dit zal toelaten zal ver schijnen voor dc commissie om haar verklaringen af tc leggen. Overigen» zwijgt men Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken verklaart, dat de besprekingen tussen dc Sovjct-rc- gcring en dc afgezanten van de drie Westelijke mogendheden te Moskou worden voortgezet. Ge zwegen werd toen men vroeg, of er enige vooruitgang is geboekt. Zondag heeft Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur in Mos kou de speciale Britse afgevaar digde Roberts, ontvangen. In welingelichte kringen is men van mening, dat dc vertegen woordigers van dc grote vier waarschijnlijk heden op het Krem lin opnieuw bijeen zullen komen om de onderhandelingen voort te zetten. De B-29 superforten die thans in Engeland cn Duitsland zijn, al dus een correspondent van Reu ter, vormen de voorhoede van een luchtmacht ter sterkte van ruim 3 000 bommenwerpers, die thans in de V.S. met spoed wordt gemobi liseerd. Deze vliegtuigen, zo gaat de correspondent voort, worden met een nieuwe Engelse uitvinding uitgerust, waardoor dc actie-radius wordt verveelvuldigd, zodat er nauwelijks meer een doel in Euro pa te vinden is, dat buiten het be reik van dc Britse vliegvelden ligt. Onder do vliegtuigen bevinden zich gemoderniseerde typen uit de laatste wereldoorlog, maar ook geheel nieuwe modellen. Komt Tito weer in de gunst der Kominforin? In verband met het conflict dat nog immer bestaat tussen dc com munistische partijen van dc landen, die bij dc Kominform zijn aangeslo ten en de communistische partij van Joegoslavië, trekt het in politieke kringen dc aandacht, dat de Oos tenrijkse communisten nadat zij aanvankelijk solidair z\jn geweest met de andere Oostenrijkse pnrtijen in hun afwijzing van de aanspraken van Tito op bepaalde delen van Oos tenrijk, thans hun houding hebben gewijzigd. In het officiële orgaan van de C. P. van Oostenrijk komt een artikel voor, waaruit blijkt dat jle partij sympathie heeft voor de aanspraken van Joegoslavië op een deel van Karlnthlë. In een rede. die de Oostenrijkse bondskanselier, dr. Figl, Zondag in Ivlagenfurt, de hoofdstad van Karinthic uitsprak, heeft hli dc houding van de Oosten- rij kse communisten scherp veroor deeld. Twaalfduizend Tsjechen ontvluchtten hun land Blijkens een schatting van Reu ter, hebben vijftig voormalige Tsjechische parlementsleden na ontvluchting uit hun land, elders onderdak gevonden. De meesten hunner verblijven in Engeland. In totaal meent men dat 120C0 Tsje chen sedert de gebeurtenissen in Februari j.l. uit het land zyn ge- vlucnt Vier honderd hunner ziin in Engeland, het merendeel van de anderen zijn in kampen in do Westelijke zones van Duitsland, in de hoop elders tc worden toege laten. USSR vierde de vlootdag Radio Moskou meldt, dat vuurwerk cn fanfaremuziek ln vele delen der Sovjet-Unie de dag der Sovjet-vloot hebben gekenmerkt cn dat duizenden Sovjet-burgers zich naar parken en sportvelden begaven om dc nationale feestdag tc vieren. Vlootpnrades hebben plaats gehad cn de meeste radio-uitzendlngcn waren ge wijd aan dc betekenis van dc Sovjet- marine en de oorlogshandelingen van de Sovjet-vloot. Dr. Van Mook neemt rust Dr. Van Mook is naar Tjipanas vertrokken om korte tijd rust te nemen. Hij is reeds enige tijd ziek. Weerbericht VERSPREIDE BUIEN Weersverwachting, geldig van Maan dagavond tot Dinsdagavond. Voor het Noord-Wcstcn van het land: half tot zwaar bewolkt met hier en JuO daar enkele regenbuien. Matige en.aan de kust tij delijk nog* krachtige wind uit richtingen tussen Zuid- 1 West cn West. Weinig ver andering in temperatuur. Voor het Zuld-Oostcn van het land: wisselende bewolking met hier en daar enkele regenbuien. Over het algemeen weinig wind. Iets hogere temperatuur. 17 Aug. Zon op 5.26. onder 20.01; maan op 19.46, onder 2.14.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1