Duizenden kilo's opium gesmokkeld HVC en ODS in finale Lange Jan-tour nooi Geen vet, maar modder op de voetbal Standaardwisselbeker weer voor „Samen op stap" Nieuw Amsvorde-terrein in gebruik genomen l/uHeinekens APWC II staakte de strijd tegen Veense Boys siiWSMtiiivs Talrijk publiek zag twee sportieve en interessante wedstrijden Dertienhonderd wandelaars namen aan elfde tocht deel Gesloten seizoen ten einde Meneer! Republiekeins mini ster had de leiding Grote hoeveelheden naar Malakka 2 Maandag 16 Augustus 1948 Ongelukje schakelde Borne uit Het Is natuurlijk moclIUk nu al vast tc stellen of het „Lange Jan"- tournooi van HVC, waarvan Zondag middag op „Blrkhovcn" de première ging. in dc toekomst een belangrijke plaats zul gaan Innemen In dc rij van tournooicn, die jaarlijks in ons land worden gehouden. Zeker is. dat dc twee interessante en spannende wed- kwam nog zeer onverwachts. Van 't Prinsenhof kreeg ccn vri..e schop to nemen van grote afstand. Hij plaatste dc bal goed voor het doel de kcepei deed een sprong naar een der hoe ken. trachtte dc bal tc grijpen doch sloeg daarbij het leder in eigen doel Bij/onder jammer voor de Borne- doelman, die zo mooi zijn heiligdom had verdedigd. Eén fout en daarmede uitgeschakeld voor de finale' Dit doelpunt veroorzaakte ec:i groot, of fensief van de Borne-mensen waar door het HVC-doei enkele malen da strijden, die in een uiterst sportieve njg jn |iel nauw kwam. Gevaarlijk sfeer werden gespeeld voor een tal- zeifs toen Malestein op een gegeven rijk publick, veel hebben bijgedragen moment de plaats van de uitgelopen om het touniooi populair tc maken. Mikkers moest innemen. Hij kopte Ook als training voor de komende echter de ingeschoten bal netjes het competitie kunnen de wedstrijden als veld weer in. Direct daarop ccn vlie geslaagd worden beschouwd. gcnd schot van de linksbuiten van Begonnen werd met de wedstrijd j Borne dat Mikkers door een prach- tussen het Leidse UVS en het Dordt- tige sprong onschadelijk kon maken se ODS. De Dordtcnaren kwamen I x0g even druk op de Amersfoortse met drie Invallers het veld in. onder f veste doch tegen het einde begon H wie keeper Broere. die in plaats van VC opnieuw op te zetten Van keeper Van Vliet het doel van ODS verdedigde. Onmiddellijk na de aftrap ontwik kelde zich een aardige open strijd, waarbij de bal snel van doel tot doel werd gespeeld. Beide pioegen be schikten over zeer beweeglijke spe lers. die mooie aanvallen opzetten. Vooral keeper Broere kreeg het hard te verantwoorden, doch hij was zijn plaats onder de lat volkomen waard. Tijdens een lievige scrimmage voor zijn doel raakte hij aan zijn hand ge blesseerd, doch na in de kleedkamer tc zijn geholpen kwam hij weer spoe dig terug. AJit h®t applaus dat hij hierbij kreeg, bleek duidelijk dat hij in de smaak van het publiek was ge vallen. Na een lichte veldmeerder- heid van USV kwam ODS beter op toeren. Hierbij bleek de aanval van de Dordtcnaren gevaarlijker te zijn dan van UVS. De actieve middenvoor Kamberg, die zich na een goed op gezette aanval wist vrij le spelen, gaf ODS de leiding, (01). De spelers uit dc sleutelstad lieten dat niet op zich zitten en trokken heftig ten aan val. De schotvaardighcid van de voorhoede liet echter tc wensen over. Daarbij kwam dat vóór doel het spel te kort gehouden werd, waardoor het achtertrio van ODS, dikwijls ver sterkt met enkele halfspelers, weinig moeite had zijn doel schoon te houden. In de tweede helft was het initiatief geheel aan de zijde van ODS en het na twintig minuten spe len gescoorde doelpunt van Kamberg, een getrouwe copie van het eerste, was dan ook loon naar werken, (0 —2). Opnieuw trok UVS heftig van leer, doch de verdediging van ODS stond goed op haar post Het einde van deze interessante wedstrijd, met vele momenten van goed voetbal, kwam met een verdiende misscchien iets geflatteerde 2—0 overwinning voor de Dordtenaren. HVCBornc Dat HVC het tegen Borne moeilijk zou krijgen bleek spoedig uit de wij ze, waarop de bezoekers na het aan vangssignaal van leer trokken. Direct werd het achtertrio van HVC aan Uq, tand gevoeld, maar rustig wees de roodwittc-verdedlging ieder gevaar af. Toch was dc steun die de actieve Biezenbos hierbij enkele malen ver leende, lang niet overbodig. Na onge veer tien minuten begonnen de at taques van HVC gevaarlijk te wor den. De gasten begrepen het gevaat en het was te danken aan hun zwaar versterkte verdedigingslinie, dat in de periode van groot HVC-overwicht dóeipunten achterwege, bleven. De kracht van het Borne-elftal zat ook juist in het snel verplaatsen van de spelers. Nauwelijks waren zij ten aanval geweest of zij stonoen al weer voor hun dool opgesteld als de rood- wittcn de aanval hadden overgeno men. Toch zou hun dit nog weinig hebben geholpen als Lenie dc Man wat fortuinlijker met zijn schoten was geweest. Engcle malen „scheer de" de bal langs de lat. De Man speelde een voorname rol in de voor hoede. Bijzonder actief als hij was nam hij dikwijls bezit van de bal en met verre passes zette hij dc vleu gelspelers aan het werk. Ook Henk Schriover was actief, doch evenals de'vlugge Jansen had hij kwade tegenstanders, die hem de voc-t nog al eens dwars zetten. Kat tenberg en Sleking deden dikwijls verdienstelijk werk. doch hadden soms moeite om het hoge tempo bij te houden. In de tweede helft gaven de HVC- ers vrijwel voortdurend de toon aan. De dikwijls verrassend mooi opge zette aanvallen hadden echter aan vankelijk geen succes, enerzijds door de activiteit van de hechte Borne verdediging, anderzijds door onzui ver schieten Van de roodwitte-voor- hoede. Ook een omzetting van de HV C-aanvalslinie, waardoor Schrievet op de middenvoorplaats kwam t© staan, bracht niet direct het gewenste resultaat. Integendeel, het verrassen de element was hierdoor grotendeels verdwenen. Het enige doelpunt in deze wed strijd. dat HVC In de finale van het eerste tournooi bracht tegen ODS. Noteer: U even Grand Théatre, Snouck.laan 4. tel. 4632. Van 13 t m. 19 Aug. „Goodbye Mr. Chips". Zondag 13.30. 16.—. 13.30 en 21 u. Overige dagen 2 30, 6.30 en 9 uur. City Theater, Westsingel 7b, telef. 6572. Van 13 t.m. 19 Aug. De man met het ijzeren masker (14 j.). Zond. 2. 4.15, 6.45, en 9 u Overige dagen 2.30, 6.45 en 9 uur. Rembrandt Theater, Langestr. 129. Van 13 t.m. 19 Aug Zorro's zwarte zweep. Zond. 2. 4.15, 6.45 en 9 uur. Vrijd. en Zat. 2.30, 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur. Museum Flchite, Westsingel, ten toonstelling ..Kinderspeelgoed uit de oude doos". Dagelijks van 24 uur. 14 AUGUSTUS: 4 Standaardtocht Wilhelmina. DANCING VAN 1 HUL: Zat., Zon en Woensd dansen. 2023 uur Zond. mld. 1518 y. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat.. Zon. en Woensd dansen „STICHTSE HEUVEL": dagelijks dansen (The Red Whfte and Blue gang) D'OUDE LANTEERN: Tentoonstel- lingswcrken van Chris Enthoven. OPENB LEESZAAL EN B1BL Oa- gelijks rullen v. boeken 1417 u Di. Vrijd avond ook van 19—21 uutr. Leesz. geopend dagelijks 10 —11.80 u. en 14—17 u DL en Vrijd. ook 19—22 uur. Prinsenhof en Stapel, dc beide vleu- gelhalfs, die zeer verdienstelijk werk hebben gedaan, konden hun voor hoede weer aan het werk zetten, ter wijl Van de Pol en Malestein gele genheid kregen op adem te komen Zij hebben, in samenwerking met doelman Mikkers, een groot aandeel in de overwinning gehad, want dc stand onderging geen verandering meer. Door de resultaten van de eerste Zondag is HVC dus met ODS finalist geworden en het lijdt geen twijfel of het zal Zondag a.s. op Birkhoven een felle strijd tussen beide clubs wor den. UVS en Borne zullen strijden om de derde en vierde plaats, het geen zeker een aardig voorgerecht zal worden. Klokkenspelvereniging in oprichting Binnenkort hoopt men in Amers foort te komen tot de oprichting van een klokkenspelvercniging. teneinde' te trachten onder dc burgerij groter belangstelling te wekken voor het prachtige Hemony-carillon op de O.L. Vrouv/etoren. Naar wij verne men ligt hel in de bedoeling hen. die reeds geruime tijd voor het tot stand komen van een dergelijke ver eniging hebben gepleit, uit .te no digen zich voor het uitwerken van dit initiatief mede beschikbaar tc stellen. Het plan Is om zo spoedig mogelijk bekende beiaardiers uit te nodigen carillonconcerten op onze stadstoren tc komen geven. Tweede competitierit van Pedaalridders Zondagmorgen werd door de Pedaalridders, onder grote belang stelling, de tweede rit van de com petitie verreden. De A-klasse reed 90 km. de B-klasse 45 km. In de A-klasse bleven de renners bij elkaar tot op plm. 50 km. De Jong gaf de strijd op en A. Pol wist een 100 meter voorsprong te verkrijgen, die hij niet meer afstond. In de laatste 10 km. maakte De Gans zich los van Bouwman. In de fe-klasse toonde H. Schot- ting zich wederom de sterkste. Reeds in dé eerste 15 km. maakte hij met v. d. Riet en Hartsuiker zich van de anderen los. Jammer dat Hendriks na 30 km. pech kreeg, dal hem enkele minuten achter stand bezorgde. Schotting won in een harde en mooie sprint van v. d. Riet. De einduitslagen waren: A-klas se 90 km. l: A. Pol tijd 2 u. 17 m. 30 sec. 2. J. dc Gans lp 40 sec. 3. W. Bouwman op 4 min. B-klasse 45 km.: 1. H. Schotting tijd 1 u. 17 m. 30 s. 2. J. v. d. Riet dezelfde tijd. 3. W. Hartsuiker op 1 min. 4. B. Hagenbeek op 5 min. 5. R. v. d. Wiel op 10 min. 6. L. Ouwerkerk op 15 min. „Het is een fijne dag geweest!" Voor dc elfde maal werd Zaterdag in onze Keistad het jaarlijkse wandelfestijn van „Wilhelmina" gehouden, beter bekend onder de naam „Stan daard-tochten", cn weer is het een hoogtijdag geweest voor tippelaars van ver en dichtbij die meer dan genoten hebben van onze bossen en heide, on ze velden en weiden. En toen allen, vermoeid doch voldaan, het eindpunt hadden bereikt, klonk uit veler mond oprecht gemeend: „Het is een fijne dag geweest". Beter compli ment kan „Wilhelmina" en., onze stad niet gemaakt wor den. 's Middags, omstreeks twee uur begon het al gezellig druk te worden om in de Markthal, waar de deelnemers zich ver zamelden. Om half drie start te de grootste groep, die der tig kilometer moest afleggen. Onze plaatselijke wandelsport verenigingen waren goed verte genwoordigd. Z.U.T. verscheen met drie groepen, SOS met twee en verder zagen we de Trekvogels, de Keien trekkers, St. Joris, Meur- sing, Volharding en Irene. Uit Utrecht waren o.a. gekomen Auro ra, E-D.O-. W.W.W.. Willem van Noort, de Pers. Ver. van Vlaer Kol. Voorts De Gooise WS.V. uit Hilversum, Dc Tippelaars, S.S.W, en Veveda uit Veenendaal. N S.C. en V.O-G. uit Nijkcrk, D.O.S. uit Leusden, De Kruisberg uit Doelin- chem, Valkenheide met twee groe pen, W.I.O.S. uit Putten en nog vele andere, benevens tal van in dividuele wandelaars. In totaal startten 1315 deelnemers Van de Markthal ging het over de West singel, Grote Spui, Schimmelpen- ninckstraat in de richting Hoog land. dat vreedzaam „genomen" werd. waarna via Schothorst en Liendert kders werd gezet naar de Heiligenbergerweg. Op dat ogen blik werd afscheid genomen van de polders en vaarten en konden de lopers-loopsters in de omgeving van de Dodeweg met volle teugen genieten van de bos- en heide lucht. Hotel Oud Leusden was het algemene rustpunt. Het tweede deel van de tocht, dat over laan 1914 dwars door de hei en over de B.,W.-laan weer naar het eind punt leidde, was wel bijzonder fraai. Ook voor de 18 K.M.-lopers cn voor de jeugd van 1012 jaar, die 10 K.M. moest afleggen, was een zeer aantrekkelijk parcours uitgezet. ZEVENTIG KILOMETER! Zoals wij reeds meldden, was er dit jaar voor het eerst bij de „Standaard"-tochten een 70 K.M. mars op het programma gezet, die nu eens niet 's nachts, maar over dag gelopen moest worden. De ongeveer dertig ras-tippelaars, die zich hiervoor hadden opgegeven, waren 's morgens in alle vroegte reeds gestart, n.l. om zes uur. De tocht van deze wandelende „kilo metervreters" ging over Wouden berg. Maarsbergen, Leersum.Ame- rongen, Wijk bij Duurstede, Co- then, Werkhoven, Odijk, Bunnik. De Bilt. Huis ter Heide, Soester- berg en weer terug naar Amers foort. Slechts twee uitvallers wa ren bij deze tocht te melden. Wat de overigen betreft: het is hun best bevallen. Na de terugkomst van alle deel nemers, die door het pijpercorps Juliana werden ingehaald, hield de voorzitter van „Wilhelmina" in de Markthal een toespraak. Hij bracht dank aan de deelnemers voor hun trouwe opkomst, dank aan ieder een, die had medegewerkt aan het welslagen $an deze tochten, in het bijzonder aan de heer Alblas, die met E.H.B.O.-ers de 70 KM. heeft verzorgd. Voorts kreeg de jury, bestaande uit de heren Sprenger, Hooft en de heer v. d. Veen, die reeds voor dc elfde maal jury-lid was. een pluimpje voor het vele werk door haar verricht. Ook het pijpercorps kreeg een welverdiend compliment. Daarna sprak de heer A. v. d. Klok, official van de S. G. W B., die o:a: memoreerde, dat dit de grootste tocht van dit jaar in de S. G. W. B. is geweest. Namens de jury sprak tenslotte de heer v. d-% Veen. die zeide. dat het opge vallen was, dat de belangtselling voor de wandelsport, vooral na dé Vierdaagse, dalende was. Voorts was de jury van mening, dat er niet meer die echte wandelvrolijk heid bestaat, die vroeger dergelijke rnarscn kenmerkte. UITSLAGEN De uitslagen luiden: 10 K.M. 1ste prijs: R.T.V. (Zeist) met 39Vb punt. 2de prijs: Z.U.T. (Amersfoort) met 33li punt. 18 K.M 1ste prijs: „De Kruis berg" (Doetinchem) met 38 Vfc pnt. 2de prijs: Rudolph-Stichting (Achterveld) met 36punt. 39 K.M. (semi-militaire groepen) lste prijs: „Volharding" (Amers foort) met 35 punten. 30 K.M. (burgergroepen): lste prijs: S.O.S. (Amersfoort) met 42 punten. 2de prijs: „Eemkanters (Soest) met 4Us punt. 3de prijs: Z.U.T (Amersfoort) met 40's pnt. 4de prijs: E.D.O. (Utrecht) met 401 j punt. 5de prijs: „Op Stap" (Vreeland) met 40 punten. 6de prijs:: „Irene" (Woorden) met 39'j punt. Evenals vorig jaar legden dus ook ditmaal dc wakkere S.O-S -ers beslag op de „Standaard"-wissel- beker." Expositie schildersgroep „De Ploegh" In de serie kunsttcntoonstcllin gen. die de sectie Beeldende Kunst der Amersfoortse gemeenschap deze zomer organiseert, komt ook de Amersfoortse schildersgroep „De „De Ploegh" met werk van enkele gasten en leden. Er zullen zowel schilderijen als tekeningen worden tentoongesteld in de bij vele Amers- foorters bekende expositie zaal van het Blokland gasthuis. De tentoon stelling duurt van 21 Augustus tot en met 4 September en wordt op de eerste tcntoonstellingsdag om -3 uur geopend. Verder is er gelegenheid tot bezichtiging van 10.tot 12 30 uur cn van 14.tot 17.uur cn 's Zondags van 14.'tot 17.uur. Nu het gesloten voetbalseizoen weer ten einde is benutten alle voetbalclubs de gelegenheid hun elftallen in het veld te brengen als training voor de komende competi tie. Nieuwe spelers worden gepro beerd ci0 dc elftal-commissies zijn «rukker dan ooit. Alle Amersfoortse voetbalclubs, die in KNVB-verband of in de on derafdelingen spelen, zijn Zondag in touw geweest. HVC had op „Birkhoven" haar eerste tournooi- dag, APWC speelde op eigen ter rein tegen SDO, Amsvorde opende haar nieuwe terrein feestelijk met een wedstrijd tegen Allen Weer baar, Quick ontving in haar oude „home" Wilhelmina Vooruit en KVVA had het Hilversumse Actif op bezoek. Amersfoortse Boys trok naar Soest om tegen BDC, de fina list van het Jubileum-tournooi van de KNVB, onderafdeling Utrecht, de strijd aan te binden. Ook de Scheidsrechters Vereni ging district Amersfoort had een groot aandeel want vele van haar leden kon men» op de velden vin den als „fluitist". Over het algemeen hadden de clubs geen klagen over de belang stelling, want de voetballiefheb- Schaken Om het kampioenschap van Amersfoort Beslissingswedstrijden noodzakelijk De wedstrijden in de halve eind strijd voor het kampioenschap van Amersfoort Schaken hebben, in verband met de vacanties, een wei nig regelmatig verloop gehad. Een geregeld verslag van de uitslagen was niet te geven. Thans zijn deze beëindigd, doch de strijd is zo fel, dat in 2 van de 3 groepen beslis singswedstrijden moeten worden gespeeld. Alleen in groep A zijn de spelers bekend, die naar de finale zullen overgaan. Het zijn Goossens van „Amersfoort" en Agterhuis van „Ons Genoegen". De volledige uit slagen van de halve finale zijn: (het aantal punten is uit 3 par- then): Groep A. Goossens en Agterhuis ieder 2 pnt. Klee en Flentge ieder 1 pnt. Groep B. de Vries 3 pnt. Asper- slag, Houboer, Koning ieder 1 pnt. Groep C. Latour, Geudeke, Jong man ieder 2; Bakkenes 0 pnt. De jonge Bakkenes, die in de voorronden een mooi resultaat be haalde, heeft zich in de halve eind strijd niet kunnen handhaven. Zijn partijen zijn goed van opzet, doch hem ontbreek* nog de nodige er varing en de kennis der techniek van de eindspelen. De volgende maal zal hij zeer zeker meer suc ces hebben. Ruryprlnl-#» ^tand 14 Augustus Geboren: Peter Bertino. z v P. J. Ruseler Colenbrander en L. G. Veldhoen. Overleden: Dirkje Noordegraaf 46 jaar ongeh. VLIEGERWEDSTRIJD WORDT NU WOENSDAGMIDDAG GEHOUDEN Op Maandag 9 Augustus zou op het. terrein aan de Dollardstraat een vliegerwedstrijd worden gehouden, georganiseerd door de leiding van de actie „De Jeugd van do Straat". Maar die middag verstoorde de re gen het vliegerfestijn, en de vele vliegerenthousiasten, die zelfs van buiten de stad naar dc Dollard straat waren gekomen, gingen on- verrichterzake naar huis. Woensdag middag a.s. om half drie zullen de vliegerliefhebbers het opnieuw kun nen proberen. Als het weer dan meewerkt, zullen vele vliegers hoog in de lucht staan. Nu. de wedstrijd een weck is uitgesteld zullen er zeker nog meer deelnemers zijn en de vliegers zullen nog mooier zijn, want nu heeft men een week langer de tijd gehad de vliegers te maken en op te tuigen. DISTRIBUTIEBESCHEIDEN VERKOCHT Twee Amersfoorters, beiden K. geheten, verkochten alle distribu tiebescheiden van zich zelf en hun gezinnen. Beiden zijn gearresteerd. De competitie is noa niet begonnen, het bruine monster sluimert nog zijn zomerslaap maar toch ls er een voet balvereniging. die reeds een prachtig succes geboekt heeft. n.l. Amsvorde. Ditmaal was het niet een strijd met ccn voetbal, maar met een voetbalveld De gehele zwart-wltte familie, zowel be stuur als spelers, heeft deze zomer hard gewerkt en gistermiddag was dan het ogenblik daar. dat dc voorzitter, de heer Groenenberg, het lint doorknipte en daarmede op officiële wijze het nieuwe Amsvorde-veld opende Zoals men weet zat Amsvorde zonder terrein, daar hel terrein aan de Lous- derweg was afgekeurd. Goéde raad was duur, wat nu Do oplossing word ge vonden in bovenomschreven gezamen lijke Amsvorde actie. Het nieuwe Ier- rein ziet er keurig uit en onze sympa thieke vierde klasscr die in het afge lopen seizoen zulke gunstige resultaten kon boeken cn zelfs niet ver van het kampioenschap af was. zal in het ko mende seizoen ongetwijfeld het beste beentje voorzetten om op ..eigen ter rein" een hogere sport op de voetbal- ladder te bereiken- Om dc opening de nodige luister bij te zetten was Allen Weerbaar uit Bus- sum uitgenodigd om ln een vrlcnd- te spelen". Nadat de heer Groenenberg het lint had doorgeknipt, betraden de elftallen gezamenlijk het veld en stel den zich in het midden op. Dc heer L. Tewe, secretaris van Amsvorde. hield een korte toespraak, waarin hij er aan herinnerde, dat na dc afkeuring van het oude terrein, de gemeente geen steun wilde verlenen, zodat men ge noodzaakt was zelf de schouders er onder te zetten, hetgeen met succes ls geschied Daarna bood hU A.W. bloe men aan ln verband met het onlangs gevierde 40-jarig bestaan van deze Bus- sumsche vereniging. De gasten op hun beurt, zetton onze stadgenoten ln de schappelijke wedstrijd het terrein „tn bloemetjes. Tenslotte complimenteerde dc heer Mosterd namens de K.N.V IJ De wedstrijd eindigde in een 43 over winning voor Amsvorde. GESTOLEN FIETS GEVONDEN De politie vond in een pakhuis aan de Weverssingel een gedemon teerde fiets gedeeltelijk verborgen, die Vrijdag was gestolen. De houder van het pakhuis is ge arresteerd. >aest Oefenwedstrijden van SEC Het 2e en 4e elftal van U.V.V. was Zondag de gast van het 2e en 3e elftal van S.E.C. Deze wedstrijden kenmerkten zich door de zeer vriendschappe lijke sfeer. Het eerst speelden S.E.C. 3 U.V.V. 4. S.E.C. won met 6—3. Om half drie bonden de reserve-elftal len de strijd met elkaar aan. Rust ging in met gelijke stand 00. De eindstand was 20 voor S.E.C. 2. bers hebben de eerste gelegenheid na het gesloten seizoen dankbaar aangegrepen om naar de sportvel den te gaan. De uitslagen van de wedstrijden waren: BDC-A'foortse Boys 0-4; Ams- vorde-Allen Weerbaar 4-3: APWC- SDO 8-2: Quick-Wilhelmina Voor uit 5-4; KWA-Actif 1-3. „Dc Luchtpost" kwam uit België Uitslag „De Luchtpost" wed vlucht Mons, afstand middenstad 215.5 km. 15 Aug. 1948. Los 7 uur. Z.W. wind. Gunstig weer. In' con cours 505 duiven. Berekende af stand 213 km. Aankomst le duif 9 uur 18 min. 15 sec., laatste 9 uur 29 min. 48 sec. Kon. Poule no. I. Aang. 10 ct. no. 15, 29, 42; aang. 25 ct. 1, 3, 7. Speciaal no. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. De prijzen werden gewonnen door: F. Jansen 1, 32, 99, 119, 133; B. Ham 2, 61, 72, 113, 123; M. W. v. d. Bergh 3, 5, 36, 48. W. Brand- sen 4, 13, 39. 58. 107, 108. 130f G. v. Barnevcld 6, 31, 52; N. H. Egink 7, 28, 33, 62, 102; A. Huyskes Sr. 8, 22. 50, 59; R. Krijnen 9, 106. W. v. d Belt 10. 12; W. F. Collet en Zn. 11, 27, 114, 139; H. Morren 14, 40, 41, 90; G. A. Tuithof 15. 38, 124; H. A. dc Goede 16. 18, 23, 50; J. v. d. Heuvel 17, 64, 110, 137; M. J. v. d. Lindeh 19, 75, 80; A. R. Poort 20, 70; H. van Eeden 21. 73. 74, 132: Flip Kok 24, 25, 65, 66; Jac. Litjena 26. 45; T. de Bruyn 29, 35, 85, 86, 138; A. van Eldert 34, 82, 140; J. de Bruyn 37, 57, 76, 115, 116; E. v. d. Hoek 42, 63; A. Jansen 43, 60, 103; A. P. Kerver 44, 98; J. H. Schuiten 46. 94; M. v. Kuilen 47, 69, 121; E. de Goede 49. 91. 92, 96, 100, 131; W. H. Dirksc 51. 134; A. Bronk- horst 53, 127; H. Verhoef Ss. 54; P. Buitenkamp 55, 128; J. v. Pluu ren 56, 79; G. C. Schimmel 67, 68, 104, 105; A. Huyskes Jr. 71, 123; A. Lablans 77, 95; L. Snijders 78; B. Elzenaar 81, 117; M. Meskes 83, 87, 120; H. v. d. Linden 84, 97; L. J. Maas 88, 89; W, Buitenkamp 93, 126; L. van Doornik 101; J. Steen beek 109, 112, 118; A. v. d. Berg 111; H. Verhoef Jr. 122; G. Gouw 129; G. H. G. Lambrechts 135; S. Appel 136, 142; J. Noorman 141. Zo vlogen de duiven van „De Eendracht" De A.P.V. De Eendracht hield Zondag een wedvlucht van Mons uit. Afstand 214 km. Lossing der duiven 7 uur. Aankomst eerste prijswinnende duif 9-16-29. Aan komst laatste prijswinnende duif 9-29-44. De aangewezen 25 cent werd gewonnen door G. Buijert met no. 2. Tweede C. de Gans met no. 4. Aangewezen tien cent werd gewonnen door G. Polhout met no. 9; Tweede J. H. Reijne met no. 15 Koningspoule werd gewonnen door no. 2-4-5-7. Speciaal 10 cent werd gewonnen door no. 2-4-5-6-7-8-9. De prijzen werden gewonnen door J. v. d. Hoek 1-3-27-36-37-42. G. Buijert 2-54. I. de Gans 4-32. A. v. Plateringen 5-7-8-14-19-38-46. J. Jsing 6-53. J. Pot 9-23-29-41. J. H. Reijne 10-11-15-44. G. Polhout 12- 39. H. Lambrechts 13-20-25-26-55. Barink 16. D. Zoegard 17. Metaal 18-45. T. Dijkstra 21-43. G. Vee nendaal 22. J. Buis 24. J. Veldhui zen 28-33-40. N. Wallet 30-34. C. v. Zwol 35. Kuppen 47. Geurts 48. Kiewict 49. Smit 50. Meerbeek 51. J. Kooi 52. Koudijs 56. Het rijwiel werd gewonnen door G. Buijert met no. 2. „De Ordonnans" kwam van Mons Uitslag wedvlucht A P.V. „De Ordon nans" van Mons. afstand 214 km. Los 7 uur. wind Z.W. In concours 923 dui ven. Aankomst eerste duif 9 16 24. laat ste prijsdulf 9 28 3. Aangewezen 25 ct no. 2 en 19. aangewezen 10 ct 1 en 7. Koningspoule no, 1. Speciaals no 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 10, 11, 14, 15. 16, 17, 18. 19. 20. 21, 22. 23, 24,^ 25, 26, 27, 28, 29. 30. 31. 32. J. Woudenberg 1, 3, 21, 86. 142, 180, 181, 221; M. Dekker 2, 6. 20. 62; J Kor- laar 4. Joh. v Voort 5. 8. 48: D. Broerse 7. 137; A Lablans 9. 166, 167. 168, 213; S Visscher 10. 11. 33, 34. 158. 159, 202. 203, 230: G. Blanke 12, 18. 140, 161; A v. Leeuwen 13. 111, 156, 157, 175. 225; J. Hoenholt 14; Chr. Windhouwer 15, 61, 87. 128; F. v. d. Brom 16. 64; J. Islng 17. 50. 70. 75; W. v. Lent 19: W. Gerth 22, 114, 154; Th. Gouw 23, 55. 98. 101. 131; H. Heideveld 24, 59; J. Leyenhorst 25. 26. 49 177, 178, 207, 208; G. v. cl. Berg 27; R. v. .d Bant 28 191; D. Nlco- laas 29. 189, 190; H Schuurman 30; L. Biezenbos 31, 71. 95. 112, 173, 201; D Koops 32. 222; J. Hcndrlksen 35; T. Wolfenbuttel 36. 37, 38, 39. 90, 91. 92. 93. 138, 139, 151. 161. 185, 214. 215, 231. A. Verhoef 40, 141, 171, 194; N. v. d. Berg 41; E v. d. Brink 42. 223; R. Schuiten 43, 60. 160, 195; A. Wlekart 44, 76. 77, 116, 117. 124, 205; W. Klom penburg 45, 4G; F. Hartcman 47, 120, 216, 224: H Snabel 31, 97; J Paschedag 52; G. Wljnands 53, 89, 105, 145, 153, 212, Th. Werdler 54, 68; J. Jans 56; J. Haas 57. 69. 210; G. cle Valk 58. 88; G. Wol fenbuttel 63, 85. 108, 109, 147. 148. 183, 184. 199. 200. 226: A. Kaal 65; C. Essen- burg 66. 67, 119; C. Meijer 72. 106; II. Kollen 73. 74. 182. 204; C. de Nceling 78. 107; B v. d. Burg 79; C. Terschcgget 80. G. 't Kulvc 81. 149: G. Veenendaal 82. 187; G. v. Doornik 83. 102, 103. 125. 163; W. Stelling 84. 130, 136; J. Hoen- derdaal 94. 146, 176; B. Baatje 96; C. Bcenis 99, 133, 134; H. Hartogsveld 1OT; E. Woudenberg 104, 110; M. Roozendaal 113; H. F.ekers 115. 118; P Bos 121. 122, 170; A. v. Boeyen 123; J. Lijnsveld 126, 211; A Kok 127; J. Jagtenberg 129; J. Burgsteden 132; H. Gerth 135, 163, 227; P. Heemstra 143. 152. 188: T Kuis 144; G. Veldhuizen 150; W. Koelaar 155. 228; W. Idzcrda 162; Th. Peerenboom 169; G Pol 172, 192; J. Krijkamp 174; G. llaarmans 179; - H Overeem 186; M. Kaal 193; W. v. Kuilen 196; G. Gante- voorl 197; R Eijkelboom 198; T. WiJ- nands 206. 229; Th. Jansen 209, G. Ha- genbeuk 217, 218, 219, 220. Kampioenschappen „De Luchtpost" Kampioenschap „De Luchtpost" Jon ge Duiven tot en met Vilvoorden. Duif: 1. W. Brandsen'48-283013 212 p; 2. Flip Kok 48-283815 212 p; 3. G. C. Schimmel 48-283815 212 p; 3. G. Tuithof 48-284694 203 p; 5. W. v. d Belt 48-282853 200 p. Hok: 1. J. v. d. Heuvel 447 p; 2. Flip Kok 424 p; 3. G. C. Schimmel 404 p; 4. Mevr. v. d. Berg 375 p; 5. F, Jansen 361 p. Hok generaal: 1. Mevr. v. d. Berg 2721 p; 2. W. F. Gollet &i Zn. 1946 p; 3. H. Verhoef Jr. 1944 p; 4. G. C. Schimmel 1839 p; 5. J. H. Schuiten 1800 p. De Nederlands-Indische regering heeft officieel verklaard, dat sedert de politionele actie van verleden jaar ongeveer zestien ton opium onder auspiciën van de Republikeinse regering clandestien is geëxporteerd. Uit arrestaties cn gevonden documenten is bewezen, dat de Republikeinse mi nister van Financiën, A. A. Maramis, opdracht tot verkoop van deze opium gaf. De opium werd van de Republiek uit op illegale wijze naar Socrabaja en Batavia verzonden. Raden Mockarto Notowidigdo trad op als financieel coördinator en had het algemeen toezicht op dc verkoop. Hierbij is mis bruik gemaakt van diplomatieke faciliteiten, verleend aan leden van de Republikeinse delegatie en haar adviseurs. Mockarto stond geregistreerd als correspondent van het Republikeinse dagblad „Socmbcr" en bezat pa pieren van de Republikeinse delegatie, waarop hij tussen Batavia cn Djogja met het speciale vliegtuig op en neer kon reizen. Hij is gearres teerd. Vóór dc oorlog was hij werkzaam bij de opium- cn zoutregie, hij was hoofd van deze dienst tijdens de Japanse bezetting. Het onderzoek is nog niet beëindigd". Een communiqué van de Rege- rings-Voorlichtingsdienst geeft de volgende nadere bijzonderheden: „Reeds geruime tijd was het de po litie bekend, dat in Batavia en Soe- rabaja vrij aanzienlijke hoeveelheden opium clandestien werden verhan deld. Met grote omzichtigheid zijn maatregelen getroffen om een einde te maken aan dit bedrijf, dat in strijd is met alle landelijke en inter nationale bepalingen betreffende de bestrijding van de handel in verdo vende middelen. Het werk van de politie leverde verrassende resulta ten op en toen in het begin van deze maand de grote slag kon worden ge slagen, bleek dat de organisatie, die deze smokkelaffaire leidde klaarblij kelijk met voorkennis van het Repu blikeinse kabinet opereerde. Vast kwam te staan, dat de Republikein se minister van Financiën, A. A. Maramis, dc opiumverkoop regelde". Het communiqué somt verder de feiten op, die aan het licht kwamen Hieruit blijkt, dat op 13 Juni een inval werd geduan in een hotel te Batavia, welke leidde tot arrestatie van een aantal Chinezen, die in het bezit waren van ongeveer vijf kg opium. Deze vormden een onderdeel van een party, die in ^offiebalen verpakt per schip van Soerabaja naar Batavia was gebracht. Volgens de arrestanten was de opium afkom stig van een Chinese handelaar in ^olo. Na deze inval werden in Juni en Augustus nog meer hoeveelheden opium achterhaald. Op. grond van gevonden documenten is op 10 Augustus gearresteerd op het vlieg veld Kcmajoran, Raden Moekarto Notowidigdo, die op het punt stond met het speciale delegatievliegtuig naar Djogja te vertrekken. Notowidigdo was in het bezit van een rcispas. uitgegeven namens de voorzitter van dc Republikeinse de legatie en van oen volmacht, afge geven door de vice-president van dc Republiek, waarbij hij gemachtigd werd aile kantoren van de Repu bliek in Zuid-Oost-Azië en Australië te controleren. Tevens had hp gege vens bij zich over opiumvoorraden ln de Republiek. Het verhoor van Moekarto wees uit, dat b\i de Ja panse capitulatie 22 ton opium <n Batavia aanwezig was. Deze voor raad was terstond naar Djogja ver voerd. De verkoop van opium op grote schaal begon na de politionele actie om „verschillende posten van de Republiek in de bezette gebieden te dekken" en om de Republikeinse vertegenwoordigers in net buiten land te betalen. De opdracht tot verkoop van dc opium is gegeven door Maramis na bespreking met het kabinet. Maramis bepaalde aan wie de opium moest worden ver kocht. Circa zestien ton opium is naar Malakka geëxporteerd. Het vervoer uit de Republiek geschiedde per auto, speedboat en een Catalina- vliegtutg. dat afkomstig ls uit Australië. Het had een Australische bemanning. Het toestel landde en vertrok van het Tjampoer Darat- meer uit in het Kcdtrische.» Vele vooraanstaande Republikeinse figu ren blijken in de loop van de tijd bfl de transacties betrokken tc zijn ge weest. in het bijzonder de opeenvol gende ministers van Financiën," zegt het communiciué. Inmiddels verklaarde men van ge zaghebbende Nederlandse zijde, aan Aneta, dat uiteraard de beslissing of deze Republikeinse oplumsmokkel kan lelden tot algehelo stopzetting van do Nederlands-Republikeinse onderhandelingen, bij de Nederland se regering ligt. Men venvacht niet, dat algehele stopzetting in liet voor nemen ligt. Wèl zullen do nodige maatregelen worden genomen op dat geen misbruik-meer kan u orden gemaakt van diplomatieke facilitei ten. „Dergelijke praktijken kunnen niet geduld worden onder Neder landse souvereinitcit". In Republikeinse kringen in Ba tavia was geen enkele commentaar te verkriigen op deze opiumsmok kel-affaire. Aneta verneemt, dat de Nederlandse delegatie aan de Com missie van Goede Diensten volle dige inlichtingen heeft verstrekt. TUÏNK A LENDER 16 AUG. Medio Augustus staan in de moestuin verschillende na- teellgewassen zoals prei, andijvie, koolrapen, boerenkool, bleten, enz. in volle groei. Deze gewassen vor men een onderdeel van de winter voorraad De meeste zullen zich nog grotendeels moeten ontwikke len. Hierin lipt een reden te meer ze goed te blijven verzorgen. Door schotelen of wieden worden on kruiden ook in de nazomer nop ge regeld onschadelijk gemaakt. Inge val de bicten of ivortclen of rama- nas te dicht staan, kunnen ze ook thans nog wat worden intgedund. Tenslotte spreekt het vanzelf dat de bestrijding van rupsen, slakken en ander schadeHUS pedierfe nog de volle aandacht blijft vragen. Dit al les komt de opbrengst ten goede. Honulnnit Seriewedstrijden van „Hoogland" Zondagmiddag Werden op het voetbalterrein aan de Langenoord te Hoogland dc door de voetbalver eniging „Hoogland" georganiseerde seriewedstrijden voortgezet. „Hoog land" dat tevens haar nieuwe en aardig ingerichte kleedkamers in gebruik stelde, heeft het ditmaal goed getroffen met de weersom standigheden, zodat de wedstrijden, niet zo als dit vorige week het ge val was, door de regen werden ver stoord. Thans werden echter on aangenaamheden veroorzaakt door incidenten in de loop van de twee de wedstrijd n.l. Veense Boys-A.P. W.C. 2. Verschillende spelers ver oorzaakten vrije schoppen, waarbij Veense Boys er wel het grootste aantal tegen zich zag nemen. Tegen het einde van de wedstrijd, liep het zo ver, dat enkele spelers van A.P. W.C. het veld af gingen. De keeper van A.P.W.C.. die in een botsing met een tegenstander niet geheel vrij uit ging. werd tijdens het spel door een Veen§e Boys-aanhanger tot een bokspartijtje uitgenodigd, waarop hij resoluut de hem toege schoten bal vastklemde en hierme de naar de scheidsrechter wilde lopen om te protesteren. Deze stond aan Veense Boys een penalty toe. Dit werd te erg naar de zin van A.P.W.C. en zij staakten de strijd Als eersten verschenen Amers foortse Boys 3 cn Amsvorde 2 bin nen de lijnen, die een spelletje van kat en muis speelden. Amersfoortse Boys 3 bestond uit lichte spelers, die in alle situaties de meerderen waren van hun teganstanders. Ver schillende doelpunten waren daar van dan ook het gevolg. Amers foortse Boys 3 nam de leiding, om deze niet meer af te staan en re gelmatig voerde zij de stand tot 6-1 op. Ruststand 4-0. Hierna waren we dan getuige van de wedstrijd A.P.W.C. 2 tegen Veense Boys uit Nijkerkerveen, waarover reeds eerder werd ver meld. Aanvankelijk zag het publiek een pittige wedstrijd met mooi spel over beide zijden. Bij een on verwachte doorbraak had Veense Boys succes 0-1. A.P.W.C. 2 liet zich niet ontmoedigen en zette en kele goede aanvallen op. Bij een er van raakte een achterspeler van Veense Boys het leer verkeerd en werd de keeper van Veense Boys gepasseerd 1-1. Beide keepers, die geen van beide 'n betrouwbare in druk gaven, werden een paar maal aan de tand gevoeld. Bij een hard schot op de A.P.W.C.-veste veran derde ook hier een achterspeler de bal van richting en draaide deze het doel in 1-2. Even later gaf de midvoor een mooi schot op doel, dat raak was 1-3. Aan de andere kant werd door onzekerheid van de Veense Boys-keeper een penalty veroorzaakt welke door A.P.W.C. werd benut (2-3). A.P.W.C., waar van een man uit het veld werd ge stuurd en dat dus met 10 man ver der moest spelen, ondervond de nadelen hiervan direct bij de eer ste aanval van Veense Boys. die op een doelpunt uitliep (2-4). Nadat een doelpunt van Veense Boys werd geannuleerd, nam A.P.W.C. het heft in handen. Uit drie cor ners on een strafschop wist zij de stand op 3-4 te brengen. Bij het laatste doelpunt dat door Veense Boys werd gemaakt (3-5) raakte de A.P.W.C.-keeper geblesseerd. Zondag a.s. worden de wedstrij den om de prijzen gespeeld. Hierbij zaJ Amersfoortse Boys de strijd aan moeten binden tegen Veense Boys om de le jn 2e piaats. Amsvorde 2 neemt het op tegen A.P.W.C. 2 om de derde plaats. Paardenliefhebbers kunnen hun hart ophalen De paardenliefhebbers kunnen Donderdagmiddag 19 Aug. weer genieten van de mooie paarden sport. De J.B.T.B, van de Kring Amersfoort organiseert die dag een grote zomersportdag op het sportterrein aan de Langenoord te Hoogland. Het programma biedt enkele aantrekkelijke nummers.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2