Van brood en spelen alleen kan Olympisch vuur niet branden BRANDPUNTEN *\W/* feïnf en W tonnen weken N.B.M. zou liefst gehele dienst motoriseren Gedemobiliseerden gingen aan het werk Een grootse huldiging van kardinaal De Jong m MEISJE Indeling van het programma was fnuikend voor belangstelling Taak der Engelsen was Voorziening van personeel brengt grote moeilijkheden Rapport G.A.B. Het Vierde Beest Kleurrijk schouwspel in het stadion van allerlei R.K.-groeperingen H. Mis in de openlucht SCHOUDERTAS Kerstmis in Augustus GERO Jubileumlepels De balans van twee weken Londen niet gemakkelijk BIJNA drie weken zijn wij nu in Engeland geweest, enkele dagen in Portsmouth en de rest van de tijd in Londen. Als ik zeg wij, dan bedoel ik daarmee duizenden en duizenden vreemdelingen, deelnemers en toe schouwers uit alle vijf werelddelen. Wij hebben hier ruim veertien dagen in een soort Babyion geleefd, vele ta len gehoord, vele mensen gezien. Er waren een paar brandpunten van in ternationaal contact: Wembley, de kampen en de Civic Hall, het domein van de pers. Hier is gegeten, gedron ken en gewerkt. Zodra weer een dag van hoogtepunten voorbij was, stroomde een leger van journalisten naar de Civic Hall. klonk het snel- vuurlawaai van schrijfmachines en de onverstoorbare stem van de om roeper: „Here is the call for mr. Ja- valovski from Budapest, here is the call for mr. White from New-York, here is the call for mr. Strindberg from OsIq...." San Franciscc^ Bue nos Aires, Milaan, Sydney. Stock holm, Bratislava, Amsterdam. Utrecht, Rotterdam.de Civic Hall is dagen lang het middelpunt geweest van de wereld. Deze gedachte is fas cinerend genoeg om er even bij stil te staan. Iemand heeft eens gezegd: „There will be one world or no world...." Hier was één wereld, op .enkele uitzonderingen na. Onze Russische collega's en de Russische deelnemers hebben we gemist. En toch WAAR blanken en bruinen, gelen en zwarten hier veertien dagen hebben samengeleefd, met elkaar hebben gegeten, gedronken en waar de taalmoeilijkheden niet al te groot waren, met elkaar van gedachten hebben gewisseld zijn deze Olympi sche Spelen afgezien van de spor tieve hoogtepunten, die werkelijk uniek waren niet tevergeefs ge weest. Daarvoor moeten wij de En gelsen, die de moeilijke taak op zich hebben genomen deze eerste Spelen na de oorlog te organiseren, dank baar zijn. Hun taak was niet gemakkelijk. Voor een land dat als overwinnaar uit de oorlog is gekomen, heerst hier nog een schaarste bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen die ons land na de oorlbg er zoveel berooider aan toe dan Engeland al niet meer kent. Er is hier'geklaagd over het eten, wel eens ten onrechte, maar ook wel eens terecht. De Engelsen hebben er zelf niet hun ogen voor gesloten. Want dat is bewonderenswaardig van dit volk: zij kunnen het moeilijk verkroppen, dat zij bijvoorbeeld op de belang rijkste nummers geen gouden me dailles hebben veroverd, maar zij zullen er heus geen minderwaar digheidscomplex van overhou den. Hun openhartigheid in de bladen over wat andere volkeren van hun land denken is even merkwaardig. Journalisten van ver schillende bladen hebben onder de vreemdelingen een enquête genen den en al was het oordeel vaak niet mals. het werd zonder schroom ge publiceerd. Zij kunnen critiek verdragen en daarom zal geen Engelsman het mij kwalijk nemen, wanneer ik, bij al mijn bewondering, toch nog wel iets heb aan te merken. U hebt het misschien al eens, openlijk of tussen de regels door, gelezen. Bij alles, wat de Engel sen voor deze Olympische Spelen hebben gedaan, kregen wij, voor al in den beginne, toch de indruk dat zij te veel aan het toeval hebben overgelaten. De machine is hortend en stotend op gang gekomen. Overal waren klachten. Journalisten, die voor hun perskaarten van het kastje naar de muur werden gestuurd, liepen met boze gezichten rond, in de kampen was weinig of niets geregeld, zodat de leiders van de ploegen er slape loze nachten van hadden. Vraag dat maar aan de heer Van Zijl, de voor zitter van het N O C. Zelfs op Wem bley klopte het niet. Wij hebben er ons gauw aan gewend, maaron bewust bleef er het gevoel, dat het anders had kunnen zijn. De Engelsen hebben de fout be gaan hun gasten te veel naar hun eigen maatstaf te meten. Wij. journa listen, die hier onder de moeilijkste omstandigheden ons werk moesten beginnen, kunnen er van meepraten. Er waren vijf perschefs, maar nooit was er één te vinden en had men het geluk er één aan te treffen, dan luis terde hij vriendelijk en zei ten slotte: „Sorry, but I can 't help you." Als h ij ons niet kon helpen, wie zou het dan wél kunnen? Na een paar dagen ging ieder zijn eigen weg. Geen bindende kracht NU weet ik wel, dat men de Olym pische Spelen, waar duizenden en duizenden samenkomen, niet kan vergelijken met een kamp van de Y. M.C.A., maar het land, dat de taak op zich neemt om deze Spelen te organi seren, aanvaardt hiervan ook de plichten. En één van de plichten is om de Olympische gedachte niet al leen af te doen met het ontsteken van het Olympisch vuur en het spelen van de volksliederen. Het vormen van een internationale gemeenschap, zolang deze spelen duren, mag niet aan het toeval of aan de verbroedc- ringslust van de gasten zelf worden overgelaten. De decentralisatie van de plaatsen, waar de Spelen moesten plaats vin den, de grote afstanden, die men had af te leggen naar de kampen, zijn niet bevorderlijk geweest voor het ontstaan van een waarlijk internatio nale gemeenschap. Ook de indeling van het programma was fnuikend voor de interesse. In plaats van de meest attractieve sporten athletiek en zwemmen over twee weken te verdelen, is alle kruit in één week verschoten. Ziehier niet alleen mijn, maar de bezwaren van velen mijner colle ga's. Nogmaals: zij doen aan de sportieve kwaliteiten van deze Londense Spelen weinig af. Maar van brood en spelen alleen kan het Olympisch vuur niet branden. 1952: Helsinki Ik zou het niet wagen om nu al te schrijven over de volgende Olympi sche Spelen, die ons hopenlijk over vier-jaar naar Helsinki zullen bren gen, als de Finnen, die hier de gast zijn geweest in Londen, ons niet nu al ieeds een mooi boekje hadden ge geven over wat straks de Finse hoofdstad aan de duizenden buiten landse gasten te bieden heeft Ieder een kent de sportieve prestaties van dit kleine, dappere volk, minder mensen weten uiteraard dat het Fin se volk zeer gastvrij is. Er is slechts één schaduwzijde: nu reeds zijn de Finnen bang. dat zij over vier jaar met hetzelfde probleem zullen heb ben te kampen, waar practisch ieder volk mee worstelt: de huisvesting. Ik heb met verschillende Finnen gesproken. Het zou niet charmant zijn tegenover de Engelse gastheren om hun mening over deze Olympi sche Spelen te vertolken. Maar wel kan ik u verzekeren, dat zij ogen en oren de kost hebben gegeven. Onze chef de mission, de heer Karei Lotsy, heeft ook reeds getoond een vooruit ziende blik te hebben, want ik zag hem menigmaal in gezelschap van le den van het Finse Olympisch Comité. De Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij, wier gebied zich uit strekt over h|jt Sticht, het Gooi en de Zuider Veluwczoom, is een zeer vitaal bedrijf, dat grote betekenis heeft voor het centrum van het land. Alleen de autobussen van de N.B.M. leggen per maand al een afstand af van ruim een milhoen kilometer, waarbjj zq gemiddeld 1.800.000 rei zigers vervoeren. Dit wil heel wat zeggen bij de dalende tendenz in het reizigersverkeer die over geheel Nederland wordt waargenomen en het is dan ook begrijpelijk, dat het. met dit beeld voor ogen, voor de directie van het bedrijf niet eenvoudig is plannen voor de toekomst te ontwerpen en uit te voeren. Niettemin werkt de nieuwe directeur van de N.B.M. de heer E. D. Klinkert, gestaag aan het perfectionneren van de tram- en busdiensten die onder zjjn beheer staan, waarbjj wel de voornaamste factor die van de motorisering is, omdat daarmee niet alleen meer com fort, doch ook groter frequentie is te bereiken dan de tram toelaat. Méér service, dat is het devies waaronder het schip van de N.B.M. vaart. Beroep op medewerking van publiek Dagelijks brengt de oost een stancltje brieven op het hoofdkantoor in Zeist, afkomstig van mensen die veel of wei nig van de N B.M -diensten gebruik ma ken en het daarom nodig vinden grie ven te uiten of goede raad te geven. De leiding van het bedrijf Heeft hief een open oog en oor voor en elk schril - ven wordt beantwoord doch de meeste epistels zouden kunnen worden afge- dadn met een enkel zinnetje: „Geduld hebben en niet te vccleisöhd ziln!" Het Is nu eenmaal een feit. dat de meeste mensen lin-r r.er bus dan per E. D. KLINKERT Grote plannen Nog gebrek aan naaisters Gedurende de maand Juli waren drie factoren voor de arbeidsvoor ziening van bijzondere betekenis, zo lezen we in het Juli-rapport van het Gew. Arbeidsbureau. In de eerste plaats bracht de Kota Baroe een bataljon oorlogsvrijwilli gers uit Indic naar Nederland terug. Onder deze militairen bevonden er zich 326, die hun domicilie in de pro vincie Utrecht hebben. In de loop van de tweede helft van de maand Juli hebben zich reeds 128 gedemobiliseerden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau en zijn bijkantoren gemeld, ter wijl 67 personen óf rechtstreeks naar hun oude werkgever terug keerden óf om redenen van stu die enz. hulp van het arbeids bureau niet behoefden. In totaal werden 104 gedemobiliseerden geplaatst, waarvan 70 bij diverse werkgevers en 34 bij de Rijks werkplaats. Onder dit aantal bevinden zich ook gedemobiliseerden, die reeds bij het begin van de maand als werkzoekend schreven. Een tweede factor, welke voor de arbeidsvoorziening van belang was. was de examentijd van de inrichtin gen voor ambachts-, handels- en mid delbaar onderwijs. Een groot aantal jongelui meldde zich bij het arbeids bureau, waarvan reeds een bedui dend aantal naar werkgevers kon worden verwezen. Er wordt nog plaatsing gezocht voor een groep jon gens. die het diploma timmerman, automonteur en electro-monteur heb ben behaald. De laatstgenoemden hebben een uitgesproken voorkeui voor werkzaamheden bij installa teurs. In de derde plaats heeft de verbe tering van de weersomstandigheden geleid tot een toenemende activiteit in de landbouw. De oogstwerkzaam- heden moesten worden uitgesteld tot op het ogenblik, waarop op standvas tig droog weer kon worden gerekend. Met „passen en meten" zijn de land- bouwbemiddelaars er in geslaagd stagnatie in het verwerken van de vraag om arbeidskrachten te voorko men. In het geheel zochten 2006 mannen en 563 vrouwen op 31 Juli werk. In Juli werden 2902 mannen en 555 vrouwen in de provincie Utrecht in geschreven. terwijl er resp. 2088 en 298 werden, geplaatst. In de bedrjjven In de textielnijverheid bestaat er alleen in het rayon Veenendaal nog werkgelegenheid voor jeugdige ar beiders. terwijl in de tabaks-nijver heid door gebrek aan grondstoffen weer een gedeelte van het personeel bij het arbeidsbureau stonden inge-1 ^p wachtgeld gesteld moest worden. rtr\ r- Ir> I-1 in rr r-, IO t n r A, Voor leerling-naaisters bestaat een ruime werkgelegenheid. Gedu rende Juli werden 22 minder valide arbeidskrachten geplaatst. Bij de Rijkswerkplaats, waar hel machinepark sterk is uitgebreid wer den bij voorkeur gedemobiliseerden ondergebracht, zodat er ten slotte 121 cursisten waren Het bureau voor Be roepskeuze dat zich in steeds grotere belangstelling gaat verheugen ver strekte aan 112 personen adviezen. tram reizen, want de statistieken van de N B.M bewijzen bijvoorbeeld dat op het traject Utrecht-Doorn 80 procent van het publiek per bus wordt ver voer^. waarbij de ervaring van het per soneel is. dat men er voorkeur aan geeft. In rijen geschaard op de bus te wachten boven het plaatsnemen ln de 7.o goed als leeg voorbijrijdende tram. die blijft lopen zolang het gehele ver voer nog niet is op te vangen met de busdienst. Voor de mensen die zich ten behoeve van hun werk verplaatsen Is dit jammer, want zij wachten nodeloos, omdat de vacantiegangers nu eenmaal weten te profiteren van wat hier ge boden wordt en behalve snel. is de rit van Utrecht naar Arnhem bilzonder mooi. zodat het toerisme ln de Stichtse Lustwaranda zeer bevorderd wordt door de motorisering van het N.B.M - bedrijf. Evenals vele briefschrijvers, die kla gen over de steeds te weinig bussen, zou de directie van de N.B.M die vaak twee of meer bussen achter elkaar laat rijden om zoveel mogelijk gegadig den van dienst te kunnen zjjn niets liever willen, dan de gehele dienst mo toriseren. op het hier genoemd tralect zowel als op andere lijnen, maar de om standigheden laten dit nog steeds niet toe. Bussen zijn wel te krijgen c$. al moet hier rekening worden gehouden met het rendabel zijn van het mate riaal zo zou dus de oplossing van het vervoersprobleem gauw zijn gevonden, als zich maar niet een andere moeiliiK- held voordeed die minder eenvoudig is te overwinnen. Personeel zoals de Maatschappij zich dit wenst Is namolijk schaars, want er blijken wel voldoende chaüffcurs te zijn. doch dezen voldoen slechts voor een zeer minimaal gedeel te aan de eisen die do N.B.M. stelt en de aanbiedingen worden dan ook zorg vuldig geselecteerd, zodat maar weinig mensen tegelijk de eigen opleiding van het bedrijf, die drie wbken duurt kun nen volgen Bovendien is het huisves tingsprobleem in deze eveneens van gewicht, want er bestaat momenteel zo goed als geen mogelijkheid, dat iemand verhuist naar een andere gemeente als hij van werkkring verandert en voor de chauffeurs, conductrices en conduc teurs van de N.B M is het gezien vroege en late diensturen, ondoenlijk hun woning veraf te hebben De direc tie tracht dergelijke bezwaren op »e lossen en zij strijdt eveneens tegen een der ergste euvels van de na-oorlogse tijd. de gemakzucht en het geringe plichtsbesef, die zich bij de jeugd voor doen en waaronder ook de NB M-lei ding grote gevaren ziet schuilen. Want het gaat hier naar de heer Klinkert ons nadrukkelijk verzekerde, niet alleen om commerciële belangen, doch vooral om de dienende taak van de Maatschappij en daarvan moet het personeel goed doordrongen zijn De aanhouder wint echter volgens het spreekwoord en bij de N.B.M. wordt dit regelmatig gecon stateerd Men hoopt dan ook in het komende voorjaar zover te zijn. dat ..Utrecht—Arnhem'' uitsluitend met bussen is te rilden zonder dat het pu bliek behoeft je wachten BUSDIENST ZEIST—AMERS FOORT Een van de drukke Ulncn der N.B.M Is die tussen Zeist en Amersfoort, wel ke thans nog met een halfuurdienst oer tram wordt bereden, doch men hoopt ook hier dc motorisering door te voe ren en de plannen daartoe ziln reeds ln een vergevorderd stadium. Als zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, zal namelijk reeds met. de komende winterdienst dus begin October, naast de tram een busdienst worden ingelegd, die het tramverkeer, voor zover moge lijk zal vervangen Het Is te hopen dat zolang men nog niet zover is. dat algehele vervanging eon feit Is gewor den. dc toeristen bij voorkeur de tram zullen kiezen, opdat zij die haast heb ben ln de bussen een plaats vinden, want anders zijn dezelfde klachten te verwachten als die welke men thans oo de lijn UtrechtArnhem hoort slaken Een einde te maken aan een groot deel van de grieven ligt echter groten deels in dc macht van het reizend pu bliek Als de „plcziorrelzlgers" zich er toe zouden willen beoalen niet oo de spitsuren te reizen dat is tussen 8 en 9 uur 's morgens en 5 en 6 uur 's mid dags. zou de rij wachtenden veel min der lang zijn en personeel en materieel worden op die manier niet overbelast, wat de rijtijd ten goede komt De N.B M. doet wat zij kan en haar klant is koning maar laatstgenoemde moet zich dan ook „hoffelijk'' gedragen en van de grote service geen misbruik maken. De plannen zijn goed voorbe reid en ze komen tot uitvoering, helaas echter nog niet zo snel als ledereen de N B.M. zeker niet in de laatste plaats gaarne zou zien. Pater Henri de Grecve is niet al leen meer een gevierd radiospreker, hij is ook een toneelschrijver en bij een deel van het publiek zal hij waarschijnlijk ook een gevierd to neelschrijver worden. Bij dat deel na melijk dat gemakkelijk wordt ont roerd door felle contrasten en primi tieve gevoelens. Het conflict dc bekeerde S.S.'er, die zijn haat tegen het Nazi-regiem uitkraamt tegen ieder, die het maar horen wil en ook tegen wie er niet van willen weten, die in een schuilkelder wordt berecht tijdens een hevig bombardement, waarbij zijn rechters ineenkrimpen van angst, die van hen allerlei cor ruptiegevallen weet te vertellen cn hen in een lange toespraak striemt loopt naar onze smaak te gemakke lijk. De vertoning, die Willem Goos- sens' Volkstoneel van het stuk gaf was in eendere felle kleuren gehou den als het werk van Pater De Grecvc. Zij was vrij vlak en zonder veel innerlijke spanningen, maar ge richt op bij het grote publiek ge makkelijk aansprekende accenten, en in zoverre was zij zeker een succes. mm sêêê IIn het Olympisch Stadion tc Am sterdam organiseerde de Amster- r/amse Athletiek Club Zondagmid- \dag internationale athletiekwed- sfrijden, waaraan verscheidene deelnemers aan de Olympische Spelen hun medewerking verleen den. Volkstoneel In de finale 200 meter heren ver beterde Lloyd Babeach (Panama- rechts) het baanrecord met een tijd van 21.1 sec. cn werd hier mede overwinnaar voor Mac Ken- lêy (Jamaica)die er 0.3 sec. langer over deed Pruimenoogst is overvloedig Dc pruimenoogst in de Betuwe over treft dit jaar ondanks de schade door dc storm aangebracht, de stoutste ver wachtingen. Men schat dc opbrengst op 35.000 ton, ln tegenstelling tot vorig jaar. toen er 20.000 ton geoogst werd. wat overigens in vergelijking met dc voorafgaande jaren normaal was. Overal in dc Betuwe ziet men pruimen bomen. met op de grondhangende tak ken. omdat zc de last van dc vele vruchten niet kunnen dragen. Het stadlonvcld van Utrecht zwermde vol witte bruidjes die het grasveld in een kleurig tapiit herschiepen door het strooien V3n duizenden bloemblaadjes Kajotters droegen grote festoenen rode gladiolen naar het baldakijn cn verken ners cn oadvlndsters hadden om bel grasveld p3lcn ongericht en deze met slingers verbonden en met croen en bloemen omkranst- In de^e feestelHxe omgeving heeft het R K Nederland zi'n prins der kerk. ter gelegenheid van diens veertigjarig priesterjubileum ge huldigd. Nadat Kardinaal De Jong met dc hem vergezellende geestelijkheid onder het baldakijn had plaats genomen en de vele duizenden hadden Ingestemd met een „Lang leve dc Kardinaal" traden verschillende groepen van de gelovigen naar voren om dc Kardinaal hun ge lukwensen aan te bieden wat zü deden met de woorden van een door rnr. Jan Derks geschreven huldigingsickst Züa allen stelden zich oo het grote grasveld oo En daar rijden zich aaneen' leden der jeugdbeweging er* geestelijken we reldheren cn ordegeestelijken, de ver schillende m^atschapoelil cc klassen en leden van de Katholieke Actie Het zwart cn wit der Dominicanen menede zich met het bruin der Franciscanen het wit van de soortkloding met dc uni formen van militairen .cn matrozen. Dc eroot-seminarlsten huld'gden een kardinaal „voor waarheid, viihe-d en recht" cn de kleln-scminarlstc-n betuig den hoc Dr De Jong in de eenvoud van ziin persoon weet kardinaal te znn zo dat men van U kan 'eren. hoe men kapelaan kan zijn De uit dc Oekraïne gevluchte en thans ln Culemborg ver blijvende priester-studenten schaarden zich in de rij en drocecn hun deel hij door een muzikale hulde Dc militairen werden met een hartelijk apnlaus ver welkomd. evenals dc leden van de B S ln hun overals met Oranje-banden om dc arm „Weer brengt 't verzet, aan u verzetsman alle eer Steeds meer vlaggen werden het sta dion binnen gedragen, aan de beide zijkanten waren traDoen over de wie lerbaan gebouwd en daarna stormde de jeugd binnen met fecstmutsen od. sjerpen om en toeters in de handen. Zij zongen hun lied en juichten. 'Kardinaal Dc Jong kon aan het eind van deze huldiging moeilllk woorden vinden om zijn dank uit tc spreken H11 vatte ziin gevoelens samen ln het woord van dc Psalmist ..Wat zal lk de Heer wedereevcn voor alles wat Hil mil ge daan heeft Hij was overtuigd, dat ook als moeilllke tijden komen men niet bevreesd hoeft te ziln. zolang de gelo vigen zich achter hun bisschoppen scha ren Tenslotte riep Kardinaal Dc Jong op. hem in het gebed te blilven geden ken Dc plechtigheid werd daarop besloten met het zingen van ..Aan U. o Koning der Eeuwen"' en het Wilhelmus Onder aanhoudend gejuich verliet de Kardi naal daarna het stadion, nadat hi1 An ton Swecrs die de regie van dc huldi ging verzorgde had gecomplimenteerd PONTIFICALE H MIS Vooraf had Kardinaal De Jong aan het tegenover dc ere-trlbune ongerichte altaar een Pontificale H Mis opgedra gen. waarbij hil werd geassisteerd door mgr Hartman, diaken en dr Ramselaar sub-diaken, resp president van het Groot- en Klein-Seminarlc Troondia- kens waren mcr D Huurdcman en oud nlehaan J Batenburg, cn presbyter assistent mgr J G van Schalk proost van liet kapittel Links van het altaar hadden plaats genomen: mgr P Globbe pauselijk internuntius mgr. Eras, pro curator var^ het Episcopaat te Rome. mgr J Olav Smit. mgr W Verhoeven, directeur van het Centr Bureau voor ondcrwils en opvoeding de abt van de Cistcrclenscr Abdij tc Diepenveen en enkele Malthezer Ridders ln hun kleu rige uniformen Aan de rechterzijde waren de overige leden van het kapit tel gezeten In dc dienst zong een koor van fralfrs onder leiding van pater Brockberend. O S B Boven de troon. od het rijk met bloemen versierde al taar. was het wapen van de Kardinaal aangebracht Onder dc' vele duizenden aanwezigen tegen de wielerbaan aan waren nog rllcn stoelen geplaatst bevonden zich minister Van den Brink, de heer J. Veldman, lid van Ged Staten dc loco- ourgcmecster. wethouder Winkel de hoofdcommissaris van politie en de oversten vanrverschillcnde congregaties en orden F-\MT? ippppv'üi'KN Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Zoon RUTH GERRIT. A. HOEGEN G. HOEGEN—v. DIJK. Amersfoort. 15 Aug. 1948. Bisschopsweg 57. AD VER rKNTIKS De laatste is voor Mevr. v. d. HOEK. Noordstraat 21. Maandag 23 Augustus ko men de SCHOOLTASSEN die wij wederom gratis aan bezoekers van onze zaak verstrekken. Bezoekt óók Van MAANEN'S LEDERHANDEL Soesterweg 214. tot 20 woorden I 1.50 3 x achtereenvolgens 3.50 elk woord meer 0.10 per plaatsing extra. PERSONEEL AANGEB. Net meisje biedt zich aan voor dag en nacht. Br. onder No. 8501 bur. van dit blad. fE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeboden: Een schrijfbiveau. bureaustoel, dressoir, tafel (uitschuif- baar), ronde tafel, hallbank. halldressoirtje, staande hall klok, schemerlamp met ta fel en een lamp. Alles in prima staat. Brieven onder No. 8496 bur. van dit blad. Vasill Grossman .Stalin grad" uit het Russisch ver taald door Ds. L. Landsman. 14'» blz ec- chreven Sfcpt. '42—Jan. '43. C. V. Holl. Uitg. MijBachkade 13. Gro ningen. Vraagt gratis boe- kenkrant. 8498 LESSEN Eerste Amcrsfoorlsc Auto rijschool. G. v. d Hooff. ge- dipl. instructeur. W. v. Mechelenstraat 26 .tel 5381. 8495 DIVERSEN Z. g. a. n. klein Philips radiotoestcllctjc m. nog ga rantie f 150.autoped op luchtbanden als nieuw en vooroorlogs f 35.pracht heren polshorloge, prima lo pend f 37.50. v. d. Hoek. Paulus Potterstraat 34. 8500 PERSONEEL GEVRAAGD Te koop aangeboden voor geldbelegging keurig ver huurd blokje van 4 wonin gen aan de Everlsestraat. Koopsom f 18.500.Inlich- tinpen A Diekema. Stcincn-1 omwasserlJ ■■D" Kolk', burplann l.,de Bilt, Telefoon i BIcekersstr. 37. Amersfoort 28590. Utrecht. 8499 .8466 Jongen gevraagd van 17— 19 jaar voor expeditiewerk 14 Kindcropn. in huis in album 7.50. Reproducties, trouwreportages. Foto's op elk gebied. Archifoto, Ru bensstraat 79. Amersfoort. Telefoon 3070. 8494 Tabak. Nieuwe oogst, zon der bon. Shag en Rooktabak 1.24 per ons. F. Bastinck. Arnhemscstraat 16. 8451 Flinke jongeman (met vaste betrekking NS.) 34 jr., zoekt langs deze weg ken nismaking met wed., liefst met woning. 1 kind geen bezwaar. Leeft. 2535 jr.* Ger. Godsdienst. Liefst onig. Amersfoort. Brieven onder No. 8503 bur. van dit blad. Ik moet op tijd overzee zijn om Alle 200.000 militairen en burgerpioniers daar met een Kerstpakket te verblijden. Tijdens de Kerst dagen voelen zij immers sterker dan ooit hoe vèr zij van huis zijn. Daarom mag juist dan geen van deze mannen zich door ons vergeten voelen. Helpt de Kerstman in de tropen! Zorgt dat hij ook namens U één of meer van die 200.000 mannen een NIWIN Kerstpakket kan geven I Het bevat een blik sigaretten, stroopwafels, kaas, roggebrood, pepermunt en andere lekker nijen een zakagenda, een potlood en - afwisselend - een fotokalender, een boek of een foto-album. Koopt een etiket! Voor f. 5.- wordt U afzender van zo'n pakket. Uw naam en adres komen op het afzendersetiket. Uw plaatselijk NIWIN-comilé zal graag zo'n etiket voor U uitschrijven. Weet U het comité adres niet dan kunt U ook f. 5.- (of een veelvoud daar van I) storten op giro 511000 van NIWIN, den Haag. Of U kunt een postwissel sturen aan hetzelfde adres. Denkt U or om, dat wij niet Uw etiket op het pakket voor een bepaalde militair kunnon plakken. Vijl gulden betekent: Kerstvreugde voor een militair over zeel Koninginnegracht 26 Den Haag s samenwerking mei: Band Nod.-lnólA, Kath. Thulslr., Prol. Inlerk. Thulslr.. U.V V. f 1-90 en f 3.75 Een mooie herinnering uil voorraat! leverbaar HUWELIJK Verlangt U naar een geluk kig huwelijk? Wendt U dan in t volste vertrouwen tot het jarenlang bestaande Bcmiddclingskantoor ..51 KTROPA" Middellandpiein 21 A Postbus 70 - Rotterdam Telefoon 50613 Onze betrouwbare reële en individuele behandeling biedt U de grootste kans op succes Talrijke huwelijken kwamen door onze bemidde ling iot stand. Vele goede relaties in alle beschaafde kringen in het gehele land. Kantooruren 9—5 uur en volgens afspraak Inlichtingen worden onder strikte geheimhouding in blanco couvert toegezonden. Mevrouw de Beaufort. Flat gebouw ..Duinrell" Wasse naar. vraagt voor zo spoedig mogelijk v. d. e. n. Brieven aan bovenstaand adres event, mond. aannm. na 8 v.ur Huize Doornveld, Doorn. Amerikaanse docloren constateerden oren consrareeraen-r bij 2 van de 3 vrouwenl Onder toezicht van 36 huidartsen probeerden 1285 Amerikaanse vrouwen, de Palmolive Schoon heidskuur. Na 14 dagen constateerden de doctoren, dat twee vaa de drie vrouwen een mooiere huid en een jeugdiger teint hadden gekregen. Deze simpele schoon heidskuur kunt U óók toepassen: was Uw gezicht met Palmolive Zêep. Masseer dan Uw huid één minuut met het heerlijke Palmolive-schuim. Spoel daarna af. Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. En ook üw huid zal mooier en jeugdiger geworden zijn. Twee stukken PALMOLIVE op Uw bon!

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4