DAGBLAD VOOR AMERSFOORT KLM zal niet langer op Israël vliegen Schendingen van het bestand in Indonesië nemen toe Demonstrerende Indonesiërs doden politieman „Zij zei niet, wat de politie zei dat zij zei" Strijd tegen de kanker is een opgave voor ons allen Economische oorlog laait hoog op in het Heilige Land Israëlisch pond, de wettige munt Westen weer naar het Kremlin Slagers eisen vrije vleesverkoop Stoomtram doodt twee mannen oneer Nationale huldeblijk „Wilhelmina-fonds" opent mogelijkheid daar zen deel te nemen Ie kort bestek _J Dinsdag 17 Augustus 1948 Achtste jaargang, No, 1099. Opgericht door de^Stichtiiig .,Hei Parool - Giro 510330/ Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orljs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDEH De Arabieren hebben gedreigd alle buitenlandse scheepvaartlijnen en luchtdiensten die Israëlische havens en vliegvelden aandoen te boycotten. Daarmee is in het Heilige Land de economische oorlog hoog opgelaaid. De K.L.M. heeft zich reeds genoodzaakt gezien de dienst op Israël stop te zetten omdat anders de „levensader" de Batavia-lijn gevaar zou lopen. De Arabische staten hadden reeds eerder aan de vertegenwoordiger van de K.L.M. in Cairo medegedeeld dat de K.L.M.-vliegtuigen niet langer op de vliegvelden van de Arabische staten zouden mogen landen indien de dienst op Israël gehandhaafd bleef. Passagiers Voor Israël worden door de K L M. nu niet verder dan Rome meegenomen. De Air France heeft het zelfde besluit moeten nemen. Israëlische autoriteiten deelden mede dat desondanks de luchtverbin- dingen van Israël met het buitenland' geen gevaar lopen. Er zijn reeds ver schillende „wilde luchtlijnen" die verzoch^hebben een dienst op Israël te mogen openen. Een nieuwe maat schappij. de „Israël Air" heeft juist van Parijs uit een dienst geopend. Ook een Nederlandse scheepvaart maatschappij zou aan de Arabische pressie hebben toegegeven en de diensten op Israëlische havens heb ben gestaakt. Het nieuwe Israëlische pond zal van Dinsdag af in plaats van het thans in omloop zijnde Palestijnse pond de wettige munt van Israël zijn, heeft de Israëlische min. van finan cien. Elieser Kaplan, bekendgemaakt. Gedurende een maand zullen de Palestijnse ponden a pari verwisseld kunnen worden, maar van 15 Septem ber af zullen zij in Israël vreemde valuta zijn. De nieuwe Israëlische munteenheid zal voor ten minste 50 procent ge dekt zijn door vreemde valuta en wel voornamelijk dollars. „Noordam" redt zieke Griekse zeeman „Hebben zeer ernstige zieke aan boord, verzoeken dringend assis tentie!" Het Rotterdamse stoomschip „Nodrdam" ving, 600 mij\ verwij derd van New York, op 14 Augus tus het bovenstaande bericht op van het Griekse schip „Agnios Ni colaos". De Nederlandse gezagvoer der bedacht zich niet lang, liet zijn schip keren en kreeg de Griek, na een tocht van 123 mijl, in zicht. De „Noordam" streek onmiddellijk een reddingsboot, waarmee de scheeps arts Gustaaf van den Bovenkamp naar de Agnios Nicolaos" werd ge roeid. Hij vond daar de 19-jarige steward Theodoros Papoutsoglou, die aan een hevige keelontsteking leed en met zeer hoge koorts in bed lag. Dr. v. d. Bovenkamp liet de jongeman in allerijl naar het Ne derlandse passagiersschip over brengen, daar sneed hij het abces open en paste verder een behande ling met penicilline toe. Theodores Papoutsoglou moest enige tijd door middel van een gummislag worden gevoed, doch bij aankomst in New York was alle levensgevaar gewe ken. De „Noordam" arriveerde met veertien uur vertraging in New oYrk. Daar verklaarde dr. v. d. Bo venkamp, dat de steward ongetwij feld zou zijn gestorven als de Ne derlanders niet te hulp waren ge sneld. Onder de passagiers van de „Noordam" die met grote be langstelling met de redding van de doodzieke jongen meeleefden' bevonden zich de Nederlandse am bassadeur in Canada, dr. J. H. van Royen en zijn gezin. Donauconferentie Westen staakt zijn medewerking De delegaties van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk bij de Donauconferentie hebben «te verstaan gegeven, dat zij niet 'zullen deelne men aan de werkzaamheden van de ontwerpcommissie. wier taak het is een nieuw statuut op te stellen voor de Donauscheepvaart. Cannon (V.S.) gaf als reden op, dat de tekst der conventie in beginsel reeds door de Russisch-gezinde meer derheid der vergadering was aan vaard en dat het „geen zin had deel te nemen aan het zuiver technische werk". Engeland en Frankrijk gaven geen reden op. De officiële wisselkoers ten opzich te van de dollar zal gelijk zijn aan die van het pond sterling (vier dollar in een Israëlisch pond). De Palestijnse munten, die thans in de circulatie zijn zullen onveran derd blijven. Saoedi-Arbië heeft een lening van de Amerikaanse bank voor in- en uitvoer gedeeltelijk laten verlopen uit protest tegen de houding van de Amerikaanse regering in de Pales tijnse kwestie. Van een lening van 25 millioen dollar is slechts tien mil- lioen gebruikt. „Neen, wij kunnen U niets zeggen" Dinsdagavond zijn wederom de vertegenwoordigers van de Wes telijke mogendheden op het Krem lin geweest voor een bespreking met Molotof de minister van bui tenlandse zaken van de Sowjet- Unie. Na de bijeenkomst, die drie en een half uur duurde, weigerden de staatslieden zoals gebruikelijk in deze serie ontmoetingen, een verklaring af te leggen. „Neen, neen, neen, wij kunnen U geen antwoord geven", was het enige wat de samengestroomde journalisten te horen kregen. In plaats van commentaar en in zeke re zin toch bij wijze daarvan maakt Reuter er melding van dat tijdens de ontmoeting op het Kremlin zich boven de Russische hoofdstad een hevig onweer ont lastte dat gepaard ging met fel bliksemlicht en zware dondersla gen. Mr. C. W. A. SchurmaniTls be noemd tot Harer Majesteits buiten gewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bangkok. Ruim vierhonderd slagers uit het Noorden, Oosten en Zuiden des lands zijn Maandagmiddag in De venter bijeen gekomen om te pro testeren tegen het beleid van de minister van landbouw visserij en voedselvoorziening ter zake de vleesvoorziening. In een telegram tot deze minister gericht dringen zij er oq aan, dat voorlopig de vleesrantsoenen zullen.worden ge bracht op 600 gram per veertien dagen. Voorts dringen zij aan op herstel van de vrije inkoop van vlees door de slagers, algehele af schaffing van de vleesdistributie binnen niet al te lange tijd, en een ministerieel besluit om in de aan staande herfst geen vlees te doen invriezen. Zou na vijf Septembei de vleesdistributie niet zijn afge schaft, dan zullen de slagers op nieuw een vergadering beleggen. Een politie-agent vond Zondag morgen op de trambaan van de Rotterdamse frammaatschappij de afschuwelijk verminkte lichamen van de 46-jarige L. van Schaik uit Vlissingen en de 39-jarige olieman L. A. van Erkel uit de Pupillen- straat uit Rotterdam. Zaterdagavond heeft een getuige omstreeks half twaalf twee perso nen door de ligusterheg langs de spooro an zien gaan en opgemerkt dat de mannen achter de heg op de grond en vermoedelijk op de rails waren gaan liggen. Tien minuten later p-sseerde een motortram met zes rijtuigen uit de richting Hille- sluis, waardoor zij overreden moe ten zijn. Gezien de verwondingen moeten zij op slag dood zijn ge weest. De machinist heeft van het onge val niets bemerkt. De politie van hét bureau Nassaukade verzoekt eventuele getuigen van het ongeluk of ^passagiers van de tram. die een scliok gevoeld hebben zich ten spoedigste te melden. Handel van Indonesië herstelt zich Voor het eerst sinds de Japanse capitulatie overtreft de uitvoer van Indonesië de invoer uit het buiten land. In April 1948 namelijk bedroeg het export-overschot van Indonesië f 7.000.000.-. in Mei zelfs t 9.000.000.-. terwijl ook over Juni een belangrijk overschof is gemaakt. Dit beeld steekt gunstig af tegen het „tekort" van 66 millioen in Januari van dit jaar. Kans op accoord met Republiek aanwezig Er valt de laatste tjjd een ach teruitgang te constateren op het gebied der openbare orde in Indo nesië, in het bijzonder in het ge bied van West Java, aldus valt te lezen in het Memorie van Ant woord van de regering op opmer kingen gemaakt door de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag over de voorgenomen wijziging van de Grondwet. In het algemeen genomen nemen de schendingen van het bestand met de Republiek toe. Er zijn aan wijzingen, dat daarbij communis tische invloeden werkzaam zijn. Hieraan wordt alle aandacht be steed er? tegen 'ordeverstoringen wordt met kracht opgetreden. Ter zake de positie van de Republiek in de Verenigde Staten van Indonesië, zegt de regering, dat hierbij gedacht is aan de status van deelstaat. De buitenlandse betrekkingen welke de republiek heeft aan geknoopt kunnen niet worden erkend. Hoewel de onderhandelingen tussen de Republiek en Nederland momenteel stil staan, mag, aldus de Memorie van Antwoord wor den aangenomen dat deze onder handelingen binnenkort kunnen worden hervat. Dit ligt ook in de bedoeling van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties. Wat de vooruitzichten van dergelijke onderhandelingen met Pater Henri Theo Marie de Greece, als radiospreker en stichter van de Bond zonder Naam een bekende figuur, herdacht Zaterdag het feit, dat hij 25 jaar geleden tót priester ivcrd gewijd. In het ziekenhuis Joannes de Deo te Haarlem werd hem hulde gebracht voor zijn sociale arbeid. Minister mr. E. M. J. A. Sassen, die als vriend van de jubilaris aan wezig was, deed mededeling van zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau en speldde hem de onderscheiding op de borst. Bo vendien werd hem medegedeeld, dat voor het Henri-de-Greevefonds zeer vele overschrijvingen waren binnengekomen. De namen van hen die bijdroegen werden verenigd in het^Zilveren boek der naastenliefde" de Republiek betreffen, zegt de regering, dat het allerminst uitge sloten moet worden geacht dat de ze nog tot een accoord leiden. Inzake de rest van Indonesië zegt de regering, dat de samen werking met de deelstaten op ver heugende wijze groeit, en dat er binnenkort mogelijk tot de instel ling van een interim-regering voor de Verenigde Staten vah In donesië, met uitzondering van de Republiek kan worden overge gaan. Vijfjarig knaapje wou naar huis „Wegenwacht" stelde ouders gerust Een Nijmeegs echtpaar, dat met zijn kinderen een bezoek bracht aan Bur ger's Dierenpark in Arnhem, kwam plotseling tot dc ontdekking, dat een der spruiten, een jongetje van vijf Jaar. verdwenen was Nasporingen tussen de drommen, die zich rond de exotische bewoners van het park verdrongen, bleven zonder resultaat. Er zat ten slotte voor de hevig ontstelde ouders niets anders op dan de Arnhemse poli tie van dc verdwijning in kennis te stellen en.... af te wachten. Het volgende bedrijf van dit „drama" speelde zich af op de grote weg Arn- hem-Nljmegen. waar een der A.N W.B.- wcgenwachtcn een jongetje ontwaarde, dat welgemoed tussen het drukke ver keer voortstapte Hij ontfermde zich over de kleine wandelaar, die zich van geen gevaar bewust was en vertelde, dat hij in Nijmegen woonde Op het door het knaapje aangeduid adres bleek niemand thuis te zijn, waarop de „gele rijder" bij de buren informeered. Daar hernam hij, dat de gehele familie 's morgens naar Arn- he mwas vertrokken. De Wegenwacht liet het kind bij de buren" achter, reed zijn route terug en deelde op het poll- ticbureau in Arnhem zijn ervaringen mede. Toen kon men onmiddellijk de in hevige onrust verkerende ouders ge rust stellen. De Jeugdige avonturier was het park uitgedwaald en had met een feilloos ,.postduiven"-instmct de weg naar huis ingeslagen. Toen de Wegen wacht hem vond had hij al zes kilo meter afgelegd, Op 11 September a.s. hoopt prof. G. Wltee de nestor, in dienstjaren, der Chr Geref. predikanten zijn 50-jarig ambtsjubileum te vieren. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weerbericht, geldig van Dinsdagavond tot Woénsdagavond. Wisselende bewol king met plaatselijk ochtendmist. Enkele verspreide buien, hier en daar met on weer. In het Noord- Westen van het land meest matige wind uit richtingen tus sen West en Zuid. Overigens weinig wind. Weinig veran dering ln tempera tuur. 18 Aug Zon op 5.28, maan op 20.08, onder 3.25. Alle bijeenkomsten ter gelegenheid derde verjaardag Republiek afgelast Een politieman werd gedood, toen Maandag aan de vooravond van de Republikeinse onafhankelijkheidsdag op het erf van dc vertegenwoordiging der Republiek Indonesia te Batavia een menigte van zes tot achthonderd demonstrerende Republikeinse jongeren door de politic werd verspreid, waarbij een schietpartij ontstona. Dc Republikeinen hadden een vreugde vuur ontstoken. Aangezien demonstraties verboden zijn bij residentsveror dening greep dc politic in en verspreidde de menigte. Er is iefs vreemds in deze foto: er staan twee paar tweelingen op. De 11-jarige Ann en Peter Coomber tc Hayse in het Engelse graafschap Middlesex, gaan uit rijden met de 14 maanden oude Michael en Mary Coomber. De moeder van het viertal, mevr. Coomber, zal wel blij zijn in deze vacantie-tijd de beide paren tweelingen te kunnen wegzenden, want zij heeft nog twee paar tweelingen van 15 en. 17 jaar en nog een zoontje van 6 jaar. Negen kinderen, van wie vier stel tweelingen! De affaire Kosenkina Toestand van het slachtoffer blijft nog steeds kritiek De Russische vice-consul Zot Cherpunykh ontkendê vandaag, dat me vrouw Oksana Kosenkina de vorige week vanaf haar ziekbed naar hem gewezen had en hem ervan beschuldigd had, dat hij haar gevangen had gehouden op het Russische consulaat De Russisch sprekende detective William Dyczko had de dag nadat me vrouw Kosenkina uit het raam gesprongen was,aan de pers verklaard, dat hij er bij geweest was, toen mevrouw Kosinkina tegen Cherpunykh gezegd had; „U hebt mij gevangen gehouden. U wilde mij niet laten gaan". Maandag verklaarde Cherpunykh: „Dit verhaal is niet waar. Zij zei niet wat de politie zei, dat zij zei. Zij zei niet ,U hebt mij niet laten gaan' en zij heeft ook niet op mij gewezen." Volgens de medische autoriteiten van het ziekenhuis is er een kleine verbetering in de toestand van de patiënte, die nog steeds onder poli tiebewaking staat, ingetreden, doch deze blijft nog steeds critiek. De Russische consul-generaal in New York, Lamokin, heeft gezegd dat de verantwoordelijkheid voor de sprong van mevr. Okasana Stepanovna Kosenkina, de Russi sche leerares, uit een raam van het Sowjet-consulaat bij Wit Russen ligt die haar hadden ontvoerd en verdovende middelen gegeven. Hij zei dat de verantwoordelijk heid tevens bij de Amerikaanse autoriteiten lag die hij beschuldig de van verklaringen die tot een zenuwinstorting van mevr. Kosen kina geleid hadden. Nadat mevr. Kosenkina erin ge slaagd was uit de handen van de Tolstoi stichting te komen, merkten de Russen dat de dèar ontvangen behandeling waarbij injecties met verdovende middelen haar gezondheid hadden ondermijnd en haar geestelijke toestand hadden aangetast, verklaarde Lomakin. Tevens verklaarde de consul-ge neraal dat pers- en radioverslagen der gebeurtenissen die in verband met de zaak stonden mevr. Kosen kina hadden geïrriteerd en terneer geslagen gemaakt. Volgens Lomakin was mevr. Ko senkina uit het raam gesprongen, nadat zij een mensenmenigte voor het oonsulaat had gezien en geroe pen had: „Ik geloof dat ze op mij af komen". Toen men gravin Tolstoi Loma- kin's beschuldigingen overbracht, zei deze dat de Sowjet consul-ge neraal loog. De politie van New York heeft een uitvoerig rapport over de zaak Kosenkina naar het departement van Buitenlandse Zaken gezonden. Volgens een zegsman wordt het daar bestudeerd. De menigte verwijderde zich en trok zich voor een deel terug op een achtergalerij van het gebouw. Plotseling weer klonk een schot waardoor een politieman van een afstand van ongeveer dertig meter aan het hoofd werd getroffen. Een la ter gevonden patronenhouder deed vermoeden, dat de kogel afkomstig was uit een stengun. Hierop begon de politic in dc lucht te schieten. Er werden echter twee meisjes en een jongeman getroffen. Hierna verdween de menigte spoedig. Twee Indonesiërs werden ge arresteerd. HUISZOEKING De politie gelastte onmiddellijk een huiszoeking - dc vertegen woordiging der Republikeinse re gering, welk gebouw achtereenvol gens ambtswoning is geweest van Soekarno, Sjahnr en Gani. Dc po litie vond slagwapens en op een der aanwezigen een automatisch revolver met twee patroonhouders. De eigenaar was een overste van het Republikeinse leger en lid der Republikeinse delegatie. Hij was van mening, dat hij gemachkgd was wapens te dragen. Een Republikeins ooggetuige, luit. kol. K. Sukandn, verklaarde dat de Nederlandse politie eerst in de lucht had geschoten cn daarna op dc hoogte van het middenrif vuur de. Een andere Republikeinse kapi tein N. Hazah, verklaarde dat hij drie gewonden had gezien, van wie er een in iet hospitaal is overle den. Jeiden spraken steeds van „kinderen", die bij navraag echter van 18 tot 25 jaar oud bleken te zijn. OFFICIëLE VISIE In een officiële mededeling wordt ten aanzien van het gebeurde on dermeer 'gezegd, dat de hoofdcom missaris van politie, de heer B. Damen, aan de hoofdbewoners van het bewuste perceel, de heer Moe- Kosenkino's toestand nog steeds ernstig De toestand van mevrouw Kosen kina, die in hot Roosevelt ziekenhuis tc New York wordt verpleegd is nog steeds kritiek Aan de ingang van het ziekenhuis en bij haar kamer is een sterke politiemacht geplaatst om op eventuele aanslagen op haar leven voorbereid te zijn. Lof van Britse minister voor Fanny in brief aan Nederlandse volk O ir Philip Noel Baker de Britse minister voor het Ge- menebest, heeft zich via het Nederlands Olympisch Comité met een speciale boodschap gewend tot het Ne derlandse volk, waarin hij zijn gedachten weergeeft over de> prestaties, welke Fanny Blankers—Kocn heeft ver richt op de Olympische Spelen. MINtSTER Noel Baker schrijft, wen aan dc Olympische Spelen -» dat de Britse bladen foto's sprak ik," aldus Nocl Baker „mij hebben gepubliceerd van Fanny steeds uit ten gunste daarvan. Het BlankersKoen, waarop men kan definitieve bewijs dat mijn stand zien hoé zij dc 100 meter, 200 me- punt juist is heeft hier in Londen ter de hordenloop en de estafette Fanny BlankersKoen geleverd, won. Na de athlctiekweck zagen Het is Fanny Blankers—Koen we een geheel andere foto in de geweest, die door haar lopen, kranten. Een foto van Fan- haar huwelijk, haar kinderen, ny BlankersKoen op de drem- haar eenvoud én haar sympathie- pel van haar huis. met haar beide ke hoüding alle argumenten van kinderen. Deze foto completeerde hen, die tegenstanders zijn van de verovering, welke Fanny Blan- de damesathletiek. heeft weggc- kersKoeii op de Britse harten vaagd." heeft gemaakt. Elke dag dat zi,i hier was sloeg zij een Britse ath- 1/ OOR mij en zovele anderen lete, maar elke dag hielden de if Britse meisjes en het Britse pu bliek meer van haar. Voor de Brit se toeschouwers is zij wellicht de grootste cn meest attractieve fi guur van de Olympische Spelen geworden. TEGENOVER tegenstanders van deelneming door vrou- die haar hebben gezien," zo besluit Philip Noel Baker, die zei) een groot athleet is geweest, en in 1920 te Antwerpen tweede is geworden op de 1500 meter, zijn boodschap, heeft Fanny Blan kersKoen een lieflijke maar te gelijk ook heroïsche indruk ge maakt, welke zal blijven tot in lengte van dagen." OEN vijftig jaar ge il 1 ledfen het regent schap van wijlen koningin Emma ten einde liep. werd er een fonds gesticht, be stemd ter bestrijding van de meest verwoestende ziekte van die dagen, de tuberculose. Dit fonds is nog altijd intact. Het draagt de naam van degene die het stichtte en in de volksmond zijn de bena mingen Emma-fonds en Emma-bloem zo innig ver want met deze gezond heidszorg. dat zij hierbij automatisch voor de geest komen." Met deze woor den opende minister pre sident W. Drees de cau serie, waarmede hij Maan dagavond voor beide radio zenders het Nationale Hul deblijk aan koningin Wil helmina aanbeval. „Mede door de steun van het Emma-fonds heeft de tuberculose dé* dreiging van voorheen verloren. De beklemming van het onaf wendbare, net ongrijpbare het ongeneeslijke is gewe ken. Dat zelfde kunnen wij helaas nog niet zeggen van de kanker. De dreiging van deze ziekte neemt toe ln plaats van af. Van het begin dezer eeuw tot nu steeg het sterftecijfer van 9.4 tot 13.1 per tienduizend inwo ners. Dit maakt de kanker tot een gevaar, dat de le vensvreugde van velen be dreigt. Hoe deze dreiging te ke ren? In beginsel op de zelfde wijze als de tuber culose. Dc medische we tenschap moet alle be schikbare krachten aan het werk zetten om meer inzicht te krijgeh in de aard. de oorzaken, het ver loop en dg wetmatigheden van deze ziekte. Dit alles vergt financiële offers. (~Z ELIJK vijftig jaar $c- leden, moeten zich achter dé mannen en vrou wen van de wetenschap, achter de artsen én de vefpleégsters. achter de werkers, die de kanker met hoofd en hand be vechten. de massa's van het Nederlandse volk scha ren, die met kleine en grote bijdragen het tot standkomen. van dit werk mogelijk maken Do strijd tegen de kanker is een nationale en een sociale strijd, waaraan ieder naar beste vermogen moet deel nemen. Het jubileumge schenk van Hare Majesteit de koningin, het Wilhcl- minafonds opent daartoe de mogelijkheid. Overtuigd van de on schatbare waarde, die een dergelijk fonds voor het welzijn van ons volk be zit. moge ik u allen op wekken uw plicht ten deze te verstaan. Niet slechts uw plicht van dankbaar heid jegens onze vorstin, doch ook uv/ plicht om mede te werken aan de bevrijding van ons vólk van het gevaar. Laat nie mand uwer de komende nationale feestdagen in gaan. zonder het jubi leuminsigne te dragen ten bewijze dat hij zijn steentje heeft bijgedragen. Do Jubileum insignes, geslagen aan de rijksmunt, worden reeds op vele plaatsen verkocht. Zii zul len in de laatste week van deze maand in alle ge meenten des lands ver krijgbaar zij'n. Ik vertrouw echter, dat er velen onder ii zullen ziin. die zich niet tot het aanschaffen van jubileumlnsignes voor zich en hun gezin zullen bcualcn. Ik vertrouw met name, dat de bedrijven en de on dernemingen naar vermo gen zullen deelnemen aan het jubileum-geschenk, dat op zo waardige wijze de traditie voortzet van de leiding, die ons vorsten huis aan ons volk gaf in de strijd tegen de volks ziekten. die zijn kracht on dermijnden." nar, opdracht had gegeven, dat dc aanwezigen uiteen moesten gaan, aangezien er geen vergunning was verleend voor de 500 man, die hij reeds bij aankomst 's avonds om 9 uur in dc achtertuin had aange troffen. Dit bevel werd aan Moe- nar gegeven, omdat dc politic on mogelijk tc weten kon komen, wie dc leider of organisator van deze bijeenkomst was, aangezien men beweerde, dat de bijeenkomst niet voorbereid was cn „spontaan" ge houden werd. Aan het verzoek van Moenar om uiteen te gaan werd door de aanwezigen echter geen gevolg gegeven. Dc aanmaningen van de politie om uit een te gaan werden in de wind geslagen cn op geschoten kinderen gingen demon stratief „Merucka" schreeuwen en „Indonesia Raja" zingen. De politic liet versterkingen aan rukken. De meest opgewonden ele menten verzamelden zich in de achtergalerij en gooiden een stoel naar het hoofd van de politie. Plotseling klonken er vanaf net voorerf schoten, \vaarvan een ge noemde politie-agent doodde. Het schot kwam waarschijnlijk uit een van de zijvertrekken. Dc waar schuwingsschoten van de politic op de achtergalerij hadden tengevol ge, dat drie personen werden ge wond, allen omstreeks 20 jaar, al dus de officiële meddtleling. Wie het schot loste dat de Chine se politieman doodde kon nog niet worden vastgesteld. De Nederlandse autoriteiten heb- bei. alle bijeenkomsten ter gele genheid van de derde verjaardag van de republiek afgelast. Tarwegriesmeel alleen op keuzebon verkrijgbaar Aangezien gebleken is, dat dien aangaande hier cn daar een misver stand bestaat, deelt het C.D.K. mede, dat tarwcgrlesmccl uitsluitend ver krijgbaar Is op do keuzebon voor vermicelli c.d. cn niet op tarwe- bloembonncn. Hei jaar 1948 wordt ..net' jubileum jaar Om te beginnen Is cr liet rege ringsjubileum. dan waren cr nog Huls- scn. Don Haag cn Utrecht dlo bun zo- vccl-Jarig bestaan vierden en nu begon nen Zaterdag in Cuyk de feesten ter ere van het 2000-jarlg bestaan Slttard moet het met wat minder doen met ztjn 700 Jaar. waarvoor ook Zaterdag een feestweck averd Ingezet. Den Bosch heeft het programma voor zijn Jubi leumfeesten ln grote lijnen vastgesteld. Ook de Keulse Dom had het Zondag tot 700 Joor gebracht cn 250 000 mensen ver drongen zich In de straten om dc luis terrijke plechtigheden bij te wonen Zaterdagmiddag kwam Vlruly met het UNO vliegtuig even thuis Het tocslcl moet wordon gereviseerd cn keert Woensdag 'naar Stockholm terug w En betere waar en tien procent Is de leuzo van De Gruytcr Dc aandeelhouders zul len het met wat minder moeten doen. De preferente cn priorltcitsnandclen krijgen dit laar 9% en dc gewone W, procent. Woensdag 8 Sept houdt dc Algemene Nederlandse Zulvolbond ln Leeuwarden zijn jaarlijkse vergade ring Prins Bcrnhard zal Woensdag 25 Augustus'up dc Brink te Deventer decoraties uitreiken aan personeel van dc scheepvaart Koninklijke Marine cn Landmacht dat zich gedurende dc oor logsjaren heeft onderscheiden Don derdag vertrekt voor het laatst dc K.L M -Constellation van La Guordla naar Schiphol. Het vliegtuig dat diezelf de dag uit Amsterdam vertrekt zal naar dc nieuwe luchthaven Idlcwild vliegen. Eigenaars van mlddcnstandsbcdrljven kunnen tiidens afwezigheid wegens mi litaire dienst cn gedurende een Jaar en drie maanden na het groot verlof of het ontslag een periodieke bedrljfstcgcmoet koming krijgen f Op Guernsey Is een lijk gevonden, dar vcrmoedelilk het stoffelijk overschot Is van George Self, een lid van de bemanning van het Ne derlandse Jacftt ..Duenna", dat vorige week Zondag verging Een 24-Jarlge Haagse clectrlclen maakte zich op zijn manier verdlcnstclllk bil de voorberei dingen van dc fecstelllkhedcn HU haai de langs de huizen geld op voor het goede doel Dat doel was hit zelf Hij stak 1000 - In zlin zak. Dc Amster damse „Artls" had enige lulpaards Ant werpen had er niet een De directeur van ..Artls" vond dat zo sneu dat hÜ de sinjorenstad er ook een stuurde Sla pend maakte het dier de reis cn thuis kuiert het In zlln kool. aangestaard door nieuwsgierige Antwerpenaars, cüe moe worden bU zoveel luiheid Vtlf militaire fondsen. ..Het fonds 1815 voor verminkten cn nagelaten betrekkin gen". de .Konlnklllkc vereniging tot steun aan miliciens (Stamil). ..Ere schuld en dankbaarheid", het ..Karei Doorman-fonds" cn dc ..Prins Bcrnhard stichting" hebben zich aaneengesloten Van 1—14 September houden zll een collecte door hc» gehele land Vol gens de New York Herald Tribune 13 In de Ver Staten een nieuwe antï- splonnagcwet opgesteld, waardoor het o.a. mogelijk wordt particuliere tele foongesprekken af te luisteren. De derde Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen wordt van 26 Augustus tot 6 September te Gent gehouden Veer tien bruggen zlln weggeslagen of zwaar beschadigd ln de grensstreek tussen Schotland en Engeland als gevolg van de was tier rivieren door de hevige re gens In Turkllc hebben driehonderd vrouwelijke studenten een cursus van drie maanden gevolgd in het bedienen van luchtafweergeschut Te Venetië zijn aan de vleugels van twee vliegtui gen. die aan een Egyptische luchtvaart- lijn zouden worden overgedragen, helse machines ontdekt De wereldbewe ging voor een federale wereldregering houdt van 512 September een congres te Luxemburg President Truman ge looft dat er een goede kans bestaat dat de Ver Staten nog eens een presidente zullen hebben Het testament van dr. Sun-Yat Sen, gegraveerd op een stukje Ivoor ter grootte van een sesam-zaadje, ls aan president Tsjang Kal Tsjck ten geschenke aangeboden door Chen Chlng Yt China's beroemde lvoor-gravcur. Woensdag 18 cn Donderdag 19 Augustus zal een groep van 20 Franse padvinders parachutisten op het vliegveld Ypcn- burg een demonstratie geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1