DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De beoogde staatkundige vprming moet voortgang vinden „Gesprek te Moskou" weer geprolongeerd? Bernadotte eist onverwijlde hulp aan vluchtelingen Salomo's oordeel gevraagd in conflict van concurrerende „zware jongens" Ook een Kosenkina-affaire in Zweden? Ibestek _J Nederland kan nu niet de weg terug gaan UNAC grijpt in Speel niet met munitie! Russisch meisje wordt geprest naar Sowjet-Unie terug te keren Soemantri gedood? lm kort Woensdag 18 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1100 Opgericht door de Stichting ..Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Per» Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. D E BOORDEH Minister-president over Indonesië Evenals bij de regeringsverklaring, waarmede minister-president Drees zijn kabinet aan de volksvertegenwoordiging voorstelde, vormde ook in de rede waarmede hij de Tweede Kamerdebatten beantwoordde de Indonesische kwestie de hoofdzaak. Aan het betoog van minister Drees gingen nog de redevoeringen van de heren Schouten (A.R.) en Wagenaar en de Groot (C.P.N.) vooraf. Alle drie sprekers toonden zich teleurgesteld over het Indische, respectievelijk Indonesische beleid van de regering Beel en de verwachtingen daaromtrent van deze regering. De heer Schouten bepleitte dat in Indië tegenover het communisme dezelfde principiële houding zal worden aangenomen als in Nederland. De heer de Groot daarentegen herinnerde de vergadering er aan, dat juist op deze dag de republiek Indonesia het driejarig bestaan viert en daarmede het bewijs heeft geleverd ondanks alle bestrijding van Nederlandse zijde niet uitgeveegd te kunnen worden. ligheid op te treden. Maar laat men zich geen illusies maken, men moet het land kennen, om te beseffen wat dat betekent. In verband met de communistische actie merkt spr. op. dat deze in Indo nesië anders is dan hier; er moet dus anders tegen worden opgetreden. „Ik bezweek voor de aandrang" Wat zijn eigen persoon in dit ka binet betreft zegt de heer Drees. de functie van minister-president niet te hebben verzocht of begeerd. Onder de dwang der omstandigheden was hij echter bereid deze te gaan vervul len. Inzake de onderscheiden depar tementen zegt hij. dat aanvankelijk zijn plan was om het ministerie van Regeringsverklaring in discussie Na in de middagvergadering aan een aantal andere punten van het re geringsbeleid aandacht te hebben ge schonken zeide de heer Drees ten aanzien van Indonesië: „Aanvankelijk was de houding van Nederland tegenover de Re publiek absoluut afwijzend. Dit was de enig juiste houding. Er hebben zich sedertdien echter omstandigheden voorgedaan, die daarin verandering hebben ge bracht. Nederland heeft voor moeilijkheden gestaan, waarvan men niemand een verwijt mag maken." Spreker gaat na wat er in Birma en in Frans Indo China is gebeurd. Hij ziet niet in, dat daar een alleszins bevredigend resultaat is bereikt. De splitsing van Brits Indic heeft veel leed meegebracht. Men ziet hoe het op Malakka gaat. Kortom in heel Zuid Oost-Azië treft men bevolkin gen aan, die in verwarring en leed zijn gebracht. Geen enkel beleid kan waarborgen, dat men voorwaarts kan gaan zon der ongelukken te veroorzaken. Verplichtingen niet te negeren Onder gewijzigde politieke en mo rele verhoudingen zijn de besprekin gen begonnen, die zo becritisecrd zijn. Daaruit zijn resultaten te voor schijn gekomen, die niemand kan ne geren. In de regeringsverklaring is niet getracht iets nieuws te stellen om trent Indonesië; duidelijk is gemaakt, dat cr bepaalde verbintenissen zijn aangegaan. Men kan nu niet de weg terug. Lieten we de verbintenissen los, dan zouden we politiek en moreel de goodwill verliezen, welke wc internationaal hebben verworven. De beoogde staat kundige vorming moet doorgaan, ook als we niet met de Republiek tot een geheel bevredigend ac- coord zouden komen. De moeilijkheid is geweest, dat geen republikeinse regering kon uit voeren. wat ze op zich had genomen. Intussen wil spreker niet zeggen, dat er aan Nederlandse zijde geen fouten zijn gemaakt. Hij verklaart, dat Nederland bereid blijft de economische activiteit te herstellen, mits de Republiek op een aanvaardbare wijze daarop reageert. Gevraagd is: „Breek de bespre kingen met de Republiek af." Laat men goed begrijpen, ant woordde de heer Drees, dat dit op dit ogenblik onmogelijk is. De Commissie van Goede Diensten is aanvaard, er zijn afspraken over de procedure gemaakt, er is bovendien een Bandoengse con ferentie geweest. Het zou een onaanvaardbaar beleid zijn wan neer dit nu plotseling werd on derbroken. Ter sprake is gebracht het vraag stuk van herstel, van rust en orde- De Nederlandse militairen hebben het recht, om in het belang der vei- Nog meer slagers die bij min. Mansholt klagen Zich aansluitende bij het pro test dat wij gisteren publiceerden van de slagers in het Oosten, Noorden en Zuiden van ons land, hebben Dinsdag de Noord Holland se slagers eveneens hun grieven geuit over de huidige gang van zaken bij de vleesvoorziening. De voorzitter van de vergadering wees erop dat bij de tegenwoordige toe stand een bona-fide slager zijn brood niet kan verdienen. Ook in deze vergadering, die zich tele grafisch wendde tot de minister, werd als voornaamste eis gehoord die van vaststelling van een veer tiendaags vleesrantsoen van 600 gram. Oost-Europees blok gaat Donau controleren Rusland heeft de Westelijke mogend- hèdcn er van beschuldigd van plan te zijn het nieuwe pact ter contróle van de Donau tc saboteren. Wlsjinsky sprak deze klacht uit. toen de Verenigde Staten. Groot-Brittannie en Frankrijk zonder succes trachtten een slotartikel goedgekeurd te krijgen, waardoor het nodig zou zijn. dat het nieuwe pact vóór het in werking treden door elf landen o.m. Oostenrijk en de Grote Drie goedgekeurd zou moeten worden. De motie werd met zeven tegen drie stemmen verworpen. In plaats daarvan aanvaardde de con ferentie een Russisch voorstel op grond waarvan ratificatie door slechts zes sta ten vereist zou zijn. Volgens het Russische plan zal alleen het Oost-Europese communistische blok toezicht kunnen uitoefenen over de be langrijkste waterweg van het Europese vasteland. Het fractie-bestuur van de K.V.P. in de Tweede Kamer is opnieuw gefor meerd en als volgt samengesteld: voor zitter: prof. mr. C. P. M. Romme, vice- voorzitter- A. H. L. J. Flevez: eerste secretaris: Th. D. J. M. Koersen; 2e secretaris- dr. ir. W. J. Droesen, pen ningmeester: W. J. Andriessen. verkeer en waterstaat op te heffen. Uiteindelijk geeft men er echter toch de voorkeur aan, dit ministerie te handhaven. Anders is het gelegen met het ministerie van oörlog en dat van marine. Hierbij denkt men wel aan combinatie tot een ministerie van landsverdediging. Naast de Indonesische kwestie acht de regering ook de materiële oorlogs schade van zeer groot belang. Het zelfde geldt voor dc landbouwkwes- ties, middenstandsaangelegenheden en die betreffende de binnenscheep vaart. Sanering gezondheidszorg In verband met de gezondheidszorg deelt spreker mede, dat in voorbe reiding is een wetsontwerp tot orga nisatie van de gezondheidszorg, waarbij samenwerking tussen over heid cn particuliere organisaties tot stand wordt gebracht. De heer Drees constateert ove rigens, dat de wensen der ver schillende departementen hoog uitgaan boven wat practisch te verwezenlijken is. Bij de dupliek begeven de woord voerders der verschillende fracties zich in een onderling debat, dat zijn enige beperking vindt in de gestelde tijdslimiet. Minister Drees, die hier na nog eenmaal aan het woord komt, steil vast dat de fracties het hem een voudig hebben gemaakt, door zich meer tot elkaar dan tot de regering te wenden. Om tien minuten na mid dernacht valt de hamer van de voor zitter voor de laatste maal cn wordt de vergadering geschorst tot heden morgen elf uur, op welk tijdstip men een aanvang heeft gemaakt met de behandeling van de debatten over de grondwetswijziging. Volgens de diplomatieke correspondent van Reuter zijn er aan wijzingen, dat Molotof tijdens de laatste bespreking met de Weste lijke afgezanten een uiterst belangrijke mededeling betreffende Duitsland heeft overhandigd. Het feit, dat de afgezanten zelfs nog minder mededeelzaam waren dan ooit na afloop van de be sprekingen van Maandagavond, wordt door sommige waarnemers uitgelegd als een aanwijzing voor de juistheid van het bericht. Dinsdag heerste er een koorts- welingelichte kringen te Moskou Dinsdag was het hoogtepunt van de Sneeker zeilweek en werd het z.g. admiraal-zeilen gehouden. De Prinselijke familie woonde deze grootse zeilgeheurtenis bij aan boord van haar jacht Piet Heil". Wij zien hier het Prinselijk jacht te midden van de honderden zcilvaartuigen. (Luchtfoto KLM) achtige bedrijvigheid op de am bassades der drie Westelijke mo gendheden, met name de Britse ambassade, waar typisten, deskun digen in Russische aangelegenhe den, code-bedienden en radio-per soneel bezig waren aan het uitvoe rige rapport over de bijeenkomst, die drie en een half uur duurde. Frank Roberts, de Engelse speciale afgezant, en Geoffrey Harrison, de Britse gezant in Moskou, hadden het te druk om gestoord te wor den. Vele waarnemers te Moskou ge loven, dat de besprekingen ten einde lopen en een beslissing bin nenkort verwacht zou kunnen worden. De meesten verwachten echter nog minstens een bijeenkomst op het Kremlin. Nader vernemen wij dat men in Diefstallen bij de KLM berecht Wat overbleef nam het personeel mee „Wanneer mocht blijken, dat ook hoger personeel van de K.L.M zich schuldig maakt aan diefstal, dan zul len zij ook hier ter verantwoording worden geroepen", aldus de politie rechter te Haarlem, enkele dagen geleden, toen hij vier controleurs van de voorraadkamer der K.L.M wegens diefstal tot een week gevan genisstraf veroordeelde. Deze voorspelling werd gisteren bewaarheid, want dezelfde politie rechter veroordeelde ditmaal de chef en de sous-chef van de zoge naamde „Pantry" tot twee weken gevangenisstraf met onmiddellijke gevangenneming. De eerste verdachte, dc 54-jarige C Lchef van de voorraadkamer op Schiphol Is reeds 11 jaar in dienst van de KLM. Hij bekende hoeveelheden sinaasappelen, 'mandarijnen, blikjes vis. zeep. kauwgummi en sterke drank uit de resterende provisie van terugke rende vliegtuigen te hebben gestolen. De tweede verdachte, de 45-jarige D. J. K die zich als sous-chef van de pantry vergreep aan chocolade, sinaas appelen en pinda's, ontkende aanvan kelijk hardnekkig maar gaf vandaag de ten laste gelegde feiten toe. Belde verdachten beriepen zich op het feit. dat het onder het K.L M.-per- soneel gewoonte is geworden om din gen mee te nemen, die aan het bedrijf toebehoren. De politierechter uitte zijn verbazing over zulke toestanden in een bedrijf als dat van de K.L.M. Feestprogramma met weldadig doel Het „Comité Kroningsstad 1948" maakt bekend, dat zij een officieel feestprogramma uitgeeft, dat 23 Augus tus verschijnt. Dit bevat een volledig overzicht van alle feestelijkheden, die van 30 Augustus tot en met 7 Septem ber in Amsterdam plaats vin den. De prijs is 20 cent. De opbrengst van dit programma is bestemd voor het Jubileumfonds: de Kankerbestrijding. Sigaretten naar Berlijn Meer dan elf millioen sigaretten afkomstig van Amerikaanse sur- plus-voorraden, zijn dit weekein de door vliegboten naar Berlijn ge vlogen, aldus een Britse woord voerder. Ook 17 duizend paar schoenen zijn naar de stad over gebracht- Beide voorraden zullen binnenkort bij een bijzondere ge legenheid worden gedistribueerd. Op 16 Augustus 1948 is het telefoon verkeer tussen Nederland en Spaans Marokko mogelijk geworden. verwacht, dat Donderdag of Vrij dag een bespreking wederom tus sen Molotof en de afgezanten der Westelijke Vanden zal plaats heb ben. De woordvoerder van het Foreign Office zeide. dat de vier mogendheden- besprekingen ls Moskou vermoedelijk voortgezet zullen worden en dat er geen tekenen zijn. die er op wijzen dat het einde in zicht is. Wetsontwerp Reynaud in tweede lezing weer aangenomen De Franse Nationale Vergadering heeft Dinsdagavond het wetsontwerp, dat de minister van financiën, Paul Reynaud. 6peciale volmachten geeft om een economische hervorming tot stand te brengen, in tweede lezing goedge keurd Het resultaat van de stemming luidde: 358 stemmen voor cn 202 tegen. Intussen hebben zeshonderd Franse arbeiders van de genationaliseerde vliegtuigfabrieken van Billancourt en Yssy-Lesmoulineaux tc Parijs een de monstratie gehouden tegen Paul Rey naud. om te protesteren tegen hun ont slag. Vlugschriften werden verspreid, waar in beweerd wordt, dat Reynaud de voorkeur geeft aan de Amerikaanse Industrie. Hij zou de nationale onaf hankelijkheid ln gevaar brengen. Valscherm ging niet open De piloot van een thunderbolt gevechtsvliegtuig van het type 747 is Dinsdag om het leven ge komen, nadat hij in de omgeving van Muenchen per parachute uit van de zijde der Amerikaanse zijn toestel was gesprongen. Naar luchtmacht wordt medegedeeld, was de piloot voor een normale oefenvlucht van de luchtbasis Neu- biberg opgestegen. Om onbekende redenen sprong hij op ongeveer 345 kilometer ten noordoosten van de stad uit zijn vliegtuig, het val scherm gingechter niet open en de Amerikaanse vlieger viel te pletter. De bemiddelaar der V.N. voor Palestina, Bernadotte, heeft een beroep gedaan op de Verenigde Staten voor onmiddellijke hulp in verband met de vluchtelingen in Palestina. Het succes van zijn werk hangt hiervan af, zo zegt hij. Er heersen epidemieën cn de winter nadert. Volgens Graaf Bernadotte zUn er 337.000 vluchtelingen: 330.000 Arabische cn 7.000 Joodse. Een autoriteit van de Arabische Liga schatte het aantal Ara bische vluchtcilngcn uit Palestina echter op 565.000. Bernadotte heeft verzocht om 2500 ton tarwe, honderd ton vlees in blik, vijftig ton kaas, vijftig ton boter en twintig ton DDT. Hij wil tien procent van deze artikelen onmiddellijk naar Saocdic- Arabië zenden en de rest binnen drie maanden. die moesten vluchten in verband met de gevechtshandelingen in Palestina vlees, volle-melkpoeder, margarine, fruit, kaas en vis zul len over enige weken naar Pales tina verscheept worden, tezamen voor een bedrag van 411 000 dol lar. Eerste diplomaat in Israël Dinsdagmorgen heeft te Tel Aviv de eerste plechtigheid met diplomatiek karakter in de staat Israel plaats gehad, ter gelegenheid van de aanbieding der geloofs brieven door Paul Jersjov, gezant van de USSR bij de regering van Israel, aan de minister president Ben Goerion, die president Weiz- man verving. Bernadotte heeft minister Mar shall gevraagd over uiterlijk tien dagen te antwoorden. Een verte genwoordiger van het AmeriK.aan- se ministerie van buitenlandse za ken heeft verklaard, dat het ver zoek als spoedzaak behandeld wordt. „De toestand der vluchtelin gen is wanhopig", aldus Berna dotte. „Dertig procent hunner bestaat uit kinderen onder de vijf jaar en tien procent hunner zijn vrouwen in verwachting of jonge moeders. Afgezien van kleine voorra den bloem zijn zij bijna geheel zonder voedsel." De delegatie der V.S. tc Lake Success heeft verklaard, dat het vluchtelingenptobleem ernstige bezorgdheid bij haar regering heeft gewekt, „niet alleen om huma nitaire redenen, doch ook wegens de uitwerking van dit vraagstuk op een vreedzame regeling van de toekomstige toestand in Palestina. Uit Genève wordt gemeld, dat het bestuur van het Internationale Kindernoodfonds der V.N. met al gemene stemmen heeft besloten een nood-programma, lopende over twee maanden, af te werken ten behoeve van vrouwen en kinderen. Waarschuw deskundigen Van 31 Januari tot 31 Juli 1948 heeft de Hulpverlenings dienst opgespoord cn vernietigd 89.000 granaten, 6.500 bommen, 5.500 landmijnen. 514 pantservuis ten, 23.500 ontstekers, 274 bussen strijdgas. 813 kg krult, 7.000 Kg springstof. 96-000 kg gcwcermunl- tle, 488 geweren, 37 revolvers cn 129 mitrailleurs. Dit deelde de heer G. J. D. F r a n- k e n. commandant van de H.V.D mee tijdens een persconferentie in „De Bijenkorf" te 's Gravenhage. Er zijn nu nog 121 mannen aan deze dienst verbonden. Merkwaardig noemde de heer Franken het, dat m zeer vele gevallen de H.V.D. pas wordt gewaarschuwdals er on gelukken zijn gebeurd. „Laat toch t-dcrcen die munitie of springstof fen vindt, ons onmiddellijk waar schuwen. Laat niemand, die geen vorstand van dit gevaarlijke goedje heeft, er aan gaan prutsen. Dat geeft maar ongelukken", zei hij. Inhuldigingsmedaille '48 Naar wij vernemen is dezer da gen een Koninklijk Besluit te ver wachten waarbij als herinnering aan dc inhuldiging van Koningin Juliana een draagmcdaille wordt ingesteld. Deze zal ongeveer de vorm heb ben van de medaille, die is uitge geven bij de inhuldiging van Ko ningin Wilhelmina. Deze medaille betekent geen on derscheiding. maar is louter als herinnering bedoeld. Zij wordt bij de rijksmunt geslagen in een zeer beperkte oplage. De medaille is van zilver en ver toont aan de voorzijde de naar links gewende hoofden van Juli ana en Bernhard en aan de keer zijde een gekroonde J., waaronder de woorden: „Inhuldiging 6 Sep tember 1948" met als opschrift de woorden: „Juliana, Koningin der Nederlanden". De medaille is bevestigd aan een 27 millimeter breed lint van oran je zijde, met twee smalle verticale blauwe strepen in 't midden en smalle strepén in de nationale kleuren aan de boorden. Explosie in zuivelfabriek Maandagmiddag is in de Coop Zuivelfabriek „Bergh" te Zeddam een ammoniaketel ontploft. De stukken vlogen door het dak van de machinekamer. De opruimings werkzaamheden werden bemoei lijkt doordat de leiding van de stoomketel doorgeslagen was en doordat ammoniadampen in de fabriek hingen. De knal van de ontploffing was tot ver in de om trek te horen. De fabriek zal ge ruime tijd buiten werking zijn. Onder dief en diefjesmaat Hoe het ze gelukt was drie hon derd gram cocaine in handen te krijgen werd ter rechtszitting niet opgehelderd, maar een feit was dat een aantal „zware jongens" uit Amsterdam en Hilversum het spul hadden en dat het nu zaak voor hen was er zo voordelig mogelijk af te komen. In Den Haag bleek men er wel belangstelling voor te hebben, en zo toog op zekere dag van het vorige jaar een afgezant van hen naar de residentie, met de boodschap mee, dat de prijs van de cocaine was f 10.per gram. Als alles goed was gegaan zou hij dus met driedv-izend guldtn hebben moeten thuiskomen. Als alles op rolletjes was ver lopen zou de rechter er nooit mee te maken hebben gekregen. Maar de afgezant kwam niet terug. Na een paar dagen werd hii door de Am sterdammers op een onderduikadres gevonden zonder geld en zonder co caine. Hoe dat ln elkaar zat? „Wel nu" aldus de Amsterdamse ambas sadeur, „Kom ik aan het station in Den Haag, staan daar mijn Haagse klanten op me te wachten. We den ken alles gaat goed, maar nee hoor. Er zit een stille achter ons aan, die het zaakie blijkbaar met vertrouwt. In ieder geve'. vond ik het veiliger om de cocaine maar zolang aan een van de Hagenaars in bewaring te geven, met dc afspraak dat we el kaar later wel weer zullen zien. waarop we als vrienden uit mekaar gaan. Toen we elkaar later weerza gen zei die ene Hagenaar tegen me, dat de politie hem had aangehouden en de cocaine had afgenomen." Dit verhaal slikten de Amster damse opdrachtgevers niet. Ze na men eerst hun mannetje zelf onder handen en, toen ze er niets wijzer van werden dwongen ze hem naar de politie te gaan om aangifte te doen van oplichting. Deze aanklacht was de oorzaak, dat zich Dinsdag in Den Haag een zekere E. van R. en S. M. voor de rechter bevonden. Toen zij hun verhaal mochten doen. heetten zij de Amsterdamse gezant J. K. te liegen. Er was niks van aan. dat zij hem aan het station hadden afgehaald. Neen, in een café hadden zij K. in een wanhopige stemming aangetroffen, want op lichters hadden hem van de cocaine afgeholpen en nu durfde K. niet meer naar Amsterdam terug. Als goeie kameraden waren ze onmid dellijk bereid voor hun oude vriend naar Mokum te gaan om tegen be loning van een tientje per man de opdrachtgevers van K. te vertellen, dat hij er niets aan kon doen. want dat ze er zelf b(1 waren geweest dat een rechercheur K. de cocaine had afgenomen. Zo gezegd zo gedaan en om het geheel geloofwaardiger te maken zeiden zc er bij dat de Am sterdammers maar naar het politie bureau moesten gaan. dan konderi ze zelf de in beslaggenomen fles met cocaïne zien staan. Recht eisende in deze duistere zaak meende de Officier van Justi tie. dat de Hagenaar van R. niet schuldig was aan oplichting, maar wel aan verduistering en vorderde derhalve een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek. De andere Hagenaar M werd niet schuldig be vonden. Hij zou de rechtszaal als 'n vrij man hebben verlaten ware het niet dat onder de bedrijven door bleek, dat hij nog een niet-berechte vechtpartij op zijn naam heeft staan. In afwachting van de behandeling daarvan kan hij zijn collega tegen wie op dertig Augustus uitspraak zal worden gedaan, gezelschap hou den. By een Zweedse familie In do omgeving van Stockholm verbiyft. op het ogenblik een Jong Russisch meisje. Ondanks aansporingen cn drei gingen van do Russische autoriteiten weigert z.y naar de Sowjet llnlo terug te keren. Het meisje ls negentien jaar oud cn kwam ln 1914 als kamermeisje naar Zweden. Zy werd ln Rusland geboren, waar haar vader officier ls In het Rode I^eger. Reeds In September 1945 heeft hot meisje een paspoort gevraagd. De Zweedse commissie beschikte hierover gunstig „na een nauwkeurig onderzoek". Sindsdien was het mclsjo het voorwerp van bijna onophoudeiyito nasporingen dor Russischo vertegen woordigers ln Zweden. Op 5 Augustus kwam oen Rus. die zich eon attaché van dc Russi sche ambassade noemde, het meisje opzoeken om haar een brief van haar vader tc overhandigen Het meisje weigerde hem te ontvangen en de bezoeker weigerde de betrok ken brief aan haar werkgever ter hand tc stellen Deze bezoeker, die geïdentificeerd is als oen zekere Vladimir Petro- pawlowsky, kwam op 11 Augustus weer zijn opwachting maken, dit maal in gezclseh?p van Sergei Ni- kishin, tweede secretaris bij dc Rus sische ambassade, cn een Zweedse politic-agent Opnieuw weigerde het jonge meisje de Russen te ontvangen. De politie agent reikte tenslotte dc brief over. Ho*, meisje hoeft verklaard, dat de ze brief niet door haar vader was geschreven. maar opgesteld was door Nikishin. De Russische ambassade wend de zich tot het Zweedse ministerie vart Buitenlandse Zaken met het verzoek het jonge meisje te ver plichten naar Rusland terug tc ke ren De ambassade verklaarde hier bij. dat het meisje in ..Zweden ge- van een was gehouden". Het Zweedse ministerie stelde de Russische ambassade gerust en ver klaarde. dat het meisje in een uit stekend milieu verkeerde en dat dit sinds haar verblijf in Zweden steeds het geval was geweest. Als zij niet terug wil. kunnen wij haar niet noodzaken te gaan" Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het ministerie de Russische am bassade ongetwijfeld nogmaals ver zoeken het meisje met rust te laten. Engelandvaarders bij de Koningin Dinsdagmiddag Is een groep En gelandvaarders, ten getale van 250 man. door de Koningin op palels het Loo ontvangen. De ontvangst droeg hetzelfde karakter, dat dergelijke bijeen komsten tijdens dc oorlogsjaren plachten tc 1: hhen. als dc Konin gin een bezoek bracht aan het clubhuis In Londen, genaamd „Oranjehaven". Omstreeks 4 uur arriveerden de bezoekers en zij bleven de gasten van de Koningin tot half zes De voorzitter van de Club van Engelandvaarders, pater A. F- M. Monchen, die thans legeraalmoe zenier is. bood H. M. een pla quette aan, waarop aan de voor zijde een afbeelding van de wo ning van de Koningin in Londen te zien is De achterzijde draagt de opdracht: „Aan de Moeder van Oranjehaven". Pater Monchen zinspeelde in zijn toespraak nog op het komen de afscheid van H. M. In haar ant woord gaf de Koningin echter te kennen, dat van een afscheid van de illegaliteit geen sprake zal zijn. Zij hoopt nog vele malen temid den der Engelandvaarders te ver toeven. Veldpolitie deed aanval op- schuilplaats De Bataviaso courant „liet Dagblad" meldt, volgens Ancta, dat overste Des man Soemantri ln een van zijn schuil plaatsen door de veldpolitie zodanig door schoten Is verwond, dat hIj hoogst waarschijnlijk Is overleden. Enige dagen geleden kwam de veld politie op het spoor van Soemantri, toen patrouilles het gebied rond Poerwakar- la (West Java» uitkamden BIJ een open plek ontdekte zij een huisje dat waar schijnlijk een van Soemantrfs schuil plaatsen was. In het huls was een ver gadering van twintig personen. Dc gids van de patrouille herkende dc spreker als Soemantri. die Juist zat tc vertellen over aanvallen op Hollanders, die ter gelegenheid van dc derde verjaardag van de Republiek gedaan zouden moe ten worden. Na de mededeling van de gids, dat de spreker Soemantri was. verliet een van de politiemannen do dekking cn schoot zijn stengun op Soemantri leeg. Leden van het groepje Indonesiërs, die blijk baar een cordon om het huls hadden gelegd, openden het vuur op de politie, die daarop terugtrok om later met ver sterking weer te keren. Bij haar komst vond zij slechts bloedplassen, gewonden en eventuele doden waren door de Indo nesiërs medegenomen. De politieman, die de schoten heeft gelost, ls er echter van overtuigd, dat Soemantri dodelijk is getroffen, terwijl waarschijnlijk ook zijn adjudant. Soeglanto. levensgevaar lijk ls gewond. Soekarno: „Eventueel strijd met alle middelen" Bij gelegenheid van de derde ver jaardag van de proclamatie van de Indonesische republiek zei presi dent Soekarno in een radiorede, dat de Republiek haar vrijheid met alle middelen zal verdedigen: Soekarno zei. dat de strijd van de republiek niet alleen gestreden wordt voor het gebied van de Re publiek, maar voor de onafhanke lijkheid van geheel Indonesië. Hij riep de Indonesiërs buiten de Re publiek op dat zij alles moesten doen wat in hun vermogen ligt om de geïsoleerde Republiek te helpen. Soekarno besloot met te zeggen, dat er voor de Indonesiërs slechts één doel is: volledige vrijheid en onafhankelijkheid op 1 Januari van het volgend jaar. Russische vice-consul: Verklaring Kosenkina is puur verzinsel De Russische vice-consul in New York, Chepurnykh, heeft in een politierapport gezegd dat dc ver klaring dat mevr. Kosenkina geen Sowjet vertegenwoordigers wil zien een „puur verzinsel" is. Hij voegde eraan toe dat de Sowjet consul-generaal zou aan dringen op vrije teogang tot de ka mer van mevr. Kosenkina in het Roosevelt ziekenhuis. In een Dinsdagavond door het Sowjet consulaat uitgegeven ver klaring sprak Chepurnykh de be schuldiging uit dat de krantenbe richten over zijn bezoek aan mevr. Koscnkina's kamer op 12 Augustus verdraaid werden. Volgens het gezondheidsbulletin van mevr. Kosenkina is dc toe stand van de patiente niet verbe terd. Kosenkina heeft ingevolge in wendige bloedingen verscheidene bloedtransfusies moeten ondergaan. Als u een bad neemt vergeet dan alstublieft niet do. geyser uit to draalen. Anders kan het u holzclfdc overkomen als die meneer in Zanddorp te Middel burg. wiens hele woning uitbrandde. Een koe die op de berm van dc weg Oostburg—Waterlands Kerkje op een mijn trapte ging met twee andere her kauwers dc lucht in, ZU zijn niet meer. Een vierde koe werd zwaar gewond. De traditionele Hartjesdagvloring is Maandag in Amsterdam kalm verlopen. Er was dit keer alleen een „officieel" vreugdevuur, e» Maandag begon In Arn hem de herdenking van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Chrlstciyko Bouwarboidcr8bond. Het gevaar voor pokkonbesmotting met dodelijke afloop heeft In Zuld-Sumatra voor het eerst ln de geschiedenis een duizendtal zuiver Arabische vrouwen uit haar „tenten" gelokt: zij lieten zich vaccineren. Polltlo houdt op straat een algemene contróle op pokkenbriefjes. De scholen to Ba zel zijn gesloten tengevolge van een roodvonk-epidemie Reeds meer dan duizend gevallen hebben zich voorge daan liet Amerikaanse departement van Justitie heeft de arrestatie bevolen van „Tokio Rose" een van dc zes om- roepstors voor de Japanse radio tijdens de oorlog, die trachtten het moreel der Amerikaanse strijdkrachten to onder mijnen. Zij werd in Amerika geboren en kan dus voor hoogverraad veroor deeld worden. Er zullen ln dc toe komst geen visa voor reizen per autobus door West Duitsland meer worden uit gegeven. Transllorclzcn per trein gaan gewoon door. v Do zestiende Tsjechi sche generaal is sedert de communisten dc macht overnamen naar de Ameri kaanse zone In Duitsland gevlucht, Dc New Yorkso brandweer had In 1947 een rustig Jaar. Zc behoefde slechts 4".754 branden te bestrijden. 4060 minder dan In 194G Kardinaal Grlffln heeft er bij do Britse soldaten In Duitsland op aangedrongen hun vrouwen, die ln Engeland achterbleven, trouw te blijven. Zaterdagavond kwam een Jonge Rus sische officier do portretten van Stalln cn Lcnln. die in de gcnlllccrdo Kom- mandantura In dc Amerikaanse sector van Berlijn waren blijven hangen, opha len. ZIJ voelden zich zo alleen. Ba be" Ruth, de vroegere Amerikaanse honkbal-kampioen. Is 53 Jaar oud na een lange ziekte te New York overleden. •j Maria Alfonslna Ghinl, een 28-Jnrlgo vrouw, dio de „stigmata" draagt en haar eigen dood voorspeld had tegen Zondagavond cn van de laatste Heilige Sacramenten was voorzien., leeft nu nog. Wel viel zij ln een coma. Repu blikeinse senatoren wezen het half jaarlijkse begrotingsoverzicht van Tru man van de hand cn noemden het een nieuwe „verkiezingsstunt" vol vergissin gen en verdraaiingen. Zelfs ln do jungle eisen de Safari-boys al hogere lonen om als gids op Ie treden, vertelde James Clark een ontdekkingsreiziger die uit Afrika terugkeerde. A. Peeters, gedelegeerd commissaris van het Belgi sche blad ,,Het Volk" heeft verklaard Zondagmiddag In de Sowjetrussische sector van Berlijn tc zijn aangehouden en eerst Maandag te zijn vrijgelaten. Do Sowjets zagen hem beslist voor een ge deserteerd „Volks"commlssnrls aan. Op 30 Augustus zal tc Mechelen een grote belaarddag gehouden worden ten bate van het herstel van carillons in Nederland en Frankrijk die door de oor log beschadigd of vernield zijn. «Goed keuring van een nieuwe internationale conventie ter bescherming van burgcra ln oorlogstijd ls het voornaamste agen dapunt van de internationalo Roodo Kruls-confcrcntle op 20 Augustus te Stockholm. Aan de bevolking van Leipzig ln de Sov/jetzone ls het verbo den te luisteren naar de onder Britse of Amerikaanse contróle staande sta tions tc Berlijn. Het bericht komt ons bekend voor. Communisten zullen ge woon ln het Amerikaanse leger worden gerecrutcerd. Er ls echter een uitgebrei de werkwijze om të voorkomen dat zij op geheime militaire posten komen. R. A. Poeradiredja heeft heden de federale conferentie te Ban doeng heropend. Daar er slechts 35 leden aanwezig waren, is de ver gadering verdaagd tot 25 Augustus. Weerbericht VEEL BEWOLKING Weersverwachting, geldig van Woensdag avond tot Donderdag avond. Aanvankelijk toene mende bewolking met vooral ln het Zuiden van het land tijdelijk regen. Meest matige Zuid-OostelIJko wind. Later: wisselende be wolking met plaatse lijke buien. Matige tot krachtige naar Weste lijke richtingen draaiende wind. Kool weer. 19 Aug.: Zon op 5.30, onder 19.581 maan op 20.25, onder 4.33.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1