DAGBLAD VOOR AMERSFOORT J Affaire Kosenkina aanleiding tot diplomatiek conflict Engelsen aan de „Rhodesia" (""lÏLlj Weer incidenten met politie .uit Oostelijke zone Amerika eist de terugroeping van Russische consul generaal Victor Kravchenko greep in ,<T" Beraad te Moskou uitgesteld Sorry, no cigarettes" prijkt op iedere tabakswinkel Na inval in Westelijk Berlijn vier agenten gevankelijk meegevoerd Israël dingt naar lidmaatschap VN Ie kort .bestek Nu eerst recht „De Nieuwe Kerk" Zaterdag 21 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1103 Opgericht door de Stichting „Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnement!- orils 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDE R In een in zeer krachtige bewoordingen vervatte nota heb ben de Verenigde Staten de Sowjet Unie verzocht de consul- generaal te New York Jacob Lomakin onmiddellijk terug te roepen wegens „hoogst onbetamelijke" handelingen met be trekking tot de Russische onderwijzers. De nota wijst alle Russische beschuldigingen en insinuaties aan het adres der Amerikaanse autoriteiten van de hand met de mededeling dat dergelijke beschuldigingen „volkomen in strijd zijn met de feiten." De Amerikaanse nota constateert, dat Lomakin het onderzoek van de New Yorkse politie gehinderd heeft door te weigeren de politie bij me vrouw Kosenkina toe te laten, toen zij op het Sowjetconsulaat verblijf hield. De nota, die ondertekend is door de Amerikaanse onderstaatssecreta ris van buitenlandse zaken Robert Lovett, beschuldigt Lomakin ervan, dat hij Kosenkina gedwongen heeft tot het afleggen van haar gedic teerde valse verklaringen. En vervolgt dan: De Ameri kaanse regering erkent het recht van de Russische autori teiten in de Ver. Staten om maatregelen te nemen ter be scherming van de rechten van JACOB LOMAKIN Roode Kruis-conferentie in Stockholm Polen protesteert tegen Spanse deelneming Vrijdag is in Stockholm de ze ventiende internationale Rode Kruis-conferentie geopend. De ver gadering koos bij acclamatie graaf Berpadotte tot haar voorzitter. Ongeveer 500 afgevaardigden uit 58 landen kwamen in het gebouw van de Koninklijke Opera bijeen voor de openingsplechtigheid, die werd bijgewoond door vele leden van het corps diplomatique. Aan wezig waren bovendien prins Ka- rel, de broer van koning Gustaaf van Z\veden en voormalig voorzit ter van het Zweedse Rode Kruis, en prinses Ingeborg. De conferen tie zal twaalf dagen duren. Dc voorzitter van het Amerikaanse Rode Kruis, tevens president van de Liga van Rode Kruis-Verenigingen. bracht in zijn rede hulde aan Graaf Bernadotte's pogingen als U.N O.-be middelaar Ir. Palestina. De vicc-voorzitter van liet Poolse Rode-Kruis, mevr. Irene Domanska. heeft gCDrotesteerd tegen de deelne ming van Spanje aan de Rode-Kruls- conferentie. „Polen en Tsjcchoslowakije zenden geen afgevaardigden", zei htj. „omdat overleg met een fascistische regering na de ervaringen in de laatste oorlog zinloos is." Onderhandelingen CAO wegvervoer stagneren Donderdag vergaderden te Utrecht afgevaardigden van dc betrokken werk geversorganisaties en de Unle's Vervoer en Verkeer ter bespreking van de loon- en arbeidstijdregclingen, zo mede van een algemeen in te voeren arbeids reglement Alleen ten opzichte van dit laatste werd vrijwel overeenstemming verkre gen; ten aanzien van de andere onder werpen niet. De besturen van alle betrokken orga nlsatics zullen op korte termijn dc situatie in eigen kring bezien en zich waarschijnlijk tot de njksbeeriddelaars wenden. De Rijkstelegraaf deelt mede. dat de vertraging in de verzending van tele grammen naar Griekenland ls opge heven. de Russische burgers. Deze Rus sische burgerö hebben echter van hun kant het recht, om door de Amerikaanse wet beschermd te worden, en de regering van de Ver. Staten kan niet toe staan, dat een regering van een vreemd land, welk dit ook zij, binnen de Ver. Staten politie macht uitoefent. De nota noemt voorts de punten, die naar voren gekomen zyn uit de verklaringen, die mevrouw Kosen kina zelf aan de Amerikaanse auto riteiten afgelegd heeft. Het interview, dat zy op 7 Augustus aan de pers heeft toe gestaan, nadat Lomakin haar gedwongen had de Tolstoi-stich- ting te verlaten en hem te vol gen, werd gearrangeerd door de consul-generaal, die haar, in tegenspraak met de waarheid, verplicht heeft te verklaren, dat zy ontvoerd was door Wit Rus sen. Mevrouw Kosenkina is naar de Tolstoi-stichting gegaan uit eigen wil. De regering van de Verenigde Staten verwerpt categorisch de bele digingen en insinuaties, die de Rus sische nota's bevatten. De Amerikaanse nota besluit met de eis, dat de lastgeving van Loma kin ten spoedigste wordt ingetrok ken cn dat hij „binnen redelijke ter mijn" door de regering van de Sow jet Unie zal worden teruggeroepen. Journalisten, die trachtten de reactie van Lomakin te weten te ko men op de stap van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, kregen geen gelegenheid met hem in contact te komen. Naar United Press bericht, heeft Victor Kravchenko, het voormalig lid van de Sowjet in koop-commissie, die in 1944 zyn va derland vaarwel zegde en sedertdien het boek „Ik verkoos de Vrijheid" schreef, verklaard, dat hy de hand heeft gehad in het besluit van de onderwijzers Samarin en Kosenkina om niet naar de Sowjet Unie terug te keren. Wat Lomakin en de vice-consul Tsjepoernik betreft, voorspelde Kravchenko dat hun carrière is ge broken en dat hun het concentratie kamp wacht, wegens de fouten be gaan bij de behandeling van de zaak Samarin en Kosenkina. Politieke waarnemers te Washing ton achten het niet uitgesloten, dat de Russen tot représailles zullen overgaan tegen Amerikaanse con suls in de Sowjet Unie. De New York Times en de New York Herald Tribune melden, dat de Sowjetrussi^che consul-generaal In New York, Jacob Lomakin, pas sage heeft genomen voor vertrek uit New York op Zaterdag a.s. Vol gens de krantenberichten zou Lo makin met zUn echtgenote en twee kinderen vertrekken met het op Zweden varende passagiersschip „Stockholm". Vrijdag worden de gehele dag intensieve besprekingen ge voerd door do vertegenwoordigers van de Westelijke mogendheden te Moskou in verband met het overleg met de Sowjet minister van buiten landse zaken, dat later op de dag werd venvacht. Deze conferentie op het Kremlin blijkt echter niet te zijn doorgegaan. In de loop van Vrijdag kwamen nog steeds nieuwe instruc ties binnen van de regeringen der onderscheidene onderhandelaren. Zonder daaromtrent absolute zeker heid te bezitten, neemt Reuter aan, dat uit deze instructies een verschil in opvatting is gebleken tussen de regeringen van Engeland en Ame rika enerzijds en die van Frankrijk anderzyds. Wanneer de ontmoeting met minister Molotof zal doorgaan »s nog niet bekend. Wederom vluchtten twee Tsjechen uit hun land Dr. Jaroslav Stransky, de vroe gere Tsjechoslowaakse vice-pre mier en minister van onderwijs, is Donderdag met zijn gezin te Lon den aangekomen na zijn ontsnap ping uit Tsjechoslowakije. Naar te Londen vernomen wordt, is dr. P. Zenkl, voorzitter van de Benesj-partij en een vroegere vice- premier van Tsjechoslowakije, naar Duitsland uitgeweken. Ook hij wordt binnenkort te Londen ver wacht. Republikeinse delegatie terug naar Djogja? Het republikeinse persbureau An- tara meldt, dat de republikeinse delegatie Maandag per trein naar Djogja zal vertrekken. In politieke kringen wordt dit vertrek veelzeg gend geacht, aldus Antara. Zware brand vernielt Amsterdamse fabriek Grote hoeveelheden étalage-ma teriaal, bestemd voor de aanstaan de feestweek. zijn verloren gegaan ten gevolge van een zware brand, die Vrijdagmiddag drie verdiepin gen van de ,,B. en W."-fabriek in Amsterdam voor het grootste deel heeft verwoest. De enorme rookont wikkeling maakte het de brand weer schier onmogelijk de vuur haarden te bereiken. De hitte was zo sterk, dat de Magirusladder vlam vatte. Pas na twee uur hard werken, waarbij de brandweerlieden gebruik moesten maken van rook- maskers, was gevaar voor uitbrei ding onderdrukt. 17INDT u mij niet een verschrikkelijk lieve jongen? 7t lijkt de kleine Howard Garland wel te zeggen. Dat vindt u misschien erg ver waand voor zo'n jochie van twee-cn-een half jaar. maar Howard heeft er alle reden toe. Op een baby-tentoonstelling georganiseerd door de kerk in Whitton in het Engelse graafschap Middlesex kwam hij uit dc bus als de mooiste van alle babies. Is dat nu geen goede reden om ver waand te zijn? Zoals dc foto toont laat deze kleine schoonheidskoning geen tijd verloren gaan om zijn overwinning per telefoon de wereld in te' bazuinen. Staatsgreep tegen Tito in voorbereiding? Volgens dc „London Evening News" bereidt Stalin in Zuld-Sla- vlc een staatsgreep voor, die ten doel heeft de regering-Tito weg te vagen en te vervangen door een „orthodox-Stalinistisch bewind". Als opvolger van Tito wordt ge noemd kolonel-generaal Dapche- vitch. Ook uit de berichten van het Londense, communistische blad „Daily Worker" valt op te maken, dat een tegen Tito gerichte mili taire beweging in voorbereiding is. Deze krant echter vermeldt niets over leiding, die Moskou aan deze staatsgreep zou verlenen. Zij be weert onder meer, dat „het Zuid- Slavische volk niet geregeerd wenst te worden door een Napo leon of het slachtoffer mag zijn van een avontuurlijke economische po litiek. De strijd kan langdurig wor den en het is niet buitengesloten, dat men tot een compromis komt, maar tenslotte zal Zuid-Slavië ge red worden uit de klauwen van het westelijke imperialisme en zijn weg naar het verenigde socialistische front terugvinden." schreven. Met grote koppen op dc voorpagina worden de regenngs maatregelen ter bestrijding der zwarte handel aangekondigd en do bladen doen een beroep op alle 26.000 tabakswinkeliers m geheel Bnltan- SORRY, no cigarettes". Een bordje met deze weinig bemoedigende sis amateur-detectives op te tre woorden prykt op het ogenblik op practisch iedere sigareticnwinkoi striJd tegen de zwarte in heel Groot-Brittannië tot zelfs in het allerkleinste dorpswinkcitje toe. De enige plaats waar nog sigaretten verkrijgbaar schijnen te zyn, is liet Engelse eilandje Guernsey voor de Franse kust. Honderden vacantiegangers maken van de gelegenheid gebruik een dagtochtje van Torqucy uit te maken om 's avonds met 200 sigaretten, die ze vrtf mogen Invoeren, huis waarts te keren. Ook regent het bestellingen per post, maar dan zullen dc bestellers invoerrechten moeten betalen. Volgens experts een psychologische kwestie Volgens de experts met aan het hoofd Sir Alexander Maxwell, advi seur van de Board of Trade voor ta baksaangelegenheden, zou er echter helemaal geen sigarettensciviarste behoeven te zijn. Volgens hen is het een zuiver psychologische kwestie: de afleveringen werden nooit ver minderd, maar de rokers die een te kort vreesden zijn reeds enige tijd In grote artikelen bespreken de kranten de voordelen van „eigen bouw". De Engelsman schijnt cr de zelfde vooroordelen tegen te hebben als wij destijds. Uitvoerig worden ar gumenten, als zou zelfgeteelde tabak niet te genieten zijn en dat het En gelse klimaat cn de bodem er niet voor geschikt zouden zijn weerlegd. Hele kolommen worden gewijd aan Een bekende naam interviews met de gelukkige bezit ters van „eigenbouw". Het schijnt dat e: al veel mensen de schaarste heb ben zien aankomen en vroegtijdig zich op de tabaksteelt hebben toege legd. De Nationale Bond van Kleine nog hoger zal worden. De handel zal dit prijsverschil moe'en opvangen. Een speciale regeling is reeds getroffen met de tabakstelers op Rhodesia. Een bekende naam, vindt u niet? Daaraan hebben wij ook zulke „aangename" herinne ringen. Alle voorradige tabak is reeds ter beschikking van de Britse sigarettenindustrie gesteld en tweederde van de tabaksoogst der komende vijf jaren wordt voor Engeland gereserveerd. In de Engelse dagbladen aan het hamsteren en de winkeliers over sigaretten-tekort veel ge houden steeds meer onder de toon bank. De Britse roker zit er echter maar mee, want er is absoluut niets meer te krijgen. De regering heeft thans reeds maatregelen aangekondigd om de zwarte handel in sigaretten tegen te gaan. Iedere handelaar die boven de standaardprijzen durft uit te gaan zal van verdere leveranties worden uitgesloten. Verder is er de groot handelaars op gewezen, dat zy moe ten toezien dat hun afleveringui niet in verkeerde handen komen. Mocht het noodzakelijk zijn dan zal ook hier de regering ingrijpen en drastische maatregelen nemen. Er zullen geen verdere voorraden tabak meer worden gevormd. De re serves zullen daarentegen worden aangesproken. Voorts zullen in de si garetten meer Balkan-tabakken ver mengd worden, zodat de Engelse ro ker zijn Virginia, waarvan hij onaf scheidelijk was, voorlopig toch ge dag zal moeten zeggen. Men neeft wel beloofd de bijmenging geleidelijk te doen plaats vinden, zodat men er niets van zal merken. De Balkanta bakken zijn duurder dan de thans ge bruikte, maar het is niet waarschijn lijk dat de prijs der sigaretten, die al ongeveer f 2.25 per twintig bedraagt. Winkeliers heeft in een telegram aan de Board of Trade geprotesteerd te gen het feit. dat „vele mensen naar de drank gedreven worden, omdat er wordt *n café's nog wel eens een roker tje te krijgen is". Amerikk schonkt Zestien milliard dollar voor wederopbouw In de drie jaren sinds het einde van de oorlog heeft de Amerikaan se regering aan dc rest van de we rcld 16.000.000.000 dollar geschon ken voor de wederopbouw. Boven dien heeft zij. met Inbegrip van het Europese herstelprogramma, nog crcdieten en schenkingen toege zegd ten bedrage van 9.000.000.000 dollar. Een gedeelte van deze fabelach tige bedragen is naar landen achter het ijzeren gordijn gegaan, o m. 468 000 000 dollar naar de Sowjet- Unie. Rond 13.672.000 000 dollar, of wel 85 procent, is gegaan naar ge bieden, die volgens de UNO tot de oorlogsslachtoffers gerekend moe ten worden. Een som van 2 119.000.000 dollar of 13 procent ging naar Duitsland en Janan, terwijl 445.000.000 dollar of drie procent naar andere lan den is gegaan, waaronder Canada en Zuid-Amerika. N e dc r 1 a n d ontving 304.000.000 dollar. Nederland s-I n d 1 70.000.000 dollar. Het grootste deel van deze bedragen moet ons land terugbetalen. Groot-Brittannië ontving het grootste deel van de Amerikaanse steun. Het kreeg meer dan twee maal zoveel als enig ander land, n 1. 4 699 000.000 dollar, waarvan 299 000.0000 dollar niet terugbe taald behoeft te worden. Statieportret H.M. Juliana weldra in de handel Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling reproducties van het sta tie-portret, dat vervaardigd zal worden ter gelegenheid van de troonsbestijging van prinses Julia na algemeen verkrijgbaar te stel len. Het doet een beetje denken aan de tijd, dat wij in rijen stonden voor de winkels in die barre oorlogswinter als we gehoord hadden dat er eindelijk weer eens wat te krijgen was. De foto werd echter gemaakt in het Londense Piccadilly en zij toont ons de langste queue die er Don derdag voor een sigarettenwinkel te vinden was. Dat was een van de weinige winkels, die nog wat verkocht. Op de meeste winkels hangt pen bordje „Sorry, No cigarettes" (Sigaretten uitverkocht). Nederlandse verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwe zen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: korp. A. A. van Erp, legernr 241118009, af komstig uit Eindhoven, overleden aan oorlogsverwonding, 16 Aug. '48. Sold. P. Q. Nagtzaam, legernr. 26U428083, afkomstig uit Roosen daal, overleden aan oorlogsvervron- ding op 8 Augustus 1948; Sold. H. W. Scheepers, legernr. 250825119, afkomstig uit Weert. Overleden aan oorlogsverwonding op 13 Aug. 1948. K.N.I.L.: geen verliezen. Kon. Marine: geen verliezen. Nieuws van het Berlijnse strijdperk Op het Potsdammer Plein, dezelfde plaats waar zich Donderdag de botsing voordeed tussen Sowjet-politie en Duitse burgers, en waarbij aan dc zijde van de politic schoten op het publiek werden gelost, heeft zich Vrijdag wederom een razzia togen zwarte handelaren afgespeeld. Ook bij deze actie drongen, volgens Reuter, Sowjet-politieagenten de Amerikaanse zone vnn Berlijn binnen, toen zij een groep Duitsers achtervolgden. Toen dc l' itsc politic van dc Amerikaanso sector hiertegen pro testeerde, keerden dc Sowjet-agen- ten zich tegen de agenten van dc Amerikaanse sector en namen er zes gevangen, die zij meevoerden naar dc Sowjet zone. Twee hunner zijn onmiddellijk weer in vrijheid gesteld. Omtrent het lot der vier an deren is niets hekend. De chef van het Amerikaanse mi litaire bestuur van Berlijn, kolonel Frank Ilowley, heeft de onverwijlde vrijlating der vier politiemannen ge- eist. Hy zeide: „Als dit protest niet helpt, zullen wy het hoger op zoeken en als dat ook niet helpt, dan kunnen wy nog an dere maatregelen nemen." By de razzia van Vrijdag waren naar schatting zestig Sowjet solda ten betrokken. Er werd ditmaal van do zyde van de bevolking geen ver zet geboden. De Britten hadden, zo dra zy vernamen, dat er een razzia werd uitgevoerd politieagenten uit hun zono naar de grens met de Sow jet zone vervoerd, om te verhinde ren dat zwarte handelaren zich een heenkomen zouden zoeken in de Britse zone. Berlijnse persorganen onder Sow jet controle hebben „vreedzame Ber- lijncrs" aangeraden zich niet n«4nr het Potsdammer Plein of omgeving te hegeven, aangezien zich daar fas cistische groepen verzamelen, die provocerend optreden, waaruit on gelukken zouden kunnen voorkomen. Geen officieel protest Wat betreft dc incidenten van Donderdag, deelde de Amerikaanse commandant te Berlijn mede, dat het niet in de bedoeling ligt een of ficieel protest in tc dienen bij de Sowjet-autoriteiten, daar de actie, die zy uitvoerden volledig gewettigd was. Blykens de overeenkomst, die destyds voor Berlijn i9 getrof fen, hebben de politieagenten het recht verdachte personen in alle sectoren van de stad te ach tervolgen en te arresteren. Arrestanten mogen echter alleen van de ene zone naar de andere worden overgebracht na vooraf gaande toestemming van de politie autoriteiten van de zono waarin do arrestatie plaats vond. Overigens had dc Amerikaanse woordvoorder weinig goeds te zeggen over de Duitse politiemannen onder Sowjet- contrölc. Het publiek kon voor hen weinig eerbied hebben, omdat de ho gere rangen veelal bezet waren door bekende misdadigers, van wio hij bijvoorbeeld noemde een zekere Hans Seidcl, dc plaatsvervanger van Markgraf, do commandant van do Duitse politie. Herziening Grondwet Woensdag in de Eerste Kamer Hot ligt in de bedoeling, dat de Eerste Kamer tegen Woensdag 25 dezer bijeengeroepen zal worden en die zelfde dag in de afdelingen de wetsontwerpen in zake de Grondwetsherziening zal behande len. Het wordt don mogelijk ge acht op 1 cn 2 September de open bare behandeling dezer ontwerpen te doen geschieden. Prof. N. J. Polak f In Rotterdam is op de vooravond van zijn 61e verjaardag overleden professor H. J. Polak, hoogleraar in de bedrijfshuishoudkundc aan de Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam cn directeur van het Nederlands Economisch Instituut en lid van de raad van toezicht van de Herstelbank. Israël heeft Vrijdag een memo randum aan de Veiligheidsraad ge zonden, waarin verklaard wordt, dat Israël aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de V.N. voldaan heeft, daar het getoond heeft een „vredelievende staat te zijn, die be reid is de verplichtingen krachtens het Handvest te aanvaarden en na te komen". Een woordvoerder der Israëlische regering verklaarde dat de bedoeling van deze stap is, de grondslag te leggen voor een offici eel verzoek tot toelating, dat waar schijnlijk de volgende maand zal worden ingediend. In Juni kwamen 2467 woningen gereed Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek zijn in Juni 2467 woningen gereed gekomen. Deze maandpro- ductic is de grootste sinds dc be vrijding. In het eerste halfjaar 1948 kwa men gereed 12552 woningen, waar bij in aanmerking moet worden genomen, dat de hierin opgenomen cijfers over Mei en Juni voorlopig zijn, zodat het totaal aantal nog met enige honderden moet worden verhoogd. De in Juni gereed gekomen wo ningen waren als volgt over de provincies verdeeld: Groningen 137, Friesland 95, Drente 104, Overijs sel 129 (exclusief N.O. polder), N. G.-polder geen. Gelderland 388, Utrecht 73, Noord-Holland 219, (exclusief Amsterdam), Amster dam 77, Zuid-Holland 1G7, (exclu sief Den Haag en Rotterdam), Den Haag 20, Rotterdam 10, Zeeland 188, Noord-Brabant 463, Limburg 397. In Juni werd begonnen aan 3502 woningen, terwijl aan het einde van deze maand 44115 woningen in aanbouw waren. "M IEMAND, die na J vandaag de „Nieu we Kerk" tc Amster dam, waar de inhuldi ging van prinses Julia na tot koningin der Nederlanden zal plaats kelzagen, liggen rollen tapijt opgestapeld, staan de potten verf nog open. Toch is de kerk klaar. Want in 't schip staan de 2000 tstoelen, waarvan er 600 vinden, de benaming splinternieuw zijn, in „Nieuwe" nog zou wil- het gelid. De ingelegde len misgunnen. Vol- houten vloer is ge- gens sommigen zal olied. Het koperen zelfs van deze kerk, koorhek glanst als met de bouw waarvan nimmer te voren. De planken de grafstenen in het begin van de microfoons zijn gein- niet langer aan het oog vijftiende eeuw werd stalleerd. De 156 plaat- zullen onttrekken, zal begonnen voortaan ge- sen voor buitenlandse de historische kerk een zegd moeten worden, en 44 voor binnenland- deel van deze glans en dat de bouw in 1948 se journalisten zijn ge- niet te vergeten de 600 nummerd. De ouder- nieuwe kerkstoelen, lingenzetels zijn ge- behouden. Iets wat transformeerd in foto- overigens niet onver- grafencellen en de 62 diend lijkt. luidsprekers prijken aan de wanden. De deelnemers aan het Oecumenisch con gres, dat hier Zondag aanvangt hadden zich geen schoner omgeving kunnen dromen. En ook, wanneer de grote ogenblikken in de kerk voorbij zijn, de stella ges verwijderd, de werd voltooid. Wel snerpen in de zijbeuken nog de cir- Ncdcriand houdt to wolnlg rekening met wat dc Amerikanen over Neder land willen weten, zei mr. Edward v. Sahcr. vice voorzitter van de Inter national Bar Association te Amsterdam tijdens een causerie over dc Nederlnnd- se voorlichting. Manschappen van do Haagse motorpolitie verbeterden hot Nederlands record door met tien agen ten achter elkaar op een rijdende mo tor tc springen Rotterdam had het oud® record met negen man op een motor Na drie maanden het do'pr de UNO voor graaf Bernadotte gecharterd® vliegtuig bestuurd te hebben, moet VI- ruly wegens drukke werkzaamheden alt algemeen chef van de vllcgdlcnst der K L M deze taak thans aan S A Stein beck overdragen Ameland moet weer strijden tegen zijn eeuwenoude vijand: het water Een Duitse bunker die eerst een bchoorlllk eind van het strand lag ligt nu beschadigd aan do voet vnn het dlun. Duizenden melk- handclaren hielden een congres In Apeldoorn waarna zij een bezoek brachten aan de tentoonstelling Bloe men In Berg en Bos Willem Goos- sens' Volkstoneel zal In het kader van de Jubileumfeesten van 1 September af in ..Scala" te Amsterdam een geheel opnieuw bewerkt „De Jantjes" voor het voetlicht brengen Drie en twin tig mensen verdronken te Trlchlnopoly ln Brits Indlö toen zij trachtten een co bra te ontvluchten, die aan boord van een rivierboot gekropen was Een arbeider en twee kinderen werden ge dood bij een hevige ontploffing In do uitgestrekte Agnellcrvuurwerkfabrick tc Avignon In Augusta op Sicilië Is een reuzen jongetje geboren, dat 15 5on<Lcn v,cr ons weegt Het ts meer dan 70 c m lang. Dc moeder heet Rosa Padovnnl cn Is negentien Jaar, Te Adelaide ln Australië werd het theater waar dc film „IJzeren gordijn" ver toond werd speciaal door de polltic be schermd BIJ dc voorvertoning was In het theater reeds een brandje gesticht. Mevrouw Rlcharda Morrow-Talt, het schlldersmodel dat met een Cambridge- student een vlucht om de wereld zou maken, heeft In Marseille reeds moeten opgeven Haar vliegtuig werd bij het landen beschadigd. Landarbeiders In Noorwegen mogen In het vervolg slechts 48 uur werken Marseille moest het Donderdag zonder bus- en trolleyverkcer stellen Er was weer eens een proteststaking Grcta Garbo zal voor het eerst na zeven Jaar weer eens voor de film optreden De opnamen beginnen volgend voorjaar ln Rome en Parijs Een grote kustbatterlj van de buitenste gordel van verdedigingswer ken van Stockholm Is ontploft Twee officieren en zeven soldaten kwamen om het leven drie soldaten werden ge wond Churchill gaat twee dagen naar FrankrUk. waar hij in Alx on Pro vence dc gast zal zijn van hot Ameri kaanse weekblad Life en de New York Times Hij zal er werken aan zijn oor- ogs-mcmolrcs In Mcdan begint de woningnood ernstige vormen aan tc ne men. De afgifte van hulsvestlngsvcrkla- rlngen voor gezinshereniging moet tij delijk worden stopgezet. Dc stations chefs ln dc Britse sector mogen door dc stntlonsluldsprckcrs geen nieuwsuit zending van de door de Sowjcts ge controleerde rndlo meer uitzenden Het recht om In Berlijn tc blijven ls niet van goddelijke herkomst zei G B Shaw Dit recht heeft niemand WIJ zijn in Berlijn krachtens het recht van ver overing en Invasie, zoals eens Jozua In Palestina cn Willem de Veroveraar In Engeland waren Niets belet ons. zo zei Shaw verder, ons uit Berlijn terug te trekken, als ons dat wenselijk lijkt. Weerbericht IETS WARMER Weersverwachting, geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond Matige tot krachtige Zui delijke wind, later draaiend naar Zuid-West. Vooral aanvankelijk zwaar be wolkt met plaatselijk enige regen maar later opklaringen. Iets hogere temperatuur dan vandaag. 22 Aug Zon op 5.35. onder 19.50; maan op 21.—. onder 8 12. 23 Aug Zon op 5 30. onder 19 48| maan op 2110, onder 9.21.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1