DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r J Potsdammer Platz, de gevaarlijkste politieke klip van de wereld Fusie van drie weekbladen „Rook maar negen van iedere tien sigaretten" In Amsterdam ontmoeten de kerken elkaar Vijf doden bij treinoverval bij Poerwakarta (Java) Heden contact met Stalin? Hoe Amsterdam feest viert Amerikaanse commandant wil zich met Sowjet collega verstaan Huidige toestand onhoudbaar Arbeiders jagen op rokertjes Materiele schade op drie millioen geschat Ie kort .bestek Maandag 23 Augustus 1948 'Achtste jaargang, ÏNo. Ïiö4 Opgericht door de Stichting „Hei Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonneraents- nrljs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V> De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort, Telefoon redactie -4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDER- DE KOUDE OORLOG VA N BERLIJN De Duitse kwestie, aldus het persbureau U.P., vindt zijn brand punt in Berlijn en de Berlijnse kwestie sedert dc laatste dagen wederom in de gebeurtenissen op een der pleinen van dc stad, namelijk het Potsdammer Plein. Sinds de incidenten, die zich de laatste dagen op dit plein hebban voorgedaan, (het is het punt. waar de Russische. Britse en Am kaanse zone aan elkaar grenzen) Is het volgens A.P. veranderd in een legerkamp. De drie bezettende machten hebben hier manschap pen en motorvoertuigen geconcentreerd, om een onverhoedse aan val van een hunner onmiddellijk te kunnen beantwoorden. een filmopname wilde doen, werd hij aangegrepen door Russische soldaten. Zij lieten hem eerst weer gaan toen Britse politie naderde. Om te -voorkomen, dat Russische soldaten en onder Russische con trole staande Duitse politieagenten arrestaties verrichten buiten hun zone, zoals reeds enkele malen is voorgekomen, hebben dc Britten de grens van hun zone aangeduid met een brede witte streep. Bovendien hebben zij op gezette afstanden borden opgericht, die in het Engels, Russisch en Duits aangeven, dat daar de Britse zone eindigt. De Britten en Amerikanen zowel als de Russen hebben hun politietroepen in Berlijn versterkt. Zaterdag merkte de Ameri kaanse commandant van Ber lijn op, dat de koude oorlog in dit deel van Berlijn niet zo erg koud meer is, en springstof in zich bergt, die ongewenste con sequenties kan hebben. In verband hiermede, heeft deze commandant na overleg met zijn Britse collega besloten,, zich met zijn Russische collega's Kotokof en Jelisarof te verstaan. Tot dusverre heeft hij hierbij geen succes gehad, daar bij een telefoongesprek bleek, dat beiden het weckend buiten de stad doorbrengen. De Amerikaan zou heden opnieuw trachten met zijn Russische confraters in contact te komen. Ondertussen duren de stekelig heden en dc arrestaties voort. De Russen hebben Zondag de plaats vervangende leider van de contro le-afdeling van de Amerikaanse in lichtingendienst te Berlijn. Thomas Headen, op het Potsdammer Plein gearresteerd, toen hij in gezelschap van vrouw en kinderen foto's maakte van dc drukte. Op het moment van de arrestatie zou hij zich tien meter binnen de grens van de Sowjet-zone hebben bevonden. Hij werd gvd wongen in een Russische jeep plaats te nemen. Hierin is hij naar het Russische hoofdkwartier overgebracht. Ook zijn twee Russische soldaten Zon dagmiddag de Britse zone van dit plein binnengedrongen om een paar Duitsers te arresteren, die foto's wilden maken van de mili taire bedrijvigheid in de Russische sector. De soldaten gaven de ach tervolging eerst op. toen een Britse militaire patrouille naderde. Hetzelfde geschiedde met Gary Stindt, een filmjournalist van de Metro-Goldwyn-Mayer. Toen deze op de grens van de zone der Britten Op hun beurt hebben de Britten binnen hun zone het hoofd van de criminele politie der Sowjetsector van Berlijn, Frans Erdmann, gearresteerd. Hij wandelde in de nabijheid van het Berlijnse Olympische stadion. Een Britse woordvoerder verklaar de, dat de arrestatie een zuiver Duitse aangelegenheid is. waarbij de Britse veiligheidsdienst niet be trokken is. De politie-president van de Westelijke sectoren van Ber lijn, dr. Johannes Stumm, heeft drie weken geleden aangekondigd, dat hij Erdmann zou doen arreste ren wanneer hij daartoe de gele genheid kreeg, omdat Erdmann schuldig zou zijn aan de arrestaties van Duitsers, die deel uitmaken van de Westelijke politie, wanneer zij zich over de sectoren-grens, in de Russische zone vertoonden. Gunstige voedselpositie Volgens een bekendmaking van het Brits militair bestuur in Duits land zijn de voedselvoorraden te Berlijn op het ogenblik groter dan twee maanden geleden, toen de Sowjet-Russische blokkade begon. In een officieel rapport wordt ver klaard, dat thans meer steenkool wordt aangevoerd dan voor de electriciteit benodigd is. Toch is de Amerikaanse lucht macht Zaterdag een versterkte actie begonnen om de kolenvoor- raad in West-Berlijn te vergroten. De eerste uitsluitend met steen kool geladen Amerikaanse vliegtui gen startten van het vliegveld Fassburg in de Britse zone. De af stand van Fassburg naar Berlijn is slechts de helft van. de lijn Frank fortBerlijn en zal de Westelijke mogendheden in staat stellen om in veel hoger tgmpo kolen naar Ber lijn te vervoeren. Het negende eskader bracht in dertien vluchten welke tussen 6 uur 's morgens en 12 uur 's middags werden uitgevoerd, 127 ton steen kolen naar Berlijn. Het zal spoedig met twee andere eskaders worden versterkt. Pakt Jacob Lomakin zijn koffers? Levensgevaar geweken bij mevr. Kasenkina De Russische consul-generaal Jacob Lomakin, die door het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken is uitgewezen, heeft passage geboekt op de ..Stockholm" van de Zweden—Amerika lijn, die aanstaande Zaterdag naar Europa vertrekt. De scheepvaartmaatschappij deelde mede, dat Lomakin passage heeft ge boekt voor zichzelf, zijn vrouw en twee kinderen. Volgens de vice-consul zou dit niet betekenen, dat Lomakin, inderdaad de finitief de Verenigde Staten verlaat, daar hij zich van tijd tot tijd naar Mos kou begeeft voor overleg met zijn rege ring. Volgens AP zou de vice-consul. Tsjepoernik hebben gezegd ..Ik denk dat hij blijft". Naar aanleiding van deze uitlating hebben officiële woordvoerders van het Amerikaanse departement van buiten landse zaken verklaard, dat de Russi sche consul-generaal Jacob Lomakin gedeporteerd zal worden, indien hij tracht te blijven. Door het Roosevelt-ziekenhuis wordt meegedeeld, dat de gezondheidstoestand van mevr. Kasenkina goed vooruit gaat en dat zij niet meer tot de zeer ernstige patiënten wordt gerekend. Het ziekenhuis heeft een brief ge richt tot de Russische consul-generaal Lomakin om hem van deze verbetering jn de gezondheidstoestand van mevr. Kasenkina op dc hoogte te stellen. In hetzelfde schrijven is de consul- generaal het verzoek van mevr. Kasen kina overgebracht om niet bezocht te worden door enig lid van het consulaat. In verband met in sommige bla den gepubliceerde berichten, vol gens welke de weekbladen ..Vrij Nederland" en „Je Maintiendrai" per 1 September zouden ophouden te verschijnen, verneemt 't Nieuw Utrechts Dagblad van de meest ge zaghebbende zijde, dat die berich ten in deze vorm niet juist zijn. De waarheid is veeleer als volgt. Zowel „Vrij Nederland" als „Je Maintiendrai" hebben besloten per 1 October a.s. over te gaan tot een fusie met „De Groene". Hierdoor zal een groot nieuw weekblad ont staan, dat door opzet en inhoud zich gunstig zal onderscheiden van alles wat tot dusver in Nederland op het gebied van weekbladen i- te zien geweest. Het weekblad, dat door deze samenwerking zal ontstaan, zal een volkomen onafhankelijk ka rakter dragen. In stede van opheffing moet dus veeleer gesproken worden van een gezond besef, dat samenwerking en concentratie in het belang is van het publiciteitswezen in Nederland. Alleen op die wijze kan er, naar het oordeel van alle betrokkenen, een onafhankelijk weekblad ont staan, dat breekt met versplintering van krachten en dat Nederland ten volle v/aardig is. Als hi ofdredacieur van dit week blad is aangezocht de bekende schrijver en journalist Johan Win kler. Goede raad voor Britse rokers: Tabakscrisis zal in hele land leiden tot productie-vermindering „Rook maar negen van iedere tien sigaretten, die je krijgt. Na negen pakjes hoef je dan een keer geen sigaretten te kopen." Dit middel deed Sir Alexander Maxwell de Engelse rokers aan de hand om ook het hunne bij te dragen in de strijd die de Britse regering op het ogenblik voert tegen het voortdurend groter wordende sigaretter.tekort. In Bristol kwamen Vrijdagavond de leiders der vakverenigingen en vertegenwoordigers de tabaksdistributie in een geheime vergadering bijeen. Naar verluidt zou de tabaksindustrie verzekerd hebben, dat de arbeiders volledig aan het werk zullen kunnen blijven. Ook de lonen zullen geen invloed ondervinden van de tabakscrisis. Mr. Percy Belcher, algemeen secre taris van de Bond van Tabaksbewer kers zei in een redevoering te Rea ding: De regering voert een volko men verkeerde politiek door te weigeren wat meer dollars voor de invoer van Amerikaanse ta bak beschikbaar te stellen. Er is nu eenmaal niet genoeg voor ons te krijgen noch in ons Empire noch op de Balkan. Het is onvermijdelijk dat in het gehele land de productie te rugloopt, want de arbeiders zul len hun tijd verspillen door ach ter een rokertje aan te jagen. Daar komt nog bij dat ze niet zo goed zullen werken als an ders. omdat ze zich zonder siga ret niet op hun gemak voelen. Op een persconferentie vertelde Sir Alexander Maxwell, adviseur in tabaksaangelegenheden van de Board of Trade nogmaals dat distributie van de sigaretten niet mogelijk was, een enorme zwarte markt tengevolge zou hebben en het noodzakelijk zou maken de winkels te sluiten tot er bonnen waren gemaakt en toegewe zen. Hij noemde de crisis kunstmatig, want er komen net zoveel sigaretten in de winkels als dit voorjaar en toen waren er geen queues. Maar dollars voor tabak zou onherroepelijk een vermindering van de invoer van voedsel en grondstoffen tengevolge hebben. Volgens Sir Maxwell heb- De kampioen profs wielrennen Schotte tijdens deaf daling van de Geu- lemerberg gevolgd door Kübler ZwitserlandRicci (Italië) en Dupon (België). ben de rokers verder het nog voor een groot deel in de hand mede te werken, door te zorgen voor devie zen en vooral voor dollars door hun productie op te voeren. Engeland rookt veel meer dan voor de oorlog, aldus Sir Maxwell, al blijft het tabaksverbruik dit jaar beneden dat van 1947. Toen mr. Dalton de prijs verhoogde van f 1.20 tot f 1.70 per twintig sigaretten daalde het ver bruik plotseling sterk. Op hetzelfde ogenblik verminderden de fabrikan ten hun afleveringen met twintig procent. Dit had destijds geen tekort tengevolge, maar paste alleen de af leveringen aan bij de verminderde vraag. Maar de vraag is weer sterk geste gen en vooral de stijging tijdens de vacantie heeft de balans tussen vraag en aanbod uit zijn evenwicht ge bracht. Op een vraag of er geen speciaal beroep op de vrouwen gedaan kon worden niet te roken, antwoordde Sir Maxwell: „Waarom zou een vrouw niet mogen roken, als ze dat wil? En daarbij komt nog: vrouwen doen mannenwerk tegenwoordig.'" Binnenkort in België brood van de bon Ook in Nederland? Volgens het Belgische blad „Le Peuple" zal het Belgische broodrant soen in September verhoogd worden van 300 tot 350 gram per dag. Deze maatregel, aldus deze krant, is een eer ste stap naar de opheffing der brood rantsoenering, die op 1 October of uiterlijk 1 November zal worden afge kondigd in overleg met Nederland, dat hetzelfde besluit zal nemen. Uit officiële kringen op het gebied der voedselvoorziening te 's-Graven- hage verneemt het ANP, dat een ver hoging van het broodrantsoen of even tuele opheffing van de rantsoenering in Nederland uiteraard steeds onderwer pen van studie uitmaken. De mededeling, dat ook Nederland op 1 October of uiterlijk 1 November de Broodrantsoenering zal opheffen, werd onjuist genoemd. SPOORWEGONGELUK IN FRANKRIJK Zondagnacht heeft zich op het traject BesangonBelfort een ernstig spoor wegongeval voorgedaan. De sneltrein Lyon—Straatburg is niet ver van het station Isle-sur-le Doubs in botsing ge komen met een goederentrein. Het congres van de Wereldraad Zondag geopend Kroningsstad Amsterdam herbergt in de twee weken, die aan de grote nationale gebeurtenis vooraf gaan, een congres van wereldwijde betekenis. Veertienhonderd gedelegeerden van honderdvijftig kerken uit veertig landen zijn bijeen in de meest omvattende kerkvergadering, die ooit werd gehouden. In de zitting van Maandagmorgen is de Wereldraad van Kerken definitief geconstitueerd. Daarmee hebben een tastend streven van honderd jaar en een gericht werken van vijf en twintig jaar hun be slag gekregen. Daarmee is een geheel nieuwe periode in de geschiede nis van het Christendom ingeluid. geloofsbelijdenis en zegt de gebeden, dje ontleend z(jn aan een Ameri kaans en een Engels kerkboek. De president van de Franse protestant se Kerk, c^r. Mare Boegner en dc aartsbisschop van Upsala uit Zwe den, dr. Eidem lezen, ieder in de eigen taal, bijbelgedeelten. Gemeen tezang wisselt de delen van de so bere liturgie af. Dan bestijgt de grijze Amerikaan dr. John Mott de kansel. Hij is de nestor, 83 jaar, winnaar van de No belprijs voor de vrede in 1047, die heel zijn leven in dienst gesteld heeft van het werk der wereldkerk. Voor de 110e maal is hij de oceaan overgestoken, nu om dit congres mee te maken. Hij vertelt de gc- §chiedenis van de oecumenische be weging, in grote trekken. Het is de geschiedenis van zijn eigen leven, bewogen, vol van teleurstellingen, maar vervuld van een groots ideaal. Nu is het werkelijkheid. Rev. D. T. Niles, de donkerkleu rige methodistenpredikant uit Cey lon, gekleed in een wit Indisch ge waad, preekt. "Wy hebben te ge tuigen, aan de negers en aan de blanken, aan de Westerse democra tieën en aan de republieken van het Oosten, aan de mensen die een gods dienst beljjden en aan hen, die dit niet doen, aan de verschoppelingen, de vluchtelingen, <le verplaatste per sonen, getuigen tot aan de uiteinden der aarde." Een eenheid boven de tegenstellingen Een klcurryk en bont gezelschap bevolkt de Amsterdamse straten. Er zijn Amerikanen, Engelsen, Fran sen, Zweden, Duitsers, 'maar ook vertegenwoordigers van Birma, Ethiopië, Korea, Brazilië. Er zijn er van deze en van gene zijde van het „ijzeren gordijn", er zijn ook Indo nesiërs (minister Sjarifocddin o.a uitsluitend als li.! van de. Batakse Kerk), er zijn "ook Japanners, de eersten, die van Generaal Mac Ar thur toestemming kregen, voor deze bijzondere gelegenheid hun land te verlaten. Kleding en uiterlijk ver schillen en de talen zijn velerlei; maar zij zijn hier in Amsterdam om een eenheid te demonstreren, die boven tegenstellingen van ras en natie en politiek uitgaat. Zij zijn niet gekoihen uit persoon lijke belangstelling of sympathie voor het oecumenisch streven. Zij zijn gekomen, omdat hun Kerken hen gestuurd hebben. Zij zijn de of ficiële vertegenwoordigers van vrij wel alle niet-roomse kerken over de hele wereld. Voor het eerst sinds het begin van het Christendom, na eeuwen van strijd en versplintering, ontmoeten de kerken elkaar. Is het wonder, dat dit congres de aandacht van millioenen gevangen houdt? Is het wonder, dat bijna twee honderd journalisten, filmope rateurs en radioreporters uit alle uithoeken der aarde naar Amsterdam gekomen zijn om dit mee te maken? Kunt u mü de weg wijzen naar de pers kamer, vroeg ons gisteravond in het Concertgebouw een dame in gebroken Engels. De dame bleek een negerin, een collega uit Afrika, te zijn. Kleurige processie In dej^ieuwe Kerk, die juist dezer dagen gereed gekomen is voor de in huldiging van Koningin Juliana, is het congres met een plechtige dienst geopend. Schoner omgeving dan deze hadden de congresleden zich moeilijk kunnen wensen. De statige kathedraal Westminster Abbey of Holland, zei een verslaggever uit Amerika is mooier dan zij ooit geweest is. De kille grafstenen wor den door planken aan het oog ont trokken en het geoliede hout glimt, of het wedijveren wil met het zorg vuldig gepoetste koperen hek. Een eenvoudige plantenversiering en de nieuwe lampen, die de kerk in een wonderlijk geelachtig licht zetten, verhogen de feestelijkheid van het interieur. Terwijl in heel het land en ook-in Amerika de kerkklokken beieren, vult zich het kerkgebouw. Om drie uur hebben de aanwezigen, onder wie de ministers Lieftinck en Schok king, burgemeester d'Ailly, ambas sadeur Baruch (Amerika) en tal van andere autoriteiten, hun plaatsen ingenomen. Dan komen onder orgel spel de gedelegeerden binnen, allen in ambtsgewaad. Het is een kleurige processie: Anglicanen en Grieks Ortho doxen, negers in het wit en In diërs in geel en blauw, Turken in paarse en Amerikanen in rode kledij. De Russen ontbre ken en ook de Rooms Katholie ken zijn er niet. Alle andere be langrijke kerken zjjn er wel, in één kerkgebouw en rondom de zelfde kansel. De nestor Dr. K. H. E. Gravemeyer van de Nederlandse Hervormde Kerk opent de liturgie. Over zijn toga hangt, als teken van zijn ere-doctoraat, de rode cappa om zijn - schouders. Dr. Fischer, aartsbisschop van Canter bury, leidt het gemeenschappelijk uitspreken van de oud-christelijke maan'op *2liT,"onder "lÓ.32. In de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd Zondagmiddag het Congres geopend van de Wereldraad der Kerken. Dr. K. H. E. Gravemeyer sprak dc openingsrede uit. Een neger uit India zingt naar In dische trans een lqflied. Aartsbis schop Germanos, van het patriar chaat van Constantinopel, spreekt do zegen uit. Het Congres is geopend. Tien tolken De eerste zitting, Zondagavond in de grote zaal van het Concertge bouw, is gewijd aan dc voorgeschie denis van de Wereldraad. Aartsbis schop Eidem neemt de leiding, na dat dr. Visser 't Hooft, secretaris generaal, allerlei mededelingen doet. o.m. over het gebruik van de kop telefoons, waarmee iedereen het ge sprokene, naar het voorbeeld van Neurenberg en de U.N.O., kan vol gen in de taal die hij wenst: Frans Duits of Engels. Wat gezegd wordt wordt onmiddellijk vertaald, dit is toevertrouwd aan een staf van tien tolken, speciaal voor dit doel opge leid. Dit is maar ejen onderdeel van de omvangrijke organisatie van dit congres, dat tot in dc puntjes ver zorgd is. Vier inleiders vertellen van wat aan dit congres voorafging: do bis schop van Chichester (Engeland) over de beweging voor practise!) christendom, Bisschop Brilioth ((Zweden) over de beweging voor geloof en kerkorde, dr. Mackay (Amerika) over de wereldzending, dr. Mare. Boegner (Frankrijk) over het werk van de voorlopige wereld raad van Kerken, die tien jaar gele den in Utrecht werd opgericht. Maandagmorgen begon de afwer king van de zeer omvangrijke agen da. In kleinere groepen zullen de deelnemers tal van vraagstukken moeten bespreken. Pas als de twee weken om zijn, zal bcprmld kunnen worden, of het congres aan zijn be doeling heeft beantwoord. Hoe het zij, alleen al het feit, dat zoveel ker ken hier tegenwoordig zijn en ern stig willen zoeken naar een basis voor verder gemeenschappelijk werk, is een teken, dat grote verwachtin gen voor de toekomst rechtvaardigt. Naar wil uit Batavia vernemen heeft een gewapende overval op een trein op het traject Bandoeng —Poerwakarta. do dood van vijf leden van het treinpersoneel en het gewapende gelelde ten gevolge gehad. Zeven personen werden ge wond. Aangezien aanvankelijk enige leden van het treinperso neel werden vermist, vermoedde men, dat dc overval gepaard was gegaan met ontvoering. Later heb ben de vermiste personeelsleden zich op een blokpost aangemeld. De materiële schade wordt geschat op drie millioen gulden. Een tiental kilometers bulten Poerwakarta. in de onmiddellijke nabijheid van een ravijn, was de spoorbaan over een afstand van veertig meter opgebroken. Dit wercl vermoedelijk te laat bemerkt, zodat tengevolge hiervan twee locomotie ven. een tender en een wagon in het raviin stortte. Zeven andere goederenwagons liepen uit de rails. De overige dertien bleven in het spoor. Direct na de ontsporing werd vanuit een hinderlaag het vuur ge opend op de gederailleerde trein. Weerbericht WISSELENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond: Voor het Noorden van het land: mati ge tot krachtige, langs de Wadden- kust tijdelijk harde, Zuld-WestéU)ke wind. later afne mend. Wisselende bewolking met plaat selijk enkele buien. Weinig verande ring in temperatuur. Voor het Zuiden van het land: aan vankelijk zwakke tot matige Zuid- Westelijke wind, later tijdelijk ver anderlijke wind. Toenemende bewol king met morgen enige regen. Weinig verandering in temperatuur. 24 Aug Zon op 5.38. onder 19.46 Nederlandse hulpverleningstroepen en politie-eenheden. die zich naar dc plaats des onheils begaven, ver namen van de bevolking van een nabijgelegen kampong, dat de ben de die de overval pleegde, waar schijnlijk uit twintig tot dertig man bestond. Zij dwongen de kampong bewoners in de huizen te blijven en lieten een boodschap achter, dat zi1 bij eventuele achtervolging een vuurgevecht met de Nederlanders zouden openen. De in het raviin gestorte loco motieven ziin in hun val tegen een der peilers van de spoorbrug ge komen. Deze is hierdoor vrij ernstig beschadigd. Waarschijnlijk op grond van de intensieve besprekingen, die do ge hele Zaterdag en Zondag z(jn ge voerd tussen ile diplomatieke ver tegenwoordigers van Amerika. En geland en Frankrijk te Moskou, kwam men in journalistieke krin gen aldaar tot do indruk, dat er nog Zondng oen onderhoud zou plaats vinden niet Molotof of met Stalin. Deze verwachting is niet be- w aarheld Thans v oi luidt dat Stalin zich bereid heeft verklaard Maan dagavond dc drie afgezanten op het Kremlin tc ontvangen. In aanmer king genomen dat de pauzen tus sen de verschillende besprekingen nimmer meer dan drie of vier da gen bedroegen Is dit in aanmerking genomen dat de laatste bespreking plaats vond op 16 Augustus, do langste pauze. Bestuurscollege voor Curacao De heer W. Plnntz, die belast was mot dc vorming van hot college van algemeen bestuur voor Curacao, heeft dr. J. Beaujon, I. H. Caprllcs. dr. A W. J. M Desertine. W. F O. Mensing, A. G. Statius Muller' en zichzelf als leden van dit college voorgesteld. Men verwacht, dat do gouverneur van Curagao hen spoe dig zal benoemen. De Rijkswaterstaat in Limburg hield oen aanbesteding voor het wedcropbou- wen van ccn werkplaats met magazijn, het herstellen van ccn transformator cn zes motorhulsjcs cn nog wat bijkomend werk. De heren aannemers schijnen het erg druk te hebben want cr kwam niet een Inschrijving binnen Vrijdagmor gen liep het hospltnal-trocpentransport- schip „Dc Groote Beer" met 1310 mili tairen en burgers uit Batavia bil IJmui- den binnen, 's middags gevolgd door do „Johan van Oldcnbarnevelf' met 1800 militairen aan boord. De tentoonstel ling „Dc Nederlandse Vrouw 1808—1948" tc Den Haag ls Iedere dng behalve s Zondags geopend van 10 tot 22 uur. Na de verklaring dat gevallen van meineed In echtscheidingsprocedures do laatste tijd schering en inslag zijn ver oordeelde dc Haarlemse politierechter twee vrouwelijke verdachten dlc leder een valse verklaring hadden afgelegd tot acht maanden Iedere dag van 18 00 tot 18 30 vinden van Canada uit radlo-uitzcndlngcn plaats bestemd voor familieleden van de Nederlandse emi granten De „Noordam" brengt uit New York een zending geschenkgoede- ren naar Nederland Er is ccn broeikas bij voor een Invalide Jongen tc IJscl- mondc die zijn familie wil helpen met verdiensten Uit bloemkwekerij. Een ParUzcnaar hèd een fototoestel In Juli verdween het spoorloos In dc winkel waar hij het had gekocht kon hll er gelukkig nóg ccn krijgen, precies het zelfde. Later bleek hot zijn eigen toe stel te zijn. dat gestolen werd door een Franse student, dlo het verkocht aan een Belg. die het verkocht aan een Egyptenaar, die het verkocht aan een Portugees, die, het verkocht aan een Pool. dlc het verkocht aan een Italiaan, dlc het weer verkocht aan do winkelier, een Zwitser In Rapid Citv steeg een zware B 29 bommenwerper op voor een proefvlucht Aan het eind van de startbaan vloog het toestel ln brand ze ventien personen werden gedood Honderden Kachins-lcden van een stam krijgslieden wier vergiftigde pijlen cn booby traps het Japanse moreel tltdcns de Birmacampagnc zo'n zware slag toe brachten. melden zich thans ln zwer men voor het Birmese leger om tegen ae communisten tc strijden Driehon derd autobuschauffcurs en trambestuur ders hebben besloten „Bcreslord Squa re" ln een buitenwijk van Londen to mijden De politieagent dlc daar zijn post heeft mogen zU niet; hll geeft to gauw een bonnetje Aga Khan do lUkste man ter wereld, die thans er gens ln de binnenlanden van Afrika kampeert, Is ziek geworden. Al zlln af spraken zUn afgezegd Do filmster Douglas Fairbanks Jr. Is uitgenodigd (7) dc Amerikaanse marine te verte genwoordigen bil dc Inhuldiging van Koningin Juliana. Voor zover ln Den Haag bekend ls zal hll echter nle» tot de gasten In dc kerk behoren Het Zweedse dagblad „Dagens Nyhetcr" heeft de vader van Lydia Makarowa. do Zweedse „Kosenklna". uitgenodigd voor rekening van dc krant zijn dochter te bezoeken Dc Belgische tabaksindu strie heeft bij het kabinet geklaagd over „de ernstige crisis ontstaan door dc on voorziene invoer uit Nederland en an dere landen". Dc helft der arbeiders ls door de Nederlandse sigaren dc sigaar, d wx werkloos Van een klein zes tiende eeuws portret hing Woensdag morgen ln de Petit Palals-galerll to spijker leeg. Alle kunsthandelaren wer den gewaarschuwd uit te kijken naar het schilderijtje dat 7000 dollar waard was Het ls weer terecht gekomen, maar waar het vandaan kwam wil de polltic niet zeggen BIJ ccn razzia to Milaan werden 300 personen gearres teerd cn 100 handgranaten, ammunitie en springstoffen ln beslag genomen. Spelen, zang, optochten en kerkdiensten Zaterdag: bleek, dat de feestelijke gebeurtenissen. die zich in Amster dam zullen afsnclen. weer wat dich ter genaderd waren, niet omdat op eens alle versieringen, waaraan al dagenlang; duizenden nijvere han den werken, klaar waren het zal wel 30 Augustus worden voor alles werkelijk in orde is maar omdat plotseling aan alle kanten straat venters met het „officieel feest programma" verschenen. Dit vermeldt: 30 Augustus: 17.00 Aankomst van Koningin Wilhelmina aan het Amstelstation; 31 Augustus: 11.00 aubade op de Dam 11.00 uur: Opstijgen van een lucht ballon op het Museumplein: 1500—17.00 uur: lubileumspel on der leiding van Carel Briels in het Stadion: 21.15 uur: vuurwerk. 1 September: 14.00 uur: „weten schappelijk appèl" in het Indisch Instituut (voor genodigden): 2 September: 20.00 uur: Eerste voorstelling van .,1948 Anno Christi" in de Stadsschouwburg Auteur en regisseur: A. Defresne. 3 September: 13.00 uur Vloot- schouw op het Buiten-IJ: 14.00 uur: nationale handel-, in dustrie- en verkeersoptocht: 20.00 uur: Rondvaart met versierde en verlichte wherries. 4 September' 16.00 uur: eerste rij toer van Koningin Juliana d(V»r Amsterdam; 20.0022.00 uur: Sportfantaslc ln het Olympisch Stadion onder lei ding van Carol Briels; 22.15 uur: fakkeldemonstraties op de Dam: 5 September: 9.00 uur: Koporkwar- ,tet od de peristyle van de Nieuwe Kerk. Kerkelijke dankdiensten. 20.00 uur: Kerkconcerten in de Oude Kerk en de Emma Kerk. 6 September: 11.00 uur: Plechtige inhuldiging en beëdiging van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk: 15.00 uur: Rijtoer van Koningin Ju liana in de gouden koets. 21.3022.30 uur: Kroningsspel in het Olympisch Stadion onder lei ding van Carel Briels. 7 September: 20 15 uur: Galacon cert onder leiding van Eduard van Beinum in het Concertge bouw. Djogja wijst beroep van Bernadotte af Een beroep van graaf Bernadotte op de Republiek Indonesië tot het leveren van rijst en suiker voor de Arabische en Joodse vluchtelingen in Palestina, is door de regering te Djog.ia -van de hand gewezen. De Nederlandse blokkade wordt door de Republiek opgegeven als de hin dernis. die de levering van het voed* sel onmogelijk maakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1