DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Wij kunnen geen toren tot in de hemel bouwen" Hoe wordt Indonesië tijdens overgangstijd bestuurd? Protesten, ook van slagers in provincie Utrecht Gemeenschap of chaos? Karl Barth spreekt het congres toe Teleurstelling in Bandoeng ,Rode deken' mag de V.S. niet in Sovjetzone pas in '49 ter stembus Aanvullende motie opgesteld Ontwerp-Grondwet voor Bizonië voltooid Ie kort Ibestek J Dinsdag 24 Augustus 1948 'Achtste jaargang, No. 1105 Opgericht door de Stichting ..Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291.- Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDEH VOOR de eerste keer ln de langj rij der eeuwen heeft het lot zijn mantel om de ganse mensheid geslagen, houdt hij haar gevangen ln eenzelfde lotsge- meenschap. Het uiteindelijke re sultaat van de catastrophale ver anderingen, welke onze samenle ving op haar grondvesten doen schudden, kan niemand voorzien. De banen waar langs het leven zich zal ontwikkelen, de vorm, die het zal aannemen in de tijd die voor ons ligt, wie zal ze voorspel len? Dit ene weten wij er is geen teruakeer naar het „nor male", naar de oude dagen en dingen. De mensheid zal voort schrijden naar een levensorde, die schoner, waarachtiger, waardiger is aan menselijke mogelijkheden dan voorheen, óf we zullen ach teruit gaan wij allen tezamen naar een lagere trap van men selijk leven dan de moderne tijd ooit gekend heeft. Gevaar of gun stige gelegenheid dit is de keuze voor de mensheid en voor elke grote menselijke instelling. Dezelfde keuze, die als een reus achtige schaduw over de mens- héld hangt, wordt de Kerk gesteld. Deze woorden ontlenen wij aan het zojuist bij de uitgeverij „Vrij Nederland" te Amsterdam ver schenen boek van prof. Henry P. van Dusen „Het christendom in de wereld". Het boek is op het goede ogenblik verschenen, want ieder, die wil weten wat er op het ogen blik te Amsterdam gebeurt, nu daar de wereldraad van kerken zijn constituerende vergadering houdt, en wat dit betekent voor het christendom van gisteren, heden en morgen, vindt in dit boek wat hij zoekt. Populair en helder geschreven, op de voor- beeldenrijke wijze waarop een Amerikaan dat kan doen, is het een boek, dat iedereen lezen moet, gelovig of ongelovig, omdat het door de aparte weergave van fei ten, door de manier waarop het bekende en onbekende feiten in een nieuw licht stelt, onthullend is, juist ook voor hen, die alles, wat met de kerk ln verband staat, beschouwen als iets wat tot een voorbije tijd behoort, als een anti quiteit, waarboven zij verheven zijn. De kerk evenwel is iets totaal anders dan „men" gemeenlijk denkt. Wat zij was. wat zij is en wat zij wezen wil, beter gezegd, worden moet, kan men in dit boek van „Vrij Nederland" lezen. Men leze het. \\IAT Is de betekenis van „Am- sterdam", van deze bijeen komst van 1500 vertegenwoordi gers van 150 protestantse kerken uit 42 landen, van mensen van allerlei ras en kleur en nationali teit? Geen kerkelijke UNO, geen poging om al die kerken tot éér» kerk te verenigen. Men wil in blij vende verbinding met elkaar tre den, samenwerken in gemeen schappelijke zaken, gemeenschap pelijk getuigen en samen de een heid versterken, die er al is. Wat de practische betekenis aangaat: te Amsterdam zal ook worden nagegaan, of de kerk aan haar roeping jegens maatschap pij, internationaal bestel, sociale gerechtigheid, beantwoordt. Men kan het ook zo zeggen: geduren de de afgelopen oorlog is ge poogd de kerk te vernielen; de werkelijkheid werd, dat de wereld werd verwoest en dat de kerk nu voor de taak staat de wereld mee op te bouwen. De vraag of haar dit gelukken zal is niet te beantwoorden. Maar dit is zeker: de eenheid is sterker dan tevoren. Als wijzelf mensen terugzien ajs dr. John Mott en rev. Niles, die v/ij ln 1938 ontmoet ten en interviewden, weten ook wij ons weer opgenomen in de grote gemeenschap, die men in de kerk oikumene noemt, en die door geen oorlog, geen bezetting, geen oceanen, geen ras- of taalverschil kan v/orden vernietigd. Zij is er en zij blijfl er, ook al zou er van deze assemblee niets terechtko men, in deze zin, dat zij geen in vloed zou hebben op het wereld gebeuren. Ook in de „schaduw, aie over de mensheid hangt" zo als prol. ven Dusen het formuleert, blijft deze overtuiging van ge meenschappelijkheid onder tien tallen miljoenen bestaan. "|\/T AAR deze assemblee behoeft gee'i mislukking te worden. Van menselijk standpunt gezien moet aa'i twee voorwaarden wor den voMaan. De eerste is, dat de, kerken zich Inderdaad tenvolle bewus/ zijn van de keuze, waar van in het genoemde boek sprake is, en dat zij die keuze ook met groto moed doen. Die keuze is, dat hee» duidelijk wordt gezegd: zoals het uu met de wereld gaat, gaat hel volkomen verkeerd. Zij rent nuar een nieuwe catastrofe toe, die niemand wil en waarvan men soms toch de voortekenen meent te zien. Die catastrofe behoeft niet te komen, als allen, die enige band met de kerk hebben en dat heeft vrijwel iedereen, ook hij die zich onkerkelijk noemt, omdat onze zedelijke en sociale normen afkomstig zijn van hetgeen de kerk eeuwenlang heeft verkon digd als allen kiezen voor vrede, voor sociale gerechtigheid, voor dienstbetoon aan de mens heid. Op zulk een getuigenis moet een antwoord komen, dat is de tweede voorwaarde. De keuze, die de ker ken doen, moet worden gehoord ei. er moet naar worden gehan deld. Staatslieden van grote en kleine landen moeten diezelfde Werekljeugdcongres zal ds. Niemöller horen Ds. Martin Niemöller zal op het Wereldjeugdcongres. dat op 28 Augustus in de Apollohal te Am sterdam zal worden gehouden in verband met het congres van de Wereldraad \an Kerken, het woord voeren namens de gehele wereldconferentie. Wereldraad der kerken Gistermiddag had de Assemblée van de Wereldraad der Kerken prinses Juliana en prins Bernhard onder haar gehoor en het prinselijk paar, welkom geheten door pasteur Mare Bocgner uit Parüs. die de middagzitting presi deerde, heeft geluisterd naar dr. Karl Barth en prof. Dodd, de laatste van de universiteit van Cambridge. Gisteravond heeft de Nederlandse regering de deelnemers aan de Assemblee ontvangen in het Rijksmuseum te Amsterdam en het merkwaardige feit deed zich voor dat als gastheer optrad minister Wjjcrs eredienst ressorteert onder het departement van justitie die hiermee dus waarschijnlijk de enige katholiek is, die zich richt tot de deelnemers van dit congres. Wereldraad officieel geconstitueerd Nadat de ochtend was heengegaan met het zakelijke gedeelte van de conferentie in de loop van de och tend werd de resolutie aangenomen waarbij de Wereldraad officieel ge constitueerd werd, zoals wij in een deel onzer editie van gisteren nog meldden betrad in de middagzit ting als eerste Karl Barth het po dium. „De wanorde op de wereld en het heilplan Gods", was het onder werp van de rede van de beroemde Zwitserse theoloog en hij refereerde direct aan de taak van de eerste sec tie. toen hij zei dat de kerken, om dit heilplan uit te voeren, hun confes sionele en oecumenische wensen en belangen enigszins los moeten laten en zich afvragen wat God van ons wil, God, die het middelpunt van alle geloofsrichtingen vormt. Al te grote teleurstelling of verontwaardiging over het feit dat Rome en Moskou deelneming aan deze Assemblée hebben ge weigerd, is niet op zijn plaats, al dus het betoog van dr. Barth, die vervolgde: „Wij moeten in die weigering berusten. Misschien heeft God ons hiermee willen sparen voor de waan, dat wij een toren zouden kunnen bouwen, die tot aan de hemel reikt." „De opdracht van de kerk in de verkondiging van het Evangelie" be sprekend, kwam de Zwitserse geleer de tot de conclusie, dat er slechts één vraag overblijft, namelijk hoe wij ons kunnen vrijmaken van het denken in hoeveelheden en statistieken, van het rekenen met zichtbare resultaten. De problemen van de sociale en in ternationale wanorde mogen niet worden benaderd op de wijze waarop de kerken dat vroeger plachten te doen. aldus dr. Barth. De kerken heb ben een revolutionnaire hoop zonder haars gelijke te verkondigen, maar zij hebben geen systeem van maat schappelijke of politieke principes aan tc bieden, dat op zich zelf aan deze hoop inhoud zou kunnen geven, zulk een systeem bestaat niet. Slechts christelijke beslissingen en demon straties zullen het teken zijn, dat deze hoop bestaat. De Bijbelse grondslag Na dr. Barth sprak de Engelsman prof. Dodd over de Bijbelse grond slag. Het juiste horen van Gods Woord uit de Bijbel schijnt zich, volgens spreker, in drie momenten tc vol trekken. Men moet trachten de Bij belse schrijvers tc laten spreken van hun historisch verleden uit, met al de bijzonderheden en begrenzingen, die hun tijd kenmerkten. Hulpmiddelen hierbij zijn talenkennis en de stu die van historische en archacologi- sche verschijnselen. Een tweede mo ment bestaat uit het onderzoeken en verklaren van de gedachten die be trekking hebben op de vervulling in Christus. Men moet echter wel be denken, dat het evangelie geen sta tisch of onveranderlijk stuk oude lir teratuur is. De kerk beleeft het evangelie steeds weer in haar gods dienst. Als derde moment moeten wij. volgens prof. Dodd, onze verlossing zien zoals zij in het evangelie is vastgelegd. Na deze toespraak ging pasteur Boegner voor in gebed. Hij vroeg Gods zegen voor het Nederlandse vprstenhuis en voor de regeerders der volkeren, die op het congres ver tegenwoordigd zijn. De bijeenkomst werd gesloten met het „O Heer, die daar des hemels tente spreidt". Lomakin had reeds plan tot terugkeer Jacob Lomakin, de Sovjetrus- sische consul te New York. heeft naar thans blijkt, reeds zes we ken geleden passage geboekt op een stoomschip van de Zweeds- Amerikaanse scheepvaartmaat schappij en heeft dus reeds het plan gehad, naar de Sovjet-Unie te gaan. voordat Amerika om zijn terugroeping had verzocht. Intus sen wordt opgemerkt, dat Rusland in de laatste maanden het aantal zijner onderdanen in de V.S. ge leidelijk vermindert. Ook Tsjepoer- nig, de Russische vice-consul in New York en plaatsvervanger van Lomakin, gaat naar de Sovjet- Unie tei-ug. Hij reist echter niet samen met Lomakin en heeft ge weigerd te zéggen, wanneer hij te ruggaat en waarom. Mevrouw Kasyenkina aldus schijnt de officiële spelling te moe ten luiden om wie het rumoer ontstaan is, maakt het goed. Zij is thans zover bekomen na haar sprong uit het raam van de derde verdieping van het-Sovjet-consu laat, dat Amerikaanse journalisten Maandag te horen kregen, dat zij .haar over een paar dagen wel zouden mogen interviewen. keuze doen, ook voor vrede, voor sociale gerechtigheid en voor dienstbetoon aan de mensheid. Meer nog: die beslissing ligt bij ieder mens, in welke functie hij ook staat. WIE meenl, dat de vergaderin gen te Amsterdam alleen vrome mensen raken, vergist zich. Ieder mens staat voor dezelfde keuze als waarvoor de kerken uit 42 landen staan. De betekenis van Amsterdam in de breedste en tevens diepste zin is, dat zij de gehelr wereld en ieder individueel mens plaatst voor de beslissing: wat wilt gij, chaos of gemeenschap. Zondagmiddag werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de toijdings- dienst gehouden ter gelegenheid van het eerste congres van de We reldraad der Kerken, dat tot 4 September te Amsterdam wordt gehouden. Gekleed in hun kerkelijke kleedij betraden de deelnemers aan het Congres de kerk: vierde van links o.a. de Aartsbisschop van Canterbury. Oorlogsvoorbereidingen in Transjordanië? Een woordvoerder van het Is raëlische leger heeft gezegd, dat er belangrijke oorlogsvoorbereidin gen in de Transjordaanse militaire basis Mafrak worden getroffen. Gedurende de laatste week wa ren manschappen, voertuigen, wa pens en uitrustingstukken aange voerd. De woordvoerder beschuldigde voorts de Irakezen Van een be standsschending in Centraal-Pa- lestina door Raselein te beschieten. De Joodse strijdkrachten hadden het vuur niet beantwoord. Te Bagdad is officieel bekend gemaakt, dat.politieke en militaire leiders te Amman hebben beslo ten tot fusie van de legers van Irak en Transjordanië over te gaan „ten einde de militaire ope raties bij de bevrijding van Pales tina te coördineren." Djamal Hoesscini, de vertegen woordiger der Palestijnse Arabie ren in de Veiligheidsraad, heeft Maandag in Cairo de veronder stelling geuit dat de Amerikaanse Palestinapolitiek na de presidents verkiezingen in November een zwenking zou maken ten gunste van de Arabieren. Hoesseini, die een neef is van de in ballingschap levende moefti van Jeruzalem, gaf als redenen voor zijn stelling o m. de strategische waarde van het Midden-Oosten op. De Zwitserse regering heeft alle Roemeense Activa in Zwitser land uit voorzorg voorlopig geblok keerd teneinde de Zwitserse activa te beschermen tegen de nationalisa ties. die in Roemenië plaats heb ben. Maandagmiddag brachten H.K.H. Prinses Juliana en Z.K H Prins Bernhard een bezoek aan het Congres der Kerken in het Amsterdamse Concertgebouw. Het Prinselijk Paar, gezeten ter weerszijden van Ds Boegner uit Parijs, die deze zitting presideerde. Voorontwerp voorziet in instelling van Ancta's speciale correspondent in Bandoeng verneemt, dat de schets van het wetsontwerp op de bestuurs- voorzlcningen in Indonesië geduren de de overgangstijd v*oorziet in: a) een federale regering; b) een kabi netsraad; c) een federale raad; d) een federale volksvertegenwoordi ging. De federale raad zou moeten be staan uit vertegenwoordigers van de staatkundige eenheden uit elk dier eenheden een vertegenwoordiger. De volksvertegenwoordiging zal moeten beslaan uit ten minste twee er» ten hoogj-te tien vertegenwoordigers van elke betrokken staatkundige eenheid. De federale regering zou benoemd worden door de federale raad en be staan uit ten minste vijf Indonesiërs, zo veel mogelijk uit verschillende ge- bicden. De federale regering is ver antwoordelijk aan de federale raad en de volksvertegenwoordiging. De kabinetsraad'zou bestaan uit de fe deral e regering en het college van secretarissen van slaat. De besluiten van de federale regering worden ge nomen in de kabinetsraad. Op alle belangrijke gebieden zoals op gebied van voorzieningen betreffende de Verenigde Staten van Indonesië en de Unie worden beslissingen geno men in overeenstemming met de fe derale raad. Alle bevoegdheden van de gouverneur-generaal zouden wor den overgedragen aan de federale regering. Benoemd wordt een hoge vertegenwoordiger van dc Kroon in overeenstemming met wie het benoe mingsrecht wordt gehanteerd en met wie overleg gepleegd wordt in zaken als de buitenlandse betrekkingen, financiën c.d. Zo regelt de federale regering in overleg met deze verte genwoordiger de organisatie en taak verdeling van de buitenlandse dienst. Inzake vestiging van buitenlandse betrekkingen in Indonesië en het voeren van het buitenlands beleid besluit de Nederlandse regering. De federale regering regelt voorts in overleg met vertegenwoordigers van de Kroon de organisatie en opleiding van de federale strijdkrachten. Be voegdheden t.a.v. het KNIL, het KL. en de Koninklijke Marine blijven bij regeringsorganen de koning. De hoge vertegenwoordi ger van de Kroon voert het opperbe vel over alle strijdkrachten in Indo nesië. Dc commandanten van land en zeemacht hebben in de kabinets raad stemrecht, waar het zaken be treft, die op hun terrein liggen. In dien op bepaalde punten geen over eenstemming wordt bereikt tussen de vertegenwoordigers van de Kroon en de federale regering kan een beslis sing gevraagd worden bij de Neder landse regering. Dit zijn in grote trekken de sug gesties, neergelegd in het vooront werp dat echter, naar wordt ver wacht, oppositie zal ondervinden van dc zijde der conferentie van Ban doeng. omdat vele Indonesiërs teleur gesteld zijn over de beperkte be voegdheden van de federale regering, zoals die in verschillende artikelen zijn omschreven. Dr. Hewlett Johnson, de deken van Canterbury, zal van zijn voor genomen reis naar Amerika moeten afzien omdat de Verenigde Staten weigeren, hem een visum te ver strekken. Dr. Johnson, die alge meen bekend staat als „de rode deken", zou in November naar de V.S. gaan om een reis te maken en lezingen te houden onder auspi ciën van de vereniging voor Rus- sisch-Amerikaanse vriendschap. Dc deken toonde zich teleurge steld over de weigering van het visum. Hij vergeleek de houding van Amerika in dit opzicht met die van Oost-Europa en deelde mee, dat hij in de laatstgenoemde ge bieden hij vertrekt vandaag naar Polen voor een „conferentie van intellectuelen ter verdediging van de vrede" met open armen werd ontvangen. „Maar het IJze ren Gordijn strekt zich voor mij uit langs de Atlantische Oceaan", voegde hij eraan toe, terwijl hij critiek leverde op het feit dat bij de spreekwoordelijke Amerikaanse vrijheid van spreken blijkbaar niet de vrijheid van spreken over vriendschap met de Sovjet-Unie was inbegrepen. Dr. Johnson deelde dit alles mede in de Daily Worker, het communistisch Londense blad, van welks redactiestaf hij deel uit maakt. Van Amerikaanse zijde is nog medegedeeld, dat het ministerie van buitenlandse zaken te Wash ington geen bezwaar heeft tegen de persoon van Hewlett Johnson, maar dat zij een bezoek onder auspiciën van de Russisch-Ameri- kaanse vereniging niet in het al gemeen belang acht. Niek Verhaagen overleden De 33-jarige journalist en let terkundige Niek Verhaagen, waar nemend hoofdredacteur van het weekblad „De Prinsenstad" is na een ziekte van enkele dagen te Turijn, waar hij met vacantie ver bleef, overleden. Maarschalk Sokolofsky, dc Russi sche opperbevelhebber In Duitsland, heeft besloten, dat de gemeente raadsverkiezingen in de Sowjct-zonc die In October zouden worden ge- houden, dit jaar niet zullen plaats vinden. Deze verkiezingen zullen thans ge lijktijdig worden gehouden met dc landdagsverkiczingcn, op oen nog niet vastgestelde datum in dc herfst van 1949. Dit besluit was genomen, .omdat verschillende democratische organisaties in de Sowjet-zone om een uitstel hadden verzocht daar zij niet genoeg tijd hadden gehad zich op de verkiezingen voor tc berei den". Pan-Amerikaanse Unie op losse schroeven? Acht Zuidamerikaanse staten, waaronder Guatemala, hebben reeds gedelegeerden aangewezen voor de inter-Amcrikaansc con ferentie over buitenlandse kolo niën op het Westelijk halfrond, die 1 September te Havanna begint, maar er is kans, dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika aan deze conferentie ni£t zullen deel nemen. Devergadering die in Havanna wordt gehouden is een voortzetting van het werk dat in het begin van dit jaar tc Bogota (Columbia) werd verricht. Wan neer Washington er niet aan deel neemt, wat algemeen waarschijn lijk wordt geacht, zal dit toe te schrijven zijn aan vrees voor ver slechtcring der Amerikaanse be trekkingen met Engeland, Neder land en Frankrijk lariden die koloniën hebben op het Westelijk Halfrond. Dergelijke moeilijkheden zou de V.S. speciaal op dit moei lijke tijdstip in de wereldgeschie denis niet willen riskeren, Zonder steun van Washington zal de con ferentie waarschijnlijk weinig kunnen bereiken. GRIEKSE GUERILLA'S VERSLAGEN Volgens radio Athene Is het laat ste georganiseerd verzet van de Griekse guerilla's In het Grammos. gebied gebroken. De laatste groepen opstandelingen zouden zich op Alba nees grondgebied hebben terugge trokken. Slagers uit dc gehele provincie Utrecht hebben gisteren een ernstig protest laten horen tegen cle gang van zaken, die geleid heeft tot de impasse, waarin de vleesvoorziening thans verkeert. Zij protesteerden op waardige wijze in een vergadering, die het bestuur van dc één weck ou de Utrechtse afdeling van de Alge mene Nederlandse Slagershond had belegd in het gebouw voor K. en W. te Utrecht. Tal van sprekers voerden op deze vergadering het woord, doch hun eisen kunnen wij, kort samengevat als volgt weergeven: 1. Algehele afschaffing van de vleesdistributie. Mocht directe opheffing der maatregelen onmoge lijk blijken, dan verlangen de sla gers in de overgangsperiode een rantsoenering van 600 gram per 14- daagsc periode. 2. Meer vrijheid van het bedrijfs leven, die tot uiting moet komen in het recht van vrije inkoop voor de slagers. 3. Maatregelen, die moeten voor komen, dat binnenlands vlees ln het begin van de herfst wordt ingevro ren. Deze drie punten zijn reeds eer der op protestvergaderingen in De venter en 's Hertogenbosch uitge breid besproken, zodat wij kunnen volstaan met het nieuwe element, dat in Utrecht ter tafel kwam: de zwarte handel en de huisslachtin- gen. Immers, een zeer groot percen tage van het ln ons land geconsu meerde komt van de zwarte markt. Het is niet overdreven vast te stel len, dat het zwarte vlees in hoeveel heid het ingevoerde vlees overtreft Daarom zou met een verhoging van het rantsoen tot zes ons dc zwarte handel een nekslag worden toege bracht. Ook aan de meeste huisslachtin gen zou een einde komen en tevens aan de onbillijke regeling, dat een huisslachter veel meer vlees kan consumeren dan de gewone man, die van zijn bonnen moet leven. Aan het slot der vergadering stel- den de aanwezigen dc volgende mo tie op; „Instemming betuigend met de protesten en moties van de ver gaderingen te Deventer en 's Hertogenbosch maken onge veer 400 Utrechtse slagers, ver tegenwoordigende alle slagers in deze provincie door middel van dit telegram Uwe excellentie er op attent, dat de vergadering tc Utrecht zich met algemene stemmen uitspreekt om U nog maals zeer dringend te verzoe ken onverwijld die maatregelen te treffen, die oplossing brengen ln de onrustbarende noodtoe stand van het slagcrsbcdrüf. zijn van overtuiging, wanneer Uwe excellentie onmiddellijk overgaat tot 6-ons-rantsoenering per pe riode de rehelc zwartslachting, welke thans geweldige proporties heeft verkregen, totaal te niet wordt gedaan, als ook de over dadige huisslachtingen; zjjn bereid een principiële en een gefundeerde motivering van dit protest en deze motie ten overstaan van de minister vla de bondsleiding uit te brengen." Strenger bewaking aan Tsjechische grens Gekleed in Duitse politieunifor- men bewaken op het ogenblik Tsjechische wachten de grens tus sen Tsjechoslowakije en de Ame rikaanse zone van Duitsland, vol gens Tsjechoslowaakse vluchtelin gen die in Duitsland zijn aange komen. Dit zou ten doel hebben, degenen die om politieke redenen Tsjechoslowakije verlaten, in de waan tc brengen dat zij zich reeds op Duits gebied bevinden, terwijl zij in werkelijkheid echter nog ge arresteerd kunnen worden door de Tsjechische grenspolitie. De grens wordt op het ogenblik strenger be waakt dan voorheen. Wachttorens zijn langs de grens opgericht als onderdeel van maatregelen om het uitwijken van politieke vluchtelin gen te voorkomen. Het eerste ontwerp van een grond wet voor een federatie ♦an Duitse staten (Bund Deutscher LÖnder) is voltooid cn zal worden voorgelegd aan de Westduitso constituerend® vergadering, die begin September t© Bonn bijeenkomt. In het ontwerp wordt nergens de naam „Wcst-Duitsland" genoemd. Het noemt dc elf Westduitse staten bij dc namen. Er wordt in bepaald, dat vertegenwoordigers uit Berlijn zitting dienen te hebben in bcido kaniers cn dat zij volledige stembe voegdheid moeten hebben, ook al zijn de wetten nog niet van krocht voor Berlijn. Het ontwerp laat de deur open voor eventuele deelneming door Oostduitse stoten. De nieuwe Instel lingen, zoals zij in bet ontwerp wor den genoemd, moeten worden be schouwd als een voorlopige basis voor de overdracht der bevoegdheid aan het Duitse volk. De „basiswet" zal haar geldigheid verliezen zodra het Duitse volk in staat zal zijn „in vrije zelfbeschikking" een grondwet te aanvaarden. Het ontwerp voorziet in een twee kamerstelsel. Het rechtstreeks geko zen parlement zal 400 leden hebben plus 30 vertegenwoordigers voor Berlijn. Dc federale raad zal wor den samengesteld uit afgevaardigden van dc regeringen der staten. Verzet tegen traagheid van Rijksbemiddelaars „Ernstige ontstemming" over het werk van de Rijksbemlddclnars spreekt uit 'n communiqué waarin de hoofdafd. Soc. Zaken v. d. Stleh- ing van de Landbouw critiek oefent op de traagheid, waarmee het col lege van Rijksbemiddelaars te werk gaat. bij het beoordelen vnn inge diende onlvverp-collecticve arbeids overeenkomsten De bezworen, di© le Stichting beeft, zullen ter ken nis worden gebracht van dc minis ter van sociale zaken, de Stichting van dc Arbeid cn het college zelf. Als de Engelse Koning volgend jaar \iaar Australië en Nieuw-Zeeland gaat, zal Hem daar de King's Flight vergezellen, het R:A.F.-eskader van York-tocstellen, dat speciagl belast is met het vervoer van de konink lijke familie en haar gasten. Deze vier koks zullen deel uitmaken van de bemanning der vliegtuigen. Zij hebben een speciale training ont vangen op de koksschool van de R.A.F. in Halton (Bucks), Vlruly was d« held van dc Alkmaar- se dag op Schiphol, nadat hij een half uur lang een Skymaster vol genietende kaasdragers boven Noord-Holland had rondgevlogen. Toen mocht de KLM- chef van de kaasmannen een rondjo maken op hun vervoermiddel, de kaas- slede Vierhonderdduizend personen bezochten dc expositie „Bloemen ln Berg en Bos'* Do Inkomsten kwamen t 120.000boven de raming, de uit gaven bleven or I f>0 000 onder. Het werd dus een meevallertje voor dc ge meente Apeldoorn van 180.000. Do tentoonstelling „Nederlands nieuw® kerken" zal eerst ln 1010 tc Arnhem gehouden worden en niet In September van dit Jaar zo.iIr aanvankelijk was vastgesteld Op Vrijdag 3 September zal 's middags op het Bulten-IJ te Schclllngwoudc ccn vlootschouw wor den gehouden. Tc Schcvcnlngen be gonnen Zaterdagavond te Jubileum feesten. Een fakkeloptocht en een tap toe van het trompetterskorps van do huzaren van Borecl. die ook een walsje speelden en daarbij met danspassen ..marcheerden", vormden de attracucs. Vrijdagavond was het gehele Neder lands-Belgische grensplaatsje Baarle- Nassau ln opschudding door con over val van ambtenaren, politie cn kom- mlezcn. Nederlandse winkels, die Bel gische vrije artikelen, die hier gedistri bueerd zijn. verkochten, werden bezet. Op Initiatief van dc ANWB Is do rijkspolitie begonnen met systematisch® verkccrswaarnemlngcn. Op het kruis punt Haagse Schouw ln de weg Am sterdam—Den Haag werden per dag 400 tot «00 vcrkccrsfoutcn aangetekend. Kleine fouten, zoals geen richting aan geven. werden niet eens geteld. Het Amsterdams Conccrtgcbouw-orkcst on der leiding van Eduard van Bcinum, opende Zaterdagavond dc reeks con certen van het tweede International® muziekfestival te Edinburgh. Do vierde verjaardag van de bevrijding van Parijs werd Zondag In alle stilte gevierd. Dc aanhoudende, regen hield de overigens enthousiaste ParIJzcnaars binnen. Een fabrikant tc Hollywood heeft een ballpointpcn op dc markt ge bracht met geparfumeerde inkt. Hij deelt monsters uit aan filmsterren, op dat zij hun handtekeningen kunnen zetten op hun foto's met behoorlijk ge parfumeerde gevoelens. Een Neder lands schip, de „Prometheus" die 1500 Mohammedaanse pelgrims van Batavia naar- Mekka vervoert, wordt in do haven van Colombo vastgehouden in verband met de geheimzinnige ver dwijning van dc hoofdmachinist ccn dag na het vertrek uit Batavia ln vollo zee. ln het Richmond-park bij Lon den kwamen tweehonderd leden van do „Invaliden Dricwielersbond" bijeen. Er werden o a. een bchcndlghcldsprocf cn een handlcapracc gehouden. De eerste prijs won een paar dat sinds zijn Jeugd tengevolge van kinderverlamming inva lide Is in dezelfde tweepersoons drie wieler waarin het enige Jaren zijn huwelijksreis maakte Een man in Harrison (Arkansas) barricadeerde zijn huis toen de politie hem kwam halen om hem ln een krankzinnigengesticht tc plaatsen. Hij ontving dc agenten met geweerschoten. Dertig agenten slaagden er niet ln zleh van hem meester te maken. Tenslotte schoot de man zijn invalide zuster neer. stak het huis ln brand cn pleegde zelfmoord. Weerbericht Hal WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Woensdag avond: In het Noorden van het land: matige, langs de Wadden eilanden aanvankelijk nog krachtige wind tussen West cn Noord. Wisselende bewolking met enkele plaatse lijke buien. Vrij koel weer. In het Zialden van het land: meest zwakke wind hoofdzakelijk uit Weste lijke richtingen. Wisselende bewolking maar bijna overal droog weer, doch plaatselijk ochtendmist. Ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. 25 Aug.: Zon op 5.39, onder 19 44| maan op 21.34, onder 11.46.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1