Onderhandelaren leken welgemutst na gesprek met Stalin Kampbewaker gooide zijn vrouw voor de trein Amersfoort steekt zich feestgewaad m Neptunus heer en meester over Rotherham Maatschappij „Zandbergen" bouwt langzaam verder Officier eist 14 jaar Noteert U even Onderhoud op het Kremlin duurde vier en een half uur Bedell Smith zei: ,Geen commentaar' Slechts twee Engelse overwinningen Dinsdag 24 Augustus 1948 STADSNIEUWS Voor de Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank dien de hedenochtend de zaak tegen de 30-jarigo bewaker van het inter neringskamp te Amersfoort, H. v. Z-, die op 4 December van het vo rig jaar zijn echtgenote G. P. op straat met een houten hamer onige slagen op-het hoofd toebracht, tcn- gevolgo waarvan zij bewusteloos werd. waarna hij haar op de rails van de spoorbaan Amersfoort Banrn legde voor een naderende trein, die de nog levende vrouw doormidden sneed en aldus de doodslag voltrok. Uit het verhoor bleek, dat de man, die een onwettige verhouding had met zekere juffrouw N. de G., omstreeks tien uur in de avond was thuisgekomen cn met zijn vrouw in ornstige woordcn\$sso- ling geraakte over 's mans levens gedrag. Als gevolg van deze echte lijke ruzie gaf de vrouw te kennen j de man te willen verlaten v. Z. trachtte haar tot andere gedachten te brengen, hetgepn mislukte. Toen zij daarop hot huls verliet is hij haar met de fiets achterna gegaan, na eerst uit een kast een houten hamer te hebben gegrepen. Op de Oude Soestorwcg haalde hij haar in en vernieuwde zijn pogingen om de vrouw te bewegen bij hem en haar kinderen te blijven. Op nieuw volgde een weigering. Toen zij plotseling de Middelosche steeg insloeg sprong hij van de fiets en op de onbewaakte overweg van de spoorlijn AmersfoortBaarn kreeg de echtelijke ruzie haar hoogte punt. Met de hamer zwaaiend sloeg hij haar tot tweemaal toe met kracht op het hoofd, zodat zij bloedend en bewusteloos Ineen zeeg. Onder het gewicht van zijn schuld en vrees voor ontdekking van de misdaad sleepte hij het lichaam op de rails van de spoor baan opdat zij door een passeren de trein zou worden vermorzeld en haar uiteinde de Indruk van een dodelijk ongeval zou verwekken. Om die schijn nog te staven begaf hij zich, na zich thuis van bloed sporen gereinigd te hebben, naar zijn schoonouders en naar onige kennissen om te vragen of zij zijn vrouw niet hadden gezien, want dat hij zich bezorgd maakte over haar uitblijven. Iluldc voor de politic De Officier van Justitie begon zijn requisitoir met het uitspreken van gevoelens van deelneming je gens het slachtoffer en de achter gebleven kinderen en met hulde te brengen aan de Amersfoortse politie voor het snel en grondig onderzoek in deze misdaad, die hij als een daad van „ontstellende ge meenheid en afschrikwekkende gruwelijkheid" brandmerkte. Ko mend tot de persoon van verdach te schetste de Officier v. Z. als een licht nerveuze, scrupuleuze figuur, die aan geweldige driftbuien on derhevig Is. welke hem reeds eer der in zijn leven boze parten heb ben gespeeld; een agressief nfens, die door zijn drift een gevaarlijk misdadiger is geworden. De oor zaak van dit drama moet z.i. ge- Jubileumspeldjes aangekomen Amersfoorters die nog niet hun steentje hebben bijgedragen in het Fonds voor Kankerbestrijding, zo als men weet het nationaal hulde blijk van Nederland aan zijn Jubi lerende vorstin. kunnen vanaf heden weer het jubileumspeldje kopen. Zoals men weet was de voorraad hier ter stede eird verle den week geheel uitgeput doch het Plaatselijk Comité heeft thans weer op een aantal beslag weten te leg gen: C. A. Stoove, Utrechtsestraat 25; H. A. Vierdag, Utrechtsestraat 7; Boekhandel Veenendaal, Lange- straat 33; Postagentschap Anton Mauvestraat; Amersfoortse Kunst handel, Utrechtseweg 36 en Frank's Lunchroom. Kleden te duur verkocht Wegens prijsopdrijving van kle den werd een woonwagenbewoner bekeurd. De z.g. Belgische tapijten lijken zo op 't oog heel mooi, doch de kwaliteit is niet zo best. Burgerlijke Stand Geboren: Johan Andrles, z. v. J. A. de Heus en J. de Jong: Pieter Willem, z. v. B. van 't Veld en L. Pansier: Johanna Wilhelmina, d. v. G. A. Hagelen en W. J. Hoefsloot: Gerard Willem, z. v. J. W. Hesse- link en A. C. Geitenbeek; Andrles, z. v. H. Roskam en H. de Wit: Hen drik, z. v. W. A. J. v. d. Klundert en A. H. G. Andriessen; Jan, z. v. A. Hoogerboezem en A. T. Kraal. Overleden: Jan van der Linde, 78 jaar, weduwnaar v. L. Hof; Jansie van Daatselaar, 45 jgeh. met J. Jekel; Geertje Engel, 61 j., ongeh. Grand Theatre, Snouck.laan 4. tel. 4632. Van 20 t.m. 26 Aug. Mademoi selle amuseert zich (18 jr.) Zondag 14.00. 16 15, 18 45 en 21 u. Overige da gen 14.30, 18 45 en 21 uur. City Theater, Westsingel 7b. telef 6572. Van 20 t.m. 26 Aug. Alleen op de wereld. Zondag. 2. 4.15, 6.45 en 9 u. Overige dagen 2 30. 6.45 en 9 uur Rembrandt Theater, Langestr. 129 Van 20 t m. 26 Augustus: Het valse spoor. Zond. 2, 4 15, 6.45 en 9 uur. Vrijd. en Zat. 2.30. 645 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur. Museum Flchite. Westsingel, ten toonstelling „Kinderspeelgoed uit de oude doos". Dagelijks van 24 uur. DANCING VAN 'T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen, 2023 uur Zond.mid. 15—18 u. (Orkest „The Rhythm Specials"). DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. cn Woensd. dansen. „STICHSE HEUVEL": dagelijks dansen (The Red White and Blue gang). DOUDE LANTEERN: Tentoonstel- lingswerkcn van Chris Enthoven. OPENB. LEESZZAAL EN BIBL. da gelijks ruilen v. boeken 1417 u. Dl. Vrijd avond ook van 1021 Uur. Leesz. geopend dagelijas 10 12.30 u. cn 14—17 u. Di. en Vrijd. ook 19—22 uur. zocht worden in do ongunstige hu welijksomstandigheden, waarin verdachte door zijn vorhouding met bovengenoemde juffrouw ze ker voor het grootste deel de schuld draagt. De officier achtte de opzettelijke doodslag bewezen en requircerde tegen verdachte veertien jaar gevangenisstraf. Do verdediger, mr. Knoppers, be streed de opzettelijkheid van de doodslag en betoogde, dat de op zet van zijn cliënt was geweest zijn vrouw tot betere gedachten tc brengen, toen zij had te kennen gegeven hem te zullen verlaten. Het afgrijselijk slot van 't drama werd ingegeven door de vrees voor ontdekking van het gebeurde en om de zaak het aanzien1 te ge ven van een dodelijk ongeluk. Om deze redenen pleitte mr. K. cle- mentie, mede met het oog op do achtergebleven kinderen. Uitspraak 7 September a.s. „Soesteikwartier" won van schakers uit Leusden Maandagavond was de Schaak vereniging „De Toekomst" uit Leusden te gast bij „Het Soester- kwartler". Tussen twee tientallen werd een vriendschappelijke wed strijd gespeeld waarin onze stadge noten een overtuigende zege bo- hr.alden. De tweedo prijswinnaar van het Jeugd-schaaktournooi, dat „Het Socstcrkwaitier" enige tijd geleden organiseerde, T. Schuit was de eer ste dio een punt voor „Het Socster kwartier" veroverde. Hoewel H. W. Vreeman een stuk voor stond op zijn tegenstander C Veenendaal besloot men in sportlef onderling overleg de door tijdge brek afgebroken partij remise te verklaren. De strijd was interessant en er werden mooie partijen gespeeld. De einduitslag was als vollgt: Het Soestcrkwarticr De Toekomst S. SioswerdaT v Raay 01 L LuikeC v Buren 10 W KlieeR Zandbergen 10 V van WalstijnH v Raay 10 F SchuurmanG v Buren 10 C v NimwegenG Buddingh 10 H W Vreeman-C Veenendaal '/2-1/» P A LomanA Hey 1 G Gouverneur-W Veenendaal Y>m]A T Schuit—H J Voogd 1—0 Ouder grote belangstelling van Amcrsfoorts burgerij werd gister avond de feestverlichting bij hotel „De Witte" voor een paar uur aangestoken. De proef is uitnemend geslaagd. In de fcestweek wordt het daar beslist een van de mooiste plekjes in onze stad. Totaal 8—2 HET leek al een beetje feest in bnze stad Maandagavond. Een snoer van lichtjes slingerde zich van boom tot boom rond het kruis punt van de Snouckaertlaan en de Utrechtseweg. Het hotel, de ban ken en de enkele burgers die er wonen, hebben op eigen initiatief voor een stralende feestverlichting gezorgd cn er moest natuurlijk worden proefgebrand. Vrolijke jongens en meisjes, de armen in elkaar gehaakt, drentelden er in groten gclale op en neet en menig gezeten burgerman had zich een plaatsje veroverd tegen hot hek van de Nutsspaarbank. Vooral het hotel werd bewonderd. De rand van de stenen voormuur was met helder brandende lampjes afgezet en ook de daklijst en de ramen waren er mee omlijnd. En als de feestelijke menigte hier was uitge keken maakte men plaats voor an dere nieuwsgierigen cn liep naar de Utrechtsestraat. Ook daar is men flink gevorderd met de ver sieringen en de verlichting. Over de hele lengte van de straat han gen reuzengrote oranjekronen en fris-oranje vlaggen. Wapenschil den zijn aan beide zijden van de straat aan zilverkleurige hangers aangobracht, waartussen straks van muur tot muur ook guirlandes van groen en oranje gekleurde lampjes komen te hangen. Voor wie gewend is zijn ogen goed de kost tc geven is er nog veel meer te zien in binnenstad en buiten- Dc ere-voorzitter van Neptunus, burgemeester Molendijk, begroette gisteravond In het Sportfondsenbad de zwemploeg van Rotherham. (Archifoto) APV „De Eendracht" De Amersfoortse postduivenver eniging De Eendracht hield Zondag 22 Augustus een wedvlucht vanuit Quievrain, afstand 225 km. De dui ven werden gelokt om 8-50. Aan komst eerste prijswinnende duit 10-30-52. Laatste prijswinnende duif 10-41-37. De aangewezen 25 cent werd gewonnen door D. Zoe- gard met no. 2, tweede Van Zwol met no. 3. De aangewezen 10 cent werd gewonnen door de heer Voest met ito. 1, tweede E. Koudijs met no. 4. De Koningspoule werd ge wonnen door 1-2-3-4. Speciaal 10 cent werd gewonnen door 1-2-3-4- 5-6-7. De prijzen werden gewon nen door: Voest 1-23-26-27; D. Zoegard 2-37; Van Zwol 3; Koudijs 4-10-29; Meerbeek 5-25; J. H. Reij- ne 6-17-19-24-39; I. de Gans 7-20- 31: Wallet 8-13-42-43-44; Buijert 9; Metaal 11; Boom 12; A. v. Plate ringen 14-32 J. Jsing 15-16; Pot 18-33: Hoek 21-30-41; Elsinghorst 22-45; Veldhuizen 28: Budding 34; J. Duis 35-38; Dijkhuizen 36; Kuppen 40. Wedvlucht „Pro Patria" Uitslag van de Zaterdag J.l. ge houden wedvlucht van Arlon uit van „Pro Patria". Afstand 277 KM. Duiven in vrijheid 10.30. Aankomst le prijsw. duif: 1.32.22; idem laat ste 1.48.18. De aangewezen 10 ct. werd gewonnen door A. van Nus mét No. 2: idem 25 ct. door M. H. Ruitenberg met No. 5: Speciaal 10 ct. door 2 en 3. D van Schooneveld 1 11; A van Nus 2 3 6 7 12 13; H J Diekerhof 4; M H Ruitenberg 5; G Pasker 8 10 14; N Versteeg 9; L C Bouwer 15; W Chr. Ruitenberg 16. Uitslag van de wedvlucht voor jonge en oude duiven van Vught Uit van „Pro Patria". Duiven in vrijheid 1.30; aankomst le prijsw. duif 2 11 13; idem laatste 2.18.06. Aangewezen 10 ct. F Lappain met No. 6; idem 25 ct. door D. van Schooneveld met No. 11; Speciaal 10 ct. door 2, 7 9. C de Vries 1 24; G Pasker 2; J Hommerson 3 4 5 8 13 14 20 21 22; F Lappain 6 10 37; K van Midum 7 9; D v Schoonveld 11; H Ipcu- burg 12; A van Nus 15 18 33; R Lammens 16 26 27 38; H J Dieker hof 17 36; C Winterswijk 19 35; J Bergsma 23; A van Veen 25; G Landman 28 29; M H Ruitenberg 30 32; G van Ree 31 34. OOK „DE LUCHTPOST" VLOOG Uitslag wedvlucht De Luchtpost Quiévrain, afstand middenstad 227.5 km. Los 8 uur 50 min. Z.W. wind, gunstig weder. In concours 521 duiven. Bere kende afstand 226 km. Aankomst le duif 11 uur 27 m. 39 sec. laatste 11 uur 44 min 5 sec. Winnaar klok H. A. de Goede met no. 1. Koningspoule H. A. de Goe de met no. 1. Aang. 10 ct. no. 6, 9, 23 aang. 25 ct. no. 2. 11, 12. Speciaal 10 ct- no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. 11, 12. 13. 14. 15, 16. 17, 18. 19. De prijzen werden behaald door: H. A. de Goede 1, 49, 83, 123; F. Jansen 2, 46, 75; L. Snijders 3. 9. 66, 78; D. Alberts 4, 50, 94. A. P. Koiver 5, 55, 71, 72; Flip Kok 6; A. Bronkhoist 7, 118, 126; W. Bui tenkamp 8, 102; H. v. Ecden 10, 125; R Krijnen 11, 57; M. v. d. Linden 12, 13. 24, 122; N. W. v. d. Bergh. 14. 129; W. v. cl. Belt 15. 33; W. F. Collet en Zn. 16. 34. 84, 103; J. Steenbeek 17, 29. 105; J. R. Schuiten 18. 19, 42, 51, 52. 76, 100; A. R. Poort 20, 21; N H. Egink 22. 48; J. Lablans 23, 98; G. A. Tuit- hof 25; M. v. d. Kuilen 26, 31, 55; J. A. Huyskes 27; C. den Enting 28; Jac. Litjens 30, 86; Mej. G. W Hagenbeuk 32; A. Tiggelaven 35, 91; J. v. d. Heuvel 36. 89, 121, 134, 130; W. J. Gerritsen 37; J. de Bruyn 38, 43, 111; J. A. Froon 39, 62. 127; E. de Goede 40. 45. 58 61. 87; H. Morren 41. 80; E. v. d. Hoek 44, 97, 119, 120; A. Huyskes Jr. 47, 99; H. Verhoef Jr. 53, 79; L. A. La blans 54; A. Huyskes Sr. 59, 115; L. v. Doorink 60, 81; Mevr. v. d. Berg 63, 108; A. Jansen 64, 106; B. Elzenaar 65; J. Noorman 67, 90, 112; B. Ham 68, 69. 74, 1099, 116; G. C. Schimmel 70; G. Gouw 73; W. H. Dlrkse 77; J. R. G. Evers 82: W. Brandsen 85, 93, 113, 128; G. Termaten 88; P. C. Oosterberg 92; Ch. H. v. d. Linden 95; H. Verhoef Sr. 96, 114; A. v. d. Berg 101; J. v. Pluuren 104, 117; T. de Bruyn 107; J. Veenendaal 110; Gebr. v. d. Bogert 131. wijken. Daar zijn de hoge masten op de Hof, die er schijnbaar zo zinloos zijn neergepoot maar vol gende weck heus hun diensten wel zullen bewijzen. Daar zijn de elec- trische fittingen langs het Havik, die nog op lampen wachten. En keek U al eens goed in de étala ges van de Amersfoortse winke liers? Het is hier cn daar reeds een en al oranje wat er te zien Is. En dat alles is dan nog maar een heel klein deel van de voorberei dingen. Want Amersfoort steekt zich grotendeels binnenshuis ln feestgewaad cn treedt pas als er reveille wordt geblazen om de bur gerij woor de fcestweek wakker te maken, getooid met groen en oranje'voor het forum der feesten- do menigte. Mensen met een fijne neus hebben misschien op een verborgen plekje in de oude stad al een feestwagen gezien, kant en klaar voor de grote optocht. Maar dc meesten zullen moeten wachten tot de grote dagen daar zijn. Waarmee ze, dunkt ons, dan ook maar al te graag genoegen nemen. Indien de duur van een conferentie invloed mag uitoefenen op hét oordeel of de besprekingen succesvol zijn geweest of niet, dan geeft de laatste ontmoeting van de Westerse gezanten met I Stalin en Molotof alle reden tot optimisme. De bespreking, die om negen uur aanving, duurde tot bijna kwart voor twee in de I nacht, zodat de gezanten vier uur en drie kwartier in audiëntie I zijn geweest. Volgens ingewUden was dit niet alleen het langdurigste onderhoud ln deze serlo besprekingen, maar bovendien het langdurigste officiële gesprek ge weest, dat vertegenwoordigers van vreemde mogendheden ooit met Stalin hebben gevoerd. De grootste verrassing was wel, toen, tegen aller ver wachting ln, dit ond erhoud niet het laatste bleek te zijn. waar hij samen met de Fransman. Chataigneau en de Engelsman Ro berts aan een spoedrapport begon, dat naar de drie hoofdsteden is ge seind. De eerste reactie op het nachtolijk gesprek te Moskou komt van de di plomatieke correspondent van Reu ter. Deze heeft de indruk, dat de con ferentie, ondanks het feit, dat men nog niet tot definitieve resultaten kon komen succesvol is geweest. Er zouden echter moeilijkheden zijn ge rezen over de geldkwestie in Berlijn. Men zal zich herinneren, dat in Juni de Westelijke mogendheden zich be reid verklaarden de Sowjet-mark als enige munt in Berlijn te erkennen. Zo stellig rekende bijvoorbeeld de Britse onderhandelaar Frank Roberts erop. dat hij na dit gesprek naar Londen zou kunnen terugkeren, dat hij reeds op do ambassade een af- schoidsontvangst had georganiseerd voor zijn naaste medewerkers. Als gewoonlijk lieten de afge zanten zich niet uit over de re sultaten van hun gesprek met Stalin en Molotof. Bedell Smith, een meester in ontwijkende uit spraken. antwoordde bij het ver laten van het Kremlin, op een vraag van een der journalisten: „Inderdaad. Ik geloof wel dat we Iets zijn opgeschoten, dat doet men tenslotte altijd. Men hoopt altijd het beste on verwacht het slechtste." Voorts vertelde hij, dat, halverwege do besprekingen Stalin had gctractoerd op thee en koekjes, Op do vraag of deze bespreking de laatste is geweest, antwoordde Smith: „Mon weet het nooit, doch ik denk het niet." Op een derde vraag of de ambassa- dour commentaar kon geven op dc bespreking, kwamen slechts twee woorden over Smith's lippen: „Geen commentaar." Daarop dook hij in zijn auto en be- fcaf zich naar de Britse ambassade, Het Sportfondsenbad heeft in dc loop der jaren meerdere malen buitenlandse gasten geherbergd. Verscheidene nationali teiten sprongen reeds in het natte element cn waren dan evcn- zovele maleiv in een hevige, doch vreedzame strijd gewikkeld met leden van onze plaatselijke zwemverenigingen. Zo was het ook gisteravond in het Sportfondsenbad, waar Neptunus de strijd aanbond tegen de zwemploeg van Rotherham. Natuurlijk worden er vele harte lijke woorden over cn weer gewis seld. Neptunus was hierbij op unieke wijze vertegenwoordigd, n.l. door de ere-voorzitter, burgemoeslcr Molen dijk en zijn voorzitter, dc heer C. v. Zwol. De „Rotherhammers" lieten zich ook niet onbetuigd cn dc taak om hun dank uit tc spreken voor de ont vangst was weggelegd voor hun zwcmlolder, Mr. Norman Hill cn Mr. J. Brennan, leider van de poloploeg. Daarna werd een lijvig programma afgewerkt. Het was lang niet de sterkste ploeg, die Rotherham op de been kon brengen. In Engeland stuit ten de Neptuniancn destijds op veel sterkere tegenstand. Nu waren onze stadgenoten op vrijwel alle nummers superieur en behoefden zij soms niet eens hun sterkste krochten op te stel len om te kunnen zegevieren. Op de baannummers noteerden wij slechts twee Engelse overwinningen en wel op de 1Ó0 m. schoolslag jongens (waarbij Rotherham de eerste twee plaatsen bezette) en op dc 3 x 50 m. wisselslag estafette voor jongens. Alle andere nummers waren voor Neptunus. We zagen overwinningen van Rühl op dc 100 m. rugslag, van T. Kuiper op de 100 m. schoolslag, van J de Gans op de 100 rp vrije slag en van de diverse Neptunus-eslafet- te-teams. Ook de jongste vertegen woordigers van de Neptunus-ploeg weerden zich uitstekend en deden niet voor de groten onder. Bij de meisjes won A. Scheerder zowel de 50 m. rug- als vrije slag. Kortom, het werd een grote overwinning voor onze stadgenoten. De polowcdstrUdcn Tenslotte word een tweetal polo- wedstrijden gespeeld. Neptunus I sncelde tegen een herenzevental van Rotherham. Het werd een complete Amersfoortse aangelegenheid. Rühl en zijn mannen moesten er slechts voor oppassen do score niet al te hoog te maken. Regelmatig werd ge doelpunt, hetzij door Geutjes. Dek kers. Heilygers, Rühl of Woelders. De Engelsen kwamen er haast niet aan to pas. Dat zij toch nog drie doelpun ten konden maken, schrijven wij voor een deel toe aan een of ander, min of meer. vriendelijk gebaar van doelman Reems. De Neptunianen vonden het dan ook welletjes, toen het tiental vol was. Een dubbele score was echter eveneens zeer wel mogelijk geweest. Het zou wellicht verstandiger zijn geweest een minder sterk Neptunus- zevental te laten spelen. Een aardige strijd was die tussen dc dames van Neptunus en van UZS C. De thuisclub startte in een zeer hoog tempo en Ina de Gans scoorde reeds na één minuut op onhoudbare wijze. Kort daarop vergrootte zij de voorsprong tot 29, waarna mevr. Reems er zelfs 30 van maakte. On ze dames waren in die eerste helft inderdaad stukken sterker. Nog net voor het wisselen slaagden de Utrechtse dames erin om met een keurig boogballctje de achterstand in te lopen tot 31. In dc tweede helft was het Neptu- nus-overwlcht beduidend minder. Wel wist Ina de Gans nog 41 te maken, maar daarna kwamen de gas ten goed opzetten. Verscheidene ma len kwam het Neptunus-doel in ge vaar. doch de keepster L. Vonhof was uitstekend op dreef. Slechts één maal werd zij gepasseerd, zodat de einduitslag werd 42 voor Neptunu|. De uitslagen van de baannummers tenslotte luiden: 50 m. vrije slag meisjes: 1. A. Scheerder (N.) 34 sec.; 2. M. Sadele»" (R.) 36.9 sec.; 3. B. Powell (R.) 38.4 s. 50 m. vrije slag Jongens; 1. G. do Bruin (N.) 30.2 sec.; 2. N. Keizer (N.) 32 sec.; 3. T. Morton (R.) 33.9 sec. 100 m. rugslag heren: 1. J. Rühl (N.) 1 min. 21 sec.; 2. P. Heilygers (N.) 1 min. 25 sec.; 3. W. Klashorst iN.) 1 min. 25.5 sec. 100 m. schoolslag heren: 1. T. Kui per (N.) 1 min. 27.3 sec.; 2. A. Wal ker (R.) 1 min. 27.8 sec.; 3. B. Poort (N.) 1 min. 29.2 sec. 50 m. schoolslag meisjes: 1. C. Bergman (N.) 45.2 sec.; 2. T. do Wilde (N.) 45.8 sec; 3. B. Gosling (R.) 46 sec. 100 m. schoolslag jongens: ,1. L. Milner (R.) 1 min. 28 sec.; 2. P. Ab bott (R.) 1 min. 33.1 sec.; 3. G. de Bruin (N.) 1. min. 34 sec. 100 m. vrije slag heren: 1. J. de Gans (N.) 1 min. 6.2 sec.; 2. C. Geut jes (N.) 1 min. 6.3 sec.; 3. W. Dekkers (N.) 1 min. 8.2 sec. 50 m. rugslag meisjes: 1. A. Scheer der (N.) 41.3 sec.; 2,'M. Sadler (R.) 44.1 sec.; 3. C. Bergman (N.) 44.8 sec. 50 m. rugslag jongens: 1, N. Keizer (N.) 37,2 sec.; 2. K. Casey (R.) 40.6 sec.; 3. J. Clarke (R.) 45 sec. 3 x 50 50 m. wisselslag estafette heren: 1. Neptunus (Rühl, Dekkers en de Gans) 1 min. 43.9 sec.; 2. Nep tunus II (V. d. Klashorst, Geutjes en Reems) 1 min 48.9 sec. 3 x 50 m. wisselslag estafette meis jes: 1. Neptunus I (Bergman, de Wul- de en Scheerder) 2 min. 7 sec.; 2. Ro therham I (Sadler, Gosling en Po well) 2 min. 13.4 sec. 3 x 50 m. wisselslag estafette Jon gens: 1. Rotherham L tCassey, Milner en Morton) 1 min. 53.3 sec.: 2. Neptu nus I (Offrcins, Bredewold en de Bruin) 1 min. 54.6 sec. 5 x 50 m. estafette vrije slag he ren: 1. Neptunus (Rühl. Dekkers, Heilygers. de Gans en Geutjes) 2 min. 35,0 sec., 2. Rotherham (Walker, Brennan, Foster, Parnham cn Bat- nall) 2 min. 56.8 sec. 5 x 50 m. vrije slag estafette meis jes: 1. Neptunus (Bergman. Willcm- Sen, Scheerder, A. Scheerder en de Kort) 3 min. 23.7 sec.; 2. Rotherham (Poynter, Goodinson, Thorpe. Powell en Sadler) 3 min. 48 sec. 5 x 50 m. vrije slag estafette jon gens: 1 Neptunus (v. Maanen, Offer- eisn, Bredewold, de Bruin en Keizer) 2 min. 5.4 sec.; 2. Rotherham (Morton Taeker, Bell, Lonsdale en Watson; 3 min. 7 sec. „Oranje" jubileert Op 28 Augustus viert de Amers foortse Chr. Nat. Gymnastiekver eniging „Oranje" het twintig-Jarig bestaan. Op die datum houdt „Oran je", voorafgegaan door „Juliana"' een jubileum-mars door de stad. Ook tlldens de jubileum-feesten weert „Oranje" zich geducht en ten slotte is er feest voor de grote „Oranje"-familie op 15 September. Zwiterse auto de dupe Een autobestuurder, die met een vaart van 50 km. de Anna Paw- lonalaan uitkwam, verleende geen voorrang aan een van rechts ko mende Zwitserse wagen. Beide wagens lleperi wat schade op. Illegaal in onze stad De politie hield in een Amers- foorts huis een Duitser aan, die il legaal de grens over was gekomen. De bewoner van het pand ver schaftte hem nachtverblijf, zonder daarvan de politie in kennis te stellen. Proces§cn-verbaal zijn op gemaakt. mits deze onder contróle zou staan van*le vier bezettende mogendheden. Deze tegemoetkoming werd toen door de Sowjets geweigerd. Reuter heeft nu de indruk, dat de vier par tijen er nog niet in zijn geslaagd op dit punt een basis voor discussie te vinden. De Sowjets blijven Westerse medezeggenschap weigeren, het Wes ten daarentegen blijft deze opeisen, mede mot het oog op geschapen ver plichtingen tegenover de Borlijnse bevolking en uit een oogpunt van wereldprestige. Nederlanders getuigen in Amerikaanse verraadzaak Twee jonge Amerikaanse vrou wen hebben in de afgelopen oorlog en daarna bijzonder aan de ver achting van hun voltè bloot gestaan. Het zijn „Tokyo Rosf" en „Axis Sally". Beiden stonden zij in dienst van de vijand. De eerste maakte radiopropaganda in Japan, de tweede knapte het zelfde werk op, in dienst van Hitler en Mussolini en werkte onder meer in Hilver sum. Aan dit laatste feit danken de heren Tony Helweg, lid van hot orkest „The Ramblers" en E. F. van Wijngaard, radio-technicus de uit nodiging onverwijld naar de Ver enigde Staten tc komen om In Washington getuigenis af te leggen m de zaak "tegen Sally. Optimistisch jaarverslag over 1947 IN oen kourlg omslag cn rllk van foto's voorzien vor6chocrt dozcr dagen het jaarverslag van ..Zand bergen" grotendeels samengesteld door de directeur, de heer D. Q R. Mulock, die enige interessante din gen vertelt over het leven van dc Jongens en meisles In dc tehuizen: „Het tekort aan textiel, aardewerk cn sportmnterlaal voor onze ongeveer 400 kinderen zou op zichzelf al voldoende stof govcn voor Ietwat somber getinti beschouwingen Lichtpunten voor i*.ts waren echter een zending kleding van de American V/oman Voluntarv Ser vice uit New York; wollen gebreide goederen, ontvangen van do United Service to Holland en 100 paar schoenen van het Netherland Relief Fund te Montreal Onze klnderon hadden nog meer pret tige bolcvingcn Het Holland AVook Fonda to Protorla zond een prachtige kist met sinaasappels voor de babv's cn kleuters en the Canadian Allied Relief Fund cacao. The Brothorn Service Com mittee verrnsto ons met melkpoeder, terwijl het Comité Hollander de Socorras as Victimos de Guerra to Rio de Janeiro rijst stuurde. Ook in Amersfoort cn elders heeft men „Zandbergen" niet vergeten Een hoogtepunt ln 1947 was het be zoek van H.K.H. de Prinses der Neder landen met Haar Secretaresse Mejuf frouw Mr H. A. Sneller op 23 Juni aan de tehuizen van „Saluti Juvcntutls" te Hilversum cn aan die van „Zandber gen" tc Amersfoort. Het was geen of ficieel bezoek, maar con door dc bui tenwacht onopgemerkte door ons bui tengewoon gewaardeerde kennismaking met het dagclitks werk in onze tehui- IC?n 1047 ontviel ons het Bestuurslid, de heer C E G. Hogcndllk In 1047 zagen we tot onzo grote vreug de onze oud-voorzitter. Ds J D. van Calear, na een langdurig verblijf ln Amerika, weer terug in de kring van onze Bcstuurslodcn. Onze Voorzitter Mr L van Cranen- burgh, werd door H.K.H. de Prinses- Regentes benoemd tot Officier in dc Orde vnn Oranje Nneoau, Wegens toenemend© werkzaamheden te Amsterdam nam van ons afscheid Mevrouw C. Qucrldo-Nagtcnaal. Ze was vele Jaren onze zeer gewaardeerde psy chiatrische medewerkster. De leiding van het W.A. Ortthuis tehuis voor onze oudere moeililk op voedbare Jongens bleek voor de heer Niemeyer en zijn echtgenote te zwaar. HU werd opgevolgd door onze vroegere medewerker, de heer A. A. Bodcr.om. Als hoofd van „Dc Berg" het tehuis voor schoolgaando Jongens en meisles werd benoemd mejuffrouw L. van der Kolk Tot hoofd van het kinder tehuis „Saluti Juvcntutls" tehuis voor debiele schoolgaande Jongens en meisjes tc Hilversum werd bevor derd onze medewerkster Mejuffrouw M. Wcencr. Wegens het aanvaarden van een functie in Indonesië nam van ons afscheid onze odjunct-inspectrlco Me juffrouw W. F. G. van der Duim. Deze verdienstelijke kracht heeft zich in dc moeilijke bezettingsjaren zowel in onze tehuizen als ln do gezinsverpleging kra nig geweerd 175 "kindoren waren in gezinsverple ging ondergebracht De nadelen van de bezettingsperiode zijn Üians overwon nen en 'het voor-oorlogee peil Is weer bereikt Onze vrees, dat de toenemende ongunstige economische structuur het werk onzer gezinsverpleging negatief zou beïnvloeden, bleek tot oo heden on gegrond Tehuizen De bezotting der tehuizen neemt toe. Op 1 Januari 1948 waren op „Zandber gen" 388 kinderen ondergebracht. Het 18 ondoenlijk onzo 7 tehuizen elk afzonderlijk to behandelen Van groot belang achten wij geregelde samenwer king met dc Voedingsraad en regelma tig onderzoek op t.b c. door het Cen traal Bureau voor Keuringen op Me- disch-Hyglënlsch Gebied. Dc voedings- en gezondheidstoestand od de tehuizen werd uitstekend bevon den Schoolbezoek en vakopleidingen geven geen aanleiding tot opmerkingen. T a.v. ontspanning Hebben wij nog al tijd met een nijpend tekort aan sport materlaal Verder ls er vooral grote behoefte aan een paar schommelo. een paar toestellen met rekstok cn ringen en een klimrek voor kleuters De godsdienstige verzorging geeft geen aanleiding tot bijzondere bcschouwin- 8<Het maakt do indruk, dat ln Neder land hoewel wil per Jaar ongeveer 150 aanvragen tot opneming, niet kun nen behandelen, omdat we vol zitten het ruimteprobleem in de inrichtin gen minder klemmend is dan verleden Jaar. Voor de normale, verwaarloosde kinderen is er zelfs olaatsoverBChot. hetgeen echter niet het geVal ls voor de oudere en karakterologisch gecom pliceerde kinderen. Er ls een uitge sproken ruimte-tekort voor debielen cn psychopathon Onze tehuizen zijn ln dc bezettings tijd en dc na-oorlogse periode dusdanig overbelast geweest dat thans verschil lende interne reorganisaties de aan dacht vragen. Mogen ook onze tehuizen nog niet op het peil zijn. dat we zelf gaarne bereikt zouden zien. de proble men worden in elk geval onderkend en langzaam bouwen we verder aan de verbetering van het fundament om ten slotte tot een geheel oo haar taak be rekende organisatie te komen." FINANCIEEL OVERZICHT De penningmeester, de heer H. F. Blaisse, schrijft o m in zijn financieel overzicht. Na dc ln finantieel opzicht sombere jaren 1945 en 1946. welke een nadelig saldo van 12.904 22 en 44.451 41 lie ten. verheugt het dat het afgelopen boekjaar 1947 kon worden afgesloten met ccn nadelig saldo van slechts 450 63. De verpleegkosten over 1947 bloven met een bedrag van 291 000.— onge veer gelijk mei die over 1946. doch aan verpleoggelden 263.728.21) cn aan elf ten en contributies 30039.69) werd aanmerkelijk meer dan in 1946 ontvan gen 226.032.93 cn 17.280.12). De stilglng van het bedrag der giften met ruim 10.000— is enigszins goflnt- toerd, daar in dit bedrag bogrepen ls de opbrengst van dc Kinderpostzegels over de Jaren 1946 en 1947 Dc stllcing ls voornamelilk veroorzaakt door de gunstige resultaten van oen opnieuw met kracht ter hand genomen coloor- tage. waarvan dc kosten onder de al- «cmena onkosten zijn geboekt. „Nederlandse" omroeper van Radio Bremen voor 'het B.G. „Een van de meest onsmakelijke gevallen van collaboratie", zie daar de karakteristiek, die de advocaat-" fiscaal bij hot Amsterdamse Bijzon dere Gerechtshof gaf van de zaak tegen de 28-jarige Tonneman. Deze werd in 1942 door de Duitsers aan gesteld als vertaler bij de „Frem- densprachedienst". De man deed zo goed zijn best, dat hl.1 verant woordelijk redacteur werd van het blaadje „Van Honk" voor Neder landse arbeidsslaven in Duitsland. In November van hetzelfde jaar kreeg hij er do betrekking bij van omroeper van de beruchto zenders „Bremen en Friesland" en was uit dien hoofde aansprakelijk voor een der meest minderwaardige onder delen van de Duitse propaganda. Na korte tijd voor „Calais" te heb ben gewerkt en nieuwsberichten en politieke commentaren te hebben gelezen voor de korte golf-zender naar Nederlands-Indlë, besteedde hij de laa'.ste maanden van de oor log aan radiopropaganda voor de zender „Het Vrije Zuiden", die ge richt was tegen de bevolking van Brabant en Limburg. In dezelfde tijd werd hij op een splonnage- school te Bussum klaargestoomd voor opruiend werk achter de li nies. De aldaar verworven kennis heeft T. echter nimmer in de prak tijk kunnen brengen. De eis tegen T. luidde acht Jaar gevangenisstraf. Scheepstijdingen Aagtekcrk, Rotterdam-Australlë, pa6S 22/8 Pcrlm; Aalsdijk, 23/8 van New Orleans te Havanna: Abbedijk, Ant- wcrpen-Gulfhavens. pass. 21 8 Prawle- point: Arnedijk. 20/8 van Veracruz te Tampico: Bloemfontein, 22/8 van Lo renzo Marquez te Beirn; BüJdondijk. 20/8 van Boston te New York; Delft- dljk, Rotterdam-Vancouver. 22/8 te Ant werpen: Java <MU Nederland) 23/8 van Pensacola naar Kaapstad: Kalabahi, Rotterdam-Batavia, pass. 22/8 Bizerta; Lcopoldskerk, 22/8 van Mozambique n. Belra; Maaskerk, 23/8 van Port Bouet te Grand Bassam; Tawnll, 22/8 van Ba tavia naar Amsterdam; Abbckerk, Aue- tralië-RoUerdam, pass. 21/8 Gibraltar: Amstelkerk, 21/8 van Freetown naar Monrovia: Ball. 21/8 van New York te Alexandrlë; Boschfonteln, Amsterdnm- Bclra, 21/8 van Kaapstad; Garoet, 22/8 van Banjoewangl naar ProboJingo; Kcr- tosono, Java-Rotterdam, pass. '>2 '8 10 uur Flnisterre. wordt 25/8 9 uur aan Hoek van Holland verwacht: Madocra, 23 8 van Semarang te Soerabavri; Maplo, Batavia-Amsterdam, pass. 22/8 Kaap Roca; Macuba. Abadan-Slng^pore. 21/8 In Golf van Oman; Malvina, 21/3 van Hongkong te Mirt: Mirzn, 21/R van PladJoe naar Mirl; Modjokar'.o, Rotter dam-Java. 21/8 van Colombo; Muidtr- kerk. 22/8 van Novoredonr.o te Boma; Noordam, 21/8 12 uur van New York naar Rotterdam; Rempang, Amsterdam- Java, pass. 22/8 Finisterre; Ridderkerk, 21/8 van Rotterdam te Hambuig; Said].-., 21/8 van Singapore to .Mlvi; Sarangan. 22,8 van Bombay naar Cochin; Miiyv^- sant, 22/8 van Trinidad naar An.ster dam: Ta wall, 22/8 van Batavia; Ter- nate, 23/8 van Rotterdam te Batavia: Ijipondok, 22/8 van Soerabayt le Ba tavia; Veendam, Rotte.óain-New Yoik, pass 22/8 8 uur Sellly; Waterman, Ba- tavla-Rotterdam, 21/8 van Aden; Wil lem Ruys, Rotterdam-Batavia, pa6s. 22/8 18 uur Malta; Zeeman, Batavla-Rotter- dam, 22/8 9 uur Kaap Bon; Zuideruruis, 23/8 van Rotterdam te Batavia. Beurs van New York Aten. üuitim. ^n.k&c. iliin. <- N Y.Cen Kenn*. K sout.Pac Un.Ptc. Ali.Cn. Am.Can. Am.Cui A. smelt A.l en I Am tOi Anac.L öeth.i Boenn^ Jhrvsn Cltv b wonso i ÜOUk >b Uur N b*Mm K Oen.bi. Oen.Mot 20 8 23 8 114% 113% 14'/, 14 15'/* 14% 39 38 V* 17% 16»* 19 18% 61 59y, esy, 186 84% 82'i Kep.M. 42V, 42»cvevn. 1 20/8 23 8 Qoodyeai 44% 44 nuofonA' 17'.; .7% inl.Harv 29»/, 29% in.Nicke 31% 30»/t im.l.enl 13% 13 Kcnn.C 5'. 58% 58% 152% 153% 63% 62% 37% 36% 36 y, 35% 24% 24 60% s8% '9% 39%, 23% 23% 53% 5" 174% 17? - 43% 40 39% 64% 63% aeen H. sneu Un soconv stano bi M.OI..J. :tuoe& C Airci On (.oil un biu' CSKUl/l Ui« Mee Weftini OOlW 54% 54'/, 4% 4% 12% 12 29% 28% 38% 38% 38'/, 38% 40 39% ls% 18?', 26% 26% 79% 78% 26 24% 5E% 57% 27 26 3% 3% 54% 54 45 44% 78% 76% 28% 27% 46% 4V. mzet 630 000

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2