FEESTEN Neêrlands hoogste adel in Koninklijke stoet Café met Vergunning S.T.O.R.T.A. - AMERSFOORT UW BRANDPUNT EIGEN KRANT YKOOMcDHIJ'SMAYY De Algemeene Kunstzijde Unie N.V. Beatrix en Irene vergezellen prinses Wilhelmina Gerrit Schulte in halve eindstrijd J. HARDON ORGELCONCERT WIN EENSCHOOLTAS ganaarVAN MAANEN aan een paar kamers en een keuken? IN UW r Reisbureau „EBATO" HAGENOUW 1 IL1SJES KCÜSEN SCLC€LALTIKELE^ ,40 18 VAKKENNIS NIET VEREIST: 1. Keurige Meisjes voor de textielafdelingen 2. Jongelui ter opleiding tot textielarbeider op de BEDRIJFSSCHOOL (vanaf 18 jaar). 3. Diverse arbeiders voor buitenwerk en VAKLIEDEN metselaars, bankwerkers, pijpenmon- teurs en enige andere vaklieden. Brandpunten BRANDPUNTEN KUNNEN OOK TELE FONISCH OPGEGEVEN WORDEN. TEL. 6235 Over de vorstelijke stoet, die op 6 September de dag van de inhul diging van Koningin Juliana om elf uur 's morgens van het Paleis op de Dam in Amsterdam naar de Nieuwe Kerk ral gaan en over het ceremonieel der inhuldiging in het kerkgebouw kunnen wtf nog het volgende meedelen: Om half tien zullen de leden der Staten-Generaal. die wensen deel te nemen aan de gezamenlijke op gang van het Paleis naar de Nieuwe Kerk. de leden van de Raad van State, de vertegenwoordigers van Oost en West en de ministers zich in het Paleis verzamelen. In ge noemde volgorde verlaten zij het Paleis aan de Damzijde. de leden der Staten-Generaal om 9.55 uur. de overigen om 10.10 uur. In de kerk worden zii naar hun plaats geleid o.a door de griffiers en de commie zen-griffier der Staten-Generaal. Om 10.20 uur zullen ten palclze aan wezig zijn de vorstelijke personen, die de plechtigheid zullen bijwonen, met hun gevolg en de Nederlandse ere dienst. Zij zullen het Paleis aan de Damzijde binnengaan De vorstelijke gasten met hun gevolg zullen om 10.40 uur uit het Palels vertrekken en zich door de pergola naar de kerk begeven, voorafgegaan door de kamerheren jhr. mr W M de Brauw en mr. J. F. baron van Haersholte De leden van de bijzondere missles worden om 10 20 uur in de Nieuwe Kerk, Ingang N.Z. Voorburgwal, ont vangen. De moeder van onze nieuwe vor stin. H. K. H Wilhelmina. Prinses der Nederlanden, vergezeld van de prinsesjes Beatrix en Irene en H D. H Armgard. Prinses van Llppe- Biesterfeld. zal om 10.50 uur het Palels aan de Damzijde verlaten en zich per auto naar de Nieuwe Kerk. Ingang N.Z Voorburgv/al. begeven, In het gevolg zijn mevr L. Th. de Beaufort, geb baronesse van Har- denbroek en mej J. C. M. M. Gel- dens. Zodra de vorstelijke personen in de kerk plaats hebben genomen, wordt het orgel bespeeld. Koningin Juliana zal zich om 11 uur naar de kerk begeven. In de stoet van Hare Majesteit zullen zich bevinden De herauten van wapenen, ritmeester G. A. van Borssum Buisman en mr. Th graaf van Lynden van Sandenburg met hun trompetters, de koningen van wa penen. kolonel A C. de RuUtcr van Stevenlnck en reserve-kolonel jhr. P. J. Six, de ceremoniemeester van de Koningin, de kamerheren van H. M gaande drie aan drie: res-luitenant kolonel W. A. van den Wall Bake, mr K. P. van der Mandele, Jhr. mr. E W. Roëll. Jhr. A. D. Laman Trip. mr. J H. L. J baron Smeerts de Landas Wy- borgh. W. graaf van Limburg Stlrum, Jhr. F. J. E van Lennep. Jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oycn. mr. E. L. M. H. baron Speyart van Woerden. W. A A. J. baron Schlmmelpennlnck van der Oye, R L. J. H. M. graaf de Mar- chant et d'Ansembourgh cn jhr. H. J Repelacr van Drlel. Verder lopen mee de hoofden der departementen van de koninklijke hof houding. gaande drie aan drie: ir. S G van Geuns, W. F K. Bischoff van Heemskerck. W. Brantsma. Jhr. Ir. P. F. O R Slcklngh. jhr. mr. C Dedel en mr. J C. baron Baud. de groot-officier van de kroon, In een rij: Jhr. V E A. Borcel van Oldcnallcr. E H Juckema van Burmania baron Rengers van War- menhuizen, mr. W. C. baron Snou- chaert van Schauburg. HET RIJKSZWAARD Dan komt het Rijkszwaard, ontbloot gedragen door de luitenant-generaal, chef van de generale staf mr. H J Kruis, begeleid door twee subalterne officieren van de Koninklijke Land macht: de standaard van het Konink rijk. gedragen door luitenant-admiraal, bevelhebber der zcestrljdkrachten. C. E. L. Helfrlch, begeleid door twee subalterne officieren van de Konink lijke Marine: de vaandels van het regi ment Prlnses-Irene cn het koips mari niers, gedragen door respectievelijk de commandant van het regiment cn een hoofdofficier der marine; de vaandels van het regiment grenadiers cn het regiment Jagers, gedragen door de resp rcglments-commandanten. gevolgd door het vaandel van het Kon. Ncd. Ind. Leger, centrum in Nederland, gedra gen door een hoofdofficier van dat leger, de opperceremoniemccster van de Koningin, mr. G. C D. baron van Hardenbroek. Daarna volgt Hare Majesteit de Ko ningin vergezeld door Z. K. H. Bern- hard Px-ins der Nederlanden, de ad judanten van Hare Majesteit, dra gers van de koninklijke mantel,, de grootmeesteres van de Koningin, C. M. baronesse van Tuijll van Seroos- kerken, geb. jonkvrouwe Boreel. mevrouw L Verbrugge van 's Gia- vendeel geb. baronesse Prisse. jonk vrouwe C. E. B Roëll. de chef van het militaire huis van H. M.. schout bij nacht N. A. Rost van Tonningen. Op de Philipsfabricken te Eindhoven heeft men een toestel geconstru eerd, dat meer voor een reus geschikt lijkt dan voor een normaal mensenkind. Het is een ontvangtoestel van het type BX 760 A, dat voor demonstratie-doeleinden op tentoonstellingen vier maal de afmetingen bezit van het standaardmodel. Ieder onderdeel: luidspreker, conden satoren. lampen, kortom de hele constructie is door de heren W. Ullings en J. Goderie op vier maal de normale grootte gebouwd. Op een expo sitie te Brussel heeft het toestel bewezen voldoende geluid te leveren voor een menigte van 10.000 personen. Het toestel met zijn bouwers. de adjudanten van Prins Bernhard, de adjudanten in buitengewone dienst van de Koningin, de vlag- en opper-officieren. Alle autoiiteitcn z(jn in ambtscos- tuum, in gala. de officieren zijn in ceremonieel tenue. Bij de ingang van de kerk wordt Hare Majesteit ontvangen door de in middels samengestelde commissie van In- en uitgeleide uit de Staten-Gene raal. De volledige commissie volgt in de stoet de oppcrceremoniemeester cn gaat voor Hare Majesteit uit. Van de plechtige inhuldiging, die zich daarna in de kerk voltrekt, hebben wij de ceremonie reeds vermeld. DEELNEMERS DéFILé DODENCEL MOETEN ZICH TIJDIG OPGEVEN Wie wil deelnemen aan het défilé dat op 18 September langs Dodencel 301 in het ..Oranjehotel" te Scheve- ningen wordt gehouden, dient zich vóór 31 Augustus, uitsluitend schrif telijk, op te geven bij het secreta riaat van de Stichting Oranjehotel, Borneostraat 12 b. Den Haag. Het défilé begint om half elf 's morgens en alle deelnemers wordt verzocht, stipt op tijd aanwezig te zijn. Ook Willy Mullens maakte een jubileumfilm Ook Willy Mullens heeft de laat ste hand aan zijn feestfilm gelegd, waaraan hij twee maanden gewerkt heeft. Naar hij het ANP mededeel de. bevat deze rolprent officiële op namen van Hare Majesteit de Ko ningin uit de jaren 1895—1898 dus nog van voor de tijd dat Lumière mot zijn films uitkwam. De heer Mullens hoopt de film van Vrijdag 27 Augustus af in de bioscooptheaters te kunnen brengen. UITSLAGEN ENGELSE LEAGUE De uitslagen van de Maandag in Engeland gespeelde voetbalwedstrij den der football-league luiden: Eerste divisie: BlackpoolMan chester United 03 Tweede divisie: Blackburn Rovers Bradford 23; Cardiff CityLuton Town 33; Coventry CityTotten ham Hotspur 2—0; Sheffield Wed nesdayWest Ham United 30. Gerrit Schulte heeft zich in de halve eindstrijden voor het wereld kampioenschap achtervolging ge plaatst, tezamen met twee Italia nen, Coppi en Bevilacqua, de Zwit ser Koblet, de Luxemburger Gillen en de Deen K. Nielsen. Schulte behoefde in zijn rit tegen de Luxemburger Kemp niet alles te geve/i. Hij won in 6 min. 57.2 sec. De verdere resultate» luiden; Gillen (Luxemburg) sloeg Rio- land (Frankrijk) na drie onderbre kingen. Koblet (Zwitserland) haal de Bloomfield (Groot-Brittannië) na 5 ronden. Achtste finales achtervolging amateurs: le rit: Dupont (Frank rijk) won van Molina (Argentinië) tijd 5 min. 15 sec. 2e rit: Glorieux (België) sloeg Adamsson (Zweden) tijd 5 min. 19.1 sec. 3e rit; Patterson (Australië) sloeg Andersen (Denemarken) 5 min. 13 sec. 4e rit Benfenati (Italië) sloeg Gissel (Denemarken) 5 min. 19.9 sec. De ritten om de wereld-stayers- titel verliepen als volgt: 1. Lesueur (Frankrijk) 1 uur 24 min. 46 sec. 2. Bakker (Nederland) op 480 meter. 3. Michaux (België) op 6 ronden. 4. Pedersen (Dene marken) op 11 ronden. 5. Schaer (Zwitserland) op 14 ronden. 6. Svoboda (Oostenrijk) op 18 ron den. Lesueur en Bakker plaatsten zich dus voor ie eindstrijd. Fanny en Slijkhuis naar Ierland Fanny BlankersKoen, onze vier voudige Olympische kampioene, ver trekt morgen met Slijkhuis naar Du blin om deel te nemen aan de inter nationale athletiekwedstrijden, die daar Donderdag worden gehouden Verscheidene der beste Britse dames- athleten zullen er aan de start ver schijnen. doch van een herhaling der 80 m. hordenrace tegen Maureen Gardner zal wel niets komen, aange zien deze balletdanseres een dezer dagen in het huwelijk treedt en der halve verstek laat gaan. Nog vóór het komende weekend zullen mevr. BlankersKoen en Slijkhuis naar Nederland terugkeren. Soest Nieuwe klokken in toren van Soestdijk De nieuwe klokken de oude zijn destijds door de Duitsers geroofd voor de R.K. kerk op Nieuwerhoék te Soestdijk, zullen deze week arriveren. Het ligt in de bedoeling deze geluids- klokken op de juiste plaats aan te bren gen. zodat ze bij de ajs. Jubileumfees ten in gebruik kunnen worden geno men. De klokken hebben de benaming ge kregen van ..Maria", „Wilhelmina" en „Juliana". Inbrekers gearresteerd Door de directie van de Sintel Cokes Centrale bij Den Dolder werd kennis gegeven dat in de nacht van Vrijdag op Zaterdag j.l. was ingebroken. In verband met deze inbraak kon de Soes- ter politic, in samenwerking met die van Utrecht, aldaar twee personen ar resteren, die in dezelfde nacht uit het Rijks Opvoedings Gesticht te Amers foort waren ontvlucht. Een van hen had met een derde persoon reeds eer der in Soest geopereerd. In de nacht van 23 op 24 Juli hadden zij n.l. even eens ingebroken bij de Sintel Cokes Centrale cn in de soncumptietent van v. B. aan de Soestcrbcrgsestraat te Soestduinen. ORANJE JUBILEUM CANTATE Alle zangeressen en zangers, die aan de Oranje Jubileum cantate medewer ken, ook zij, die wegens vacantie of andere reden enkele repetities hebben moeten verzuimen, worden opgeroepen de laatste repetities nog mede te ma ken. Deze zullen worden gehouden op 24 en 27 Aug. in de grote zaal van het St. Josephgebouw. Er zal naar worden gestreefd, dat op deze repetities ook het orkest medewerkt. De volgende repetities voor de kin deren van alle scholen heeft plaats Donderdagmiddag. 26 Aug. te 3 uur. Gevonden voorwerpen Damesbadpak met rokje: rood lede ren portemonnaie inh. 10.—: 16 losse boordjes versch. kleuren: 3 bankbiljet ten van 10.—: rozenkrans: zwart zij den shawl: padvindersriem; blauw gar- bardine regenjas: Lips huissleutel: plun- jezak met kleren: poclie van 4-wiclig motorrytuig: bruine tas: schroeven draaier: speelgoedzaag: grijs kinderjas je; zilveren kindcrarmband; witte fox- terricr; gebedenboekje: bril in étui; ring met sleutels; schaar, damestas: lorgnet: 4 jonge ganzen: geruite ceintuur. In lichtingen politicbureau, Van Weede- straat. Cinetone filmt weer in Duivendrecht Carol van Derman ls een zeer ge duldig meisje. Niemand, die haar aan hdt werk ziet. zal dit nog wil len ontkennen. Wc zagen haar in de hernieuwde Cinetone-studio's in Duivendrecht. waar de eerste opna men voor de film „Niet tevergeefs" werden gemaakt. Dit werk bestond voor Carol, de ontdekking van de Franse film regisseur Edmondt Greville, in het oneindig staan in een hoekje van de kleine opnamehal. blijven staan precies op dezelfde plaats op de krütstreepjes, die voor je op de grond zjjn uitgezet en dan maar wachten tot ontelbare schijnwerper- bedieners, cameramensen, kappers en natuurlijk de regisseur vinden, dat de schaduw precies goed valt. en dat je mutsje aanvallig genoeg op je gouden haren prijkt. Als dat allemaal in orde lijkt dat zal wel een uurtje gekost hebben dan mag Carol naar voren stappen, haar wenkbrauwen neerslaan, ze weer opslaan, haar capuchon van het hoofd nemen, glimlachen en twee stappen voorwaarts doen. Als Carol dan het geluk heeft, dat de pasjes goed zijn geweest en het af nemen van de capuchon niet te abrupt, dan is het uur werken goed besteed geweest. Dan zegt haar ont dekker Greville dat het een uitste kend „shot" is geweest en meteen daarop komt» een Nederlands meis je voor dc camera te staan, dat voor dc Hollandse versie hetzelfde gaat doen. Zoals Carol een uur lang het centrum van de concentratie Is ge weest. zo is ze weer vergeten ook, want nu eist een ander haar plaats op en verdwijnt de ontdekking naar een stoffige stoel. We hebben twee Nederlandse meisjes onder de lampen zien verschijnen. Een hunner kennen we van talloze toneelstukken, maar dit zegt ze is oneindig veel moei lijker. De ander is lang en slank en lijkt veel op Carol. Tussen deze twee Hollandse meisjes zal het gaan. De proefopnamen zullen uitwijzen wie twee maanden lang in Duivendrecht aan de onbarmhartige schijnwerpers ten prooi zal vallen. Van negen uur 's ochtends tot vüf uur 's middags hebben Greville, Guus Oswalt. Douglas Robertson en de Nederlandse assistenten Paul Kijzer, Piet Meerburg en vele ande ren hun levend materiaal gekneed en de eerste resultaten critisch be keken. Zo zal het nu elke dag gaan in Duivendrecht, maar het snelver keer, dat op de rijksstraatweg aan dc zwoegenden voorbij suist, zal het niet merken. FAMILIEBERICHTEN VERLOOFD: TINEKE VERMEULEN Verpleegster M.G.D. en Ir. J. DONKER DUYVIS Res. le Lt Padang. Mil. Hospitaal 3e Genie Veld Cie. 28 Augustus 1948 ADVERTENTIES HEEFT DE PRAKTIJK HERVAT St. JORISKERK Donderdag 26 Augustus '48 om 8 uur KOOR KLAAS BAKKER SOESTERWEG 214 TE KOOP GEVRAAGD onverschillig waar. Brieven onder No. 8608 bur. van dit blad. GELD verkrijgbaar zonder borg voor alle doeleinden, door ons spaarcredietsysteem. Vraagt inlichtingen. „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31. Leeuwarden Het secretariaat is met ingang van 24 Augustus gevestigd in de bestuurs- tent op het tentoonstellingsterrein aan de Leusderweg. Het telefoonnummer blijft 5060 WIE KAN ONS HELPEN Br. aan K. v. d. Beek. Lo- rentzstr. 71 A'foort Tel. 4669 Snouckaertlaan na. 7 ter gelegenheid van hel REGERINGSJUBILEUM VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA en de TROONSBESTIJGING VAN H. M. KONINGIN JULIANA PER AUTOCAR NAAR: Amsterdam - Den Haag - Rotterdam AMSTERDAM: Dagelijks van 30/8 t/m 7/9. behalve Sept., avondritten naar versiering en verlichting. Op 31 Aug., 4 en 6 Sept. tevens middagritten Op 3 Sept. tevens dagtocht ter bijwoning van de indrukwekkende VLOOTSCHOUW op het BUITEN IJ. Prijs avondritten 4.50 Prijs middagritten: 5 Prijs dagtocht: 5.50 Verhoogd met voor avond- en middagrit 1.voor rond vaart havens en 1.10 voor rondvaart grachten. Vóór 3 Sept. bovendien met 3.voor boottocht Vlootschouw. 's GRAVENHAGE: Dagelijks van 30 8 t/m 6/9 en van 18 t/m 22 Sept. (behalve Zondagen) avondritten naar schitterende illuminatie. Tevens in beide perioden middag ritten gecombineerd met de Tentoonstelling „DE NEDER LANDSE VROUW 1898—1948" op Houtrust. Prijs avondrit: 6.— Prijs middagritten: 5.50 (Verhoogd met 1 1.— entrée) Van Donderdag 26 Aiv» t 'm Zaterdag 30 Sept. (met uit zondering van 30/8 t/m 6 9 en van 18 t/m 22 September). Iedere Dinsdag-, Woensdag-. Donderdag- en Zaterdag middag rit naar de Tentoonstelling DE NEDERLANDSE VROUW 18981948" in dc Houtrusthallen te Den Haag. met rondrit over Scheveningen en Leiden. Prijs 5.50 Entrée extra f 1- ROTTERDAM: Van 31/8 t/m 6/9 dagelijks avondritten naar de feeërieke Maasverlichting en versiering der stad. Op 31/8 en 4/9 bovendien middagritten. Prijs avondritten: 6. Prijs middagritten: 6.50 Rondvaart Havens extra 0 75 Uitvoerige inlichtingen over deze reizen vindt U in onze betreffende circulaire, welke te onzen kantore gratis verkrijgbaar is. Utrechtsestr. 30 - Amersfoort - Tel. 6621 DISTRIBUTIEKRING AMERSFOORT Formulieren voor het aanvragen van brandstoffen voor kamerbewoners kunnen worden afgehaald van 25 Augus tus t/m 4 September 1948. BEPERKING VAN HET GOEDERENVERVOER OP 31 AUGUSTUS EU 6 SEPTEMBER 1948. In verband met de Nationale Feestdagen op 31 Augustus en 6 September a s. zal op die dagen alléén expresstukgoed ten varvoer worden aangenomen. De aflevoring van expres- en snelstukgoederen geschiedt als des Zondags. Het laden en lossen van wagenladingen vindt niet plaats. Voor de leveringstermijnen tellen die dagen niet mede. Nadere Inlichtingen aan da stations. De Directie. ■een tas, of een complete garde- -robe voor uw jongen of meisje, VcD heeft het voor UI... rfó, VOCR DE GERUITE SCHOOL- VCDR DE JONGENS .JONGENSPLUSFOUR van 8 tot 16 jaar Q 20 i Maat 8 jaar JONGENSPLUSFOUR j Wollen tweed 50" Maat 8 jaar JONGENSBROEKEN Maten 5 tot 1 2 jaar 4 80 Katoen. Maat 5 jaar JONGENSBLOUSES 7 tot 10 jaai Leeftijd 7 jaai TRAININGSPAKKEN Pracht kwaliteit. Maten O QQ v. 5-12 jaar. Leeftijd 5 j. WINDJACKS. Prima Maten 7 tot 12 jaar A 7c Leeftijd 7 jaar ve Malen 7 tot 10 jaar E 75 ar Ve JURK. Mant 65 W KA Leeftijd 7 jaar (met kleine stijging per maat) KINDERMANTEL Flausch. Met Bij- 24 75 passende baret, Leeft. 7 jaar (met kl. stijging per maat) GERUITE WOLLEN JONGENSSPORT KOUSEN vanaf 1#82 WOLLEN MEISJES-0 SPORTKOUSEN3/, 4. KATOENEN MEISJES SPORTKOUSEN 4 os Vanaf REGENJASSEN Maten 10 tot 16 jaar f O 50 Leeftijd 10 jaar AOe S C H'O OLVULPEN- HOUDERS voor 2.90 VULPOTLODEN |45 SCHOOLSCHRIFTEN Zonder bon ct. DICTAATCAHIERS 29 DICTAATCAHIERS ®c met spiraal SCHRIFTETIKETTEN qe per 100 stuks KLADBLOCS 23 KAFTPAPIER 5 vel voor SCHRIJFBLOCS (100 vel) slecht» SCHOOLETUI'S 95 Gevuld. Vanaf PASSERS vanal SCHOOLP AKKET (Diverse schoolartikelen 1 55 verpakt) SCHOOLTASSEN 0 95 Leder. Voor O. Vol Rundleder J0(65 DUBB. SCHOOL-fn 1K TASSEN leatoendoek lUe Dito met Leder f0.60 GROTE ROYALE SCHOOLTAS O# 40 met voorzakken Vol rundleder „VENDEX" SCHOOLAGENDA'S VOOR QC H.B.S., M.U.LO. EN GYMNASIUM ct AMERSFOORT te Ede heeft plaats voor mannelijk en vrouwelijk personeel van 15 t/m 35 jaar voor de volgende werkzaamheden: fabrieksarbeid. Serieuze werksters en werkers, die prijs stellen op een prettige werkkring met goede arbeids- en sociale voorwaarden, kunnen alle inlichtingen dienaan gaande vernemen: 1. Iedere WOENSDAGAVOND van 18.45 19.45 uur in Cafe „PETER" te ERMELO. 2. Iedere WOENSDAGAVOND van 20.15— 21.15 uur in Hotel-Cafe-Restaurant „De Poort van Kleef", Langestraat te AMERS FOORT. Eventuele buskosten naar en van bovengenoemde plaatsen voor sollicitanten uit de omgeving worden vergoed. Verder bestaat er iedere dag (behalve Zaterdags) gelegenheid tot aanmelding van 8.30—10.30 uur aan de Personeelafdeling der fabriek. VERVOER NAAR EN VAN DE FABRIEK VINDT PLAATS PER A.K.U.-BUS TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd huls met grond buitenkant der stad. Utrecht, Amersfoort of Zeist. Brieven onder no. 8624 bureau v. d. blad. TE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeb. leerboe ken voor le klas R.K.G. Balm, O. Soesterweg 223. 8611 Beste Vinkevecnse harde turf concurrerende prijzen Te bestellen bij A. v. d. Brink, Grote Spui 15. 8584 Huiskamerameublement en 2 stel ovcrgordilnen, schrijf bureau en z g. a. n. guitaar Stoutenburgerlaan A85 Hoe velaken 8615 TE HUUR GEVRAAGD Kantoormeisje vraagt per 1 Sept. een of twee ongc- meub. kamers zonder pen sion liefst met kookgelegen heid. Br. onder no. 8623 bureau v. d. blad. PERSONEEL GEVRAAGD Flinke hulp in de huis houding gevraagd voor één dag per week. Mevr. Scharp- huis, Pieter Bothlaan 18. 8610 Gevr.: 2 flinke jongens wielbewaarplaats. Aanmel- voor stationskruierij en rij den Kruierij. 8596 Mevr. Kramer, Langestr. 121, vraagt tegen 1 Septem ber een nette werkster of dienstbode voor halve da gen. tegen hoog loon. 8598 DIVERSEN Verloren Dinsdag 17 Au gustus gouden ketting Ge dachtenis van zoon in Indië Tegen beloning terug te be zorgen Oude Soesterweg 8 14 Voor étalageverlichtingen. industrie-, meubel- en recla meopnamen naar Archifoto, Rubensstraat 79, Tel. 3070, Amersfoort. Foto's op elk gebied. 8613 Nette jongeman N H., zoekt net meisje, leeftijd 24 tot 26 jaar Brieven onder No. 8609 bur. van dit blad. Kippenhouders. Ochtend- voer voor een goede eierlcg onmisbaar. Ons eierlegmeel bevat alle benodigde grond stoffen. Avicultura's spe ciaalzaken voor huisdier- en tuinbenodigdheden. Lange straat 91 Tel. 4509. Soester weg 23. 8622

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4