DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Gunstige wending in de toestand? Geloof, omgezet in daden, enige juiste wapen tegen-communisme Drie Stadionspelen zullen in de Feestweek worden opgevoerd Vliegongeluk bij Valkenburg kost twee mensenlevens Ibestek Stalin zou rechten der Westelijke mogendheden hebben erkend Sovjetconsulaten in V.S. gesloten Herremans volgt Van Zeeland op TOOIT ZICH Hromadka (PraagWesten kan de huidige vraagstukken niet aan Ie korf Woensdag 25 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1106 Opgericht door de Stichting „Hev Parool- Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Te Moskou gelooft men, dat het onderhoud tussen Stalin en de drie Westelijke afgevaardigden „het beeld van de onderhandelingen der grote mogendheden over Duitsland totaal veranderd heeft." Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beves tigd, dat de besprekingen zullen worden voortgezet. Er is echter nog geen nieuwe datum voor een be spreking vastgesteld. Zowel de Amerikaanse pers als de autoriteiten blijken veel opti mistischer dan te voren,, tengevol ge van „zekere nieuwe denkbeel den" bij de onderhandelingen. Deze nieuwe denkbeelden zouden hierin bestaan, dat de Sowjet-Unie de rechten van de Westelijke mo gendheden Berlijn mede te bestu ren op ondubbelzinnige wijze zou erkennen. De Westelijke geallieer den zouden hun recht om de stra ten en wegen naar Berlijn te ge bruiken erkend zien. Eveneens zou zijn komen vast te staan, dat de Westelijke mogendheden het recht hebben mede-toezicht te oefenen Vredesgesprek tussen Arabieren en Israël? De minister van buitenlandse za ken van Israël, Mosje Sjertok, zou hebben meegedeeld, dat er voorlopige vredesonderhandelingen plaats hebben tussen de Arabieren en Israël, In een niet nader te noe men hoofdstad. Er zou hier sprake zjjn van een voorlopige gedachten- wisseling". Dit bericht is omgeroepen door radio New York. Joodse, Syrische en Libanese functionarissen hebben te New York gezegd dat zjj niets hadden mede te delen over besprekingen, die on langs tussen leiders van Israël en van de Arabieren over een Pales tijnse vredesregeling zouden zijn gehouden. Volgens Abdoel Rahman Azzam Pasja, algemeen secretaris der Ara bische Liga, mist het bericht elke grond. „Het is niet In het belang van de Arabische zaak, besprekin gen achter de schermen te be ginnen", aldus deze functionaris. Ook de Syrische minister van bui tenlandse zaken heeft de juistheid van het bericht ontkend. Vrouwen vragen vlees Maandagmiddag trok een optocht van Amsterdamse huisvrouwen door de straten van de hoofdstad met borden en spandoeken, waarin zij hun ontevredenheid over de gang der vleesdistributie tot uit drukking brachten. De groep op de Dam. Een deputatie van de Nederland se Vrouwenbeweging is gisteren naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ge weest met het verzoek om verrui ming van de vleesdistributie. Daar het niet gelukte de minister te spreken te krijgen is een brief overhandigd waarin aangedrongen wordt op beschikbaarstelling van vlees. Najaarsbeurs wordt op 7 September geopend Met het doel het gerucht dat de opening der komende Najaarsbeurs enige dagen zal worden uitgesteld tegen te spreken, wijst men er ons van officiële zijdp op, dat deze opening zal plaats hebben op Dinsdag 7 September. Op de komende Jaarbeurs zal een nieuwe richtingaanwijzer voor auto's in het oog vallen. Deze speciale SanwUzer is geheel binnen in de auto gemonteerd. De constructie is zodanig, dat de ver lichte cylindrlsche pijl ln horizontale richting kan worden in- en uitgescho ven. De slijtage wordt hierdoor tot ccn minimum gereduceerd, terwijl de wer king schokvrij kan geschieden en defecten aan het lampje, dat in de richtingpijl is aangebracht, kunnen worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Uitvoer pootaardappelen naar België vrij Het Belgische ministerie van landbouw heeft meegedeeld, dat in overleg met de' Nederlandse auto riteiten de contingentering op de invoer van Nederlandse pootaard-x appelen is afgeschaft, zodat alle be langhebbenden een invoervergun- mnf kunnen krijgen. op elke valuta, die tot valuta van Berlijn wordt gekozen. Te Moskou gelooft men dat Stalin door zijn laatste bijeenkomst met de Westelijke afgevaardigden de internationale toestand een gun stige wending heeft gegeven. Naar verluidt zijn de afgevaardigden „buitengewoon tevreden" met de aard van een mededeling, die Sta lin hun gedaan heeft. De Sowjet-regering heeft beslo ten alle Sowjet-consulaten in de Verenigde Staten te sluiten. In dc betreffende verklaring verlangde men ook de sluiting van het Ame rikaanse consulaat ln Wladiwostok. Rusland antwoordt V.S. inzake Kasyenkina De Sow jet regering heeft op de verklaring van de Verenigde Sta ten van 19 Augustus, betreffende de gevallen Kasyenkina en Sama- rin, geantwoord, dat de Ameri kaanse beweringen „ongegrond wa ren en niet overeenstemden met de feiten". Verder hebben de Sovjets verklaard dat hun acties en ver klaringen in deze beide gevallen, volkomen overeenkomen met de wettelijke bepalingen, die de Sov jet-Unie heeft voor de verdediging van zijn onderdanen tegen misda dige aanslagen op hun vrijheid en burgerlijke rechten. Com. van Goede Diensten weer compleet De heer Paul van Zeeland is op zijn verzoek door de Belgische re gering eervol ontslagen van zijn functip als vertegenwoordiger van deze regering in de commissie van goede diensten voor Indonesië. De heer R. Herremans, gevolmachtigd minister en buitengewoon gezant, die de heer Van Zeeland reeds enige tijd heeft 'vervangen, is als zijn opvolger aangewezen. Na een verblijf in België voor besprekin gen met de regering over zekere punten van procedure, zal de heer Herremans op 25 Augustus weer per vliegtuig naar Batavia ver trekken. Garnizoen defileert op Koninginnedag ïer gelegenheid van de viering van ds verjaardag van H.M. de Ko ningin .tal door de troepen van de Koninklijke Landmacht op Dinsdag 31 Aug. a.i2. een défilé worden ge houden op dv Koningin" Wilhelmi- nalaan te Amersfoort. Het Trom petterkorps der Cavalerie zal me dewerking verlei.en. Belangstellenden zullen het dé filé kunnen gadeslaan op de gehele Koningin WilhelminaVtan, behalve in heet gereserveerde gedeelte, dat door bordjes is aangegeven. 1 O-1 1 JJf ET was gisteren bijna echt in Amsterdam. Dat bijna echt slaat dan op de illuminatie. Als wc zouden afgaan op het publiek, dat op de been was om deze generale repetitie te aanschouwen, dan zou den wc moeten zeggen, dat het niet echter kon. Afgezien van de haven, waar tij dens de eigenlijke feestweek ook de grote schepen zullen worden geïllumineerd, viel er dan ook veel te genieten. Van Lcidsestraat tot Amstel waren de Herengracht, dc Keizersgracht en Prinsengracht aan weerszijden omzoomd met guirlan des van duizenden electrische lampjes. De oude kerken waren overgoten met floodlight of staken met hu# duizenden lampjes kantig af tegen de fluweelzwartc avondlijke hemel. De karakteristieke contouren der oude gebouwen, zoals de Haarlem merpoort, de Muiderpoort en tal van grachtenhuizen droegen bij tot het lichtfeest cn publieke werken van Amsterdam mag tevreden zijn met het resultaat. J-JOEVEEL lampjes zijn er gc- 11 bruikt voor de illuminatie? Geen mens die het precies weet. Alleen al voor de genoemde grachten waren 35.000 gloeilampen nodig. Als we er nu bij vertellen, dat er voor de Westertoren 3500 gebruikt zijn, dan zal men graag willen geloven, dat niemand op honderdduizend nauwkeurig kan schatten hoeveel lichtjes er gedu rende de feestweek zal aanflitsen. De Reguliersgracht lag daar te pralen met zijm zeven bruggen, de Fireflyontplofte in de lucht na tegen broeikas te zijn gevlogen Magere Brug scheen zich mooier dan ooit over de Amstelstroom te strekken. Buiten de grachtengordel gloeiden weer andere illuminaties op. Tal van etalages waren verlicht cn heel wat lichtreclames die men sedert de Meidagen van 1940 niet meer in bedrijf had gezien waren weer present. Het was een feest der overvloe digheid. Amsterdam was als ccn joffer, die zich popelend naar het grote feest bij voorbaat in haar feestkleed steekt, om zichzelf te be wonderen cn om bewonderd te worden. Inderdaad, want de tal rijke congressisten die zich ter ge legenheid van de bijeenkomst van de Wereldraad der Kerken in de hoofdstad bevinden maakten op uitnodiging van het gemeentebe stuur een rondvaart door de grach ten om de stad te bewonderen Gistermiddag tegen half drie is ccn vliegtuig van het type Firefly boven dc kom van het dorpje Val kenburg bij Den Haag uit elkaar gesprongen. De beide inzittenden zijn bij dit ongeluk om het leven gekomen. Het vliegtuig was volgens ver klaringen van ooggetuigen met zeer grote snelheid in duikvluht naar beneden gekomen. Met de lin kervleugel raakte het toestel een broeikas. Deze werd volkomen ver nield, doch dc piloot slaagde et toch nog in, het toestel enkele meters op te trekken. Toen gebeurde het. Met een oorverdovende klap, die vele ruiten in de omgeving deed springen, explodeerde het vliegtuig boven de boerderij van de heer P. van Ooms. De brokstukken liggen in een straal van meer dan 300 meter verspreid. Door deze rondvlie gende brokken werden vier mensen gewond. Het elfjarig jongetje Bertje Schaap had een gebroken been, de arbeider H. Blansjaar, die in do buurt werkte, kreeg een ernstige beenwonde cn mej. Van Ooms een wond aan het hoofd. Een andere arbeider, A. ,van Velzen, liep een hersenschudding op. Diverse huizen werden door de explosie beschadigd. Na het ongeluk was reeds spoe dig personeel van het vliegveld Valkenburg, dat slechts enkele Vrijheidsvlam uit Engeland naar Eindhoven Veldmaarschalk Montgomery zal op 13 September te Portsmouth, Hampshire, een vrijhcidsfakkel ontsteken, die van Engeland per boot naar Normandie cn van daar door estafettelopers naar Eindho ven zal worden gebracht ter her denking van de komst der Britse troepen in Nederland. In het staatsblad van Dinsdag 24 Aug. is opgenomen een Koninklijk besluit van 11 Aug., houdende in stelling van het mobilisatie-oor- logskruis. Oud-katholieke studenten te Doorn bijeen In aansluiting aan het internatio nale congres voor oud-katholieke studenten, dat in Haarlem werd ge houden, zijn tot 28 Augustus de oud- katholieke jongeren uit Z .vitserland, Duitsland. Tsjcchoslownkije,'' Neder land en de jongeren van de Church of England en de Scottish Episcopal Church in het Maartenshuis te Doorn bijeen, om practische kerkelijke vra gen te bespreken. Men hoopt dat de ze Liga-week zal leiden tot herstel en uitbreiding van het internationale contact der oud-Katholieke jeugd. Er werd o.m. een pontificale hoog mis in de Kathedrale kerk te Utrecht opgedragen door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. prof. dr. A. Rinkel, met prof. Maan als assistent, reve rend E. Kemp als diaken en Pfarrer O. Gschwind als subdiaken. Prof. Maan sprak over de wereld raad der kerken en zeide ondc-r meer. dat een internationale gemeenschap een tegenwicht zal zijn voor een oor log. John Foster Dulles tot Congres der Kerken: Twee toespraken hebben gisteren op het congres der kerken te Am sterdam de meeste aandacht getrokken. Het waren die van John Foster Dulles en van prof. Hromadka. De cersie. die in het politieke leven van de V.S. een belangrijke rol speelt hij is een der prominenten van de republikeinse partij cn wordt genoemd ais toekomstig opvolger van Marshall zei o.m. dat een universele wettelijke vredesorganisatie niet tot stand kan worden gebracht doordat eoinmunislisehe partijen de rege ringen van zestien landen controleren en zodoende bijna een vierde deel van de wereldbevolking beheersen. Prof. Ilromadka's woorden stonden daar diametraal tegenover. Deze hoogleraar uit Praag zei o.m. dat dc wereld niet kan worden georganiseerd op een anti-communistische, anti- Sovjetrussische basis. Geweld te gebruiken om het com munisme te vernietigen was niet de juiste weg. aldus formuleerde D u 1- 1 e s zijn standpunt: het zou dom en verkeerd zijn om door geweld dc mensen te overtuigen dat men geen geweld mag gebruiken. Er is echter één weg, om tot een oplossing te komen: Zij, die geloven, moeten zich nog meer inspannen om hun ge- Jubileumspel, sportfantasie en kroningsspel op 31 Augustus, 4 en 6 September Carel Briels, de artistieke leider van de ü-ie jubileumspelcn. die in de komende feestweek in het Olympisch Stadion te Amsterdam zullen worden opgevoerd, heeft in een persconferentie nog eens uiteengezet, wat er op 31 Augustus, 4 September en 6 September zoal te zien zal zijn. Op 31 Augustus is er het jubileumspel, waarvan de opdracht voor de samenstelling luidt: Het gouden regeringsjubileum en het afscheid van H.M. Koningin Wilhclmina uit te drukken in een manifestatie, die zowel de toeschouwers als de luisteraars van de radioreportage in staat zal stellen het kloppen van het vaderlandse hart te zien en te horen. De grasmat in het Stadion zal daarvoor worden herschapen in Neerlands tuin, uitgebeeld door een groot decor en veel groen met witte en Oranje tinten en fonteinen. Na het proloog volgt een spel, dat de ti tel draagt „de Lente". Het stelt voor de vreugde van ons volk bij de in huldiging van de 18-jarige koningin in 1898. Zomer, herfst en winter zullen de drie volgende taferelen zijn, waarin het bewind van koningin Wilhelmina symbolisch wordt uitgebeeld. Een dankgebed tot God voor het 50-jarig zegenrijke bewind, vertolkt door vertegenwoordigers van de geestelijkheid, zal dit tot uitdrukking brengen. Hierna zal dc kroon op de schouders van de folklore uit de elf provincies en gevolgd door de stads wapens en een stoet van ruiters uit het stadion worden gedragen naar de Dam. bet hart van Nederland. Ach tereenvolgens zal de kroon worden overgenomen door de geestelijkheid, de wetenschap, de vrouwen, de ar beiders. de strijdkrachten, de ver pleegsters de ambtenaren en tenslot te de illegaliteit, die tot taak heeft de Kroon veilig in het damplantsoen neer te zetten, waarbij zes fanfare corpsen het Wilhelmus zullen spelen. Sporthulde Sportfantasia, het spel, dat op 4 September zal worden opgevoerd heeft een geheel ander karakter en zal uitbeelden de gezamenlijke hulde van de gehele Nederlandse sportwe reld aan ons Koninklijk Huis. Van 32 masten zullen' de vlaggen van de 3^ sportbonden, die ons land telt, wap peren en deze vlaggen zullen onder ling verbonden zijn door 4 meter ho ge Olympische ringen. Dit spel zal niet een wedstrijdkarakter hebben, maar trachten uit te beelden de schoonheid van beweging, door het weergeven, soms slechts in symboli sche betekenis, van de verschillende takken van sport, die in ons land worden beoefend. Aan het slot zullen de Nederlandse kampioenen van 1948 in het stadion verenigd zijn en ter wijl een Marathonloper het Olym pisch vuur zal ontsteken, zal tenslot te de Nederlandse Olympische équipe tezamen met de kampioenen hulde brengen aan ons vorstenhuis. Het laatste spel is het Kroningsspel 1948. dat op 6 September wordt ge houden. Men verwacht die avond behalve de voltallige koninklijke fa milie ook de verschillende buiten landse gasten in het Stadion. Wan neer deze allen zijn verenigd, wordt de Kroon, die gedurende een volle week in het Damplantsoen heeft ge rust, door de jeugd van Nederland van de Dam naar het Stadion ge bracht en door verpleegsters van het Rode Kruis binnengedragen en neer gezet in de Tuin van Nederland, waarin het stadion dan weer is her schapen. De verpleegsters brengen daarmede hulde aan het werk, dat koningin Juliana heeft gedaan, als voorzitster van deze organisatie. Ook bij dit spel zijn weer de Ne derlandse folklore en de vendel- zwaaiers ingeschakeld. Het tweede deel van het spel zal een symbolische weergave zijn van het feest, dat in Amsterdam wordt gevierd. Een groot vreugdevuur zal worden ontstoken en temidden van deze fees telijkheid en vreugde zal de nieuwe koningin, gevolgd door alle toe schouwers, zich weer naar de bin nenstad begeven, waar het feest in al zijn vreugde zal worden voortgezet. Het is nog mogelijk, plaatskaarten voor de spelen te kopen. Aan nie mand met uitzondering van de -vor stelijke gasten, worden vrijkaarten voor de spelen verstrekt. Deze spelen moeten niet alleen hun eigen kosten dekken, doch er moet een belangrijk overschot zijn, waarmee feesten in andere delen van de stad gefinan cierd worden. De Stadionspelen brengen aan vermakelijkheidsbelas ting een bedrag van f 90.000 op. loof om te zetten in datfen. Zij. die geloven in de wetten der moraal en in de menselijke waardigheid moe ten zich er nog meer op richten, dat hun sociale instellingen deze idealen weerspiegeld* Hun voorbeeld ;;al door anderen gevolgd worden en een verenigingsproces zal een aan vang nemen. ..En dit." zo riep spreker uit. ,,is niet slechts een speculatieve mo gelijkheid. Het is een waarschijn lijkheid. De geschiedenis heeft ge leerd. dat de mensen overal cn te „allen tijde werden aangetrokken door eon poging het idealisme met de realiteit te doen samengaan." Dulles wees er nogmaals op, dat de wereldsituatie ernstig is door de sterke verdeeldheid. Aan de ene kant staan zij. die voorgeven het welzijn van de massa te zoeken, maar het morele bouwsel te ver werpen, dat noodzakelijk is om hun streven vredelievend en vruchtbaar te maken. Aan dc andere kant staan degenen, die het morele bouwsel, dat nodig is voor de vrede, aan vaarden. Zij leven echter in een schijnbaar materialistische en gees telijk onvruchtbare sleur. De schei ding tussen dezo twee groepen zal. volgens spreker, vervagen als zij. die geloven in de wetten der moraal en die der menselijke waardigheid, door hun werken kunnen aantonen, dat hun politieke praktijken in feite rusten op hun geloof. „Geen gordijn" Aan de suprematie van het Wes ten bij het leiding geven in de we reld komt snel een einde ziedaar de kern van het betoog, dat de Tsjeehoslowaakse theoloog H r o. madka hield Hij vertegenwoor digt een der kerken „van achter het IJzeren Gordijn", maar sprak tot de gedelegeerden ..Geen enkel gordijn, of het van zijde, goud of ijzer is. mag ons schelden. Alle nationale- cn klasse-obsessie moet worden weggenomen." Thans deden volgens spr. de ver drukten der maatschappij zich gel den en het was niet langer het Wes ten, dat'leiding gaf. ..Ik zeg niet dat het Westen gedoemd is tot onder gang en verval, maar de bewoner van het Westen schijnt vreesachtig, verlamd en hulpeloos bij dc behan deling van de vraagstukken van de ze tijd. Bovendien stelt het Westen zijn vertrouwen in die elementen, binnen wat wij dc Oostelijke in vloedssfeer noemen, die politiek dond en zieltogend zijn. Het communisme, zo zei prof. Hromadka nog. heeft, ofschoon het atheïstisch is. veel in zich van dc sociale drang van de levende kerk. van het apostolische tijdperk af. door het tijdperk van de klooster orden heen. tot de reformatie en het liberale humanisme. honderden meters verwijderd Is, op de plaats van dc ramp aanwezig. Dc slachtoffers waren niet te identificeren, daar de explosie hun lichamen geheel verminkte. Op vrachtwagens werden dc brokstuk ken van het vliegtuig naar het vliegveld vervoerd. Ook de stoffe lijke overschotten werden, voor zo ver zij gevonden zijn. naar het vliegveld Valkenburg overgebracht. Het vliegtuig behoorde tot het vier de squadron van het vliegtuig- moederschip „Karei Doorman" en was voor dc tijd dat de „Karei Doorman" in Amsterdam was, op Valkenburg gestationncerd. Dc bemanning bestond uit de 21-jarige adelborst eerste klasse Kon. Marine reserve F. J. C. Meu- lenberg uit Utrecht cn do 18-jarlge matroos-schrijver tweede klasse F. J. Falings uit Gestel. Belde slacht offers waren ongehuwd. Ons extra snoep voor ieder in feestweek Ter gelegenheid van het rege ringsjubileum van dc Koningin wordt aan alle leeftijdsgroepen een bon voor 100 gram versnaperingen beschikbaar gesteld. Deze bon wordt in de bonncnlljst van deze week opgenomen. Tevens Is met liet oog op do fcestcHjk- luden aan ijsbcrcidcrs er limona- defabrikantcn een extra toewijzing suiker verstrekt. Rcgelin voor arbeiders in de bouwvakken De bouwvakarbeiders, gehuisvest in do geteisterde gebieden, zullen in plaats van Vrijdagavond 27 Aug. Zaterdagmiddag 28 Aug. naar huis gaan. Zij keren dan in verband met de vrije 31ste Augustus terug up Woensdag 1 September, op de op Maandag gebruikelijke tijd. Van het verzuim op Maandag 30 Augustus zal een volle dag loon worden vergoed, echter verminderd met het aantal op Zaterdag 28 Augustus gewerkte en betaalde uren. Aan de vuilestinkende Moesi-rivier werken zuster Fennema uit Olde- boorn en zuster Roona uit Groningen onvermoeid in de strijd tegen de pokkenepidemie, die Zuid-Sumatra teistert. Honderden Indonesiërs worden dagelijks met koepokstof ingeënt. „Om het Jubileum v,in zijn Koningin te vieren, die op Sept afstand van do troon doet ten behoeve van haar doch ter Prinses Jullann kweekt Nederland zijn mooiste bloemen. Want het ritk van Koningin Wilhclmina is tevens het rilJc der bloemen." Zo begint een artikel In het Franse weekblad ..Illustration". De heer Boesman, die Zondag te Sit- tard startte In de ballonraee om de coupe Andrles Blitz landde In Duits land tussen Dilsscldorf en WuDDcrtal. De Nederlandse Opera heeft In ver band nvj het grote aantal sncclkeren van ..Rlgoletto" In en bulten Amster dam ccn dubbele bezetting voorbereid. In dc warme zomer van 1947 ge bruikten de bewoners van de nrovlncio Noord-Holland 3 325 355 liter water meer dan in 1040 Johanna Pctronella Moleman een 15-Jnrlg dlcnstmclslc uit Nieuwer Amstel ontmoette ln ccn luna park tc Amstelveen een 20-Jarlcc lon geman. cV zich uitgaf voor ccn Ame rikaan. HU sprak ccn vreemd taaltje, beweerde plenty money te hebben en was gauw goede maatjes met het meis je Van een middagje uit naar Amster dam met de Jongeman op 19 Augustus ls het meisje tot od heden nog niet teruggekeerd. De politic heeft nog geen spoor van het tweetal kunnen vinden. Den Haag. de residentie, trekt voor dc feestweek zulk een lichtend en fleu rig kleed aan dat het Amsterdam de hoofdstad, dat door de inhuldiging een streepje voor heeft, naar de kinon steekt. De Nederlandse nutorUellen te Medan hebben het grootste In do Inlandse taal verschijnende dagblad an Sumatra Waspada" bevel eeecven zijn verschijning tot 19 September tc staken Attlce. dc Britse premier, zal enige tijd dc officiële zaken lelden van uit een ziekenhuis, waarin hij werd opgenomen voor een behandeling we gens eczeem aan een voet. In min der dan een uur tijd werden de kan toren van de American Transwold Air lines te Dublin (Ierland) door een brand In dc as gelegd Vliegtuigpassa giers zagen dc vlammen reeds 50 k.m. buiten de kust Acht Dilotcn van dc R A.F. werden Maandagavond gedood toen ccn Lancaster bommenwerper bij het landen neerstortte. Het toestel vat te terstond vlam Negen Duitsers, die ccn „Odyssee" begonnen ziln omdat ,.zll bang zUn voor een nieuwe oorlog" kwa men Maandag in Ierland aan Ze wa- ren 2G dagen op zco geweest. Eerst •orak hun motor zodat ze moesten zei len,, daarna weigerden de kookkachels, zodat ze alleen maar koud voedsel kre gen cn tenslotte vertikte dc radio het. zodat ze ook geen weerberichten kre gen. Slechts met de allergrootste moeite hebben dc vooraanstaande Ame rikaanse militairen overeenstemming weten tc bereiken over de taken van le ger, marine en luchtmacht. De grootste controverse bestond tussen marine en luchtmacht over het vllegwezcn. De Amerikaanse kustwacht heeft twee vliegtuigen uitgezonden naar een plaats zes k.m. ten Zuiden van de kus» van Long Island bU New York waar een vliegtuig ln dc lucht ontploft zou zlin. Tijdens een luchtvaartdemonstratie tc Bcrck sur Mcr (Frankrilk) sprong bij het stuntvllcgcn een vliegtuig uit elkaar. Beide Inzittenden kwamen om het leven „Dc wereld schreeuwt om morele en geestelijke leiding Zij heeft het recht deze te verwachten van het grote lichaam der kerkelllke vertegen woordigers. thans bijeen tc Amsterdam" schrijft de New York Herald Tribune Jn een hoofdartikel. Elndclilk heeft de Japanse politie de lang gezochte da der kunnen opsporen van een bank overval te Tokio ln Februari J 1 waar bij twaalf bankemployees vergiftigd verden. Weerbericht SLECHTS ENKELE BUIEN Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond: Matige tot krachti ge, langs de Wad- drnkust aanvanke lijk nog harde wind uit Weste lijke richtingen. Wisselend bewolkt met enkele ver spreid optredende buien. Voornamelijk ln het Noord-Westen van het land. Iets lagere temperatuur. 26 Aug Zon op 5.41. onder 19.414 maan op 21.51, onder 13.02.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1