DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Stalin deed voorstel tot regeling van Berlijns valutaprobleem Potsdamer Platz Geen opwinding in Amerika over cluiting consulaten Vier secties van Congres der Kerken vergaderden „Sovjets hebben mijn gehele leven vernietiger Waar de koude oorlog* het felst woedt Ibestek _J Amerikaanse en Sovjetautoriteiten onderhandelen te Berlijn Wie in dienst staat van de Republiek moet Batavia verlaten KLM neemt steeds groter vlucht Intellectuelen van overal zoeken de vrede te Wroclaw in Polen BONNENLIJST Ie kort Donderdag 26 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1102 Opgericht door de Stichting ,.He% Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Eer# j Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. 'Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER Een welingelichte diplomatieke zegsman te Londen zei. dat maar schalk Stalin voorgesteld heeft om een conferentie over Berlijn bijeen te roepen, bestaande uit financiële experts der vier grote mogendhe den, om tot overeenstemming te komen over de valuta in Berlijn. De V.S., Engeland en Frankrijk zouden dit voorstel deze week over wegen. De afgezanten in Moskou hebben aanbevolen om het voorstel te aanvaarden. zouden Verbiedt Bernadotte Joodse immigratie? Stalins voorstellen der behelzen: 1. Erkenning van het recht der Westelijke geallierden om in Ber lijn te blijven en een gelijk aan deel te hebben in het bestuur van de stad; 2. Het gebruik van de Oostelijke Sowjetmarkt als de munteenheid voor geheel Berlijn, waarbij het toezicht op deze valuta in de stad gedeeld wordt door de Westelilte mogendheden; 3. Opheffing van de blokkade en de garantie voor het Westen hun sectoren van de stad over land via de Russische zone te betreden. Deze voorstellen van Stalin zou den ook tactiek kunnen zijn om uitstel te verkrijgen, doch in di plomatieke kringen in Londen acht men dit niet waarschijnlijk. Wanneer de financiële deskun digen het eens zouden kunnen worden over Berlijn zou de be langrijkste belemmering voor een schikking tussen Oost en V/est over de Berlijnse geschilpunten uit de weg zijn geruimd. Voor de Westelijke mogendhe den blijft punt cén beëindiging van de Russische blokkade van Berlijn, welke stad thans prac- tisch in tweeën in gesplitst met twee munteenheden, twee politie machten, twee handelsstelsels, twee distributiesystemen enz. Volledig herstel van het vier- mogendhedenbestuur zal niet spoe dig bereikt kunnen worden, dat zal geruime tijd vergen. Gesprek te BerlUn In Berlijn zijn onderhandelingen aan de gang tussen Amerika&nse Europese Assemblee Briefwisseling tussen Churchill en Attlee Gedurende dc maanden Juli cn Augustus is er een uitgebreide corres pondentie gevoerd tussen Winston Churchill en Clement Attlee. Eerstge noemde heeft er daarin op aangedron gen, dat de Britse regering enig •initia tief zou nemen tot het bijeenroepen van een Europees parlement. Churchill heeft de Britse premier in een van zijn brie ven gewezen op de houding van dc Franse regering, die bereid was. haar steun te geven aan een Europese As semble. Attlee echter acht het tijdstip om op te treden nog niet gekomen. Toetre ding van Engeland tot een Europese Unie zou. aldus dc opvatting van de Britse-eerste minister, consequenties met zich meebrengen voor wat betreft de verhouding tussen Groot-Brittannië en de Dominions. Alvorens enig definitief standpunt in te nemen, wil de Britse regering dan ook eerst met de eerste ministers van de landen van het Britse Gemenebest overleggen. Deze conferen tie zal in October worden gehouden. en Russische autoriteiten, die ge richt zijn op het vermijden van eventuele botsingen aan de sec torgrenzen. Sowjets beloofden, dat generaal Kotikof. de Sow jet-com mandant, in de loop van de ko mende 24 uur zich definitief zou uitspreken over het voorstel, de Sowjetrussische en Amerikaanse militaire politie uit het grensge bied terug te trekken en de bevei liging van het gebied aan de Duit se politie over te laten. Congres van Europa richt zich tot regering Vrijdagmiddag zullen dc minister president W. Drees en dc minister van buitenlandse zaken mr. D. U. Stikker een kleine deputatie ontvangen van het Congres van Europa, die de regering dc resoluties van het congres zal aan bieden en haar zal verzoeken een posi tief standpunt in te nemen bij de ver wezenlijking der daarin uitgesproken desiderata. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, de laatste eigenaar van het wapenconcern-Krupp, en enige andere directeuren van de Krupp- fabrieken, hebben generaal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, verzocht de over hen op 31 Juli door het Amerikaanse tribunaal uitgespro ken vonnissen niet te bekrachtigen. Naar van betrouwbare zUdc te Tel Aviv wordt vernomen, heeft graaf Bernadotte aan de Israëliti sche regering alle immigratie van Joodse wevbare mannen met in gang van 2 September verboden. Men kan gevoeglijk aannemen, aldus Reuter, dat Sjertok weigeren zal een beperking der immigratie te aanvaarden daar dit niet in overeenstemming is met de rechten van een souvereine staat. Men meent echter, dat Bernadotte hoe langer hoe bezorgder wordt over de „handhaving van het evenwicht van de macht," indien de Joden voort blijven gaan met het binnen laten van weerbare mannen cn over de moeilijkheid te verzekeren, dat de mannen niet getraind zullen worden voor de militaire dienst. In Damascus verspreidden enke le bladen gisteren het bericht, dat de Grootmoefti van Jeruzalem Dinsdag Palestina zou ziin binnen gerukt met een groot vrijwilligers leger, waarvan de getalsterkte od minstens *0.000 man word* geschat. Min. Schokking ziet Belgische collega Minister Schokking (oorlog) vertoeft vandaag in Brussel om te confereren met zijn Belgische collega, colonel Raoul Dcfraiteur over dc toepassing van het in Mei getekende Belgisch- Nederlandse accoord over militaire samenwerking. In Londen zijn Dinsdag dc stafchefs van de vijf landen der Wcst-Europcsc Unie bijeen geweest. De bijeenkomst die zeer geheim was. hield zich bezig met het bestuderen van rapporten over de coördinatie van de strijdkrachten der vijf landen. Symptoom van Russisch isolationnisme? „Te betreuren, maar niet buiten gewoon belangrijk", aldus karakte riseerde Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, gisteren dc Russische maatregelen tot sluiting van dc Sovjetconsulaten in de V.S. Er zyn twee Russische consulaten in Amerika, namelijk te New York en San Francisco; de V.S. hebben een consulaat in Wladiwostok. Dit laatste fungeerde, naar de Ameri kanen toegeven, voornamelijk als „luisterpost" voor Oostelijk Siberië, en de Russen, die deze functie blijkbaar begrepen, hebben het ge bouw. sinds het betrokken is. 's nachts door schijnwerpers verlicht om iedere bezoeker te kunnen iden tificeren. Het sluiten der consulaten bete kent niet het verbreken der diplo matieke betrekkingen; de Sovjet ambassade te Washington en de Amerikaanse te Moskou blijven be staan. De consulaten behartigden voornamelijk de handelsbelangen, Nieuw besluit van federaal bewind Personen die in vaste dienst zijn van de Republiek Indonesië, en te Batavia wonen, moeten deze stad verlaten. Dit is gisteren bekend ge maakt door de RVD te Batavia, die meedeelt dat het besluit tot deze maatregel genomen is door de voorlopige federale regering. Vele recente gebeurtenissen vor men hiertoe de aanleiding, zo zegt 't communiqué, dat hiermee waar schijnlijk doelt op de ontdekking van beweerde opiumsmokkel dooi de Republiek. Ook de leden van de Republi keinse onderhandelingsdelegatie vallen onder dit besluit. Zij moeten met hun gezinnen zo spoedig mo gelijk naar de Republiek vertrek ken. Voor vergaderingen met de Commissie van Goede Diensten ANWB neemt proeven met lichtende richtingborden De ANWB neemt op het ogenblik proeven met „lichtènde" richtingborden. Deze worden bestreken met z.g. prismo- verf. een nieuw Amerikaans product, dat beter voldoet dan het tot nu toq gebruikte Scotchlight, omdat bij pris- mo-verf de schuin invallende lichtstra len aanzienlijk sterker worden terugge kaatst. Ook zullen proewen worden ge nomen met de achter-beveiliging van motorvoertuigen Weerbericht MINDER WIND Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond Langs de Wadden eilanden aanvanke lijk nog krachtige, bverlgens meest matige wind uit richtingen tussen West en Noord. Wisselende bewol king met in het Noorden van het land enkele verspreide buien, In het Zuiden overwegend droog weer. Koel. 27 Aug.: Zon op 5.43. onder 19 39; maan op 22.14. onder 14 21. zullen zij weer tot federaal gebied worden toegelaten, maar dan zon der hun gezinnen. Republikeinse kringen hebben naar aanleiding hiervan voorzich tig doen uitkomen, dat het besluit een werkelijke uitwijzing betekent, die ten doel heeft elk officieel op treden van de Republiek te Bata via te beëindigen. maar hadden reeds niet veel meer te doen sinds de handel tussen Ame rika en Rusland gestaag achteruit gelopen is. Deskundigen te Londen zien ir het besluit om de Russische consula ten in de Verenigde Staten te slui ten een typische uiting van het nieuwe Sovjet-isolationnisme. Deze deskundigen zien in de affaire- Kasyenkina en de verwijdering van consul-generaal Jacob Lomakin slechts een voorwendsel om te kun nen overgaan tot de sluiting der Russische consulaten. Bij dit alles staat het streven voorop, dc Ame rikanen buiten Rusland te houden e/i hot aantal Sovjetonderdanen in de Verenigde Staten tot een mini mum te beperken. Hoe minder Rus sische burgers in de westelijke we reld, zo schijnt men te Moskou te redeneren, des te minder kans op herhaling van dergelijke gevallen als deserties van Igor Gouzenko, de stenograaf op de Sovjetlegatie te Ottawa, of Victor Kravchenko, lid van de Russische inkoopmissie in de Verenigde Staten. In verband met de komende na- jaarsbeurs zullen de Nederlandse Spoorwegen op 7 t/m 11 en 13 t/m 16 September wederom ten behoe ve van de standhouders een extra trein van Amsterdam. Den Haag en Rotterdam naar Utrecht inleggen. De KLM meldt in haar jaarver slag over 1947, dat zij in dat jaar in Nederland minder passagiers vervoerde dan in 1946. Als de voor naamste oorzaken van deze ver mindering ziet de directie de sterk verbeterde treinenloop en de toe neming van het aantal auto's. Het vrachtvervoer daarentegen steeg belangrijk. Dit is vooral het gevolg van het feit, dat de lijn AmsterdamBrussel door het Ne derlandse lijnbedrijf werd geëx ploiteerd. Het vrachtvervoer in de nachtelijke uren toont zelfs een verdubbeling t.o.v. 1946, toen de KLM 2.180.887 kg vervoerde, te genover 4.018.234 kg in 1947. In 1947 steeg het aantal KLM- vliègtuigen tot 88. In 1937 waren er 47 in gebruik, in 1927.16. In dat laatste jaar legden de KLM- toestellen 1 300.000 km af. tien jaar later 8.500.000 km en in 1947 niet minder dan 26.800.000 km. In de genoemde jaren bedroeg de aantal len passagiers 29.000, 98.000 en 342.000. Merkwaardig is het ook te con stateren. dat de reisafstanden lan ger worden. De gemiddelde afstand was per passagier in 1927 Amster damMaastricht, in 1937 Amster damPariis en in 1947 Amsterdam Rome. Dit verschijnsel is natuur lijk ook het gevolg van het feit. dat de actieradius van het moderne verkeerstoestel veel groter is dan van zijn „collega" uit de twintiger jaren. En de vooruitzichten? De KLM- directie vermoedt, dat de „produc tie' 'in 1948 weer 50 groter zal zijn dan in 1947! Volgende maand komt de algemene vergadering van de Verenigde Naties in het Palais de Chaillot te Parijs bijeen. De vlag, die op het gebouw zal worden gehesen, is reeds in de Franse hoofdstad aangekomen. GEDURENDE dc laatste paar dagen is de zonneschijn en een droge wind de Engelse boeren, vooral in het Zuidelijke deel van het land. te hulp gekomen. Als deze weersverandering lang genoeg aanhoudt zal nog veel van de door de regen doordrenkte graanoogst gered kunnen worden. Van dc record-oogst die verwacht werd zal echter niet veel meer terecht komen. De houders van tractoren, maai- en dorsmachines in Bedfordshire worden overstroomd met aanvragen om hun hulp. Op dc foto zien we twee charmante jongedames, die dc boeren een handje helpen hij hun zware oogstarbeid. Op de gecombineerde maai- en bun delmachine zit Peggy Bcntley, de tractor wordt bestuurd door Dorecn Booth. Dc vier secties van het congres der kerken te Amsterdam hebben giste ren vergaderd over een aantal on derwerpen. Over deze zittingen, die besloten waren, hebben later dc deel nemers tegenover de pers verslag uitgebracht. Aan hun mededelingen is het volgende ontleend: In de eerste siictlc ..De universele kerk in Gods Heilsplan" was er een levendige gcdachtenwlsscling. William Robinson van de Kerk van Christus In Birmingham zei hierover, dat de ge delegeerden dc punten bespraken waarover zij het eens waren en die waarover zij het niet eens waren. In het theologische gebied waar zij eens gezind waren trachtten zU kleine de tailpunten te vinden, die nader toege licht moesten worden en op het terrein waar zij het niet geheel eens waren, zochten zij contactpunten. Lachend voegde spreker hieraan toe. dat ten aanzien van een nog niet nader aan te dulden detail zelfs dc twee uitersten: dr. Karl Barth uit Basel cn prof Georges Florovskl het met elkander eens werden. In sectie 2 „De getuigenis der kerk van Gods Heilsplan" was de discussie fragmentarisch. Men trachtte zich dui delijk te maken welke punten van be lang waren te worden behandeld Men stelde vast. dat vele leden der kerken geen werkelijke christenen zijn. Dit Joegoslavisch verwijt aan Roemenië Joegoslavië heeft bij de Roe meense regering geprotesteerd tegen de houding die het laatst ge noemde land aanneemt tegenover maarschalk Tito en zijn regering. De nota zegt o.m. dat Roemeense staatslieden in toespraken krantenartikelen de Joegoslavische burgers hebben opgeroepen hun leiders af te zetten. Maarschalk Tito zou, aldus de protestnota, in radiouitzendingen grof beledigd zijn, evenals andere Joegoslavische leider?. Voorts verwijt de nota Roemenië schending van verdra gen en conventies die tussen beide landen bestaan. Ander geluid. Een generaal van de Joegoslavi sche luchtmacht uie tien dagen ge leden naar Roemenië is gevlucht, laat zich in een ingezonden stuk aan een krant fel uit tegen het Tito-regime, dat naar hij zegt, ge heime politie afstuurt op „eerlijke communisten". Hij spreekt over een verraderlijke gedragslijn van Tito, Kardelj, Djilas en Rankovitsj. Slachtoffers vliegramp worden morgen begraven De slachtoffers van het vliegtuigon geluk met de Firefly te Valkenburg zullen beiden met militaire eer begra ven worden. .Voor de adelborst eerste klasse F. J. C. Meulenberg wordt Vrijdagmorgen 27 Augustus om 10 uur een Requiem mis opgedragen in de Pauluskerk. Lin- nacuslaan, te Utrecht. Om 10.45 ver trekt de begrafenisstoet met militaire eer naar dc R.K. begraafplaats aan de Blltstraat (Museurabrug). Ook de matroos-schrijver tweede klasse F. J. Palings wordt Vrijdagmor gen 27 Augustus begraven te Gestel. Waarschijnlijk zullen op beide be grafenissen tambours en pijpers der mariniers aanwezig zijn. moet veranderen Alle christenen, niet alleen dc theologen maar ook dc leken, dragen de verantwoordelijkheid voor het lot van de mensheid. Een West- Afrikaans geestelijke wees er In dit verband op. dat de verbreiding van het evangelie ln zijn land moeilijk was. omdat de westerse beschaving sociale maatregelen toepast, die ln strijd zUn met dc christelijke leer. In sectie 3 ,.Dc kerk en dc maat schappelijke wanorde" was het pro bleem techniek cn maatschappij aan de orde. Ter zitting werd naar voren gebracht dat dc Aziatische volkeren een grote bewondering hebben voor de techniek. Zij menen, dat dc techniek een middel is om hun armoede te be strijden. Bovendien zien zij ln de tech niek iets, dat hen onafhankelijk kon maken van het Westerse Imperialisme. Indien zij zich technisch ontwikkelen komen z|j vrijer te staan tegenover dc Westerse civilisatie Dc Oosterse economie steunt op het handwerk van de Oosterling, dc Westerse economie steunt op de machines von dc Wester ling. Over hetgeen ln dc 4e sectic ..De kerk cn de internationale wanorde" bespro ken ls. vertelde John Foster Dulles, dat ter zitting werd gewezen op het vacuum aan morele weerstand dat na de ver schrikkingen der laatste Jaren vooral ln Duitsland, Frankrijk cn Italië Is ont staan In het bijzonder doet zich dit morele vacuum op kerkelijk terrein gelden. De wereldraad zal op korte termijn Iets moeten doen om dit vaouum te vullen Op de vraag Wat naar Dulles' mening dc wereldraad zal doen ten aanzien van het rassenproblem ln de V.S gaf hij een ontwijkend antwoord. Charles Taft van dc protestantse Episcopale kerk te Cincinnati (Ohio) beantwoordde dc vraag later met te zeggen, dat de kerken In dc V S. zich inderdaad op het standpunt stellen, dat de rassendiscriminatie niet In overeen stemming ls met de christelijke leer. HIJ voegde hieraan toe. dat deze op vatting door dc Noordelijke en Zuide lijke kerken op verschillende wijze wordt geïnterpreteerd. Mevrouw Kasyenkina: „Ze hebben mijn hele leven vernietigd, daar ik mij geheel aan mijn man en mijn zoon wijdde, en geen van beiden deed aan politiek. Ik ben het niet eens met de politiek van Jozef Stalin. Ik heb mijn volk en mijn land lief, maar ik kan het niet eens zijn met het Sovjet-regime" dat was de climax van een onderhoud van ruim twintig minuten, dat de New Yorkse pers gisteren in het Roosevcltzickcnhuis had met mevrouw Kasyenkina De Russische onderwijzeres ver- „zonder enige vooroefening bij de stormtroepen ingedeeld. Hij sneu velde in 1942. Van het onderhoud zijn filmopna men gemaakt en grnmofoonplatcn. De laatste zullen per radio worden uitgezonden. telde haar ervaringen van het mo ment af. dat zij door dc Sovjet- Russen naar het consulaat in New York werd vervoerd. Zij vertelde, dat zU niet uit het raam was ge sprongen om zelfmoord te plegen, maar om te ontsnappen Consul Lo makin en ambassadeur Panjoesjkin vertelden mij. wat ik tegen dc jour nalisten moest zeggen. Door mijn boodschap zou ik een heldin wor den. Maar ik wist. dat, aangezien men mij niet toestond, hot consulaat te verlaten, ik ook in de Sovjet-Unie niet zou kunnen ontkomen." aldus mevrouw Kasyenkina. Op de vraag, waarom zij niet te rug wenste te keren, antwoordde zij. dat' zij de Sowjct-Unic wenste te ontvluchten, omdat men haar echt genoot „gegrepen had" ln 1937. Zij wist niet. waar hij heen was ge gaan. Daarop, zo ging zij verder, heeft zij Slovinnsk in de Ookroine verlaten om haar zoon in Moskou te bezoeken. Hij was eerstejaars student. Bij het uitbreken van de oorlog was hij noch militair noch jong-communist ..noch lid van eni gerlei politieke partij". Daarom zou hij. volgens mevrouw Kasyenkina,' door dc regering als een staats vijand beschouwd zijn cn werd hij Gratieverlening bij de inhuldiging (Van onze Haagse redacteur) Ter gelegenheid van de inhuldi ging van koningin Juliana zal aan een aantal veroordeelde gevangenen gedeeltelijk gratie worden verleend. Deze gratie, die ook voor politieke delinquenten zal gelden, wordt aan gekondigd op de dag van dc inhuldi ging. Reeds nu worden echter uitge breide maatregelen getroffen om ge reed te zijn tegen de dag, waarop de maatregel officieel wordt bekend gemaakt. In departementale krin gen wordt over de bijzonderheden van deze gratieverlening de grootst mogelijke terughoudendheid in acht genomen, hetgeen te begrijpen is, ge zien het feit, dat de gratieverlening een der voorrechten van de koningin Visa voor Israël De regering van Israël heeft haar voorlopige vertegenwoordiger in Nederland, mr. K. J. Edersheim, gemachtigd visa voor deze staat te verstrekken. Tevens is de verte genwoordiging gemachtigd de eco nomische belangen van Israël in Nederland te behartigen cn het handelsverkeer Nederland-Israël te bevorderen. Het bureau van de vertegen woordiging is gevestigd: Joh. Ver- meerstradt 22, Amsterdam-Zuid. Tijd van „L'art pour l'art" voorbij De grootste bijeenkomst van In tellectuelen uit de gehele wereld, In Europa sinds het einde van de oor log gehouden, is gisteren in dc Pool se stad Wroclaw (het voormalige Duitse Breslau) geopend met het doel om plannen op te stellen voor de wereldvrede. Vijfhonderd geleerden, schrijvers, artisten. musici, kerkelijke leiders en economen uit 14 landen zijn hier bijeen onder het motto: „verdediging van de vrede". Leidende persoonlijkheden uit het Franse en het Poolse intellectuele leven hebben samen deze conferen tie georganiseerd om een program ma op le stellen „voor het veilig stellen van de vrede" en een ant woord te gaven aan „oorlogsophit sers. imperialisten en allen, die trachten dc vrede te verstoren". De organisatoren van het congres zeiden, dat het tijd werd. dat de in tellectuelen uit de gehele wereld, die zich te lang hebben gehouden aan het „l'art pour l'art" en zich dikwijls niets aangetrokken hebben van de grote politieke en sociale veranderingen, thans de hoofden bijeen teken om te zien. wat zij kunnen doen om de vrede te hel pen verdedigen. Dc secretaris-generaal van de UNO, Trygvc Lie. die in Europa is voor de voorbereidingen voor de UNO-assemblée in. Parijs, zal. naar men verwacht. Vrijdag, de sluitings dag. een bezoek aan de conferentie brengen. T-T ET middelpunt van A A de wereld is de Pots damer Platz te Berlijn. Berlijn zelf is een eiland in de Russische zone van Duitsland en dat Ber lijnse eiland men weet het al lang is verdeeld in geallieerde sectoren en een Russische sector, wier grenzen samen ko men op de Potsdamer Platz. Een stoeprand is soms Brits, een hoekhuis Amerikaans, maar de vluchtheuvel er vóór: Russisch, en daar waar de zwarthandelaars opeen stuwen, is het soms een brok niemandsasfalt. Wie twee voet buiten de ver- keerslijnen en grenzen komt, kan vaak gearres teerd worden, zonder dat hij weet waarom. Als de Potsdamer Platz, waar de Britten, Ameri kanen enerzijds en de Russen anderzijds, dage lijks materiaal opdoen, om elkaar in de haren te een bruikbaar stuk ge bouw; in alle hoeken en gaten worden handeltjes gedreven tegen een koers van drie Russische mar ken voor één Westerse mark. Andere betalings middelen zijn: sigaretten, wittebrood en chocolade. Heel dit rusteloos en on onrustig fluister-bedrijf geschiedt onder de ogen vliegen, een normaal ~tfan verschillende politie- plein was met een nor maal uiterlijk, dan zou misschien nog orde te scheppen zijn, maar het is een opeenhopiqg van ruïnes en hier en daar machten, die ook elkaar grimmig beloeren. Mark- grafs-politiemannen zien toe uit het Noorden en het Oosten, en op het Westelijk en Zuidelijk gedeelte van de Potsda mer Platz, ziet men po litie van dr. Stumm, ter wijl zich daar ook Britse en Amerikaanse politie vertoont. Soms wordt er ineens gevuurd, jeeps en tan's rijden af en aan, verwarring ontstaat tel kens, iedereen houdt zijn hart vast, sombere men sen voorspellen, dat uit „de slag om de Potsda mer Platz" de derde we reldoorlog zal ontbran den en de kalmer nétu ren grinniken maar eens en mompelen: „Allemaal bluf!" Enkele der meest vooraanstaande persoonlijkheden uit de gehele we reld zullen de conferentie bijwonen. Bovenaan de lijst der Engelse afge vaardigden staan sir John Boyd Orr. de bekende econoom, dr. Julian Huxley, de secretaris-generaal der Unesco en dr. Hewlett Johnson, de deken van Canterbury. Van de Amerikaanse delegatie zullen o.m. prof. Otto Nathar.. dc bekende econoom cn intieme vriend van prof. Albert Einstein, en John Rogge, de vroegere Amerikaanse assistent-procureur-gcneraal, deel uitmaken. Ook uit Sowjet-Rusland, Polen, Tsjechoslowakije. Oostenrijk, Duitsland, Italië. Mexico. Brazilië, Chili. Zweden. Denemarken en Aus tralië zijn afgevaardigden aanwezig. De voorzitter van de Poolse com missie. die het congres heeft georga niseerd, noemde het congres „bij zonder belangrijk" voor Polen, en wel, omdat het gehouden werd „ach ter het zogenaamde IJzeren Gor dijn" en midden tussen de Oost- Europese landen. Terwijl vele persoonlijkheden met een linkse politieke overtuiging een voorname rol spelen bij de organi satie van het congres, is toch vrij wel elke schakering van politieke overtuiging vertegenwoordigd. Voor het tijdvak van 29 Augustus ï.m 11 September 1948 zijn dc vol gende bonnen aangewezen: BONNEN VOuK BROOD EN VLEES 164.166 Vlees: 100 gram vlees (Geldig t.m. 18 Sept.) 165 Vlees: 300 gram vlees (Geldig t.m. 18 Sept.) 167-1 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 4 Sept.) 168 Brood: 400 gram brood (Geldig t.m. 4 Sept.) ALLE BONKAARTEN 169 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli c.d. 170 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 grom vet 171 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel 172 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam, stroop enz., of 500 gram ver snaperingen BONKAARTEN KA, KB. KC 810 177 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep 176 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstlozc kaas 175 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet B 189. C 191: 500 gram boter of mar garine of 400 gram vet BONKAARTEN KD, KE 810 183 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep 182 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstlozc kaas 181 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet E 195: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 808 99 Versnaperingen: 200 gram versna peringen of 200 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 102 Versnaperingen: 100 gr. versna peringen of 100 gram suiker, bo- terhamstroolscl, enz., of 200 gram jam, stroop enz. Reserve G Tabak, Reserve E versna peringen en Reserve H versnaperin gen: 100 gram versnaperingen of 100 gram suiker, botcrhamstroolscl, enz,, of 200 gram jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. MD. MF. Mil 810 (b(jz. arbeid, a.s. moeders cn zieken) Geldig zijn de bonnen van strook P. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. De bonnen 164. 165, 166 vlees blij ven geldig t.m. 18 September. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 27 Augustus wor den gebruikt. Nieuws en wenken van de PTT Wie de opvarenden van dc „Grote Beer" in Port Said of direct bij aan komst te Batavia post wil doen toe komen. moet deze uiterlijk resp. op 29 Augustus en 12 September ter post bezorgen. Dc opvarenden van de „Zeehond" en de „O 24", die naar Curasao varen, zullen in Ponta Delgada (Azoren) en bij aankomst In Willemstad post krij gen, wanneer deze op resp. 17 Septem ber en 2 October in de brievenbussen zit. De postkantoren zijn op 31 Augustus maar enkele uren open. Wie telegram men voor dc leden van het Koninklijk Huls wil verzenden, wordt dan ook door de PTT aangeraden, deze vroeg tijdig. liefst vóór de 31ste, aan te bic den. Zij worden dan afgeleverd op de koninginnedag zelf. Het centrale girokantoor zal Dinsdag gesloten zijn en ook Maandag over een weck. de dag der inhuldiging. Telegrammen zenden naar Luxem burg zal met ingang van 1 September niet meer duurder zijn dan naar België, zulks in het kader van de Beneluxge- dachte. Van het polels- roodhuis tc Tilburg vertrekt Vrijdag 'n wandel-delegatie. In Utrecht voegen zich daar nog 13 dames bij cn tippelend gaat het dan naar do hoofdstad, waar dc Koningin een album wordt aangeboden namens alle Tllburg- sc sportverenigingen In ons land vertoeft voor het verrichten van taal studies de ondcrstaats-vcrtaler van Zuld-Afrlka. Wat die man voor beroep heeft weten wil niet precies moeten zo het maar ln behoorlijk Frans of Engels zeggen. Op dc Rozcndaalsc helde bil Arnhem worden Zondag dc nationale kampioenschappen voor modelzweef vliegtuigen. een Bcnclux-wedstritd on de iaarlljkse ontmoeting tussen Neder land cn Engeland vervlogen. Er ls weer een beperkt bedrag aan Belgisch© francs voor reizen per touringcar naar België beschikbaar gesteld. Het troe pentransportschip ..Groote Beer" ver trekt Vriidag met aflosslngsdetachc- menten uit de haven van Amsterdam naar Indonesië Als dr. Schacht In 1931 tot president van de Rijksbank be noemd zou zijn dan was Duitsland voor Hitier gespaard gebleven verklaarde dr Hclnrieh Brünlng rijkskanselier tij dens het nazi-rcglmc schriftelijk voor het denazlflcatlehof te Stuttgart Do Joegoslavische gezant te Teheran ls met zijn gehele staf afgetreden uit protest tegen de ..Tlto-dlctatuur" Zil hebben zich ..onder bescherming van do Sow- Jct Russische regering gesteld". D© Britse koningin Mary werd Dinsdag door dc politie opgepikt Als dit niet gebeurd was. had dc koningin beslist haar lunch gemist. Haar auto kreeg even na het vertrek uit Snndrlngtiam pech, een passerende politieauto bracht haar waar zij wezen moest Twee Britse rechters spraken te Calcutta een Mohammedaan vrij, dlo ervan beschul digd werd zijn zoon ln een Moskee do keel te hebben afgesneden nadat deze gedroomd had dat hl) naar de hemel ging waar God het offer van zlln leven vroeg. Als resultaat van dc gcldzul- vering daalden ln Sjanghai binnen 2-t uur dc prltzen met 25°i Noorse be zettingstroepen In Duitsland zlln van "t gebied van de Harz overgebracht naar Sleeswljk-Holstcln bil dc Deense grens. Do reden is dat Noorwegen zich over de politieke situatie bezorgd maakt. Bil een botsing tussen een Dakota van het Amerikaanse leger en een Mitchell B 25 ten Noorden van Newton (New Yersey) werden negen personen gedood Van do Mitchell werd alleen de punt van dc vleugel beschadigd, zodat deze op eigen kracht naar zlln basis kon te rugkeren Dc vlucht van de angstlgo bevolking uit het gebied rond het Ita liaanse plaatsje Foggla duurt nog steeds voort. De treinen worden bestormd Ie dere dag worden nieuwe aardschokken waargenomen. De Engelse regering heeft spoedig "kleurentelevisie In het vooruitzicht gesteld Andere landen wordt aangeraden vertrouwen tc stel len" ln het Engelse tclcvlslestclscl. Britse autoriteiten hebben majoor Ivan Lcpedev, de Russische leider van Radlo- Bcrllln vriigelaton Hll was door de mi litaire politie aangehouden toen hll ln d- omgeving van het Rundfunk-Haus met een snelheid van 00 km. door de Britse sector reed Tiroli. een van de meest beroemde Romeinse heuvel sleden is Maandagavond door een brand zwaar beschadigd Het begon In een papier-magazUn en eindigde met do vernietiging van bijna een gehele wille in het centrum der stad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1