DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Van Mook volgende week naar Nederland 2 Franse UNO-waarnemers in Palestina gedood Waar zal de Eerlij nse raad morgen bijeenkomen? Schuman belast met vorming nieuw Frans kabinet Niemöller richt zich tot Nederlandse jeugd Spanning tussen Nederland en de Republiek neemt toe Heden opnieuw naar Kremlin? Om Spanje's troon Koningin Wilhelmina zal zelf troonswisseling aankondigen Heeft de minister getekend? Ie kort Ibestek Maandag 30 Augustus 1948 Achtste jaargang, No. 1110 Opgericht door de Stichting ..Hex Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De luilenant-Rouverncur-ffeneraal, dr. H. J. van Mook, xU op 8 September naar Nederland vertrekken op verzoek van dc Nederlandse regering. HU zal met dc regering besprekingen voeren over de situatie in Indonesië, zo heeft een officieel communiqué te Batavia meegedeeld. Ass. Press voegt hier aan toe, dat het vertrek in verband wordt gebracht met de huidige slechte betrekkingen tussen Nederland en de Republiek en ook met de geruchten, dat verscheidene Nederlandse ministers slechts bereid zouden zUn geweest, in het nieuwe kabinet zitting te nemen, als Van Mook aftreedt. De Republikeinse regering heeft de Commissie van Goede Diensten, laten weten, dat zij geen veilige doortocht door Republikeins gebied kan garanderen aan twee Nederland se ambtenaren, die een goederentrein met auto's naar Kaliocrang zouden begeleiden. De Republiek acht het „niet raadzaam" dat Nederlanders door Republikeins gebiod reizen in verband met de gevoelens van de bevolking die ongunstig zijn beïn vloed door 'de incidenten van de laatste tijd. Hiermee wordt speciaal gedoeld op het in beslag nemen van een republikeins ziekenhuis te Bata via, het beschieten van de Republi keinse delegatie en de uitwijzing van ambtenaren uit Batavia. Herroeping van dit laatste besluit zullen de Re publikeinen stellen als een van de voorwaarden voor hervatting van de onderhandelingen tussen de delega ties die op het ogenblik geen con tact meer met elkaar hebben. Prof. dr. Soepomo, een lid van de Republikeinse delegatie, heeft ge zegd, dat de regering Hatta nog steeds oprecht wenst, met de Neder landers tot overeenstemming te ko men. maar dat het wel lijkt, alsof de Nederlanders met de uiterst linkse groeperingen in dc Republiek sa menwerken om de regering Hatta ten val te brengen. Hij noemde de uitwijzing van Republikeinse amb tenaren een schending naar letter en geest van de Renville-overeenkomst. Radio Indonesia Ra'ja heeft de In donesiërs in de door Nederland be zette gebieden aangespoord, de ge bouwen waar de Nederlanders deze week de jubileumfeesten vieren, in brand te steken als represaillemaat regel. De Nederlandse politie in Ba tavia is in alarmtoestand en heeft reeds 200 arrestaties verricht. In De drie WestelUke afgezanten Moskou hebben Zondag om een nieuw onderhoud in het Kremlin verzocht. Dit onderhoud wordt van daag nog verwacht on vermoedelijk zal het handelen over de technische details van de regeling van het valu taprobleem te Berlijn. Deze veronderstelling werd al thans in welingelichte kringen te Londen geuit en komt wat dat be treft overeen met een Ass. Press-be- richt uit Moskou, volgens hetwelk het overleg in het Kremlin nu nog slechts technische- en procedurele aangelegenheden behandelt, terwijl niets zou wijzen op een onoverkome lijke moeilijkheid. Dit bericht sprak de verwachting uit. dat er na het on derhoud van Maandag een communi qué over de besprekingen zou wor den uitgegeven. Aan dezelfde ver wachting hebben Amerikaanse en Britse diplomaten te Londen uit drukking gegeven. Leipziger Messe geopend In Leipzig Is gisteren de Leipziger Messe geopend. Hoewel tal van moei lijkheden zijn gerezen Zaterdag ver bood het Britse militaire bestuur plot seling allé vervoer over de weg uit de Westelijke zones voor de Leipziger Mes se zijn er toch nog 800 deelnemers uit de Westelijke zones van Duitsland en zelfs 200 uit de Westelijke sectoren van Berlijn. De straten van Leipzig zijn in alle kleuren versierd en duizenden taxi's rijden bij dag en bij nacht door de straten Lomakin uit New York vertrokken Jacob Lomakin. de Sovjetconsul in New York is Zaterdag scheep gegaan, om naar de Sovjet-Unie terug te keren Voor zijn vertrek zei hij tegen jour nalisten: ..Ik heb twee maanden geleden passage geboekt. Ik ging rust nemen. Ik heb niets te zeggen Alles is heel duidelijk in de nota eezegd. Kort tevo ren zou Lomakin hebben meegedeeld, dat hij als adviseur van de Russische UNO-delgatle naar de Assemblee te Parijs zou gaan Laat Don Juan aanspraken varen? In betrouwbare kringen In Madrid en San Sebastian verluidt, dat generaal Franco Woensdag aan Don Juan heeft meegedeeld, dat hij diens oudste zoon. Juan Carlos zou willen erkennen als prins van Asturië en erfgenaam van de troon, als Don Juan zijn eigen aan spraken laat varen Don Juan zou hier over met zijn adviseurs hebben willen spreken. De Spaanse pers heeft pas Zondag, zonder commentaar, melding gemaakt van het onderhoud tussen Don Juan en Franco. Bisschopsbrief over jubileum, afstand en inhuldiging Het Episcopaat van de Rooms-Katho- lleke kerk heeft gisteren een brief van de kansels doen voorlezen ter gelegen heid van jubileum, adbicatie en inhul diging. waarin wordt bekend gemaakt, dat in alle R.K. kerken op 31 Augustus een gezongen of H. Mis zal worden opgedragen, waarna het Te Deum zal worden gezongen. Op plaatsen waar zulks wegens de burgerlijke festivitei ten bezwaarlilk is. zal 's avonds tevo ren een plechtig danklof worden ge celebreerd met Te Deum en gebeden voor Hare Majesteit In die plaatsen waar meer parochiën zijn wordt de pastoors verzocht, onderling overleg te plegen opdat de viering uniform ge schiede. Dc brief vraagt de gelovigen voorts, voor Prinses Juliana te bidden, opdat zij. evenals haar moeder, een lichtend voorbeeld zij voor haar volk. In alle R K. kerken en ln alle kapel len waarover een rector is aangesteld, zal op 6 September de votiefmis van de H. Geest worden gezongen Congres te Wroclaw geëindigd Het culturele congres voor de vrede, dat te Wroclaw is gehouden. Is Zater dag geëindigd met een manifest waarin alle intellectuelen ln de gehele wereld .worden opgeroepen te v/erken voor de vrede Het manifest roept hen verder op, zich te verzetten tegen de vorming van nieuwe fascistische centra in Spanje. Griekenland en Latijns-Amerl- ka. Een deel der delegaties van Enge land Amerika. Brazilië en Zwitserland heeft tegen deze slotresolutle gestemd Drie Duitse maarschalken oorlogsmisdadigers Drie van Dultslands meest bekende veldmaarschalken zullen als oorlogsmis dadigers terechtstaan, heeft het Britse ministerie van oorlog medegedeeld De ze drie mannen, die reeds meer dan drie jaar gevangen zitten, zijn Gerd von Rundstedt. Erich von Manstein en Wal ter von Brauchltsch Ook kolonel-gene raal George Strauss zal terecht staan in hetzelfde proces dat waarschijnlijk te Hamburg zal plaats hebben Nederlander te Praag gearresteerd Leo B van Dam. een Nederlandse employé van het ministerie van sociale zaken tijdelijk verbonden aan de Ne derlandse legatie in Tsjechoslowakiie. is Zaterdagmorgen ln Praag gearres teerd. Hfi wordt ln een officieel Tsje chisch communiqué beschuldigd van po- lltieke en militaire splonnage. Tegelijk met Van Dam zijn ook enkele Tsjechen gevangen genomen. Meisje vergiftigd door bessen van nachtschade Het eten van bessen van de nacht schade heeft de dood van een zesjarig meisje te Apeldoorn tengevolge gehad. Zij overleed in het ziekenhuis, waarin zij met drie andere kinderen was op genomen. nadat de kinderen bessen van de nachtschade hadden gegeten. De drie andere kinderen zijn bulten levensge vaar. Morgen, 31 Augustus, zal ons blad in verband met de Natio nale Feestdag niet verschijnen. Onze bureaux zjjn die dag ge sloten. Het eerstvolgend nummer van ons blad verschijnt Woensdag, 1 September. Witgeschilderd vliegtuig bij landing te Gaza beschoten Twee Franse officieren, waarnemers van de UNO ln Palestina, zijn Zaterdagmorgen door schoten gedood toen zij met hun vliegtuig geland waren op het vliegveld van Gaza in Zuid-Palestina, dat in handen, is van Egyptische troepen. De slachtoffers zijn een vijftigjarige kolonel Quéru en de achtentwintig jarige kapitein Pierre Jeannel, die het vliegtuig bestuurde. Age Lundstrom, de stafchef van graaf Bernadotte, heeft Zondag op een persconferentie te Beiroet nade re mededelingen gedaan over dit in cident. Het vliegtuig was witgeschil derd en er was meer dan 24 uur te voren gewaarschuwd, dat het zou ko men. Lundstrom zei sterk de indruk te hebben, dat de beide Franse offi cieren op het vliegveld zijn doodge schoten. nadat zij het vliegtuig had den verlaten. Een mecanicien van de UNO haa verteld, dat er binnen in het vliegtuig geen bloedsporen te zien waren. De gerezen argwaan wordt nog versterkt doordat de Egyptenaren op het vliegveld hem hadden verteld, dat het gelande vliegtuig een Joods toestel was. Rechercheurs zijn thans naar Gaza gezonden om een onderzoek in te stellen. In Jeruzalem is de situatie critiek geworden doordat Arabische troepen weigeren te voldoen aan een verzoek van de UNO-staf, om zich terug te trekken uit een gebouw in een voor stad. Toen UNO-waarnemers zich er van wilden vergewissen of de Ara bieren uit het gebouw waren terug getrokken, openden dezen het vuur. DE DAM TE AMSTERDAM is het brandpunt van de a.s. jeestclijkhcdcn. Het oude plein straalt 's avonds al in volle luister. Een aantal enorme verlichte vazen geven een zee van licht, die de nacht in de dag verandert. Commandant van Sovjetsector om duidelijk antwoord gevraagd BcrlUns gemeentebestuur gaat Dinsdagmorgen weer een raadszitting houden, maar of deze. zoals tot nu toe. In de Sowjet-scctor zal plaats hebben dan wel in de Britse, zal afhangen van het antwoord dat generaal K o t i k o f, de Russische stadscommandant zal geven op een tweede brief die dr. Suh r. de voorzitter van dc Berlijnse gemeenteraad tot hem gericht heeft. Dr. Suhr heeft in deze brief nauw keurig alle vragen van de Russische commandant beantwoord Suhr wil geenszins demonstraties van de be volking onmogelijk maken. zo schrijft hij. maar hij verzoekt Koti- kof slechts, stappen te doen ter voorkoming van demonstraties op dagen dat het gemeentebestuur bij een komt. binnen een bepaalde „neu trale zone" om het gebouw heen. De opmerking van Kotikof, dat de be volking van Berlijn een aandeel wil hebben in het bestuur van de stad. wordt door Suhr gepareerd met de opmerking, dat op de agenda van de raadsvergadering een voorstel staat betreffende de gemeenteraadsverkie zingen op 24 October a.s., waardoor de bevolking gelegenheid zal hebben, van haar democratische opvatting te doen blijken. Men heeft echter weinig hoop op een- bevredigend antwoord. Het Britse bestuur in Berlijn heeft de Berlijnse raad te kennen gegeven, geen bezwaar te hebben, wanneer de raad in de Britse sector zou bijeen komen, indien de Russen niet bereid of in staat zouden zijn, de veiligheid te garanderen. Luise Schroder, de 61-jarige. vrou welijke burgemeester van Berlijn, bevindt zich in een ziekenhuis in Hamburg en zal vermoedelijk aan een maagzweer moeten worden ge opereerd. In de nacht van Vrijdag op Zater dag was er weer een ontvoering door 'de Russen. De slachtoffers waren ditmaal journalisten, een Ameri kaanse correspondent en enige Duit se employe's van United Press en de New York Herald Tribune. Zater dagmiddag echter kregen de Ameri kaanse autoriteiten de uitnodiging, de journalisten weer te komen halen. Dezen deelden na hun vrijlating mee, dat hun niets sensationeels was over komen. Zij waren slechts de gehele nacht vastgehouden. 18.000 zangeressen en zangers zul len op 31 Augustus Koningin Wil- helmina op Haar 68ste verjaardag een aubade brengen vo.or het Ko ninklijk Paleis op de Dam. Even als in 1898 zal de thans bijna 80- jarige dirigent Fred Roeske de zanghulde op Koninginnedag lei den. Zaterdagmiddag werd een generale repetitie gehouden. Een overzicht over het massale koor van het Paleis uit. ijP Zaterdag 4 September te 11.30 uur op het Koninklijk Paleis te Amsterdam zal H M. dc Koningin, in het bij zijn van HH. KK. HH. Prinses Juliana en Prins Bern hard, afstand doen van de kroon. De enige aanwezigen bij deze plechtigheid zullen zijn dc voorzitters van de beide Kamers der Statcn-Generaal. de ministers, de vice-president van dc Raad van State, dc leiders en leden van de deputaties uit Indonesië. Suriname en dc Nederlandse Antillen, dc Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Am sterdam en dc directeur van het Kabinet der Koningindie de acte van afstand mede zullen ondertekenen. Klokslag 12.00 uur verschijnen Koningin Juliana en H. K. H. Prinses Wilhelmina met de Prins der Nederlanden op het balcon van het paleis, waar Prinses Wilhelmina en Koningin Juliana enige woorden zullen spreken Olympisch Stadion sluit hekken om half drie Op verzoek vnn de heer Carol Brlels delen wb mede dat dc hekken van het Olympisch Stadion tc Amsterdam (waar de herdenklngsspelcn worden gehouden Red.) op 31 Augustus om half drie des middags onherroepelijk zullen dicht gaan Het zal ln verband met de komst van de Koningin onmogclUk zlln na dat tijdstip nog Iemand toe te laten Automobilisten wordt aangeraden, een ruime marge te nemen om door even tuele verkeersopstoppingen niet to veel vertraging te krUgcn. Zaterdagmorgen is te Amsterdam plot seling overleden mr S. Isaak, hoofd directeur van de N.V magnzUn De Bijenkorf. Mr Isaak was 48 Jaar oud. hij had als lid van dc Nationale Monumen tencommissie een groot aandeel ln do voorbereiding van liet tot stnnd komen van het monument oo do Dam Ramadier faalde Chinees meisje door haar ouders doodgemarteld In een plaatsje bij Nanking ls een meisje door haar ouders vermoord, ter wijl .betaalde rouwdragers en slipDen- dragers toekeken Dc ouders waren bang. dat hun 19- Jarige dochter geschaakt zou worden en besloten daarom haar uit de weg te ruimen. Volgens het verhaal werd het meisje zes uur lang gepijnigd terwijl de rouwdragers stonden toe te kijken cn de ouders verzochten zich te haasten met hun grimmig karwei. Hilversum legt radioketen om de wereld Hilversum I en II en de Wereldom roep zullen vanavond van 8.05 tot 8.50 een programma uitzenden, getiteld ..Wij roepen de xvereld" Dit is een soort radio-keten die drie kwartier om de wereld wordt gespanhen en waarin Nederlanders ln Indonesië. Zuld-Afrika. Canada Suri name en Curacao en voorts aan boord van sdnepen en vliegtuigen gelegenheid zullen krijgen hun trouw jegens het koningshuis tot uiting te brengen. Amsterdam half millioen meer waard dan anders Betracht soberheid bij de versiering dat was de wens die H M. de Ko ningin te kennen gaf toen de hoofdstad zich ging opmaken -voor de Jubileum feesten. Nergens is- een ontwerper zich dan ook aan overdaad te buiten gegaan, maar niettemin schatte stadsarchitect Feitkamp het bedrag van de kosten op 600 000 gulden Het grootste deel hier van is door particulieren bijeengebracht de rest. 180 000 gulden, draagt de ge meente bij De Leldsestraat Is op het ogenblik ongeveer 15 000 gulden meer waard de Kalvcrstraat I 60 000 meer. Enorm veel groen ls er ln Amsterdam aangebracht. De totale lengte ervan ls nu 15 kilometer drie uur gaansl President Auriol acht spoed noodzakelijk Oud-premier Robert Schuman (MRP) is Zondag door president Auriol van Frankrijk aangezocht, een nieuw kabinet te vormen. Schuman heeft deze opdracht aanvaard en zou vanmorgen zijn besprekingen met de poli tieke leiders beginnen. De opdracht aan Schuman werd gegeven, nadat eerst Ramadier (socialist) een eerder op de dag ontvangen doch in beraad ge houden opdracht had teruggegeven. Het kabinet-Marie is gevallen op de economische plannen van minis ter Reynaud, waartegen de socialisti sche ministers zich hebben verzet, omdat het loonprogramma van Rey naud te weinig tegemoetkwam aan de eisen der vakverenigingen. Het economische program is eveneens het struikelblok geweest voor de po gingen van Ramadier, dezo was voorstander van een „drastische po litiek" op economisch gebied en er werd aanvankelijk zelfs verwacht, dat hij indien hierover geen overeen stemming zou kunnen worden be reikt, zou trachten een geheel socia listisch kabinet te vormen, naar het voorbeeld der regering-Blum in De cember 1947. President Auriol hecht grote waar de aan een spoedige oplossing van de huidige crisis, omdat wanneer de vorming van een kabinet dat vol doende steun haalt in de Assemblee onmogelijk zou blijken, de Assem blee zichzelf zou moeten ontbinden. Dan zouden nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden, maar de vrees voor generaal De Gaulle schijnt de voornaamste factor te zijn, die zulk een besluit tegenhoudt. Prinselijk paar vandaag naar Amsterdam Volgens het A N.P zouden prinses Juliana en prins Bernhard zich van daag Incognito van Het Loo vla Soest- dljk naar Amsterdam begeven, om h.un Intrek te nemen ln het palels op de Dam Orde van bijzondere dienst in Joodse synagogen Ter gelegenheid vnn Jubileum, troons afstand cn troonsbcstllelne Is In de sv-1 nagogen van dc Joodse gemeenten in Nederland een bllzondcrc orde van dienst vastgesteld voor dc week van 30 Augustus tot 6 September, gepaard gaande met een groot gelegenheldsge- bed voor Koningin Wilhelmina en Prin ses Juliana In het gebrulkellike gebed voor de Koningin en het Koninklijk Huls Is In verband met de troonswisse ling de oude passus vervangen door een nieuwe waarin wordt gebeden voor Htffe Majesteit Koningin Juliana cn dc moeder der koningin, prinses Wilhel mina Zitting „Ecosoc" te Genève ten einde De<teevende zitting van de economi sche en sociale raad van de UNO ls Zaterdag te Genève geëindigd Z11 heeft zes weken geduurd De volgende zitting wordt ln Februari 1949 te Lake Success gehouden Toewijzingen voor tarwe en petroleumproductcn Voor de week eindigend od Woens dag J 1 Is In het kader van de E.R.P voor Nederland beschikbaar gesteld voor de aankoop van tarwe 2.560.366 dollar en van petroleumproductcn 743.000 dollar Vijf en veertig landen stellen zich voor Zaterdagmiddag was de Ne derlandse jeugd vertegenwoor digd in de Apollohal in Am sterdam en de jeugddelegatie, die aan het congres van dc Wereldraad van Kerken deel neemt, kwam zich aan zesdui zend jongeren voorstellen. Azië, Afrika, Amerika, het Na bije Oosten, honderd jonge mensen uit vijf en veertig lan den, in alle nuances van blank tot zwart, presenteerden zich. Bij monde van zes van hen be leden zij hun verbondenheid met de christelijke jeugd van Nederland. Ds. P. Fagel, de voorzitter van de Oecumenische Jeugdraad van Ne derland leidde de rally en dr. Visser 't Hooft had even tijd gevon den, iets mee te delen over de be tekenis van de Wereldraad. Jongens en meisjes uit West Afri ka, Porto Rico, Ceylon, Iran en Finland lazen, ieder in hun eigen taal, enkele gedeelten uit de Bijbel en anderen vertelden over de We reldkerk. over het getuigen van de Kerk. over de sociale en interna tionale vragen, ook over de hou ding, die de jeugd in de Kerk ten opzichte van deze dingen heeft in te nemen. Daar waren een Russisch Ortho dox priester uit Parijs, een neger- arts en theoloog uit Afrika, een Chinees, een neger uit Brits West Indië en een jeugdleidster uit St. Louis in de Verenigde Staten. Een jongen uit Zuid Afrika en een meis je van de Filippijnen brachten groeten over. een Hongaarse zong een lied in eigen taal en de hele delegatie wisselde dit alles met koorzang onder leiding van een Amerikaanse, af. „Nummers' Toen dr. Martin Niemöller zijn plaats achter de microfoons innam, brachten zesduizend Nederlandse jongeren hem een ovatie. Pas na minutenlang applaus kon de pastor, die hier de Wereldraad vertegen woordigde. zijn toespraak beginnen. Hij betuigde zijn dankbaarheid voor wat de jeugd gepresteerd heeft in honderd jaar oecumenische arbeid en sprak zijn verontrusting uit over de menselijke wanorde, die wellicht het best hierin tot uiting komt, dat de mens aan waarde heeft ingeboet en gedegradeerd is tot een „num mer". Een beslissende vraag voor de toekomst zal zijn, of de mens voor een ,.ding" zal worden aange zien, of dat hij als mens, als broe der zal worden erkend. Christenen weten, dat God aan de mens zoveel waarde toekent, dat Hij Christus voor hem gegeven heeft. Daarvan te getuigen is de taak van de jon geren die dit geloven. Alle ..nummers" moeten weten, dat zij kinderen van God zijn. Nie mand van ons verlieze het ge loof daarin, dat God door Christus ook in onze dagen door ons en voor ons iets groots wil doen. Een spreekkoor en het gebed van een republikeinse Indonesiër beslo ten de samenkomst. Duizend congressisten hebben Zondagmorgen in de Nieuwe Kerk' naar Nederlandse ritus het Heilig Avondmaal gevierd in een dienst, belegd door de Amsterdamse her vormde kerkeraad, waarin ds. J. J. H. van Beem voorging. Anglicanen, Luthersen en Grieks Orthodoxen vieren het Avondmaal in eigen diensten; de overigen hebben zich geschikt naar Nederlands gebruik. Ook de Methodisten, die aanvanke lijk eveneens in een dienst alleen voor hen het sacrament wilden be dienen. Na deze eerste congresweek echter hebben zij zich in deze een heid geschaard. Een verblijdend teken? De oud Katholieke Kerk in Ne derland heeft de assemblee een concert aangeboden. In de Oude Kerk werd Zondagmiddag het ora torium .,De eenheid der Kerk" uit gevoerd, dat speciaal voor deze ge legenheid werd geschreven. Na af loop ervan was er een ontvangst door de Nederlandse oecumenische raad. De plenaire zitting van Zondag avond in het Concertgebouw was gewijd aan het probleem van de wederopbouw, waarover een groot aantal gedelegeerden het woord voerden. De Nederlander mr. F. L. S. F. baron van Tuyll van Seroos- kerken vertelde van de nood, die in ons land heerst. Hij zei o.m.: Het zal nog minstens veertig jaar duren voordat wij zover zijn als wij voor de oorlog waren. Elfan R. Rees sprak over de ontheemden en zei: De ge allieerden hebben met hun re gelingen na de oorlog het aan tal vluchtelingen in Europa groter gemaakt dan Hitier ooit gedaan heeft. Alleen al in Duitsland zijn er 14 millioen refugé's in een land, dat de helft van zijn woningen verlo ren heeft. Houdt de deuren van de kerken voor hen open, be sloot hij. en doet alles, om hen aan een onderkomen te helpen. ,De Kruidenier" meldt: inperking distributie Gaarne, zU het ook onder voor behoud, maken wij melding van een bijzondere mededeling van het Vakblad „Dc Kruidenier", dlo hedenmorgen bU sommige leve ranciers van levensmiddelen was aangeplakt, cn volgens welke een aantal distributlcmaatregelen zal worden opgeheven of verlicht. Artikelen, die sedert Januari van dit jaar op de bon zijn, zoals ver micelli, macaroni etc-, alsmede koek, beschuit, enz. zouden weer vrij van distributie komen. Het broodrantsoen zou worden go- bracht op 2000 gram per week plus de gebruikelijke toeslagen. Het blocmranlsocn zou worden verdubbeld- Bovendien zouden de toewijzingen aan dc suiker- en vetvcrwerkende industrieën wor den verdubbeld. Het mededelingenblad van „De Kruidenier" doet al deze aankon digingen onder de aanhef, „de heer Mansholt, minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft getekend" en besluit met de vermelding, dat binnenkort de aanvangsdatum van het besluit zal worden bekend gemaakt. Extra bon voor voedings- vettcn In de bonncnlljst vnn n.s. Donderdag zal een extra-rantsoen vocdlngsvet (boter, margarine of vet) worden opge nomen. bestaande uit 250 gram voor volwassenen, en dp twee oudste leef tijdsgroepen der Jeugdigen (houden van A-, B- cn C-kaarten) on 125 gram voor dc bolde Jongste groepen (D cn E). De drie slachtoffers van het Vrijdag avond tc Vllsslngcn gebeurde vracht auto-ongeluk. zijn zonder tot bewust zijn te zl|n gekomen. In het ziekenhuis overleden. Het waren een 71-jarige man met zijn echtgenote cn schoonzuster. Alle drie waren Nederlanders. Een brief van Musseri. waarin deze aan Hitier verlof vraagt hem van tijd tot tijd „als groet uit het westen" bloemen tc zenden Is ecu van de 3000 roto-coojfën, die dr A E Cohen ten behoeve van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie uit Berlijn mee bracht Do Limburgse Imkers zullen hun bflen niet meer naar dc Belgische heidevelden kunngn brengen. Wegens gevaar ^yan besmettelijke ziekten van do bijen Is Jnvocr van volken voor een Mjdcllfk verblijf ln België verboden Ook dc Friese slagers zijn ontevreden. Zij willen dat het rantsoen vastgesteld wordt op 600 gram por twee weken. Dat willen wij ook wel en als de mi nister nu ook nog wil zijn wc nllcmaal tevreden Sinds de dood van de FUhier In April 1945 en het begin der Ameri kaanse bc7.etting Is geen in Frankfort goboren kind meer Adolf gedoopt Een Inbreker In Brighton riskeerde dwangarbeid voor 250 sigaretten, die hij uit de schrijftafel van een bankdi recteur meenam. Sigaretten schijnen in Engeland alleen nog maar safe ln dc safe In Singapore werden soldaten van het eerste regiment Scnforth High landers voor diefstal van een pakje si garetten veroordeeld tot een Jaar ge vangenisstraf. In Beleren verspreidt zich een epidemie van kinderverlam ming. In het stadje Hof zijn 90 kinde ren aangetast o Geruchten als zou Haile Selassie verlamd zijn worden tc- gensproken. Dc Abcssijnsc keizer heeft het afgelopen weekend rustig ln zijn villa ln de buurt der hoofdstad doorgc- brcaht. Een half uur nadat een Deense vissersboot de bemanning van een 12 ton metend Brits zeilschip dot de noodvlag voerde ln volle zee aan boord had genomen zonk de zeilboot Drie treinèn vol, 1600 Tsjechoslowaakse vluchtelingen zijn uit do Amerikaanse bezettingszone van Duitsland te Rome aangekomen. ZIJ zullen ln Bagnoll, een., dorp bij Napels, onderdak vinden. Weerbericht DROOG V.VEER Wcersverwach- t* tlng, geldig tot r Dinsdagavond. Droog cn v^rij zonnig weer, maar voorn ame- HJk In het Noord- Westen v/an bet land cnko-Ie over drijven'Je wol kenvelden. Van nacht en In dc vroege ochtend W'-'lnig wind en plaatselijk nevel of mist. Morgen over slag zwakke tot matige wind hoordza- ticolijk uit Zuidelijke richtingen. Enige \Jerdere stijging van temperatuur. 31 Aug.: Zon op 5 49. onder 19 30; ie aan op 0 47, onder 18.39,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1